Till innehåll på sidan
Sveriges Riksdags logotyp, tillbaka till startsidan

Nytt punktskattedirektiv och vissa andra ändringar

Proposition 2021/22:61

Nytt punktskattedirektiv och vissa andra ändringar

Regeringens proposition 2021/22:61

Nytt punktskattedirektiv och vissa andra

Prop.

ändringar

2021/22:61

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 18 november 2021

Stefan Löfven

Magdalena Andersson (Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen lämnas förslag till ändringar för att genomföra rådets direktiv (EU) 2020/262 av den 19 december 2019 om allmänna regler om punktskatt. Ändringarna innebär huvudsakligen att även flyttningar av vissa varor som har beskattats i ett EU-land och därefter flyttas till ett annat EU-land ska hanteras i det datoriserade systemet EMCS. I samband med ändringarna införs tre nya lagar, lagen om tobaksskatt, lagen om alkoholskatt och lagen om Europeiska unionens punktskatteområde. Förslagen medför vidare ändringar i lagen (1994:1776) om skatt på energi, följdändringar i ett antal andra lagar samt att de nuvarande lagarna om tobaksskatt och alkoholskatt upphävs. Ändringarna med anledning av det nya punktskattedirektivet föreslås träda i kraft den 13 februari 2023.

Vidare föreslås vissa ändringar i mervärdesskattelagen (1994:200) och ett flertal punktskattelagar med anledning av rådets direktiv (EU) 2019/2235 av den 16 december 2019 om ändring av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt och direktiv 2008/118/EG om allmänna regler för punktskatt vad gäller gemensamma försvarsinsatser inom unionen. Dessa ändringar föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.

1

Prop. 2021/22:61 Innehållsförteckning

1

Förslag till riksdagsbeslut .................................................................

6

2

Lagtext

..............................................................................................

8

 

2.1

Förslag till lag om tobaksskatt............................................

8

 

2.2

Förslag till lag om alkoholskatt ........................................

49

 

2.3

Förslag till lag om Europeiska unionens

 

 

 

punktskatteområde ...........................................................

88

 

2.4

Förslag till lag om ändring i lagen (1958:205) om

 

 

 

förverkande av alkohol m.m.............................................

90

 

2.5

Förslag till lag om ändring i skattebrottslagen

 

 

 

(1971:69) ..........................................................................

92

 

2.6

Förslag till lag om ändring i mervärdesskattelagen

 

 

 

(1994:200) ........................................................................

93

 

2.7

Förslag till lag om ändring i mervärdesskattelagen

 

 

 

(1994:200) ......................................................................

101

 

2.8

Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1551) om

 

 

 

frihet från skatt vid import, m.m. ...................................

102

 

2.9

Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1563) om

 

 

 

tobaksskatt......................................................................

103

 

2.10

Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1564) om

 

 

 

alkoholskatt ....................................................................

106

 

2.11

Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1776) om

 

 

 

skatt på energi.................................................................

109

 

2.12

Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1776) om

 

 

 

skatt på energi.................................................................

111

 

2.13

Förslag till lag om ändring i lagen (1998:506) om

 

 

 

punktskattekontroll av transporter m.m. av

 

 

 

alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter..............

155

 

2.14

Förslag till lag om ändring i lagen (1999:445) om

 

 

 

exportbutiker ..................................................................

171

 

2.15

Förslag till lag om ändring i lagen (2001:181) om

 

 

 

behandling av uppgifter i Skatteverkets

 

 

 

beskattningsverksamhet..................................................

173

 

2.16

Förslag till lag om ändring i lagen (2010:598) om

 

 

 

hållbarhetskriterier för biodrivmedel och biobränslen ...

177

 

2.17

Förslag till lag om ändring i alkohollagen

 

 

 

(2010:1622) ....................................................................

179

 

2.18

Förslag till lag om ändring i skatteförfarandelagen

 

 

 

(2011:1244) ....................................................................

183

 

2.19

Förslag till lag om ändring i skatteförfarandelagen

 

 

 

(2011:1244) ....................................................................

187

 

2.20

Förslag till lag om ändring i skatteförfarandelagen

 

 

 

(2011:1244) ....................................................................

188

 

2.21

Förslag om lag om ändring i tullagen (2016:253) ..........

201

 

2.22

Förslag till lag om ändring i lagen (2016:1067) om

 

 

 

skatt på kemikalier i viss elektronik ...............................

202

 

2.23

Förslag till lag om ändring i lagen (2017:1201) om

 

 

 

reduktion av växthusgasutsläpp från vissa fossila

 

2

 

drivmedel........................................................................

207

2.24Förslag till lag om ändring i lagen (2018:696) om

skatt på vissa nikotinhaltiga produkter ..........................

208

2.25Förslag till lag om ändring i lagen (2018:696) om

skatt på vissa nikotinhaltiga produkter ..........................

209

2.26Förslag till lag om ändring i lagen (2020:32) om

 

 

skatt på plastbärkassar ...................................................

215

3

Ärendet och dess beredning .........................................................

219

4

Gällande rätt.................................................................................

220

 

4.1

EU-rätt ...........................................................................

220

 

4.2

Nationell lagstiftning .....................................................

221

5

Det nya punktskattedirektivet ......................................................

221

 

5.1

Bakgrunden till det nya direktivet .................................

221

 

5.2

Huvuddragen i nya punktskattedirektivet ......................

223

6

Genomförandet av det nya punktskattedirektivet i nationell

 

 

lagstiftning ...................................................................................

225

7

Hantering av beskattade varor......................................................

230

7.1Ett nytt förfarande för flyttningar av beskattade

 

varor införs ....................................................................

232

7.2

Nya aktörer inom förfarandet för beskattade varor .......

236

7.3Hantering av varor som flyttas under förfarandet för

 

beskattade varor och skattskyldighet .............................

246

7.4

Beskattning vid distansförsäljning.................................

251

7.5Oegentlighetsbeskattning av varor som inte flyttas

 

 

under förfarandet för beskattade varor ..........................

263

8

Kontroll och sanktioner................................................................

268

9

Bättre överensstämmelse med tullförfarandet i samband med

 

 

import och export .........................................................................

276

 

9.1

Nya definitioner av import och otillåten införsel...........

276

9.2Möjlighet att avsluta en flyttning mot tullförfarandet

för extern transitering ....................................................

280

9.3Förbättrade förutsättningar för kontroll vid export

 

 

och import......................................................................

281

10

Andra ändringar med anledning av det nya

 

 

punktskattedirektivet ....................................................................

285

 

10.1

Partiella förluster till följd av varornas beskaffenhet.....

285

 

10.2

Flyttningar av energiprodukter via fasta rörledningar ...

290

11

Undantag från punktskatt och mervärdesskatt för vissa

 

 

ändamål

........................................................................................

291

12

Följdändringar och vissa andra frågor..........................................

294

12.1Ändringar i skatteförfarandelagen och

personuppgiftsbehandling..............................................

294

12.2Hanteringen av solidariskt ansvar vid s.k.

 

oegentlighetsbeskattning ...............................................

300

12.3

Följdändringar i andra lagar ..........................................

305

12.4

Vissa andra ändringar ....................................................

307

13 Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser................................

317

Prop. 2021/22:61

3

Prop. 2021/22:61

13.1

Nya lagar och ändringar som genomför det nya

 

 

 

punktskattedirektivet ......................................................

317

 

13.2

Lagändringar som avser undantag från punktskatt

 

 

 

och mervärdesskatt för vissa ändamål ............................

323

14

Konsekvenser................................................................................

324

15

Författningskommentar.................................................................

337

 

15.1

Förslaget till lag om tobaksskatt.....................................

337

 

15.2

Förslaget till lag om alkoholskatt ...................................

412

 

15.3

Förslaget till lag om Europeiska unionens

 

 

 

punktskatteområde .........................................................

445

 

15.4

Förslaget till lag om ändring i mervärdesskattelagen

 

 

 

(1994:200) ......................................................................

446

 

15.5

Förslaget till lag om ändring i lagen (1994:1563) om

 

 

 

tobaksskatt......................................................................

450

 

15.6

Förslaget till lag om ändring i lagen (1994:1564) om

 

 

 

alkoholskatt ....................................................................

451

 

15.7

Förslaget till lag om ändring i lagen (1994:1776) om

 

 

 

skatt på energi.................................................................

451

 

15.8

Förslaget till lag om ändring i lagen (1994:1776) om

 

 

 

skatt på energi.................................................................

451

 

15.9

Förslaget till lag om ändring i lagen (1998:506) om

 

 

 

punktskattekontroll av transporter m.m. av

 

 

 

alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter..............

480

 

15.10

Förslaget till lag om ändring i lagen (1999:445) om

 

 

 

exportbutiker ..................................................................

490

 

15.11

Förslaget till lag om ändring i lagen (2001:181) om

 

 

 

behandling av uppgifter i Skatteverkets

 

 

 

beskattningsverksamhet..................................................

491

 

15.12

Förslaget till lag om ändring i skatteförfarandelagen

 

 

 

(2011:1244) ....................................................................

492

 

15.13

Förslaget till lag om ändring i skatteförfarandelagen

 

 

 

(2011:1244) ....................................................................

492

 

15.14

Förslaget till lag om ändring i skatteförfarandelagen

 

 

 

(2011:1244) ....................................................................

493

 

15.15

Förslaget till lag om ändring i lagen (2016:1067) om

 

 

 

skatt på kemikalier i viss elektronik ...............................

498

 

15.16

Förslaget till lag om ändring i lagen (2018:696) om

 

 

 

skatt på vissa nikotinhaltiga produkter ...........................

500

 

15.17

Förslaget till lag om ändring i lagen (2018:696) om

 

 

 

skatt på vissa nikotinhaltiga produkter ...........................

500

 

15.18

Förslaget till lag om ändring i lagen (2020:32) om

 

 

 

skatt på plastbärkassar ....................................................

502

 

15.19

Övriga lagförslag............................................................

503

Bilaga 1

Direktiv (EU) 2020/262..................................................

504

Bilaga 2

Direktiv (EU) 2019/2235................................................

543

Bilaga 3

Promemorians lagförslag................................................

547

Bilaga 4

Förteckning över remissinstanserna ...............................

745

4

 

 

 

Bilaga 5

Paragrafnyckel NLTS LTS............................................

746

Prop. 2021/22:61

Bilaga 6

Paragrafnyckel LTS NLTS............................................

752

 

Bilaga 7

Paragrafnyckel NLAS LAS ...........................................

756

 

Bilaga 8

Paragrafnyckel LAS NLAS ...........................................

761

 

Bilaga 9

Paragrafnyckel nya kapitel i LSE ..................................

765

 

Bilaga 10

Paragrafnyckel upphävda kapitel LSE...........................

769

 

Bilaga 11

Lagrådsremissens lagförslag..........................................

772

 

Bilaga 12

Lagrådets yttrande .........................................................

967

 

Bilaga 13

Lagförslag från lagrådsremissen Ändrat

 

 

 

alkoholskattedirektiv och vissa andra ändringar............

982

 

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 18 november

 

 

 

2021 ....................................................................................

986

 

5

Prop. 2021/22:61

1

Förslag till riksdagsbeslut

 

Regeringens förslag:

1.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om tobaksskatt,

2.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om alkoholskatt,

3.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om Europeiska unionens punktskatteområde,

4.lag om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkohol m.m.,

5.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i skattebrottslagen (1971:69),

6.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200),

7.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200),

8.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.,

9.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt,

10.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt,

11.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi,

12.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi,

13.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter,

14.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1999:445) om exportbutiker,

15.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet,

16.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och biobränslen,

17.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i alkohollagen (2010:1622),

18.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244),

19.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244),

20.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244),

21.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i tullagen (2016:253),

22.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik,

23.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2017:1201) om reduktion av växthusgasutsläpp från vissa fossila drivmedel,

6

24. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen Prop. 2021/22:61 (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter,

25.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter,

26.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2020:32) om skatt på plastbärkassar.

7

Prop. 2021/22:61

2

Lagtext

 

 

 

 

 

 

 

 

Regeringen har följande förslag till lagtext.

 

 

2.1

Förslag till lag om tobaksskatt

 

 

Härigenom föreskrivs1 följande.

 

 

 

1 kap. Innehåll, tillämpning, definitioner och förklaringar

 

Innehåll

 

 

 

 

 

1 § I denna lag finns bestämmelser om beskattning av tobaksvaror.

 

Lagens innehåll är uppdelat enligt följande.

 

 

1 kap. Innehåll, tillämpning, definitioner och förklaringar

 

2 kap. Skattepliktens omfattning, skattebelopp och kontrollmärkning

 

3 kap. Godkännanden inom uppskovsförfarandet

 

 

4 kap. Flyttningar under uppskovsförfarandet

 

 

5 kap. Dokumenthantering

vid

flyttningar av

varor under

 

uppskovsförfarandet

 

 

 

 

6 kap. Distansförsäljning

 

 

 

 

7 kap. Förfarandet för beskattade varor

 

 

8 kap. Dokumenthantering

vid

flyttningar under

förfarandet för

 

beskattade varor

 

 

 

9kap. Skattskyldighet för EU-harmoniserade tobaksvaror

10kap. Hantering och skattskyldighet avseende snus, tuggtobak och övrig tobak

11kap. Avdrag

12kap. Återbetalning av skatt

13kap. Generella förfaranderegler, omprövning och överklagande.

Lagens tillämpningsområde

2 § Tobaksskatt ska betalas till staten enligt denna lag för cigaretter, cigarrer, cigariller, röktobak, snus, tuggtobak och övrig tobak.

3 § Genom denna lag genomförs rådets direktiv 2011/64/EU av den 21 juni 2011 om strukturen och skattesatserna för punktskatten på tobaksvaror.

 

Vidare genomförs rådets direktiv (EU) 2020/262 av den 19 december

 

2019 om allmänna regler för punktskatt såvitt avser de EU-harmoniserade

 

tobaksvarorna. De EU-harmoniserade tobaksvarorna omfattas av

 

bestämmelserna i 2 kap. 2–8 och 11–22 §§, 3–9 kap., 11 kap. 1, 2, 6 och

 

7 §§, 12 kap. 2–5 och 7–10 §§ och 13 kap. Vad som avses med EU-

 

harmoniserad tobaksvara framgår av 5 §.

 

1 Jfr rådets direktiv (EU) 2020/262 av den 19 december 2019 om allmänna regler för

 

punktskatt, i den ursprungliga lydelsen, samt rådets direktiv 2011/64/EU av den 21 juni

8

2011 om strukturen och skattesatserna för punktskatten på tobaksvaror, i den ursprungliga

lydelsen.

Snus, tuggtobak och övrig tobak omfattas av bestämmelserna i 2 kap. Prop. 2021/22:61 9–11 §§, 10 kap., 11 kap. 3–7 §§, 12 kap. 6–10 §§ och 13 kap. 2, 3 och

10 §§.

Definitioner och förklaringar

Benämningar på vissa EU-rättsakter

4 § I denna lag avses med

– punktskattedirektivet: rådets direktiv (EU) 2020/262 av den 19 december 2019 om allmänna regler för punktskatt, i den ursprungliga lydelsen,

–unionstullkodexen: Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen, i lydelsen enligt förordning (EU) 2016/2339.

Tobaksvara och EU-harmoniserad tobaksvara

5 § Med tobaksvara avses i denna lag cigaretter, cigarrer, cigariller och röktobak samt snus, tuggtobak och övrig tobak.

Med EU-harmoniserad tobaksvara avses cigaretter, cigarrer, cigariller och röktobak.

Bestämmelser om vad som avses med cigaretter, cigarrer och cigariller, röktobak samt övrig tobak finns i 2 kap. 2, 5, 6 och 10 §§.

EU och EU-land samt tredjeland

6 § Med EU eller ett EU-land avses de områden som tillhör Europeiska unionens punktskatteområde enligt lagen (2022:000) om Europeiska unionens punktskatteområde.

Med ett tredjeland avses länder och områden utanför detta skatteområde.

Import

7 § Med import avses varors övergång till fri omsättning i enlighet med artikel 201 i unionstullkodexen.

Med import avses även införsel till EU av unionsvaror från något av de territorier som anges i 2 § lagen (2022:000) om Europeiska unionens punktskatteområde om de skyldigheter som följer av tullagstiftningen vid sådan införsel har fullgjorts.

Otillåten införsel

8 § Med otillåten införsel avses införsel till EU av varor som inte har hänförts till förfarandet för övergång till fri omsättning i enlighet med artikel 201 i unionstullkodexen och för vilka en tullskuld i enlighet med artikel 79.1 i unionstullkodexen har uppkommit eller skulle ha uppkommit om varorna hade varit belagda med tull.

Med otillåten införsel avses även införsel till EU av unionsvaror från något av de territorier som anges i 2 § lagen om Europeiska unionens punktskatteområde om de skyldigheter som följer av tullagstiftningen vid sådan införsel inte har fullgjorts.

9

Prop. 2021/22:61

Export

 

9 § Med export avses att en vara, direkt från Sverige eller via ett annat

 

EU-land, förs ut från EU.

Vissa tullrelaterade termer och uttryck

10 § Med deklarant, tullskuld och unionsvara avses detsamma som i artikel 5 i unionstullkodexen.

Med förfarandet för extern transitering avses förfarandet enligt artikel

226.2i unionstullkodexen, när förfarandet används för punktskattepliktiga varor enligt artikel 189.4 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2446 av den 28 juli 2015 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 vad gäller närmare regler avseende vissa bestämmelser i unionens tullkodex.

Särskilda definitioner för förfarandet vad avser EU-harmoniserade tobaksvaror

11 § I denna lag avses med

–uppskovsförfarandet: det särskilda förfarande som innebär att skattskyldighetens inträde skjuts upp vid tillverkning, bearbetning, förvaring, lagring eller flyttning inom EU av EU-harmoniserade tobaksvaror,

–släppas för konsumtion: att EU-harmoniserade tobaksvaror

1.avviker från ett uppskovsförfarande,

2.förvaras eller lagras utanför ramen för ett uppskovsförfarande,

3.tillverkas utanför ramen för ett uppskovsförfarande,

4.importeras utan att omedelbart efter importen hänföras till ett uppskovsförfarande, eller

5.är föremål för otillåten införsel,

–beskattade varor: EU-harmoniserade tobaksvaror som släppts för konsumtion i ett EU-land,

–förfarandet för beskattade varor: det förfarande som enligt 7 kap. ska användas vid flyttning av beskattade varor till, från eller via ett annat EU- land,

–det datoriserade systemet: det datoriserade system som avses i artikel 1 i Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2020/263 av den 15 januari 2020 om datorisering av uppgifter om förflyttningar och kontroller av punktskattepliktiga varor.

2 kap. Skattepliktens omfattning, skattebelopp och kontrollmärkning

Innehåll

1 § I detta kapitel finns bestämmelser om

–skatt på cigaretter (2–4 §§),

–skatt på cigarrer och cigariller (5 §),

–skatt på röktobak (6 §),

–produkter som helt eller delvis består av andra ämnen än tobak (7 och 8 §§),

10

– skatt på snus och tuggtobak (9 §),

 

– skatt på övrig tobak (10 §),

Prop. 2021/22:61

–skatteomräkning (11 §),

–undantag från skatteplikt (12–18 §§), och

–kontrollmärkning och andra regler om försäljning av cigaretter (19–22 §§).

Skatt på cigaretter

2 § Skatt på cigaretter tas ut med 1 krona och 62 öre per styck och 1 procent av detaljhandelspriset.

Med cigaretter avses

1.tobaksrullar som går att röka som de är och som inte är cigarrer eller cigariller enligt 5 § andra stycket,

2.tobaksrullar som genom enkel, icke-industriell hantering kan införas

icigarettpappersrör, eller

3.tobaksrullar som genom enkel, icke-industriell hantering kan rullas in

icigarettpapper.

Cigaretter med en längd, exklusive filter eller munstycke, som överstiger

8 centimeter men inte 11 centimeter anses som två cigaretter. Är cigaretten längre anses varje påbörjad ytterligare längd av 3 centimeter som en cigarett.

För kalenderåret 2024 och efterföljande kalenderår ska den i första stycket angivna styckeskatten räknas om enligt 11 §.

3 § Med detaljhandelspris avses i denna lag varje cigarettprodukts högsta tillåtna detaljhandelspris, inklusive tobaksskatt och annan statlig skatt eller avgift. Detaljhandelspriset fastställs av tillverkaren eller dennes representant eller, i fråga om cigaretter som importeras, av importören.

Cigaretter får inte säljas till högre pris än detaljhandelspriset.

Om detaljhandelspris inte har fastställts får beskattningsmyndigheten uppskatta priset efter vad som kan anses skäligt.

4 § Tillverkaren eller dennes representant eller, i fråga om cigaretter som importeras, importören ska senast den 31 januari varje år till Skatteverket lämna uppgifter om försäljningen av cigaretter i de olika priskategorierna för det föregående kalenderåret.

Skatt på cigarrer och cigariller

5 § Skatt på cigarrer och cigariller tas ut med 1 krona och 42 öre per styck.

Med cigarrer och cigariller avses, om de kan rökas som de är och med hänsyn till sina egenskaper uteslutande är avsedda att rökas som de är,

1.tobaksrullar med ett yttre täckblad av naturtobak,

2.tobaksrullar fyllda med en riven blandning och med ett yttre täckblad som har cigarrers normala färg, gjort av homogeniserad tobak, om

a) det yttre täckbladet täcker produkten helt och i förekommande fall inkluderar filtret men, i fråga om cigarrer med munstycke, inte munstycket,

b) styckevikten utan filter eller munstycke är minst 2,3 gram och högst 10 gram, och

11

Prop. 2021/22:61 c) omkretsen är minst 34 millimeter på minst en tredjedel av längden. För kalenderåret 2024 och efterföljande kalenderår ska skattebeloppet i

första stycket räknas om enligt 11 §.

Skatt på röktobak

6 § Skatt på röktobak tas ut med 1 971 kronor per kilogram. Med röktobak avses

1.tobak som skurits eller på annat sätt strimlats, tvinnats eller pressats till kakor och som går att röka utan ytterligare industriell beredning,

2.tobaksavfall som går att röka, bjuds ut till detaljhandelsförsäljning och inte omfattas av 2 § andra stycket eller 5 § andra stycket.

Med tobaksavfall avses rester av tobaksblad och biprodukter från bearbetning av tobak eller framställning av tobaksprodukter.

För kalenderåret 2024 och efterföljande kalenderår ska skattebeloppet i första stycket räknas om enligt 11 §.

Produkter som helt eller delvis består av andra ämnen än tobak

7 § Produkter som delvis består av andra ämnen än tobak men som i övrigt uppfyller kriterierna i 5 § andra stycket behandlas som cigarrer och cigariller.

8 § Produkter som helt eller delvis består av andra ämnen än tobak men som i övrigt uppfyller kriterierna i 2 § andra stycket eller 6 § andra stycket behandlas som cigaretter respektive röktobak.

Produkter som inte innehåller någon tobak och som uteslutande används för medicinska ändamål behandlas dock inte som tobaksvaror.

Skatt på snus och tuggtobak

9 § Skatt ska betalas för snus och tuggtobak som hänförs till nr 2403 i Kombinerade nomenklaturen enligt rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan i lydelsen enligt kommissionens genomförande- förordning (EU) 2020/2159. Skatt tas ut med 462 kronor per kilogram för snus och med 510 kronor per kilogram för tuggtobak.

För kalenderåret 2024 och efterföljande kalenderår ska skattebeloppen i första stycket räknas om enligt 11 §.

Skatt på övrig tobak

10 § Skatt på övrig tobak tas ut med 1 971 kronor per kilogram.

Med övrig tobak avses tobak som inte är en del av en levande planta och som inte är skattepliktig som cigaretter, cigarrer, cigariller, röktobak, snus eller tuggtobak. Om sådan tobak ingår i en annan vara sker beskattningen utifrån varans totala vikt.

För kalenderåret 2024 och efterföljande kalenderår ska skattebeloppen i första stycket räknas om enligt 11 §.

12

Skatteomräkning

11 § För kalenderåret 2024 och efterföljande kalenderår ska skatten för de tobaksvaror som anges i 2, 5, 6, 9 och 10 §§ tas ut med belopp som efter en årlig omräkning motsvarar de i paragraferna angivna skattebeloppen multiplicerade med det jämförelsetal, uttryckt i procent, som anger förhållandet mellan det allmänna prisläget i juni månad året närmast före det år beräkningen avser och prisläget i juni 2020. När det gäller skatt på cigaretter enligt 2 § ska omräkningen bara avse styckeskatten. Beloppen avrundas till hela kronor och ören.

Regeringen fastställer före november månads utgång de omräknade skattebelopp som enligt denna paragraf ska tas ut för påföljande kalender- år.

Undantag från skatteplikt

Varor som förs in till Sverige för en enskild persons personliga bruk

12 § Tobaksskatt ska inte betalas för EU-harmoniserade tobaksvaror som förs in till Sverige

1.under sådana omständigheter att förutsättningar skulle finnas att bevilja återbetalning av skatten enligt 12 kap. 10 §,

2.av en enskild person som har förvärvat varorna i ett annat EU-land och som själv transporterar dem till Sverige, om varorna är avsedda för dennes eller dennes familjs personliga bruk,

3.som flyttgods av en enskild person eller i yrkesmässig befordran för en enskild person som flyttar till Sverige, om varorna är avsedda för dennes eller dennes familjs personliga bruk,

4.av en enskild person eller i yrkesmässig befordran för en enskild person som har förvärvat varorna genom arv eller testamente, om varorna är avsedda för dennes eller dennes familjs personliga bruk, eller

5.som enstaka gåvoförsändelse under yrkesmässig befordran från en enskild person i ett annat EU-land till en enskild person i Sverige, om varorna är avsedda för dennes eller dennes familjs personliga bruk.

13 § Om en enskild person själv transporterar EU-harmoniserade tobaksvaror i större mängder än de som anges i andra stycket ska de vid en bedömning enligt 12 § 2 inte anses vara avsedda för personligt bruk, såvida inte personen kan visa att varorna i det enskilda fallet är avsedda för dennes eller dennes familjs personliga bruk. Vid en sådan bedömning ska samtliga omständigheter i det enskilda fallet beaktas.

De mängder som avses i första stycket är

–cigaretter: 800 stycken,

–cigariller (med en vikt av högst 3 gram per styck): 400 stycken,

–cigarrer: 200 stycken,

–röktobak: 1,0 kilogram.

Varor som fullständigt förstörts eller gått förlorade

14 § Tobaksskatt ska inte betalas för EU-harmoniserade tobaksvaror som under ett uppskovsförfarande

Prop. 2021/22:61

13

Prop. 2021/22:61 1. blivit fullständigt förstörda eller oåterkalleligen gått förlorade och därigenom blivit oanvändbara som punktskattepliktiga varor på grund av oförutsedda händelser eller force majeure, eller

2. blivit fullständigt förstörda under tillsyn av Skatteverket.

15 § Den som gör gällande att varorna fullständigt förstörts eller oåterkalleligen gått förlorade ska på ett tillfredsställande sätt visa detta för Skatteverket om förstörelsen eller förlusten

1.har skett i Sverige, eller

2.upptäckts här och det inte går att fastställa var den skett.

16 § Bestämmelserna i 14 och 15 §§ gäller även beskattade varor under flyttning från ett annat EU-land till mottagare i Sverige om varorna flyttas

1.under förfarandet för beskattade varor, eller

2.genom distansförsäljning.

Om varor flyttas genom distansförsäljning ska undantaget enligt 14 § 2 endast gälla

1.om varorna avsänds av en tillfälligt registrerad distansförsäljare eller registrerad distansförsäljare enligt 6 kap. 2 eller 3 §, eller

2.om mottagaren har fullgjort anmälningsskyldighet enligt 6 kap. 6 § eller deklarationsskyldighet enligt 26 kap. 37 § skatteförfarandelagen (2011:1244).

17 § Vid en partiell förlust till följd av varornas beskaffenhet ska tobaksskatt inte betalas för det som gått förlorat i den utsträckning förlusten understiger den gemensamma tröskeln för partiella förluster av sådana varor, om förlusten inträffar

1.vid en flyttning under uppskovsförfarandet till eller från en plats i ett annat EU-land,

2.vid en flyttning under förfarandet för beskattade varor, eller

3.vid en flyttning genom distansförsäljning.

Med den gemensamma tröskeln för partiella förluster av en viss vara avses den gemensamma tröskel som har fastställts av Europeiska kommissionen med stöd av artikel 6.10 i punktskattedirektivet.

18 § Tobaksskatt ska inte heller betalas för det som gått förlorat vid en partiell förlust till följd av varornas beskaffenhet under uppskovs- förfarandet i andra fall än vid en flyttning till eller från en plats i ett annat EU-land. I sådana fall tillämpas 15 §.

Första stycket gäller även förluster vid flyttningar som omfattas av 17 § men där det inte har fastställts någon gemensam tröskel för partiella förluster för de aktuella varorna.

Kontrollmärkning och andra regler om försäljning av cigaretter

19 § Cigaretter får inte tillhandahållas för försäljning annat än i originalförpackning försedd med särskild märkning med uppgift om detaljhandelspriset. Detta gäller dock inte cigaretter som upplagshavare tillhandahåller för försäljning i exportbutik enligt lagen (1999:445) om exportbutiker.

14

20 § Den som säljer cigaretter till högre pris än detaljhandelspriset ska Prop. 2021/22:61 av beskattningsmyndigheten påföras belopp motsvarande den ytterligare

skatt som skulle ha tagits ut enligt 2 § första stycket om detaljhandelspriset hade varit fastställt till det pris som varan sålts för.

Om det saknas nödvändiga uppgifter eller om beloppet av någon annan anledning inte kan beräknas tillförlitligt, får beskattningsmyndigheten uppskatta beloppet efter vad som kan anses skäligt.

21 § Den som tillhandahåller cigaretter till försäljning på annat sätt än i originalförpackning försedd med särskild märkning med uppgift om detaljhandelspriset döms till böter eller fängelse i högst sex månader.

I ringa fall ska det inte dömas till ansvar.

22 § Cigaretter som varit föremål för brott enligt 21 §, eller värdet av cigaretterna om dessa inte finns kvar, ska förklaras förverkade om det inte är uppenbart oskäligt.

3 kap. Godkännanden inom uppskovsförfarandet

Innehåll

1 § I detta kapitel finns bestämmelser om

–upplagshavare och skatteupplag (2–8 §§),

–registrerad varumottagare (9–14 §§),

–tillfälligt registrerad varumottagare (15 §),

–registrerad avsändare (16 §),

–ansökan och beslut (17 §),

–återkallelse av godkännande (18 §),

–konkurs (19 §), och

–jämkning av säkerhetsbelopp (20 §).

Upplagshavare och skatteupplag

Vem får godkännas som upplagshavare?

2 § Som upplagshavare får den godkännas som i yrkesmässig verksamhet i Sverige avser att

1.tillverka, bearbeta eller i större omfattning förvara eller lagra EU- harmoniserade tobaksvaror,

2.för yrkesmässig försäljning till näringsidkare ta emot EU- harmoniserade tobaksvaror som flyttats under uppskovsförfarandet,

3.för försäljning till näringsidkare inom EU importera EU- harmoniserade tobaksvaror, eller

4.bedriva verksamhet i exportbutik enligt lagen (1999:445) om exportbutiker.

För godkännande som upplagshavare krävs att den som ansöker

1.är lämplig som upplagshavare med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt, och

2.disponerar över ett utrymme i Sverige som kan godkännas som skatteupplag.

Den som godkänns som upplagshavare ska samtidigt godkännas som

registrerad avsändare.

15

 

Prop. 2021/22:61

16

Skatteupplag

3 § Upplagshavares hantering av skattepliktiga varor ska, för att omfattas av ett uppskovsförfarande, ske i ett godkänt skatteupplag.

Ett utrymme som används som eller är avsett att användas som bostad får inte godkännas som skatteupplag.

Lagerbokföring

4 § En upplagshavare ska för varje skatteupplag löpande bokföra varurörelser som rör skattepliktiga varor och regelbundet inventera lagret av sådana varor.

Krav vid mottagande av varor under uppskovsförfarandet

5 § En upplagshavare som tar emot varor som flyttas under uppskovsförfarandet ska göra det på det skatteupplag eller den direkta leveransplats som angetts i ett sådant elektroniskt administrativt dokument som avses i 5 kap. 4 § eller ett sådant ersättningsdokument som avses i 5 kap. 14 §. Varor som flyttas till ett skatteupplag ska vid mottagandet tas in i skatteupplaget.

Säkerhet för flyttning av varor under uppskovsförfarandet

6 § En upplagshavare som avser att flytta varor under uppskovsförfarandet enligt 4 kap. 3, 5 eller 6 § ska ställa säkerhet för betalning av den skatt som kan påföras upplagshavaren i Sverige eller ett annat EU-land vid flyttningen av varorna.

Säkerheten ska ställas hos Skatteverket innan flyttningen påbörjas och uppgå till ett belopp som motsvarar den genomsnittliga skatten på de varor som upplagshavaren flyttar under ett dygn. Vid beräkningen av genomsnittet ska hänsyn bara tas till de dygn under ett år då flyttningar av varor sker enligt 4 kap. 3, 5 eller 6 §. Ställd säkerhet får tas i anspråk om påförd skatt inte betalas i rätt tid. Har en upplagshavare påförts skatt i ett annat EU-land får säkerheten tas i anspråk om skattefordran är befogad och skatten inte har betalats i rätt tid.

Säkerhet för betalning av skatt

7 § Upplagshavare ska ställa säkerhet för betalning även av den skatt som kan påföras upplagshavaren enligt 9 kap. 3 eller 4 §. Säkerheten ska som lägst uppgå till ett belopp som motsvarar 10 procent av skatten på de varor som upplagshavaren vid varje tidpunkt förvarar i sina skatteupplag. Säkerheten får dock inte understiga ett belopp som motsvarar 75 procent av det högsta belopp som en sådan beräkning medfört under de tre senaste kalendermånaderna. Ställd säkerhet får tas i anspråk om påförd skatt inte betalas i rätt tid.

Säkerhet vid återkallelse av godkännande

8 § Säkerheterna enligt 6 och 7 §§ ska kunna tas i anspråk under minst sex månader från den dag beslutet om återkallelse blir gällande, om godkännandet som upplagshavare återkallas. Säkerheten enligt 6 § får efter återkallelsen sänkas till ett belopp som motsvarar skatten på de varor för vilka flyttningen ännu inte har avslutats enligt 4 kap. 9 §.

Registrerad varumottagare

9 § Som registrerad varumottagare får den godkännas som avser att i Sverige yrkesmässigt ta emot varor som flyttas enligt ett uppskovs- förfarande från ett annat EU-land. För godkännande krävs att den som ansöker om att bli godkänd är lämplig att vara registrerad varumottagare med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt.

Ordinarie mottagningsplats

10 § En registrerad varumottagare ska till Skatteverket ange den adress där varumottagaren kommer att ta emot varor som flyttas under uppskovsförfarandet (ordinarie mottagningsplats).

Krav vid mottagande av varor under uppskovsförfarandet

11 § Varor som flyttas under uppskovsförfarandet ska tas emot på den registrerade varumottagarens ordinarie mottagningsplats eller den direkta leveransplats som angetts i ett sådant elektroniskt administrativt dokument som avses i 5 kap. 4 § eller ett sådant ersättningsdokument som avses i 5 kap. 14 §.

Säkerhet

12 § En registrerad varumottagare ska hos Skatteverket ställa säkerhet för betalning av skatten på de varor som tas emot. Ställd säkerhet får tas i anspråk om skatten inte betalas i rätt tid.

Säkerheten ska kunna tas i anspråk av Skatteverket under minst sex månader från den dag beslutet om återkallelse blir gällande, om godkännandet som registrerad varumottagare återkallas.

13 § Säkerheten enligt 12 § ska som lägst uppgå till ett belopp som motsvarar den genomsnittliga skatt som har beslutats för

1.de tolv senaste redovisningsperioder för vilka beslut om skatt har fattats, eller

2.det lägre antal redovisningsperioder för vilka beslut om skatt har fattats, om det ännu inte har fattats beslut för tolv redovisningsperioder.

Vid beräkning av genomsnittet ska den sammanlagda skatt som beslutats för redovisningsperioderna delas med det antal av redovisningsperioderna för vilka skatt har beslutats till mer än noll kronor.

Om det belopp som säkerheten som lägst ska uppgå till vid en sådan beräkning är noll kronor, ska säkerheten i stället som lägst uppgå till ett belopp som vid varje tidpunkt motsvarar skatten på de varor som då är under flyttning till varumottagaren under uppskovsförfarandet.

14 § Om den registrerade varumottagaren har en redovisningsperiod för tobaksskatt som är ett beskattningsår, ska säkerheten, i stället för vad som gäller enligt 13 §, som lägst uppgå till ett belopp som motsvarar det högsta av

1.den skatt som beslutats för den senaste redovisningsperioden, och

2.skatten på de varor som vid varje tidpunkt är under flyttning till varumottagaren under uppskovsförfarandet.

Prop. 2021/22:61

17

Prop. 2021/22:61

18

Tillfälligt registrerad varumottagare

15 § Som tillfälligt registrerad varumottagare får den godkännas som avser att endast vid ett enstaka tillfälle i Sverige yrkesmässigt ta emot varor som flyttas enligt ett uppskovsförfarande från ett annat EU-land. Godkännandet ska i dessa fall begränsas till att gälla mottagande av varor vid denna särskilt angivna flyttning.

En tillfälligt registrerad varumottagare ska till Skatteverket ange den adress där varorna kommer att tas emot.

Ett godkännande enligt första stycket ska ges när säkerhet ställts för skatten på varorna. Säkerheten ska ställas hos Skatteverket innan varorna flyttas från det andra EU-landet. Ställd säkerhet får tas i anspråk om skatten inte betalas i rätt tid.

Registrerad avsändare

16 § Som registrerad avsändare får den godkännas som avser att i Sverige yrkesmässigt avsända varor under ett uppskovsförfarande vid varornas övergång till fri omsättning enligt artikel 201 i unionstullkodexen eller, om det är fråga om en unionsvara, vid den tidpunkt då skyldigheterna enligt tullagstiftningen fullgjorts. För godkännande krävs att den som ansöker om att bli godkänd är lämplig att vara registrerad avsändare med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt.

Bestämmelserna om säkerhet för skatten i 6 och 8 §§ tillämpas även på registrerad avsändare. Det som där sägs om flyttningar under uppskovs- förfarandet ska då avse flyttningar enligt 4 kap. 4–6 §§.

Ansökan och beslut

17 § Skatteverket beslutar i fråga om godkännande av upplagshavare, registrerad varumottagare, tillfälligt registrerad varumottagare, registrerad avsändare eller skatteupplag efter särskild ansökan.

Återkallelse av godkännande

18 § Godkännande av upplagshavare, registrerad varumottagare, tillfälligt registrerad varumottagare, registrerad avsändare eller skatteupplag får återkallas, om

1.förutsättningarna för godkännande inte längre finns,

2.ställd säkerhet inte längre är godtagbar, eller

3.den som är godkänd begär det.

Om ett godkännande av upplagshavare återkallas omfattar beslutet även godkännandet av dennes skatteupplag och godkännandet som registrerad avsändare.

Beslut om återkallelse gäller omedelbart, om inte något annat anges i beslutet.

Konkurs

19 § Om en godkänd upplagshavare, registrerad varumottagare eller tillfälligt registrerad varumottagare försätts i konkurs, övergår godkännandet till konkursboet. Konkursboet är skattskyldigt för varor för

vilka skattskyldighet enligt 9 kap. 3, 4 eller 7 § inträder efter Prop. 2021/22:61 konkursbeslutet.

Om sådana varor ägs av någon annan än konkursgäldenären och varorna inte ingår i konkursen, är ägaren skattskyldig för varorna i stället för konkursboet. Skattskyldigheten för ägaren inträder vid den tidpunkt då skattskyldighet skulle ha inträtt för upplagshavaren eller varumottagaren enligt 9 kap. 3, 4 eller 7 §.

Kravet på säkerhet enligt 7 § gäller inte en upplagshavares konkursbo.

Jämkning av säkerhetsbelopp

20 § I de fall som avses i 7 och 12–14 §§ får Skatteverket medge att säkerhet inte behöver ställas eller att den får uppgå till ett lägre belopp än vad som följer av de bestämmelserna, om det finns skäl till detta med hänsyn till den skattskyldiges ekonomiska förhållanden eller andra särskilda omständigheter.

4 kap. Flyttningar under uppskovsförfarandet

Innehåll

1 § I detta kapitel finns bestämmelser om

–när varor får flyttas under uppskovsförfarandet (2–6 §§),

–krav på elektroniskt administrativt dokument och säkerhet (7 §),

–ytterligare krav vid import (8 §),

–när en flyttning avslutas (9 §), och

–flyttningar som påbörjas utanför Sverige (10 §).

När får varor flyttas under uppskovsförfarandet?

2 § EU-harmoniserade tobaksvaror får flyttas under uppskovs- förfarandet endast i de fall som anges i 3–6 §§.

För flyttningar som påbörjas i ett annat EU-land gäller dock 10 §.

Flyttningar från ett skatteupplag

3 § Under uppskovsförfarandet får skattepliktiga varor flyttas från ett skatteupplag till

1.ett annat skatteupplag,

2.en registrerad varumottagare eller tillfälligt registrerad varumottagare

iett annat EU-land,

3.en plats där de skattepliktiga varorna lämnar EU,

4.ett utförseltullkontor som samtidigt är avgångstullkontor för förfarandet för extern transitering, eller

5.någon av följande mottagare:

a)en beskickning eller ett konsulat i ett annat EU-land, en medlem av den diplomatiska personalen vid en sådan beskickning eller ett sådant konsulat,

b)en internationell organisation med säte i ett annat EU-land, en medlemsstats ombud vid en sådan organisation eller en person med tjänst hos eller uppdrag av en sådan organisation,

19

Prop. 2021/22:61 c) väpnade styrkor som tillhör ett annat EU-land än det dit varorna flyttas och som deltar i försvarsinsatser för att genomföra en unionsverksamhet inom ramen för den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken, om varorna är avsedda för styrkornas eget bruk, för civilpersonal som följer med dem eller för mässar och marketenterier, eller

d)väpnade styrkor som tillhör ett annat land än det dit varorna flyttas och som är part i Nordatlantiska fördraget, för styrkornas eget bruk, för civilpersonal som följer med dem eller för mässar och marketenterier.

Första stycket 5 gäller om varorna flyttas till en plats i ett annat EU-land och endast i den omfattning frihet från tobaksskatt gäller i det andra EU- landet.

Flyttningar från platsen för import

4 § Under uppskovsförfarandet får skattepliktiga varor flyttas från platsen för import till någon av de destinationer som avses i 3 § första stycket, om varorna avsänds av en registrerad avsändare.

Flyttningar till en direkt leveransplats

5 § Skattepliktiga varor får även flyttas under uppskovsförfarandet från ett skatteupplag eller platsen för import till en annan plats än den som avses i 3 § första stycket 1 eller 2 (direkt leveransplats), om denna plats i förväg har anmälts till den behöriga myndigheten i destinationsmedlemsstaten av den mottagande upplagshavaren eller den registrerade varumottagaren.

Särskilda bestämmelser om flyttningar till fartyg och luftfartyg

6 § Skattepliktiga varor får även flyttas under uppskovsförfarandet från

1.ett skatteupplag eller platsen för import i ett annat EU-land till ett fartyg eller luftfartyg i Sverige, eller

2.ett skatteupplag eller platsen för import i Sverige till ett fartyg eller luftfartyg i ett annat EU-land.

Första stycket gäller bara om varorna enligt lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg eller nationell lagstiftning i det EU- land där varorna tas emot, får tas emot för skattebefriad förbrukning eller försäljning ombord på fartyget eller luftfartyget.

Krav på elektroniskt administrativt dokument och säkerhet

7 § För flyttning under uppskovsförfarandet krävs att de varor som flyttas omfattas av

1.sådant elektroniskt administrativt dokument som avses i 5 kap. 4 § eller av sådant ersättningsdokument som avses i 5 kap. 14 §, och

2.sådan säkerhet för skatten som avses i 3 kap. 6 eller 16 §.

Ytterligare krav vid import

8 § Vid flyttning under uppskovsförfarandet från en plats för import i Sverige ska deklaranten eller någon annan person som är direkt eller indirekt involverad i fullgörandet av tullformaliteter enligt artikel 15 i unionstullkodexen till Tullverket lämna

20

1. det punktskattenummer som identifierar den registrerade avsändaren Prop. 2021/22:61 för flyttningen,

2.det punktskattenummer som identifierar den mottagare som varorna sänds till, och

3.bevis för att avsikten är att de importerade varorna ska avsändas under uppskovsförfarandet.

Första stycket gäller inte om platsen för import är en plats som är godkänd som skatteupplag.

Om tulldeklaration för varorna ges in i ett annat EU-land med stöd av ett tillstånd för centraliserad klarering enligt artikel 179 i unionstull- kodexen, får uppgifterna i första stycket lämnas i tulldeklarationen i det andra EU-landet.

När avslutas en flyttning?

9 § En flyttning under uppskovsförfarandet avslutas när mottagaren har tagit emot varorna på en sådan destination som avses i 3–6 §§. Vid export avslutas flyttningen när varorna har lämnat EU. Vid en sådan flyttning som avses i 3 § första stycket 4 avslutas flyttningen när varorna har hänförts till förfarandet för extern transitering.

Flyttningar som påbörjas utanför Sverige

10 § EU-harmoniserade tobaksvaror som flyttas enligt artiklarna 16–28 i punktskattedirektivet, och där flyttningen inte har påbörjats i Sverige, omfattas av bestämmelserna om flyttning under uppskovsförfarandet i denna lag när varorna befinner sig på svenskt territorium.

5 kap. Dokumenthantering vid flyttningar av varor under uppskovsförfarandet

Innehåll

1 § I detta kapitel finns bestämmelser om

–det datoriserade systemet (2–13 §§), och

–reservsystemet (14–17 §§).

Det datoriserade systemet

2 § I det datoriserade systemet ska följande dokument och uppgifter hanteras i samband med flyttningar under uppskovsförfarandet:

1.elektroniska administrativa dokument enligt 4 § första stycket,

2.administrativa referenskoder enligt 4 § tredje stycket,

3.uppgifter om ändrad destination enligt 6 §,

4.underrättelser enligt 8 § om att varor inte längre ska föras ut från unionens tullområde,

5.mottagningsrapporter enligt 10 §, och

6.exportrapporter enligt 11 §.

Bestämmelser om behandlingen av uppgifter i det datoriserade systemet finns i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet.

21

Prop. 2021/22:61

22

När det datoriserade systemet inte är tillgängligt gäller bestämmelserna i 14–16 §§.

Bestämmelserna i 4–6, 8, 9, 14, 15 och 17 §§ om avsändande av varor gäller upplagshavare och registrerade avsändare.

3 § Den som upprättar ett elektroniskt administrativt dokument, en mottagningsrapport eller en exportrapport via det datoriserade systemet, ska kunna verifieras genom ett tekniskt förfarande.

Uppgifter som har lämnats för en juridisk person i det datoriserade systemet ska anses ha lämnats av denne, om det inte är uppenbart att uppgiftslämnaren saknat behörighet att företräda den juridiska personen.

Elektroniskt administrativt dokument och administrativ referenskod

4 § Innan en sådan flyttning av varor som avses i 4 kap. 3–6 §§ påbörjas, ska avsändaren via det datoriserade systemet lämna ett elektroniskt administrativt dokument till Skatteverket. Avsändaren får återkalla dokumentet så länge flyttningen av varorna inte har påbörjats.

Skatteverket ska göra en elektronisk kontroll av dokumentet.

Är uppgifterna i dokumentet giltiga, ska Skatteverket tilldela det en administrativ referenskod och meddela koden till avsändaren. Är uppgifterna i dokumentet inte giltiga, ska Skatteverket utan dröjsmål underrätta avsändaren om det.

Den administrativa referenskoden ska medfölja flyttningen

5 § Avsändaren ska lämna den administrativa referenskoden till den person som medför varorna eller, om ingen person medför varorna, till transportören eller fraktföraren. Koden ska på begäran kunna uppvisas för behörig myndighet under hela varuflyttningen.

Ändrad destination

6 § Den som har avsänt varor under ett uppskovsförfarande får via det datoriserade systemet ändra flyttningens destination. Den nya platsen eller mottagaren måste vara en sådan destination som avses i 4 kap. 3 § första stycket 1, 2, 3 eller 4 eller en direkt leveransplats.

Avsändaren ska för detta ändamål via det datoriserade systemet lämna ett elektroniskt dokument om ändrad destination till Skatteverket.

Den administrativa referenskoden ska lämnas till Tullverket vid export

7 § Om en exportdeklaration har getts in till Tullverket för varor som omfattas av en flyttning under uppskovsförfarandet till en destination som avses i 4 kap. 3 § första stycket 3 eller 4, ska deklaranten lämna den administrativa referenskoden för de skattepliktiga varor som avses i exportdeklarationen till Tullverket.

Underrättelse om att varor inte längre ska föras ut ur unionens tullområde

8 § Om varor har avsänts under uppskovsförfarandet till en destination som avses i 4 kap. 3 § första stycket 3 eller 4 från en plats i Sverige, och Skatteverket får uppgifter från Tullverket om att varorna inte längre ska

föras ut ur unionens tullområde, ska Skatteverket underrätta avsändaren Prop. 2021/22:61 om detta.

Om en exportdeklaration för varorna har getts in i ett annat EU-land och Skatteverket från de behöriga myndigheterna i det landet tagit emot en underrättelse om att varorna inte längre ska föras ut ur unionens tullområde, ska Skatteverket utan dröjsmål vidarebefordra denna underrättelse till avsändaren.

När en underrättelse enligt första eller andra stycket har tagits emot ska avsändaren, beroende på vad som är lämpligt, återkalla det elektroniska administrativa dokumentet enligt 4 § första stycket eller ändra flyttningens destination enligt 6 §.

Intyg om skattefrihet ska medfölja varor i vissa fall

9 § Vid flyttning av varor till mottagare som avses i 4 kap. 3 § första stycket 5, ska varorna åtföljas av ett intyg om att skattefrihet gäller för varorna i det andra EU-landet.

Mottagningsrapport

10 § Den som på en sådan destination som avses i 4 kap. 3 § första stycket 1, 2 eller 5 eller 5 § tar emot varor som flyttats under ett uppskovsförfarande ska, utan dröjsmål och senast inom fem dagar efter mottagandet, via det datoriserade systemet lämna en rapport till Skatteverket om att varorna tagits emot (mottagningsrapport).

Exportrapport

11 § Vid flyttning till en sådan destination som avses i 4 kap. 3 § första stycket 3 ska Skatteverket, efter det att ett intyg har tagits emot från Tullverket om att varorna har lämnat EU, via det datoriserade systemet lämna en rapport om att varorna har exporterats (exportrapport).

Vid flyttning till en sådan destination som avses i 4 kap. 3 § första stycket 4 ska Skatteverket, efter det att uppgifter tagits emot från Tullverket om att varorna hänförts till förfarandet för extern transitering, lämna en exportrapport via det datoriserade systemet.

Vid flyttning enligt 4 kap. 6 § första stycket 2 ska Skatteverket, efter det att ett intyg har tagits emot från Tullverket om att varorna tagits emot på fartyget eller luftfartyget, via det datoriserade systemet lämna en rapport om att flyttningen har avslutats. En sådan rapport ska lämnas i form av en exportrapport.

Bevis om att flyttningen har avslutats

12 § Mottagningsrapporter och exportrapporter utgör bevis på att flyttningen har avslutats på en sådan destination som avses i 4 kap. 3, 5 eller 6 §.

Om det inte har lämnats en mottagningsrapport genom det datoriserade systemet, får Skatteverket intyga att varorna har tagits emot om verket har tillfredsställande bevis för att varorna har nått den angivna destinationen (alternativt bevis). Skatteverket ska informera den behöriga myndigheten i avsändarmedlemsstaten om det alternativa beviset.

23

Prop. 2021/22:61

24

När Skatteverket från en behörig myndighet i ett annat EU-land har tagit emot ett sådant alternativt bevis, ska Skatteverket avsluta flyttningen i det datoriserade systemet.

13 § Bestämmelserna i 12 § andra stycket gäller i tillämpliga delar när en exportrapport inte kan utfärdas via det datoriserade systemet. I ett sådant fall ska Tullverket lämna ett intyg enligt 11 § till Skatteverket.

Reservsystemet

Ersättningsdokument

14 § När det datoriserade systemet inte är tillgängligt får en varuflyttning under uppskovsförfarandet påbörjas, om

1.varorna åtföljs av ett ersättningsdokument som innehåller samma uppgifter som det elektroniska administrativa dokumentet skulle ha innehållit om det hade kunnat upprättas, och

2.avsändaren genom att lämna in en kopia av ersättningsdokumentet informerar Skatteverket om flyttningen innan den påbörjas.

Om avsändaren är förhindrad att fullgöra informationsskyldigheten på det sätt som föreskrivs i första stycket 2, får Skatteverket informeras på annat sätt innan flyttningen påbörjas. I så fall ska en kopia av ersättningsdokumentet lämnas in till Skatteverket snarast möjligt efter det att flyttningen påbörjats.

När det datoriserade systemet inte är tillgängligt, får avsändaren på annat sätt informera Skatteverket om en sådan ändring av destinationen som avses i 6 §. Informationen ska lämnas till Skatteverket innan destinationen ändras.

15 § När det datoriserade systemet inte är tillgängligt, ska avsändaren av en flyttning till en destination som avses i 4 kap. 3 § första stycket 3 eller 4 lämna en kopia av ersättningsdokumentet till deklaranten.

Om en deklarant har gett in en exportdeklaration till Tullverket som omfattar varor vilka följs av ett ersättningsdokument, ska deklaranten lämna en kopia av det eller de ersättningsdokument som avser varor som omfattas av exportdeklarationen till Tullverket.

