Förbättrad cykelinfrastruktur

Motion 2014/15:239 av Maria Stockhaus och Erik Andersson (M)

av Maria Stockhaus och Erik Andersson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att dels förbättra infrastrukturen för cyklister genom väl utformade och underhållna snabbcykelvägar med en hög säkerhetsstandard, dels se över Trafikverkets uppdrag att förbättra cykelinfrastrukturen.

Motivering

Cykling är inte längre bara ett fritidsnöje utan har blivit ett viktigt transportmedel. I många av våra storstäder, inte minst i Stockholm, har cykeln blivit ett transportmedel för att ta sig till och från arbetet. Insikten om cykelns avgörande roll i morgondagens hållbara städer har ökat betydligt de senaste åren vilket bör uppmuntras och underlättas eftersom det leder till både miljö- och hälsovinster.

I dagsläget går ofta trafikleder för bilar raka spåret medan motsvarande väg för den som tar cykeln sällan är den kortaste sträckan utan innebär extra sträckor och fordrar ett noggrant planerande för att hitta rätt. Insatser som görs för att öka cyklingen koncentreras ofta till åtgärder för korta resor men det är framför allt på längre sträckor som restidsvinster kan vara stora och här är det därför motiverat att skapa snabbcykelstråk.

Det som behövs är längre cykelstråk som förbinder bland annat förorter med tätorter och stadskärna. Det ska gå att cykla snabbt utan risk för att krocka med bilar eller behöva stanna vid trafikljus. Snabbcykellederna ska vara bredare än andra cykelvägar, och gående och cyklister ska skiljas åt med en heldragen linje. Cykelvägar måste prioriteras med bästa tänkbara belysning, underhåll och skötsel när det gäller snöröjning och sandupptagning. Om vi vill att fler ska cykla måste flera åtgärder vidtas för att reducera antalet cykelolyckor och prioritera cyklistens säkerhet.

Det finns goda exempel där kommuner gått samman för att säkerställa sammanhängande cykelvägar som ska underlätta för cyklister att pendla, ett exempel är samarbetet mellan Täbys och Danderyds kommun i Stockholms län, men det behövs kraftfullare åtgärder om cykeln på allvar ska bli ett alternativ till bilen. 

Det räcker dock inte med initiativ och samarbete inom eller mellan kommuner.  Trafikverket måste också vara med och ta ansvar.  Därför bör riksdagen ge regeringen i uppdrag att skyndsamt tillsätta en utredning med en tidsplan och målbeskrivning för hur ett nät av snabbcykelvägar längs större statliga vägar för cykelpendlare snarast kan bli verklighet samt ålägga Trafikverket att medverka. Då kan cykelpendling bli ett reellt alternativ för många fler.

.

Maria Stockhaus (M)

Erik Andersson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-04 Hänvisad: 2014-11-12
Yrkanden (1)