Skåne och Själland

Motion 2002/03:T377 av Ulf Nilsson m.fl. (fp)

av Ulf Nilsson m.fl. (fp)

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om hinder mot utveckling i Öresundsregionen.1

 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om tankarna kring ett skatta var du vill-system.2

 3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om lägre pendlingsavgifter.

 4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om planering av fler direkttåg över Öresund.

 5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om samplanering av flygplatserna Kastrup och Sturup.

 6. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om regeländringar för att underlättar växelvisa studier i Sverige och Danmark.3

1 Yrkande 1 hänvisat till NU.

2 Yrkande 2 hänvisat till SfU.

3 Yrkande 3 hänvisat till UbU.

Motivering

Förhoppningarna om en växande integration över Öresund har vuxit de senaste åren. Mellan Skåne och Själland finns stora möjligheter till kommunikation socialt, kommersiellt och kulturellt. Men för att detta skall bli verklighet måste ett stort antal hinder rivas. Förbindelserna Skåne–Danmark har dels en nationell betydelse, dels en regional. Utvecklingskraft väntar på att frigöras på båda sidor om sundet, kraft som hittills hållits tillbaka av synliga och osynliga gränser.

Sociala försäkringar och skatteregler

Under en längre tid har debatten mycket handlat om på vilken sida sundet som arbetskraftspendlarna skall betala sin skatt, men skillnaderna i socialförsäkringar och andra regelverk kring arbete och ledighet är ofta ett ännu större problem för den enskilde Öresundspendlaren. Tänk bara hur det är att leva med danska regler kring barnledighet och föräldrapenning men samtidigt utnyttja svensk barnomsorg. Redan den problematiken är mer än tillräcklig för att hindra barnfamiljer att jobba på den ena sidan men bo på den andra sidan av sundet. Andra exempel är kostnader och system för arbetslöshetsförsäkringar liksom oklarheter om vilka inkomster som blir pensionsgrundande. Listan kan egentligen göras hur lång som helst medan listan över vilka integrationsproblem som redan lösts i det närmaste inskränker sig till en taxistolpe för svenska taxibilar på Kastrup.

Idén att skatta där du vill har väckts av den danska regeringen. Grundtanken är att Öresundspendlaren själv ska få välja i vilket land han eller hon skattar, men då ingår också personen i det landets socialförsäkringssystem. Tanken är lockande eftersom detta skulle ge individen en möjlighet att välja det system som passar den egna situationen bäst. I början som Öresundspendlare kan det kanske kännas bra att i huvudsak ingå i det egna landets system, medan man prövar på hur det är att arbeta och bo i skilda länder. Naturligtvis kommer ett system med valfrihet att leda till att enskilda individer kommer att välja system enligt en viss vinstmaximeringsprincip, vilket kanske också kan leda till något minskade inkomster för de båda länderna. Detta skulle dock med all säkerhet fullt kompenseras av den tillväxt som den rörliga arbetsmarknaden runt sundet skulle medföra. De synliga och osynliga hindren fungerar i dag som ett slags handels- och arbetsmarknadshinder. Det är dock viktigt att de skånska kommuner som fortfarande kommer att ha fulla kostnader för sina invånare och inte på samma sätt som staten kan ta del t ex av inkomster från industrin kompenseras fullt ut för eventuella skatteförluster via det kommunala skatteutjämningssystemet. Det är naturligtvis svårt att överblicka alla konsekvenser av det system som beskrivits ovan, men vi anser att det är av största vikt att ett seriöst utredningsarbete snarast kommer till stånd.

Regiontåg

Bron öppnar en möjlighet för miljövänlig kollektivtrafik, om Sverige och Danmark stimulerar goda järnvägsförbindelser. Den hittills öppnade tågtrafiken har överträffat förväntningarna i fråga om resenärernas antal, trots stora problem med bl a förseningar under det första året. Men det behövs betydligt fler direktförbindelser. Det finns t ex inga planer på en direktförbindelse Lund–Malmö–Roskilde, städer med universitet och högskola som utvecklar ett allt närmare samarbete. Inte heller finns direktförbindelse Sturup–Kastrup med i planeringen. Den planerade citytunneln genom Malmö är en förutsättning för att effektivt knyta ihop och samordna regiontrafiken i Skåne och på Själland. Berörda myndigheter borde snarast utreda möjligheterna och planera för fler direktförbindelser över Öresund.