16 § Om en mottagningsrapport inte kan lämnas inom den tidsfrist som anges i 10 § på grund av att det datoriserade systemet inte är tillgängligt, ska mottagaren i stället rapportera att varorna tagits emot genom att lämna in ett ersättningsdokument till Skatteverket. Dokumentet ska innehålla samma uppgifter som mottagningsrapporten skulle ha innehållit om den hade kunnat upprättas och ett intygande om att flyttningen avslutats.

Första stycket gäller även när den som tar emot varorna inte fått ett elektroniskt administrativt dokument för den aktuella varuflyttningen, på grund av att det datoriserade systemet tidigare inte varit tillgängligt.

Första och andra styckena gäller i tillämpliga delar när det inte går att lämna en exportrapport eller en underrättelse om att varorna inte längre ska föras ut. I ett sådant fall ska Skatteverket upprätta rapporten eller underrättelsen, efter det att ett intyg enligt 11 § första eller tredje stycket eller uppgifter enligt 8 § första stycket eller 11 § andra stycket har tagits emot från Tullverket.

Åtgärder när det datoriserade systemet åter är tillgängligt

Prop. 2021/22:61

17 § När det datoriserade systemet åter är tillgängligt ska följande dokument och uppgifter snarast lämnas i systemet:

1.Den som avsänt varor enligt 4 kap. 3, 4, 5 eller 6 § ska lämna ett elektroniskt administrativt dokument.

2.Den som ändrat flyttningens destination enligt 6 § ska lämna uppgifter om denna åtgärd.

3.Den som tagit emot varor som flyttats enligt 4 kap. 3, 4, 5 eller 6 § ska lämna en mottagningsrapport.

4.Skatteverket ska lämna en exportrapport eller en underrättelse om att varorna inte längre ska föras ut ur unionens tullområde.

En mottagnings- eller exportrapport eller en underrättelse om att varorna inte längre ska föras ut ur unionens tullområde ska dock inte lämnas via det datoriserade systemet förrän det elektroniska administrativa dokumentet för den aktuella varuflyttningen tagits emot via systemet.

Så snart det har kontrollerats enligt 4 § att uppgifterna i det elektroniska administrativa dokumentet är giltiga, ska detta dokument ersätta ersättningsdokumentet enligt 14 §.

6 kap. Distansförsäljning

1 § Med distansförsäljning avses att beskattade varor

1.köps av någon som inte bedriver självständig ekonomisk verksamhet,

och

2.avsänds eller transporteras direkt eller indirekt hit från ett annat EU- land av en avsändare som bedriver en självständig ekonomisk verksamhet eller av någon annan för dennes räkning.

Tillfälligt registrerad distansförsäljare

2 § Den som avser att avsända varor genom distansförsäljning, och som inte är registrerad distansförsäljare enligt 3 §, ska innan varorna avsänds från det andra EU-landet anmäla sig till Skatteverket för registrering som tillfälligt registrerad distansförsäljare.

En sådan registrering ska avse en särskilt angiven flyttning och ska göras bara om säkerhet ställts för den skatt som kan påföras i Sverige eller ett annat EU-land för varorna. Ställd säkerhet får tas i anspråk om påförd skatt inte betalas i rätt tid. Har en tillfälligt registrerad distansförsäljare påförts skatt i ett annat EU-land, får säkerheten tas i anspråk om skattefordran är befogad och skatten inte har betalats i rätt tid.

Säkerheten ska kunna tas i anspråk under minst sex månader från den dag ett beslut om avregistrering av den tillfälligt registrerade distans- försäljaren blir gällande.

Registrerad distansförsäljare

3 § Den som avser att avsända varor genom distansförsäljning vid mer än enstaka tillfällen får anmäla sig till Skatteverket för registrering som

registrerad distansförsäljare.

 

En sådan registrering ska göras om avsändaren

 

1. har ställt säkerhet för skatten enligt 4 §,

25

Prop. 2021/22:61 2. inte har obetalda belopp med mer än 2 000 kronor för skatter och avgifter på skattekontot enligt 61 kap. skatteförfarandelagen (2011:1244) vid en avstämning av detta, och

3.inte har obetalda belopp för skatter, avgifter, böter eller andra fordringar till staten som vid verkställighet enligt utsökningsbalken handläggs i allmänt mål och som har överlämnats till Kronofogde- myndigheten för indrivning.

4 § En registrerad distansförsäljare ska ställa säkerhet för betalning av den skatt som kan påföras distansförsäljaren för varorna i Sverige eller ett annat EU-land. Säkerheten ska ställas hos Skatteverket innan flyttningen påbörjas. Säkerheten ska som lägst uppgå till ett belopp som vid varje tidpunkt motsvarar skatten på de varor som är under flyttning från den registrerade distansförsäljaren.

Ställd säkerhet får tas i anspråk om påförd skatt inte betalas i rätt tid. Har en registrerad distansförsäljare påförts skatt i ett annat EU-land, får säkerheten tas i anspråk om skattefordran är befogad och skatten inte har betalats i rätt tid.

Säkerheten ska kunna tas i anspråk under minst sex månader från den dag beslutet om avregistrering blir gällande, om distansförsäljaren avregistreras.

Avregistrering

5 § Skatteverket ska avregistrera en tillfälligt registrerad distansförsäljare när den aktuella flyttningen avslutats eller om förutsättningarna för registrering inte längre finns.

Skatteverket får avregistrera en registrerad distansförsäljare, om

1.förutsättningarna för registrering inte längre finns,

2.ställd säkerhet inte längre är godtagbar, eller

3.distansförsäljaren begär det.

Ett beslut om avregistrering gäller omedelbart, om inte något annat anges i beslutet.

Anmälningsskyldighet för mottagare vid distansförsäljning

6 § Den som avser att ta emot varor som avsänds till Sverige genom distansförsäljning från någon som varken är tillfälligt registrerad distans- försäljare för den aktuella flyttningen eller registrerad distansförsäljare, ska anmäla flyttningen av varorna till Skatteverket innan varorna avsänds från det andra EU-landet.

7 kap. Förfarandet för beskattade varor

 

Innehåll

 

1 § I detta kapitel finns bestämmelser om

 

– när förfarandet för beskattade varor ska användas (2 och 3 §§),

 

– krav på elektroniskt förenklat administrativt dokument (4 §),

 

– aktörer inom förfarandet för beskattade varor (5–12 §§),

 

– när en flyttning påbörjas och avslutas (13 §), och

26

– flyttningar som påbörjas utanför Sverige (14 §).

När ska förfarandet för beskattade varor användas?

2 § Förfarandet för beskattade varor ska användas när beskattade varor flyttas till eller förs in från ett annat EU-land om inte flyttningen

1.omfattas av undantag från skatt enligt 2 kap. 12 § eller motsvarande bestämmelser i destinationsmedlemsstatens lagstiftning, eller

2.utgör distansförsäljning enligt 6 kap. 1 § eller motsvarande bestämmelser i destinationsmedlemsstatens lagstiftning.

Förfarandet för beskattade varor ska även användas när beskattade varor ska flyttas till en plats i Sverige via ett annat EU-land.

3 § Förfarandet för beskattade varor behöver inte användas för beskattade varor som för yrkesmässig försäljning ombord förvaras på ett fartyg eller luftfartyg som går mellan Sverige och ett annat EU-land, om varorna inte är till försäljning när fartyget eller luftfartyget befinner sig på ett annat EU-lands territorium än det land där varorna har beskattats.

Krav på elektroniskt förenklat administrativt dokument

4 § För att en flyttning ska anses vara förenlig med kraven för förfarandet för beskattade varor krävs att de varor som flyttas omfattas av ett sådant elektroniskt förenklat administrativt dokument som avses i 8 kap. 4 § eller av sådant ersättningsdokument som avses i 8 kap. 10 §.

En flyttning under förfarandet för beskattade varor ska göras mellan en certifierad avsändare eller tillfälligt certifierad avsändare och en certifierad mottagare eller tillfälligt certifierad mottagare.

Aktörer inom förfarandet för beskattade varor

Tillfälligt certifierad mottagare

5 § Den som avser att i Sverige yrkesmässigt ta emot varor som enligt 2 § ska flyttas under förfarandet för beskattade varor, och som inte är certifierad mottagare enligt 7 §, ska anmäla sig till Skatteverket för registrering som tillfälligt certifierad mottagare. Även en enskild person som avser att ta emot varor under förfarandet för beskattade varor ska anmäla sig för registrering som tillfälligt certifierad mottagare.

En tillfälligt certifierad mottagare ska till Skatteverket ange den adress där varorna kommer att tas emot.

6 § En registrering som tillfälligt certifierad mottagare ska begränsas till att gälla mottagandet av en särskilt angiven flyttning.

En registrering ska göras när säkerhet ställts för den skatt som kan påföras i Sverige eller ett annat EU-land vid flyttningen eller mottagandet av varorna. Säkerheten ska ställas hos Skatteverket innan varorna flyttas från det andra EU-landet. Ställd säkerhet får tas i anspråk om påförd skatt inte betalas i rätt tid. Har en tillfälligt certifierad mottagare påförts skatt i ett annat EU-land, får säkerheten tas i anspråk om skattefordran är befogad och skatten inte har betalats i rätt tid.

Säkerheten ska kunna tas i anspråk under minst sex månader från den dag ett beslut om avregistrering av den tillfälligt certifierade mottagaren blir gällande.

Prop. 2021/22:61

27

Prop. 2021/22:61

28

Certifierad mottagare

7 § Den som avser att i Sverige yrkesmässigt, vid mer än enstaka tillfällen, ta emot varor som enligt 2 § ska flyttas under förfarandet för beskattade varor får anmäla sig till Skatteverket för registrering som certifierad mottagare.

En sådan registrering ska göras om mottagaren

1.har ställt säkerhet för skatten enligt 8 §,

2.har angett en ordinarie mottagningsplats enligt 9 §,

3.inte har obetalda belopp med mer än 2 000 kronor för skatter och avgifter på skattekontot enligt 61 kap. skatteförfarandelagen (2011:1244) vid en avstämning av detta, och

4.inte har obetalda belopp för skatter, avgifter, böter eller andra fordringar till staten som vid verkställighet enligt utsökningsbalken handläggs i allmänt mål och som har överlämnats till Kronofogde- myndigheten för indrivning.

8 § En certifierad mottagare ska ställa säkerhet för betalning av den skatt som kan påföras mottagaren i Sverige eller ett annat EU-land vid flyttningen eller mottagandet av varorna. Säkerheten ska ställas hos Skatteverket innan flyttningen påbörjas. Säkerheten ska som lägst uppgå till ett belopp som vid varje tidpunkt motsvarar skatten på de varor som är under flyttning till den certifierade mottagaren.

Ställd säkerhet får tas i anspråk om påförd skatt inte betalas i rätt tid. Har en certifierad mottagare påförts skatt i ett annat EU-land får säkerheten tas i anspråk om skattefordran är befogad och skatten inte har betalats i rätt tid.

Säkerheten ska kunna tas i anspråk under minst sex månader från den dag beslutet om avregistrering blir gällande, om den certifierade mottagaren avregistreras.

9 § En certifierad mottagare ska till Skatteverket ange en adress där mottagaren kommer att ta emot varor som flyttas under förfarandet för beskattade varor (ordinarie mottagningsplats). Den certifierade mottagaren får även ta emot varor på en annan adress (alternativ mottagningsplats) om Skatteverket har underrättats om denna innan flyttningen av varorna påbörjas.

En certifierad mottagare som tar emot varor som flyttas under förfarandet för beskattade varor ska göra det på den ordinarie mottagningsplats eller alternativa mottagningsplats som angetts i det förenklade elektroniska administrativa dokumentet eller ersättnings- dokumentet.

Tillfälligt certifierad avsändare

10 § Den som avser att i Sverige yrkesmässigt avsända varor som enligt 2 § ska flyttas under förfarandet för beskattade varor, och som inte är certifierad avsändare enligt 11 §, ska anmäla sig till Skatteverket för registrering som tillfälligt certifierad avsändare. Även en enskild person som avser att avsända varor under förfarandet för beskattade varor ska anmäla sig för registrering som tillfälligt certifierad avsändare.

En registrering som tillfälligt certifierad avsändare ska begränsas till att gälla avsändandet av en särskilt angiven flyttning.

En tillfälligt certifierad avsändare ska till Skatteverket ange den adress från vilken varorna kommer att avsändas.

Certifierad avsändare

11 § Den som avser att i Sverige yrkesmässigt, vid mer än enstaka tillfällen, avsända varor som enligt 2 § ska flyttas under förfarandet för beskattade varor får anmäla sig till Skatteverket för registrering som certifierad avsändare.

En certifierad avsändare ska till Skatteverket ange en adress från vilken avsändaren kommer att avsända varor som flyttas under förfarandet för beskattade varor (ordinarie avsändningsplats). Den certifierade avsändaren får även avsända varor från en annan adress (alternativ avsändningsplats) om Skatteverket har underrättats om denna innan flyttningen av varorna påbörjas.

En certifierad avsändare som avsänder varor som flyttas under förfarandet för beskattade varor ska göra det från den ordinarie avsändningsplats eller alternativa avsändningsplats som angetts i det elektroniska förenklade administrativa dokumentet eller ersättnings- dokumentet.

Avregistrering

12 § Skatteverket ska avregistrera en tillfälligt certifierad mottagare eller en tillfälligt certifierad avsändare när den aktuella flyttningen avslutats eller om förutsättningarna för registrering inte längre finns.

Skatteverket får avregistrera en certifierad mottagare eller certifierad avsändare, om

1.förutsättningarna för registrering inte längre finns,

2.ställd säkerhet inte längre är godtagbar när det gäller mottagaren, eller

3.mottagaren respektive avsändaren begär det.

Ett beslut om avregistrering gäller omedelbart, om inte något annat anges i beslutet.

När påbörjas och avslutas en flyttning?

13 § En flyttning under förfarandet för beskattade varor påbörjas när varorna lämnar

1.den tillfälligt certifierade avsändaren, eller

2.den ordinarie eller alternativa avsändningsplats för den certifierade avsändaren i avsändarmedlemsstaten som har angetts i det elektroniska förenklade administrativa dokumentet.

En flyttning under förfarandet för beskattade varor avslutas när varorna tagits emot av

1.den tillfälligt certifierade mottagaren, eller

2.den certifierade mottagaren på den ordinarie eller alternativa mottagningsplats för den certifierade mottagaren i destinationsmedlems- staten som har angetts i det elektroniska förenklade administrativa dokumentet.

Prop. 2021/22:61

29

Prop. 2021/22:61 Flyttningar som påbörjas utanför Sverige

14 § Beskattade varor som flyttas enligt artiklarna 33–42 i punktskatte- direktivet, och där flyttningen inte har påbörjats i Sverige, omfattas av bestämmelserna om förfarandet för beskattade varor i denna lag när varorna befinner sig på svenskt territorium.

8 kap. Dokumenthantering vid flyttningar under förfarandet för beskattade varor

Innehåll

1 § I detta kapitel finns bestämmelser om

–det datoriserade systemet (2–9 §§), och

–reservsystemet (10–12 §§).

Det datoriserade systemet

2 § I det datoriserade systemet ska följande dokument och uppgifter hanteras i samband med flyttningar under förfarandet för beskattade varor:

1.elektroniska förenklade administrativa dokument enligt 4 § första stycket,

2.förenklade administrativa referenskoder enligt 4 § tredje stycket,

3.uppgifter om ändrad destination enligt 6 §, och

4.mottagningsrapporter enligt 7 §.

Bestämmelser om behandlingen av uppgifter i det datoriserade systemet finns i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet.

När det datoriserade systemet inte är tillgängligt gäller bestämmelserna i 10 och 11 §§.

Bestämmelserna i detta kapitel om certifierade avsändare och certifierade mottagare gäller även tillfälligt certifierade avsändare och tillfälligt certifierade mottagare.

3 § Den som upprättar ett elektroniskt förenklat administrativt dokument eller en mottagningsrapport via det datoriserade systemet, ska kunna verifieras genom ett tekniskt förfarande.

Uppgifter som har lämnats för en juridisk person i det datoriserade systemet ska anses ha lämnats av denne, om det inte är uppenbart att uppgiftslämnaren saknat behörighet att företräda den juridiska personen.

Elektroniskt förenklat administrativt dokument och förenklad administrativ referenskod

4 § Innan en flyttning av varor under förfarandet för beskattade varor påbörjas, ska den certifierade avsändaren via det datoriserade systemet lämna ett elektroniskt förenklat administrativt dokument till Skatteverket.

Skatteverket ska göra en elektronisk kontroll av dokumentet.

Är uppgifterna i dokumentet giltiga, ska Skatteverket tilldela det en förenklad administrativ referenskod och meddela koden till den certifierade avsändaren. Är uppgifterna i dokumentet inte giltiga, ska Skatteverket utan dröjsmål underrätta den certifierade avsändaren om det.

30

Den förenklade administrativa referenskoden ska medfölja flyttningen

5 § Den certifierade avsändaren ska lämna den förenklade administrativa referenskoden till den person som medför varorna eller, om ingen person medför varorna, till transportören eller fraktföraren. Koden ska på begäran kunna uppvisas för behörig myndighet under hela varuflyttningen.

Ändrad destination

6 § Den certifierade avsändaren får via det datoriserade systemet ändra flyttningens destination. Den nya destinationen får vara

1.en annan mottagningsplats för den certifierade mottagaren i samma EU-land som den ursprungliga mottagningsplatsen, eller

2.avsändningsplatsen.

Den certifierade avsändaren ska för detta ändamål via det datoriserade systemet lämna ett elektroniskt dokument om ändrad destination till Skatteverket.

Mottagningsrapport

7 § Vid mottagandet av varor som flyttats under förfarandet för beskattade varor ska den certifierade mottagaren, utan dröjsmål och senast inom fem dagar efter mottagandet, via det datoriserade systemet lämna en rapport till Skatteverket om att varorna tagits emot (mottagningsrapport).

8 § Mottagningsrapporten utgör bevis på att varorna har tagits emot av den certifierade mottagaren.

När Skatteverket tagit emot en mottagningsrapport ska verket, efter det att den certifierade mottagaren har fullgjort alla nödvändiga formaliteter, sända mottagningsrapporten till de behöriga myndigheterna i avsändarmedlemsstaten. Den mottagningsrapport som vidaresänds av Skatteverket ska anses utgöra tillräckligt bevis för att den certifierade mottagaren har fullgjort alla nödvändiga formaliteter och, i tillämpliga fall och såvida varan inte är undantagen från punktskatt, betalat all punktskatt i Sverige.

9 § Om det inte har lämnats en mottagningsrapport genom det datoriserade systemet, får Skatteverket intyga att varorna har tagits emot om verket har tillfredsställande bevis för att varorna har nått den angivna destinationen (alternativt bevis). Skatteverket ska informera den behöriga myndigheten i avsändarmedlemsstaten om det alternativa beviset.

När Skatteverket från en behörig myndighet i ett annat EU-land har tagit emot ett sådant alternativt bevis, ska Skatteverket avsluta flyttningen i det datoriserade systemet.

Reservsystemet

Ersättningsdokument

10 § När det datoriserade systemet inte är tillgängligt får den certifierade avsändaren påbörja en varuflyttning under förfarandet för beskattade varor, om

Prop. 2021/22:61

31

Prop. 2021/22:61 1. varorna åtföljs av ett ersättningsdokument som innehåller samma uppgifter som det elektroniska förenklade administrativa dokumentet skulle ha innehållit om det hade kunnat upprättas, och

2.den certifierade avsändaren genom att lämna in en kopia av ersättningsdokumentet informerar Skatteverket om flyttningen innan den påbörjas.

Om den certifierade avsändaren är förhindrad att fullgöra informationsskyldigheten på det sätt som föreskrivs i första stycket 2, får Skatteverket informeras på annat sätt innan flyttningen påbörjas. I så fall ska en kopia av ersättningsdokumentet lämnas in till Skatteverket snarast möjligt efter det att flyttningen påbörjats.

När det datoriserade systemet inte är tillgängligt, får den certifierade avsändaren på annat sätt informera Skatteverket om en sådan ändring av destinationen som avses i 6 §. Informationen ska lämnas till Skatteverket innan destinationen ändras.

11 § Om en mottagningsrapport inte kan lämnas inom den tidsfrist som anges i 7 § på grund av att det datoriserade systemet inte är tillgängligt, ska den certifierade mottagaren i stället rapportera att varorna tagits emot genom att lämna in ett ersättningsdokument till Skatteverket. Dokumentet ska innehålla samma uppgifter som mottagningsrapporten skulle ha innehållit om den hade kunnat upprättas och ett intygande om att flyttningen avslutats.

Första stycket gäller även när den certifierade mottagaren inte fått ett elektroniskt förenklat administrativt dokument för den aktuella varuflyttningen, på grund av att det datoriserade systemet tidigare inte varit tillgängligt.

Åtgärder när det datoriserade systemet åter är tillgängligt

12 § När det datoriserade systemet åter är tillgängligt ska följande dokument och uppgifter snarast lämnas i systemet:

1.Den certifierade avsändaren ska lämna ett elektroniskt förenklat administrativt dokument.

2.En certifierad avsändare som ändrat flyttningens destination enligt 6 § ska lämna uppgifter om denna åtgärd.

3.Den certifierade mottagaren ska lämna en mottagningsrapport.

En mottagningsrapport ska dock inte lämnas via det datoriserade systemet förrän det elektroniska förenklade administrativa dokumentet för den aktuella varuflyttningen tagits emot via systemet.

Så snart det har kontrollerats att uppgifterna i det elektroniska förenklade administrativa dokumentet är giltiga ska detta dokument ersätta ersättningsdokumentet enligt 10 §.

 

9 kap. Skattskyldighet för EU-harmoniserade tobaksvaror

 

Innehåll

 

1 § I detta kapitel finns bestämmelser om

 

– godkänd upplagshavare (2–5 §§),

 

– registrerad varumottagare och tillfälligt registrerad varumottagare

32

(6 och 7 §§),

– distansförsäljning (8–10 §§),

Prop. 2021/22:61

–certifierad mottagare och tillfälligt certifierad mottagare (11 och 12 §§),

–import och otillåten införsel (13–15 §§),

–tillverkning eller användning för annat ändamål (16–18 §§),

–särskild skattskyldighet i vissa fall för varor för vilka skatten inte har redovisats eller påförts (19–21 §§),

–vissa särskilda undantag (22–24 §§), och

–beskattning vid oegentligheter (25–30 §§).

Godkänd upplagshavare

2 § Skattskyldig är den som i egenskap av godkänd upplagshavare enligt 3 kap. 2 § hanterar EU-harmoniserade tobaksvaror enligt uppskovs- förfarandet.

3 § Skattskyldigheten inträder när

1.skattepliktiga varor tas ut från ett skatteupplag utan att flyttas enligt 4 kap. 3 och 5–7 §§,

2.skattepliktiga varor tas emot på en direkt leveransplats,

3.skattepliktiga varor tas i anspråk i skatteupplaget eller lagerbrister uppkommer, eller

4.godkännandet av skatteupplaget återkallas.

4 § Skattskyldigheten inträder även när varor som flyttats under uppskovsförfarandet tas emot av upplagshavaren, om

1.varorna tas emot på en plats i direkt anslutning till det skatteupplag som anges i det elektroniska administrativa dokumentet eller ersättnings- dokumentet,

2.mottagandet av varorna accepteras genom en mottagningsrapport enligt 5 kap. 10 § eller genom ett ersättningsdokument enligt 5 kap. 16 §, och

3.varorna inte tas in i skatteupplaget.

5 § Skattskyldighet enligt 3 § 3 gäller inte i fråga om varor som

1.har tagits i anspråk för tillverkning av skattepliktiga tobaksvaror, eller

2.uteslutande har använts för provning av varornas kvalitet i skatteupplaget.

Registrerad varumottagare och tillfälligt registrerad varumottagare

6 § Skattskyldig är den som i egenskap av registrerad varumottagare enligt 3 kap. 9 § eller tillfälligt registrerad varumottagare enligt 3 kap. 15 § tar emot varor som flyttats under uppskovsförfarandet.

7 § Skattskyldigheten inträder vid mottagandet av skattepliktiga varor.

Distansförsäljning

 

8 § Skattskyldig är den som i egenskap av tillfälligt

registrerad

distansförsäljare enligt 6 kap. 2 § eller registrerad distansförsäljare enligt

6 kap. 3 § avsänder varor genom distansförsäljning.

33

Prop. 2021/22:61 Skattskyldigheten omfattar även varor som avsänts enligt första stycket men där skattskyldigheten inträder först efter avregistreringen av den tillfälligt registrerade distansförsäljaren eller den registrerade distansförsäljaren.

9 § Mottagaren av varor som avsänts till Sverige genom distans- försäljning ska vara skattskyldig för varorna i stället för avsändaren, om avsändaren inte vid avsändandet är registrerad som tillfälligt registrerad distansförsäljare för den aktuella flyttningen enligt 6 kap. 2 § eller registrerad distansförsäljare enligt 6 kap. 3 §.

10 § Skattskyldigheten för distansförsäljaren inträder när de skattepliktiga varorna tas emot av mottagaren.

Skattskyldigheten för mottagaren vid distansförsäljning inträder när de skattepliktiga varorna förs in till Sverige.

Certifierad mottagare och tillfälligt certifierad mottagare

11 § Skattskyldig är den som i egenskap av tillfälligt certifierad mottagare enligt 7 kap. 5 § eller certifierad mottagare enligt 7 kap. 7 § tar emot varor som flyttats enligt förfarandet för beskattade varor.

Skattskyldig enligt första stycket är även den som efter avregistrering tar emot varor för vilka denne var tillfälligt certifierad mottagare eller certifierad mottagare vid den tidpunkt då det elektroniska förenklade administrativa dokumentet för flyttningen utfärdades.

12 § Skattskyldigheten inträder vid mottagandet av skattepliktiga varor.

Import och otillåten införsel

13 § Skattskyldig för import eller otillåten införsel av skattepliktiga varor till Sverige är deklaranten eller varje annan person enligt artikel 77.3 i unionstullkodexen och, vid otillåten införsel, varje annan person som är involverad i den otillåtna införseln.

Skattskyldig vid import eller otillåten införsel av en unionsvara till Sverige är deklaranten eller varje annan person som hade varit skyldig att betala tull enligt artikel 77.3 i unionstullkodexen om varan hade varit belagd med tull och, vid otillåten införsel, varje annan person som är involverad i den otillåtna införseln.

14 § Skattskyldigheten inträder vid den tidpunkt då tullskulden uppkommer i Sverige enligt tullagstiftningen, eller skulle ha uppkommit om varan hade varit belagd med tull.

Om tullskuld uppkommer i ett annat EU-land, eller skulle ha uppkommit om varan hade varit belagd med tull, till följd av att en tulldeklaration ges in i det landet med stöd av ett sådant tillstånd för centraliserad klarering som avses i artikel 179 i unionstullkodexen, inträder skattskyldigheten vid den tidpunkt då tullskulden uppkommer eller skulle ha uppkommit i det andra EU-landet.

34

15 § Skattskyldighet vid import gäller inte i fråga om varor som från platsen för import avsänds av en registrerad avsändare och flyttas enligt

4kap. 4–7 §§.

Skattskyldighet vid otillåten införsel gäller inte i fråga om varor för vilka

tullskulden har upphört i enlighet med artikel 124.1 e, f, g eller k i unionstullkodexen. Vid otillåten införsel av unionsvaror ska det som sägs i första meningen tillämpas som om varan hade varit belagd med tull.

Tillverkning eller användning för annat ändamål

16 § Skattskyldig är den som

1.i Sverige yrkesmässigt tillverkar skattepliktiga varor utanför ett skatteupplag,

2.använder varor som förvärvats skattefritt för annat ändamål än det som var förutsättningen för skattefriheten, eller

3.använder varor som vid införsel till landet undantagits från skatteplikt enligt 2 kap. 12 § för annat ändamål än det som var förutsättningen för att varorna undantogs från skatteplikt.

Varor som har förvärvats skattefritt och som går förlorade ska vid tillämpningen av första stycket 2 anses ha använts för annat ändamål än det som var förutsättningen för skattefriheten.

17 § Skattskyldigheten inträder för

1.den som är skattskyldig enligt 16 § första stycket 1, när varorna tillverkas,

2.den som är skattskyldig enligt 16 § första stycket 2 eller 3, när varorna används för annat än avsett ändamål.

18 § Skattskyldighet enligt 16 § första stycket 2 gäller inte i fråga om varor som förvärvats skattefritt enligt 23 § och som blivit fullständigt förstörda genom oförutsedda händelser eller force majeure.

Särskild skattskyldighet i vissa fall för varor för vilka skatten inte har redovisats eller påförts

19 § Skattskyldig är den som förvarar eller lagrar skattepliktiga varor utanför ett uppskovsförfarande utan att skatten för varorna har redovisats eller påförts i Sverige.

En sådan skattskyldighet gäller inte för

1.den som är skattskyldig för varorna enligt 2, 6, 8, 9, 11, 13 eller 16 §,

eller

2.den som före tidpunkten för redovisning av skatten, förvarar eller lagrar varor för vilka skattskyldighet har inträtt enligt 3, 4, 7, 10, 12, 14 eller 17 §, om denne har skälig anledning att anta att skatten för varorna kommer att redovisas.

20 § Skattskyldigheten inträder vid den tidpunkt då varorna kom att förvaras eller lagras utanför ett uppskovsförfarande.

För den som omfattas av undantag från skattskyldighet enligt 19 § andra stycket 2 inträder skattskyldigheten när undantaget från skattskyldighet upphör.

Prop. 2021/22:61

35

Prop. 2021/22:61

36

21 § Om den som är skattskyldig enligt 19 § visar att skatt därefter har påförts eller redovisats för samma varor med anledning av att varorna beskattats enligt någon annan bestämmelse i detta kapitel, eller om detta framkommer på annat sätt, ska Skatteverket besluta om befrielse från den skatt på varorna som har beslutats enligt 19 §.

Vissa särskilda undantag

Varor för yrkesmässig försäljning ombord på fartyg och luftfartyg

22 § Bestämmelserna i 11 och 19 §§ gäller inte den som förvarar beskattade varor för yrkesmässig försäljning ombord på ett fartyg eller luftfartyg som går mellan Sverige och ett annat EU-land, för de varor som inte är till försäljning när fartyget eller luftfartyget befinner sig på ett annat EU-lands territorium än det land där varorna har beskattats.

Proviantering

23 § Den som har tillstånd enligt lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg får, i enlighet med vad som anges i tillståndet, ta emot varor utan skatt

1.för förbrukning ombord på fartyg eller luftfartyg på resa till en utländsk ort, eller

2.för försäljning ombord på fartyg eller luftfartyg på resa till ett tredjeland.

Första stycket gäller bara om varorna tas emot

1.från en upplagshavare i Sverige, eller

2.under uppskovsförfarandet från ett skatteupplag eller en plats för import i ett annat EU-land.

Beskattade varor som omhändertagits av Tullverket

24 § Om beskattade varor för vilka skattskyldighet inträtt enligt denna lag har omhändertagits av Tullverket enligt 2 kap. 9 § lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter och Tullverket därefter har beslutat att inte lämna ut varorna enligt 2 kap. 16 § andra stycket eller 16 a § samma lag, ska Skatteverket besluta om befrielse från skatten på varorna.

Första stycket gäller bara om beslut om skatt för varorna har fattats av Skatteverket.

Beskattning vid oegentligheter

Varor som flyttas under uppskovsförfarandet

25 § Om varor som flyttas under ett uppskovsförfarande inte når angiven destination på grund av en oegentlighet som innebär att varorna släpps för konsumtion, ska varorna beskattas här i landet om oegentligheten har

1.begåtts i Sverige, eller

2.upptäckts här, och det inte går att fastställa var oegentligheten har begåtts.

Skattskyldig ska vara

1.den som ställt säkerhet för skatten under flyttningen, eller

2.någon annan person, om denne medverkat i den otillåtna avvikelsen från uppskovsförfarandet och varit medveten om eller rimligen borde ha varit medveten om att avvikelsen var otillåten.

Ett beslut om skatt för en viss flyttning av varor ska avse endast en skattskyldig. Om det inte finns skäl för annat ska beslutet om skatt avse den eller en av dem som ställt säkerhet för flyttningen. Skatten ska tas ut enligt den skattesats som gällde vid den tidpunkt då varorna släpptes för konsumtion.

26 § Om varor som flyttas under ett uppskovsförfarande inte når angiven destination och ingen oegentlighet som innebär att varorna släpps för konsumtion har konstaterats under flyttningen, ska en oegentlighet ändå anses ha begåtts här i landet och varorna beskattas här, om

1.varorna avsänts från ett skatteupplag eller en importplats i Sverige,

och

2.det inte inom fyra månader från den tidpunkt då flyttningen inleddes enligt 4 kap. 3, 4, 5 eller 6 § på ett tillfredsställande sätt visas

a) att flyttningen har avslutats i enlighet med 4 kap. 9 § eller motsvarande reglering i destinationsmedlemsstatens lagstiftning, eller

b) på vilken plats oegentligheten har begåtts.

Skatten ska betalas av den som ställt säkerhet för skatten under flyttningen. Skatten ska tas ut enligt den skattesats som gällde vid den tidpunkt då flyttningen inleddes.

Varor som flyttas under förfarandet för beskattade varor eller som har avsänts av en distansförsäljare

27 § Om varor, som flyttas till eller via Sverige under förfarandet för beskattade varor eller som har avsänts från ett annat EU-land av en i destinationsmedlemsstaten registrerad distansförsäljare, inte når angiven mottagare ska varorna beskattas här om det beror på en oegentlighet som har

1.begåtts i Sverige, eller

2.upptäckts här, och det inte går att fastställa var oegentligheten har begåtts.

Skattskyldig ska vara

1.den som ställt säkerhet för skatten, eller

2.någon annan person, om denne medverkat i oegentligheten.

Ett beslut om skatt för en viss flyttning av varor ska avse endast en skattskyldig. Om det inte finns skäl för annat ska beslutet om skatt avse den eller en av dem som ställt säkerhet för flyttningen. Skatten ska tas ut enligt den skattesats som gällde vid den tidpunkt då oegentligheten begicks respektive upptäcktes.

Flyttningar som inte omfattas av elektroniskt förenklat administrativt dokument

28 § En oegentlighet vid flyttning av beskattade varor anses föreligga om varor flyttas till eller via Sverige utan att uppfylla kravet för varor som ska flyttas under förfarandet för beskattade varor på att omfattas av ett elektroniskt förenklat administrativt dokument eller ersättningsdokument.

Prop. 2021/22:61

37

Prop. 2021/22:61 Om det föreligger en sådan oegentlighet i fråga om varor som förts in i Sverige, ska de beskattas här i landet.

Skattskyldig ska vara

1.den som för in eller tar emot varorna från det andra EU-landet, eller

2.någon annan person, om denne medverkat i oegentligheten.

Ett beslut om skatt för en viss flyttning av varor ska avse endast en skattskyldig. Om det inte finns skäl för annat ska beslutet om skatt avse den som för in eller tar emot varorna. Skatten ska tas ut enligt den skattesats som gällde vid den tidpunkt då varorna fördes in i landet.

Undantag från skatt

29 § Bestämmelserna i 2 kap. 14 § 1, 15, 17 och 18 §§ om undantag från skatt ska tillämpas även vid beskattning enligt 25–28 §§.

Särskilt ansvar för betalning

30 § Den som omfattas av 25 § andra stycket, 27 § andra stycket eller

28§ tredje stycket, men som inte omfattas av Skatteverkets beslut om skatt enligt 13 kap. 4 § för den aktuella flyttningen, får beslutas vara skyldig att tillsammans med den som beslutet om skatt gäller betala det belopp som denne gjorts ansvarig för.

Beslut om ansvar får inte fattas om statens fordran mot den som beslutet om skatt gäller har preskriberats.

10 kap. Hantering och skattskyldighet avseende snus, tuggtobak och övrig tobak

Innehåll

1 § I detta kapitel finns bestämmelser om

–godkännande som lagerhållare (2–4 §§),

–distansförsäljning av snus, tuggtobak och övrig tobak (5–10 §§),

–vissa krav vid införsel från ett annat EU-land på annat sätt än genom distansförsäljning (11 §),

–skattskyldiga och skattskyldighetens inträde (12–23 §§), och

–mottagande av varor utan skatt vid proviantering (24 §).

Godkännande som lagerhållare

Vem får godkännas som lagerhållare?

2 § Som lagerhållare får den godkännas som

1. avser att yrkesmässigt

a)tillverka snus, tuggtobak eller övrig tobak,

b)föra in eller ta emot snus, tuggtobak eller övrig tobak från ett annat EU-land,

c)importera snus, tuggtobak eller övrig tobak,

d)från godkänd lagerhållare köpa snus, tuggtobak eller övrig tobak för återförsäljning till näringsidkare, eller

e)sälja snus, tuggtobak eller övrig tobak i exportbutik enligt lagen (1999:445) om exportbutiker, och

38

2. med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständigheterna Prop. 2021/22:61 i övrigt är lämplig som lagerhållare.

Skatteverket beslutar i fråga om godkännande av lagerhållare efter

särskild ansökan.

 

Återkallelse av godkännande

 

3 § Godkännande av lagerhållare ska återkallas om förutsättningarna för

 

godkännande inte längre finns eller om lagerhållaren begär det. Ett beslut

 

om återkallelse gäller omedelbart, om inte något annat anges i beslutet.

 

Konkurs

 

4 § Om en godkänd lagerhållare försätts i konkurs, övergår

 

godkännandet till konkursboet. Konkursboet är skattskyldigt för varor för

 

vilka skattskyldighet enligt 13 § inträder efter konkursbeslutet.

 

Distansförsäljning av snus, tuggtobak och övrig tobak

 

5 § Om någon som inte bedriver självständig ekonomisk verksamhet

 

förvärvar snus, tuggtobak eller övrig tobak som transporteras hit från ett

 

annat EU-land av säljaren eller av någon annan för säljarens räkning

 

(distansförsäljning av snus, tuggtobak och övrig tobak), är säljaren

 

skattskyldig.

 

Anmälan och säkerhet för distansförsäljare av snus, tuggtobak och övrig

 

tobak

 

6 § Den som säljer snus enligt 5 § ska, innan varorna avsänds från det

 

andra EU-landet, anmäla sig till Skatteverket och ställa säkerhet för

 

skatten på varorna. Detsamma gäller den som säljer tuggtobak eller övrig

 

tobak enligt 5 § och inte är godkänd som registrerad distansförsäljare för

 

tuggtobak och övrig tobak enligt 7 §. Ställd säkerhet får tas i anspråk om

 

skatten inte betalas i rätt tid.

 

Godkännande som registrerad distansförsäljare av tuggtobak och övrig

 

tobak

 

7 § En säljare som bedriver eller avser att bedriva distansförsäljning av

 

tuggtobak eller övrig tobak vid mer än enstaka tillfällen får godkännas som

 

registrerad distansförsäljare av tuggtobak och övrig tobak om denne med

 

hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt är

 

lämplig som registrerad distansförsäljare.

 

En registrerad distansförsäljare av tuggtobak och övrig tobak ska ställa

 

säkerhet för betalning av skatten på de varor som sänds från det andra EU-

 

landet. Säkerheten ska uppgå till ett belopp som motsvarar 10 procent av

 

den beräknade årliga skatten på varorna. Ställd säkerhet får tas i anspråk

 

om skatten inte betalas i rätt tid.

 

8 § Godkännande som registrerad distansförsäljare av tuggtobak och

 

övrig tobak ska återkallas om förutsättningarna för godkännande inte

 

längre finns eller om den registrerade distansförsäljaren begär det. Ett

 

beslut om återkallelse gäller omedelbart, om inte något annat anges i

 

beslutet.

39

 

Prop. 2021/22:61

9 § Om en registrerad distansförsäljare av tuggtobak och övrig tobak försätts i konkurs, övergår godkännandet till konkursboet. Konkursboet är skattskyldigt för varor för vilka skattskyldighet enligt 16 § inträder efter konkursbeslutet.

Mottagare vid distansförsäljning

10 § Den som tar emot snus, tuggtobak eller övrig tobak som avsänts till Sverige enligt 5 § eller av en registrerad distansförsäljare av tuggtobak och övrig tobak enligt 7 § ska vara skattskyldig i stället för säljaren, om säljaren inte har ställt säkerhet för skatten i Sverige.

Vissa krav vid införsel från ett annat EU-land på annat sätt än genom distansförsäljning

11 § Den som inte är godkänd som lagerhållare och yrkesmässigt för in eller tar emot snus, tuggtobak eller övrig tobak på annat sätt än genom distansförsäljning ska, innan sådana varor flyttas från det andra EU-landet, anmäla varorna till Skatteverket och ställa säkerhet för betalning av skatten på varorna. Ställd säkerhet får tas i anspråk om skatten inte betalas i rätt tid.

Skattskyldiga och skattskyldighetens inträde

Godkänd lagerhållare

12 § Skattskyldig är den som har godkänts som lagerhållare enligt 2 §.

13 § Skattskyldigheten inträder när

1.snus, tuggtobak eller övrig tobak levereras till en köpare som inte är godkänd lagerhållare,

2.snus, tuggtobak eller övrig tobak tas i anspråk för annat ändamål än försäljning,

3.godkännandet som lagerhållare återkallas, varvid skattskyldigheten omfattar snus, tuggtobak eller övrig tobak som då ingår i dennes lager.

14 § Skattskyldighet enligt 13 § 2 gäller inte i fråga om snus, tuggtobak eller övrig tobak som

1.fullständigt har förstörts under tillsyn av Skatteverket,

2.har tagits i anspråk för tillverkning av skattepliktiga tobaksvaror, eller

3.uteslutande har använts för provning av varornas kvalitet.

Distansförsäljning

15 § Skattskyldig är den som

1.säljer snus, tuggtobak eller övrig tobak till Sverige genom distansförsäljning enligt 6 eller 7 §, eller

2.tar emot snus, tuggtobak eller övrig tobak enligt 10 §.

16 § Skattskyldigheten inträder när snus, tuggtobak eller övrig tobak förs in till Sverige.

40

Import och otillåten införsel

17 § Skattskyldig för import eller otillåten införsel av snus, tuggtobak och övrig tobak till Sverige är deklaranten eller varje annan person enligt artikel 77.3 i unionstullkodexen och, vid otillåten införsel, varje annan person som är involverad i den otillåtna införseln.

Skattskyldig vid import eller otillåten införsel av en unionsvara till Sverige är deklaranten eller varje annan person som hade varit skyldig att betala tull enligt artikel 77.3 i unionstullkodexen om varan hade varit belagd med tull och, vid otillåten införsel, varje annan person som är involverad i den otillåtna införseln.

18 § Skattskyldigheten inträder vid den tidpunkt då tullskulden uppkommer i Sverige enligt tullagstiftningen, eller skulle ha uppkommit om varan hade varit belagd med tull.

Om tullskuld uppkommer i ett annat EU-land, eller skulle ha uppkommit om varan hade varit belagd med tull, till följd av att en tulldeklaration ges in i det landet med stöd av ett sådant tillstånd för centraliserad klarering som avses i artikel 179 i unionstullkodexen, inträder skattskyldigheten vid den tidpunkt då tullskulden uppkommer eller skulle ha uppkommit i det andra EU-landet.

19 § Skattskyldighet vid import gäller inte i fråga om snus, tuggtobak och övrig tobak som ägs av en godkänd lagerhållare vid varornas övergång till fri omsättning enligt artikel 201 i unionstullkodexen eller, om det är fråga om en unionsvara, vid den tidpunkt då skyldigheterna enligt tullagstiftningen fullgjorts.

Skattskyldighet vid otillåten införsel gäller inte i fråga om varor för vilka tullskulden har upphört i enlighet med artikel 124.1 e, f, g eller k i unionstullkodexen. Vid otillåten införsel av unionsvaror ska det som sägs i första meningen tillämpas som om varan hade varit belagd med tull.

Skattskyldiga och skattskyldighetens inträde i andra fall

20 § Skattskyldig är den som

1.yrkesmässigt tillverkar snus, tuggtobak eller övrig tobak utan att vara godkänd som lagerhållare,

2.i annat fall än som avses i 15 §, yrkesmässigt för in eller tar emot snus, tuggtobak eller övrig tobak från ett annat EU-land utan att vara godkänd som lagerhållare, eller

3.använder snus, tuggtobak eller övrig tobak som förvärvats skattefritt för annat ändamål än det som var förutsättningen för skattefriheten.

Varor som har förvärvats skattefritt och som går förlorade ska vid tillämpningen av första stycket 3 anses ha använts för annat ändamål än det som var förutsättningen för skattefriheten.

21 § Skattskyldigheten inträder för

1.den som är skattskyldig enligt 20 § 1, när snus, tuggtobak eller övrig tobak tillverkas,

2.den som är skattskyldig enligt 20 § 2, när snus, tuggtobak eller övrig tobak förs in till Sverige,

Prop. 2021/22:61

41

Prop. 2021/22:61 3. den som är skattskyldig enligt 20 § 3, när snus, tuggtobak eller övrig tobak används för annat än avsett ändamål.

Särskild skattskyldighet i vissa fall för varor för vilka skatten inte har redovisats

22 § Skattskyldig är den som, i annat fall än som avses i 12–21 §§, yrkesmässigt innehar snus, tuggtobak eller övrig tobak utan att skatten för dessa varor har redovisats i Sverige.

23 § Skattskyldigheten inträder vid den tidpunkt då varorna kom att innehas.

Mottagande av varor utan skatt vid proviantering

24 § Den som har tillstånd enligt lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg får, i enlighet med vad som anges i tillståndet, från en godkänd lagerhållare ta emot snus, tuggtobak och övrig tobak utan skatt

1.för förbrukning ombord på fartyg eller luftfartyg på resa till en utländsk ort, eller

2.för försäljning ombord på fartyg eller luftfartyg på resa till ett tredjeland.

11 kap. Avdrag

Avdrag för upplagshavare

1 § En upplagshavare får göra avdrag för skatt på EU-harmoniserade tobaksvaror

1.för vilka skattskyldighet enligt denna lag tidigare inträtt och som förts in i upplagshavarens skatteupplag, eller

2.som uteslutande har använts för provning av varornas kvalitet utanför skatteupplaget.

2 § Om en upplagshavare vid tillverkningen av cigaretter, cigarrer, cigariller eller röktobak har tagit i anspråk snus, tuggtobak eller övrig tobak som skattskyldigheten har inträtt för, får upplagshavaren göra avdrag för skatt med ett belopp som motsvarar skatten på snuset, tuggtobaken eller den övriga tobaken.

Avdrag för godkända lagerhållare

3 § En godkänd lagerhållare får göra avdrag för skatt på snus, tuggtobak och övrig tobak för vilka skattskyldighet enligt denna lag tidigare har inträtt och som

1.har förvärvats från någon som inte är godkänd lagerhållare, eller

2.innehas av lagerhållaren vid tidpunkten för godkännandet.

4 § En godkänd lagerhållare får göra avdrag för skatt på

1.tuggtobak och övrig tobak som har levererats till en köpare i ett annat EU-land, och

2.snus, tuggtobak och övrig tobak som

42

a) har förstörts genom oförutsedda händelser eller force majeure,

Prop. 2021/22:61

b)har exporterats eller förts till en frizon för annat ändamål än att förbrukas där, eller

c)har levererats till en sådan köpare som avses i 3 kap. 30 c § första stycket mervärdesskattelagen (1994:200), i den omfattning som frihet från tobaksskatt gäller i det EU-landet.

5 § Om en godkänd lagerhållare vid tillverkningen av snus, tuggtobak eller övrig tobak har tagit i anspråk cigaretter, cigarrer, cigariller eller röktobak som skattskyldigheten har inträtt för, får lagerhållaren göra avdrag för skatt med ett belopp som motsvarar skatten på cigaretterna, cigarrerna, cigarillerna eller röktobaken.

Avdrag i samband med proviantering och exportbutiker

6 § En upplagshavare eller godkänd lagerhållare får göra avdrag för skatt på varor

1.som har tagits emot för förbrukning ombord på fartyg eller luftfartyg på resa till en utländsk ort av någon som har tillstånd enligt lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg, eller

2.som har tagits emot för försäljning ombord på fartyg eller luftfartyg på resa till ett tredjeland av någon som har tillstånd enligt lagen om proviantering av fartyg och luftfartyg.

7 § Upplagshavare eller godkänd lagerhållare som bedriver verksamhet i exportbutik enligt lagen (1999:445) om exportbutiker får göra avdrag för skatt på varor som levererats till resande som kan uppvisa en färdhandling för resa till ett tredjeland. Avdrag medges dock högst med vad som enligt 4 § lagen om exportbutiker får säljas till varje resande.

12 kap. Återbetalning av skatt

Innehåll

1 § I detta kapitel finns bestämmelser om

–återbetalning för varor som oegentlighetsbeskattats i Sverige (2 §),

–återbetalning för EU-harmoniserade tobaksvaror som flyttats till ett annat EU-land (3–5 §§),

–återbetalning för tuggtobak och övrig tobak som flyttats till ett annat EU-land (6 §),

–återbetalning vid export (7 §),

–återbetalning för varor som omhändertagits av Tullverket (8 §),

–formkrav på en ansökan om återbetalning (9 §), och

–återbetalning för vissa skattebefriade subjekt (10 §).

Återbetalning för varor som oegentlighetsbeskattats i Sverige

 

2 § Har en vara beskattats enligt 9 kap. 25, 26, 27 eller 28 § och visar

 

den skattskyldige att varan inom tre år efter det att flyttningen påbörjades

 

har beskattats i enlighet med artikel 9 eller 46 i punktskattedirektivet i ett

 

annat EU-land, ska den skatt som betalats i Sverige betalas tillbaka, om

 

det andra EU-landets skatteanspråk är befogat.

43

Prop. 2021/22:61

44

En ansökan om återbetalning enligt första stycket ska ges in till Skatteverket inom ett år efter det att beslutet om skatt i det andra EU-landet fått laga kraft.

Återbetalning för EU-harmoniserade tobaksvaror som flyttats till ett annat EU-land

Varor som har flyttats under förfarandet för beskattade varor

3 § Om skatt har betalats i Sverige för varor och varorna därefter flyttats till ett annat EU-land under förfarandet för beskattade varor, ska Skatteverket efter ansökan besluta om återbetalning av skatten.

Den som begär återbetalning ska visa att den skatt som ansökan avser har betalats i Sverige. Ett beslut om återbetalning får fattas först efter det att Skatteverket har tagit emot en sådan mottagningsrapport som avses i 8 kap. 7 och 8 §§ eller tagit emot och godtagit ett sådant alternativt bevis som avses i 8 kap. 9 §.

Varor som har varit föremål för distansförsäljning

4 § Om skatt har betalats i Sverige för varor och varorna därefter flyttats till ett annat EU-land genom distansförsäljning, ska Skatteverket efter ansökan besluta om återbetalning av skatten.

Den som begär återbetalning ska visa att den skatt som ansökan avser har betalats i Sverige och att varorna beskattats i destinationsmedlems- staten. Återbetalning enligt denna paragraf beviljas inte om 5 § är tillämplig.

Ansökan om återbetalning enligt första stycket ska omfatta ett kalender- kvartal och ska lämnas in till Skatteverket inom tre år efter kvartalets utgång.

Varor som har varit föremål för oegentlighetsbeskattning i ett annat EU- land

5 § Om skatt har betalats i Sverige för varor i andra fall än i 2 § och varorna därefter flyttats till ett annat EU-land under sådana förhållanden att varorna beskattats där i enlighet med artikel 46 i punktskattedirektivet, ska Skatteverket efter ansökan besluta om återbetalning av skatten.

Den som begär återbetalning ska visa att den skatt som ansökan avser har betalats i Sverige och att varorna har beskattats i ett annat EU-land.

En ansökan om återbetalning enligt första stycket ska ges in till Skatteverket inom ett år efter det att beslutet om skatt i det andra EU-landet fått laga kraft.

Återbetalning för tuggtobak och övrig tobak som flyttats till ett annat EU-land

6 § Om skatt har betalats i Sverige för tuggtobak eller övrig tobak som sedan levererats till en köpare i ett annat EU-land, ska Skatteverket efter ansökan besluta om återbetalning av skatten.

Den som begär återbetalning ska visa att den skatt som ansökan avser har betalats i Sverige och att varorna förts ut ur landet.

Ansökan om återbetalning enligt första stycket ska omfatta ett kalender- kvartal och ska lämnas in till Skatteverket inom tre år efter kvartalets

utgång. Återbetalning beviljas inte för skattebelopp som för Prop. 2021/22:61 kalenderkvartalet understiger 1 500 kronor.

Återbetalning vid export

7 § Om skatt har betalats i Sverige för tobaksvaror som sedan exporterats, ska Skatteverket efter ansökan besluta om återbetalning av skatten.

Ansökan om återbetalning enligt första stycket ska omfatta ett kalenderkvartal och ska lämnas in till Skatteverket inom tre år efter kvartalets utgång. Återbetalning beviljas inte för skattebelopp som för kalenderkvartalet understiger 1 500 kronor.

Återbetalning för varor som omhändertagits av Tullverket

8 § Om skatt har betalats till Skatteverket för beskattade varor eller för snus, tuggtobak eller övrig tobak och Tullverket därefter har beslutat att inte lämna ut tobaksvarorna enligt 2 kap. 16 § andra stycket eller 16 a § lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter, ska Skatteverket efter ansökan besluta om återbetalning av skatten.

Formkrav på en ansökan om återbetalning

9 § En ansökan om återbetalning enligt 2–8 §§ ska göras skriftligen till Skatteverket och vara undertecknad av sökanden eller av den som är ombud eller annan behörig företrädare för sökanden.

En ansökan som lämnats för en sökande som är en juridisk person anses ha lämnats av sökanden, om det inte är uppenbart att den som lämnade begäran saknade behörighet att företräda sökanden.

Återbetalning för vissa skattebefriade subjekt

10 § Skatteverket ska efter ansökan besluta om återbetalning av tobaksskatt på varor som har förvärvats av

1.utländsk beskickning, karriärkonsulat i Sverige eller sådan internationell organisation som avses i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall,

2.medlem av den diplomatiska personalen vid utländska beskickningar

iSverige och karriärkonsul vid utländska konsulat i Sverige, under förutsättning att denne inte är svensk medborgare eller stadigvarande bosatt i Sverige, eller

3.väpnade styrkor som tillhör ett annat EU-land, för styrkornas eget bruk, för civilpersonal som följer med dem eller för mässar och marketenterier, om dessa styrkor deltar i en försvarsinsats för att genomföra en unionsverksamhet inom ramen för den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken.

