Byggandet av Citybanan/Mälartunnel

Motion 2003/04:T219 av Jörgen Johansson och Roger Tiefensee (c)

av Jörgen Johansson och Roger Tiefensee (c)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att förbättra spårkapaciteten genom Stockholm genom byggandet av Citybanan/Mälartunneln.

Motivering

Citybanan/Mälartunneln är nationens viktigaste infrastrukturprojekt idag. Projektet berör 130 000 människor dagligen och måste ses som ett nationellt projekt. Det understyrks av det faktum att förseningar i Stockholm drabbar 80 procent av landets tågtrafik.

I dagsläget är tågtrafiken genom Stockholm drabbad av många förseningar. De väntetider detta medför innebär miljontals timmar i produktionsbortfall årligen samtidigt som människor drabbas av en ständig oro och stress för att passa de tider som utlovats.

Orsaken till nuvarande förhållanden är att staten under 132 år underlåtit att investera i järnvägsnätet så att genomströmningstiden i Stockholm ökar. De två järnvägsspår som går från Stockholms central över Mälaren och vidare in i berget på Södermalm invigdes år 1871. Vid den tiden passerade ett tåg varannan timme. Sedan dess har 132 år förflutit och förtätningen på spåren har varit radikal. För närvarande passerar ett tåg var tredje minut, fortfarande på de spår som anlades 1871.

Nuvarande generations snyltande på tidigare generationers investeringar och oviljan att investera i infrastrukturprojekt till gagn för kommande generationer, är omfattande. Det märks såväl i det här projektet som i andra projekt med framträdande investeringsbehov som exempelvis i slussen i Södertälje.

Den investering som med möda gjordes i mitten av 1800-talet i Stockholms järnvägsnät och som bidragit till vår utveckling under drygt 130 år är nu dags att förnya. Detta för att ge förutsättningar för utveckling under de närmaste 100 åren. För att investeringen skall få fullt genomslag erfordras dessutom anslutningar och förstärkningar norr och söder om tunneln.

Banverket gör bedömningen idag att den beräknade kostnaden kommer att öka samtidigt som man hävdar att medfinansiering krävs från regionen. En sådan inriktning är inte rimlig i ett projekt som så framträdande är ett nationellt projekt. Med den förhalningstaktik som projektet nu drabbats av kan en lösning skönjas först 2016–2017, vilket vore förödande för regionens utveckling.

Stockholm/Mälarregionen är något av en motor i rikets utveckling. Regionen konkurrerar idag på en stenhård internationell marknad, vilket kräver att grundläggande förutsättningar för aktörerna på marknaden finns. Järnväg, sjöfart, flyg, vägar och telekommunikationer är grundläggande faktorer i det sammanhanget.

Det spel som idag förs kring Citybanan/Mälartunnelns förverkligande gagnar inte utvecklingen vare sig i Stockholm/Mälarregionen eller i landet i övrigt. Krafttag erfordras för att snabbt lägga grunden för en utveckling som skapar tillväxt i hela landet. En satsning på Citybanan/Mälartunneln är ett projekt som bidrar till hela landets tillväxt och bör därför genomföras skyndsamt. Detta bör ges regeringen till känna.

Stockholm den 22 september 2003

Jörgen Johansson (c)

Roger Tiefensee (c)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2003-10-07 Hänvisning: 2003-10-15 Bordläggning: 2003-10-15
Yrkanden (1)