Bergslagsdiagonalen

Motion 2007/08:T483 av Lennart Axelsson m.fl. (s)

av Lennart Axelsson m.fl. (s)
s45202

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att uppmärksamma behovet av förbättrade kommunikationer till och från Mälardalen, vilket kan åstadkommas genom en satsning på riksväg 50.

Motivering

Bergslagsdiagonalen, riksväg 50, har hög prioritet hos fyra länsstyrelser. Riksdagen har tidigare slagit fast att den del som omfattar E 4 Ödeshög till Borlänge via Örebro skall ingå i det nationella stomvägnätet. Bergslagsdiagonalen spelar en viktig roll som pulsåder för svensk basindustri och för alla transporter mellan södra Sverige och västra Mälardalen och vidare mot Dalarna.

Trafiktillväxten i regionen har varit kraftig och Bergslagsdiagonalen har allvarliga och akuta brister, inte minst ur trafiksäkerhetssynpunkt. Ökningen gäller särskilt den tunga trafiken. Bergslagsdiagonalen passerar även områden som påverkats kraftigt av strukturomvandling.

Kvaliteten på infrastrukturen kommer att ha stor betydelse för många Bergslagskommuners möjlighet att överleva. Det handlar både om att Bergslagen skall vara attraktivt för företag och om möjligheter till arbetspendling till och från kommunala och regionala centra.

En satsning på Bergslagsdiagonalen handlar om att lösa viktiga nationella infrastruktur- och trafiksäkerhetsfrågor. Det handlar om att förbättra kommunikationerna till och från Mälardalen och om att skapa bättre förutsättningar för Bergslagen.

Stockholm den 3 oktober 2007

Lennart Axelsson (s)

Matilda Ernkrans (s)

Ameer Sachet (s)

Eva-Lena Jansson (s)

Thomas Bodström (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-10-05 Hänvisning: 2007-10-16 Bordläggning: 2007-10-16
Yrkanden (1)