Medlemsstaters ombud vid en internationell organisation med säte i Sverige och personal hos en sådan organisation har efter ansökan rätt till återbetalning enligt första stycket, om Sverige har träffat överenskommelse med en annan stat eller med en mellanfolklig

organisation om detta.

45

 

Prop. 2021/22:61 13 kap. Generella förfaranderegler, omprövning och överklagande

Innehåll

1 § I detta kapitel finns bestämmelser om

–vilka allmänna bestämmelser som gäller i fråga om förfarandet vid beskattning (2 §),

–förfarandet vid beskattning vid import och otillåten införsel (3 §),

–förfarandet vid beskattning vid oegentligheter (4–9 §§), och

–omprövning och överklagande av vissa beslut enligt denna lag (10 §).

Allmänna bestämmelser i fråga om förfarandet vid beskattning

2 § I fråga om förfarandet vid beskattningen gäller, utom i fall som avses i 3–9 §§, bestämmelserna i skatteförfarandelagen (2011:1244).

Förfarandet vid beskattning vid import och otillåten införsel

3 § Tullverket beslutar om tobaksskatt för den som enligt 9 kap. 13 § eller 10 kap. 17 § är skattskyldig vid import eller otillåten införsel. Skatten ska betalas till Tullverket. För skatt som ska betalas till Tullverket gäller tullagen (2016:253).

Förfarandet vid beskattning vid oegentligheter

4 § Skatteverket beslutar om skatt som avses i 9 kap. 25–28 §§ och ansvar enligt 9 kap. 30 §. Skatten ska betalas inom den tid som Skatteverket bestämmer.

Om skatten enligt 9 kap. 25, 26, 27 eller 28 § inte kan beräknas tillförlitligt, ska skatten bestämmas till vad som framstår som skäligt med hänsyn till uppgifterna i ärendet.

5 § Om skatt som avses i 9 kap. 25–28 §§ eller ansvar som avses i 9 kap. 30 § har beslutats, ska bestämmelserna om ansvar för delägare i svenska handelsbolag och ansvar för företrädare för juridisk person i 59 kap. 11, 13, 15–21, 26 och 27 §§ skatteförfarandelagen (2011:1244) gälla i tillämpliga delar för det belopp som omfattas av beslutet.

6 § Skatteverket får förelägga den som är eller kan antas vara skattskyldig enligt 9 kap. 25, 26, 27 eller 28 § att lämna uppgift som är av betydelse för beslut om skatt enligt dessa bestämmelser. Skatteverket får vidare förelägga den som omfattas eller kan antas omfattas av 9 kap. 25, 27 eller 28 § att lämna uppgift som är av betydelse för beslut om ansvar enligt 9 kap. 30 §.

Skatteverket får tillämpa bestämmelserna i 37 kap. 9 § första stycket och 10 § skatteförfarandelagen (2011:1244) om föreläggande när det gäller förhållanden som är av betydelse för ett beslut om skatt enligt 9 kap. 25, 26, 27 eller 28 § eller beslut om ansvar enligt 9 kap. 30 § vad avser någon annan än den som föreläggs.

7 § Skatteverket får besluta om revision för att kontrollera

46

1.skattskyldighet enligt 9 kap. 25, 26, 27 eller 28 §, eller

2.om det finns förutsättningar för att besluta om ansvar enligt 9 kap. 30 §.

Skatteverket får besluta om revision också för att inhämta uppgifter av betydelse för kontroll enligt första stycket av någon annan än den som revideras.

Vid revisionen gäller bestämmelserna i 41 kap. 3–14 §§ skatteförfarandelagen (2011:1244) i tillämpliga delar.

8 § Följande bestämmelser i skatteförfarandelagen (2011:1244) ska gälla i tillämpliga delar vid handläggning av ärenden samt vid omprövning och överklagande av beslut enligt 4–7 §§:

–3 kap. 4 § om beskattningsår,

–43 kap. om ersättning för kostnader för ombud, biträde eller utredning,

–45 kap. om bevissäkring,

–46 kap. om betalningssäkring,

–47 kap. om undantag från kontroll,

–60 kap. om befrielse från skatt,

–61 kap. om skattekonton,

–62 kap. 2, 11–16 och 19 §§ om betalning av skatt,

–63 kap. 2, 4–6, 8–10, 15, 16, 22 och 23 §§ om anstånd med betalning av skatt,

–64 kap. 2–4, 9 och 10 §§ om återbetalning av skatt,

–65 kap. 2–4, 7, 8, 11, 13–15, 16 och 18–20 §§ om ränta,

–66 kap. om omprövning,

–67 kap. om överklagande,

–68–71 kap. om verkställighet.

Vid tillämpning av 61 kap. 1 § andra stycket, 62 kap. 12 §, 65 kap. 2 § andra stycket, 19 och 20 §§ och 66 kap. 20 § skatteförfarandelagen ska det som sägs om ansvar enligt 59 kap. skatteförfarandelagen även gälla ansvar enligt 9 kap. 30 § denna lag.

9 § Om Skatteverket har beslutat om ansvar enligt 9 kap. 30 §, får den som gjorts ansvarig överklaga det beslut om skatt enligt 9 kap. 25, 27 eller 28 § som omfattas av beslutet om ansvar. Överklagandet ska göras inom den tid och på det sätt som gäller för den som beslutet om skatt gäller. Vid ett sådant överklagande ska Skatteverket ompröva sitt beslut enligt 66 kap. 2 § första stycket 2 skatteförfarandelagen (2011:1244).

Omprövning och överklagande av vissa beslut enligt denna lag

10 § Beslut enligt denna lag som inte omfattas av 8 och 9 §§ får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

En begäran om omprövning av Skatteverkets beslut om återbetalning enligt 12 kap. 10 § ska ha kommit in till Skatteverket inom två månader från den dag då den som beslutet gäller fick del av det. I övrigt gäller bestämmelserna i 66 kap. skatteförfarandelagen (2011:1244) vid omprövning av ett sådant beslut.

Ett överklagande av Skatteverkets beslut om återbetalning enligt 12 kap. 10 § ska ha kommit in till Skatteverket inom två månader från den dag då

Prop. 2021/22:61

47

Prop. 2021/22:61 den som beslutet gäller fick del av det. I övrigt gäller bestämmelserna i 67 kap. skatteförfarandelagen vid överklagande av ett sådant beslut.

1.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023 i fråga om 6 kap. 2–4 §§, 7 kap. 5–11 §§ och 13 kap. 10 § och i övrigt den 13 februari 2023.

2.Genom lagen upphävs lagen (1994:1563) om tobaksskatt den 13 februari 2023.

3.Skyldigheten enligt 6 kap. 2 § och 7 kap. 5 och 10 §§ att anmäla sig för registrering som tillfälligt registrerad distansförsäljare, tillfälligt certifierad mottagare eller tillfälligt certifierad avsändare gäller bara flyttningar som påbörjas eller avses att påbörjas från och med den 13 februari 2023.

4.Om en flyttning av cigaretter, cigarrer, cigariller eller röktobak genom distansförsäljning har påbörjats före ikraftträdandet gäller 9 § första stycket 3 och 4, 16–16 c §§ och 20 § första stycket 3 i den upphävda lagen.

5.Om en flyttning av beskattade varor från ett annat EU-land på annat sätt än genom distansförsäljning har påbörjats före ikraftträdandet och varan förs in eller tas emot senast den 31 december 2023 gäller 9 § första stycket 5, 9 a och 17 §§, 20 § första stycket 4 samt 26 § i den upphävda lagen.

6.I övrigt gäller den upphävda lagen fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

7.Om skattepliktiga varor har flyttats under uppskovsförfarandet enligt bestämmelserna i 8 b, 8 c och 8 e §§ i den upphävda lagen ska de nya bestämmelserna i 4 kap. 2–7 och 10 §§ anses ha tillämpats.

8.Om en flyttning av snus, tuggtobak eller övrig tobak har påbörjats enligt kraven i 38 b, 38 c eller 38 e § i den upphävda lagen ska de nya bestämmelserna i 10 kap. 5–7 eller 11 § anses ha tillämpats.

9.Med tobaksskatt enligt den nya lagen likställs tobaksskatt som har betalats enligt den upphävda lagen.

10.Ett godkännande som upplagshavare, registrerad varumottagare, tillfälligt registrerad varumottagare, registrerad avsändare, lagerhållare eller registrerad distansförsäljare av tuggtobak och övrig tobak eller ett godkännande av skatteupplag som har beslutats enligt den upphävda lagen gäller fortfarande och ska likställas med ett godkännande enligt den nya lagen.

11.Bestämmelsen i 3 kap. 3 § andra stycket tillämpas inte på skatte- upplag som har godkänts före den 1 januari 2018.

12.Underrättelser enligt 5 kap. 8 § får lämnas på annat sätt än via det datoriserade systemet till och med den 13 februari 2024.

13.De omräknade skattebelopp för år 2023 som fastställs av regeringen med stöd av 42 § i den upphävda lagen gäller även vid tillämpning av denna lag.

48

2.2

Förslag till lag om alkoholskatt

Prop. 2021/22:61

Härigenom föreskrivs1 följande.

1 kap. Innehåll, tillämpning, definitioner och förklaringar

Innehåll

1 § I denna lag finns bestämmelser om beskattning av alkoholvaror. Lagens innehåll är uppdelat enligt följande.

1 kap. Innehåll, tillämpning, definitioner och förklaringar

2 kap. Skattepliktens omfattning och skattebelopp

3 kap. Godkännanden inom uppskovsförfarandet

4 kap. Flyttningar under uppskovsförfarandet

5 kap. Dokumenthantering vid flyttningar av varor under uppskovs- förfarandet

6 kap. Distansförsäljning

7 kap. Förfarandet för beskattade varor

8 kap. Dokumenthantering vid flyttningar under förfarandet för beskattade varor

9 kap. Skattskyldighet

10 kap. Skattebefriade förbrukare

11 kap. Avdrag

12 kap. Återbetalning av skatt

13 kap. Övriga förfaranderegler, omprövning och överklagande.

Lagens tillämpningsområde

2 § Alkoholskatt ska betalas till staten enligt denna lag för öl, vin, andra jästa drycker, mellanklassprodukter och etylalkohol.

3 § Genom denna lag genomförs rådets direktiv 92/83/EEG av den 19 oktober 1992 om harmonisering av strukturerna för punktskatter på alkohol och alkoholdrycker och rådets direktiv 92/84/EEG av den 19 oktober 1992 om tillnärmning av punktskattesatser på alkohol och alkoholdrycker.

Vidare genomförs rådets direktiv (EU) 2020/262 av den 19 december 2019 om allmänna regler för punktskatt såvitt avser alkoholvaror.

Definitioner och förklaringar

Hänvisningar till KN-nr

4 § Hänvisningar i denna lag till KN-nr avser Kombinerade nomenklaturen (KN) enligt rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om

1Jfr rådets direktiv (EU) 2020/262 av den 19 december 2019 om allmänna regler för punktskatt, i den ursprungliga lydelsen, rådets direktiv 92/83/EEG av den 19 oktober 1992 om harmonisering av strukturerna för punktskatter på alkohol och alkoholdrycker, i lydelsen enligt rådets direktiv (EU) 2020/1151 samt rådets direktiv 92/84/EEG av den

19oktober 1992 om tillnärmning av punktskattesatser på alkohol och alkoholdrycker, i den

ursprungliga lydelsen.

49

Prop. 2021/22:61 Gemensamma tulltaxan, i lydelsen enligt kommissionens genomförande- förordning (EU) 2018/1602.

Benämningar på vissa EU-rättsakter

5 § I denna lag avses med

– punktskattedirektivet: rådets direktiv (EU) 2020/262 av den 19 december 2019 om allmänna regler för punktskatt, i den ursprungliga lydelsen,

–unionstullkodexen: Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen, i lydelsen enligt förordning (EU) 2016/2339.

Alkoholvara

6 § Med alkoholvara avses i denna lag öl, vin, andra jästa drycker, mellanklassprodukter och etylalkohol.

Bestämmelser om vad som avses med öl, vin, andra jästa drycker, mellanklassprodukter och etylalkohol finns i 2 kap. 2–6 §§.

EU och EU-land samt tredjeland

7 § Med EU eller ett EU-land avses de områden som tillhör Europeiska unionens punktskatteområde enligt lagen (2022:000) om Europeiska unionens punktskatteområde.

Med ett tredjeland avses länder och områden utanför detta skatteområde.

Import

8 § Med import avses varors övergång till fri omsättning i enlighet med artikel 201 i unionstullkodexen.

Med import avses även införsel till EU av unionsvaror från något av de territorier som anges i 2 § lagen (2022:000) om Europeiska unionens punktskatteområde om de skyldigheter som följer av tullagstiftningen vid sådan införsel har fullgjorts.

Otillåten införsel

9 § Med otillåten införsel avses införsel till EU av varor som inte har hänförts till förfarandet för övergång till fri omsättning i enlighet med artikel 201 i unionstullkodexen och för vilka en tullskuld i enlighet med artikel 79.1 i unionstullkodexen har uppkommit eller skulle ha uppkommit om varorna hade varit belagda med tull.

Med otillåten införsel avses även införsel till EU av unionsvaror från något av de territorier som anges i 2 § lagen om Europeiska unionens punktskatteområde om de skyldigheter som följer av tullagstiftningen vid sådan införsel inte har fullgjorts.

Export

10 § Med export avses att en vara, direkt från Sverige eller via ett annat EU-land, förs ut från EU.

50

Vissa tullrelaterade termer och uttryck

Prop. 2021/22:61

11 § Med deklarant, tullskuld och unionsvara avses detsamma som i artikel 5 i unionstullkodexen.

Med förfarandet för extern transitering avses förfarandet enligt artikel

226.2i unionstullkodexen, när förfarandet används för punktskattepliktiga varor enligt artikel 189.4 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2446 av den 28 juli 2015 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 vad gäller närmare regler avseende vissa bestämmelser i unionens tullkodex.

Särskilda definitioner för förfarandet

12 § I denna lag avses med

–uppskovsförfarandet: det särskilda förfarande som innebär att skattskyldighetens inträde skjuts upp vid tillverkning, bearbetning, förvaring, lagring eller flyttning inom EU av skattepliktiga alkoholvaror,

–släppas för konsumtion: att alkoholvaror

1.avviker från ett uppskovsförfarande,

2.förvaras eller lagras utanför ramen för ett uppskovsförfarande,

3.tillverkas utanför ramen för ett uppskovsförfarande,

4.importeras utan att omedelbart efter importen hänföras till ett uppskovsförfarande, eller

5.är föremål för otillåten införsel,

–beskattade varor: alkoholvaror som släppts för konsumtion i ett EU- land,

–förfarandet för beskattade varor: det förfarande som enligt 7 kap. ska användas vid flyttning av beskattade varor till, från eller via ett annat EU- land,

–det datoriserade systemet: det datoriserade system som avses i artikel 1 i Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2020/263 av den 15 januari 2020 om datorisering av uppgifter om förflyttningar och kontroller av punktskattepliktiga varor.

2 kap. Skattepliktens omfattning och skattebelopp Innehåll

1 § I detta kapitel finns bestämmelser om

– skatt på öl (2 §),

– skatt på vin (3 §),

– skatt på andra jästa drycker (4 §),

– skatt på mellanklassprodukter (5 §),

– skatt på etylalkohol (6 §),

– undantag från skatteplikt för vissa varor (7–9 §§), och

– undantag från skatteplikt i vissa situationer (10–16 §§).

Skatt på öl

 

2 § Skatt på öl tas ut per liter med 2,02 kronor för varje volymprocent

 

alkohol.

 

För öl med en alkoholhalt på högst 2,8 volymprocent tas skatt ut med

 

0 kronor.

51

Prop. 2021/22:61

52

Med öl avses varor som hänförs till KN-nr 2203 om alkoholhalten överstiger 0,5 volymprocent samt varor som innehåller en blandning av öl och icke-alkoholhaltig dryck som hänförs till KN-nr 2206 om alkoholhalten i blandningen överstiger 0,5 volymprocent.

Skatt på vin

 

 

 

 

 

 

 

 

3 § Skatt på vin tas ut per liter för

 

 

 

 

 

– drycker

med

en

alkoholhalt

som

överstiger

2,25

men

inte

4,5 volymprocent med 9,19 kronor,

 

 

 

 

 

– drycker

med

en

alkoholhalt

som

överstiger

4,5

men

inte

7 volymprocent med 13,58 kronor,

 

 

 

 

 

– drycker

med

en

alkoholhalt

som

överstiger

7

men

inte

8,5 volymprocent med 18,69 kronor,

 

 

 

 

 

– drycker

med

en

alkoholhalt

som

överstiger

8,5

men

inte

15 volymprocent med 26,18 kronor, och

 

 

 

 

– drycker

med

en

alkoholhalt

som

överstiger

15

men

inte

18 volymprocent med 54,79 kronor.

 

 

 

 

 

För vin med en alkoholhalt på högst 2,25 volymprocent tas skatt ut med

0kronor.

Med vin avses varor som hänförs till KN-nr 2204 och 2205 om

alkoholhalten uppkommit enbart genom jäsning och

1.alkoholhalten överstiger 1,2 volymprocent men inte 15 volymprocent,

eller

2.alkoholhalten överstiger 15 volymprocent men inte 18 volymprocent och vinet producerats utan tillsatser.

Skatt på andra jästa drycker

 

 

 

 

 

4 § Skatt på andra jästa drycker tas ut per liter för

 

 

 

– drycker

med

en

alkoholhalt

som

överstiger

2,25

men

inte

4,5 volymprocent med 9,19 kronor,

 

 

 

 

 

– drycker

med

en

alkoholhalt

som

överstiger

4,5

men

inte

7 volymprocent med 13,58 kronor,

 

 

 

 

 

– drycker

med

en

alkoholhalt

som

överstiger

7

men

inte

8,5 volymprocent med 18,69 kronor, och

 

 

 

 

– drycker

med

en

alkoholhalt

som

överstiger

8,5

men

inte

15 volymprocent med 26,18 kronor.

För andra jästa drycker med en alkoholhalt på högst 2,25 volymprocent tas skatt ut med 0 kronor.

Med andra jästa drycker avses varor som hänförs till KN-nr 2206 men som inte omfattas av skatteplikt enligt 2 § och drycker som hänförs till KN-nr 2204 och 2205 men som inte omfattas av skatteplikt enligt 3 §, om

1.alkoholhalten överstiger 1,2 men inte 10 volymprocent, eller

2.alkoholhalten överstiger 10 men inte 15 volymprocent och alkoholhalten uteslutande har uppkommit genom jäsning.

Skatt på mellanklassprodukter

5 § Skatt på mellanklassprodukter tas ut per liter för

–drycker med en alkoholhalt som inte överstiger 15 volymprocent med 32,99 kronor, och

– drycker med en alkoholhalt som överstiger 15 volymprocent med Prop. 2021/22:61 54,79 kronor.

Med mellanklassprodukter avses varor som hänförs till KN-nr 2204, 2205 och 2206 men som inte beskattas enligt 2–4 §§ och vars alkoholhalt överstiger 1,2 men inte 22 volymprocent.

Skatt på etylalkohol

6 § Skatt på etylalkohol tas ut med 516,59 kronor per liter ren alkohol. Med etylalkohol avses

1.varor hänförliga till KN-nr 2207 och 2208 om alkoholhalten överstiger 1,2 volymprocent även om dessa ingår i en vara som hänförs till ett annat KN-kapitel, och

2.varor som hänförs till KN-nr 2204, 2205 och 2206 om alkoholhalten överstiger 22 volymprocent.

Undantag från skatteplikt för vissa varor

Fullständigt denaturerad alkohol

7 § Alkoholskatt ska inte betalas för alkoholvaror som distribueras i form av alkohol som är fullständigt denaturerad i enlighet med kraven i det EU-land där den har släppts för konsumtion om dessa krav blivit skriftligen anmälda och godkända i föreskriven ordning.

Om sådana varor flyttas till ett annat EU-land, ska de flyttas under förfarandet för beskattade varor.

Delvis denaturerad alkohol i vissa produkter

8 § Alkoholskatt ska inte betalas för alkohol som har denaturerats i enlighet med ett EU-lands krav för det avsedda ändamålet och som

1.ingår i produkter som inte är avsedda att ätas eller drickas, eller

2.är motorbränsle.

Alkohol i livsmedel och läkemedel

9 § Alkoholskatt ska inte betalas för alkoholvaror som

1.ingår i vinäger som hänförs till KN-nr 2209,

2.ingår i läkemedel,

3.ingår i smakämnen för tillverkning av livsmedel och drycker med en alkoholhalt som inte överstiger 1,2 volymprocent, eller

4.ingår direkt i livsmedel eller som ingrediens i halvfabrikat för framställning av livsmedel, fyllda eller ej, förutsatt att alkoholinnehållet i varje enskilt fall inte överstiger 8,5 liter ren alkohol per 100 kilogram chokladprodukter och 5 liter ren alkohol per 100 kilogram av något annat livsmedel.

Undantag från skatteplikt i vissa situationer

Varor som förs in till Sverige för en enskild persons personliga bruk

10 § Alkoholskatt ska inte betalas för skattepliktiga alkoholvaror som förs in till Sverige

53

Prop. 2021/22:61 1. under sådana omständigheter att förutsättningar skulle finnas att bevilja återbetalning av skatten enligt 12 kap. 10 §,

54

2.av en enskild person som har förvärvat varorna i ett annat EU-land och som själv transporterar dem till Sverige, om varorna är avsedda för dennes eller dennes familjs personliga bruk,

3.som flyttgods av en enskild person eller i yrkesmässig befordran för en enskild person som flyttar till Sverige, om varorna är avsedda för dennes eller dennes familjs personliga bruk,

4.av en enskild person eller i yrkesmässig befordran för en enskild person som har förvärvat varorna genom arv eller testamente, om varorna är avsedda för dennes eller dennes familjs personliga bruk, eller

5.som enstaka gåvoförsändelse under yrkesmässig befordran från en enskild person i ett annat EU-land till en enskild person i Sverige, om varorna är avsedda för dennes eller dennes familjs personliga bruk.

11 § Om en enskild person själv transporterar alkoholvaror i större mängder än de som anges i andra stycket ska de vid en bedömning enligt 10 § 2 inte anses vara avsedda för personligt bruk, såvida inte personen kan visa att varorna i det enskilda fallet är avsedda för dennes eller dennes familjs personliga bruk. Vid en sådan bedömning ska samtliga omständigheter i det enskilda fallet beaktas.

De mängder som avses i första stycket är

–öl: 110 liter,

–vin och andra jästa drycker: totalt 90 liter, varav högst 60 liter mousserande,

–mellanklassprodukter: 20 liter,

–etylalkohol: 10 liter.

Varor som fullständigt förstörts eller gått förlorade

12 § Alkoholskatt ska inte betalas för alkoholvaror som under ett uppskovsförfarande

1.blivit fullständigt förstörda eller oåterkalleligen gått förlorade och därigenom blivit oanvändbara som punktskattepliktiga varor på grund av oförutsedda händelser eller force majeure, eller

2.blivit fullständigt förstörda under tillsyn av Skatteverket.

13 § Den som gör gällande att varorna fullständigt förstörts eller oåterkalleligen gått förlorade ska på ett tillfredsställande sätt visa detta för Skatteverket om förstörelsen eller förlusten

1.har skett i Sverige, eller

2.upptäckts här och det inte går att fastställa var den skett.

14 § Bestämmelserna i 12 och 13 §§ gäller även beskattade varor under flyttning från ett annat EU-land till mottagare i Sverige om varorna flyttas

1.under förfarandet för beskattade varor, eller

2.genom distansförsäljning.

Om varor flyttas genom distansförsäljning ska undantaget enligt 12 § 2 endast gälla

1. om varorna avsänds av en tillfälligt registrerad distansförsäljare eller registrerad distansförsäljare enligt 6 kap. 2 eller 3 §, eller

2. om mottagaren har fullgjort anmälningsskyldighet enligt 6 kap. 6 § Prop. 2021/22:61 eller deklarationsskyldighet enligt 26 kap. 37 § skatteförfarandelagen

(2011:1244).

15 § Vid en partiell förlust till följd av varornas beskaffenhet ska alkoholskatt inte betalas för det som gått förlorat i den utsträckning förlusten understiger den gemensamma tröskeln för partiella förluster av sådana varor, om förlusten inträffar

1.vid en flyttning under uppskovsförfarandet till eller från en plats i ett annat EU-land,

2.vid en flyttning under förfarandet för beskattade varor, eller

3.vid en flyttning genom distansförsäljning.

Med den gemensamma tröskeln för partiella förluster av en viss vara avses den gemensamma tröskel som har fastställts av Europeiska kommissionen med stöd av artikel 6.10 i punktskattedirektivet.

16 § Alkoholskatt ska inte heller betalas för det som gått förlorat vid en partiell förlust till följd av varornas beskaffenhet under uppskovs- förfarandet i andra fall än vid en flyttning till eller från en plats i ett annat EU-land. I sådana fall tillämpas 13 §.

Första stycket gäller även förluster vid flyttningar som omfattas av 15 § men där det inte har fastställts någon gemensam tröskel för partiella förluster för de aktuella varorna.

3 kap. Godkännanden inom uppskovsförfarandet

Innehåll

1 § I detta kapitel finns bestämmelser om

–upplagshavare och skatteupplag (2–9 §§),

–registrerad varumottagare (10–15 §§),

–tillfälligt registrerad varumottagare (16 §),

–registrerad avsändare (17 §),

–ansökan och beslut (18 §),

–återkallelse av godkännande (19 §),

–konkurs (20 §), och

–jämkning av säkerhetsbelopp (21 §).

Upplagshavare och skatteupplag

Vem får godkännas som upplagshavare?

2 § Som upplagshavare får den godkännas som i yrkesmässig verksamhet i Sverige avser att

1.tillverka, bearbeta eller i större omfattning förvara eller lagra skattepliktiga alkoholvaror,

2.för yrkesmässig försäljning till näringsidkare ta emot skattepliktiga alkoholvaror som flyttats under uppskovsförfarandet,

3.för försäljning till näringsidkare inom EU importera skattepliktiga alkoholvaror, eller

4.bedriva verksamhet i exportbutik enligt lagen (1999:445) om

exportbutiker.

55

 

Prop. 2021/22:61 För godkännande som upplagshavare krävs att den som ansöker

1.är lämplig som upplagshavare med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt, och

2.disponerar över ett utrymme i Sverige som kan godkännas som skatteupplag.

Den som godkänns som upplagshavare ska samtidigt godkännas som registrerad avsändare.

Skatteupplag

3 § Upplagshavares hantering av skattepliktiga alkoholvaror ska, för att omfattas av ett uppskovsförfarande, ske i ett godkänt skatteupplag.

Ett utrymme som används som eller är avsett att användas som bostad får inte godkännas som skatteupplag.

Lagerbokföring

4 § En upplagshavare ska för varje skatteupplag löpande bokföra varurörelser som rör skattepliktiga alkoholvaror och regelbundet inventera lagret av sådana varor.

Krav vid mottagande av varor under uppskovsförfarandet

5 § En upplagshavare som tar emot varor som flyttas under uppskovsförfarandet ska göra det på det skatteupplag eller den direkta leveransplats som angetts i ett sådant elektroniskt administrativt dokumentet som avses i 5 kap. 4 §, ett sådant ersättningsdokument som avses i 5 kap. 14 § eller, när det gäller varor som omfattas av 4 kap. 11 §, ett följedokument för transport av vinprodukter. Varor som flyttas till ett skatteupplag ska vid mottagandet tas in i skatteupplaget.

Säkerhet för flyttning av varor under uppskovsförfarandet

6 § En upplagshavare som avser att flytta varor under uppskovs- förfarandet enligt 4 kap. 3, 5 eller 6 § ska ställa säkerhet för betalning av den skatt som kan påföras upplagshavaren i Sverige eller ett annat EU- land vid flyttningen av varorna.

Säkerheten ska ställas hos Skatteverket innan flyttning påbörjas och uppgå till ett belopp som motsvarar den genomsnittliga skatten på de varor som upplagshavaren flyttar under ett dygn. Vid beräkningen av genomsnittet ska hänsyn bara tas till de dygn under ett år då flyttningar av alkoholvaror sker enligt 4 kap. 3, 5 eller 6 §. Ställd säkerhet får tas i anspråk om påförd skatt inte betalas i rätt tid. Har en upplagshavare påförts skatt i ett annat EU-land får säkerheten tas i anspråk om skattefordran är befogad och skatten inte har betalats i rätt tid.

7 § Vid sådan flyttning enligt 6 § första stycket av varor hänförliga till KN-nr 2207 som sker i bulk med fartyg eller via rörledning, ska säkerhet ställas med ett belopp som motsvarar 10 procent av skatten på dessa varor. Vid beräkningen av genomsnittet enligt 6 § andra stycket ska i dessa fall 10 procent av skatten på de varor som omfattas av en sådan flyttning ingå i beräkningsunderlaget.

56

Säkerhet för betalning av skatt

8 § Upplagshavare ska ställa säkerhet för betalning även av den skatt som kan påföras upplagshavaren enligt 9 kap. 3 eller 4 §. Säkerheten ska som lägst uppgå till ett belopp som motsvarar 10 procent av skatten på de varor som upplagshavaren vid varje tidpunkt förvarar i sina skatteupplag. Säkerheten får dock inte understiga ett belopp som motsvarar 75 procent av det högsta belopp som en sådan beräkning medfört under de tre senaste kalendermånaderna. Ställd säkerhet får tas i anspråk om påförd skatt inte betalas i rätt tid.

Säkerhet vid återkallelse av godkännande

9 § Säkerheterna enligt 6 och 8 §§ ska kunna tas i anspråk under minst sex månader från den dag beslutet om återkallelse blir gällande, om godkännandet som upplagshavare återkallas. Säkerheten enligt 6 § får efter återkallelsen sänkas till ett belopp som motsvarar skatten på de varor för vilka flyttningen ännu inte har avslutats enligt 4 kap. 9 §.

Registrerad varumottagare

10 § Som registrerad varumottagare får den godkännas som avser att i Sverige yrkesmässigt ta emot varor som flyttas enligt ett uppskovs- förfarande från ett annat EU-land. För godkännande krävs att den som ansöker om att bli godkänd är lämplig att vara registrerad varumottagare med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt.

Ordinarie mottagningsplats

11 § En registrerad varumottagare ska till Skatteverket ange den adress där varumottagaren kommer att ta emot varor som flyttas under uppskovs- förfarandet (ordinarie mottagningsplats).

Krav vid mottagande av varor under uppskovsförfarandet

12 § Varor som flyttas under uppskovsförfarandet ska tas emot på den registrerade varumottagarens ordinarie mottagningsplats eller den direkta leveransplats som angetts i ett sådant elektroniskt administrativt dokument som avses i 5 kap. 4 §, ett sådant ersättningsdokument som avses i 5 kap. 14 § eller, när det gäller varor som omfattas av 4 kap. 11 §, ett följe- dokument för transport av vinprodukter.

Säkerhet

13 § En registrerad varumottagare ska hos Skatteverket ställa säkerhet för betalning av skatten på de varor som tas emot. Ställd säkerhet får tas i anspråk om skatten inte betalas i rätt tid.

Säkerheten ska kunna tas i anspråk av Skatteverket under minst sex månader från den dag beslutet om återkallelse blir gällande, om godkännandet som registrerad varumottagare återkallas.

14 § Säkerheten enligt 13 § ska som lägst uppgå till ett belopp som motsvarar den genomsnittliga skatt som har beslutats för

Prop. 2021/22:61

57

Prop. 2021/22:61

58

1.de tolv senaste redovisningsperioder för vilka beslut om skatt har fattats, eller

2.det lägre antal redovisningsperioder för vilka beslut om skatt har fattats, om det ännu inte har fattats beslut för tolv redovisningsperioder.

Vid beräkning av genomsnittet ska den sammanlagda skatt som beslutats för redovisningsperioderna delas med det antal av redovisningsperioderna för vilka skatt har beslutats till mer än noll kronor.

Om det belopp som säkerheten som lägst ska uppgå till vid en sådan beräkning är noll kronor, ska säkerheten i stället som lägst uppgå till ett belopp som vid varje tidpunkt motsvarar skatten på de varor som då är under flyttning till varumottagaren under uppskovsförfarandet.

15 § Om den registrerade varumottagaren har en redovisningsperiod för alkoholskatt som är ett beskattningsår, ska säkerheten, i stället för vad som gäller enligt 14 §, som lägst uppgå till ett belopp som motsvarar det högsta av

1.den skatt som beslutats för den senaste redovisningsperioden, och

2.skatten på de varor som vid varje tidpunkt är under flyttning till varumottagaren under uppskovsförfarandet.

Tillfälligt registrerad varumottagare

16 § Som tillfälligt registrerad varumottagare får den godkännas som avser att endast vid ett enstaka tillfälle i Sverige yrkesmässigt ta emot varor som flyttas enligt ett uppskovsförfarande från ett annat EU-land. Godkännandet ska i dessa fall begränsas till att gälla mottagande av varor vid denna särskilt angivna flyttning.

En tillfälligt registrerad varumottagare ska till Skatteverket ange den adress där varorna kommer att tas emot.

Ett godkännande enligt första stycket ska ges när säkerhet ställts för skatten på varorna. Säkerheten ska ställas hos Skatteverket innan varorna flyttas från det andra EU-landet. Ställd säkerhet får tas i anspråk om skatten inte betalas i rätt tid.

Registrerad avsändare

17 § Som registrerad avsändare får den godkännas som avser att i Sverige yrkesmässigt avsända varor under ett uppskovsförfarande vid varornas övergång till fri omsättning enligt artikel 201 i unionstullkodexen eller, om det är fråga om en unionsvara, vid den tidpunkt då skyldigheterna enligt tullagstiftningen fullgjorts. För godkännande krävs att den som ansöker om att bli godkänd är lämplig att vara registrerad avsändare med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt.

Bestämmelserna om säkerhet för skatten i 6, 7 och 9 §§ tillämpas även på registrerad avsändare. Det som där sägs om flyttningar under uppskovsförfarandet ska då avse flyttningar enligt 4 kap. 4–6 §§.

Ansökan och beslut

18 § Skatteverket beslutar i fråga om godkännande av upplagshavare, registrerad varumottagare, tillfälligt registrerad varumottagare, registrerad avsändare eller skatteupplag efter särskild ansökan.

Återkallelse av godkännande

Prop. 2021/22:61

19 § Godkännande av upplagshavare, registrerad varumottagare, till- fälligt registrerad varumottagare, registrerad avsändare eller skatteupplag får återkallas, om

1.förutsättningarna för godkännande inte längre finns,

2.ställd säkerhet inte längre är godtagbar, eller

3.den som är godkänd begär det.

Om ett godkännande av upplagshavare återkallas omfattar beslutet även godkännandet av dennes skatteupplag och godkännandet som registrerad avsändare.

Beslut om återkallelse gäller omedelbart, om inte något annat anges i beslutet.

Konkurs

20 § Om en godkänd upplagshavare, registrerad varumottagare eller tillfälligt registrerad varumottagare försätts i konkurs, övergår godkännandet till konkursboet. Konkursboet är skattskyldigt för varor för vilka skattskyldighet enligt 9 kap. 3, 4 eller 7 § inträder efter konkurs- beslutet.

Om sådana varor ägs av någon annan än konkursgäldenären och varorna inte ingår i konkursen, är ägaren skattskyldig för varorna i stället för konkursboet. Skattskyldigheten för ägaren inträder vid den tidpunkt då skattskyldighet skulle ha inträtt för upplagshavaren eller varumottagaren enligt 9 kap. 3, 4 eller 7 §.

Kravet på säkerhet i 8 § gäller inte en upplagshavares konkursbo.

Jämkning av säkerhetsbelopp

21 § I de fall som avses i 8 och 13–15 §§ får Skatteverket medge att säkerhet inte behöver ställas eller att den får uppgå till ett lägre belopp än vad som följer av de bestämmelserna, om det finns skäl till detta med hänsyn till den skattskyldiges ekonomiska förhållanden eller andra särskilda omständigheter.

4 kap. Flyttningar under uppskovsförfarandet Innehåll

1 § I detta kapitel finns bestämmelser om

– när varor får flyttas under uppskovsförfarandet (2–6 §§),

– krav på elektroniskt administrativt dokument och säkerhet (7 §),

– ytterligare krav vid import (8 §),

– när en flyttning avslutas (9 §), och

– flyttningar som påbörjas utanför Sverige (10 och 11 §§).

När får varor flyttas under uppskovsförfarandet?

 

2 § Skattepliktiga alkoholvaror får flyttas under uppskovsförfarandet

 

endast i de fall som anges i 3–6 §§.

 

För flyttningar som påbörjas i ett annat EU-land gäller dock 10 och

 

11 §§.

59

Prop. 2021/22:61

60

Flyttningar från ett skatteupplag

3 § Under uppskovsförfarandet får skattepliktiga alkoholvaror flyttas från ett skatteupplag till

1.ett annat skatteupplag,

2.en registrerad varumottagare eller tillfälligt registrerad varumottagare

iett annat EU-land,

3.en plats där de skattepliktiga varorna lämnar EU,

4.ett utförseltullkontor som samtidigt är avgångstullkontor för förfarandet för extern transitering, eller

5.någon av följande mottagare:

a)en beskickning eller ett konsulat i ett annat EU-land, en medlem av den diplomatiska personalen vid en sådan beskickning eller ett sådant konsulat,

b)en internationell organisation med säte i ett annat EU-land, en medlemsstats ombud vid en sådan organisation eller en person med tjänst hos eller uppdrag av en sådan organisation,

c)väpnade styrkor som tillhör ett annat EU-land än det dit varorna flyttas och som deltar i en försvarsinsats för att genomföra en unionsverksamhet inom ramen för den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken, om varorna är avsedda för styrkornas eget bruk, för civilpersonal som följer med dem eller för mässar och marketenterier, eller

d)väpnade styrkor som tillhör ett annat land än det dit varorna flyttas och som är part i Nordatlantiska fördraget, för styrkornas eget bruk, för civilpersonal som följer med dem eller för mässar och marketenterier.

Första stycket 5 gäller om varorna flyttas till en plats i ett annat EU-land och endast i den omfattning frihet från alkoholskatt gäller i det andra EU- landet.

Flyttningar från platsen för import

4 § Under uppskovsförfarandet får skattepliktiga alkoholvaror flyttas från platsen för import till någon av de destinationer som avses i 3 § första stycket, om varorna avsänds av en registrerad avsändare.

Flyttningar till en direkt leveransplats

5 § Skattepliktiga alkoholvaror får även flyttas under uppskovsförfarandet från ett skatteupplag eller platsen för import till en annan plats än den som avses i 3 § första stycket 1 eller 2 (direkt leveransplats), om denna plats i förväg har anmälts till den behöriga myndigheten i destinationsmedlemsstaten av den mottagande upplags- havaren eller den registrerade varumottagaren.

Särskilda bestämmelser om flyttningar till fartyg och luftfartyg

6 § Skattepliktiga alkoholvaror får även flyttas under uppskovsförfarandet från

1.ett skatteupplag eller platsen för import i ett annat EU-land till ett fartyg eller luftfartyg i Sverige, eller

2.ett skatteupplag eller platsen för import i Sverige till ett fartyg eller luftfartyg i ett annat EU-land.

Första stycket gäller bara om varorna enligt lagen (1999:446) om Prop. 2021/22:61 proviantering av fartyg och luftfartyg eller nationell lagstiftning i det EU-

land där varorna tas emot, får tas emot för skattebefriad förbrukning eller försäljning ombord på fartyget eller luftfartyget.

Krav på elektroniskt administrativt dokument och säkerhet

7 § För flyttning under uppskovsförfarandet krävs att de varor som flyttas omfattas av

1.sådant elektroniskt administrativt dokument som avses i 5 kap. 4 § eller av sådant ersättningsdokument som avses i 5 kap. 14 §, och

2.sådan säkerhet för skatten som avses i 3 kap. 6 eller 17 §.

Ytterligare krav vid import

8 § Vid flyttning under uppskovsförfarandet från en plats för import i Sverige ska deklaranten eller någon annan person som är direkt eller indirekt involverad i fullgörandet av tullformaliteter enligt artikel 15 i unionstullkodexen till Tullverket lämna

1.det punktskattenummer som identifierar den registrerade avsändaren för flyttningen,

2.det punktskattenummer som identifierar den mottagare som varorna sänds till, och

3.bevis för att avsikten är att de importerade varorna ska avsändas under uppskovsförfarandet.

Första stycket gäller inte om platsen för import är en plats som är godkänd som skatteupplag.

Om tulldeklaration för varorna ges in i ett annat EU-land med stöd av ett tillstånd för centraliserad klarering enligt artikel 179 i unionstull- kodexen, får uppgifterna i första stycket lämnas i tulldeklarationen i det andra EU-landet.

När avslutas en flyttning?

9 § En flyttning under uppskovsförfarandet avslutas när mottagaren har tagit emot varorna på en sådan destination som avses i 3–6 §§. Vid export avslutas flyttningen när varorna har lämnat EU. Vid en sådan flyttning som avses i 3 § första stycket 4 avslutas flyttningen när varorna har hänförts till förfarandet för extern transitering.

Flyttningar som påbörjas utanför Sverige

10 § Alkoholvaror som flyttas enligt artiklarna 16–28 i punktskatte- direktivet, och där flyttningen inte har påbörjats i Sverige, omfattas av bestämmelserna om flyttning under uppskovsförfarandet i denna lag när varorna befinner sig på svenskt territorium.

Varor som avsänds av mindre vinproducenter

11 § Alkoholvaror som avsänds av en vinproducent i ett annat EU-land anses flyttas under uppskovsförfarandet när varorna befinner sig på svenskt territorium, om

61

Prop. 2021/22:61 1. den avsändande vinproducenten enligt nationella bestämmelser med stöd av artikel 48 i punktskattedirektivet undantas från kraven i artiklarna 14–31 i direktivet,

2.varorna flyttas under uppskovsförfarandet enligt de nationella kraven

iavsändarmedlemsstaten, och

3.varorna flyttas till en sådan destination som anges i artikel 16 i punktskattedirektivet, med undantag för en sådan som anges i artikel 16.1 a iii eller 16.1 a v.

Den administrativa referenskod som enligt artikel 20.5 i punktskatte- direktivet ska följa varorna under flyttningen får i de fall som avses i första stycket ersättas av ett följedokument för transport av vinprodukter enligt artikel 10.1 a iii i kommissionens delegerade förordning (EU) 2018/273 av den 11 december 2017 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller ordningen för tillstånd för plantering av vinstockar, vinodlingsregistret, följedokument och certifiering, register över mottagna och avsända leveranser, obligatoriska deklarationer, anmälningar och offentliggörande av anmäld information, komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller relevanta kontroller och sanktioner, ändring av kommissionens förordningar (EG) nr 555/2008, (EG) nr 606/2009 och (EG) nr 607/2009 och om upphävande av kommissionens förordning (EG) nr 436/2009 och kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/560.

Kraven på mottagningsrapport i 5 kap. 10 § och 17 § första stycket 3 och dokument enligt 5 kap. 16 § gäller inte vid mottagande av varor som flyttats enligt första stycket.

5 kap. Dokumenthantering vid flyttningar av varor under uppskovsförfarandet

Innehåll

1 § I detta kapitel finns bestämmelser om

–det datoriserade systemet (2–13 §§),

–reservsystemet (14–17 §§), och

–mottagande av varor från små vinproducenter (18 §).

Det datoriserade systemet

2 § I det datoriserade systemet ska följande dokument och uppgifter hanteras i samband med flyttningar under uppskovsförfarandet:

1.elektroniska administrativa dokument enligt 4 § första stycket,

2.administrativa referenskoder enligt 4 § tredje stycket,

3.uppgifter om ändrad destination enligt 6 §,

4.underrättelser enligt 8 § om att varor inte längre ska föras ut från unionens tullområde,

5.mottagningsrapporter enligt 10 §, och

6.exportrapporter enligt 11 §.

Bestämmelser om behandlingen av uppgifter i det datoriserade systemet finns i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet.

62

När det datoriserade systemet inte är tillgängligt gäller bestämmelserna i 14–16 §§.

Bestämmelserna i 4–6, 8, 9, 14, 15 och 17 §§ om avsändande av varor gäller upplagshavare och registrerade avsändare.

3 § Den som upprättar ett elektroniskt administrativt dokument, en mottagningsrapport eller en exportrapport via det datoriserade systemet, ska kunna verifieras genom ett tekniskt förfarande.

Uppgifter som har lämnats för en juridisk person i det datoriserade systemet ska anses ha lämnats av denne, om det inte är uppenbart att uppgiftslämnaren saknat behörighet att företräda den juridiska personen.

Elektroniskt administrativt dokument och administrativ referenskod

4 § Innan en sådan flyttning av varor som avses i 4 kap. 3–6 §§ påbörjas, ska avsändaren via det datoriserade systemet lämna ett elektroniskt administrativt dokument till Skatteverket. Avsändaren får återkalla dokumentet så länge flyttningen av varorna inte har påbörjats.

Skatteverket ska göra en elektronisk kontroll av dokumentet.

Är uppgifterna i dokumentet giltiga, ska Skatteverket tilldela det en administrativ referenskod och meddela koden till avsändaren. Är uppgifterna i dokumentet inte giltiga, ska Skatteverket utan dröjsmål underrätta avsändaren om det.

Den administrativa referenskoden ska medfölja flyttningen

5 § Avsändaren ska lämna den administrativa referenskoden till den person som medför varorna eller, om ingen person medför varorna, till transportören eller fraktföraren. Koden ska på begäran kunna uppvisas för behörig myndighet under hela varuflyttningen.

Ändrad destination

6 § Den som har avsänt varor under ett uppskovsförfarande får via det datoriserade systemet ändra flyttningens destination. Den nya platsen eller mottagaren måste vara en sådan destination som avses i 4 kap. 3 § första stycket 1, 2, 3 eller 4 eller en direkt leveransplats.

Avsändaren ska för detta ändamål via det datoriserade systemet lämna ett elektroniskt dokument om ändrad destination till Skatteverket.

Den administrativa referenskoden ska lämnas till Tullverket vid export

7 § Om en exportdeklaration har getts in till Tullverket för varor som omfattas av en flyttning under uppskovsförfarandet till en destination som avses i 4 kap. 3 § första stycket 3 eller 4, ska deklaranten lämna den administrativa referenskoden för de skattepliktiga varor som avses i exportdeklarationen till Tullverket.

Underrättelse om att varor inte längre ska föras ut ur unionens tullområde

8 § Om varor har avsänts under uppskovsförfarandet till en destination som avses i 4 kap. 3 § första stycket 3 eller 4 från en plats i Sverige, och Skatteverket får uppgifter från Tullverket om att varorna inte längre ska

Prop. 2021/22:61

63

Prop. 2021/22:61 föras ut ur unionens tullområde, ska Skatteverket underrätta avsändaren om detta.

Om en exportdeklaration för varorna har getts in i ett annat EU-land och Skatteverket från de behöriga myndigheterna i det landet får en underrättelse om att varorna inte längre ska föras ut ur unionens tullområde, ska Skatteverket utan dröjsmål vidarebefordra denna underrättelse till avsändaren.

När en underrättelse enligt första eller andra stycket har tagits emot ska avsändaren, beroende på vad som är lämpligt, återkalla det elektroniska administrativa dokumentet enligt 4 § första stycket eller ändra flyttningens destination enligt 6 §.

Intyg om skattefrihet ska medfölja varor i vissa fall

9 § Vid flyttning av varor till mottagare som avses i 4 kap. 3 § första stycket 5 ska varorna åtföljas av ett intyg om att skattefrihet gäller för varorna i det andra EU-landet.

Mottagningsrapport

10 § Den som på en sådan destination som avses i 4 kap. 3 § första stycket 1, 2 eller 5 eller 5 § tar emot varor som flyttats under ett uppskovsförfarande ska, utan dröjsmål och senast inom fem dagar efter mottagandet, via det datoriserade systemet lämna en rapport till Skatteverket om att varorna tagits emot (mottagningsrapport).

Exportrapport

11 § Vid flyttning till en sådan destination som avses i 4 kap. 3 § första stycket 3 ska Skatteverket, efter det att ett intyg har tagits emot från Tullverket om att varorna har lämnat EU, via det datoriserade systemet lämna en rapport om att varorna har exporterats (exportrapport).

Vid flyttning till en sådan destination som avses i 4 kap. 3 § första stycket 4 ska Skatteverket, efter det att uppgifter tagits emot från Tullverket om att varorna hänförts till förfarandet för extern transitering, lämna en exportrapport via det datoriserade systemet.

Vid flyttning enligt 4 kap. 6 § första stycket 2 ska Skatteverket, efter det att ett intyg har tagits emot från Tullverket om att varorna tagits emot på fartyget eller luftfartyget, via det datoriserade systemet lämna en rapport om att flyttningen har avslutats. En sådan rapport ska lämnas i form av en exportrapport.

Bevis om att flyttningen har avslutats

12 § Mottagningsrapporter och exportrapporter utgör bevis på att flyttningen har avslutats på en sådan destination som avses i 4 kap. 3, 5 eller 6 §.

Om det inte har lämnats en mottagningsrapport genom det datoriserade systemet, får Skatteverket intyga att varorna har tagits emot om verket har tillfredsställande bevis för att varorna har nått den angivna destinationen (alternativt bevis). Skatteverket ska informera den behöriga myndigheten i avsändarmedlemsstaten om det alternativa beviset.

64

När Skatteverket från en behörig myndighet i ett annat EU-land har tagit emot ett sådant alternativt bevis, ska Skatteverket avsluta flyttningen i det datoriserade systemet.

13 § Bestämmelserna i 12 § andra stycket gäller i tillämpliga delar när en exportrapport inte kan utfärdas via det datoriserade systemet. I ett sådant fall ska Tullverket lämna ett intyg enligt 11 § till Skatteverket.

Reservsystemet

Ersättningsdokument

14 § När det datoriserade systemet inte är tillgängligt får en varuflyttning under uppskovsförfarandet påbörjas, om

1.varorna åtföljs av ett ersättningsdokument som innehåller samma uppgifter som det elektroniska administrativa dokumentet skulle ha innehållit om det hade kunnat upprättas, och

2.avsändaren genom att lämna in en kopia av ersättningsdokumentet informerar Skatteverket om flyttningen innan den påbörjas.

Om avsändaren är förhindrad att fullgöra informationsskyldigheten på det sätt som föreskrivs i första stycket 2, får Skatteverket informeras på annat sätt innan flyttningen påbörjas. I så fall ska en kopia av ersättningsdokumentet lämnas in till Skatteverket snarast möjligt efter det att flyttningen påbörjats.

När det datoriserade systemet inte är tillgängligt, får avsändaren på annat sätt informera Skatteverket om en sådan ändring av destinationen som avses i 6 §. Informationen ska lämnas till Skatteverket innan destinationen ändras.

15 § När det datoriserade systemet inte är tillgängligt, ska avsändaren av en flyttning till en destination som avses i 4 kap. 3 § första stycket 3 eller 4 lämna en kopia av ersättningsdokumentet till deklaranten.

Om en deklarant har gett in en exportdeklaration till Tullverket som omfattar varor vilka följs av ett ersättningsdokument, ska deklaranten lämna en kopia av det eller de ersättningsdokument som avser varor som omfattas av exportdeklarationen till Tullverket.

16 § Om en mottagningsrapport inte kan lämnas inom den tidsfrist som anges i 10 § på grund av att det datoriserade systemet inte är tillgängligt, ska mottagaren i stället rapportera att varorna tagits emot genom att lämna in ett ersättningsdokument till Skatteverket. Dokumentet ska innehålla samma uppgifter som mottagningsrapporten skulle ha innehållit om den hade kunnat upprättas och ett intygande om att flyttningen avslutats.

Första stycket gäller även när den som tar emot varorna inte fått ett elektroniskt administrativt dokument för den aktuella varuflyttningen, på grund av att det datoriserade systemet tidigare inte varit tillgängligt.

Första och andra styckena gäller i tillämpliga delar när det inte går att lämna en exportrapport eller en underrättelse om att varorna inte längre ska föras ut. I ett sådant fall ska Skatteverket upprätta rapporten eller underrättelsen, efter det att ett intyg enligt 11 § första eller tredje stycket eller uppgifter enligt 8 § första stycket eller 11 § andra stycket har tagits emot från Tullverket.

Prop. 2021/22:61

65

Prop. 2021/22:61

66

Åtgärder när det datoriserade systemet åter är tillgängligt

17 § När det datoriserade systemet åter är tillgängligt ska följande dokument och uppgifter snarast lämnas i systemet:

1.Den som avsänt varor enligt 4 kap. 3, 4, 5 eller 6 § ska lämna ett elektroniskt administrativt dokument.

2.Den som ändrat flyttningens destination enligt 6 § ska lämna uppgifter om denna åtgärd.

3.Den som tagit emot varor som flyttats enligt 4 kap. 3, 4, 5 eller 6 § ska lämna en mottagningsrapport.

4.Skatteverket ska lämna en exportrapport eller en underrättelse om att varorna inte längre ska föras ut ur unionens tullområde.

En mottagnings- eller exportrapport eller en underrättelse om att varorna inte längre ska föras ut ur unionens tullområde ska dock inte lämnas via det datoriserade systemet förrän det elektroniska administrativa dokumentet för den aktuella varuflyttningen tagits emot via systemet.

Så snart det har kontrollerats enligt 4 § att uppgifterna i det elektroniska administrativa dokumentet är giltiga, ska detta dokument ersätta ersättningsdokumentet enligt 14 §.

Mottagande av varor från små vinproducenter

18 § Den som tar emot varor som flyttats enligt 4 kap. 11 § från en vinproducent i ett annat EU-land ska underrätta Skatteverket om mottagandet av varorna.

