Barnombudsmannens anmälningsskyldighet

Socialutskottets betänkande 2017/18:SoU12

Ärendet är avslutat

Beslutat: 30 november 2017

Beslut

Barnombudsmannen ska anmäla om ett barn far illa eller behöver skydd (SoU12)

Barnombudsmannen ska anmäla om ett barn far illa

Barnombudsmannen är en statlig myndighet.
Barnombudsmannens uppgift är att ta tillvara
barns och ungdomars rättigheter i samhället.

Det har blivit vanligare
att barn som far illa
kontaktar Barnombudsmannen.

Om Barnombudsmannen misstänker
att ett barn far illa
eller behöver skydd
måste Barnombudsmannen
anmäla det till socialnämnden.

Det bestämde riksdagen
efter ett förslag från regeringen.

Barnombudsmannens kontakt med barn och unga i utsatta situationer har ökat. Regeringen förslår därför att myndigheten ska ha samma anmälningsskyldighet till socialnämnden enligt socialtjänstlagen som övriga myndigheter, när det handlar om barn som far illa eller behöver skydd.

Regeringen föreslår också att Barnombudsmannen får lämna uppgifter som kan vara av betydelse för den tillsyn som görs av IVO, Inspektionen för vård och omsorg. Uppgifterna kan handla om socialtjänstens eller hälso- och sjukvårdens insatser som rör enskilda barn och som påvisar strukturella brister.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2018.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-10-26
Justering: 2017-11-21
Trycklov: 2017-11-24
Betänkande 2017/18:SoU12

Barnombudsmannen ska anmäla om ett barn far illa eller behöver skydd (SoU12)

Barnombudsmannens kontakt med barn och unga i utsatta situationer har ökat. Regeringen förslår därför att myndigheten ska ha samma anmälningsskyldighet till socialnämnden enligt socialtjänstlagen som övriga myndigheter har, när det handlar om barn som far illa eller behöver skydd.

Regeringen föreslår också att Barnombudsmannen får lämna uppgifter som kan vara av betydelse för den tillsyn som görs av IVO, Inspektionen för vård och omsorg. Uppgifterna kan handla om socialtjänstens eller hälso- och sjukvårdens insatser som rör enskilda barn och som påvisar strukturella brister.

Socialutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Lagändringarna ska börja gälla den 1 januari 2018.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-11-29
Debatt i kammaren: 2017-11-30
4

Beslut

Beslut: 2017-11-30
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Barnombudsmannens anmälningsskyldighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i lagen (1993:335) om Barnombudsman,
2. lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:19 punkterna 1 och 2.