Utbildningsutskottets betänkande i anledning av Kungl. Maj:ts i statsverkspropositionen gjorda framställningar om anslag för budgetåret 1971/72 till utbildning inom kulturområdet och till skolväsandet m.m. jämte motioner

Utbildningsutskottets betänkande 1971:UbU1

Planerat beslutsdatum:

Ärendets gång

1

Förslag

2

Beredning

3

Debatt

4

Beslut