Avgifter för pendling

Kostnaderna för regelbundna pendlare måste vara så rimliga att även människor med lägre inkomster kan arbetspendla. Såväl broavgifter som färjeavgifter måste sänkas. Ett viktig åtgärd för att sänka priserna vore att införa avdragsrätt för arbetsresor. Med dagens skatteavtal är detta omöjligt. Ett nytt skatteavtal måste utgå från att svenska och danska arbetspendlare får avdragsrätt för bro- och färjeresor. Höga broavgifter riskerar dessutom att urholka brons ekonomi, eftersom intäkterna blir för låga när få bilresenärer utnyttjar bron. Danska staten har hittills motsatt sig sänkta broavgifter. Förhandlingar måste därför föras med syfte att åstadkomma kraftigt sänkta broavgifter.

Flyg

Kastrups flygplats kan inte växa mycket mer med tanke på dess läge nära Köpenhamn. Enligt alla prognoser kommer trycket på flygtrafiken till regionen Själland–Skåne att öka de närmaste åren. Det är mycket tänkbart att en del av den danska flygtrafiken måste dirigeras till en annan flygplats. Därför måste samtal omedelbart inledas för en framtida samplanering av den svensk-danska flygtrafiken. Det behövs en medveten planering från svensk sida om utbyggnad av Sturups flygplats i samarbete med Danmark, för att inte kommunikationernas begränsning ska hejda den dynamiska utvecklingen i regionen.

Öresundsuniversitetet

Runt Öresund finns en mängd universitet och högskolor:

 • Lunds universitet

 • Malmö högskola

 • Sveriges lantbruksuniversitet/Alnarp

 • Kristianstads högskola

 • Campus Helsingborg

 • Köpenhamns universitet

 • Danmarks Tekniska universitet

 • Handelshögskolan i Köpenhamn

 • Den danska Kungl. Veterinär- och Lantbrukshögskolan

 • Danmarks lärarhögskola

 • Danmarks farmaceutiska högskola

 • Roskilde universitetscenter

 • Danmarks biblioteksskola

Oerhörda möjligheter öppnar sig för studier och forskning om ett kreativt samarbete kan utvecklas mellan dessa institutioner. Samarbetet har redan manifesterat sig i begreppet Öresundsuniversitetet, som presenterat att antal intressanta artiklar och forskningsrapporter. Successivt kan detta samarbete utvidgas till fler högskolor i södra Sverige. Gemensamma kurser anordnas med växelvis läsning på olika sidor om sundet. I det sammanhanget är det viktigt att de svenska och danska studenterna får liknande villkor, men så är inte fallet. De danska studenterna får sina broresor subventionerade av det danska utbildningsdepartementet, medan de svenska får betala betydligt högre avgifter. Alnarps hortonomutbildning är ett exempel på sådan samläsning med Köpenhamns universitet. Studenterna läser växelvis vid respektive lärosäte, men det blir mycket billigare för en student som skriver in sig i Köpenhamn.

Redan förs diskussioner mellan de olika universiteten och högskolorna om gemensamma kurser, gemensam forskarutbildning, vidgat studentutbyte etc. Universitet och högskolor måste naturligtvis alltid ha stor frihet och självständighet. Men statens ansvar ligger i att undanröja hinder i regelverk och i validering av examina och kurser, hinder som försvårar ett organiserat samarbete över gränserna. Målet borde vara att det inte ska vara svårare att under studietiden växla mellan ett danskt och ett svenskt universitet än det är att växla mellan olika universitet inom respektive land. Danska och svenska staten har här en viktig uppgift att gemensamt diskutera vilka regler och bestämmelser som kan samordnas.

Många hinder kvarstår

Det finns inom olika områden många barriärer som försvårar kommunikation mellan Skåne och Själland och därmed mellan Danmark och Sverige. Det måste vara ett överordnat nationellt intresse att snabbt riva dessa hinder. En hel del av dessa frågor berör också förbindelserna mellan Sverige och andra länder – nordiska och övriga europeiska. Hindren måste rivas för att underlätta kontakt och kommunikation mellan människor.

Stockholm den 22 oktober 2002

Ulf Nilsson (fp)

Tina Acketoft (fp)

Christer Nylander (fp)

Torkild Strandberg (fp)

Marie Wahlgren (fp)

Allan Widman (fp)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2002-10-23 Hänvisning: 2002-10-30 Bordläggning: 2002-10-30
Yrkanden (6)