6 kap. Distansförsäljning

1 § Med distansförsäljning avses att beskattade varor

1.köps av någon som inte bedriver självständig ekonomisk verksamhet,

och

2.avsänds eller transporteras direkt eller indirekt hit från ett annat EU- land av en avsändare som bedriver en självständig ekonomisk verksamhet eller av någon annan för dennes räkning.

Tillfälligt registrerad distansförsäljare

2 § Den som avser att avsända varor genom distansförsäljning, och som inte är registrerad distansförsäljare enligt 3 §, ska innan varorna avsänds från det andra EU-landet anmäla sig till Skatteverket för registrering som tillfälligt registrerad distansförsäljare.

En sådan registrering ska avse en särskilt angiven flyttning och ska göras bara om säkerhet ställts för den skatt som kan påföras i Sverige eller ett annat EU-land för varorna. Ställd säkerhet får tas i anspråk om påförd skatt inte betalas i rätt tid. Har en tillfälligt registrerad distansförsäljare påförts skatt i ett annat EU-land, får säkerheten tas i anspråk om skattefordran är befogad och skatten inte har betalats i rätt tid.

Säkerheten ska kunna tas i anspråk under minst sex månader från den dag ett beslut om avregistrering av den tillfälligt registrerade distans- försäljaren blir gällande.

Registrerad distansförsäljare

3 § Den som avser att avsända varor genom distansförsäljning vid mer än enstaka tillfällen får anmäla sig till Skatteverket för registrering som registrerad distansförsäljare.

En sådan registrering ska göras om avsändaren

1.har ställt säkerhet för skatten enligt 4 §,

2.inte har obetalda belopp med mer än 2 000 kronor för skatter och avgifter på skattekontot enligt 61 kap. skatteförfarandelagen (2011:1244) vid en avstämning av detta, och

3.inte har obetalda belopp för skatter, avgifter, böter eller andra fordringar till staten som vid verkställighet enligt utsökningsbalken handläggs i allmänt mål och som har överlämnats till Kronofogde- myndigheten för indrivning.

4 § En registrerad distansförsäljare ska ställa säkerhet för betalning av den skatt som kan påföras distansförsäljaren för varorna i Sverige eller ett annat EU-land. Säkerheten ska ställas hos Skatteverket innan flyttningen påbörjas. Säkerheten ska som lägst uppgå till ett belopp som vid varje tidpunkt motsvarar skatten på de varor som är under flyttning från den registrerade distansförsäljaren.

Ställd säkerhet får tas i anspråk om påförd skatt inte betalas i rätt tid. Har en registrerad distansförsäljare påförts skatt i ett annat EU-land, får säkerheten tas i anspråk om skattefordran är befogad och skatten inte har betalats i rätt tid.

Säkerheten ska kunna tas i anspråk under minst sex månader från den dag beslutet om avregistrering blir gällande, om distansförsäljaren avregistreras.

Avregistrering

5 § Skatteverket ska avregistrera en tillfälligt registrerad distansförsäljare när den aktuella flyttningen avslutats eller om förutsättningarna för registrering inte längre finns.

Skatteverket får avregistrera en registrerad distansförsäljare, om

1.förutsättningarna för registrering inte längre finns,

2.ställd säkerhet inte längre är godtagbar, eller

3.distansförsäljaren begär det.

Ett beslut om avregistrering gäller omedelbart, om inte något annat anges i beslutet.

Anmälningsskyldighet för mottagare vid distansförsäljning

6 § Den som avser att ta emot alkoholvaror som avsänds till Sverige genom distansförsäljning från någon som varken är tillfälligt registrerad distansförsäljare för den aktuella flyttningen eller registrerad distans- försäljare, ska anmäla flyttningen av varorna till Skatteverket innan varorna avsänds från det andra EU-landet.

Prop. 2021/22:61

67

Prop. 2021/22:61 7 kap. Förfarandet för beskattade varor

Innehåll

1 § I detta kapitel finns bestämmelser om

–när förfarandet för beskattade varor ska användas (2 och 3 §§),

–krav på elektroniskt förenklat administrativt dokument (4 §),

–aktörer inom förfarandet för beskattade varor (5–12 §§),

–när en flyttning påbörjas och avslutas (13 §), och

–flyttningar som påbörjas utanför Sverige (14 §).

När ska förfarandet för beskattade varor användas?

2 § Förfarandet för beskattade varor ska användas när beskattade varor flyttas till eller förs in från ett annat EU-land om inte flyttningen

1.omfattas av undantag från skatt enligt 2 kap. 10 § eller motsvarande bestämmelser i destinationsmedlemsstatens lagstiftning, eller

2.utgör distansförsäljning enligt 6 kap. 1 § eller motsvarande bestämmelser i destinationsmedlemsstatens lagstiftning.

Förfarandet för beskattade varor ska även användas när beskattade varor ska flyttas till en plats i Sverige via ett annat EU-land.

3 § Förfarandet för beskattade varor behöver inte användas för beskattade varor som för yrkesmässig försäljning ombord förvaras på ett fartyg eller luftfartyg som går mellan Sverige och ett annat EU-land, om varorna inte är till försäljning när fartyget eller luftfartyget befinner sig på ett annat EU-lands territorium än det land där varorna har beskattats.

Krav på elektroniskt förenklat administrativt dokument

4 § För att en flyttning ska anses vara förenlig med kraven för förfarandet för beskattade varor krävs att de varor som flyttas omfattas av ett sådant elektroniskt förenklat administrativt dokument som avses i 8 kap. 4 § eller av sådant ersättningsdokument som avses i 8 kap. 10 §.

En flyttning under förfarandet för beskattade varor ska göras mellan en certifierad avsändare eller tillfälligt certifierad avsändare och en certifierad mottagare eller tillfälligt certifierad mottagare.

Aktörer inom förfarandet för beskattade varor

Tillfälligt certifierad mottagare

5 § Den som avser att i Sverige yrkesmässigt ta emot varor som enligt 2 § ska flyttas under förfarandet för beskattade varor, och som inte är certifierad mottagare enligt 7 §, ska anmäla sig till Skatteverket för registrering som tillfälligt certifierad mottagare. Även en enskild person som avser att ta emot varor under förfarandet för beskattade varor ska anmäla sig för registrering som tillfälligt certifierad mottagare.

En tillfälligt certifierad mottagare ska till Skatteverket ange den adress där varorna kommer att tas emot.

6 § En registrering som tillfälligt certifierad mottagare ska begränsas till

att gälla mottagandet av en särskilt angiven flyttning.

68

En registrering ska göras när säkerhet ställts för den skatt som kan Prop. 2021/22:61 påföras i Sverige eller ett annat EU-land vid flyttningen eller mottagandet

av varorna. Säkerheten ska ställas hos Skatteverket innan varorna flyttas från det andra EU-landet. Ställd säkerhet får tas i anspråk om påförd skatt inte betalas i rätt tid. Har en tillfälligt certifierad mottagare påförts skatt i ett annat EU-land, får säkerheten tas i anspråk om skattefordran är befogad och skatten inte har betalats i rätt tid.

Säkerheten ska kunna tas i anspråk under minst sex månader från den dag ett beslut om avregistrering av den tillfälligt certifierade mottagaren blir gällande.

Certifierad mottagare

7 § Den som avser att i Sverige yrkesmässigt, vid mer än enstaka tillfällen, ta emot varor som enligt 2 § ska flyttas under förfarandet för beskattade varor får anmäla sig till Skatteverket för registrering som certifierad mottagare.

En sådan registrering ska göras om mottagaren

1.har ställt säkerhet för skatten enligt 8 §,

2.har angett en ordinarie mottagningsplats enligt 9 §,

3.inte har obetalda belopp med mer än 2 000 kronor för skatter och avgifter på skattekontot enligt 61 kap. skatteförfarandelagen (2011:1244) vid en avstämning av detta, och

4.inte har obetalda belopp för skatter, avgifter, böter eller andra fordringar till staten som vid verkställighet enligt utsökningsbalken handläggs i allmänt mål och som har överlämnats till Kronofogde- myndigheten för indrivning.

8 § En certifierad mottagare ska ställa säkerhet för betalning av den skatt som kan påföras mottagaren i Sverige eller ett annat EU-land vid flyttningen eller mottagandet av varorna. Säkerheten ska ställas hos Skatteverket innan flyttningen påbörjas. Säkerheten ska som lägst uppgå till ett belopp som vid varje tidpunkt motsvarar skatten för de varor som är under flyttning till den certifierade mottagaren.

Ställd säkerhet får tas i anspråk om påförd skatt inte betalas i rätt tid. Har en certifierad mottagare påförts skatt i ett annat EU-land får säkerheten tas i anspråk om skattefordran är befogad och skatten inte har betalats i rätt tid.

Säkerheten ska kunna tas i anspråk under minst sex månader från den dag beslutet om avregistrering blir gällande, om den certifierade mottagaren avregistreras.

9 § En certifierad mottagare ska till Skatteverket ange en adress där mottagaren kommer att ta emot varor som flyttas under förfarandet för beskattade varor (ordinarie mottagningsplats). Den certifierade mottagaren får även ta emot varor på en annan adress (alternativ mottagningsplats) om Skatteverket har underrättats om denna innan flyttningen av varorna påbörjas.

En certifierad mottagare som tar emot varor som flyttas under förfarandet för beskattade varor ska göra det på den ordinarie

mottagningsplats eller alternativa mottagningsplats som angetts i det

69

Prop. 2021/22:61 förenklade elektroniska administrativa dokumentet eller ersättnings- dokumentet.

Tillfälligt certifierad avsändare

10 § Den som avser att i Sverige yrkesmässigt avsända varor som enligt 2 § ska flyttas under förfarandet för beskattade varor, och som inte är certifierad avsändare enligt 11 §, ska anmäla sig till Skatteverket för registrering som tillfälligt certifierad avsändare. Även en enskild person som avser att avsända varor under förfarandet för beskattade varor ska anmäla sig för registrering som tillfälligt certifierad avsändare.

En registrering som tillfälligt certifierad avsändare ska begränsas till att gälla avsändandet av en särskilt angiven flyttning.

En tillfälligt certifierad avsändare ska till Skatteverket ange den adress från vilken varorna kommer att avsändas.

Certifierad avsändare

11 § Den som avser att i Sverige yrkesmässigt, vid mer än enstaka tillfällen, avsända varor som enligt 2 § ska flyttas under förfarandet för beskattade varor får anmäla sig till Skatteverket för registrering som certifierad avsändare.

En certifierad avsändare ska till Skatteverket ange en adress från vilken avsändaren kommer att avsända varor som flyttas under förfarandet för beskattade varor (ordinarie avsändningsplats). Den certifierade avsändaren får även avsända varor från en annan adress (alternativ avsändningsplats) om Skatteverket har underrättats om denna innan flyttningen av varorna påbörjas.

En certifierad avsändare som avsänder varor som flyttas under förfarandet för beskattade varor ska göra det från den ordinarie avsändningsplats eller alternativa avsändningsplats som angetts i det elektroniska förenklade administrativa dokumentet eller ersättnings- dokumentet.

Avregistrering

12 § Skatteverket ska avregistrera en tillfälligt certifierad mottagare eller en tillfälligt certifierad avsändare när den aktuella flyttningen avslutats eller om förutsättningarna för registrering inte längre finns.

Skatteverket får avregistrera en certifierad mottagare eller certifierad avsändare, om

1.förutsättningarna för registrering inte längre finns,

2.ställd säkerhet inte längre är godtagbar när det gäller mottagaren, eller

3.mottagaren respektive avsändaren begär det.

Ett beslut om avregistrering gäller omedelbart, om inte något annat anges i beslutet.

När påbörjas och avslutas en flyttning?

13 § En flyttning under förfarandet för beskattade varor påbörjas när varorna lämnar

1. den tillfälligt certifierade avsändaren, eller

70

2. den ordinarie eller alternativa avsändningsplats för den certifierade Prop. 2021/22:61 avsändaren i avsändarmedlemsstaten som har angetts i det elektroniska

förenklade administrativa dokumentet.

En flyttning under förfarandet för beskattade varor avslutas när varorna tagits emot av

1.den tillfälligt certifierade mottagaren, eller

2.den certifierade mottagaren på den ordinarie eller alternativa mottagningsplats för den certifierade mottagaren i destinations- medlemsstaten som har angetts i det elektroniska förenklade administrativa dokumentet.

Flyttningar som påbörjas utanför Sverige

14 § Beskattade varor som flyttas enligt artiklarna 33–42 i punktskatte- direktivet, och där flyttningen inte har påbörjats i Sverige, omfattas av bestämmelserna om förfarandet för beskattade varor i denna lag när varorna befinner sig på svenskt territorium.

8 kap. Dokumenthantering vid flyttningar under förfarandet för beskattade varor

Innehåll

1 § I detta kapitel finns bestämmelser om

–det datoriserade systemet (2–9 §§), och

–reservsystemet (10–12 §§).

Det datoriserade systemet

2 § I det datoriserade systemet ska följande dokument och uppgifter hanteras i samband med flyttningar under förfarandet för beskattade varor:

1.elektroniska förenklade administrativa dokument enligt 4 § första stycket,

2.förenklade administrativa referenskoder enligt 4 § tredje stycket,

3.uppgifter om ändrad destination enligt 6 §, och

4.mottagningsrapporter enligt 7 §.

Bestämmelser om behandlingen av uppgifter i det datoriserade systemet finns i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet.

När det datoriserade systemet inte är tillgängligt gäller bestämmelserna i 10 och 11 §§.

Bestämmelserna i detta kapitel om certifierade avsändare och certifierade mottagare gäller även tillfälligt certifierade avsändare och tillfälligt certifierade mottagare.

3 § Den som upprättar ett elektroniskt förenklat administrativt dokument eller en mottagningsrapport via det datoriserade systemet, ska kunna verifieras genom ett tekniskt förfarande.

Uppgifter som har lämnats för en juridisk person i det datoriserade systemet ska anses ha lämnats av denne, om det inte är uppenbart att uppgiftslämnaren saknat behörighet att företräda den juridiska personen.

71

Prop. 2021/22:61

72

Elektroniskt förenklat administrativt dokument och förenklad administrativ referenskod

4 § Innan en flyttning av varor under förfarandet för beskattade varor påbörjas, ska den certifierade avsändaren via det datoriserade systemet lämna ett elektroniskt förenklat administrativt dokument till Skatteverket.

Skatteverket ska göra en elektronisk kontroll av dokumentet.

Är uppgifterna i dokumentet giltiga, ska Skatteverket tilldela det en förenklad administrativ referenskod och meddela koden till den certifierade avsändaren. Är uppgifterna i dokumentet inte giltiga, ska Skatteverket utan dröjsmål underrätta den certifierade avsändaren om det.

Den förenklade administrativa referenskoden ska medfölja flyttningen

5 § Den certifierade avsändaren ska lämna den förenklade administrativa referenskoden till den person som medför varorna eller, om ingen person medför varorna, till transportören eller fraktföraren. Koden ska på begäran kunna uppvisas för behörig myndighet under hela varuflyttningen.

Ändrad destination

6 § Den certifierade avsändaren får via det datoriserade systemet ändra flyttningens destination. Den nya destinationen får vara

1.en annan mottagningsplats för den certifierade mottagaren i samma EU-land som den ursprungliga mottagningsplatsen, eller

2.avsändningsplatsen.

Den certifierade avsändaren ska för detta ändamål via det datoriserade systemet lämna ett elektroniskt dokument om ändrad destination till Skatteverket.

Mottagningsrapport

7 § Vid mottagandet av varor som flyttats under förfarandet för beskattade varor ska den certifierade mottagaren, utan dröjsmål och senast inom fem dagar efter mottagandet, via det datoriserade systemet lämna en rapport till Skatteverket om att varorna tagits emot (mottagningsrapport).

8 § Mottagningsrapporten utgör bevis på att varorna har tagits emot av den certifierade mottagaren.

När Skatteverket tagit emot en mottagningsrapport ska verket, efter det att den certifierade mottagaren har fullgjort alla nödvändiga formaliteter, sända mottagningsrapporten till de behöriga myndigheterna i avsändar- medlemsstaten. Den mottagningsrapport som vidaresänds av Skatteverket ska anses utgöra tillräckligt bevis för att den certifierade mottagaren har fullgjort alla nödvändiga formaliteter och, i tillämpliga fall och såvida varan inte är undantagen från punktskatt, betalat all punktskatt i Sverige.

9 § Om det inte har lämnats en mottagningsrapport genom det datoriserade systemet, får Skatteverket intyga att varorna har tagits emot om verket har tillfredsställande bevis för att varorna har nått den angivna destinationen (alternativt bevis). Skatteverket ska informera den behöriga myndigheten i avsändarmedlemsstaten om det alternativa beviset.

När Skatteverket från en behörig myndighet i ett annat EU-land har tagit Prop. 2021/22:61 emot ett sådant alternativt bevis, ska Skatteverket avsluta flyttningen i det

datoriserade systemet.

Reservsystemet

Ersättningsdokument

10 § När det datoriserade systemet inte är tillgängligt får den certifierade avsändaren påbörja en varuflyttning under förfarandet för beskattade varor, om

1.varorna åtföljs av ett ersättningsdokument som innehåller samma uppgifter som det elektroniska förenklade administrativa dokumentet skulle ha innehållit om det hade kunnat upprättas, och

2.den certifierade avsändaren genom att lämna in en kopia av ersättningsdokumentet informerar Skatteverket om flyttningen innan den påbörjas.

Om den certifierade avsändaren är förhindrad att fullgöra informations- skyldigheten på det sätt som föreskrivs i första stycket 2, får Skatteverket informeras på annat sätt innan flyttningen påbörjas. I så fall ska en kopia av ersättningsdokumentet lämnas in till Skatteverket snarast möjligt efter det att flyttningen påbörjats.

När det datoriserade systemet inte är tillgängligt, får den certifierade avsändaren på annat sätt informera Skatteverket om en sådan ändring av destinationen som avses i 6 §. Informationen ska lämnas till Skatteverket innan destinationen ändras.

11 § Om en mottagningsrapport inte kan lämnas inom den tidsfrist som anges i 7 § på grund av att det datoriserade systemet inte är tillgängligt, ska den certifierade mottagaren i stället rapportera att varorna tagits emot genom att lämna in ett ersättningsdokument till Skatteverket. Dokumentet ska innehålla samma uppgifter som mottagningsrapporten skulle ha innehållit om den hade kunnat upprättas och ett intygande om att flyttningen avslutats.

Första stycket gäller även när den certifierade mottagaren inte fått ett elektroniskt förenklat administrativt dokument för den aktuella varuflyttningen, på grund av att det datoriserade systemet tidigare inte varit tillgängligt.

Åtgärder när det datoriserade systemet åter är tillgängligt

12 § När det datoriserade systemet åter är tillgängligt ska följande dokument och uppgifter snarast lämnas i systemet:

1.Den certifierade avsändaren ska lämna ett elektroniskt förenklat administrativt dokument.

2.En certifierad avsändare som ändrat flyttningens destination enligt 6 § ska lämna uppgifter om denna åtgärd.

3.Den certifierade mottagaren ska lämna en mottagningsrapport.

En mottagningsrapport ska dock inte lämnas via det datoriserade systemet förrän det elektroniska förenklade administrativa dokumentet för den aktuella varuflyttningen tagits emot via systemet.

73

Prop. 2021/22:61 Så snart det har kontrollerats att uppgifterna i det elektroniska förenklade administrativa dokumentet är giltiga ska detta dokument ersätta ersättningsdokumentet enligt 10 §.

9 kap. Skattskyldighet

Innehåll

1 § I detta kapitel finns bestämmelser om

–godkänd upplagshavare (2–5 §§),

–registrerad varumottagare och tillfälligt registrerad varumottagare (6 och 7 §§),

–distansförsäljning (8–10 §§),

–certifierad mottagare och tillfälligt certifierad mottagare (11 och 12 §§),

–import och otillåten införsel (13–15 §§),

–tillverkning eller användning för annat ändamål (16–18 §§),

–särskild skattskyldighet i vissa fall för varor för vilka skatten inte har redovisats eller påförts (19–21 §§),

–vissa särskilda undantag (22–24 §§), och

–beskattning vid oegentligheter (25–30 §§).

Godkänd upplagshavare

2 § Skattskyldig är den som i egenskap av godkänd upplagshavare enligt 3 kap. 2 § hanterar alkoholvaror enligt uppskovsförfarandet.

3 § Skattskyldigheten inträder när

1.skattepliktiga varor tas ut från ett skatteupplag utan att flyttas enligt 4 kap. 3 och 5–7 §§,

2.skattepliktiga varor tas emot på en direkt leveransplats,

3.skattepliktiga varor tas i anspråk i skatteupplaget eller lagerbrister uppkommer, eller

4.godkännandet av skatteupplaget återkallas.

4 § Skattskyldigheten inträder även när varor som flyttats under uppskovsförfarandet tas emot av upplagshavaren, om

1.varorna tas emot på en plats i direkt anslutning till det skatteupplag som anges i det elektroniska administrativa dokumentet eller ersättnings- dokumentet,

2.mottagandet av varorna accepteras genom en mottagningsrapport enligt 5 kap. 10 § eller genom ett ersättningsdokument enligt 5 kap. 16 §, och

3.varorna inte tas in i skatteupplaget.

5 § Skattskyldighet enligt 3 § 3 gäller inte i fråga om varor som

1.har tagits i anspråk för tillverkning av skattepliktiga alkoholvaror,

eller

2.uteslutande har använts för provning av varornas kvalitet i skatte- upplaget.

74

Registrerad varumottagare och tillfälligt registrerad varumottagare Prop. 2021/22:61

6 § Skattskyldig är den som i egenskap av registrerad varumottagare enligt 3 kap. 10 § eller tillfälligt registrerad varumottagare enligt 3 kap. 16 § tar emot alkoholvaror som flyttats under uppskovsförfarandet.

7 § Skattskyldigheten inträder vid mottagandet av skattepliktiga varor.

Distansförsäljning

8 § Skattskyldig är den som i egenskap av tillfälligt registrerad distansförsäljare enligt 6 kap. 2 § eller registrerad distansförsäljare enligt 6 kap. 3 § avsänder alkoholvaror genom distansförsäljning.

Skattskyldigheten omfattar även varor som avsänts enligt första stycket men där skattskyldigheten inträder först efter avregistreringen av den tillfälligt registrerade distansförsäljaren eller den registrerade distans- försäljaren.

9 § Mottagaren av varor som avsänts till Sverige genom distansförsäljning ska vara skattskyldig för varorna i stället för avsändaren, om avsändaren inte vid avsändandet är registrerad som tillfälligt registrerad distansförsäljare för den aktuella flyttningen enligt 6 kap. 2 § eller registrerad distansförsäljare enligt 6 kap. 3 §.

10 § Skattskyldigheten för distansförsäljaren inträder när de skatte- pliktiga varorna tas emot av mottagaren.

Skattskyldigheten för mottagaren inträder när de skattepliktiga varorna förs in till Sverige.

Certifierad mottagare och tillfälligt certifierad mottagare

11 § Skattskyldig är den som i egenskap av tillfälligt certifierad mottagare enligt 7 kap. 5 § eller certifierad mottagare enligt 7 kap. 7 § tar emot alkoholvaror som flyttats enligt förfarandet för beskattade varor.

Skattskyldig enligt första stycket är även den som efter avregistrering tar emot varor för vilka denne var tillfälligt certifierad mottagare eller certifierad mottagare vid den tidpunkt då det elektroniska förenklade administrativa dokumentet för flyttningen utfärdades.

12 § Skattskyldigheten inträder vid mottagandet av skattepliktiga varor.

Import och otillåten införsel

13 § Skattskyldig för import eller otillåten införsel av skattepliktiga varor till Sverige är deklaranten eller varje annan person enligt artikel 77.3 i unionstullkodexen och, vid otillåten införsel, varje annan person som är involverad i den otillåtna införseln.

Skattskyldig vid import eller otillåten införsel av en unionsvara till Sverige är deklaranten eller varje annan person som hade varit skyldig att betala tull enligt artikel 77.3 i unionstullkodexen om varan hade varit belagd med tull och, vid otillåten införsel, varje annan person som är

involverad i den otillåtna införseln.

75

Prop. 2021/22:61

14 § Skattskyldigheten inträder vid den tidpunkt då tullskuld uppkommer i Sverige enligt tullagstiftningen, eller skulle ha uppkommit om varan hade varit belagd med tull.

Om tullskuld uppkommer i ett annat EU-land, eller skulle ha uppkommit om varan hade varit belagd med tull, till följd av att en tulldeklaration ges in i det landet med stöd av ett sådant tillstånd för centraliserad klarering som avses i artikel 179 i unionstullkodexen, inträder skattskyldigheten vid den tidpunkt då tullskuld uppkommer eller skulle ha uppkommit i det andra EU-landet.

15 § Skattskyldighet vid import gäller inte i fråga om varor som från platsen för import avsänds av en registrerad avsändare och flyttas enligt 4 kap. 4–7 §§.

Skattskyldighet vid otillåten införsel gäller inte i fråga om varor för vilka tullskulden har upphört i enlighet med artikel 124.1 e, f, g eller k i unionstullkodexen. Vid otillåten införsel av unionsvaror ska det som sägs i första meningen tillämpas som om varan hade varit belagd med tull.

Tillverkning eller användning för annat ändamål

16 § Skattskyldig är den som

1. i Sverige utanför ett skatteupplag

a)tillverkar mellanklassprodukter eller etylalkohol, eller

b)yrkesmässigt tillverkar öl, vin eller andra jästa drycker,

2.använder varor som förvärvats skattefritt för annat ändamål än det som var förutsättningen för skattefriheten, eller

3.använder varor som vid införsel till landet undantagits från skatteplikt enligt 2 kap. 10 § för annat ändamål än det som var förutsättningen för att varorna undantogs från skatteplikt.

Varor som har förvärvats skattefritt och som går förlorade ska vid tillämpningen av första stycket 2 anses ha använts för annat ändamål än det som var förutsättningen för skattefriheten.

17 § Skattskyldigheten inträder för

1.den som är skattskyldig enligt 16 § första stycket 1, när varorna tillverkas,

2.den som är skattskyldig enligt 16 § första stycket 2 eller 3, när varorna används för annat än avsett ändamål.

18 § Skattskyldighet enligt 16 § första stycket 2 gäller inte i fråga om varor som

1.förvärvats skattefritt enligt 23 § och som blivit fullständigt förstörda genom oförutsedda händelser eller force majeure,

2.förvärvats skattefritt enligt 10 kap. 1 § eller 11 kap. 2 § första stycket 2 och som blivit fullständigt förstörda under tillsyn av Skatteverket.

76

Särskild skattskyldighet i vissa fall för varor för vilka skatten inte har redovisats eller påförts

19 § Skattskyldig är den som förvarar eller lagrar skattepliktiga alkoholvaror utanför ett uppskovsförfarande utan att skatten för varorna har redovisats eller påförts i Sverige.

En sådan skattskyldighet gäller inte för

1.den som är skattskyldig för varorna enligt 2, 6, 8, 9, 11, 13 eller 16 §,

eller

2.den som före tidpunkten för redovisning av skatten, förvarar eller lagrar varor för vilka skattskyldighet har inträtt enligt 3, 4, 7, 10, 12, 14 eller 17 §, om denne har skälig anledning att anta att skatten för varorna kommer att redovisas.

20 § Skattskyldigheten inträder vid den tidpunkt då varorna kom att förvaras eller lagras utanför ett uppskovsförfarande.

För den som omfattas av undantag från skattskyldighet enligt 19 § andra stycket 2 inträder skattskyldigheten när undantaget från skattskyldighet upphör.

21 § Om den som är skattskyldig enligt 19 § visar att skatt därefter har påförts eller redovisats för samma varor med anledning av att varorna beskattats enligt någon annan bestämmelse i detta kapitel, eller om detta framkommer på annat sätt, ska Skatteverket besluta om befrielse från den skatt på varorna som har beslutats enligt 19 §.

Vissa särskilda undantag

Varor för yrkesmässig försäljning ombord på fartyg och luftfartyg

22 § Bestämmelserna i 11 och 19 §§ gäller inte den som förvarar beskattade varor för yrkesmässig försäljning ombord på ett fartyg eller luftfartyg som går mellan Sverige och ett annat EU-land, för de varor som inte är till försäljning när fartyget eller luftfartyget befinner sig på ett annat EU-lands territorium än det land där varorna har beskattats.

Proviantering

23 § Den som har tillstånd enligt lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg får, i enlighet med vad som anges i tillståndet, ta emot alkoholvaror utan skatt

1.för förbrukning ombord på fartyg eller luftfartyg på resa till en utländsk ort, eller

2.för försäljning ombord på fartyg eller luftfartyg på resa till ett tredjeland.

Första stycket gäller bara om alkoholvarorna tas emot

1.från en upplagshavare i Sverige, eller

2.under uppskovsförfarandet från ett skatteupplag eller en plats för import i ett annat EU-land.

Alkoholvaror som omhändertagits av Tullverket

24 § Om beskattade alkoholvaror för vilka skattskyldighet inträtt enligt denna lag har omhändertagits av Tullverket enligt 2 kap. 9 § lagen

Prop. 2021/22:61

77

Prop. 2021/22:61 (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter och Tullverket därefter har beslutat att inte lämna ut varorna enligt 2 kap. 16 § första stycket samma lag, ska Skatteverket besluta om befrielse från skatten på varorna.

Första stycket gäller bara om beslut om skatt för varorna har fattats av Skatteverket.

Beskattning vid oegentligheter

Varor som flyttas under uppskovsförfarandet

25 § Om varor som flyttas under ett uppskovsförfarande inte når angiven destination på grund av en oegentlighet som innebär att varorna släpps för konsumtion, ska varorna beskattas här i landet om oegentligheten har

1.begåtts i Sverige, eller

2.upptäckts här, och det inte går att fastställa var oegentligheten har begåtts.

Skattskyldig ska vara

1.den som ställt säkerhet för skatten under flyttningen, eller

2.någon annan person, om denne medverkat i den otillåtna avvikelsen från uppskovsförfarandet och varit medveten om eller rimligen borde ha varit medveten om att avvikelsen var otillåten.

Ett beslut om skatt för en viss flyttning av varor ska avse endast en skattskyldig. Om det inte finns skäl för annat ska beslutet om skatt avse den eller en av dem som ställt säkerhet för flyttningen. Skatten ska tas ut enligt den skattesats som gällde vid den tidpunkt då varorna släpptes för konsumtion.

26 § Om varor som flyttas under ett uppskovsförfarande inte når angiven destination och ingen oegentlighet som innebär att varorna släpps för konsumtion har konstaterats under flyttningen, ska en oegentlighet ändå anses ha begåtts här i landet och varorna beskattas här, om

1.varorna avsänts från ett skatteupplag eller en importplats i Sverige,

och

2.det inte inom fyra månader från den tidpunkt då flyttningen inleddes enligt 4 kap. 3, 4, 5 eller 6 § på ett tillfredsställande sätt visas

a) att flyttningen har avslutats i enlighet med 4 kap. 9 § eller motsvarande reglering i destinationsmedlemsstatens lagstiftning, eller

b) på vilken plats oegentligheten har begåtts.

Skatten ska betalas av den som ställt säkerhet för skatten under flyttningen. Skatten ska tas ut enligt den skattesats som gällde vid den tidpunkt då flyttningen inleddes.

Varor som flyttas under förfarandet för beskattade varor eller som har avsänts av en distansförsäljare

27 § Om varor, som flyttas till eller via Sverige under förfarandet för beskattade varor eller som har avsänts från ett annat EU-land av en i destinationsmedlemsstaten registrerad distansförsäljare, inte når angiven mottagare ska varorna beskattas här om det beror på en oegentlighet som har

1. begåtts i Sverige, eller

78

2. upptäckts här, och det inte går att fastställa var oegentligheten har Prop. 2021/22:61 begåtts.

Skattskyldig ska vara

1.den som ställt säkerhet för skatten, eller

2.någon annan person, om denne medverkat i oegentligheten.

Ett beslut om skatt för en viss flyttning av varor ska avse endast en skattskyldig. Om det inte finns skäl för annat ska beslutet om skatt avse den eller en av dem som ställt säkerhet för flyttningen. Skatten ska tas ut enligt den skattesats som gällde vid den tidpunkt då oegentligheten begicks respektive upptäcktes.

Flyttningar som inte omfattas av elektroniskt förenklat administrativt dokument

28 § En oegentlighet vid flyttning av beskattade varor anses föreligga om varor flyttas till eller via Sverige utan att uppfylla kravet för varor som ska flyttas under förfarandet för beskattade varor på att omfattas av ett elektroniskt förenklat administrativt dokument eller ersättningsdokument.

Om det föreligger en sådan oegentlighet i fråga om varor som förts in i Sverige, ska de beskattas här i landet.

Skattskyldig ska vara

1.den som för in eller tar emot varorna från det andra EU-landet, eller

2.någon annan person, om denne medverkat i oegentligheten.

Ett beslut om skatt för en viss flyttning av varor ska avse endast en skattskyldig. Om det inte finns skäl för annat ska beslutet om skatt avse den som för in eller tar emot varorna. Skatten ska tas ut enligt den skattesats som gällde vid den tidpunkt då varorna fördes in i landet.

Undantag från skatt

29 § Bestämmelserna i 2 kap. 12 § 1, 13, 15 och 16 §§ om undantag från skatt ska tillämpas även vid beskattning enligt 25–28 §§.

Särskilt ansvar för betalning

30 § Den som omfattas av 25 § andra stycket, 27 § andra stycket eller

28§ tredje stycket, men som inte omfattas av Skatteverkets beslut om skatt enligt 13 kap. 4 § för den aktuella flyttningen, får beslutas vara skyldig att tillsammans med den som beslutet om skatt gäller betala det belopp som denne gjorts ansvarig för.

Beslut om ansvar får inte fattas om statens fordran mot den som beslutet om skatt gäller har preskriberats.

10 kap. Skattebefriade förbrukare

Godkännande som skattebefriad förbrukare

1 § Som skattebefriad förbrukare får den godkännas som

1. använder alkoholvaror

a)som en del av tillverkningsprocessen av sådana produkter som anges

i2 kap. 8 och 9 §§,

b)vid tillverkningen av andra produkter än som avses i a, under

förutsättning att slutprodukten inte innehåller alkohol, eller

79

 

Prop. 2021/22:61 c) för vetenskapligt ändamål, och

2.med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständigheterna

iövrigt är lämplig som skattebefriad förbrukare.

Alkohol anses vara använd som en del av tillverkningsprocessen enligt första stycket 1 a dels när alkoholen har införlivats i produkten, dels när den används för underhåll och rengöring av tillverkningsutrustning som används i tillverkningsprocessen.

2 § Ett godkännande enligt 1 § får meddelas för en viss tid eller tills vidare. Ett godkännande tills vidare får meddelas den som tidigare hanterat obeskattade alkoholvaror utan anmärkning. Ett godkännande får förenas med villkor.

Den som godkänts som skattebefriad förbrukare får från en upplags- havare ta emot alkoholvaror utan skatt.

3 § Skatteverket beslutar i fråga om godkännande av skattebefriad förbrukare efter särskild ansökan.

4 § En skattebefriad förbrukare ska löpande bokföra mottagande och förbrukning av obeskattade varor och på lämpligt sätt se till att det finns underlag för kontroll av att varor som tagits emot utan skatt använts för det ändamål som var förutsättning för skattefriheten.

Återkallelse av godkännande

5 § Godkännande av skattebefriad förbrukare får återkallas, om

1.förutsättningarna för godkännande inte längre finns,

2.alkoholvaror används för annat ändamål än som anges i godkännandet,

3.förbrukaren inte fullgör sina skyldigheter enligt 4 §,

4.förbrukaren inte medverkar vid revision enligt skatteförfarandelagen (2011:1244), eller

5.förbrukaren begär det.

Beslut om återkallelse gäller omedelbart, om inte något annat anges i beslutet.

11 kap. Avdrag

1 § En upplagshavare får göra avdrag för skatt på alkoholvaror för vilka skattskyldighet enligt denna lag tidigare inträtt och som förts in i upplagshavarens skatteupplag.

 

Avdrag vid användning och leverans i vissa fall

 

2 § En upplagshavare får göra avdrag för skatt på alkoholvaror

 

1. som har använts

 

a) som en del av en tillverkningsprocess för sådana produkter som anges

 

i 2 kap. 8 och 9 §§,

 

b) vid tillverkningen av andra produkter än de som avses i a, under

 

förutsättning att slutprodukten inte innehåller alkohol, eller

80

c) för vetenskapligt ändamål,

 

2. som har levererats till

Prop. 2021/22:61

a)universitet eller högskola för vetenskapligt ändamål, eller

b)sjukhus eller apotek för medicinskt ändamål, eller

3.som har tagits emot av en skattebefriad förbrukare i enlighet med vad som framgår av dennes godkännande.

Alkohol anses vara använd som en del av tillverkningsprocessen enligt första stycket 1 a dels när alkoholen har införlivats i produkten, dels när den används för underhåll och rengöring av tillverkningsutrustning som används i tillverkningsprocessen.

3 § En registrerad varumottagare, som har godkänts som skattebefriad förbrukare enligt 10 kap. 1 §, får göra avdrag för skatt på alkoholvaror som använts

1.för framställning av sådana produkter som anges i 2 kap. 8 och 9 §§,

2.i en tillverkningsprocess förutsatt att slutprodukten inte innehåller alkohol, eller

3.för vetenskapligt ändamål.

Avdrag i samband med proviantering och exportbutiker

4 § En upplagshavare får göra avdrag för skatt på alkoholvaror

1.som har tagits emot för förbrukning ombord på fartyg eller luftfartyg på resa till en utländsk ort av någon som har tillstånd enligt lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg, eller

2.som har tagits emot för försäljning ombord på fartyg eller luftfartyg på resa till ett tredjeland av någon som har tillstånd enligt lagen om proviantering av fartyg och luftfartyg.

5 § Upplagshavare som bedriver verksamhet i exportbutik enligt lagen (1999:445) om exportbutiker får göra avdrag för skatt på alkoholvaror som levererats till resande som kan uppvisa en färdhandling för resa till ett tredjeland. Avdrag medges dock högst med vad som enligt 4 § lagen om exportbutiker får säljas till varje resande.

12 kap. Återbetalning av skatt

Innehåll

1 § I detta kapitel finns bestämmelser om

–återbetalning för varor som oegentlighetsbeskattats i Sverige (2 §),

–återbetalning för varor som flyttats till ett annat EU-land (3–5 §§),

–återbetalning vid export (6 §),

–återbetalning för varor som använts för vissa skattebefriade ändamål (7 §),

–återbetalning för varor som omhändertagits av Tullverket (8 §),

–formkrav på en ansökan om återbetalning (9 §), och

–återbetalning för vissa skattebefriade subjekt (10 §).

Återbetalning för varor som oegentlighetsbeskattats i Sverige

 

2 § Har en vara beskattats enligt 9 kap. 25, 26, 27 eller 28 § och visar

 

den skattskyldige att varan inom tre år efter det att flyttningen påbörjades

81

Prop. 2021/22:61 har beskattats i enlighet med artikel 9 eller 46 i punktskattedirektivet i ett annat EU-land, ska den skatt som betalats i Sverige betalas tillbaka, om det andra EU-landets skatteanspråk är befogat.

En ansökan om återbetalning enligt första stycket ska ges in till Skatteverket inom ett år efter det att beslutet om skatt i det andra EU-landet fått laga kraft.

Återbetalning för varor som flyttats till ett annat EU-land

Varor som har flyttats under förfarandet för beskattade varor

3 § Om skatt har betalats i Sverige för varor och varorna därefter flyttats till ett annat EU-land under förfarandet för beskattade varor, ska Skatteverket efter ansökan besluta om återbetalning av skatten.

Den som begär återbetalning ska visa att den skatt som ansökan avser har betalats i Sverige. Ett beslut om återbetalning får fattas först efter det att Skatteverket har tagit emot en sådan mottagningsrapport som avses i 8 kap. 7 och 8 §§ eller tagit emot och godtagit ett sådant alternativt bevis som avses i 8 kap. 9 §.

Varor som har varit föremål för distansförsäljning

4 § Om skatt har betalats i Sverige för varor och varorna därefter flyttats till ett annat EU-land genom distansförsäljning, ska Skatteverket efter ansökan besluta om återbetalning av skatten.

Den som begär återbetalning ska visa att den skatt som ansökan avser har betalats i Sverige och att varorna beskattats i destinations- medlemsstaten. Återbetalning enligt denna paragraf beviljas inte om 5 § är tillämplig.

Ansökan om återbetalning enligt första stycket ska omfatta ett kalenderkvartal och ska lämnas in till Skatteverket inom tre år efter kvartalets utgång.

Varor som har varit föremål för oegentlighetsbeskattning i ett annat

EU-land

5 § Om skatt har betalats i Sverige för varor i andra fall än i 2 § och varorna därefter flyttats till ett annat EU-land under sådana förhållanden att varorna beskattats där i enlighet med artikel 46 i punktskattedirektivet, ska Skatteverket efter ansökan besluta om återbetalning av skatten.

Den som begär återbetalning ska visa att den skatt som ansökan avser har betalats i Sverige och att varorna har beskattats i ett annat EU-land.

En ansökan om återbetalning enligt första stycket ska ges in till Skatteverket inom ett år efter det att beslutet om skatt i det andra EU-landet fått laga kraft.

Återbetalning vid export

6 § Om skatt har betalats i Sverige för varor som sedan exporterats, ska Skatteverket efter ansökan besluta om återbetalning av skatten.

Ansökan om återbetalning enligt första stycket ska omfatta ett kalenderkvartal och ska lämnas in till Skatteverket inom tre år efter

82

kvartalets utgång. Återbetalning beviljas inte för skattebelopp som för Prop. 2021/22:61 kalenderkvartalet understiger 1 500 kronor.

Återbetalning för varor som använts för vissa skattebefriade ändamål

7 § Om skattepliktiga varor använts för ändamål som avses i 11 kap. 2 § första stycket 1 av någon som inte är upplagshavare eller skattebefriad förbrukare, ska Skatteverket efter ansökan besluta om återbetalning av skatten.

Ansökan om återbetalning enligt första stycket ska omfatta ett kalenderkvartal och ska lämnas in till Skatteverket inom tre år efter kvartalets utgång. Återbetalning beviljas inte för skattebelopp som för kalenderkvartalet understiger 1 500 kronor. Ansökan ska åtföljas av dokumentation som styrker användningen.

Återbetalning för varor som omhändertagits av Tullverket

8 § Om skatt har betalats till Skatteverket för alkoholvaror och Tullverket därefter har beslutat att inte lämna ut varorna enligt 2 kap. 16 § första stycket lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter

m.m.av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter, ska Skatteverket efter ansökan besluta om återbetalning av skatten.

Formkrav på en ansökan om återbetalning

9 § En ansökan om återbetalning enligt 2–8 §§ ska göras skriftligen till Skatteverket och vara undertecknad av sökanden eller av den som är ombud eller annan behörig företrädare för sökanden.

En ansökan som lämnats för en sökande som är en juridisk person anses ha lämnats av sökanden, om det inte är uppenbart att den som lämnade begäran saknade behörighet att företräda sökanden.

Återbetalning för vissa skattebefriade subjekt

10 § Skatteverket ska efter ansökan besluta om återbetalning av alkoholskatt på varor som har förvärvats av

1.utländsk beskickning, karriärkonsulat i Sverige eller sådan internationell organisation som avses i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall,

2.medlem av den diplomatiska personalen vid utländska beskickningar

iSverige och karriärkonsul vid utländska konsulat i Sverige, under förutsättning att denne inte är svensk medborgare eller stadigvarande bosatt i Sverige, eller

3.väpnade styrkor som tillhör ett annat EU-land, för styrkornas eget bruk, för civilpersonal som följer med dem eller för mässar och marketenterier, om dessa styrkor deltar i en försvarsinsats för att genomföra en unionsverksamhet inom ramen för den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken.

Medlemsstaters ombud vid en internationell organisation med säte i Sverige och personal hos en sådan organisation har efter ansökan rätt till

återbetalning enligt första stycket, om Sverige har träffat

83

 

Prop. 2021/22:61 överenskommelse med en annan stat eller med en mellanfolklig organisation om detta.

13 kap. Övriga förfaranderegler, omprövning och överklagande

Innehåll

1 § I detta kapitel finns bestämmelser om

–vilka allmänna bestämmelser som gäller i fråga om förfarandet vid beskattning (2 §),

–förfarandet vid beskattning vid import och otillåten införsel (3 §),

–förfarandet vid beskattning vid oegentligheter (4–9 §§),

–intyg till små, oberoende producenter av alkoholdrycker (10 och 11 §§), och

–omprövning och överklagande av vissa beslut enligt denna lag (12 §).

Allmänna bestämmelser i fråga om förfarandet vid beskattning

2 § I fråga om förfarandet vid beskattningen gäller, utom i fall som avses i 3–9 §§, bestämmelserna i skatteförfarandelagen (2011:1244).

Förfarandet vid beskattning vid import och otillåten införsel

3 § Tullverket beslutar om alkoholskatt för den som enligt 9 kap. 13 § är skattskyldig vid import eller otillåten införsel. Skatten ska betalas till Tull- verket. För skatt som ska betalas till Tullverket gäller tullagen (2016:253).

Förfarandet vid beskattning vid oegentligheter

4 § Skatteverket beslutar om skatt som avses i 9 kap. 25–28 §§ och ansvar enligt 9 kap. 30 §. Skatten ska betalas inom den tid som Skatteverket bestämmer.

Om skatten enligt 9 kap. 25, 26, 27 eller 28 § inte kan beräknas till- förlitligt, ska skatten bestämmas till vad som framstår som skäligt med

 

hänsyn till uppgifterna i ärendet.

 

5 § Om skatt som avses i 9 kap. 25–28 §§ eller ansvar som avses i 9 kap.

 

30 § har beslutats, ska bestämmelserna om ansvar för delägare i svenska

 

handelsbolag och ansvar för företrädare för juridisk person i 59 kap. 11,

 

13, 15–21, 26 och 27 §§ skatteförfarandelagen (2011:1244) gälla i

 

tillämpliga delar för det belopp som omfattas av beslutet.

 

6 § Skatteverket får förelägga den som är eller kan antas vara

 

skattskyldig enligt 9 kap. 25, 26, 27 eller 28 § att lämna uppgift som är av

 

betydelse för beslut om skatt enligt dessa bestämmelser. Skatteverket får

 

vidare förelägga den som omfattas eller kan antas omfattas av 9 kap. 25,

 

27 eller 28 § att lämna uppgift som är av betydelse för beslut om ansvar

 

enligt 9 kap. 30 §.

 

Skatteverket får tillämpa bestämmelserna i 37 kap. 9 § första stycket och

 

10 § skatteförfarandelagen (2011:1244) om föreläggande när det gäller

84

förhållanden som är av betydelse för ett beslut om skatt enligt 9 kap. 25,

26, 27 eller 28 § eller beslut om ansvar enligt 9 kap. 30 § vad avser någon annan än den som föreläggs.

7 § Skatteverket får besluta om revision för att kontrollera

1.skattskyldighet enligt 9 kap. 25, 26, 27 eller 28 §, eller

2.om det finns förutsättningar för att besluta om ansvar enligt 9 kap. 30 §.

Skatteverket får besluta om revision också för att inhämta uppgifter av betydelse för kontroll enligt första stycket av någon annan än den som revideras.

Vid revision gäller bestämmelserna i 41 kap. 3–14 §§ skatteförfarande- lagen (2011:1244) i tillämpliga delar.

8 § Följande bestämmelser i skatteförfarandelagen (2011:1244) ska gälla i tillämpliga delar vid handläggning av ärenden samt vid omprövning och överklagande av beslut enligt 4–7 §§:

–3 kap. 4 § om beskattningsår,

–43 kap. om ersättning för kostnader för ombud, biträde eller utredning,

–45 kap. om bevissäkring,

–46 kap. om betalningssäkring,

–47 kap. om undantag från kontroll,

–60 kap. om befrielse från skatt,

–61 kap. om skattekonton,

–62 kap. 2, 11–16 och 19 §§ om betalning av skatt,

–63 kap. 2, 4–6, 8–10, 15, 16, 22 och 23 §§ om anstånd med betalning av skatt,

–64 kap. 2–4, 9 och 10 §§ om återbetalning av skatt,

–65 kap. 2–4, 7, 8, 11, 13–15, 16 och 18–20 §§ om ränta,

–66 kap. om omprövning,

–67 kap. om överklagande,

–68–71 kap. om verkställighet.

Vid tillämpning av 61 kap. 1 § andra stycket, 62 kap. 12 §, 65 kap. 2 § andra stycket, 19 och 20 §§ och 66 kap. 20 § skatteförfarandelagen ska det som sägs om ansvar enligt 59 kap. skatteförfarandelagen även gälla ansvar enligt 9 kap. 30 § denna lag.

9 § Om Skatteverket har beslutat om ansvar enligt 9 kap. 30 §, får den som gjorts ansvarig överklaga det beslut om skatt enligt 9 kap. 25, 27 eller 28 § som omfattas av beslutet om ansvar. Överklagandet ska göras inom den tid och på det sätt som gäller för den som beslutet om skatt gäller. Vid ett sådant överklagande ska Skatteverket ompröva sitt beslut enligt 66 kap. 2 § första stycket 2 skatteförfarandelagen (2011:1244).

Intyg till små, oberoende producenter av alkoholdrycker

10 § Skatteverket utfärdar sådana intyg som avses i artikel 23 a i rådets direktiv 92/83/EEG av den 19 oktober 1992 om harmonisering av strukturerna för punktskatter på alkohol och alkoholdrycker, i lydelsen enligt rådets direktiv (EU) 2020/1151.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om avgifter som tas ut om en producent om denne till

Prop. 2021/22:61

85

Prop. 2021/22:61 Skatteverket har lämnat felaktiga uppgifter till grund för utfärdandet av intyg eller inte till Skatteverket i rätt tid har anmält att förhållandena som ligger till grund för ett utfärdat intyg har ändrats.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om

1.intygens innehåll, och

2.förfarandet vid utfärdande av intygen.

11 § Skatteverket får förelägga den som ansökt om intyg enligt 10 § att lämna de uppgifter som Skatteverket behöver för att kunna kontrollera att denne har lämnat riktiga och fullständiga uppgifter. Skatteverket får även förelägga den som är eller kan antas vara bokföringsskyldig enligt bokföringslagen (1999:1078) eller som är en annan juridisk person än ett dödsbo, att lämna uppgifter om en rättshandling med någon annan. Ett sådant föreläggande ska avse förhållanden som är av betydelse för kontroll av att andra än den som föreläggs lämnat riktiga och fullständiga uppgifter i ett ärende om ett sådant intyg.

Skatteverket får besluta om revision för att kontrollera att den som ansökt om intyg lämnat riktiga och fullständiga uppgifter. Vid revisionen gäller bestämmelserna i 41 kap. 4–14 §§ skatteförfarandelagen (2011:1244) i tillämpliga delar.

Vid föreläggande och revision gäller bestämmelserna om undantag från kontroll för uppgifter och handlingar i 47 kap. skatteförfarandelagen i tillämpliga delar.

Omprövning och överklagande av vissa beslut enligt denna lag

12 § Beslut enligt denna lag som inte omfattas av 8 och 9 §§ får över- klagas till allmän förvaltningsdomstol.

En begäran om omprövning av Skatteverkets beslut om återbetalning enligt 12 kap. 10 § ska ha kommit in till Skatteverket inom två månader från den dag då den som beslutet gäller fick del av det. I övrigt gäller bestämmelserna i 66 kap. skatteförfarandelagen (2011:1244) vid omprövning av ett sådant beslut.

Ett överklagande av Skatteverkets beslut om återbetalning enligt 12 kap. 10 § ska ha kommit in till Skatteverket inom två månader från den dag då den som beslutet gäller fick del av det. I övrigt gäller bestämmelserna i 67 kap. skatteförfarandelagen vid överklagande av ett sådant beslut.

1.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023 i fråga om 6 kap. 2–4 §§, 7 kap. 5–11 §§ och 13 kap. 12 § och i övrigt den 13 februari 2023.

2.Genom lagen upphävs lagen (1994:1564) om alkoholskatt den 13 februari 2023.

3.Skyldigheten enligt 6 kap. 2 § och 7 kap. 5 och 10 §§ att anmäla sig för registrering som tillfälligt registrerad distansförsäljare, tillfälligt certifierad mottagare eller tillfälligt certifierad avsändare gäller bara flyttningar som påbörjas eller avses att påbörjas från och med den 13 februari 2023.

86

4.Om en flyttning av alkoholvaror genom distansförsäljning har Prop. 2021/22:61 påbörjats före ikraftträdandet gäller 8 § första stycket 3 och 4, 15–15 c §§

och 19 § första stycket 3 i den upphävda lagen.

5.Om en flyttning av beskattade varor från ett annat EU-land på annat

sätt än genom distansförsäljning har påbörjats före ikraftträdandet och varan förs in eller tas emot senast den 31 december 2023 gäller 8 § första stycket 5, 8 a §, 16 §, 19 § första stycket 4 samt 25 § i den upphävda lagen.

6.I övrigt gäller den upphävda lagen fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

7.Om skattepliktiga alkoholvaror har flyttats under uppskovs- förfarandet enligt bestämmelserna i 7 b, 7 c, 7 e och 7 f §§ i den upphävda lagen ska de nya bestämmelserna i 4 kap. 2–7, 10 och 11 §§ anses ha tillämpats.

8.Med alkoholskatt enligt den nya lagen likställs alkoholskatt som har betalats enligt den upphävda lagen.

9.Ett godkännande som upplagshavare, registrerad varumottagare, tillfälligt registrerad varumottagare, registrerad avsändare eller skatte- befriad förbrukare eller ett godkännande av skatteupplag som har beslutats enligt den upphävda lagen gäller fortfarande och ska likställas med ett godkännande enligt den nya lagen.

10.Bestämmelsen i 3 kap. 3 § andra stycket tillämpas inte på skatte- upplag som har godkänts före den 1 januari 2018.

11.Underrättelser enligt 5 kap. 8 § får lämnas på annat sätt än via det datoriserade systemet till och med den 13 februari 2024.

