Göta kanal 2.0 bör värna ålen

Motion 2018/19:2317 av Rebecka Le Moine (MP)

av Rebecka Le Moine (MP)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Göta kanal 2.0 bör inkludera i sitt uppdrag att värna och hjälpa den internationellt hotade ålen på sin färd mellan Vättern och Östersjön och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Göta Kanal AB är ett helägt statligt bolag, som nyligen har fått beviljat 500 miljoner för upprustning av staten. En del av denna satsning skulle kunna användas för att i samarbete med Linköpings kommunala bolag och andra aktörer säkerställa att Göta kanal får utvidgat värde som en resurs för den biologiska mångfalden.

Ålar blir idag slaktade när de försöker ta sig igenom kraftverken i Motala ström, som har fyra vattenkraftstationer mellan Vättern och Roxen samt ytterligare fyra stycken vattenkraftstationer mellan Roxen och Östersjön.  När ålarna försöker ta sig förbi kraftverken slaktas dem i många fall av turbinerna. Ålen är en internationellt utrotningshotad art, klassad som CR (critically endangered) på rödlistad. Det Internationella Havsforskningsrådet (ICES) skriver om ålen lyder: Tillståndet för ål är fortfarande kritisk och det behövs snabba åtgärder. ICES rekommenderar att all antropogen dödlighet (t.ex. fritids- och yrkesfiske, vattenkraft, föroreningar) som påverkar produktion och utvandring av blankål bör minskas till så nära noll som möjligt, tills det finns klara belägg för en ihållande ökning av både rekrytering och det vuxna beståndet.

En alternativ väg för ålarna vore om de fick möjlighet att simma in i Göta kanal, där de kan ta sig fram utan att skadas. Med mycket små insatser skulle alternativa vattenvägar för både ål och annan fisk kunna anläggas i kanalen, men med stor vinst för den biologiska mångfalden. Detta skulle gå hand i hand med Göta Kanals AB:s miljöpolicy som lyder: Bolaget vill genom sin verksamhet bidra till att stimulera biologisk mångfald, både i vattenleden och omkringliggande mark. Det kan också öka attraktionskraften för turismen att det finns en ökad biologisk mångfald i kanalen, och att samma kanal som de utnyttjar för sin resa även används av ålen. Att utnyttja Göta Kanals roll som ekologisk korridor vore ett mycket konkret och värdefullt bidrag till en av världens mest mytomspunna men även starkt hotade djur, och bidra till de nationella miljömålen som bestämdes 1999; ett rikt växt- och djurliv samt Levande sjöar och vattendrag.

Jag föreslår Riksdagen besluta att ge Göta Kanal i uppdrag att värna och hjälpa den internationellt hotade ålen i sin färd mellan Vättern och Östersjön. Detta bör riksdagen ge regeringen tillkänna som sin mening.

Rebecka Le Moine (MP)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-29 Granskad: 2018-11-29 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)