Översyn av hastigheter

Motion 2017/18:3669 av Edward Riedl (M)

av Edward Riedl (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att genomföra en översyn av hastighetsbegränsningarna på vägarna i syfte att värna både trafiksäkerhet och framkomlighet och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att höja högsta tillåtna hastighet för bärgningsbilar och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra en översyn av regelverken för A-traktorer i syfte att överväga möjligheten att öka den tillåtna hastigheten till 45 kilometer i timmen för innehavare av körkort med AM-behörighet, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Att rätt hastighet efterföljs är grundläggande för trafiksäkerheten. Det är dock lika viktigt att hastigheten är korrekt anpassad för tillfälle, fordon och väg. Genom att se över hastighetsbegränsningar i olika avseenden kan framkomligheten ökas, restider kortas och säkerheten stärkas.

I takt med att de vägar som byggts under 1900-talets mitt behöver upprustas blir Trafikverket ofta tvunget att sänka hastigheterna runt om i landet. Ofta drabbar de sänkta hastigheterna landsbygden eftersom en upprustning av dessa vägar inte har lika hög prioritet. I stort är Trafikverkets agerande rimligt men sänkningar av hastigheten uppfattas ofta mycket negativt av de som använder vägsträckorna dagligen. Det är ett tecken på att utvecklingen går åt fel håll och att landsbygden straffas extra hårt.

Det finns en bred uppslutning bland riksdagens ledamöter kring nollvisionen och att trafiksäkerheten ska prioriteras högt. Sänkningar av hastigheter ska dock alltid ske på goda grunder.

Trafikolyckor och fordonshaverier kräver ofta att ett eller flera fordon bärgas bort från olycksplatsen. Det ska ske så snabbt och smidigt som möjligt då stillastående fordon utgör en trafikfara och riskerar att stoppa upp övrig trafik på den berörda vägsträckan.

I dag är det inte tillåtet för en bärgningsbil att transportera fordon i högre hastigheter än 40 kilometer per timme. Ofta måste transporten ske på vägar med betydligt högre tillåten hastighet än så, vilket gör att bärgningsbilen kan utgöra en trafikfara. Trots att bärgningsbilarnas fordon blivit allt bättre har inte regelverket förändrats. I länder som Storbritannien, Tyskland och Norge är det tillåtet att köra betydligt snabbare än 40 kilometer per timme med en lastad bärgningsbil. Under 2013 föreslog Transportstyrelsen att reglerna skulle ändras och att 80 kilometer per timme skulle bli den högsta tillåtna hastigheten.

En epatraktor är en äldre personbil, ibland även personbil eller buss, som har blivit ombyggd till en jordbruksmaskin. Dagens lagstiftning gör gällande att den högsta tillåtna hastigheten för dessa fordon är 30 kilometer i timmen. Denna hastighetsbegränsning har gällt sedan den infördes på 1950-talet, det vill säga över ett halvt sekel sedan. För att öka attraktiviteten och användningsområdena för epatraktorer finns det därför anledning att göra en översyn av regelverken för dessa fordon och se över ifall det är möjligt att höja den tillåtna högsta hastigheten. Regeringen bör därmed se över om den högsta tillåtna hastigheten för personer med innehav av körkort med AM-behörighet vid framförande av epatraktor kan höjas till 45 kilometer i timmen.

Edward Riedl (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-05 Granskad: 2017-10-05 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (3)