87

Prop. 2021/22:61

88

2.3Förslag till lag om Europeiska unionens punktskatteområde

Härigenom föreskrivs1 följande.

1 § Vid tillämpningen av lagen (1994:1776) om skatt på energi, lagen (2022:000) om tobaksskatt och lagen (2022:000) om alkoholskatt ska Europeiska unionens punktskatteområde avse unionens territorium, som detta definieras i artikel 52 i fördraget om Europeiska unionen och artikel 355 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

2 § Följande territorier, som ingår i Europeiska unionens tullområde, ska inte ingå i Europeiska unionens punktskatteområde:

1.Kanarieöarna,

2.de franska territorier som avses i artiklarna 349 och 355.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

3.Åland,

4.Kanalöarna.

3 § De territorier som omfattas av tillämpningsområdet för artikel 355.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ska inte ingå i Europeiska unionens punktskatteområde.

4 § Följande territorier, som inte ingår i Europeiska unionens tullområde, ska inte ingå i Europeiska unionens punktskatteområde:

1.ön Helgoland,

2.territoriet Büsingen,

3.Ceuta,

4.Melilla,

5.Livigno.

5 § Monaco, San Marino, Isle of Man och Förenade kungarikets suveräna basområden Akrotiri och Dhekelia ska anses ingå i Europeiska unionens punktskatteområde.

Flyttningar av punktskattepliktiga varor som utgår från eller är avsedda för

1.Monaco behandlas som flyttningar som utgår från eller är avsedda för Frankrike,

2.San Marino behandlas som flyttningar som utgår från eller är avsedda för Italien,

3.Isle of Man behandlas som flyttningar som utgår från eller är avsedda för Förenade kungariket,

4.Förenade kungarikets suveräna basområden Akrotiri och Dhekelia behandlas som flyttningar som utgår från eller är avsedda för Cypern,

5.Jungholz och Mittelberg (Kleines Walsertal) behandlas som flyttningar som utgår från eller är avsedda för Tyskland.

1Jfr rådets direktiv (EU) 2020/262 av den 19 december 2019 om allmänna regler för punktskatt, i den ursprungliga lydelsen.

Denna lag träder i kraft den 13 februari 2023.

Prop. 2021/22:61

89

Prop. 2021/22:61

90

2.4Förslag till lag om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkohol m.m.

Härigenom föreskrivs att 2 § lagen (1958:205) om förverkande av alkohol m.m.1 ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

2 §2

Vid beslag av egendom som avses i 1 § ska vad som i allmänhet är föreskrivet om beslag i brottmål tillämpas, dock med följande avvikelser:

1. Beslagtagen

egendom

får

1. Beslagtagen

egendom

får

bevisligen förstöras om värdet är

bevisligen förstöras om värdet är

ringa eller om det annars måste

ringa eller om det annars måste

anses

försvarligt

 

att

förstöra

anses

försvarligt

 

att

förstöra

egendomen. I annat fall får

egendomen. I annat fall får

egendomen säljas.

Spritdrycker,

egendomen säljas.

Spritdrycker,

vin, starköl och öl får säljas till den

vin, starköl och öl får säljas till den

som har rätt att tillverka eller att

som har rätt att tillverka eller att

bedriva

partihandel

med sådana

bedriva

partihandel

med sådana

varor

 

enligt

 

alkohollagen

varor

 

enligt

 

alkohollagen

(2010:1622). I fråga om försäljning

(2010:1622). I fråga om försäljning

till partihandlare

omfattas

även

till partihandlare

omfattas

även

alkoholdrycksliknande preparat om

alkoholdrycksliknande preparat om

de är skattepliktiga varor enligt

de är skattepliktiga varor enligt

lagen (1994:1564) om alkohol-

lagen (2022:000) om alkoholskatt.

skatt. Annan egendom får säljas på

Annan egendom får säljas på det

det sätt som med hänsyn till

sätt som med hänsyn till

egendomen är lämpligt. Intäkter vid

egendomen är lämpligt. Intäkter vid

försäljning

av

 

beslagtagen

försäljning

av

 

beslagtagen

egendom tillfaller staten.

 

 

egendom tillfaller staten.

 

 

Beslut om att förstöra eller sälja

Beslut om att förstöra eller sälja

egendom får fattas av under-

egendom får fattas av under-

sökningsledaren eller

åklagaren. I

sökningsledaren eller

åklagaren. I

de fall som avses i 23 kap. 22 §

de fall som avses i 23 kap. 22 §

första stycket rättegångsbalken får

första stycket rättegångsbalken får

ett sådant beslut fattas även av

ett sådant beslut fattas även av

Polismyndigheten

eller

Kust-

Polismyndigheten

eller

Kust-

bevakningen.

 

 

 

 

bevakningen.

 

 

 

 

Om ett beslag hävs och

Om ett beslag hävs och

egendomen är förstörd eller såld

egendomen är förstörd eller såld

enligt

denna

paragraf,

ska

enligt

denna

paragraf,

ska

ersättning

betalas

av

allmänna

ersättning

betalas

av

allmänna

medel.

Ersättningens

storlek

ska

medel.

Ersättningens

storlek

ska

motsvara

egendomens

pris

vid

motsvara

egendomens

pris

vid

försäljning

till allmänheten

eller

försäljning

till allmänheten

eller

vad som annars är skäligt. Beslut

vad som annars är skäligt. Beslut

1Senaste lydelse av lagens rubrik 2019:347.

2Senaste lydelse 2019:347.

om ersättning fattas av åklagaren.

om ersättning fattas av åklagaren.

Den som drabbats av beslaget får

Den som drabbats av beslaget får

begära rättens prövning av beslutet

begära rättens prövning av beslutet

om ersättning. Det ska göras inom

om ersättning. Det ska göras inom

en månad från det att han eller hon

en månad från det att han eller hon

fick del av beslutet. Ansökan görs

fick del av beslutet. Ansökan görs

vid den domstol som kunnat pröva

vid den domstol som kunnat pröva

beslaget. Ersättning betalas ut av

beslaget. Ersättning betalas ut av

länsstyrelsen på begäran av

länsstyrelsen på begäran av

åklagaren.

åklagaren.

1 a. Om värdet på beslagtagen alkohol är ringa, får en polisman eller en kustbevakningstjänsteman besluta att den bevisligen ska förstöras. Även i dessa fall tillämpas 1 tredje stycket.

2.Om en polisman verkställer beslag och förelägger förverkande av den beslagtagna egendomen i ett föreläggande av ordningsbot, ska anmälan om beslaget göras till Polismyndigheten.

3.I fråga om sådana drycker eller preparat som avses i 1 § tredje stycket och som intas eller förvaras i strid med villkor enligt 2 kap. 16 § andra stycket första meningen eller med 2 kap. 18 § eller med 4 kap. 4 § ordningslagen (1993:1617) eller med 9 kap. 2 § järnvägslagen (2004:519) har den som tjänstgör som ordningsvakt vid en allmän sammankomst eller offentlig tillställning eller inom ett trafikföretags område eller dess färdmedel eller som befattningshavare i säkerhets- eller ordningstjänst vid järnväg samma rätt att ta egendomen i beslag som enligt rättegångsbalken tillkommer en polisman.

En ordningsvakt eller en befattningshavare i säkerhets- eller ordningstjänst vid järnväg som har verkställt beslag ska skyndsamt anmäla detta till Polismyndigheten och överlämna den beslagtagna egendomen.

Denna lag träder i kraft den 13 februari 2023.

Prop. 2021/22:61

91

I lagen om straff för smuggling finns särskilda bestämmelser om förundersökning, tvångsmedel och åtal vid brott som avses i 2–4 §§, om brottet rör skatt enligt lagen (1994:1776) om skatt på energi, lagen (2022:000) om tobaksskatt eller lagen (2022:000) om alkoholskatt.

Prop. 2021/22:61

92

2.5Förslag till lag om ändring i skattebrottslagen (1971:69)

Härigenom föreskrivs att 1 § skattebrottslagen (1971:69) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 §1

Denna lag gäller i fråga om skatt och, om så särskilt föreskrivs, annan avgift till det allmänna som inte betecknas som skatt.

Lagen tillämpas inte i fråga om

1.gärningar som är belagda med straff i lagen (2000:1225) om straff för smuggling,

2.skatt enligt lagen (2014:1470) om beskattning av viss privatinförsel av cigaretter, och

3.skattetillägg, ränta, dröjsmålsavgift, förseningsavgift eller liknande avgift.

I lagen om straff för smuggling finns särskilda bestämmelser om förundersökning, tvångsmedel och åtal vid brott som avses i 2–4 §§, om brottet rör skatt enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen

(1994:1564) om alkoholskatt eller lagen (1994:1776) om skatt på energi.

Denna lag träder i kraft den 13 februari 2023.

1Senaste lydelse 2014:1490.

I 2–9 och 11 §§ finns bestämmelser om i vilka fall ett förvärv ska anses som ett unionsinternt förvärv.

2.6

Förslag till lag om ändring i

Prop. 2021/22:61

 

mervärdesskattelagen (1994:200)

 

Härigenom föreskrivs1 i fråga om mervärdesskattelagen (1994:200)2 dels att 2 a kap. 1–3 §§, 3 kap. 30 §, 7 kap. 3 §, 9 d kap. 3 §, 10 kap.

11 §, 19 kap. 1 och 37 §§ samt 20 kap. 1 och 2 a §§ ska ha följande lydelse, dels att det ska införas tre nya paragrafer, 2 a kap. 11 §, 3 kap. 31 b §

och 10 kap. 8 a §, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2 a kap.

1 §3

I 2–9 §§ finns bestämmelser om i vilka fall ett förvärv ska anses som ett unionsinternt förvärv.

2§4

Med unionsinternt förvärv förstås

1.att någon under de förutsättningar som anges i 3–5 §§ mot ersättning förvärvar en vara, om varan transporteras till förvärvaren av denne eller av säljaren eller för någonderas räkning till Sverige från ett annat EU-land,

2.att någon under de förutsättningar som anges i 6 § mot ersättning förvärvar en vara, om varan transporteras till förvärvaren av denne eller av säljaren eller för någonderas räkning till ett annat EU-land från Sverige eller ett annat EU-land,

3.att någon under de förutsättningar som anges i 7 § första stycket för över en vara från en verksamhet i ett annat EU-land till Sverige, om inget annat följer av 7 § andra stycket eller 8 och 8 b–8 f §§,

4. att någon i de fall som anges i

4. att någon i de fall som anges i

9 § för över en vara från ett annat

9 § för över en vara från ett annat

EU-land till Sverige, eller

 

EU-land till Sverige,

 

 

5. att

någon

under

de

5. att

någon

under

de

förutsättningar som

anges i

8 a §

förutsättningar som anges i 8 a §

mot ersättning förvärvar en vara

mot ersättning förvärvar en vara

från ett avropslager i Sverige.

 

från ett avropslager i Sverige, eller

 

 

 

 

6. att

någon

under

de

 

 

 

 

förutsättningar som anges i 11 §

 

 

 

 

för över en vara från ett annat EU-

 

 

 

 

land till Sverige.

 

 

1Jfr rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt, i lydelsen enligt rådets direktiv (EU) 2019/2235.

2Lagen omtryckt 2000:500.

3Senaste lydelse 2011:283.

4 Senaste lydelse 2019:789.

93

Prop. 2021/22:61

3 §5

 

En vara ska anses förvärvad enligt 2 § 1, om förvärvet avser

1.ett sådant nytt transportmedel som anges i 1 kap. 13 a §,

2.en sådan punktskattepliktig vara som anges i 1 kap. 13 b § och köparen är en beskattningsbar person eller en juridisk person som inte är en beskattningsbar person, eller

3.en annan vara än ett nytt transportmedel eller en punktskattepliktig vara och förvärvet görs av en sådan köpare som anges i andra stycket från en beskattningsbar person som agerar i denna egenskap och som inte är befriad från mervärdesskatt enligt bestämmelserna om små företag i artiklarna 282–292 i direktiv 2006/112/EG i ett annat EU-land.

Första stycket 3 avser köpare som är

1.en beskattningsbar person som agerar i denna egenskap och vars verksamhet medför rätt till avdrag för ingående skatt eller rätt till återbetalning enligt 10 kap. 1 § andra stycket eller 9–13 §§ av sådan skatt, eller

2.en beskattningsbar person som agerar i denna egenskap och vars verksamhet inte medför någon avdragsrätt eller rätt till återbetalning enligt 10 kap. 9–13 §§ eller en juridisk person som inte är en beskattningsbar person, under förutsättning

– att det sammanlagda värdet av dennes skattepliktiga förvärv av andra varor än nya transportmedel eller punktskattepliktiga varor under det löpande eller det föregående kalenderåret överstiger 90 000 kronor, eller

– att köparen omfattas av ett sådant beslut som anges i 4 §.

Första stycket gäller inte förvärv av en vara avsedd för väpnade styrkor tillhörande ett annat EU- land, om förvärvet görs under sådana förutsättningar att det skulle medföra rätt till åter- betalning enligt 10 kap. 8 a §.

11 §

En vara ska anses förvärvad enligt 2 § 6, om

– varan används av de väpnade styrkorna i ett EU-land, för styrkornas eget bruk eller för bruk av den civilpersonal som följer med dem, och dessa styrkor deltar i en försvarsinsats för att genomföra en unionsverksamhet inom ramen för den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken,

– varan inte har förvärvats enligt de allmänna regler om beskattning som gäller för ett EU-lands hemmamarknad, och

94

5 Senaste lydelse 2013:368.

–import av varan inte skulle Prop. 2021/22:61 omfattas av undantag från

skatteplikt enligt 3 kap. 30 § sjunde stycket.

3kap. 30 §6

Från skatteplikt undantas sådan import som medför frihet från skatt enligt lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.

Från skatteplikt undantas även import av en vara som efter importen ska omsättas till ett annat EU-land enligt

1.30 a § första stycket 2 eller 3 eller 30 c §, eller

2.30 a § första stycket 1 eller andra stycket, om importören

a)har angivit sitt registreringsnummer till mervärdesskatt i Sverige,

b)har angivit sitt registreringsnummer till mervärdesskatt i det EU-land dit varan överförs eller det registreringsnummer till mervärdesskatt som köparen av varan har i ett annat EU-land än Sverige, och

c)har, innan varan övergår till fri omsättning, inkommit till Tullverket med bevisning om att varan är avsedd att transporteras eller sändas till ett annat EU-land.

Registreringsnumren i andra stycket 2 a och b ska anges vid den tidpunkt då skattskyldighet skulle ha inträtt enligt 1 kap. 5 § om importen hade varit skattepliktig.

Andra stycket 2 c gäller endast om Tullverket begär sådan bevisning. Från skatteplikt undantas även import av

1. gas som

a)transporteras genom ett naturgassystem eller genom ett gasnät som är anslutet till ett sådant system, eller

b)förs över från ett fartyg som transporterar gas till ett naturgassystem eller till ett rörledningsnät uppströms,

2. el, eller

3. värme eller kyla genom ett nät för värme eller kyla.

Från skatteplikt undantas import som görs av en beskattningsbar person eller en representant som har ett identifieringsbeslut och identifieringsnummer enligt 4 e och 7 §§ lagen (2011:1245) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för distansförsäljning av varor och för tjänster eller enligt motsvarande bestämmelser i ett annat EU-land, om identifieringsnumret har tillhandahållits Tullverket senast i samband med inlämnandet av tulldeklarationen.

Från skatteplikt undantas import av en vara som görs av väpnade styrkor tillhörande ett annat EU- land för användning av dessa styrkor eller av den civilpersonal som följer med dem, eller för försörjning av deras mässar eller marketenterier, om dessa styrkor deltar i en försvarsinsats för att

6 Senaste lydelse 2020:1170.

95

Prop. 2021/22:61

96

genomföra en unionsverksamhet inom ramen för den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken.

31 b §

Från skatteplikt undantas omsättning av varor och tjänster som har ett annat EU-land som destinationsland, om

– omsättningen är avsedd för väpnade styrkor tillhörande ett annat EU-land än destinations- landet,

– varorna eller tjänsterna är avsedda att användas av dessa styrkor eller av den civilpersonal som följer med dem, eller för försörjning av deras mässar eller marketenterier, och

– styrkorna deltar i en försvarsinsats för att genomföra en unionsverksamhet inom ramen för den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken.

Skattefrihet enligt första stycket medges i den omfattning som frihet från mervärdesskatt medges i destinationslandet för motsvarande omsättning.

7 kap.

3 §7

Om inget annat följer av 3 a eller 3 b § utgörs det i 2 § första stycket första meningen avsedda värdet

1. vid annan omsättning än uttag: av ersättningen,

2 a. vid uttag av varor: av varornas eller liknande varors inköpspris eller, om ett sådant pris saknas, av självkostnadspriset, vid tidpunkten för uttaget,

2 b. vid uttag av tjänster i andra fall än som anges i 4 och 5 §§: av kostnaden vid tidpunkten för uttaget för att utföra tjänsten,

3.vid förvärv enligt 2 a kap. 2 § 1 eller 2: av ersättningen och punktskatt som köparen påförts i ett annat EU-land, och

4. vid

förvärv

enligt 2 a kap.

4. vid

förvärv

enligt 2 a kap.

2 § 3 eller 4:

av

varornas

eller

2 § 3, 4 eller 6: av varornas eller

liknande

varors

inköpspris

eller,

liknande

varors

inköpspris eller,

om ett sådant pris saknas, av

om ett sådant pris saknas, av

självkostnadspriset, vid tidpunkten

självkostnadspriset, vid tidpunkten

för överföringen av varorna.

 

för överföringen av varorna.

7Senaste lydelse 2011:283.

Lydelse enligt prop. 2021/22:35

Föreslagen lydelse

Prop. 2021/22:61

9 d kap.

3 §

I den omsättning som avses i 1 § ska följande inräknas:

1.beskattningsunderlaget för skattepliktig omsättning av varor och tjänster inom landet,

2. ersättning för omsättning som

2. ersättning för omsättning som

är undantagen från skatteplikt

är undantagen från skatteplikt

enligt 3 kap. 19 § 2, 21, 21 a, 21 b,

enligt 3 kap. 19 § 2, 21, 21 a, 21 b,

22, 23 § 2, 4 eller 7, 26 a, 30 c, 31,

22, 23 § 2, 4 eller 7, 26 a, 30 c, 31,

31 a eller 31 c §,

31 a, 31 b eller 31 c §,

3.ersättning för omsättning som är undantagen från skatteplikt enligt 3 kap. 2, 9 eller 10 §, om omsättningen inte endast har karaktären av en bitransaktion, och

4.ersättning för omsättning som anses gjord utomlands enligt 5 kap. 3 a § första stycket 1, 2, 3, 7 eller 8 eller 19 § 2 a, 2 b, 3 eller 4.

Ersättning för omsättning av anläggningstillgångar ska inte ingå i omsättningen enligt första stycket.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

10 kap.

8 a §

Väpnade styrkor tillhörande ett annat EU-land har efter ansökan rätt till återbetalning av ingående skatt som hänför sig till förvärv av varor och tjänster, om

–varorna eller tjänsterna är avsedda att användas av dessa styrkor eller av den civilpersonal som följer med dem eller för försörjning av deras mässar eller marketenterier, och

–styrkorna deltar i en försvarsinsats för att genomföra en unionsverksamhet inom ramen för den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken.

Lydelse enligt prop. 2021/22:35

Föreslagen lydelse

 

 

 

 

11 §

 

 

 

Den som i en ekonomisk

Den som i en ekonomisk

 

verksamhet omsätter varor

eller

verksamhet omsätter varor

eller

 

tjänster inom landet har rätt till

tjänster inom landet har rätt till

 

återbetalning av ingående skatt för

återbetalning av ingående skatt för

 

vilken denne saknar rätt till avdrag

vilken denne saknar rätt till avdrag

 

enligt 8 kap.

på grund av

att

enligt 8 kap.

på grund av

att

 

omsättningen

är undantagen

från

omsättningen

är undantagen

från

97

Prop. 2021/22:61

98

skatteplikt enligt 3 kap. 19 § första

skatteplikt enligt 3 kap. 19 § första

stycket 2, 21 §, 21 a §, 21 b §, 22 §,

stycket 2, 21 §, 21 a §, 21 b §, 22 §,

23 § 2, 4 eller 7, 26 a §, 30 a §,

23 § 2, 4 eller 7,

26 a §,

30 a §,

30 c §, 30 e §, 31 §, 31 a §, 31 c §,

30 c §, 30 e §, 31 §, 31 a §, 31 b §,

32 §, 33 § eller enligt 9 c kap. 1 §.

31 c §, 32 §, 33 §

eller

enligt

 

9 c kap. 1 §.

 

 

Rätt till återbetalning föreligger också för ingående skatt som hänför sig till sådan omsättning av varor och tjänster som avses i 3 kap. 9 § utom tredje stycket 2, 10 § eller 23 § 1 om

1.förvärvaren är en beskattningsbar person som i ett land utanför EU har antingen sätet för sin ekonomiska verksamhet eller ett fast etableringsställe till vilket tjänsten tillhandahålls eller, om den beskattningsbara personen saknar sådant säte eller etableringsställe i det landet, den beskattningsbara personen är bosatt eller stadigvarande vistas där,

2.förvärvaren inte är en beskattningsbar person och förvärvaren är bosatt eller stadigvarande vistas i ett land utanför EU, eller

3.omsättningen har direkt samband med varor som ska exporteras till ett land utanför EU.

Rätt till återbetalning föreligger också för ingående skatt avseende förvärv och import som hänför sig till omsättning i ett annat EU-land under förutsättning att

1.omsättningen är skattepliktig eller medför återbetalningsrätt motsvarande den som avses i denna paragraf eller 12 § i det land där omsättningen görs,

2.omsättningen skulle ha varit skattepliktig eller skulle ha medfört rätt enligt denna paragraf eller 12 § till återbetalning om omsättningen gjorts här i landet, och

3.rätten till återbetalning inte ska utövas genom en ansökan med stöd av 1 eller 2 §.

Den som omfattas av skattebefrielse enligt 9 d kap. har inte rätt till återbetalning av ingående skatt enligt första och andra styckena, utom för ingående skatt som avser sådan omsättning av nya transportmedel som är undantagen från skatteplikt enligt 3 kap. 30 a §.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

19kap. 1 §8

En beskattningsbar person som är etablerad i ett annat EU-land och som vill få återbetalning av ingående skatt enligt 10 kap. 1, 2, 3, 11 eller 12 § ska ansöka om detta hos Skatteverket, om denne under den återbetalningsperiod som avses i 6 §

1.varken haft sätet för sin ekonomiska verksamhet i Sverige eller ett fast etableringsställe här från vilket affärstransaktioner genomförts, eller, om ett säte eller fast etableringsställe saknas, inte har varit bosatt eller stadigvarande vistats i Sverige, och

2.inte har omsatt varor eller tjänster inom landet.

8Senaste lydelse 2020:1170.

Utan hinder av bestämmelserna i första stycket om omsättning i Sverige Prop. 2021/22:61 får den beskattningsbara personen under återbetalningsperioden inom

landet ha omsatt

 

 

 

 

 

 

 

 

1. transporttjänster

eller

stöd-

1. transporttjänster

eller

stöd-

tjänster till dessa som är

tjänster till dessa som är

undantagna från

skatteplikt

enligt

undantagna från

skatteplikt

enligt

3 kap. 21 § första stycket 2, 21 b §

3 kap. 21 § första stycket 2, 21 b §

första

stycket

1,

30 c §

andra

första

stycket

1,

30 c §

andra

stycket,

30 e, 31, 31 a eller 32 §

stycket,

30 e, 31, 31 a, 31 b eller

eller 9 c kap. 1 §,

 

 

32 § eller 9 c kap. 1 §,

 

2.varor eller tjänster som köparen är skattskyldig för enligt 1 kap. 2 § första stycket 2, 3, 4, 4 b eller 4 c, eller

3.varor och tjänster om mervärdesskatten för dessa varor och tjänster redovisats enligt bestämmelser som i ett annat EU-land motsvarar de

särskilda

ordningarna

i

artiklarna 369a–369x

i

rådets

direktiv 2006/112/EG.

 

 

 

 

En ansökan enligt första stycket ska göras genom den elektroniska portal som inrättats för detta ändamål i det EU-land där den beskattningsbara personen är etablerad. Om den beskattningsbara personen är eller ska vara registrerad enligt 7 kap. 1 § första stycket 3, 4, 5 eller 6 skatteförfarande- lagen (2011:1244), ska ansökan dock göras i enlighet med vad som föreskrivs i 34 och 35 §§.

37 §9

Regeringen meddelar föreskrifter

Regeringen meddelar föreskrifter

om förfarandet vid återbetalning

om förfarandet vid återbetalning

enligt 10 kap. 5–8 §§.

enligt 10 kap. 5–8 a §§.

20kap.

1 §10

Vid överklagande av beslut enligt denna lag gäller 67 kap. skatteförfarandelagen (2011:1244), med undantag för överklagande enligt andra, tredje eller fjärde stycket av någon annan än en sådan beskattningsbar person som avses i 19 kap. 1 §.

Beslut som

Skatteverket

har

Beslut som

Skatteverket

har

fattat

om

betalningsskyldighet

fattat

om

betalningsskyldighet

enligt 3 kap. 26 b §, i ärende som

enligt 3 kap. 26 b §, i ärende som

rör återbetalning enligt 10 kap. 1–3

rör återbetalning enligt 10 kap. 1–3

och 5–8 §§

och

om betalnings-

och 5–8 a §§ och om betalnings-

skyldighet

och

avräkning enligt

skyldighet

och

avräkning enligt

19 kap.

28 §

får överklagas

till

19 kap.

28 § får överklagas

till

Förvaltningsrätten i Falun.

 

Förvaltningsrätten i Falun.

 

Beslut som Skatteverket fattat om gruppregistrering enligt 6 a kap. 4 § och om ändring eller avregistrering enligt 6 a kap. 5 § får överklagas till den förvaltningsrätt som är behörig att pröva ett överklagande av grupphuvudmannen.

9Senaste lydelse 2009:1333.

10 Senaste lydelse 2015:888.

99

Prop. 2021/22:61 Beslut om avräkning får överklagas särskilt på den grunden att avräkningsbeslutet i sig är felaktigt men i övrigt endast i samband med överklagande av beslut om betalningsskyldighet.

Ett överklagande enligt andra, tredje eller fjärde stycket ska ha kommit in inom två månader från den dag klaganden fick del av beslutet.

Ett beslut enligt 6 a kap. 4 eller 5 § får även överklagas av det allmänna ombudet hos Skatteverket. Om en enskild part överklagar ett sådant beslut förs det allmännas talan av Skatteverket.

Lydelse enligt prop. 2021/22:23

Föreslagen lydelse

 

 

 

 

20 kap.

 

 

 

 

 

2 a §

 

 

 

En begäran om omprövning av

En begäran om omprövning av

Skatteverkets beslut om åter-

Skatteverkets beslut om åter-

betalning enligt 10 kap. 5–8 §§ ska

betalning

enligt

 

10 kap.

ha kommit in till Skatteverket inom

5–8 a §§ ska

ha kommit

in till

två månader från den dag då den

Skatteverket inom två månader från

som beslutet gäller fick del av det. I

den dag då den som beslutet gäller

övrigt

gäller bestämmelserna i

fick del av det. I övrigt gäller

66 kap.

skatteförfarandelagen

bestämmelserna

i

66 kap.

(2011:1244) vid omprövning av ett

skatteförfarandelagen

(2011:1244)

sådant beslut.

vid omprövning av ett sådant

 

 

 

beslut.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2022.

2.Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

100

2.7

Förslag till lag om ändring i

Prop. 2021/22:61

 

mervärdesskattelagen (1994:200)

 

Härigenom föreskrivs att 9 c kap. 3 § mervärdesskattelagen (1994:200)1

ska ha följande lydelse.

 

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

 

9 c kap.

 

 

3 §2

 

Med skatteupplag avses

 

 

1. för

varor i 9 §, som utgör

1. för varor i 9 §, som utgör

energiprodukter enligt 1 kap. 3 §

energiprodukter enligt

1 kap. 3 §

lagen (1994:1776) om skatt på

lagen (1994:1776) om skatt på

energi och omfattas av de

energi och omfattas av de

förfaranderegler som anges i 3 a § i

förfaranderegler som anges i 3 a § i

samma

kapitel, sådana godkända

samma kapitel, sådana

godkända

skatteupplag som bedrivs av en

skatteupplag som bedrivs av en

upplagshavare som godkänts enligt

upplagshavare som godkänts enligt

4 kap. 3 § i den lagen,

4 kap. 1 § i den lagen,

 

2. för

etylalkohol, sådana god-

2. för etylalkohol, sådana god-

kända skatteupplag som bedrivs av

kända skatteupplag som bedrivs av

en upplagshavare som godkänts

en upplagshavare som

godkänts

enligt 9 § lagen (1994:1564) om

enligt 3 kap. 2 § lagen (2022:000)

alkoholskatt, och

om alkoholskatt, och

 

3.för övriga varor i 9 §, sådana godkända skatteupplag som bedrivs av en upplagshavare som godkänts enligt 7 §.

Denna lag träder i kraft den 13 februari 2023.

1

Lagen omtryckt 2000:500.

101

2

Senaste lydelse 2013:1105.

Prop. 2021/22:61

102

2.8Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.

Härigenom föreskrivs att 3 kap. 2 § lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m. ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

3kap. 2 §1

I denna lag förstås med

spritdryck: alkoholdryck med en alkoholhalt som överstiger 22 volym- procent,

starkvin: alkoholdryck med en alkoholhalt som överstiger 15 volym- procent men inte 22 volymprocent samt mousserande vin,

vin: annat vin än starkvin samt annan alkoholdryck med en alkoholhalt som överstiger 3,5 men inte 15 volymprocent och som inte är starköl,

starköl: öl med en alkoholhalt som överstiger 3,5 volymprocent,

tobaksvaror: cigaretter, cigarrer,

tobaksvaror: cigaretter, cigarrer,

cigariller och röktobak samt snus,

cigariller och röktobak samt snus,

tuggtobak och övrig tobak i den

tuggtobak och övrig tobak i den

mening som avses med dessa

mening som avses med dessa

begrepp i lagen (1994:1563) om

begrepp i lagen (2022:000) om

tobaksskatt,

tobaksskatt,

e-vätskor: e-vätskor enligt lagen (2018:696) om skatt på vissa nikotin- haltiga produkter,

högkoncentrerade e-vätskor: högkoncentrerade e-vätskor enligt lagen om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter,

andra nikotinhaltiga produkter: andra nikotinhaltiga produkter enligt lagen om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter.

Denna lag träder i kraft den 13 februari 2023.

1Senaste lydelse 2021:427.

2.9

Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1563) Prop. 2021/22:61

 

om tobaksskatt

 

Härigenom

föreskrivs att 8 b och

31 d §§ lagen (1994:1563) om

tobaksskatt ska ha följande lydelse.

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

8 b §1

Under uppskovsförfarande får skattepliktiga tobaksvaror flyttas endast

1.från ett skatteupplag till a) ett annat skatteupplag,

b) en registrerad varumottagare eller tillfälligt registrerad varumottagare

iett annat EU-land,

c) en plats där de skattepliktiga varorna lämnar EU, eller

 

 

d) antingen

 

 

 

d) någon av följande mottagare:

– en

beskickning

eller

ett

– en

beskickning

eller

ett

konsulat i ett annat EU-land, en

konsulat i ett annat EU-land, en

medlem

av

den

diplomatiska

medlem

av

den

diplomatiska

personalen

vid

en

sådan

personalen

vid

en

sådan

beskickning

eller

ett sådant

beskickning

eller

ett sådant

konsulat, eller

 

 

 

konsulat,

 

 

 

 

– en internationell

organisation

– en internationell

organisation

med säte i ett annat EU-land, en

med säte i ett annat EU-land, en

medlemsstats ombud vid en sådan

medlemsstats ombud vid en sådan

organisation eller en person med

organisation eller en person med

tjänst hos eller uppdrag av en sådan

tjänst hos eller uppdrag av en sådan

organisation,

 

 

 

organisation,

 

 

 

–väpnade styrkor som tillhör ett annat EU-land än det dit varorna flyttas och som deltar i en försvars- insats för att genomföra en unionsverksamhet inom ramen för den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken, om varorna är avsedda för styrkornas eget bruk, för civilpersonal som följer med dem eller för mässar och mark- etenterier, eller

–väpnade styrkor som tillhör ett annat land än det dit varorna flyttas och som är part i Nord- atlantiska fördraget, för styrkornas eget bruk, för civilpersonal som följer med dem eller för mässar och marketenterier,

2.från platsen för import till någon av de destinationer som avses i 1, om varorna avsänds av en registrerad avsändare.

1 Senaste lydelse 2011:285.

103

Prop. 2021/22:61

104

Första stycket 1 d gäller endast i

Första stycket

1 d

gäller om

den

omfattning

frihet

från

varorna flyttas till en plats i ett

tobaksskatt gäller i det andra EU-

annat EU-land och endast i den

landet.

 

 

 

omfattning frihet

från

tobaksskatt

 

 

 

 

gäller i det andra EU-landet.

Varor får även flyttas under uppskovsförfarande från ett skatteupplag eller platsen för import till en annan plats än den plats som avses i första stycket 1 a eller b (direkt leveransplats), om denna plats i förväg har anmälts till den behöriga myndigheten av den mottagande upplagshavaren eller den registrerade varumottagaren.

Varor får även flyttas under uppskovsförfarande från

1.ett skatteupplag eller platsen för import i ett annat EU-land till ett fartyg eller luftfartyg i Sverige, eller

2.ett skatteupplag eller platsen för import i Sverige till ett fartyg eller luftfartyg i ett annat EU-land.

Fjärde stycket gäller endast om varorna enligt lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg eller nationell lagstiftning i det EU- land där varorna tas emot, får tas emot för skattebefriad förbrukning eller försäljning ombord på fartyget eller luftfartyget.

31 d §2 Beskattningsmyndigheten medger efter ansökan återbetalning av

tobaksskatt på varor som har förvärvats av

1.utländsk beskickning, karriärkonsulat i Sverige eller sådan internationell organisation, som avses i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall,

2. medlem av den diplomatiska

2. medlem av den diplomatiska

personalen vid utländska beskick-

personalen vid utländska beskick-

ningar i Sverige och karriärkonsul

ningar i Sverige och karriärkonsul

vid utländska konsulat i Sverige,

vid utländska konsulat i Sverige,

under förutsättning att denne inte är

under förutsättning att denne inte är

svensk medborgare eller stadig-

svensk medborgare eller stadig-

varande bosatt i Sverige.

 

varande bosatt i Sverige, eller

 

 

 

3. väpnade styrkor som tillhör ett

 

 

 

annat EU-land, för styrkornas eget

 

 

 

bruk, för civilpersonal som följer

 

 

 

med dem eller för mässar och

 

 

 

marketenterier,

om dessa

styrkor

 

 

 

deltar i en försvarsinsats för att

 

 

 

genomföra

en

unionsverksamhet

 

 

 

inom ramen för den gemensamma

 

 

 

säkerhets- och försvarspolitiken.

Medlemsstaters

ombud

vid

Medlemsstaters

ombud

vid en

internationell organisation med säte

internationell organisation med säte

i Sverige och personal hos en sådan

i Sverige och personal hos en sådan

organisation har efter ansökan rätt

organisation har efter ansökan rätt

till återbetalning

enligt

första

till återbetalning

enligt

första

stycket, om Sverige har

träffat

stycket, om

Sverige har

träffat

2Paragrafen fick sin nuvarande beteckning genom 1998:1678.

överenskommelse med en annan stat eller med en mellanfolklig organisation om detta.

överenskommelse med en annan Prop. 2021/22:61 stat eller med en mellanfolklig

organisation om detta.

1.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2022.

2.Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

105

Prop. 2021/22:61

106

2.10Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt

Härigenom föreskrivs att 7 b och 31 d §§ lagen (1994:1564) om alkoholskatt ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

7 b §1

Under uppskovsförfarande får skattepliktiga alkoholvaror flyttas endast

1.från ett skatteupplag till a) ett annat skatteupplag,

b) en registrerad varumottagare eller tillfälligt registrerad varumottagare

iett annat EU-land,

c) en plats där de skattepliktiga varorna lämnar EU, eller

 

 

d) antingen

 

 

 

d) någon av följande mottagare:

– en

beskickning

eller

ett

– en

beskickning

eller

ett

konsulat i ett annat EU-land, en

konsulat i ett annat EU-land, en

medlem

av

den

diplomatiska

medlem

av

den

diplomatiska

personalen

vid

en

sådan

personalen

vid

en

sådan

beskickning

eller

ett sådant

beskickning

eller

ett sådant

konsulat, eller

 

 

 

konsulat,

 

 

 

 

– en internationell

organisation

– en internationell

organisation

med säte i ett annat EU-land, en

med säte i ett annat EU-land, en

medlemsstats ombud vid en sådan

medlemsstats ombud vid en sådan

organisation eller en person med

organisation eller en person med

tjänst hos eller uppdrag av en sådan

tjänst hos eller uppdrag av en sådan

organisation,

 

 

 

organisation,

 

 

 

 

 

 

 

 

– väpnade styrkor som tillhör ett

 

 

 

 

 

annat EU-land än det dit varorna

 

 

 

 

 

flyttas och som deltar i en

 

 

 

 

 

försvarsinsats för att genomföra en

 

 

 

 

 

unionsverksamhet inom ramen för

 

 

 

 

 

den gemensamma säkerhets- och

 

 

 

 

 

försvarspolitiken, om

varorna är

 

 

 

 

 

avsedda för styrkornas eget bruk,

 

 

 

 

 

för civilpersonal som följer med

dem eller för mässar och marketenterier, eller

– väpnade styrkor som tillhör ett annat land än det dit varorna flyttas och som är part i Nord- atlantiska fördraget, för styrkornas eget bruk, för civilpersonal som följer med dem eller för mässar och marketenterier,

2.från platsen för import till någon av de destinationer som avses i 1, om varorna avsänds av en registrerad avsändare.

1Senaste lydelse 2011:286.

Första stycket 1 d gäller endast i

Första stycket 1 d gäller om

den omfattning frihet från alkohol-

varorna flyttas till en plats i ett

skatt gäller i det andra EU-landet.

annat EU-land och endast i den

 

omfattning frihet från alkoholskatt

 

gäller i det andra EU-landet.

Varor får även flyttas under uppskovsförfarande från ett skatteupplag eller platsen för import till en annan plats än den plats som avses i första stycket 1 a eller b (direkt leveransplats), om denna plats i förväg har anmälts till den behöriga myndigheten av den mottagande upplagshavaren eller den registrerade varumottagaren.

Varor får även flyttas under uppskovsförfarande från

1.ett skatteupplag eller platsen för import i ett annat EU-land till ett fartyg eller luftfartyg i Sverige, eller

2.ett skatteupplag eller platsen för import i Sverige till ett fartyg eller luftfartyg i ett annat EU-land.

Fjärde stycket gäller endast om varorna enligt lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg eller enligt nationell lagstiftning i det EU-land där varorna tas emot, får tas emot för skattebefriad förbrukning eller försäljning ombord på fartyget eller luftfartyget.

31 d §2 Beskattningsmyndigheten medger efter ansökan återbetalning av

alkoholskatt på varor som har förvärvats av

1.utländsk beskickning, karriärkonsulat i Sverige eller sådan internationell organisation, som avses i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall,

2. medlem av den diplomatiska

2. medlem av den diplomatiska

personalen vid utländska beskick-

personalen vid utländska beskick-

ningar i Sverige och karriärkonsul

ningar i Sverige och karriärkonsul

vid utländska konsulat i Sverige,

vid utländska konsulat i Sverige,

under förutsättning att denne inte är

under förutsättning att denne inte är

svensk medborgare eller stadig-

svensk medborgare eller stadig-

varande bosatt i Sverige.

 

varande bosatt i Sverige, eller

 

 

 

3. väpnade styrkor som tillhör ett

 

 

 

annat EU-land, för styrkornas eget

 

 

 

bruk, för civilpersonal som följer

 

 

 

med dem eller för mässar och

 

 

 

marketenterier,

om dessa

styrkor

 

 

 

deltar i en försvarsinsats för att

 

 

 

genomföra

en

unionsverksamhet

 

 

 

inom ramen för den gemensamma

 

 

 

säkerhets- och försvarspolitiken.

Medlemsstaters

ombud

vid

Medlemsstaters

ombud

vid en

internationell organisation med säte

internationell organisation med säte

i Sverige och personal hos en sådan

i Sverige och personal hos en sådan

organisation har efter ansökan rätt

organisation har efter ansökan rätt

till återbetalning

enligt

första

till återbetalning

enligt

första

stycket, om Sverige har

träffat

stycket, om

Sverige har

träffat

2Paragrafen fick sin nuvarande beteckning genom 1998:1679.

Prop. 2021/22:61

107

Prop. 2021/22:61 överenskommelse med en annan stat eller med en mellanfolklig organisation om detta.

överenskommelse med en annan stat eller med en mellanfolklig organisation om detta.

1.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2022.

2.Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

108

2.11

Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1776) Prop. 2021/22:61

 

om skatt på energi

Härigenom föreskrivs att 3 a kap. 2 § och 9 kap. 1 § lagen (1994:1776) om skatt på energi ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

3 a kap.

2 §1

Under uppskovsförfarande får bränsle som avses i 1 kap. 3 a § flyttas endast

1.från ett skatteupplag till a) ett annat skatteupplag,

b) en registrerad varumottagare eller tillfälligt registrerad varumottagare

iett annat EU-land,

c) en plats där det skattepliktiga bränslet lämnar EU, eller

 

 

d) antingen

 

 

 

d) någon av följande mottagare:

– en

beskickning

eller ett

– en

beskickning

eller

ett

konsulat i ett annat EU-land, en

konsulat i ett annat EU-land, en

medlem

av

den

diplomatiska

medlem

av

den

diplomatiska

personalen

vid

en

sådan

personalen

vid

en

sådan

beskickning

eller

ett

sådant

beskickning

eller

ett sådant

konsulat, eller

 

 

 

konsulat,

 

 

 

 

– en internationell

organisation

– en internationell

organisation

med säte i ett annat EU-land, en

med säte i ett annat EU-land, en

medlemsstats ombud vid en sådan

medlemsstats ombud vid en sådan

organisation eller en person med

organisation eller en person med

tjänst hos eller uppdrag av en sådan

tjänst hos eller uppdrag av en sådan

organisation,

 

 

 

organisation,

 

 

 

–väpnade styrkor som tillhör ett annat EU-land än det dit varorna flyttas och som deltar i en försvarsinsats för att genomföra en unionsverksamhet inom ramen för den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken, om varorna är avsedda för styrkornas eget bruk, för civilpersonal som följer med dem eller för mässar och marketenterier, eller

–väpnade styrkor som tillhör ett annat land än det dit varorna flyttas och som är part i Nord- atlantiska fördraget, för styrkornas eget bruk, för civilpersonal som följer med dem eller för mässar och marketenterier,

1 Senaste lydelse 2011:287.

109

Prop. 2021/22:61

2. från platsen för import till någon av de destinationer som avses i 1,

 

om bränslet avsänds av en registrerad avsändare.

 

Första stycket 1 d gäller endast i

Första stycket 1 d gäller om

 

den

omfattning

frihet

från

bränslet flyttas till en plats i ett

 

bränsleskatt gäller i det andra EU-

annat EU-land och endast i den

 

landet.

 

 

 

omfattning frihet från bränsleskatt

 

 

 

 

 

gäller i det andra EU-landet.

Bränsle får även flyttas under uppskovsförfarande från ett skatteupplag eller platsen för import till en annan plats än den plats som avses i första stycket 1 a eller b (direkt leveransplats), om denna plats i förväg har anmälts till den behöriga myndigheten av den mottagande upplagshavaren eller den registrerade varumottagaren.

9 kap.

1 §2

Beskattningsmyndigheten medger efter ansökan återbetalning av energiskatt och koldioxidskatt på bränsle som har förvärvats av

1.utländsk beskickning, karriärkonsulat i Sverige eller sådan internationell organisation, som avses i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall,

2. medlem av den diplomatiska

2. medlem av den diplomatiska

personalen vid utländska beskick-

personalen vid utländska beskick-

ningar i Sverige och karriärkonsul

ningar i Sverige och karriärkonsul

vid utländskt konsulat i Sverige,

vid utländskt konsulat i Sverige,

under förutsättning att denne inte är

under förutsättning att denne inte är

svensk medborgare eller stadig-

svensk medborgare eller stadig-

varande bosatt i Sverige.

varande bosatt i Sverige, eller

 

3. väpnade styrkor som tillhör ett

 

annat EU-land, för styrkornas eget

 

bruk, för civilpersonal som följer

 

med dem eller för mässar och

 

marketenterier,

om dessa styrkor

 

deltar i en försvarsinsats för att

 

genomföra en

unionsverksamhet

 

inom ramen för den gemensamma

 

säkerhets- och försvarspolitiken.

Medlemsstaters ombud vid en internationell organisation med säte i Sverige och personal hos en sådan organisation har på ansökan rätt till återbetalning enligt första stycket, om Sverige har träffat överenskommelse med en annan stat eller med en mellanfolklig organisation om detta.

1.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2022.

2.Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

110

2 Senaste lydelse 1996:1324.

2.12

Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1776) Prop. 2021/22:61

 

om skatt på energi

Härigenom föreskrivs1 i fråga om lagen (1994:1776) om skatt på energi2 dels att 3 a–6 kap., 7 kap. 6 § och 12 kap. ska upphöra att gälla,

dels att nuvarande 1 kap. 1 och 2 a §§ ska betecknas 1 kap. 1 a och

2 b §§,

dels att 1 kap. 7 och 11 b §§, 2 kap. 1, 8 och 11 §§, 3 kap. 4 §, 7 kap. 1 och 2 a §§, 8 kap. 2 § och 9 kap. 10, 10 a, 10 b, 11 och 12 §§ ska ha följande lydelse,

dels att rubrikerna närmast före nuvarande 1 kap. 1 och 2 a §§ ska sättas närmast före den nya 1 kap. 1 a § respektive den nya 2 b §,

dels att det ska införas nio nya kapitel, 4–6 kap. och 12 kap., 14 nya paragrafer, 1 kap. 1, 2 a, 2 c, 19 och 20 §§, 2 kap. 12–17 §§, 8 kap. 1 a § och 9 kap. 10 c och 11 a §§ och närmast före 1 kap. 1 § en ny rubrik av följande lydelse.

1Jfr rådets direktiv (EU) 2020/262 av den 19 december 2019 om allmänna regler för punktskatt, i den ursprungliga lydelsen.

2Senaste lydelse av

1 kap. 2 a § 2018:1887

4 kap. 12 § 2015:747

3 a kap. 1 § 2011:287

4 kap. 13 § 2016:266

3 a kap. 2 § 2011:287

4 kap. 15 § 2006:1508

3 a kap. 3 § 2013:1075

4 kap. 16 § 2013:1075

3 a kap. 4 § 2011:287

5 kap. 1 § 2012:678

3 a kap. 5 § 2009:1493

5 kap. 1 a § 2009:1493

4 kap. 1 § 2015:747

5 kap. 1 b § 2013:1075

4 kap. 1 a § 2012:678

5 kap. 2 § 2016:266

4 kap. 1 b § 2016:266

5 kap. 3 § 2015:747

4 kap. 2 § 2009:1493

5 kap. 4 § 2012:678

4 kap. 2 a § 2017:1208

5 kap. 4 a § 2010:1820

4 kap. 2 b § 2017:1208

5 kap. 5 § 2012:678

4 kap. 3 § 2017:1208

6 kap. 1 § 2016:266

4 kap. 3 a § 2001:518

6 kap. 1 a § 2017:1208

4 kap. 3 b § 2013:1075

6 kap. 2 § 2013:1075

4 kap. 4 § 2018:1887

6 kap. 3 § 2009:1493

4 kap. 5 § 2009:1493

6 kap. 4 § 2009:1493

4 kap. 5 a § 2013:1075

6 kap. 5 § 2009:1493

4 kap. 6 § 2018:1887

6 kap. 6 § 2009:1493

4 kap. 6 a § 2013:1075

6 kap. 7 § 2011:287

4 kap. 7 § 2013:1074

6 kap. 8 § 2011:287

4 kap. 7 a § 2013:1075

6 kap. 8 a § 2011:287

4 kap. 8 § 2018:1887

6 kap. 9 § 2009:1493

4 kap. 8 a § 2011:101

6 kap. 10 § 2011:101

4 kap. 9 § 2011:287

6 kap. 11 § 2011:101

4 kap. 9 a § 2009:1493

6 kap. 12 § 2011:287

4 kap. 9 b § 2011:287

7 kap. 6 § 2011:287

4 kap. 10 § 2009:1493

12 kap. 1 § 2015:747.

4 kap. 11 § 2011:287

 

111

Prop. 2021/22:61

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

 

 

 

 

 

 

 

1 kap.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innehåll

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 §

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I denna lag finns bestämmelser

 

 

om beskattning av bränslen och

 

 

elektrisk kraft.

 

 

 

 

 

 

 

 

Lagens

innehåll

är

uppdelat

 

 

enligt följande.

 

 

 

 

 

 

 

 

1 kap. Lagens

 

 

 

 

 

 

 

 

tillämpningsområde m.m.

 

 

 

 

 

2 kap. Energiskatt och koldioxid-

 

 

skatt på bränslen

 

 

 

 

 

 

 

 

3 kap. Svavelskatt

 

 

 

 

 

 

 

4 kap. Godkännanden inom upp-

 

 

skovsförfarandet

 

 

 

 

 

 

 

 

4 a kap. Flyttningar

under

upp-

 

 

skovsförfarandet

 

 

 

 

 

 

 

 

4 b kap. Dokumenthantering

vid

 

 

flyttningar

av

bränsle

 

under

 

 

uppskovsförfarandet

 

 

 

 

 

 

 

4 c kap. Distansförsäljning

 

 

 

 

4 d kap. Förfarandet

 

 

 

för

 

 

beskattade varor

 

 

 

 

 

 

 

 

4 e kap. Dokumenthantering

vid

 

 

flyttningar

under

förfarandet

för

 

 

beskattade varor

 

 

 

 

 

 

 

 

5 kap. Skattskyldighet

 

 

för

 

 

bränslen som avses i 1 kap. 3 a §

 

 

6 kap. Hantering

 

 

 

 

och

 

 

skattskyldighet avseende

övriga

 

 

bränslen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 a kap. Skattebefriade

 

 

 

 

 

användningsområden m.m.

 

 

 

 

7 kap. Avdrag

 

 

 

 

 

 

 

 

8 kap. Skattebefriade förbrukare

 

 

9 kap. Återbetalning

av

skatt

 

 

m.m.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 kap. Sanktioner

vid

otillåten

 

 

användning av märkta olje-

 

 

produkter, m.m.

 

 

 

 

 

 

 

 

11 kap. Energiskatt

 

elektrisk

 

 

kraft

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 kap. Generella

 

förfarande-

 

 

regler, omprövning och över-

 

 

klagande.

 

 

 

 

 

 

 

112

2 a §

Genom denna lag genomförs rådets direktiv 2003/96/EG av den 27 oktober 2003 om en omstrukturering av gemenskaps-

ramen för beskattning av energiprodukter och elektricitet.

Vidare genomförs rådets direktiv (EU) 2020/262 av den 19 december 2019 om allmänna regler för punktskatt avseende de energi- produkter som omfattas av 3 a §.

2 c §

I denna lag avses med

– punktskattedirektivet: rådets direktiv (EU) 2020/262 av den 19 december 2019 om allmänna regler för punktskatt, i den ursprungliga lydelsen,

– unionstullkodexen: Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av

den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för

unionen, i lydelsen enligt förordning (EU) 2016/2339.

7§3

Med införsel förstås att en

produkt förs in till Sverige eller tas

 

 

 

 

 

emot här i landet.

 

 

 

 

 

 

Med import avses att en produkt

Med import

avses

varors

förs in till Sverige från tredje land

övergång till fri omsättning i

under förutsättning att

produkten

enlighet med artikel 201 i

inte omfattas av sådant suspensivt

unionstullkodexen.

Med

import

tullförfarande

eller

suspensivt

avses även införsel till EU av

tullarrangemang

som

avses i

unionsvaror från något av de

artikel 4.6 i rådets direktiv

territorier som anges i 2 § lagen

2008/118/EG av den 16 december

(2022:000)

om

Europeiska

2008 om allmänna regler för

unionens punktskatteområde om de

punktskatt och om upphävande av

skyldigheter

som

följer

av

direktiv 92/12/EEG. Med import

tullagstiftningen vid sådan införsel

avses även att produkten frisläpps

har fullgjorts.

 

 

 

 

från ett sådant

förfarande eller

 

 

 

 

 

arrangemang. Med export avses att en produkt förs ut till tredje land

3Senaste lydelse 2011:287.

Prop. 2021/22:61

113

Prop. 2021/22:61

från Sverige eller via ett annat EU- land.

Med EU eller ett EU-land förstås de områden som tillhör Europeiska unionens punktskatteområde. Med tredje land förstås länder och områden utanför detta skatte- område.

Med otillåten införsel avses införsel till EU av en produkt som inte har hänförts till förfarandet för övergång till fri omsättning i enlighet med artikel 201 i unionstullkodexen och för vilken en tullskuld i enlighet med artikel 79.1 i unionstullkodexen har uppkommit eller skulle ha uppkommit om produkten hade varit belagd med tull. Med otillåten införsel avses även införsel till EU av unionsvaror från något av de territorier som anges i 2 § lagen om Europeiska unionens punktskatte- område om de skyldigheter som följer av tullagstiftningen vid sådan införsel inte har fullgjorts.

Med export avses att en produkt, direkt från Sverige eller via ett annat EU-land, förs ut från EU.

Med EU eller ett EU-land avses de områden som tillhör Europeiska unionens punktskatteområde enligt lagen (2022:000) om Europeiska unionens punktskatteområde. Med ett tredjeland avses länder och områden utanför detta skatte- område.

