Flaggning

Motion 2008/09:K249 av Ulf Grape (m)

av Ulf Grape (m)
m1426

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett nationellt regelverk för den svenska flaggan.

Motivering

Den svenska flaggans proportioner och utseende regleras i lag (1982:269) om Sveriges flagga. I övrigt finns ingen lagstiftning om den svenska flaggan.

Det finns inte heller några flaggregler, endast flaggseder. I Nationalencyklopedin står följande att läsa om detta:

Flaggseder har i Sverige utformats tämligen sent. Ännu under 1800-talet användes flaggor huvudsakligen som nationalitetssymboler inom sjöfarten. Därutöver förekom undantagsvis flaggning vid t.ex. regementen och en del offentliga byggnader.

När Oscar II 1873 införde seden att hissa flaggan på Stockholms slott för att annonsera kungens närvaro väckte det uppmärksamhet och kritiserades som missprydande och löjeväckande. Med den nationalistiska väckelsen vid slutet av 1800-talet spreds dock seden att flagga, först till bl.a. herrgårdar och prästgårdar, skolor och restauranger. Unionsupplösningen 1905 medförde nationell samling och en stimulans till att skaffa och hissa flaggor (den rena svenska flaggan utan unionsmärket). Dock framstod nationsflaggan för den radikala opinionen länge som en överklassymbol.

1971 avskaffades det grundlagsfästa förbudet att skända nationalsymboler. Det är alltså därefter fritt fram att bränna och skända flaggan bäst man vill. De regler som funnits kring svenska flaggan har också liberaliserats allt eftersom.

Norrmännen håller på att invadera Sverige från väster, och det är väl i och för sig trevligt och dessutom bra för ekonomin i gränsområdena mot Norge. I Småland ser man den tyska flaggan vaja på många gårdar. Många andra länder har regeln att man få hissa utländsk flagg om den nationella flaggan hänger där under, alltså både en utländsk och en nationell flagga på samma stång. Enligt svensk tradition är detta inte möjligt eftersom en utländsk flagga över en svensk visar på underkastelse när Sverige erövrats av ett annat land.

Sverige är numera ett mångkulturellt land, vilket är bra. Samtidigt kan man tycka att det är ett problem att den svenska nationalsymbolen är utbytt mot andra nationers nationalsymboler i stora delar av vårt land. 6 juni har fått en större tyngd genom nationaldagsfirandet och att det blivit en helgdag. Den svenska flaggan har inte getts samma tyngd och samma skydd. I avsaknad av lagar eller bindande regler kan den svenska flaggan brännas eller bytas ut mot annan nations flagga.

Riksdagen bör besluta att den svenska flaggan skall få ett nationellt regelverk som stärker den som nationalsymbol. Av detta regelverk bör också framgå hur utländska flaggor får användas i Sverige.

Stockholm den 1 oktober 2008

Ulf Grape (m)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning: 2008-10-02
Yrkanden (1)

Avsändare