Kvaliteten i välfärden

Interpellation 2010/11:12 av Green, Monica (S)

av Green, Monica (S)

den 14 oktober

Interpellation

2010/11:12 Kvaliteten i välfärden

av Monica Green (S)

till statsrådet Peter Norman (M)

Tusentals jobb i välfärden – skola, vård och omsorg – har försvunnit. Enligt en rapport från Konjunkturinstitutet som regeringen refererar till i budgetpropositionen rör det sig om ca 30 000 jobb. Korrigerar man för plusjobb och nystartsjobb rör det sig om ca 20 000 jobb som försvunnit. Det är således omfattande nedskärningar som skett i välfärden med färre lärare och andra viktiga yrkesgrupper. Vi vet redan att till exempel resultaten i skolan är historiskt låga. Det handlar om kommunfinansierad välfärd, det är alltså 30 000 färre välfärdsjobb i så väl privat som offentligtsektor.

I regeringens budgetproposition gör regeringen bedömningen att uppsägningarna fortsätter i år i välfärden, både mätt i antal jobb och i antal arbetade timmar.

Enligt regeringens egen bedömning kommer kommunsektorn att ha ett negativt finansiellt sparande under alla fyra åren nästa mandatperiod. Regeringen skriver dessutom att kommunerna inte klarar kraven för god ekonomisk hushållning nästa år.

Att i detta läge inte ge kommunerna långsiktiga finansieringsförutsättningar är förödande för välfärden.

Vad avser statsrådet att göra för att säkerställa kvaliteten i välfärden i kommunerna?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2010-10-14 Anmäld: 2010-10-19 Svar fördröjt anmält: 2010-10-26 Besvarad: 2010-11-02
Debatt (13 anföranden)