114

11 b §4

Stödmottagare för skattebefrielse enligt denna lag är den som

1. förbrukat bränsle för något av de ändamål som avses i 11 a § 1–5,

2. i Sverige producerat motor-

2. i Sverige producerat motor-

bränslet eller fört in motorbränslet

bränslet eller fört in motorbränslet

till Sverige genom införsel från

till Sverige från ett annat EU-land

annat EU-land eller import från

eller genom import i fall som avses

tredjeland i fall som avses i 11 a §

i 11 a § 6 eller 7,

6 eller 7,

 

3.förbrukat elektrisk kraft eller bränsle för framställning av värme eller kyla som levererats för något av de ändamål som avses i 11 a § 8, eller

4.förbrukat elektrisk kraft för något av de ändamål som avses i 11 a § 9–15.

4Senaste lydelse 2021:410.

19 §

Med deklarant, tullskuld och unionsvara avses detsamma som i artikel 5 i unionstullkodexen.

Med förfarandet för extern transitering avses förfarandet enligt artikel 226.2 i unionstull- kodexen, när förfarandet används för punktskattepliktiga varor enligt artikel 189.4 i kommissionens

delegerade förordning (EU) 2015/2446 av den 28 juli 2015 om

komplettering av Europa- parlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 vad gäller närmare regler avseende vissa bestämmelser i unionens tullkodex.

20 §

I denna lag avses med

– uppskovsförfarandet: det särskilda förfarande som innebär att skattskyldighetens inträde skjuts upp vid tillverkning, bearbetning, förvaring, lagring eller flyttning inom EU av bränsle som avses i 3 a §,

–släppas för konsumtion: att bränsle som avses i 3 a §

1. avviker från ett uppskovs- förfarande,

2. förvaras eller lagras utanför ramen för ett uppskovsförfarande,

3. tillverkas utanför ramen för ett uppskovsförfarande,

4. importeras utan att omedelbart efter importen hänföras till ett uppskovsförfarande, eller

5. är föremål för otillåten införsel,

–beskattat bränsle: bränsle som avses i 3 a § som släppts för konsumtion i ett EU-land,

–förfarandet för beskattade varor: det förfarande som enligt 4 d kap. ska användas vid flyttning av beskattat bränsle till, från eller via ett annat EU-land,

–det datoriserade systemet: det datoriserade system som avses i artikel 1 i Europaparlamentets och

Prop. 2021/22:61

115

Prop. 2021/22:61

rådets beslut (EU) 2020/263 av den

 

15 januari 2020 om datorisering av

 

uppgifter

om

förflyttningar och

 

kontroller

av

punktskattepliktiga

 

varor.

 

 

Nuvarande lydelse

2 kap.

 

 

 

 

1 §5

 

 

 

Energiskatt och koldioxidskatt ska, om inte annat följer av andra stycket

 

eller 1 b §, betalas för följande bränslen med angivna belopp:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KN-nr

Slag av bränsle

Skattebelopp

 

 

 

 

 

 

Energiskatt

Koldioxidskatt

Summa

 

 

 

 

 

 

skatt

 

1.

2710 11 41,

Bensin som

 

 

 

 

 

2710 11 45

uppfyller krav

 

 

 

 

 

eller

för

 

 

 

 

 

2710 11 49

 

 

 

 

 

 

 

a) miljöklass 1

 

 

 

 

 

 

– motorbensin

4 kr 13 öre

2 kr 61 öre per

6 kr 74

 

 

 

 

per liter

liter

öre per

 

 

 

 

 

 

liter

 

 

 

– alkylatbensin

2 kr 08 öre

2 kr 61 öre per

4 kr 69

 

 

 

 

per liter

liter

öre per

 

 

 

 

 

 

liter

 

 

 

b) miljöklass 2

4 kr 16 öre

2 kr 61 öre per

6 kr 77

 

 

 

 

per liter

liter

öre per

 

 

 

 

 

 

liter

 

2.

2710 11 31,

Annan bensin

5 kr 05 öre

2 kr 61 öre per

7 kr 66

 

 

2710 11 51

än som avses

per liter

liter

öre per

 

 

eller

under 1 eller 7

 

 

liter

 

 

2710 11 59

 

 

 

 

 

3.

2710 19 21,

Eldningsolja,

 

 

 

 

 

2710 19 25,

dieselbrännolja,

 

 

 

 

 

2710 19 41–

fotogen, m.m.

 

 

 

 

 

2710 19 49

som

 

 

 

 

 

eller

 

 

 

 

 

 

2710 19 61–

 

 

 

 

 

 

2710 19 69

 

 

 

 

 

 

 

a) har försetts

909 kr per

3 444 kr per

4 353 kr

 

 

 

med märk- och

m3

m3

per m3

 

 

 

färgämnen eller

 

 

 

 

 

 

ger mindre än

 

 

 

 

 

 

85 volympro-

 

 

 

 

 

 

cent destillat

 

 

 

 

 

 

vid 350°C,

 

 

 

 

 

 

b) inte har för-

 

 

 

 

 

 

setts med

 

 

 

 

 

 

märk- och

 

 

 

 

 

 

färgämnen och

 

 

 

 

 

 

ger minst

 

 

 

 

 

 

85 volympro-

 

 

 

 

 

 

cent destillat

 

 

 

116

5 Senaste lydelse 2020:1155.

 

 

 

 

KN-nr

Slag av bränsle

Skattebelopp

 

 

Prop. 2021/22:61

 

 

 

Energiskatt

Koldioxidskatt

Summa

 

 

 

 

 

skatt

 

 

vid 350°C, till-

 

 

 

 

 

 

hörig

 

 

 

 

 

 

miljöklass 1

2 478 kr

2 262 kr per

4 740 kr

 

 

 

per m3

m3

per m3

 

 

miljöklass 2

2 797 kr per

2 262 kr per

5 059 kr

 

 

 

m3

m3

per m3

 

 

miljöklass 3

2 962 kr per

2 262 kr per

5 224 kr

 

 

eller inte tillhör

m3

m3

per m3

 

 

någon

 

 

 

 

 

 

miljöklass

 

 

 

 

4.

2711 12 11–

Gasol m.m.

 

 

 

 

 

2711 19 00

som används

 

 

 

 

 

 

för

 

 

 

 

 

 

a) drift av

0 kr per

3 624 kr per

3 624 kr

 

 

motordrivet

1 000 kg

1 000 kg

per

 

 

fordon, fartyg

 

 

1 000 kg

 

 

eller luftfartyg

 

 

 

 

 

 

b) annat ända-

1 168 kr per

3 624 kr per

4 792 kr

 

 

mål än som

1 000 kg

1 000 kg

per

 

 

avses under a

 

 

1 000 kg

5.

2711 11 00,

Naturgas som

 

 

 

 

 

2711 21 00

används för

 

 

 

 

 

 

a) drift av

0 kr per

2 579 kr per

2 579 kr

 

 

motordrivet

1 000 m3

1 000 m3

per

 

 

fordon, fartyg

 

 

1 000 m3

 

 

eller luftfartyg

 

 

 

 

 

 

b) annat ända-

1005 kr per

2 579 kr per

3 584 kr

 

 

mål än som

1 000 m3

1 000 m3

per

 

 

avses under a

 

 

1 000 m3

6.

2701, 2702

Kol och koks

692 kr per

2 997 kr per

3 689 kr

 

eller 2704

 

1 000 kg

1 000 kg

per

 

 

 

 

 

1 000 kg

7.

2710 11 31

Flygbensin

4 kr 16 öre

2 kr 61 öre per

6 kr 77

 

 

med en blyhalt

per liter

liter

öre per

 

 

om högst

 

 

liter

 

 

0,005 gram

 

 

 

 

 

 

per liter

 

 

 

 

I fall som avses i 4 kap. 1 § 7 och 8 samt 12 § 4 tas skatt ut med ett belopp som motsvarar skillnaden mellan de skattebelopp som gäller för bränslets olika användningssätt.

I fall som avses i 4 kap. 1 § 10 a och b och 12 § 5 tas skatt ut med ett belopp som motsvarar

1.skatten som gäller för bränsle enligt första stycket 3 b, om bränsle enligt första stycket 3 a har förvärvats utan skatt,

2.skillnaden mellan de skattebelopp som gäller för bränsle enligt första stycket 3 a respektive bränsle enligt första stycket 3 b, om bränsle enligt första stycket 3 a har förvärvats med skatt,

3.skatten som gäller för annat bränsle enligt första stycket, om sådant bränsle i annat fall än som avses i 1 har förvärvats utan skatt,

117

Prop. 2021/22:61

118

4.skatten som gäller för det bränsle enligt första stycket som det använda bränslet anses likvärdigt med enligt 3 eller 4 §, om bränsle enligt 3 eller 4 § har förvärvats utan skatt, och

5.skillnaden mellan de skattebelopp som gäller för bränsle enligt första stycket 3 a respektive bränsle enligt första stycket 3 b, om bränsle enligt 3 eller 4 § har förvärvats med skatt som motsvarar skatten som gäller för bränsle enligt första stycket 3 a.

I fall som avses i 4 kap. 1 § 10 c tillämpas tredje stycket 1–3 avseende flygfotogen (KN-nr 2710 19 21).

Föreslagen lydelse

2kap. 1 §

Energiskatt och koldioxidskatt ska, om inte annat följer av andra stycket eller 1 b §, betalas för följande bränslen med angivna belopp:

 

KN-nr

Slag av bränsle

Skattebelopp

 

 

 

 

 

Energiskatt

Koldioxidskatt

Summa

 

 

 

 

 

skatt

1.

2710 11 41,

Bensin som

 

 

 

 

2710 11 45

uppfyller krav

 

 

 

 

eller

för

 

 

 

 

2710 11 49

 

 

 

 

 

 

a) miljöklass 1

 

 

 

 

 

– motorbensin

4 kr 13 öre

2 kr 61 öre per

6 kr 74

 

 

 

per liter

liter

öre per

 

 

 

 

 

liter

 

 

– alkylatbensin

2 kr 08 öre

2 kr 61 öre per

4 kr 69

 

 

 

per liter

liter

öre per

 

 

 

 

 

liter

 

 

b) miljöklass 2

4 kr 16 öre

2 kr 61 öre per

6 kr 77

 

 

 

per liter

liter

öre per

 

 

 

 

 

liter

2.

2710 11 31,

Annan bensin

5 kr 05 öre

2 kr 61 öre per

7 kr 66

 

2710 11 51

än som avses

per liter

liter

öre per

 

eller

under 1 eller 7

 

 

liter

 

2710 11 59

 

 

 

 

3.

2710 19 21,

Eldningsolja,

 

 

 

 

2710 19 25,

dieselbrännolja,

 

 

 

 

2710 19 41–

fotogen, m.m.

 

 

 

 

2710 19 49

som

 

 

 

 

eller

 

 

 

 

 

2710 19 61–

 

 

 

 

 

2710 19 69

 

 

 

 

 

 

a) har försetts

909 kr per

3 444 kr per

4 353 kr

 

 

med märk- och

m3

m3

per m3

 

 

färgämnen eller

 

 

 

ger mindre än 85 volympro- cent destillat vid 350°C, b) inte har för- setts med märk- och färgämnen och ger minst

 

KN-nr

Slag av bränsle

Skattebelopp

 

 

Prop. 2021/22:61

 

 

 

Energiskatt

Koldioxidskatt

Summa

 

 

 

 

 

skatt

 

 

85 volympro-

 

 

 

 

 

 

cent destillat

 

 

 

 

 

 

vid 350°C, till-

 

 

 

 

 

 

hörig

 

 

 

 

 

 

miljöklass 1

2 478 kr

2 262 kr per

4 740 kr

 

 

 

per m3

m3

per m3

 

 

miljöklass 2

2 797 kr per

2 262 kr per

5 059 kr

 

 

 

m3

m3

per m3

 

 

miljöklass 3

2 962 kr per

2 262 kr per

5 224 kr

 

 

eller inte tillhör

m3

m3

per m3

 

 

någon

 

 

 

 

 

 

miljöklass

 

 

 

 

4.

2711 12 11–

Gasol m.m.

 

 

 

 

 

2711 19 00

som används

 

 

 

 

 

 

för

 

 

 

 

 

 

a) drift av

0 kr per

3 624 kr per

3 624 kr

 

 

motordrivet

1 000 kg

1 000 kg

per

 

 

fordon, fartyg

 

 

1 000 kg

 

 

eller luftfartyg

 

 

 

 

 

 

b) annat ända-

1 168 kr per

3 624 kr per

4 792 kr

 

 

mål än som

1 000 kg

1 000 kg

per

 

 

avses under a

 

 

1 000 kg

5.

2711 11 00,

Naturgas som

 

 

 

 

 

2711 21 00

används för

 

 

 

 

 

 

a) drift av

0 kr per

2 579 kr per

2 579 kr

 

 

motordrivet

1 000 m3

1 000 m3

per

 

 

fordon, fartyg

 

 

1 000 m3

 

 

eller luftfartyg

 

 

 

 

 

 

b) annat ända-

1005 kr per

2 579 kr per

3 584 kr

 

 

mål än som

1 000 m3

1 000 m3

per

 

 

avses under a

 

 

1 000 m3

6.

2701, 2702

Kol och koks

692 kr per

2 997 kr per

3 689 kr

 

eller 2704

 

1 000 kg

1 000 kg

per

 

 

 

 

 

1 000 kg

7.

2710 11 31

Flygbensin

4 kr 16 öre

2 kr 61 öre per

6 kr 77

 

 

med en blyhalt

per liter

liter

öre per

 

 

om högst

 

 

liter

 

 

0,005 gram

 

 

 

 

 

 

per liter

 

 

 

 

I fall som avses i 5 kap. 16 § 3 och 4 samt 6 kap. 10 § 3 tas skatt ut med ett belopp som motsvarar skillnaden mellan de skattebelopp som gäller för bränslets olika användningssätt.

I fall som avses i 5 kap. 16 § 6 a och b och 6 kap. 10 § 4 tas skatt ut med ett belopp som motsvarar

1.skatten som gäller för bränsle enligt första stycket 3 b, om bränsle enligt första stycket 3 a har förvärvats utan skatt,

2.skillnaden mellan de skattebelopp som gäller för bränsle enligt första stycket 3 a respektive bränsle enligt första stycket 3 b, om bränsle enligt första stycket 3 a har förvärvats med skatt,

3.skatten som gäller för annat bränsle enligt första stycket, om sådant bränsle i annat fall än som avses i 1 har förvärvats utan skatt,

119

Prop. 2021/22:61

120

4.skatten som gäller för det bränsle enligt första stycket som det använda bränslet anses likvärdigt med enligt 3 eller 4 §, om bränsle enligt 3 eller 4 § har förvärvats utan skatt, och

5.skillnaden mellan de skattebelopp som gäller för bränsle enligt första stycket 3 a respektive bränsle enligt första stycket 3 b, om bränsle enligt 3 eller 4 § har förvärvats med skatt som motsvarar skatten som gäller för bränsle enligt första stycket 3 a.

I fall som avses i 5 kap. 16 § 6 c tillämpas tredje stycket 1–3 avseende flygfotogen (KN-nr 2710 19 21).

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2kap. 8 §6

Skatt enligt 1 § första stycket 3 b

Skatt enligt 1 § första stycket 3 b

skall inte tas ut om oljeprodukten

ska inte tas ut om oljeprodukten har

har försetts med märk- och

försetts med märk- och färgämnen

färgämnen som avses i 1 § första

som avses i 1 § första stycket 3 a

stycket 3 a

 

 

 

 

 

1. vid import av

den som är

1. vid

import

senast

när

skattskyldig enligt

4 kap. 1 b §

produkten deklareras för övergång

första stycket 1 eller 2 senast när

till fri omsättning, eller

 

produkten deklareras för övergång

 

 

 

 

till fri omsättning, eller

 

 

 

 

2.i annat fall än som avses under 1 senast när skattskyldighet för produkten inträder enligt 5 kap.

Om tulldeklaration för importen lämnas i ett annat EU-land med stöd av ett sådant tillstånd för centraliserad klarering som avses i artikel 179 i unionstullkodexen eller om bränslet förs in från något av de territorier som anges i 2 § lagen (2022:000) om Europeiska unionens punktskatteområde, ska första stycket 2 tillämpas.

Märkning och färgning enligt första stycket får i Sverige göras endast på en depå som är godkänd för detta ändamål av Tullverket i fall som avses i 1 och på ett skatteupplag som är godkänt av beskattningsmyndigheten för märkning och färgning i fall som avses i 2.

11 §7

Energiskatt och koldioxidskatt ska inte betalas för

1.bränslen enligt KN-nr 4401 och 4402,

2.bränslen enligt KN-nr 2705, som uppkommit vid en process som avses i 6 a kap. 1 § 1 eller i 11 kap. 9 § 2, när dessa är avsedda att förbrukas, säljs eller förbrukas som bränsle för uppvärmning,

6Senaste lydelse 2007:779.

7Senaste lydelse 2012:678.

3.bränsle som tillhandahålls i en särskild förpackning om högst en liter,

4.bränsle enligt 1 kap. 3 a § som under ett uppskovsförfarande blivit

fullständigt förstört eller oåterkalleligen gått förlorat och därigenom blivit oanvändbart som punktskattepliktigt bränsle på grund av

a) bränslets beskaffenhet,

b) oförutsedda händelser eller force majeure.

Den som gör gällande att bränsle

fullständigt förstörts eller oåterkalleligen gått förlorat, ska på ett tillfredsställande sätt visa detta för Skatteverket om förstörelsen eller förlusten

1.har skett i Sverige, eller

2.upptäckts här och det inte går att fastställa var den skett.

Första stycket 4 och andra stycket gäller även beskattat bränsle under flyttning från ett annat EU-land till mottagare i Sverige

1.under förutsättning att den som är skattskyldig enligt 4 kap. 1 § första stycket 5 har fullgjort de skyldigheter som föreskrivs i 4 kap.

11 § eller i 26 kap. 37 § skatteförfarandelagen (2011:1244) eller

2.vid distansförsäljning, under förutsättning att säljaren har ställt säkerhet för skatten enligt 4 kap. 9 eller 9 b § eller mottagare som avses i 4 kap. 10 § fullgjort

deklarationsskyldigheten enligt

26 kap. 37 § skatteförfarande- lagen.

3. bränsle som tillhandahålls i en Prop. 2021/22:61 särskild förpackning om högst en

liter.

12 §8

Energi och koldioxidskatt ska inte betalas för bränsle som avses i 1 kap. 3 a § som

8 Tidigare 12 § upphävd genom 2014:285.

121

Prop. 2021/22:61

1. förs

 

in

till

Sverige under

 

sådana

 

omständigheter

att

 

förutsättningar

skulle

finnas

att

 

bevilja

återbetalning

av

skatten

 

enligt 9 kap. 1 §,

 

 

 

 

 

 

2. förs in till Sverige i normal

 

bränsletank på motordrivet fordon

 

eller

till

fordonet

 

kopplad

 

släpvagn,

fartyg

eller

luftfartyg

 

som

används

yrkesmässigt

om

 

bränslet är motorbränsle och är

 

avsett att användas i motor på

 

fordonet, släpvagnen, fartyget eller

 

luftfartyget under transporten, eller

 

3. förs

 

in

till

Sverige

av

en

 

enskild person som har förvärvat

 

bränslet i ett annat EU-land och

 

som

själv

transporterar

bränslet

 

hit, om bränslet är avsett för dennes

 

eller

dennes

 

familjs

 

personliga

 

bruk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Första stycket 3 gäller inte

 

 

1. motorbränsle som förs in till

 

Sverige på annat sätt än i

 

fordonstank, bränsletank på fartyg

 

eller luftfartyg eller i reservdunk

 

som rymmer högst 10 liter, och

 

 

2. bränsle som avses i 2 kap. 1 §

 

första stycket 3 och som

 

 

 

 

a) är

avsett

att

förbrukas

för

 

uppvärmning här i landet, och

 

 

b) förs in hit på annat sätt än i

 

tankfordon

som

används

vid

 

yrkesmässig

handel

med

sådant

 

bränsle.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 §

Energiskatt och koldioxidskatt ska inte betalas för bränsle som avses i 1 kap. 3 a § och som under ett uppskovsförfarande, på grund av oförutsedda händelser eller force majeure, blivit fullständigt förstört eller oåterkalleligen gått förlorat och därigenom blivit oanvändbart som punktskatte- pliktigt bränsle.

 

14 §

 

 

 

Den som gör gällande att bränsle

122

fullständigt

förstörts

eller

oåterkalleligen gått förlorat ska på ett tillfredsställande sätt visa detta för Skatteverket om förstörelsen eller förlusten

1.har skett i Sverige, eller

2.upptäckts här och det inte går att fastställa var den skett.

15 §

Bestämmelserna i 13 och 14 §§ gäller även beskattat bränsle under flyttning från ett annat EU-land till mottagare i Sverige om bränslet flyttas

1. under förfarandet för beskattade varor, eller

2. genom distansförsäljning.

16 §

Vid en partiell förlust till följd av bränslets beskaffenhet ska energi- skatt och koldioxidskatt inte betalas för det som har gått förlorat i den utsträckning förlusten understiger den gemensamma tröskeln för partiella förluster av sådant bränsle, om förlusten inträffar

1. vid en flyttning under uppskovsförfarandet till eller från en plats i ett annat EU-land,

2.vid en flyttning under för- farandet för beskattade varor, eller

3.vid en flyttning genom distansförsäljning.

Med den gemensamma tröskeln för partiella förluster av ett visst bränsle avses den gemensamma tröskel som har fastställts av Europeiska kommissionen med stöd av artikel 6.10 i punktskatte- direktivet.

17 §

Energiskatt och koldioxidskatt ska inte heller betalas för det som gått förlorat vid en partiell förlust till följd av bränslets beskaffenhet under uppskovsförfarandet i andra fall än vid en flyttning till eller från en plats i ett annat EU-land. I sådana fall tillämpas 14 §.

Prop. 2021/22:61

123

Prop. 2021/22:61

Första

stycket gäller

även

 

förluster

vid

flyttningar

som

 

omfattas av 16 § men där det inte

 

har fastställts

någon gemensam

 

tröskel för partiella förluster för det

 

aktuella bränslet.

 

3 kap.

4 §

Svavelskatt skall inte betalas för svavelinnehållet i bränsle som avses i 2 kap. 11 §.

Svavelskatt ska inte betalas för svavelinnehållet i bränsle som avses i 2 kap. 11–17 §§.

4 kap. Godkännanden inom uppskovsförfarandet

Upplagshavare och skatteupplag

Vem får godkännas som upplagshavare?

1 § Som upplagshavare får den godkännas som i yrkesmässig verksamhet i Sverige avser att

1.tillverka eller bearbeta bränslen som avses i 1 kap. 3 a §,

2.på flygplats lagra flygfotogen (KN-nr 2710 19 21), som flyttats under ett uppskovsförfarande, för försäljning till förbrukning i luftfartyg när luftfartyget inte används för privat ändamål, eller

3.i större omfattning hålla bränslen som avses i 1 kap. 3 a § i lager. För godkännande som upplagshavare krävs att den som ansöker

1.är lämplig som upplagshavare med hänsyn till sina ekonomiska

förhållanden och omständigheterna i övrigt, och

2.disponerar över ett utrymme i Sverige som kan godkännas som skatteupplag.

Den som godkänns som upplagshavare ska samtidigt godkännas som registrerad avsändare.

Skatteupplag

2 § Upplagshavares hantering av skattepliktigt bränsle ska, för att omfattas av ett uppskovsförfarande, ske i ett godkänt skatteupplag.

Ett utrymme som används som eller är avsett att användas som bostad får inte godkännas som skatteupplag.

Lagerbokföring

3 § En upplagshavare ska för varje skatteupplag löpande bokföra varurörelser som rör skattepliktigt bränsle och regelbundet inventera lagret av sådant bränsle.

Krav vid mottagande av bränsle under uppskovsförfarandet

4 § En upplagshavare som tar emot bränsle som flyttas under uppskovsförfarandet ska göra det på det skatteupplag eller den direkta leveransplats som angetts i ett sådant elektroniskt administrativt dokument som avses i 4 b kap. 4 § eller ett sådant ersättningsdokument som avses i

124

4 b kap. 14 §. Bränsle som flyttas till ett skatteupplag ska vid mottagandet tas in i skatteupplaget.

Säkerhet för flyttning av bränsle under uppskovsförfarandet

5 § En upplagshavare som avser att flytta bränsle under uppskovsförfarandet enligt 4 a kap. 2 eller 4 § ska ställa säkerhet för betal- ning av den skatt som kan påföras upplagshavaren i Sverige eller ett annat EU-land vid flyttningen av bränslet.

Säkerheten ska ställas hos Skatteverket innan flyttning påbörjas och uppgå till ett belopp som motsvarar den genomsnittliga skatten på de bränslen som upplagshavaren flyttar under ett dygn. Vid beräkningen av genomsnittet ska hänsyn bara tas till de dygn under ett år då flyttningar av bränsle sker enligt 4 a kap. 2 eller 4 §. Ställd säkerhet får tas i anspråk om påförd skatt inte betalas i rätt tid. Har en upplagshavare påförts skatt i ett annat EU-land får säkerheten tas i anspråk om skattefordran är befogad och skatten inte har betalats i rätt tid.

Säkerhet för betalning av skatt

6 § Upplagshavare ska ställa säkerhet för betalning även av den skatt som kan påföras upplagshavaren enligt 5 kap. 3 eller 4 §. Säkerheten ska som lägst uppgå till ett belopp som motsvarar 10 procent av skatten på de bränslen som upplagshavaren vid varje tidpunkt förvarar i sina skatte- upplag. Säkerheten får dock inte understiga ett belopp som motsvarar 75 procent av det högsta belopp som en sådan beräkning medfört under de tre senaste kalendermånaderna. Vid beräkningen får det bortses från bränslen som beredskapslagras enligt lagen (2012:806) om beredskapslagring av olja. Ställd säkerhet får tas i anspråk om påförd skatt inte betalas i rätt tid.

Säkerhet vid återkallelse av godkännande

7 § Säkerheterna enligt 5 och 6 §§ ska kunna tas i anspråk under minst sex månader från den dag beslutet om återkallelse blir gällande, om godkännandet som upplagshavare återkallas. Säkerheten enligt 5 § får efter återkallelsen sänkas till ett belopp som motsvarar skatten på de bränslen för vilka flyttningen ännu inte har avslutats enligt 4 a kap. 7 §.

Registrerad varumottagare

8 § Som registrerad varumottagare får den godkännas som avser att i Sverige yrkesmässigt ta emot bränslen som flyttas enligt ett uppskovs- förfarande från ett annat EU-land. För godkännande krävs att den som ansöker om att bli godkänd är lämplig att vara registrerad varumottagare med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt.

Ordinarie mottagningsplats

9 § En registrerad varumottagare ska till Skatteverket ange den adress där varumottagaren kommer att ta emot bränslen som flyttas under uppskovsförfarandet (ordinarie mottagningsplats).

Prop. 2021/22:61

125

Prop. 2021/22:61

126

Krav vid mottagande av bränsle under uppskovsförfarandet

10 § Bränslen som flyttas under uppskovsförfarandet ska tas emot på den registrerade varumottagarens ordinarie mottagningsplats eller den direkta leveransplats som angetts i ett sådant elektroniskt administrativt dokument som avses i 4 b kap. 4 § eller ett sådant ersättningsdokument som avses i 4 b kap. 14 §.

Säkerhet

11 § En registrerad varumottagare ska hos Skatteverket ställa säkerhet för betalning av skatten på de bränslen som tas emot. Ställd säkerhet får tas i anspråk om skatten inte betalas i rätt tid.

Säkerheten ska kunna tas i anspråk av Skatteverket under minst sex månader från den dag beslutet om återkallelse blir gällande, om godkännandet som registrerad varumottagare återkallas.

12 § Säkerheten enligt 11 § ska som lägst uppgå till ett belopp som motsvarar den genomsnittliga skatt som har beslutats för

1.de tolv senaste redovisningsperioder för vilka beslut om skatt har fattats, eller

2.det lägre antal redovisningsperioder för vilka beslut om skatt har fattats, om det ännu inte har fattats beslut för tolv redovisningsperioder.

Vid beräkning av genomsnittet ska den sammanlagda skatt som beslutats för redovisningsperioderna delas med det antal av redovisningsperioderna för vilka skatt har beslutats till mer än noll kronor.

Om det belopp som säkerheten som lägst ska uppgå till vid en sådan beräkning är noll kronor, ska säkerheten i stället som lägst uppgå till ett belopp som vid varje tidpunkt motsvarar skatten på de bränslen som då är under flyttning till varumottagaren under uppskovsförfarandet.

13 § Om den registrerade varumottagaren har en redovisningsperiod för energi- och koldioxidskatt på bränslen som avses i 1 kap. 3 a § som är ett beskattningsår, ska säkerheten, i stället för vad som gäller enligt 12 §, som lägst uppgå till ett belopp som motsvarar det högsta av

1.den skatt som beslutats för den senaste redovisningsperioden, och

2.skatten på de bränslen som vid varje tidpunkt är under flyttning till varumottagaren under uppskovsförfarandet.

Tillfälligt registrerad varumottagare

14 § Som tillfälligt registrerad varumottagare får den godkännas som avser att endast vid ett enstaka tillfälle i Sverige yrkesmässigt ta emot bränsle som flyttas enligt ett uppskovsförfarande från ett annat EU-land. Godkännandet ska i dessa fall begränsas till att gälla mottagande av bränsle vid denna särskilt angivna flyttning.

En tillfälligt registrerad varumottagare ska till Skatteverket ange den adress där bränslet kommer att tas emot.

Ett godkännande enligt första stycket ska ges när säkerhet ställts för skatten på bränslet. Säkerheten ska ställas hos Skatteverket innan bränslet flyttas från det andra EU-landet. Ställd säkerhet får tas i anspråk om skatten inte betalas i rätt tid.

Registrerad avsändare

15 § Som registrerad avsändare får den godkännas som avser att i Sverige yrkesmässigt avsända bränsle under ett uppskovsförfarande vid bränslets övergång till fri omsättning enligt artikel 201 i unionstullkodexen eller, om det är fråga om en unionsvara, vid den tidpunkt då skyldigheterna enligt tullagstiftningen fullgjorts. För godkännande krävs att den som ansöker om att bli godkänd är lämplig att vara registrerad avsändare med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt.

Bestämmelserna om säkerhet för skatten i 5 och 7 §§ tillämpas även på registrerad avsändare. Det som där sägs om flyttningar under uppskovs- förfarandet ska då avse flyttningar enligt 4 a kap. 3 och 4 §§.

Ansökan och beslut

16 § Skatteverket beslutar i fråga om godkännande av upplagshavare, registrerad varumottagare, tillfälligt registrerad varumottagare, registrerad avsändare eller skatteupplag efter särskild ansökan.

Återkallelse av godkännande

17 § Godkännande av upplagshavare, registrerad varumottagare, tillfälligt registrerad varumottagare, registrerad avsändare eller skatte- upplag får återkallas, om

1.förutsättningarna för godkännande inte längre finns,

2.ställd säkerhet inte längre är godtagbar, eller

3.den som är godkänd begär det.

Om ett godkännande av upplagshavare återkallas omfattar beslutet även godkännandet av dennes skatteupplag och godkännandet som registrerad avsändare.

Beslut om återkallelse gäller omedelbart, om inte något annat anges i beslutet.

Konkurs

18 § Om en godkänd upplagshavare, registrerad varumottagare eller tillfälligt registrerad varumottagare försätts i konkurs, övergår godkännandet till konkursboet. Konkursboet är skattskyldigt för bränsle för vilket skattskyldighet enligt 5 kap. 3, 4 eller 7 § inträder efter konkurs- beslutet.

Om sådant bränsle ägs av någon annan än konkursgäldenären och bränslet inte ingår i konkursen, är ägaren skattskyldig för bränslet i stället för konkursboet. Skattskyldigheten för ägaren inträder vid den tidpunkt då skattskyldighet skulle ha inträtt för upplagshavaren eller varumottagaren enligt 5 kap. 3, 4 eller 7 §.

Kravet på säkerhet enligt 6 § gäller inte en upplagshavares konkursbo.

Jämkning av säkerhetsbelopp

19 § Om leverans av bränsle sker via rörledning behöver säkerhet enligt 5 eller 15 § inte ställas. Skatteverket får dock besluta att säkerhet ska ställas om det finns särskilda skäl.

Prop. 2021/22:61

127

Prop. 2021/22:61 Om leverans av bränsle sker med fartyg får Skatteverket medge att upplagshavaren eller den registrerade avsändaren inte behöver ställa säkerhet enligt 5 eller 15 §. Ett sådant medgivande får endast lämnas om det är förenligt med överenskommelser mellan Sverige och övriga berörda medlemsstater.

20 § I de fall som avses i 6 och 11–13 §§ får Skatteverket medge att säkerhet inte behöver ställas eller att den får uppgå till ett lägre belopp än vad som följer av de bestämmelserna, om det finns skäl till detta med hänsyn till den skattskyldiges ekonomiska förhållanden eller andra särskilda omständigheter.

4 a kap. Flyttningar under uppskovförfarandet

När får bränsle flyttas under uppskovsförfarandet?

1 § Bränsle som avses i 1 kap. 3 a § får flyttas under uppskovs- förfarandet endast i de fall som anges i 2–4 §§.

För flyttningar som påbörjas i ett annat EU-land gäller dock 8 §.

Flyttningar från ett skatteupplag

2 § Under uppskovsförfarandet får bränsle flyttas från ett skatteupplag till

1.ett annat skatteupplag,

2.en registrerad varumottagare eller tillfälligt registrerad varumottagare

iett annat EU-land,

3.en plats där det skattepliktiga bränslet lämnar EU,

4.ett utförseltullkontor som samtidigt är avgångstullkontor för förfarandet för extern transitering, eller

5.någon av följande mottagare:

a)en beskickning eller ett konsulat i ett annat EU-land, en medlem av den diplomatiska personalen vid en sådan beskickning eller ett sådant konsulat,

b)en internationell organisation med säte i ett annat EU-land, en medlemsstats ombud vid en sådan organisation eller en person med tjänst hos eller uppdrag av en sådan organisation,

c)väpnade styrkor som tillhör ett annat EU-land än det dit bränslet flyttas och som deltar i försvarsinsatser för att genomföra en unions- verksamhet inom ramen för den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken, om bränslet är avsett för styrkornas eget bruk, för civilpersonal som följer med dem eller för mässar och marketenterier, eller

d)väpnade styrkor som tillhör ett annat land än det dit bränslet flyttas och som är part i Nordatlantiska fördraget, för styrkornas eget bruk, för civilpersonal som följer med dem eller för mässar och marketenterier.

Första stycket 5 gäller om bränslet flyttas till en plats i ett annat EU-land och endast i den omfattning frihet från bränsleskatt gäller i det andra EU- landet.

128

Flyttningar från platsen för import

Prop. 2021/22:61

3

§ Under uppskovsförfarandet får bränsle flyttas från platsen för import

till någon av de destinationer som avses i 2 §, om bränslet avsänds av en

registrerad avsändare.

 

Flyttningar till en direkt leveransplats

 

4

§

Bränsle får även flyttas under uppskovsförfarandet från

ett

skatteupplag eller platsen för import till en annan plats än den som avses i

2

§ första stycket 1 eller 2 (direkt leveransplats), om denna plats i förväg

har anmälts till den behöriga myndigheten i destinationsmedlemsstaten av

den mottagande upplagshavaren eller den registrerade varumottagaren.

 

Krav på elektroniskt administrativt dokument och säkerhet

 

5

§

För flyttning under uppskovsförfarandet krävs att det bränsle som

flyttas omfattas av

1.sådant elektroniskt administrativt dokument som avses i 4 b kap. 4 § eller av sådant ersättningsdokument som avses i 4 b kap. 14 §, och

2.sådan säkerhet för skatten som avses i 4 kap. 5 eller 15 §.

Kravet i första stycket 1 gäller inte flyttningar som sker enbart på svenskt territorium och där bränslets slutdestination finns på svenskt territorium om bränslet avsänds av någon annan än en registrerad avsändare.

Ytterligare krav vid import

6 § Vid flyttning under uppskovsförfarandet från en plats för import i Sverige ska deklaranten eller någon annan person som är direkt eller indirekt involverad i fullgörandet av tullformaliteter enligt artikel 15 i unionstullkodexen till Tullverket lämna

1.det punktskattenummer som identifierar den registrerade avsändaren för flyttningen,

2.det punktskattenummer som identifierar den mottagare som bränslet sänds till, och

3.bevis för att avsikten är att det importerade bränslet ska avsändas under uppskovsförfarandet.

Första stycket gäller inte om platsen för import är en plats som är godkänd som skatteupplag.

Om tulldeklaration för bränslet ges in i ett annat EU-land med stöd av ett tillstånd för centraliserad klarering enligt artikel 179 i unionstullkodexen, får uppgifterna i första stycket lämnas i tulldeklarationen i det andra EU-landet.

När avslutas en flyttning?

7 § En flyttning under uppskovsförfarandet avslutas när mottagaren har tagit emot bränslet på en sådan destination som avses i 2–4 §§. Vid export avslutas flyttningen när bränslet har lämnat EU. Vid en sådan flyttning som avses i 2 § första stycket 4 avslutas flyttningen när bränslet har hänförts till förfarandet för extern transitering.

129

Prop. 2021/22:61 Flyttningar som påbörjas utanför Sverige

130

8 § Bränsle som flyttas enligt artiklarna 16–28 i punktskattedirektivet, och där flyttningen inte har påbörjats i Sverige, omfattas av bestämmelserna om flyttning under uppskovsförfarandet i denna lag när bränslet befinner sig på svenskt territorium.

4 b kap. Dokumenthantering vid flyttningar av bränsle under uppskovsförfarandet

Det datoriserade systemet

1 § I det datoriserade systemet ska följande dokument och uppgifter hanteras i samband med flyttningar under uppskovsförfarandet:

1.elektroniska administrativa dokument enligt 4 § första stycket,

2.administrativa referenskoder enligt 4 § tredje stycket,

3.uppgifter om ändrad destination enligt 6 §,

4.underrättelser enligt 8 § om att bränsle inte längre ska föras ut från unionens tullområde,

5.mottagningsrapporter enligt 10 §, och

6.exportrapporter enligt 11 §.

Bestämmelser om behandlingen av uppgifter i det datoriserade systemet finns i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet.

När det datoriserade systemet inte är tillgängligt gäller bestämmelserna i 14–16 §§.

Bestämmelserna i 4–6, 8, 9, 14, 15 och 17 §§ om avsändande av varor gäller upplagshavare och registrerade avsändare.

2 § När en flyttning under uppskovsförfarandet sker enbart på svenskt territorium och bränslets slutdestination finns på svenskt territorium gäller inte bestämmelserna i detta kapitel om bränslet avsänds av någon annan än en registrerad avsändare.

3 § Den som upprättar ett elektroniskt administrativt dokument, en mottagningsrapport eller en exportrapport via det datoriserade systemet, ska kunna verifieras genom ett tekniskt förfarande.

Uppgifter som har lämnats för en juridisk person i det datoriserade systemet ska anses ha lämnats av denne, om det inte är uppenbart att uppgiftslämnaren saknat behörighet att företräda den juridiska personen.

Elektroniskt administrativt dokument och administrativ referenskod

4 § Innan en sådan flyttning av bränsle som avses i 4 a kap. 2–4 §§ på- börjas, ska avsändaren via det datoriserade systemet lämna ett elektroniskt administrativt dokument till Skatteverket. Avsändaren får återkalla dokumentet så länge flyttningen av bränslet inte har påbörjats.

Skatteverket ska göra en elektronisk kontroll av dokumentet.

Är uppgifterna i dokumentet giltiga, ska Skatteverket tilldela det en administrativ referenskod och meddela koden till avsändaren. Är uppgifterna i dokumentet inte giltiga, ska Skatteverket utan dröjsmål underrätta avsändaren om det.

Den administrativa referenskoden ska medfölja flyttningen

5 § Avsändaren ska lämna den administrativa referenskoden till den person som medför bränslet eller, om ingen person medför bränslet, till transportören eller fraktföraren. Koden ska på begäran kunna uppvisas för behörig myndighet under hela bränsleflyttningen.

Ändrad destination

6 § Den som har avsänt bränsle under ett uppskovsförfarande får via det datoriserade systemet ändra flyttningens destination. Den nya platsen eller mottagaren måste vara en sådan destination som avses i 4 a kap. 2 § första stycket 1, 2, 3 eller 4 eller en direkt leveransplats.

Avsändaren ska för detta ändamål via det datoriserade systemet lämna ett elektroniskt dokument om ändrad destination till Skatteverket.

Den administrativa referenskoden ska lämnas till Tullverket vid export

7 § Om en exportdeklaration har getts in till Tullverket för bränsle som omfattas av en flyttning under uppskovsförfarandet till en destination som avses i 4 a kap. 2 § första stycket 3 eller 4, ska deklaranten lämna den administrativa referenskoden för det bränsle som avses i export- deklarationen till Tullverket.

Underrättelse om att bränsle inte längre ska föras ut ur unionens tullområde

8 § Om bränsle har avsänts under uppskovsförfarandet till en destination som avses i 4 a kap. 2 § första stycket 3 eller 4 från en plats i Sverige och Skatteverket får uppgifter från Tullverket om att bränslet inte längre ska föras ut ur unionens tullområde, ska Skatteverket underrätta avsändaren om detta.

Om en exportdeklaration för bränslet har getts in i ett annat EU-land och Skatteverket från de behöriga myndigheterna i det landet får en underrättelse om att bränslet inte längre ska föras ut ur unionens tullområde, ska Skatteverket utan dröjsmål vidarebefordra denna under- rättelse till avsändaren.

När en underrättelse enligt första eller andra stycket har tagits emot ska avsändaren, beroende på vad som är lämpligt, återkalla det elektroniska administrativa dokumentet enligt 4 § första stycket eller ändra flyttningens destination enligt 6 §.

Intyg om skattefrihet ska medfölja bränsle i vissa fall

9 § Vid flyttning av bränsle till mottagare som avses i 4 a kap. 2 § första stycket 5, ska bränslet åtföljas av ett intyg om att skattefrihet gäller för bränslet i det andra EU-landet.

Mottagningsrapport

10 § Den som på en sådan destination som avses i 4 a kap. 2 § första stycket 1, 2 eller 5 eller 4 § tar emot bränsle som flyttats under ett uppskovsförfarande ska, utan dröjsmål och senast inom fem dagar efter mottagandet, via det datoriserade systemet lämna en rapport till Skatteverket om att bränslet tagits emot (mottagningsrapport).

Prop. 2021/22:61

131

Prop. 2021/22:61

132

Exportrapport

11 § Vid flyttning till en sådan destination som avses i 4 a kap. 2 § första stycket 3 ska Skatteverket, efter det att ett intyg har tagits emot från Tullverket om att bränslet har lämnat EU, via det datoriserade systemet lämna en rapport om att bränslet har exporterats (exportrapport).

Vid flyttning till en sådan destination som avses i 4 a kap. 2 § första stycket 4 ska Skatteverket, efter det att uppgifter tagits emot från Tullverket om att bränslet hänförts till förfarandet för extern transitering, lämna en exportrapport via det datoriserade systemet.

Bevis om att flyttningen har avslutats

12 § Mottagningsrapporter och exportrapporter utgör bevis på att flyttningen har avslutats på en sådan destination som avses i 4 a kap. 2 eller 4 §.

Om det inte har lämnats en mottagningsrapport genom det datoriserade systemet, får Skatteverket intyga att bränslet har tagits emot om verket har tillfredsställande bevis för att bränslet har nått den angivna destinationen (alternativt bevis). Skatteverket ska informera den behöriga myndigheten i avsändarmedlemsstaten om det alternativa beviset.

När Skatteverket från en behörig myndighet i ett annat EU-land har tagit emot ett sådant alternativt bevis, ska Skatteverket avsluta flyttningen i det datoriserade systemet.

13 § Bestämmelserna i 12 § andra stycket gäller i tillämpliga delar när en exportrapport inte kan utfärdas via det datoriserade systemet. I ett sådant fall ska Tullverket lämna ett intyg enligt 11 § till Skatteverket.

Reservsystemet

Ersättningsdokument

14 § När det datoriserade systemet inte är tillgängligt får en bränsleflyttning under uppskovsförfarandet påbörjas, om

1.bränslet åtföljs av ett ersättningsdokument som innehåller samma uppgifter som det elektroniska administrativa dokumentet skulle ha innehållit om det hade kunnat upprättas, och

2.avsändaren genom att lämna in en kopia av ersättningsdokumentet informerar Skatteverket om flyttningen innan den påbörjas.

Om avsändaren är förhindrad att fullgöra informationsskyldigheten på det sätt som föreskrivs i första stycket 2, får Skatteverket informeras på annat sätt innan flyttningen påbörjas. I så fall ska en kopia av ersättningsdokumentet lämnas in till Skatteverket snarast möjligt efter det att flyttningen påbörjats.

När det datoriserade systemet inte är tillgängligt, får avsändaren på annat sätt informera Skatteverket om en sådan ändring av destinationen som avses i 6 §. Informationen ska lämnas till Skatteverket innan destinationen ändras.

15 § När det datoriserade systemet inte är tillgängligt, ska avsändaren av en flyttning till en destination som avses i 4 a kap. 2 § första stycket 3 eller 4 lämna en kopia av ersättningsdokumentet till deklaranten.

Om en deklarant har gett in en exportdeklaration till Tullverket som Prop. 2021/22:61 omfattar bränsle vilket följs av ett ersättningsdokument, ska deklaranten

lämna en kopia av det eller de ersättningsdokument som avser bränsle som omfattas av exportdeklarationen till Tullverket.

16 § Om en mottagningsrapport inte kan lämnas inom den tidsfrist som anges i 10 § på grund av att det datoriserade systemet inte är tillgängligt, ska mottagaren i stället rapportera att bränslet tagits emot genom att lämna in ett ersättningsdokument till Skatteverket. Dokumentet ska innehålla samma uppgifter som mottagningsrapporten skulle ha innehållit om den hade kunnat upprättas och ett intygande om att flyttningen avslutats.

Första stycket gäller även när den som tar emot bränslet inte fått ett elektroniskt administrativt dokument för den aktuella bränsleflyttningen, på grund av att det datoriserade systemet tidigare inte varit tillgängligt.

Första och andra styckena gäller i tillämpliga delar när det inte går att lämna en exportrapport eller en underrättelse om att bränslet inte längre ska föras ut. I ett sådant fall ska Skatteverket upprätta rapporten eller underrättelsen, efter det att ett intyg enligt 11 § första stycket eller uppgifter enligt 8 § första stycket eller 11 § andra stycket har tagits emot från Tullverket.

Åtgärder när det datoriserade systemet åter är tillgängligt

17 § När det datoriserade systemet åter är tillgängligt ska följande dokument och uppgifter snarast lämnas i systemet:

1.Den som avsänt bränsle enligt 4 a kap. 2, 3 eller 4 § ska lämna ett elektroniskt administrativt dokument.

2.Den som ändrat flyttningens destination enligt 6 § ska lämna uppgifter om denna åtgärd.

3.Den som tagit emot bränsle som flyttats enligt 4 a kap. 2, 3 eller 4 § ska lämna en mottagningsrapport.

4.Skatteverket ska lämna en exportrapport eller en underrättelse om att bränslet inte längre ska föras ut ur unionens tullområde.

En mottagnings- eller exportrapport eller en underrättelse om att bränslet inte längre ska föras ut ur unionens tullområde ska dock inte lämnas via det datoriserade systemet förrän det elektroniska administrativa dokumentet för den aktuella bränsleflyttningen tagits emot via systemet.

Så snart det har kontrollerats enligt 4 § att uppgifterna i det elektroniska administrativa dokumentet är giltiga, ska detta dokument ersätta ersättningsdokumentet enligt 14 §.

4 c kap. Distansförsäljning

1 § Med distansförsäljning avses att beskattat bränsle

1.köps av någon som inte bedriver självständig ekonomisk verksamhet,

och

2.avsänds eller transporteras direkt eller indirekt hit från ett annat EU- land av en avsändare som bedriver en självständig ekonomisk verksamhet eller av någon annan för dennes räkning.

133

Prop. 2021/22:61

134

Tillfälligt registrerad distansförsäljare

2 § Den som avser att avsända bränsle genom distansförsäljning, och som inte är registrerad distansförsäljare enligt 3 §, ska innan bränslet avsänds från det andra EU-landet anmäla sig till Skatteverket för registrering som tillfälligt registrerad distansförsäljare.

En sådan registrering ska avse en särskilt angiven flyttning och ska göras bara om säkerhet ställts för den skatt som kan påföras i Sverige eller ett annat EU-land för bränslet. Ställd säkerhet får tas i anspråk om påförd skatt inte betalas i rätt tid. Har en tillfälligt registrerad distansförsäljare påförts skatt i ett annat EU-land, får säkerheten tas i anspråk om skattefordran är befogad och skatten inte har betalats i rätt tid.

Säkerheten ska kunna tas i anspråk under minst sex månader från den dag ett beslut om avregistrering av den tillfälligt registrerade distans- försäljaren blir gällande.

Registrerad distansförsäljare

3 § Den som avser att avsända bränsle genom distansförsäljning vid mer än enstaka tillfällen får anmäla sig till Skatteverket för registrering som registrerad distansförsäljare.

En sådan registrering ska göras om avsändaren

1.har ställt säkerhet för skatten enligt 4 §,

2.inte har obetalda belopp med mer än 2 000 kronor för skatter och avgifter på skattekontot enligt 61 kap. skatteförfarandelagen (2011:1244) vid en avstämning av detta, och

3.inte har obetalda belopp för skatter, avgifter, böter eller andra fordringar till staten som vid verkställighet enligt utsökningsbalken handläggs i allmänt mål och som har överlämnats till Kronofogde- myndigheten för indrivning.

4 § En registrerad distansförsäljare ska ställa säkerhet för betalning av den skatt som kan påföras distansförsäljaren för bränslet i Sverige eller ett annat EU-land. Säkerheten ska ställas hos Skatteverket innan flyttningen påbörjas. Säkerheten ska som lägst uppgå till ett belopp som vid varje tidpunkt motsvarar skatten på det bränsle som är under flyttning från den registrerade distansförsäljaren.

Ställd säkerhet får tas i anspråk om påförd skatt inte betalas i rätt tid. Har en registrerad distansförsäljare påförts skatt i ett annat EU-land, får säkerheten tas i anspråk om skattefordran är befogad och skatten inte har betalats i rätt tid.

Säkerheten ska kunna tas i anspråk under minst sex månader från den dag beslutet om avregistrering blir gällande, om distansförsäljaren avregistreras.

Avregistrering

5 § Skatteverket ska avregistrera en tillfälligt registrerad distansförsäljare när den aktuella flyttningen avslutats eller om förutsättningarna för registrering inte längre finns.

Skatteverket får avregistrera en registrerad distansförsäljare, om 1. förutsättningarna för registrering inte längre finns,

2. ställd säkerhet inte längre är godtagbar, eller

Prop. 2021/22:61

3. distansförsäljaren begär det.

 

Ett beslut om avregistrering gäller omedelbart, om inte något annat

 

anges i beslutet.

 

Anmälningsskyldighet för mottagare vid distansförsäljning

 

6 § Den som avser att ta emot bränsle som avsänds till Sverige genom

 

distansförsäljning från någon som varken är tillfälligt registrerad

 

distansförsäljare för den aktuella flyttningen eller registrerad

 

distansförsäljare, ska anmäla flyttningen av bränslet till Skatteverket innan

 

bränslet avsänds från det andra EU-landet.

 

4 d kap. Förfarandet för beskattade varor När ska förfarandet för beskattade varor användas?

1 § Förfarandet för beskattade varor ska användas när beskattat bränsle flyttas till eller förs in från ett annat EU-land om inte flyttningen

1.omfattas av undantag från skatt enligt 2 kap. 12 § eller motsvarande bestämmelser i destinationsmedlemsstatens lagstiftning,

2.omfattas av 2 kap. 12 § andra stycket eller motsvarande bestämmelser

idestinationsmedlemsstatens lagstiftning, eller

3.utgör distansförsäljning enligt 4 c kap. 1 § eller motsvarande bestämmelser i destinationsmedlemsstatens lagstiftning.

Förfarandet för beskattade varor ska även användas när beskattat bränsle ska flyttas till en plats i Sverige via ett annat EU-land.

Krav på elektroniskt förenklat administrativt dokument

2 § För att en flyttning ska anses vara förenlig med kraven för förfarandet för beskattade varor krävs att det bränsle som flyttas omfattas av ett sådant elektroniskt förenklat administrativt dokument som avses i 4 e kap. 3 § eller av sådant ersättningsdokument som avses i 4 e kap. 9 §.

En flyttning under förfarandet för beskattade varor ska göras mellan en

 

certifierad avsändare eller tillfälligt certifierad avsändare och en certifierad

 

mottagare eller tillfälligt certifierad mottagare.

 

Aktörer inom förfarandet för beskattade varor

 

Tillfälligt certifierad mottagare

 

3 § Den som avser att i Sverige yrkesmässigt ta emot bränsle som enligt

 

1 § ska flyttas under förfarandet för beskattade varor, och som inte är

 

certifierad mottagare enligt 5 §, ska anmäla sig till Skatteverket för

 

registrering som tillfälligt certifierad mottagare. Även en enskild person

 

som avser att ta emot bränsle under förfarandet för beskattade varor ska

 

anmäla sig för registrering som tillfälligt certifierad mottagare.

 

En tillfälligt certifierad mottagare ska till Skatteverket ange den adress

 

där bränslet kommer att tas emot.

 

4 § En registrering som tillfälligt certifierad mottagare ska begränsas till

 

att gälla mottagandet av en särskilt angiven flyttning.

135

Prop. 2021/22:61 En registrering ska göras när säkerhet ställts för den skatt som kan påföras i Sverige eller ett annat EU-land vid flyttningen eller mottagandet av bränslet. Säkerheten ska ställas hos Skatteverket innan bränslet flyttas från det andra EU-landet. Ställd säkerhet får tas i anspråk om påförd skatt inte betalas i rätt tid. Har en tillfälligt certifierad mottagare påförts skatt i ett annat EU-land, får säkerheten tas i anspråk om skattefordran är befogad och skatten inte har betalats i rätt tid.

136

Säkerheten ska kunna tas i anspråk under minst sex månader från den dag ett beslut om avregistrering av den tillfälligt certifierade mottagaren blir gällande.

Certifierad mottagare

5 § Den som avser att i Sverige yrkesmässigt, vid mer än enstaka tillfällen, ta emot bränsle som enligt 1 § ska flyttas under förfarandet för beskattade varor får anmäla sig till Skatteverket för registrering som certifierad mottagare.

En sådan registrering ska göras om mottagaren

1.har ställt säkerhet för skatten enligt 6 §,

2.har angett en ordinarie mottagningsplats enligt 7 §,

3.inte har obetalda belopp med mer än 2 000 kronor för skatter och avgifter på skattekontot enligt 61 kap. skatteförfarandelagen (2011:1244) vid en avstämning av detta, och

4.inte har obetalda belopp för skatter, avgifter, böter eller andra fordringar till staten som vid verkställighet enligt utsökningsbalken handläggs i allmänt mål och som har överlämnats till Kronofogde- myndigheten för indrivning.

6 § En certifierad mottagare ska ställa säkerhet för betalning av den skatt som kan påföras mottagaren i Sverige eller ett annat EU-land vid flyttningen eller mottagandet av bränslet. Säkerheten ska ställas hos Skatteverket innan flyttningen påbörjas. Säkerheten ska som lägst uppgå till ett belopp som vid varje tillfälle motsvarar skatten för det bränsle som är under flyttning till den certifierade mottagaren.

Ställd säkerhet får tas i anspråk om påförd skatt inte betalas i rätt tid. Har en certifierad mottagare påförts skatt i ett annat EU-land, får säkerheten tas i anspråk om skattefordran är befogad och skatten inte har betalats i rätt tid.

Säkerheten ska kunna tas i anspråk under minst sex månader från den dag beslutet om avregistrering blir gällande, om den certifierade mottagaren avregistreras.

7 § En certifierad mottagare ska till Skatteverket ange en adress där mottagaren kommer att ta emot bränsle som flyttas under förfarandet för beskattade varor (ordinarie mottagningsplats). Den certifierade mottagaren får även ta emot bränsle på en annan adress (alternativ mottagningsplats) om Skatteverket har underrättats om denna innan flyttningen av bränslet påbörjas.

En certifierad mottagare som tar emot bränsle som flyttas under förfarandet för beskattade varor ska göra det på den ordinarie mottagningsplats eller alternativa mottagningsplats som angetts i det

förenklade elektroniska administrativa dokumentet eller ersättnings- Prop. 2021/22:61 dokumentet.

Tillfälligt certifierad avsändare

8 § Den som avser att i Sverige yrkesmässigt avsända bränsle som enligt 1 § ska flyttas under förfarandet för beskattade varor, och som inte är certifierad avsändare enligt 9 §, ska anmäla sig till Skatteverket för registrering som tillfälligt certifierad avsändare. Även en enskild person som avser att avsända bränsle under förfarandet för beskattade varor ska anmäla sig för registrering som tillfälligt certifierad avsändare.

En registrering som tillfälligt certifierad avsändare ska begränsas till att gälla avsändandet av en särskilt angiven flyttning.

En tillfälligt certifierad avsändare ska till Skatteverket ange den adress från vilken bränslet kommer att avsändas.

Certifierad avsändare

9 § Den som avser att i Sverige yrkesmässigt, vid mer än enstaka tillfällen, avsända bränsle som enligt 1 § ska flyttas under förfarandet för beskattade varor får anmäla sig till Skatteverket för registrering som certifierad avsändare.

En certifierad avsändare ska till Skatteverket ange en adress från vilken avsändaren kommer att avsända bränsle som flyttas under förfarandet för beskattade varor (ordinarie avsändningsplats). Den certifierade avsändaren får även avsända bränsle från en annan adress (alternativ avsändningsplats) om Skatteverket har underrättats om denna innan flyttningen av bränslet påbörjas.

En certifierad avsändare som avsänder bränsle som flyttas under förfarandet för beskattade varor ska göra det från den ordinarie avsändningsplats eller alternativa avsändningsplats som angetts i det elektroniska förenklade administrativa dokumentet eller ersättnings- dokumentet.

Avregistrering

10 § Skatteverket ska avregistrera en tillfälligt certifierad mottagare eller en tillfälligt certifierad avsändare när den aktuella flyttningen avslutats eller om förutsättningarna för registrering inte längre finns.

Skatteverket får avregistrera en certifierad mottagare eller certifierad avsändare, om

1.förutsättningarna för registrering inte längre finns,

2.ställd säkerhet inte längre är godtagbar när det gäller mottagaren, eller

3.mottagaren respektive avsändaren begär det.

Ett beslut om avregistrering gäller omedelbart, om inte något annat anges i beslutet.

När påbörjas och avslutas en flyttning?

11 § En flyttning under förfarandet för beskattade varor påbörjas när bränslet lämnar

1. den tillfälligt certifierade avsändaren, eller

137

Prop. 2021/22:61 2. den ordinarie eller alternativa avsändningsplats för den certifierade avsändaren i avsändarmedlemsstaten som har angetts i det elektroniska förenklade administrativa dokumentet.

En flyttning under förfarandet för beskattade varor avslutas när bränslet tagits emot av

1.den tillfälligt certifierade mottagaren, eller

2.den certifierade mottagaren på den ordinarie eller alternativa mottagningsplats för den certifierade mottagaren i destinations- medlemsstaten som har angetts i det elektroniska förenklade administrativa dokumentet.

Flyttningar som påbörjas utanför Sverige

12 § Beskattat bränsle som flyttas enligt artiklarna 33–42 i punktskattedirektivet, och där flyttningen inte har påbörjats i Sverige, omfattas av bestämmelserna om förfarandet för beskattade varor i denna lag när bränslet befinner sig på svenskt territorium.

Särskild bestämmelse för bränsle som omfattas av 2 kap. 12 § andra stycket

13 § Den som för in bränsle enligt 2 kap. 12 § andra stycket ska, innan bränslet flyttas från det andra EU-landet, anmäla bränslet till Skatteverket och ställa säkerhet för betalning av skatten på bränslet. Ställd säkerhet får tas i anspråk om skatten inte betalas i rätt tid.

4 e kap. Dokumenthantering vid flyttningar under förfarandet för beskattade varor

Det datoriserade systemet

1 § I det datoriserade systemet ska följande dokument och uppgifter hanteras i samband med flyttningar under förfarandet för beskattade varor:

1.elektroniska förenklade administrativa dokument enligt 3 § första stycket,

2.förenklade administrativa referenskoder enligt 3 § tredje stycket,

3.uppgifter om ändrad destination enligt 5 §, och

4.mottagningsrapporter enligt 6 §.

Bestämmelser om behandlingen av uppgifter i det datoriserade systemet finns i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet.

När det datoriserade systemet inte är tillgängligt gäller bestämmelserna i 9 och 10 §§.

Bestämmelserna i detta kapitel om certifierade avsändare och certifierade mottagare gäller även tillfälligt certifierade avsändare och tillfälligt certifierade mottagare.

2 § Den som upprättar ett elektroniskt förenklat administrativt dokument eller en mottagningsrapport via det datoriserade systemet, ska kunna verifieras genom ett tekniskt förfarande.

138

Uppgifter som har lämnats för en juridisk person i det datoriserade systemet ska anses ha lämnats av denne, om det inte är uppenbart att uppgiftslämnaren saknat behörighet att företräda den juridiska personen.

Elektroniskt förenklat administrativt dokument och förenklad administrativ referenskod

3 § Innan en flyttning av bränsle under förfarandet för beskattade varor påbörjas, ska den certifierade avsändaren via det datoriserade systemet lämna ett elektroniskt förenklat administrativt dokument till Skatteverket.

Skatteverket ska göra en elektronisk kontroll av dokumentet.

Är uppgifterna i dokumentet giltiga, ska Skatteverket tilldela det en förenklad administrativ referenskod och meddela koden till den certifierade avsändaren. Är uppgifterna i dokumentet inte giltiga, ska Skatteverket utan dröjsmål underrätta den certifierade avsändaren om det.

Den förenklade administrativa referenskoden ska medfölja flyttningen

4 § Den certifierade avsändaren ska lämna den förenklade administrativa referenskoden till den person som medför bränslet eller, om ingen person medför bränslet, till transportören eller fraktföraren. Koden ska på begäran kunna uppvisas för behörig myndighet under hela bränsleflyttningen.

Ändrad destination

5 § Den certifierade avsändaren får via det datoriserade systemet ändra flyttningens destination. Den nya destinationen får vara

1.en annan mottagningsplats för den certifierade mottagaren i samma EU-land som den ursprungliga mottagningsplatsen, eller

2.avsändningsplatsen.

Den certifierade avsändaren ska för detta ändamål via det datoriserade systemet lämna ett elektroniskt dokument om ändrad destination till Skatteverket.

Mottagningsrapport

6 § Vid mottagandet av bränsle som flyttats under förfarandet för beskattade varor ska den certifierade mottagaren, utan dröjsmål och senast inom fem dagar efter mottagandet, via det datoriserade systemet lämna en rapport till Skatteverket om att bränslet tagits emot (mottagningsrapport).

7 § Mottagningsrapporten utgör bevis på att bränslet har tagits emot av den certifierade mottagaren.

När Skatteverket tagit emot en mottagningsrapport ska verket, efter det att den certifierade mottagaren har fullgjort alla nödvändiga formaliteter, sända mottagningsrapporten till de behöriga myndigheterna i avsändarmedlemsstaten. Den mottagningsrapport som vidaresänds av Skatteverket ska anses utgöra tillräckligt bevis för att den certifierade mottagaren har fullgjort alla nödvändiga formaliteter och, i tillämpliga fall och såvida bränslet inte är undantaget från punktskatt, betalat all punktskatt i Sverige.

Prop. 2021/22:61

139

Prop. 2021/22:61 8 § Om det inte har lämnats en mottagningsrapport genom det datoriserade systemet, får Skatteverket intyga att bränslet har tagits emot om verket har tillfredsställande bevis för att bränslet har nått den angivna destinationen (alternativt bevis). Skatteverket ska informera den behöriga myndigheten i avsändarmedlemsstaten om det alternativa beviset.

När Skatteverket från en behörig myndighet i ett annat EU-land har tagit emot ett sådant alternativt bevis, ska Skatteverket avsluta flyttningen i det datoriserade systemet.

Reservsystemet

Ersättningsdokument

9 § När det datoriserade systemet inte är tillgängligt får den certifierade avsändaren påbörja en bränsleflyttning under förfarandet för beskattade varor, om

1.bränslet åtföljs av ett ersättningsdokument som innehåller samma uppgifter som det elektroniska förenklade administrativa dokumentet skulle ha innehållit om det hade kunnat upprättas, och

2.den certifierade avsändaren genom att lämna in en kopia av ersättningsdokumentet informerar Skatteverket om flyttningen innan den påbörjas.

Om den certifierade avsändaren är förhindrad att fullgöra informationsskyldigheten på det sätt som föreskrivs i första stycket 2, får Skatteverket informeras på annat sätt innan flyttningen påbörjas. I så fall ska en kopia av ersättningsdokumentet lämnas in till Skatteverket snarast möjligt efter det att flyttningen påbörjats.

När det datoriserade systemet inte är tillgängligt, får den certifierade avsändaren på annat sätt informera Skatteverket om en sådan ändring av destinationen som avses i 5 §. Informationen ska lämnas till Skatteverket innan destinationen ändras.

10 § Om en mottagningsrapport inte kan lämnas inom den tidsfrist som anges i 6 § på grund av att det datoriserade systemet inte är tillgängligt, ska den certifierade mottagaren i stället rapportera att bränslet tagits emot genom att lämna in ett ersättningsdokument till Skatteverket. Dokumentet ska innehålla samma uppgifter som mottagningsrapporten skulle ha innehållit om den hade kunnat upprättas och ett intygande om att flyttningen avslutats.

Första stycket gäller även när den certifierade mottagaren inte fått ett elektroniskt förenklat administrativt dokument för den aktuella bränsleflyttningen, på grund av att det datoriserade systemet tidigare inte varit tillgängligt.

Åtgärder när det datoriserade systemet åter är tillgängligt

11 § När det datoriserade systemet åter är tillgängligt ska följande dokument och uppgifter snarast lämnas i systemet:

1.Den certifierade avsändaren ska lämna ett elektroniskt förenklat administrativt dokument.

2.En certifierad avsändare som ändrat flyttningens destination enligt 5 § ska lämna uppgifter om denna åtgärd.

140

3. Den certifierade mottagaren ska lämna en mottagningsrapport.

Prop. 2021/22:61

En mottagningsrapport ska dock inte lämnas via det datoriserade

 

systemet förrän det elektroniska förenklade administrativa dokumentet för

 

den aktuella bränsleflyttningen tagits emot via systemet.

 

Så snart det har kontrollerats att uppgifterna i det elektroniska

 

förenklade administrativa dokumentet är giltiga ska detta dokument ersätta

 

ersättningsdokumentet enligt 9 §.

 

5 kap. Skattskyldighet för bränslen som avses i 1 kap. 3 a §

Tillämpningsområdet för bestämmelserna

1 § Detta kapitel tillämpas i fråga om skattskyldighet för energiskatt, koldioxidskatt och svavelskatt för bränslen som avses i 1 kap. 3 a §.

Godkänd upplagshavare

2 § Skattskyldig är den som i egenskap av godkänd upplagshavare enligt 4 kap. 1 § hanterar bränsle enligt uppskovsförfarandet.

3 § Skattskyldigheten inträder när

1.bränsle tas ut från ett skatteupplag utan att flyttas enligt 4 a kap. 2, 4 och 5 §§,

2.bränsle tas emot på en direkt leveransplats,

3.bränsle tas i anspråk i skatteupplaget eller lagerbrister uppkommer,

eller

4.godkännandet av skatteupplaget återkallas.

4 § Skattskyldigheten inträder även när bränsle som flyttats under uppskovsförfarandet tas emot av upplagshavaren, om

1.bränslet tas emot på en plats i direkt anslutning till det skatteupplag som anges i det elektroniska administrativa dokumentet eller ersättnings- dokumentet,

2.mottagandet av bränslet accepteras genom en mottagningsrapport enligt 4 b kap. 10 § eller genom ett ersättningsdokument enligt 4 b kap. 16 §, och

3.bränslet inte tas in i skatteupplaget.

5 § Skattskyldighet enligt 3 § 2 inträder inte för bränsle som mottagaren för in i skatteupplag i Sverige.

Registrerad varumottagare och tillfälligt registrerad varumottagare

6 § Skattskyldig är den som i egenskap av registrerad varumottagare enligt 4 kap. 8 § eller tillfälligt registrerad varumottagare enligt 4 kap. 14 § tar emot bränsle som flyttats under uppskovsförfarandet.

7 § Skattskyldigheten inträder vid mottagandet av bränslet.

141

Prop. 2021/22:61

142

Distansförsäljning

8 § Skattskyldig är den som i egenskap av tillfälligt registrerad distansförsäljare enligt 4 c kap. 2 § eller registrerad distansförsäljare enligt 4 c kap. 3 § avsänder bränsle genom distansförsäljning.

Skattskyldigheten omfattar även bränsle som avsänts enligt första stycket men där skattskyldigheten inträder först efter avregistreringen av den tillfälligt registrerade distansförsäljaren eller den registrerade distansförsäljaren.

9 § Mottagaren av bränsle som avsänts till Sverige genom distans- försäljning ska vara skattskyldig för bränslet i stället för avsändaren, om avsändaren inte vid avsändandet är registrerad som tillfälligt registrerad distansförsäljare för den aktuella flyttningen enligt 4 c kap. 2 § eller registrerad distansförsäljare enligt 4 c kap. 3 §.

10 § Skattskyldigheten för distansförsäljaren inträder när bränslet tas emot av mottagaren.

Skattskyldigheten för mottagaren inträder när bränslet förs in till Sverige.

Certifierad mottagare och tillfälligt certifierad mottagare

11 § Skattskyldig är den som i egenskap av tillfälligt certifierad mottagare enligt 4 d kap. 3 § eller certifierad mottagare enligt 4 d kap. 5 § tar emot bränsle som flyttats enligt förfarandet för beskattade varor.

Skattskyldig enligt första stycket är även den som efter avregistrering tar emot bränsle för vilket denne var certifierad mottagare vid den tidpunkt då det elektroniska förenklade administrativa dokumentet för flyttningen utfärdades.

12 § Skattskyldigheten inträder vid mottagandet av skattepliktigt bränsle.

Import och otillåten införsel

13 § Skattskyldig för import eller otillåten införsel av bränsle till Sverige är deklaranten eller varje annan person enligt artikel 77.3 i unionstullkodexen och, vid otillåten införsel, varje annan person som är involverad i den otillåtna införseln.

Skattskyldig vid import eller otillåten införsel av en unionsvara till Sverige är deklaranten eller varje annan person som hade varit skyldig att betala tull enligt artikel 77.3 i unionstullkodexen om bränslet hade varit belagt med tull och, vid otillåten införsel, varje annan person som är involverad i den otillåtna införseln.

14 § Skattskyldigheten inträder vid den tidpunkt då tullskulden uppkommer i Sverige enligt tullagstiftningen, eller skulle ha uppkommit om bränslet hade varit belagt med tull.

Om tullskuld uppkommer i ett annat EU-land, eller skulle ha uppkommit om bränslet hade varit belagt med tull, till följd av att en tulldeklaration ges in i det landet med stöd av ett sådant tillstånd för centraliserad klarering

som avses i artikel 179 i unionstullkodexen, inträder skattskyldigheten vid den tidpunkt då tullskulden uppkommer eller skulle ha uppkommit i det andra EU-landet.

15 § Skattskyldighet vid import gäller inte i fråga om bränsle som från platsen för import avsänds av en registrerad avsändare och flyttas enligt

4a kap. 3–5 §§.

Skattskyldighet vid otillåten införsel gäller inte i fråga om bränsle för

vilket tullskulden har upphört i enlighet med artikel 124.1 e, f, g eller k i unionstullkodexen. Vid otillåten införsel av unionsvaror ska det som sägs i första meningen tillämpas som om bränslet hade varit belagt med tull.

Tillverkning eller användning för annat ändamål

16 § Skattskyldig är den som

1.i Sverige yrkesmässigt tillverkar eller bearbetar bränsle utanför ett skatteupplag,

2.för in bränsle som omfattas av 2 kap. 12 § andra stycket från ett annat EU-land,

3.förvärvat bränsle för vilket ingen skatt eller lägre skatt ska betalas när bränslet används för ett visst ändamål men som använder bränslet för ett annat ändamål som medför att skatt ska betalas med högre belopp,

4.förvärvat bränsle som ger mindre destillat än 85 volymprocent vid 350℃ och som använder bränslet för drift av motordrivna fordon,

5.använder bränsle som vid införseln till landet undantagits från skatteplikt enligt 2 kap. 12 § för annat ändamål än det som var förutsättningen för att bränslet undantogs från skatteplikt,

6.förvärvat bränsle för vilket antingen ingen skatt har betalats eller skatt har betalats enligt 2 kap. 1 § första stycket 3 a och som använder bränslet

a) i skepp, när skeppet används för privat ändamål,

b) i båt, för vilken medgivande enligt 2 kap. 9 § har lämnats eller fiskelicens som inte är begränsad till fiske enbart i enskilt vatten har meddelats enligt fiskelagen (1993:787), när båten används för privat ändamål, eller

c) i luftfartyg, när luftfartyget används för privat ändamål.

17 § Skattskyldigheten inträder för

1.den som är skattskyldig enligt 16 § 1, när bränslet tillverkas eller bearbetas,

2.den som är skattskyldig enligt 16 § 2, när bränslet förs in till Sverige,

3.den som är skattskyldig enligt 16 § 3, 4, 5 eller 6, när bränslet används för ett ändamål som medför att skatt ska betalas med högre belopp.

Särskild skattskyldighet i vissa fall för bränsle för vilket skatten inte har redovisats eller påförts

18 § Skattskyldig är den som förvarar eller lagrar skattepliktigt bränsle utanför ett uppskovsförfarande utan att skatten för bränslet har redovisats eller påförts i Sverige.

En sådan skattskyldighet gäller inte för

Prop. 2021/22:61

143

Prop. 2021/22:61 1. den som är skattskyldig för bränslet enligt 2, 6, 8, 9, 11, 13 eller 16 §, eller

2.den som före tidpunkten för redovisning av skatten, förvarar eller lagrar bränsle för vilket skattskyldighet har inträtt enligt 3, 4, 7, 10, 12, 14 eller 17 §, om denne har skälig anledning att anta att skatten för bränslet kommer att redovisas.

19 § Skattskyldigheten inträder vid den tidpunkt då bränslet kom att förvaras eller lagras utanför ett uppskovsförfarande.

För den som omfattas av undantag från skattskyldighet enligt 18 § andra stycket 2 inträder skattskyldigheten när undantaget från skattskyldighet upphör.

20 § Om den som är skattskyldig enligt 18 § visar att skatt därefter har påförts eller redovisats för samma bränsle med anledning av att bränslet beskattats enligt någon annan bestämmelse i detta kapitel, eller om detta framkommer på annat sätt, ska Skatteverket besluta om befrielse från den skatt på bränslet som har beslutats enligt 18 §.

Särskilt undantag för biogas

21 § Skattskyldighet enligt detta kapitel inträder inte när

1.biogas i gasform övergår i vätskeform, om biogasen då befinner sig i ett skatteupplag,

2.biogas i vätskeform övergår i gasform, om biogasen då hanteras av en lagerhållare, eller

3.biogas i gasform övergår i vätskeform eller biogas i vätskeform övergår i gasform, om skattskyldighet för bränslet tidigare har inträtt.

Beskattning vid oegentligheter

Bränsle som flyttas under uppskovsförfarandet

22 § Om bränsle som flyttas under ett uppskovsförfarande inte når angiven destination på grund av en oegentlighet som innebär att bränslet släpps för konsumtion, ska bränslet beskattas här i landet om oegentligheten har

1.begåtts i Sverige, eller

2.upptäckts här, och det inte går att fastställa var oegentligheten har begåtts.

Skattskyldig ska vara

1.den som ställt säkerhet för skatten under flyttningen, eller

2.någon annan person, om denne medverkat i den otillåtna avvikelsen från uppskovsförfarandet och varit medveten om eller rimligen borde ha varit medveten om att avvikelsen var otillåten.

Ett beslut om skatt för en viss flyttning av bränsle ska avse endast en skattskyldig. Om det inte finns skäl för annat ska beslutet om skatt avse den eller en av dem som ställt säkerhet för flyttningen. Skatten ska tas ut enligt den skattesats som gällde vid den tidpunkt då bränslet släpptes för konsumtion.

144

23 § Om bränsle som flyttas under ett uppskovsförfarande inte når angiven destination och ingen oegentlighet som innebär att bränslet släpps för konsumtion har konstaterats under flyttningen, ska en oegentlighet ändå anses ha begåtts här i landet och bränslet beskattas här, om

1.bränslet avsänts från ett skatteupplag eller en importplats i Sverige,

och

2.det inte inom fyra månader från den tidpunkt då flyttningen inleddes enligt 4 a kap. 2, 3 eller 4 § på ett tillfredsställande sätt visas

a) att flyttningen har avslutats i enlighet med 4 a kap. 7 § eller motsvarande reglering i destinationsmedlemsstatens lagstiftning, eller

b) på vilken plats oegentligheten har begåtts.

Skatten ska betalas av den som ställt säkerhet för skatten under flyttningen. Skatten ska tas ut enligt den skattesats som gällde vid den tidpunkt då flyttningen inleddes.

Bränsle som flyttas under förfarandet för beskattade varor eller som har avsänts av en distansförsäljare

24 § Om bränsle som flyttas till eller via Sverige under förfarandet för beskattade varor eller som har avsänts från ett annat EU-land av en i destinationsmedlemsstaten registrerad distansförsäljare inte når angiven mottagare, ska bränslet beskattas här om det beror på en oegentlighet som har

1.begåtts i Sverige, eller

2.upptäckts här, och det inte går att fastställa var oegentligheten har begåtts.

Skattskyldig ska vara

1.den som ställt säkerhet för skatten, eller

2.någon annan person, om denne medverkat i oegentligheten.

Ett beslut om skatt för en viss flyttning av bränsle ska avse endast en skattskyldig. Om det inte finns skäl för annat ska beslutet om skatt avse den eller en av dem som ställt säkerhet för flyttningen. Skatten ska tas ut enligt den skattesats som gällde vid den tidpunkt då oegentligheten begicks respektive upptäcktes.

Flyttningar som inte omfattas av elektroniskt förenklat administrativt dokument

25 § En oegentlighet vid flyttning av beskattat bränsle anses föreligga om bränsle flyttas till eller via Sverige utan att uppfylla kravet för bränsle som ska flyttas under förfarandet för beskattade varor på att omfattas av ett elektroniskt förenklat administrativt dokument eller ersättnings- dokument.

Om det föreligger en sådan oegentlighet i fråga om bränsle som förts in i Sverige, ska det beskattas här i landet.

Skattskyldig ska vara

1.den som för in eller tar emot bränslet från det andra EU-landet, eller

2.någon annan person, om denne medverkat i oegentligheten.

Ett beslut om skatt för en viss flyttning av bränsle ska avse endast en skattskyldig. Om det inte finns skäl för annat ska beslutet om skatt avse den som för in eller tar emot bränslet. Skatten ska tas ut enligt den skattesats som gällde vid den tidpunkt då bränslet fördes in i landet.

Prop. 2021/22:61

145

Prop. 2021/22:61

146

Undantag från skatt

26 § Bestämmelserna i 2 kap. 13, 14, 16 och 17 §§ om undantag från skatt ska tillämpas även vid beskattning enligt 22–25 §§.

Särskilt ansvar för betalning

27 § Den som omfattas av 22 § andra stycket, 24 § andra stycket eller

25§ tredje stycket, men som inte omfattas av Skatteverkets beslut om skatt enligt 12 kap. 3 § för den aktuella flyttningen, får beslutas vara skyldig att tillsammans med den som beslutet om skatt gäller betala det belopp som denne gjorts ansvarig för.

Beslut om ansvar får inte fattas om statens fordran mot den som beslutet om skatt gäller har preskriberats.

6 kap. Hantering och skattskyldighet avseende övriga bränslen

Tillämpningsområdet för bestämmelserna

1 § Detta kapitel tillämpas i fråga om skattskyldighet för

1.energiskatt för råtallolja,

2.energiskatt, koldioxidskatt och svavelskatt för a) bränslen enligt 2 kap. 1 § första stycket 5 och 6,

b) andra bränslen enligt 2 kap. 3 § än sådana som avses i 1 kap. 3 a §, c) bränslen enligt 2 kap. 4 §, och

3.svavelskatt för bränslen enligt 3 kap. 1 § 1.

Godkännande som lagerhållare

Vem får godkännas som lagerhållare?

2 § Som lagerhållare får den godkännas som

1. avser att

a)utvinna, tillverka eller bearbeta bränsle, eller

b)i större omfattning

–hålla bränslen i lager, eller

–återförsälja eller förbruka gasformiga kolväten, och

2.med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständigheterna

iövrigt är lämplig som lagerhållare.

Skatteverket beslutar i fråga om godkännande av lagerhållare efter särskild ansökan.

Återkallelse av godkännande

3 § Godkännande av lagerhållare ska återkallas om förutsättningarna för godkännande inte längre finns eller om lagerhållaren begär det. Ett beslut om återkallelse gäller omedelbart, om inte något annat anges i beslutet.

Konkurs

4 § Om en godkänd lagerhållare försätts i konkurs, övergår godkännandet till konkursboet. Konkursboet är skattskyldigt för bränsle för vilket skattskyldighet enligt 6 § inträder efter konkursbeslutet.

Skattskyldiga och skattskyldighetens inträde

Prop. 2021/22:61

Godkänd lagerhållare

5 § Skattskyldig är den som har godkänts som lagerhållare enligt 2 §.

6 § Skattskyldigheten inträder när

1.bränsle av lagerhållaren levereras till en köpare som inte är godkänd lagerhållare eller till eget försäljningsställe för detaljförsäljning som inte utgörs av depå,

2.bränsle tas i anspråk för annat ändamål än försäljning,

3.godkännandet som lagerhållare återkallas, varvid skattskyldigheten omfattar bränsle som då ingår i dennes lager.

Import och otillåten införsel

7 § Skattskyldig för import eller otillåten införsel av bränslen till Sverige är deklaranten eller varje annan person enligt artikel 77.3 i unionstullkodexen och, vid otillåten införsel, varje annan person som är involverad i den otillåtna införseln.

Skattskyldig vid import eller otillåten införsel av en unionsvara till Sverige är deklaranten eller varje annan person som hade varit skyldig att betala tull enligt artikel 77.3 i unionstullkodexen om bränslet hade varit belagt med tull och, vid otillåten införsel, varje annan person som är involverad i den otillåtna införseln.

8 § Skattskyldigheten inträder vid den tidpunkt då tullskuld uppkommer i Sverige enligt tullagstiftningen, eller skulle ha uppkommit om bränslet hade varit belagt med tull.

Om tullskuld uppkommer i ett annat EU-land, eller skulle ha uppkommit om bränslet hade varit belagt med tull, till följd av att en tulldeklaration ges in i det landet med stöd av ett sådant tillstånd för centraliserad klarering som avses i artikel 179 i unionstullkodexen, inträder skattskyldigheten vid den tidpunkt då tullskuld uppkommer eller skulle ha uppkommit i det andra EU-landet.

9 § Skattskyldighet vid import gäller inte i fråga om bränsle som ägs av en godkänd lagerhållare vid bränslets övergång till fri omsättning enligt artikel 201 i unionstullkodexen eller, om det är fråga om en unionsvara, vid den tidpunkt då skyldigheterna enligt tullagstiftningen fullgjorts.

Från skattskyldighet vid otillåten införsel undantas bränsle för vilket tullskulden har upphört i enlighet med artikel 124.1 e, f, g eller k i unionstullkodexen. Vid otillåten införsel av unionsvaror ska det som sägs i första meningen tillämpas som om bränslet hade varit belagt med tull.

Skattskyldiga och skattskyldighetens inträde i andra fall

10 § Skattskyldig är den som

1.i annat fall än som avses i 5 §, utvinner, tillverkar eller bearbetar bränsle,

2.i annat fall än som avses i 5 §, för in bränsle till Sverige från ett annat EU-land eller tar emot en sådan leverans,

147

Prop. 2021/22:61

148

3.förvärvat bränsle för vilket ingen skatt eller lägre skatt ska betalas när bränslet används för ett visst ändamål men som använder bränslet för ett ändamål som medför att skatt ska betalas med högre belopp, och

4.förvärvat bränsle för vilket antingen ingen skatt har betalats eller skatt har betalats enligt 2 kap. 1 § första stycket 3 a och som använder bränslet

a) i skepp, när skeppet används för privat ändamål, eller

b) i båt, för vilken medgivande enligt 2 kap. 9 § har lämnats eller fiskelicens som inte är begränsad till fiske enbart i enskilt vatten har meddelats enligt fiskelagen (1993:787), när båten används för privat ändamål.

11 § Skattskyldigheten inträder för

1.den som är skattskyldig enligt 10 § 1, när bränslet utvinns, tillverkas eller bearbetas,

2.den som är skattskyldig enligt 10 § 2, när bränslet förs in till Sverige,

och

3.den som är skattskyldig enligt 10 § 3 eller 4, när bränslet används för ett ändamål som medför att skatt ska betalas med högre belopp.

Särskilt undantag för biogas

12 § Skattskyldighet enligt detta kapitel inträder inte när

1.biogas i gasform övergår i vätskeform, om biogasen då befinner sig i ett skatteupplag,

2.biogas i vätskeform övergår i gasform, om biogasen då hanteras av en lagerhållare, eller

3.biogas i gasform övergår i vätskeform eller biogas i vätskeform övergår i gasform, om skattskyldighet för bränslet tidigare har inträtt.

7kap. 1 §9

Den som är skattskyldig får göra avdrag för skatt på bränsle

1. som av den skattskyldige

1. som av den skattskyldige

exporterats till tredjeland eller förts

exporterats eller förts till en frizon

till en frizon för annat ändamål än

för annat ändamål än att förbrukas

att förbrukas där,

där,

2.som av den skattskyldige förbrukats på ett sätt som ger rätt till skattebefrielse enligt 6 a kap.,

3.som har tagits emot av en skattebefriad förbrukare i enlighet med vad som framgår av dennes godkännande,

4.som har tagits emot för förbrukning i skepp eller luftfartyg med de undantag i fråga om vissa bränslen som anges i 6 a kap. 1 § 3 och 5,

5.som har tagits emot för förbrukning i båtar som avses i 6 a kap. 1 § 4 med de undantag i fråga om vissa bränslen som anges i denna punkt.

Avdrag för skatt på bränsle som den skattskyldige förbrukat på ett sätt som ger rätt till skattebefrielse med stöd av 6 a kap. 1 § 8 eller 11 eller med stöd av 6 a kap. 2 a eller 2 c § får dock göras endast om den skattskyldige inte är ett företag utan rätt till statligt stöd.

9Senaste lydelse 2021:410.

En skattebefriad förbrukare ska löpande bokföra mottagande och förbrukning av bränsle helt eller delvis befriat från skatt och på lämpligt sätt se till att det finns underlag för kontroll av att bränsle som tagits emot helt eller delvis befriat från skatt använts för det ändamål som var förutsättning för skattebefrielsen.

Prop. 2021/22:61

 

 

 

 

2 a §10

 

 

 

Bestämmelserna

i

1 §

första

Bestämmelserna

i

1 §

första

stycket 1 och 2 § gäller inte skatt på

stycket 1 och 2 § gäller inte skatt på

bränsle

som

flyttats

enligt

bränsle som

flyttats

under

uppskovsförfarande

till

sådan

uppskovsförfarandet

till

sådan

destination som avses i 3 a kap. 2 §

destination som avses i 4 a kap. 2 §

1 c och d.

 

 

 

 

3–5.

 

 

 

8kap.

1a §

Skatteverket beslutar i fråga om

godkännande av skattebefriad förbrukare efter särskild ansökan.

2§11

En skattebefriad förbrukare skall löpande bokföra inköp och förbrukning av bränsle helt eller delvis befriat från skatt och på lämpligt sätt se till att det finns underlag för kontroll av att bränsle som köpts in helt eller delvis befriat från skatt använts för det ändamål

som var förutsättning för skattebefrielsen.

9kap. 10 §12

Om skatt har betalats i Sverige

Om skatt har betalats i Sverige

för bränsle och bränslet därefter har

för bränsle som avses i 1 kap. 3 a §

flyttats till ett annat EU-land under

och bränslet därefter flyttats till ett

sådana förhållanden att skatt ska

annat EU-land under förfarandet

betalas där eller flyttningen sker

för

beskattade

varor,

ska

för förbrukning för ett i det andra

Skatteverket efter ansökan besluta

EU-landet skattebefriat ändamål,

om återbetalning av skatten.

 

medger Skatteverket efter ansökan

 

 

 

 

återbetalning av skatten.

 

 

 

 

Den som begär återbetalning ska visa att den skatt som ansökan avser har betalats i Sverige. Ett beslut om återbetalning får fattas först efter det att Skatteverket har

tagit emot en sådan mottagningsrapport som avses i 4 e kap. 6 och 7 §§ eller tagit emot

10Senaste lydelse 2012:836.

11Senaste lydelse 2001:518.

12 Senaste lydelse 2011:287.

149

Prop. 2021/22:61

och godtagit ett sådant alternativt bevis som avses i 4 e kap. 8 §.

10 a §13

Rätt till återbetalning enligt 10 § vid distansförsäljning föreligger endast om sökanden visar att den skatt som ansökan avser är betald samt att bränslet har beskattats i mottagarlandet eller är avsett att användas där för ett skattebefriat ändamål.

Ansökan om återbetalning enligt första stycket skall omfatta en period om ett kalenderkvartal och skall lämnas in till beskattnings- myndigheten inom tre år efter kvartalets utgång.

Om skatt har betalats i Sverige för bränsle som avses i 1 kap. 3 a § och bränslet därefter flyttats till ett annat EU-land genom distans- försäljning, ska Skatteverket efter ansökan besluta om återbetalning av skatten.

Den som begär återbetalning ska visa att den skatt som ansökan avser har betalats i Sverige och att

bränslet har beskattats i destinationsmedlemsstaten eller är avsett att användas där för ett

skattebefriat ändamål. Åter- betalning enligt denna paragraf beviljas inte om 10 b § är tillämplig.

Ansökan om återbetalning enligt första stycket ska omfatta ett kalenderkvartal och ska lämnas in till Skatteverket inom tre år efter kvartalets utgång.

10 b §14

Ansökan om återbetalning enligt 10 § i andra fall än som avses i 10 a § ska lämnas till Skatteverket. Den som begär återbetalning ska visa att den skatt som ansökan avser har betalats i Sverige.

Om skatt har betalats i Sverige för bränsle som avses i 1 kap. 3 a § och bränslet därefter flyttats till ett annat EU-land under sådana förhållanden att bränslet beskattats där i enlighet med artikel 46 i

punktskattedirektivet,ska Skatteverket efter ansökan besluta om återbetalning av skatten.

Den som begär återbetalning ska visa att den skatt som ansökan avser har betalats i Sverige och att bränslet har beskattats i ett annat EU-land.

150

13Senaste lydelse 2006:1508.

14Senaste lydelse 2009:1493.

Har bränsle beskattats enligt 5 kap. 22, 23, 24 eller 25 § och visar den skattskyldige att bränslet inom tre år efter det att flyttningen påbörjades har beskattats i enlighet med artikel 9 eller 46 i punktskatte- direktivet i ett annat EU-land, ska den skatt som betalats i Sverige betalas tillbaka, om det andra EU- landets skatteanspråk är befogat. En ansökan om återbetalning enligt första stycket ska ges in till Skatteverket inom ett år efter det att beslutet om skatt i det andra EU- landet fått laga kraft. 11 a § Om skatt har betalats i Sverige för bränsle som sedan exporterats, ska Skatteverket efter ansökan

Skatteverket återbetalar skatte- beloppet sedan sökanden visat att

1.skatt betalats i mottagar- landet, eller

2.bränslet är avsett att användas

imottagarlandet för ett där skattebefriat ändamål.

En ansökan om återbetalning enligt första stycket ska ges in till Skatteverket inom ett år efter det att beslutet om skatt i det andra EU- landet fått laga kraft.

10 c §

Om skatt har betalats i Sverige för annat bränsle än som omfattas av 1 kap. 3 a § och bränslet därefter flyttats till ett annat EU- land för att användas där, ska Skatteverket efter ansökan besluta om återbetalning av skatten.

Den som begär återbetalning ska visa att den skatt som ansökan avser har betalats i Sverige och att bränslet har förts ut ur landet.

11§15

Har bränsle beskattats enligt

4 kap. 2, 2 a eller 2 b §, och visar den skattskyldige inom tre år efter det att flyttningen påbörjades att bränslet beskattats i ett annat EU- land, ska den skatt som betalats i Sverige återbetalas, om det andra

EU-landets skatteanspråk är befogat.

15Senaste lydelse 2017:1208.

Prop. 2021/22:61

151

Prop. 2021/22:61

 

besluta om

återbetalning

av

 

 

skatten.

 

 

 

 

Den som begär återbetalning ska

 

 

visa att den skatt som ansökan

 

 

avser har betalats i Sverige och att

 

 

bränslet har förts ut ur landet.

 

 

 

Ansökan om återbetalning enligt

 

 

första stycket ska omfatta ett

 

 

kalenderkvartal och ska lämnas in

 

 

till Skatteverket inom tre år efter

 

 

kvartalets utgång.

 

 

12 §16

 

 

 

En

ansökan om återbetalning

En

ansökan

om återbetalning

eller kompensation enligt 2–6 §§,

eller kompensation enligt 2–6 §§,

8 a §

eller 10–11 §§ ska vara

8 a §

eller 10–11 a §§ ska

vara

undertecknad av sökanden eller av

undertecknad av sökanden eller av

den som är ombud eller annan

den som är ombud eller annan

behörig företrädare för sökanden.

behörig företrädare för sökanden.

En ansökan som lämnats för en sökande som är en juridisk person anses ha lämnats av sökanden, om det inte är uppenbart att den som lämnade begäran saknade behörighet att företräda sökanden.

12 kap. Generella förfaranderegler, omprövning och överklagande

Allmänna bestämmelser i fråga om förfarandet vid beskattning

1 § I fråga om förfarandet vid beskattningen gäller, utom i fall som avses i 2–8 §§, bestämmelserna i skatteförfarandelagen (2011:1244).

Förfarandet vid beskattning vid import och otillåten införsel

2 § Tullverket beslutar om skatt för den som enligt 5 kap. 13 § eller 6 kap. 7 § är skattskyldig vid import eller otillåten införsel. Skatten ska betalas till Tullverket. För skatt som ska betalas till Tullverket gäller tullagen (2016:253).

Förfarandet vid beskattning vid oegentligheter

3 § Skatteverket beslutar om skatt som avses i 5 kap. 22–25 §§ och ansvar enligt 5 kap. 27 §. Skatten ska betalas inom den tid som Skatteverket bestämmer.

Om skatten enligt 5 kap. 22, 23, 24 eller 25 § inte kan beräknas tillförlitligt, ska skatten bestämmas till vad som framstår som skäligt med hänsyn till uppgifterna i ärendet.

4 § Om skatt som avses i 5 kap. 22–25 §§ eller ansvar som avses i 5 kap. 27 § har beslutats, ska bestämmelserna om ansvar för delägare i svenska

152

16 Senaste lydelse 2017:1208.

handelsbolag och ansvar för företrädare för juridisk person i 59 kap. 11, 13, 15–21, 26 och 27 §§ skatteförfarandelagen (2011:1244) gälla i tillämpliga delar för det belopp som omfattas av beslutet.

5 § Skatteverket får förelägga den som är eller kan antas vara skattskyldig enligt 5 kap. 22, 23, 24 eller 25 § att lämna uppgift som är av betydelse för beslut om skatt enligt dessa bestämmelser. Skatteverket får vidare förelägga den som omfattas eller kan antas omfattas av 5 kap. 22, 24 eller 25 § att lämna uppgift som är av betydelse för beslut om ansvar enligt 5 kap. 27 §.

Skatteverket får tillämpa bestämmelserna i 37 kap. 9 § första stycket och 10 § skatteförfarandelagen (2011:1244) om föreläggande när det gäller förhållanden som är av betydelse för ett beslut om skatt enligt 5 kap. 22, 23, 24 eller 25 § eller beslut om ansvar enligt 5 kap. 27 § vad avser någon annan än den som föreläggs.

6 § Skatteverket får besluta om revision för att kontrollera

1.skattskyldighet enligt 5 kap. 22, 23, 24 eller 25 §, eller

2.om det finns förutsättningar för att besluta om ansvar enligt 5 kap. 27 §.

Skatteverket får besluta om revision också för att inhämta uppgifter av betydelse för kontroll enligt första stycket av någon annan än den som revideras.

Vid revision gäller bestämmelserna i 41 kap. 3–14 §§ skatteförfarande- lagen (2011:1244) i tillämpliga delar.

7 § Följande bestämmelser i skatteförfarandelagen (2011:1244) ska gälla i tillämpliga delar vid handläggning av ärenden samt vid omprövning och överklagande av beslut enligt 3–6 §§:

–3 kap. 4 § om beskattningsår,

–43 kap. om ersättning för kostnader för ombud, biträde eller utredning,

–45 kap. om bevissäkring,

–46 kap. om betalningssäkring,

–47 kap. om undantag från kontroll,

–60 kap. om befrielse från skatt,

–61 kap. om skattekonton,

–62 kap. 2, 11–16 och 19 §§ om betalning av skatt,

–63 kap. 2, 4–6, 8–10, 15, 16, 22 och 23 §§ om anstånd med betalning av skatt,

–64 kap. 2–4, 9 och 10 §§ om återbetalning av skatt,

–65 kap. 2–4, 7, 8, 11, 13–15, 16 och 18–20 §§ om ränta,

–66 kap. om omprövning,

–67 kap. om överklagande,

–68–71 kap. om verkställighet.

Vid tillämpning av 61 kap. 1 § andra stycket, 62 kap. 12 §, 65 kap. 2 § andra stycket, 19 och 20 §§ och 66 kap. 20 § skatteförfarandelagen ska det som sägs om ansvar enligt 59 kap. skatteförfarandelagen även gälla ansvar enligt 5 kap. 27 § denna lag.

8 § Om Skatteverket har beslutat om ansvar enligt 5 kap. 27 §, får den som gjorts ansvarig överklaga det beslut om skatt enligt 5 kap. 22, 24 eller

Prop. 2021/22:61

153

Prop. 2021/22:61 25 § som omfattas av beslutet om ansvar. Överklagandet ska göras inom den tid och på det sätt som gäller för den som beslutet om skatt gäller. Vid ett sådant överklagande ska Skatteverket ompröva sitt beslut enligt 66 kap. 2 § första stycket 2 skatteförfarandelagen (2011:1244).

Omprövning och överklagande av vissa beslut enligt denna lag

9 § Beslut enligt denna lag som inte omfattas av 7 och 8 §§ får över- klagas till allmän förvaltningsdomstol.

En begäran om omprövning av Skatteverkets beslut om återbetalning enligt 9 kap. 1 § ska ha kommit in till Skatteverket inom två månader från den dag då den som beslutet gäller fick del av det. I övrigt gäller bestämmelserna i 66 kap. skatteförfarandelagen (2011:1244) vid omprövning av ett sådant beslut.

Ett överklagande av Skatteverkets beslut om återbetalning enligt 9 kap.

1 § ska ha kommit in till Skatteverket inom två månader från den dag då den som beslutet gäller fick del av det. I övrigt gäller bestämmelserna i 67 kap. skatteförfarandelagen vid överklagande av ett sådant beslut.

1.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023 i fråga om 4 c kap. 2–4 §§, 4 d kap. 3–9 §§ och 12 kap. 9 § och i övrigt den 13 februari 2023.

2.Skyldigheten enligt 4 c kap. 2 § och 4 d kap. 3 och 8 §§ att anmäla sig för registrering som tillfälligt registrerad distansförsäljare, tillfälligt certifierad mottagare eller tillfälligt certifierad avsändare gäller bara flyttningar som påbörjas eller avses att påbörjas från och med den 13 februari 2023.

3.Om en flyttning av bränsle genom distansförsäljning har påbörjats före ikraftträdandet gäller 4 kap. 1 § 3 och 4 samt 9–10 §§ och 5 kap. 3 § 1

iden äldre lydelsen.

4.Om en flyttning av beskattat bränsle från ett annat EU-land på annat sätt än genom distansförsäljning har påbörjats före ikraftträdandet och bränslet förs in eller tas emot senast den 31 december 2023 gäller 4 kap. 1 § 5, 1 a och 11 §§, 5 kap. 2 § 2 samt 6 kap. 12 § i den äldre lydelsen.

5.I övrigt gäller äldre bestämmelser fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

6.Om bränslen har flyttats under uppskovsförfarandet enligt bestämmelserna i de upphävda 3 a kap. 2, 3 och 5 §§, ska de nya bestämmelserna i 4 a kap. 1–5 och 8 §§ anses ha tillämpats.

7.Ett godkännande som upplagshavare, registrerad varumottagare, tillfälligt registrerad varumottagare, registrerad avsändare eller lagerhållare eller ett godkännande av skatteupplag som har beslutats enligt det upphävda 4 kap. gäller fortfarande och ska likställas med ett godkännande enligt nya 4 och 6 kap.

8.Bestämmelsen i 4 kap. 2 § andra stycket tillämpas inte på skatteupplag som har godkänts före den 1 januari 2018.

9.Underrättelser enligt nya 4 b kap. 8 § får lämnas på annat sätt än via det datoriserade systemet till och med den 13 februari 2024.

154

2.13 Förslag till lag om ändring i lagen (1998:506) Prop. 2021/22:61 om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter1

dels att nuvarande 2 kap. 13 a § ska betecknas 2 kap. 13 c §,

dels att 1 kap. 1, 2, 4, 4 a, 5 a och 6 §§, 2 kap. 1 a, 2, 6, 13, den nya 13 c, 15, 16 a och 20 §§, 3 kap. 5 och 6 §§, 4 kap. 1, 2, 6 och 9 c §§, 5 kap. 1 a och 4 §§ och 6 kap. 1 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas sju nya paragrafer, 2 kap. 1 c, 13 a och 13 b §§ och 4 kap. 1 a–1 c och 14 a §§, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse

 

 

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 kap.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 §2

 

 

 

 

 

 

 

 

I denna lag finns bestämmelser

I denna lag finns bestämmelser

om flyttning av punktskattepliktiga

om flyttning av punktskattepliktiga

varor samt om kontroll avseende

varor samt om kontroll avseende

punktskattepliktiga

varor

 

vid

punktskattepliktiga

 

varor

 

vid

vägtransporter och vid försändelser

vägtransporter och vid försändelser

med post. I denna lag finns även

med post. I denna lag finns även

bestämmelser

om

kontroll

av

bestämmelser

om

 

kontroll

av

upplagshavare

inom uppskovs-

upplagshavare

inom

uppskovs-

förfarandet.

Bestämmelserna

har

förfarandet.

Bestämmelserna

har

sin grund delvis i rådets direktiv

sin grund delvis i rådets direktiv

2008/118/EG av den 16 december

(EU) 2020/262 av den 19 december

2008 om allmänna regler för

2019 om allmänna regler för

punktskatt och om upphävande av

punktskatt,

i

den

ursprungliga

direktiv 92/12/EEG.

 

 

 

lydelsen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 §3

 

 

 

 

 

 

 

 

Med

punktskattepliktig

 

vara

Med

 

punktskattepliktig

 

vara

avses tobaksvara, alkoholvara och

avses

energiprodukt,

tobaksvara

energiprodukt.

 

 

 

 

och alkoholvara.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med

 

energiprodukt

förstås

 

 

 

 

 

 

 

bränsle

som

avses

i

1 kap.

3 a §

 

 

 

 

 

 

 

lagen (1994:1776) om skatt på

 

 

 

 

 

 

 

energi.

 

 

 

 

 

 

 

Med tobaksvara förstås vara som

Med tobaksvara förstås vara som

avses

i 1 §

fjärde

stycket

lagen

avses

i

1 kap.

5 §

första

stycket

(1994:1563) om tobaksskatt.

 

 

lagen (2022:000) om tobaksskatt.

Med

alkoholvara

förstås

 

vara

Med

 

alkoholvara

 

förstås

vara

som

avses

 

i 2–6 §§

lagen

som avses i 1 kap. 6 § första stycket

(1994:1564) om alkoholskatt.

 

 

lagen (2022:000) om alkoholskatt.

1Senaste lydelse av lagens rubrik 2006:1510.

2Senaste lydelse 2021:428.

3 Senaste lydelse 2021:428.

155

Prop. 2021/22:61

156

Med

energiprodukt

förstås

 

 

 

 

 

 

 

 

bränsle som avses i 1 kap.

3 a §

 

 

 

 

 

 

 

 

lagen (1994:1776) om skatt på

 

 

 

 

 

 

 

 

energi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 §4

 

 

 

 

 

 

 

Med skattskyldig avses den som är skattskyldig enligt

 

 

 

1. 9 §

första

stycket 1–6,

27 §,

1. 5 kap. 2, 6,

8, 9

eller

11 §,

28 §,

36 §

3,

5

eller

6

lagen

16 § 2,

22,

24

eller 25 §

lagen

(1994:1563) om tobaksskatt,

 

(1994:1776) om skatt på energi,

2. 8 §

första

stycket

1–6,

26 §

2. 9 kap. 2, 6, 8, 9, 11, 25, 27

eller 27 § lagen (1994:1564) om

eller 28 § eller 10 kap. 15 § eller

alkoholskatt och,

 

 

 

20 §

 

första

stycket

2

lagen

3. 4 kap. 1 §

första stycket 1–6

(2022:000) om tobaksskatt, och

eller

8,

2 §

eller 2 a §

lagen

3. 9 kap. 2, 6, 8, 9, 11, 25, 27

(1994:1776) om skatt på energi.

eller

28 §

lagen

(2022:000) om

 

 

 

 

 

 

 

 

alkoholskatt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 a §5

 

 

 

 

 

 

 

Med uppskovsförfarande förstås

Med

uppskovsförfarandet

och

sådant

uppskovsförfarande

som

förfarandet

för

beskattade

varor

avses i 8 a § lagen (1994:1563) om

förstås detsamma som i 1 kap 20 §

tobaksskatt,

 

 

7 a §

 

lagen

lagen (1994:1776) om skatt på

(1994:1564)

om alkoholskatt och

energi,

1 kap.

11 §

lagen

3 a kap. 1 § lagen (1994:1776) om

(2022:000)

om

tobaksskatt

och

skatt på energi.

 

 

 

 

1 kap. 12 § lagen (2022:000) om

 

 

 

 

 

 

 

 

alkoholskatt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 a §6

 

 

 

 

 

 

 

I fall då de regler om elektroniska

I de fall då de regler om

administrativa

dokument, admini-

elektroniska administrativa dokum-

strativa referenskoder, ersättnings-

ent,

administrativa referenskoder,

dokument, förenklade ledsagar-

elektroniska

förenklade

administ-

dokument

och

säkerhet

som

rativa dokument, förenklade adm-

föreskrivs i lagen (1994:1563) om

inistrativa

referenskoder, ersätt-

tobaksskatt, lagen (1994:1564) om

ningsdokument och säkerhet som

alkoholskatt och lagen (1994:1776)

föreskrivs i lagen (1994:1776) om

om skatt på energi inte är

skatt på energi, lagen (2022:000)

tillämpliga gäller i stället andra

om

tobaksskatt

och

lagen

stycket

för

 

flyttningar

av

(2022:000) om alkoholskatt inte är

punktskattepliktiga varor.

 

tillämpliga gäller i stället andra

 

 

 

 

 

 

 

 

stycket

för

 

flyttningar

av

 

 

 

 

 

 

 

 

punktskattepliktiga varor.

 

Varorna

ska

under

flyttning

Varorna

ska

under

flyttning

omfattas och åtföljas av dokument i

omfattas och åtföljas av dokument i

den

utsträckning

som

följer av

den

utsträckning

som

följer av

4Senaste lydelse 2021:428.

5Senaste lydelse 2013:1077.

6Senaste lydelse 2017:1210.

artikel 21, 24, 34 eller 40 i det direktiv som anges i 1 §. När varorna omfattas av ett elektroniskt administrativt dokument enligt artikel 21 i samma direktiv, ska de åtföljas av en sådan administrativ referenskod som avses i artikel 21.6 i direktivet. Varorna ska även omfattas av säkerhet för betalning av skatt i den utsträckning som följer av artikel 18, 34 eller 36 i direktivet.

artikel 20, 26, 36, 38 eller 48 i det Prop. 2021/22:61 direktiv som anges i 1 §. När

varorna omfattas av ett elektroniskt administrativt dokument enligt artikel 20 i samma direktiv, ska de åtföljas av en sådan administrativ referenskod som avses i artikel 20.5 i direktivet. När varorna omfattas av ett elektroniskt förenklat administrativt dokument enligt artikel 36 i samma direktiv, ska de åtföljas av en sådan förenklad administrativ referenskod som avses i artikel 36.4 i direktivet. Varorna ska även omfattas av säkerhet för betalning av skatt i den utsträckning som följer av artikel 17, 35 eller 44 i direktivet.

 

 

 

 

 

6 §7

 

 

 

 

 

 

 

 

En

punktskattepliktig vara

får

En

punktskattepliktig

vara

får

flyttas endast om de krav i fråga om

flyttas endast om de krav i fråga om

elektroniskt

 

administrativt

elektroniskt

 

administrativt

dokument,

administrativ referens-

dokument,

administrativ

referens-

kod,

 

 

ersättningsdokument,

kod,

 

elektroniskt

 

förenklat

förenklat ledsagardokument, följe-

administrativt dokument, förenklad

dokument

 

för

transport

av

administrativ

referenskod,

er-

vinprodukter,

säkerhet

och

sättningsdokument,

följedokument

anmälningsskyldighet är uppfyllda

för

transport

av

vinprodukter,

som följer av de lagar som anges i

säkerhet,

 

anmälningsskyldighet

2 §

eller

av

bestämmelser

som

och registrering är uppfyllda som

avses i 5 a §.

 

 

 

följer av de lagar som anges i 2 §

 

 

 

 

 

 

eller av bestämmelser som avses i

 

 

 

 

 

 

5 a §.

 

 

 

 

 

 

 

En flyttning av punktskatte-

En flyttning av punktskatte-

pliktiga varor anses inte ha skett i

pliktiga varor anses inte ha skett i

strid med första stycket om det

strid med första stycket endast på

elektroniska

 

administrativa

grund av smärre brister i följande

dokument

avseende flyttningen

dokument

som

avser

flyttningen

eller

det

 

ersättningsdokument,

eller åtföljer varorna:

 

 

 

förenklat

ledsagardokument

eller

1. det elektroniska administrativa

följedokument för

transport

av

dokumentet,

 

 

 

 

 

vinprodukter som åtföljer varorna,

2. det

elektroniska

förenklade

innehåller endast smärre brister.

administrativa dokument,

 

 

3.ersättningsdokumentet, eller

4.följedokumentet för transport av vinprodukter.

7 Senaste lydelse 2017:1210.

157

Prop. 2021/22:61

158

Första stycket gäller inte punktskattepliktiga varor som återutförs enligt

3 kap. 1 § femte stycket eller 17 a § andra stycket lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen.

2kap.

1 a §8

Vid

transportkontroll

av

Vid

transportkontroll

av

transport som medför bränsle som

transport som medför bränsle som

ska beskattas till följd av

ska beskattas till följd av

bestämmelsen i 4 kap. 1 a § andra

bestämmelsen i 2 kap. 12 § andra

stycket lagen (1994:1776) om skatt

stycket lagen (1994:1776) om skatt

på energi gäller inte bestämmel-

på energi gäller inte bestämmel-

serna i 9–15 och 17–23 §§.

 

serna i 9–15 och 17–23 §§.

 

1 c §

Vid tillämpning av detta kapitel ska en flyttning av varor genom distansförsäljning inte anses ske i strid med 1 kap. 6 § om mottagaren

har fullgjort anmälnings- skyldigheten enligt

– 4 c kap. 6 § lagen (1994:1776) om skatt på energi,

– 6 kap. 6 § lagen (2022:000) om tobaksskatt, eller

– 6 kap. 6 § lagen (2022:000) om alkoholskatt.

2 §9

Vid transportkontroll får Tullverket undersöka transportmedel, lådor, behållare eller andra utrymmen i transportmedel, containrar eller tankar där punktskattepliktiga varor kan förvaras under transport. Vid transportkontroll i lokal får även utrymmen i lokalen där punktskattepliktiga varor förvaras eller kan antas förvaras undersökas.

Verket får också undersöka och ta prov på varor som påträffas.

 

Tullverket får

vidare

eftersöka

Tullverket får

vidare

eftersöka

och

granska

administrativa

och

granska

administrativa

referenskoder,

ersättnings-

referenskoder, förenklade admini-

dokument, förenklade ledsagar-

strativa referenskoder, ersättnings-

dokument och

andra

handlingar

dokument och

andra handlingar

som kan vara av betydelse för

som kan vara av betydelse för

beskattningen.

Vid

transport-

beskattningen.

Vid

transport-

kontroll i lokal får dock inte

kontroll i lokal får dock inte

utrymmen i lokalen undersökas i

utrymmen i lokalen undersökas i

syfte att söka efter handlingar av

syfte att söka efter handlingar av

angivet slag.

 

 

angivet slag.

 

 

8Senaste lydelse 2008:1321.

9Senaste lydelse 2012:679.

Tullverket får även härleda den

Tullverket får även härleda den Prop. 2021/22:61

administrativa referenskoden till ett

administrativa

referenskoden

eller

elektroniskt

administrativt

doku-

förenklade administrativa referens-

ment och granska det dokumentet.

koden

till

ett

elektroniskt

Verket

får

vid granskningen

administrativt dokument respektive

använda tekniska hjälpmedel som

elektroniskt

förenklat

admini-

finns i

transportmedlet

eller

strativt dokument och granska det

lokalen.

 

 

 

dokumentet.

Verket

 

får

vid

 

 

 

 

granskningen

använda

tekniska

 

 

 

 

hjälpmedel

som

 

finns

i

 

 

 

 

transportmedlet eller lokalen.

 

6§10

Förare är skyldiga att se till att

Förare är skyldiga att se till att

administrativ

 

 

referenskod,

administrativ

 

 

referenskod,

ersättningsdokument,

förenklat

förenklad

administrativ

referens-

ledsagardokument

och

 

följe-

kod,

ersättningsdokument

och

dokument

 

för

transport

 

av

följedokument

för

transport

av

vinprodukter följer med transporten

vinprodukter följer med transporten

i enlighet med 1 kap. 6 §. Vid en

i enlighet med 1 kap. 6 §. Vid en

transportkontroll

ska

föraren

transportkontroll

ska

föraren

tillhandahålla

 

Tullverket

 

till-

tillhandahålla

Tullverket

till-

gängliga

administrativa

referens-

gängliga

administrativa

referens-

koder,

 

ersättningsdokument,

koder,

förenklade

administrativa

förenklade ledsagardokument

och

referenskoder,

 

ersättnings-

följedokument

för

transport

av

dokument

och

följedokument

för

vinprodukter.

 

 

 

 

 

 

transport av vinprodukter.

 

 

Passagerare

som

transporterar

Passagerare

som

transporterar

punktskattepliktiga

varor

 

för

punktskattepliktiga varor för någon

annans räkning från ett annat EU-

annans räkning från ett annat EU-

land är skyldiga att se till att

land är skyldiga att se till att

förenklat

ledsagardokument

följer

förenklad

administrativ

referens-

med transporten i

enlighet

 

med

kod

eller

ersättningsdokument

1 kap. 6 § om varorna ska åtföljas

följer med transporten i enlighet

av sådant dokument enligt de

med 1 kap.

6 § om varorna

ska

bestämmelser

 

som

avses

i 1 kap.

åtföljas av sådant dokument enligt

5 a §. Vid en transportkontroll ska

de bestämmelser som avses i 1 kap.

passageraren

 

 

tillhandahålla

5 a §. Vid en transportkontroll ska

Tullverket tillgängliga förenklade

passageraren

 

 

tillhandahålla

ledsagardokument.

 

 

 

 

Tullverket tillgängliga förenklade

 

 

 

 

 

 

 

 

administrativa

referenskoder eller

 

 

 

 

 

 

 

 

ersättningsdokument.

 

 

Om punktskattepliktiga varor under pågående flyttning förvaras i en

 

lokal för på-, av- eller omlastning, är den som äger lokalen eller, om

 

lokalen är upplåten till någon annan, den som innehar nyttjanderätt till

 

lokalen skyldig att se till att de handlingar som anges i första stycket följer

 

med varorna samt att dessa vid transportkontroll tillhandahålls Tullverket.

 

10 Senaste lydelse 2018:1888.

159

Prop. 2021/22:61

160

13§11

Om skattskyldighet föreligger för

Om skattskyldighet föreligger för

omhändertagen punktskattepliktig

omhändertagen

punktskattepliktig

vara enligt lagen (1994:1563) om

vara enligt lagen (1994:1776) om

tobaksskatt, lagen (1994:1564) om

skatt på energi, lagen (2022:000)

alkoholskatt

eller

lagen

om

tobaksskatt

eller

lagen

(1994:1776) om skatt på energi, ska

(2022:000)

om

alkoholskatt, ska

Tullverket besluta om skatten på

Tullverket besluta om skatten på

varan om

 

 

varan om

 

 

 

 

1. skattskyldighet har inträtt, och

1. skattskyldighet har inträtt, och

2. varan har transporterats i strid

2. varan har transporterats i strid

med 1 kap. 6 §.

 

med 1 kap. 6 §.

 

 

 

Skatt enligt första stycket ska tas

Skatt enligt första stycket ska tas

ut enligt de skattesatser som anges

ut enligt de skattesatser som anges

i lagen om tobaksskatt, lagen om

i lagen om skatt på energi, lagen om

alkoholskatt eller lagen om skatt på

tobaksskatt

eller

lagen

om

energi.

 

 

alkoholskatt.

 

 

 

 

Beslut enligt första stycket får

.

 

 

 

 

 

inte fattas om varorna i fråga

 

 

 

 

 

 

omfattas av ett beslut om skatt

 

 

 

 

 

 

enligt

skatteförfarandelagen

 

 

 

 

 

 

(2011:1244)

som fattades

innan

 

 

 

 

 

 

varorna omhändertogs.

Första stycket gäller inte i sådana fall som avses i 3 kap. 1 § tullagen (2016:253).

13 a §

Tullverket ska besluta om skatt om det finns grund för uttag av

skatt för omhändertagen punktskattepliktig vara enligt

– 5 kap. 22, 24 eller 25 § lagen (1994:1776) om skatt på energi,

– 9 kap. 25, 27 eller 28 § lagen (2022:000) om tobaksskatt, eller

– 9 kap. 25, 27 eller 28 § lagen (2022:000) om alkoholskatt.

Om Tullverket har fattat beslut enligt första stycket får Tullverket även besluta om särskilt ansvar enligt 5 kap. 27 § lagen om skatt på energi, 9 kap. 30 § lagen om tobaksskatt eller 9 kap. 30 § lagen om alkoholskatt. När Tullverket tillämpar dessa bestämmelser ska det som där sägs om Skatteverket i stället gälla Tullverket.

11Senaste lydelse 2016:270.

Skatt enligt första stycket ska tas ut enligt de skattesatser som anges i lagen om skatt på energi, lagen om tobaksskatt eller lagen om alkoholskatt.

13 b §

Beslut enligt 13 eller 13 a § får inte fattas om varorna omfattas av ett beslut om skatt enligt skatte- förfarandelagen (2011:1244) eller enligt lagen (1994:1776) om skatt på energi, lagen (2022:000) om tobaksskatt eller lagen (2022:000) om alkoholskatt som fattades innan varorna omhändertogs.

Bestämmelserna i 13 och 13 a §§ gäller inte i sådana fall som avses i 3 kap. 1 § tullagen (2016:253).

13 c §12

Skatten på varan ska efterges om Tullverket har beslutat om skatt på

1. en sådan

beskattad alkohol-

1. en sådan beskattad vara som

vara

som

avses

i

7 a §

lagen

avses

i

1 kap.

12 §

lagen

(1994:1564) om alkoholskatt och

(2022:000) om alkoholskatt och

den som kan antas göra anspråk på

den som kan antas göra anspråk på

varan om omhändertagandet skulle

varan om omhändertagandet skulle

upphävas enligt 15 § saknar rätt

upphävas

enligt

15 §

saknar

rätt

enligt

4 kap.

4 §

eller 6 kap.

1 §

enligt

4 kap.

4 §

 

eller 6 kap.

1 §

alkohollagen

(2010:1622) att föra

alkohollagen

(2010:1622) att

föra

in varan,

 

 

 

 

 

 

 

in varan,

 

 

 

 

 

 

 

2. snus,

tuggtobak,

övrig

tobak

2. snus,

tuggtobak,

övrig

tobak

eller en sådan beskattad tobaksvara

eller en sådan beskattad vara som

som

avses

 

i

8 a §

lagen

avses

i

1 kap.

11 §

lagen

(1994:1563) om tobaksskatt, och

(2022:000) om tobaksskatt och den

den som kan antas göra anspråk på

som kan antas göra anspråk på

varan om omhändertagandet skulle

varan om omhändertagandet skulle

upphävas enligt 15 § saknar rätt

upphävas

enligt

15 §

saknar

rätt

enligt

5 kap.

20 §

lagen

enligt

 

5 kap.

 

20 §

lagen

(2018:2088)

 

om

tobak

eller

(2018:2088)

om

tobak

 

eller

liknande produkter att föra in

liknande produkter att föra in

varan, eller

 

 

 

 

 

 

varan, eller

 

 

 

 

 

 

3. snus,

tuggtobak,

övrig

tobak

3. snus,

tuggtobak,

övrig

tobak

eller en sådan beskattad tobaksvara

eller en sådan beskattad vara som

som

avses

i

8 a §

lagen

om

avses

i

1 kap.

11 §

lagen

om

tobaksskatt och det är sannolikt att

tobaksskatt och det är sannolikt att

varan är avsedd att bjudas ut till

varan är avsedd att bjudas ut till

försäljning i Sverige och en sådan

försäljning i Sverige och en sådan

12Senaste lydelse av tidigare 13 a § 2021:428.

Prop. 2021/22:61

161

Prop. 2021/22:61

162

försäljning uppenbart skulle strida

försäljning uppenbart skulle strida

mot 3 kap. 1 § tredje stycket lagen

mot 3 kap. 1 § tredje stycket lagen

om tobak och liknande produkter

om tobak och liknande produkter

eller 4 § lagen om tobaksskatt.

eller 2 kap. 19 § lagen om

 

tobaksskatt.

15§13

Ett omhändertagande

av en

Ett omhändertagande av

en

punktskattepliktig

vara

skall

punktskattepliktig

vara

ska

upphävas om

 

 

upphävas om

 

 

1.det inte längre finns grund för omhändertagandet,

2.ett beslut om beslag enligt 27 kap. rättegångsbalken eller lagen (2000:1225) om straff för smuggling meddelas för varan, eller

3.det är oskäligt att låta omhändertagandet bestå.

Omhändertagandet skall också

Omhändertagandet ska också

upphävas om Tullverket inte inom

upphävas om Tullverket inte inom

tre månader från den dag då beslut

tre månader från den dag då beslut

fattades om omhändertagandet har

fattades om omhändertagandet har

fattat något beslut enligt 13 § om

fattat något beslut enligt 13 eller

skatt.

13 a § om skatt.

Om omhändertagandet av en vara har upphävts enligt första stycket 1 eller 3 eller andra stycket, svarar den som gör anspråk på varan för att den

hämtas.

 

 

 

 

 

 

 

16 a §14

 

 

Om

omhändertagandet av

en

Om

omhändertagandet av

en

tobaksvara upphävs men det är

tobaksvara upphävs men det är

sannolikt att varan är avsedd att

sannolikt att varan är avsedd att

bjudas ut till försäljning i Sverige

bjudas ut till försäljning i Sverige

och en sådan försäljning uppenbart

och en sådan försäljning uppenbart

skulle strida mot 3 kap 1 § tredje

skulle strida mot 3 kap. 1 § tredje

stycket

lagen (2018:2088)

om

stycket

lagen (2018:2088)

om

tobak och liknande produkter eller

tobak och liknande produkter eller

4 § lagen (1994:1563) om

2 kap. 19 § lagen (2022:000) om

tobaksskatt, ska beslut fattas om att

tobaksskatt, ska beslut fattas om att

varan inte ska lämnas ut.

 

varan inte ska lämnas ut.

 

20§15

Skyldighet att betala skatt som

Skyldighet att betala skatt som

påförts med stöd av 13 § består

påförts med stöd av 13 § består

även efter det att varorna förverkats

även efter det att varorna förverkats

om skatten inte eftergetts enligt

om skatten inte eftergetts enligt

13 a §.

13 c §.

13Senaste lydelse 2002:883.

14Senaste lydelse 2018:2091.

15Senaste lydelse 2013:1076.

 

 

 

3 kap.

Prop. 2021/22:61

 

 

 

5 §16

 

Om

skattskyldighet

har inträtt

Om skattskyldighet har

inträtt

enligt lagen (1994:1564) om

enligt lagen (2022:000) om

alkoholskatt

eller

lagen

alkoholskatt eller lagen (2022:000)

(1994:1563) om tobaksskatt för en

om tobaksskatt för en enligt 4 §

enligt 4 § omhändertagen alkohol-

omhändertagen alkohol-

eller

eller

tobaksvara,

ska

Tullverket

tobaksvara, ska Tullverket besluta

besluta om skatten på varan. Skatt

om skatten på varan.

 

ska tas ut enligt de skattesatser som

 

 

anges i nämnda lagar.

 

 

 

Beslut enligt första stycket får inte fattas om varorna i fråga omfattas av ett beslut om skatt

enligt skatteförfarandelagen (2011:1244) som fattades innan varorna omhändertogs.

Är den skattskyldige inte känd, eller har han inte betalat skatten trots anmaning därom, ska mottagaren ges tillfälle att lösa ut en vara som omhändertagits enligt 4 § genom att betala ett belopp som motsvarar skatten.

Tullverket ska besluta om skatt om det finns grund för uttag av skatt för omhändertagen alkohol- eller tobaksvara enligt

–9 kap. 25, 27 eller 28 § lagen om tobaksskatt, eller

–9 kap. 25, 27 eller 28 § lagen om alkoholskatt.

Skatt enligt första och andra styckena ska tas ut enligt de skattesatser som anges i nämnda lagar.

Beslut enligt första eller andra stycket får inte fattas om varorna i fråga omfattas av ett beslut om skatt enligt skatteförfarandelagen (2011:1244), lagen om tobaksskatt eller lagen om alkoholskatt som

fattades innan varorna omhändertogs.

Om den skattskyldige inte är känd eller inte har betalat skatten trots anmaning därom, ska mottagaren ges tillfälle att lösa ut en vara som omhändertagits enligt 4 § genom att betala ett belopp som motsvarar skatten.

6§17

Ett omhändertagande av en

Ett omhändertagande av en

alkohol- eller tobaksvara skall

alkohol- eller tobaksvara ska

upphävas, om

upphävas, om

1. det inte längre finns grund för omhändertagandet,

2. varan löses ut enligt 5 § tredje

2. varan löses ut enligt 5 § femte

stycket,

stycket,

16Senaste lydelse 2011:1255.

17 Senaste lydelse 2005:460.

163

Prop. 2021/22:61

164

3.ett beslut om beslag enligt 27 kap. rättegångsbalken eller lagen (2000:1225) om straff för smuggling meddelas för varan,

4.varan återutförs enligt 1 § femte stycket, eller

5.det är oskäligt att låta omhändertagandet bestå.

Omhändertagande enligt 4 § skall

Omhändertagande enligt 4 § ska

också upphävas om Tullverket inte

också upphävas om Tullverket inte

inom tre månader från den dag då

inom tre månader från den dag då

beslut fattades om omhänder-

beslut fattades om omhänder-

tagandet har fattat något beslut

tagandet har fattat något beslut

enligt 5 § om skatt.

enligt 5 § om skatt.

Om omhändertagandet av en vara

Om omhändertagandet av en vara

har upphävts enligt första stycket 1,

har upphävts enligt första stycket 1,

2 eller 5 eller andra stycket, skall

2 eller 5 eller andra stycket, ska

varan översändas till mottagaren.

varan översändas till mottagaren.

4kap. 1 §18

En särskild avgift (transporttillägg) ska påföras en avsändande upplagshavare eller registrerad avsändare om

1. administrativ referenskod eller

1. administrativ referenskod eller

ersättningsdokument inte följer

ersättningsdokument inte lämnats

med transporten i den utsträckning

till föraren i den utsträckning som

som följer av 1 kap. 6 §, eller

följer av 1 kap. 6 §, eller

2. säkerhet inte ställts för transporten i den utsträckning som följer av

1kap. 6 §.

Transporttillägg ska påföras en

1. skattskyldig

om

anmälnings-

1. certifierad

avsändare

eller

skyldighet eller skyldighet att ställa

tillfälligt certifierad avsändare om

säkerhet som följer av 17

eller

förenklad administrativ

referens-

38 e §

lagen

(1994:1563)

om

kod eller ersättningsdokument inte

tobaksskatt,

 

16 §

lagen

lämnats till föraren i den

(1994:1564) om alkoholskatt eller

utsträckning som

följer

av

1 kap.

4 kap. 11 § lagen (1994:1776) om

6 §, eller

 

 

 

skatt på energi inte iakttagits, eller

 

 

 

 

2. säljare

 

som

vid

2. certifierad

mottagare

eller

distansförsäljning

enligt 16

eller

tillfälligt certifierad mottagare om

16 b §

lagen

om

tobaksskatt, 15

säkerhet inte ställts för varorna i

eller 15 b § lagen om alkoholskatt

den utsträckning som

följer av

eller 4 kap. 9 eller 9 b § lagen om

1 kap. 6 §.

 

 

 

skatt på energi inte ställt säkerhet

 

 

 

 

på föreskrivet sätt, eller

 

 

 

 

 

3. säljare

 

som

vid

 

 

 

 

distansförsäljning

 

av

snus,

 

 

 

 

tuggtobak eller övrig tobak enligt

 

 

 

 

38 b

eller

38 c §

lagen

om

 

 

 

 

tobaksskatt inte ställt säkerhet på

 

 

 

 

föreskrivet sätt.

Transporttillägg ska påföras en

18Senaste lydelse 2021:428.

Transporttillägg ska påföras en förare eller en passagerare som transporterar varor enligt 2 kap. 6 § andra stycket som inte har med sig föreskrivet förenklat ledsagar- dokument vid flyttning av punkt- skattepliktiga varor som beskattats

iett annat EU-land. Om det finns grund för att påföra såväl en förare som en passagerare transport- tillägg för samma varor, får transporttillägg bara påföras passageraren.

Transporttillägg ska påföras den som äger eller, om en sådan lokal är upplåten till någon annan, den som innehar nyttjanderätt till lokal där punktskattepliktiga varor förvaras för på-, av- eller omlastning under en pågående flyttning, om föreskrivet förenklat ledsagardokument vid flyttning av punktskattepliktiga varor som beskattats i ett annat EU-land inte

tillhandahålls vid transport- kontrollen.

Transporttillägget är fyrtio procent av de punktskatter som belöper på eller kan antas belöpa

på de varor för vilka bestämmelserna i första, andra, tredje eller fjärde stycket inte iakttagits.

1.registrerad distansförsäljare eller tillfälligt registrerad distans- försäljare som vid distans- försäljning inte ställt säkerhet för varorna i den utsträckning som följer av 1 kap. 6 §, eller

2.säljare som vid

distansförsäljning av snus, tuggtobak eller övrig tobak enligt 10 kap. 6 eller 7 § lagen (2022:000) om tobaksskatt inte ställt säkerhet på föreskrivet sätt.

1 a §

Transporttillägg ska påföras en

1.avsändare av varor som omfattas av kravet på att flyttas under förfarandet för beskattade

Prop. 2021/22:61

165

Prop. 2021/22:61

varor

om

avsändaren

inte

har

 

anmält sig för registrering som

 

certifierad

 

avsändare

 

eller

 

tillfälligt certifierad

avsändare i

 

avsändarmedlemsstaten,

 

 

 

2. mottagare

av

varor

som

 

omfattas av kravet på att flyttas

 

under

förfarandet

för beskattade

 

varor om mottagaren inte har

 

anmält sig för registrering som

 

certifierad

 

mottagare

 

eller

 

tillfälligt

certifierad

mottagare

 

eller ställt säkerhet enligt 4 d kap.

 

3–6 §§ lagen (1994:1776) om skatt

 

energi,

 

7 kap.

5–8 §§ lagen

 

(2022:000)

 

om

tobaksskatt

eller

 

7 kap. 5–8 §§ lagen (2022:000) om

 

alkoholskatt,

 

 

 

 

 

 

 

3. avsändare som avsänder varor

 

genom distansförsäljning om av-

 

sändaren inte har anmält sig för

 

registrering

som

 

tillfälligt

 

registrerad

distansförsäljare

eller

 

registrerad

distansförsäljare

eller

 

ställt säkerhet enligt 4 c kap. 2 och

 

4 §§ lagen

 

om

skatt på energi,

 

6 kap.

2

och

4 §§

lagen

om

 

tobaksskatt eller 6 kap. 2 och 4 §§

 

lagen om alkoholskatt,

 

 

 

4. mottagare som är skyldig att

 

anmäla flyttning av varor vid

 

distansförsäljning

enligt

4 c kap.

 

6 § lagen om skatt på energi, 6 kap.

 

6 §

lagen

om

tobaksskatt

eller

 

6 kap.

6 §

lagen

om

alkoholskatt

 

om mottagaren inte har anmält

 

flyttningen,

 

 

 

 

 

 

 

 

5. skattskyldig

 

för

 

snus,

 

tuggtobak och övrig tobak om den

 

skattskyldige

inte

 

har

anmält

 

flyttningen

 

eller

 

ställt

säkerhet

 

enligt 10 kap. 11 § lagen om

 

tobaksskatt, eller

 

 

 

 

 

 

6. skattskyldig enligt 5 kap. 16 §

 

2 lagen om skatt på energi om den

 

skattskyldige

inte

 

har

anmält

 

flyttningen

 

eller

 

ställt

säkerhet

 

enligt 4 d kap. 13 § samma lag.

166

Ett transporttillägg som beslutats enligt 1 § första stycket 1 eller andra stycket 1 eller 1 b § ska undanröjas, om den som beslutet gäller kommer in med föreskrivna

1 b §

Transporttillägg ska påföras en

1. förare som inte har med sig föreskriven administrativ referens- kod, eller ersättningsdokument vid flyttning av punktskattepliktiga varor, eller

2. förare eller passagerare som transporterar varor enligt 2 kap. 6 § andra stycket som inte har med

sig föreskriven förenklad administrativ referenskod eller ersättningsdokument vid flyttning av punktskattepliktiga varor som beskattats i ett annat EU-land.

Om det finns grund för att påföra såväl en förare som en passagerare transporttillägg för samma varor, får transporttillägg bara påföras passageraren.

Transporttillägg ska påföras den som äger eller, om en sådan lokal är upplåten till någon annan, den som innehar nyttjanderätt till en lokal där punktskattepliktiga varor förvaras för på-, av- eller omlastning under en pågående flyttning, om föreskriven förenklad administrativ referenskod eller ersättningsdokument vid flyttning av punktskattepliktiga varor som beskattats i ett annat EU-land inte

tillhandahålls vid transport- kontrollen.

1 c §

Transporttillägget enligt 1–

1 b §§ är fyrtio procent av de punktskatter som belöper på eller kan antas belöpa på de varor för vilka bestämmelserna inte följts.

2§19

Ett transporttillägg som beslutats enligt 1 § första stycket 1, tredje eller fjärde stycket ska undanröjas, om den som beslutet gäller kommer

19Senaste lydelse 2012:679.

Prop. 2021/22:61

167

Prop. 2021/22:61

in med föreskrivna dokument inom en månad från dagen för beslutet.

Ett transporttillägg som påförts med stöd av 1 § andra stycket ska undanröjas om det i ett ärende eller mål om skatt enligt denna lag, skatteförfarandelagen (2011:1244), lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt eller lagen (1994:1776) om skatt på energi konstateras att den som

påförts tillägget inte är skattskyldig.

dokument inom en månad från dagen för beslutet.

Ett transporttillägg som påförts med stöd av 1 a § 4–6 ska undanröjas om det i ett ärende eller mål om skatt enligt denna lag, skatteförfarandelagen (2011:1244), lagen (1994:1776) om skatt på energi, lagen (2022:000) om tobaksskatt eller lagen (2022:000) om alkoholskatt konstateras att den som påförts tillägget inte är skattskyldig.

168

6§20

Skatt och transporttillägg som beslutats med stöd av denna lag ska betalas till Tullverket inom den tid som verket bestämmer.

Om skatt eller transporttillägg inte betalas i rätt tid, gäller bestämmelserna om kostnadsränta i 65 kap. 13 och 15 §§ skatteförfarande-

lagen (2011:1244).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

9 a §

andra

stycket

finns

I

9 c §

andra

stycket

finns

särskilda

bestämmelser

om

särskilda

bestämmelser

om

betalning

av transporttillägg som

betalning

av transporttillägg

som

Skatteverket beslutat om.

 

Skatteverket beslutat om.

 

 

 

 

 

 

9 c §21

 

 

 

 

 

Skatteverket

beslutar

om

Skatteverket

beslutar

om

transporttillägg avseende den som

transporttillägg avseende den som

är skattskyldig för bränsle till följd

är skattskyldig för bränsle till följd

av

bestämmelsen

i

4 kap.

1 a §

av

bestämmelsen

i

2 kap.

12 §

andra stycket lagen

(1994:1776)

andra stycket lagen

(1994:1776)

om skatt på energi.

 

 

 

om skatt på energi.

 

 

 

Om Skatteverket beslutar om transporttillägg, gäller bestämmelserna i skatteförfarandelagen (2011:1244) om

1.betalning och återbetalning av avgift i 61–65 kap.,

2.omprövning och överklagande av beslut om skattetillägg i 66 och 67 kap.,

3.verkställighet i 68 kap. 1 §, och

4.indrivning i 70 kap.

Vid tillämpningen av andra stycket 2 avses med beskattningsår det kalenderår då den omständighet som utgör grund för att ta ut transporttillägg inträffade.

14 a §

Om Tullverket har beslutat om ansvar enligt 2 kap. 13 a § andra stycket, får den som gjorts ansvarig

20Senaste lydelse 2011:1255.

21Paragrafen fick sin nuvarande beteckning genom 2018:1888.

överklaga det beslut om skatt enligt Prop. 2021/22:61 2 kap. 13 a § första stycket som

omfattas av beslutet om ansvar. Överklagandet ska göras inom den tid och på det sätt som gäller för den som beslutet om skatt gäller.

5kap.

1a §22

Den som uppsåtligen emballerar,

Den som uppsåtligen emballerar,

transporterar,

förvarar,

döljer,

transporterar, förvarar,

döljer,

bearbetar, förvärvar eller överlåter

bearbetar, förvärvar eller överlåter

punktskattepliktiga varor som varit

punktskattepliktiga varor som varit

föremål för brott som avses i 2–

föremål för brott som avses i 2–

4 §§ skattebrottslagen (1971:69)

4 §§

skattebrottslagen

(1971:69)

döms, om brottet rör skatt enligt

döms, om brottet rör skatt enligt

lagen (1994:1563) om tobaksskatt,

lagen (1994:1776) om skatt på

lagen (1994:1564) om alkoholskatt

energi, lagen (2022:000) om

eller lagen (1994:1776) om skatt på

tobaksskatt eller lagen (2022:000)

energi, för olovlig befattning med

om

alkoholskatt för

olovlig

punktskattepliktiga varor till böter

befattning med punktskattepliktiga

eller fängelse i högst två år. Detta

varor till böter eller fängelse i högst

gäller dock inte om ansvar kan

två år. Detta gäller dock inte om

utdömas enligt

1 §

eller

lagen

ansvar kan utdömas enligt 1 § eller

(2000:1225)

om

straff

för

lagen (2000:1225) om straff för

smuggling.

 

 

 

smuggling.

 

Om gärningsmannen inte inser men har skälig anledning att anta att de punktskattepliktiga varorna varit föremål för brott, döms till böter.

Om gärningen är ringa, skall den

Om gärningen är ringa, ska den

inte medföra ansvar enligt första

inte medföra ansvar enligt första

eller andra stycket.

eller andra stycket.

4§23

Den som uppsåtligen bryter mot skyldigheten enligt 2 kap. 6 § första stycket andra meningen, att tillhandahålla den administrativa

referenskoden eller andra handlingar, döms till penningböter.

 

 

Den som uppsåtligen bryter mot

Den som uppsåtligen bryter mot

skyldigheten enligt 2 kap. 6 § andra

skyldigheten enligt 2 kap. 6 § andra

stycket andra

meningen,

att

stycket andra

meningen,

att

tillhandahålla

det

förenklade

tillhandahålla

den

förenklade

ledsagardokumentet,

döms

till

administrativa referenskoden eller

penningböter.

 

 

 

ersättningsdokumentet,

döms

till

 

 

 

 

penningböter.

 

 

 

22

Senaste lydelse 2005:460.

169

23

Senaste lydelse 2018:1888.

Prop. 2021/22:61

 

 

 

6 kap.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 §24

 

 

 

 

 

Skatteverket

får

besluta

om

Skatteverket

får

besluta

om

punktskattebesök för att kontrollera

punktskattebesök för att kontrollera

att den som är godkänd

att den som är godkänd

upplagshavare

enligt

10 § lagen

upplagshavare

enligt

4 kap.

1 §

(1994:1563) om tobaksskatt,

9 §

lagen (1994:1776) om skatt på

lagen (1994:1564) om alkoholskatt

energi, 3 kap. 2 § lagen (2022:000)

eller 4 kap. 3 § lagen (1994:1776)

om

tobaksskatt

eller

3 kap.

2 §

om skatt på energi

 

 

lagen (2022:000) om alkoholskatt

1. har ställt säkerhet enligt 11 §

1. har ställt säkerhet enligt 4 kap.

tredje stycket lagen om tobaksskatt,

6 § lagen om skatt på energi, 3 kap.

10 §

tredje

stycket

lagen

om

7 §

lagen om

tobaksskatt

eller

alkoholskatt eller 4 kap. 4 § tredje

3 kap. 8 § lagen om alkoholskatt,

stycket lagen om skatt på energi,

 

 

 

 

 

 

2. hanterar mottagna varor som

2. hanterar mottagna varor som

flyttas

under

uppskovsförfarandet

flyttas

under uppskovsförfarandet

enligt 10 b § lagen om tobaksskatt,

enligt 4 kap. 4 § lagen om skatt på

9 b §

lagen om alkoholskatt

eller

energi,

3 kap.

5 §

lagen

om

4 kap. 3 b § lagen om skatt på

tobaksskatt eller 3 kap. 5 § lagen

energi,

 

 

 

om alkoholskatt,

 

 

3.avsänder varor under uppskovsförfarandet enligt vad som angetts i elektroniska administrativa dokument eller ersättningsdokument, och

4. för varje skatteupplag löpande

4. för varje skatteupplag löpande

bokför

affärshändelser

och

bokför

varurörelser

som rör

varurörelser som rör skattepliktiga

skattepliktiga

varor

varor

(lagerbokföring)

enligt

(lagerbokföring) enligt

4 kap. 3

§

10 a § lagen om tobaksskatt, 9 a §

lagen om skatt på energi, 3 kap. 4

§

lagen om alkoholskatt eller 4 kap.

lagen om

tobaksskatt eller 3 kap.

3 a § lagen om skatt på energi.

4 § lagen om alkoholskatt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Denna lag träder i kraft den 13 februari 2023.

 

2.

Bestämmelserna i 4 kap. 1 § i den nya lydelsen och 4 kap. 1 a–1 c §§

 

tillämpas första gången på flyttningar av punktskattepliktiga varor som

 

påbörjas efter ikraftträdandet.

 

3.

Om en flyttning av beskattade varor från ett annat EU-land har

 

påbörjats före ikraftträdandet och varan förs in eller tas emot senast den

 

31 december 2023 gäller 1 kap. 4, 5 a och 6 §§, 2 kap. 2 och 6 §§, 4 kap.

 

1 och 2 §§ och 5 kap. 4 § i den äldre lydelsen.

 

4.

Om en flyttning av varor genom distansförsäljning har påbörjats före

 

ikraftträdandet gäller 1 kap. 4, 5 a och 6 §§ och 4 kap. 1 och 2 §§ i den

 

äldre lydelsen.

 

5.

Om en flyttning under uppskovsförfarandet eller en flyttning av snus,

 

tuggtobak eller övrig tobak har påbörjats före ikraftträdandet gäller 4 kap.

 

1 och 2 §§ i den äldre lydelsen.

 

6.

I övrigt gäller äldre bestämmelser fortfarande för förhållanden som

 

hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

170

24 Senaste lydelse 2013:1077.

2.14

Förslag till lag om ändring i lagen (1999:445)

Prop. 2021/22:61

 

om exportbutiker

 

 

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1999:445) om exportbutiker

 

dels att 4 och 5 §§ ska ha följande lydelse,

 

dels att det ska införas en ny paragraf, 5 a §, av följande lydelse.

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

4 §

I en exportbutik får obeskattade unionsvaror säljas till flygpassagerare som reser till en plats utanför EU:s skatteområde.

Försäljning av varor enligt första stycket får endast avse i denna bestäm- melse angivna varor och i särskilt angivna fall följande kvantiteter till varje enskild resande:

1.200 cigaretter eller 100 cigariller eller 50 cigarrer eller 250 gram rök- tobak eller 250 gram övrig tobak eller en proportionell blandning av dessa tobaksvaror,

2.en liter spritdryck eller två liter starkvin, två liter vin, två liter starköl,

och

3.parfym, luktvatten och andra kosmetiska preparat, choklad- och konfektyrvaror, nikotinprodukter och andra tobaksvaror än sådana som anges ovan.

Till den som avreser med bestämmelseort i Norge får försäljning inte ske till större mängder än vad resande får införa tullfritt till det landet.

Vid tillämpning av denna lag förstås med

spritdryck: alkoholdryck med en alkoholhalt som överstiger 22 volym- procent,

starkvin: alkoholdryck med en alkoholhalt som överstiger 15 men inte 22 volymprocent, samt mousserande vin,

vin: annat vin än starkvin samt annan alkoholdryck med en alkoholhalt som överstiger 3,5 men inte 15 volymprocent och som inte är starköl,

starköl: öl med en alkoholhalt som överstiger 3,5 volymprocent,

cigarill: cigarrer med en högsta vikt av 3 gram per styck,

övrig tobak: övrig tobak enligt

övrig tobak: övrig tobak enligt

35 a § lagen (1994:1563) om

2 kap. 10 § lagen (2022:000) om

tobaksskatt,

tobaksskatt,

nikotinprodukter: e-vätskor och andra nikotinhaltiga produkter enligt lagen (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter.

5 §1

Om cigaretter, cigarrer, cigariller Om cigaretter, cigarrer, cigariller eller röktobak ska säljas i en eller röktobak ska säljas i en exportbutik, ska verksamheten i exportbutik, ska verksamheten i exportbutiken bedrivas av en exportbutiken bedrivas av en godkänd upplagshavare enligt godkänd upplagshavare enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt. lagen (2022:000) om tobaksskatt.

Om snus, tuggtobak eller övrig

1 Senaste lydelse 2021:429.

171

Prop. 2021/22:61

tobak ska säljas i en exportbutik,

 

 

 

 

 

ska verksamheten

i exportbutiken

 

 

 

 

 

bedrivas

av

en

godkänd

 

 

 

 

 

lagerhållare enligt samma lag.

 

 

 

 

 

 

Om alkoholvaror ska säljas i en

Om alkoholvaror ska säljas i en

 

exportbutik,

 

ska

verksamheten

i

exportbutik,

ska verksamheten

i

 

exportbutiken

bedrivas

av

en

exportbutiken

bedrivas

av

en

 

godkänd upplagshavare

enligt

godkänd upplagshavare

enligt

 

lagen (1994:1564) om alkohol-

lagen (2022:000) om alkoholskatt.

 

skatt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exportbutiken ska då vara ett godkänt skatteupplag enligt respektive lag.

 

Om nikotinprodukter enligt 4 §

 

 

 

 

 

fjärde stycket ska säljas i en

 

 

 

 

 

exportbutik,

ska

verksamheten

i

 

 

 

 

 

exportbutiken

bedrivas

av

en

 

 

 

 

 

godkänd lagerhållare enligt lagen

 

 

 

 

 

(2018:696) om skatt på vissa

 

 

 

 

 

nikotinhaltiga produkter.

 

 

 

 

 

 

5 a §

Om snus, tuggtobak eller övrig tobak ska säljas i en exportbutik, ska verksamheten i exportbutiken bedrivas av en godkänd lagerhåll- are enligt lagen (2022:000) om tobaksskatt.

Om nikotinprodukter enligt 4 § fjärde stycket ska säljas i en exportbutik, ska verksamheten i exportbutiken bedrivas av en godkänd lagerhållare enligt lagen (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter.

Denna lag träder i kraft den 13 februari 2023.

172

I databasen får uppgifter och handlingar behandlas som ingår i det datoriserade system som avses i artikel 1 i Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2020/263 av den 15 januari 2020 om datorisering av uppgifter om förflyttningar och kontroller av punktskattepliktiga varor.

2.15

Förslag till lag om ändring i lagen (2001:181)

Prop. 2021/22:61

 

om behandling av uppgifter i Skatteverkets

 

 

beskattningsverksamhet

 

Härigenom föreskrivs att 2 kap. 4 a, 5, 8 och 12 §§ lagen (2001:181) om

 

behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet1 ska ha

 

följande lydelse.

 

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

2kap.

4 a §2

I databasen får uppgifter och handlingar behandlas som ingår i det datoriserade system som avses i artikel 1 i Europaparlamentets och rådets beslut nr 1152/2003/EG av den 16 juni 2003 om datorisering av uppgifter om förflyttningar och kontroller av punktskattepliktiga varor.

5 §3

Från databasen får nedan angivna uppgifter lämnas ut till en enskild, om det inte av särskild anledning kan antas att den enskilde som uppgiften avser eller någon närstående lider men om uppgiften röjs.

Uppgifter får lämnas ut om

1.namn och personnummer,

2.organisationsnummer, namn, företagsnamn och juridisk form samt i fråga om handelsbolag och andra juridiska personer sådana uppgifter om huvudkontor och säte som avses i 67 kap. 8 § skatteförfarandelagen (2011:1244),

3.registrering enligt skatteförfarandelagen samt särskilt registrerings- eller redovisningsnummer,

4.på vilket sätt den preliminära skatten ska betalas för en fysisk person,

5.registrering av skyldighet att göra skatteavdrag eller betala arbetsgivaravgifter,

6.slag av näringsverksamhet,

7.beslut om likvidation, förenklad avveckling eller konkurs,

8. huruvida

en fysisk

eller

8. huruvida

en fysisk

eller

juridisk person är godkänd som

juridisk person är godkänd som

skattebefriad

förbrukare

enligt

skattebefriad

förbrukare

enligt

lagen (1994:1564) om alkoholskatt

lagen (1994:1776) om skatt på

eller lagen (1994:1776) om skatt på

energi eller lagen (2022:000) om

energi och i sådana fall från vilken

alkoholskatt och i sådana fall från

tidpunkt,

 

 

vilken tidpunkt,

 

 

1Senaste lydelse av lagens rubrik 2003:670.

2Senaste lydelse 2012:775.

3 Senaste lydelse 2021:430.

173

Prop. 2021/22:61

9. huruvida en fysisk eller juridisk person är godkänd som registrerad avsändare enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen om alkoholskatt eller lagen om skatt på energi och i sådana fall från vilken tidpunkt, och

10.huruvida en distansförsäljare enligt lagen om tobaksskatt, lagen om alkoholskatt eller lagen om skatt på energi har ställt säkerhet för skatten på de varor som sänds från det andra EU-landet.

9. huruvida en fysisk eller juridisk person är godkänd som registrerad avsändare enligt lagen om skatt på energi, lagen (2022:000) om tobaksskatt eller lagen om alkoholskatt och i sådana fall från vilken tidpunkt, och

10.huruvida en distansförsäljare enligt 10 kap. lagen om tobaksskatt har ställt säkerhet för skatten på de varor som sänds från det andra EU- landet.

174

8 §4

Kronofogdemyndigheten får ha direktåtkomst till uppgifter som avses i

3 § 1–5, 8, 10 och 11. Direktåtkomst till uppgifter som avses i 3 § 4, 5, 8, 10 och 11 får endast avse den som

1.har ansökt om skuldsanering eller F-skuldsanering,

2.är registrerad som gäldenär hos Kronofogdemyndigheten,

3.är make eller likställd med make till den som har ansökt om skuld- sanering eller F-skuldsanering, eller

4.är make eller likställd med make till gäldenär hos Kronofogde- myndigheten.

Tullverket får

ha

direktåtkomst

Tullverket får

ha

direktåtkomst

till uppgifter som avses i 3 § 1–5,

till uppgifter som avses i 3 § 1–5,

10 och 11. Åtkomsten får endast

10 och 11. Åtkomsten får endast

avse den som är eller kan antas vara

avse den som är eller kan antas vara

gäldenär enligt

tullagstiftningen,

gäldenär

enligt

tullagstiftningen,

skyldig att betala skatt för vara vid

skyldig att betala skatt för vara vid

import eller föremål för Tullverkets

import eller otillåten införsel eller

kontrollverksamhet

enligt lagen

föremål för Tullverkets kontroll-

(1998:506) om punktskattekontroll

verksamhet enligt lagen (1998:506)

av transporter m.m. av alkohol-

om punktskattekontroll av trans-

varor, tobaksvaror och energi-

porter

m.m.

av

alkoholvaror,

produkter.

 

 

tobaksvaror och energiprodukter.

Tullverket får ha direktåtkomst till uppgifter och handlingar som avses i 4 a §.

Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare föreskrifter om vilka uppgifter och handlingar direktåtkomst enligt första till tredje styckena får omfatta.

12§5

Uppgifter och handlingar som avser

1.revision ska gallras tio år efter utgången av det kalenderår då revisionen avslutades, och

4Senaste lydelse 2016:684.

5Senaste lydelse 2021:430.

2.fastighetstaxering ska gallras tolv år efter utgången av det taxeringsår som uppgifterna eller handlingarna kan hänföras till.

Uppgifter

och

handlingar

om

Uppgifter

och

handlingar

om

godkända upplagshavare, registre-

godkända upplagshavare, registre-

rade

varumottagare,

tillfälligt

rade

varumottagare,

tillfälligt

registrerade varumottagare, regist-

registrerade varumottagare, regist-

rerade avsändare

eller

godkända

rerade

 

avsändare,

godkända

skatteupplag

enligt

 

lagen

skatteupplag,

certifierade

mot-

(1994:1563) om tobaksskatt, lagen

tagare,

tillfälligt

certifierade

(1994:1564) om alkoholskatt samt

mottagare, certifierade avsändare,

lagen (1994:1776) om skatt på

tillfälligt

certifierade

avsändare,

energi ska gallras sju år efter

registrerade distansförsäljare

och

utgången av det kalenderår då

tillfälligt

 

registrerade

distans-

aktören avregistrerades.

 

 

 

försäljare enligt lagen (1994:1776)

 

 

 

 

 

 

 

 

om skatt på energi, lagen

 

 

 

 

 

 

 

 

(2022:000)

om

 

tobaksskatt samt

 

 

 

 

 

 

 

 

lagen (2022:000) om alkoholskatt

 

 

 

 

 

 

 

 

ska gallras sju år efter utgången av

 

 

 

 

 

 

 

 

det

kalenderår

 

aktören

 

 

 

 

 

 

 

 

avregistrerades.

 

 

 

 

 

Uppgifter

och

handlingar

om

Uppgifter

och

handlingar

om

godkända lagerhållare enligt lagen

godkända lagerhållare enligt lagen

om tobaksskatt, lagen om skatt på

om skatt på energi, lagen

energi, lagen (2016:1067) om skatt

(2016:1067) om skatt på kemikalier

på kemikalier i viss elektronik,

i viss elektronik, lagen (2018:696)

lagen (2018:696) om skatt på vissa

om skatt på vissa nikotinhaltiga

nikotinhaltiga produkter och lagen

produkter, lagen (2020:32) om

(2020:32) om skatt på plast-

skatt på plastbärkassar och lagen

bärkassar samt

uppgifter

 

och

om tobaksskatt samt uppgifter och

handlingar

om

 

registrerade

handlingar

om

registrerade

mottagare och registrerade EU-

mottagare och registrerade EU-

handlare enligt lagen om skatt på

handlare enligt lagen om skatt på

kemikalier i viss elektronik och

kemikalier i viss elektronik och

registrerade

distansförsäljare

av

registrerade

distansförsäljare

av

tuggtobak och övrig tobak enligt

tuggtobak och övrig tobak enligt

lagen om tobaksskatt ska gallras sju

lagen om tobaksskatt ska gallras sju

år efter utgången av det kalenderår

år efter utgången av det kalenderår

då godkännandet blev återkallat.

då godkännandet blev återkallat.

Uppgifter

och

handlingar

som

Uppgifter

och

handlingar

som

avses i 4 a § ska gallras tio år efter

avses i 4 a § ska gallras tio år efter

utgången av det kalenderår då de

utgången av det kalenderår då de

meddelanden som är kopplade till

meddelanden som är kopplade till

den

administrativa

referenskoden

den administrativa

referenskoden

enligt 22 b §

andra

stycket

lagen

enligt

4 b kap.

4 §

tredje stycket

om

tobaksskatt,

21 b §

andra

lagen om skatt på energi, 5 kap. 4 §

stycket lagen om alkoholskatt eller

tredje stycket lagen om tobaksskatt

6 kap. 4 § andra stycket lagen om

eller 5 kap. 4 § tredje stycket lagen

skatt på energi eller annan samman-

om alkoholskatt,

den

förenklade

hållande

identifikationsuppgift

administrativa

 

 

referenskoden

senast ändrades.

 

 

 

 

 

enligt

4 e kap.

3 §

tredje stycket

 

 

 

 

 

 

 

 

lagen om skatt på energi, 8 kap. 4 §

Prop. 2021/22:61

175

Prop. 2021/22:61

 

tredje stycket lagen om tobaksskatt

 

 

eller 8 kap. 4 § tredje stycket lagen

 

 

om alkoholskatt

eller annan

 

 

sammanhållande

identifikations-

 

 

uppgift senast ändrades.

 

 

 

 

Denna lag träder i kraft den 13 februari 2023.

176

2.16 Förslag till lag om ändring i lagen (2010:598) Prop. 2021/22:61 om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och

biobränslen

Härigenom föreskrivs att 3 kap. 1 och 3 §§ och 3 a kap. 1 § lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och biobränslen1 ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

3kap.

1§2

Rapporteringsskyldig är den som

1. enligt

4 kap.

lagen

1. enligt 5 eller 6 kap. lagen

(1994:1776) om skatt på energi är

(1994:1776) om skatt på energi är

skattskyldig för bränsle som helt

skattskyldig för bränsle som helt

eller delvis utgörs av biodrivmedel,

eller delvis utgörs av biodrivmedel,

2.i yrkesmässig verksamhet använder ett flytande biobränsle,

3.i yrkesmässig verksamhet använder ett fast biobränsle för produktion av el, värme, kyla eller bränslen i en anläggning med en sammanlagd installerad tillförd effekt på minst 20 megawatt,

4.i yrkesmässig verksamhet använder ett gasformigt biobränsle för produktion av el, värme, kyla eller bränslen i en anläggning med en sammanlagd installerad tillförd effekt på minst 2 megawatt, eller

5.inte omfattas av 1–4 men ansöker om hållbarhetsbesked av något annat skäl.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om undantag från rapporteringsskyldigheten enligt första stycket.

 

 

 

3 §3

 

 

 

Myndigheter som utövar tillsyn

Myndigheter som utövar tillsyn

över att lagar följs där uppfyllda

över att lagar följs där uppfyllda

hållbarhetskriterier utgör ett villkor

hållbarhetskriterier utgör ett villkor

för att komma i fråga för en

för att komma i fråga för en

rättighet ska, på begäran av

rättighet ska, på begäran av

tillsynsmyndigheten

enligt denna

tillsynsmyndigheten

enligt denna

lag, överlämna uppgifter som kan

lag, överlämna uppgifter som kan

bidra

till

att

identifiera

bidra

till

att

identifiera

rapporteringsskyldiga

enligt 1 §

rapporteringsskyldiga

enligt 1 §

och om den mängd biodrivmedel

och om den mängd biodrivmedel

som utgör eller ingår i bränsle för

som utgör eller ingår i bränsle för

vilket

den rapporteringsskyldiges

vilket

den rapporteringsskyldiges

skattskyldighet

har

inträtt enligt

skattskyldighet har inträtt enligt 5

5 kap. lagen (1994:1776) om skatt

eller 6 kap. lagen (1994:1776) om

på energi.

 

 

skatt på energi.

 

 

1Senaste lydelse av lagens rubrik 2021:668.

2Senaste lydelse 2021:668.

3 Senaste lydelse 2021:668.

177

Prop. 2021/22:61

178

3 a kap.

1 §4

Ett anläggningsbesked får begäras av den som är

1.rapporteringsskyldig för ett biodrivmedel enligt 3 kap. 1 § första stycket 1, eller

2. skattskyldig för ett gasformigt

2. skattskyldig för ett gasformigt

biobränsle enligt 4 kap. lagen

biobränsle enligt 5 eller 6 kap.

(1994:1776) om skatt på energi.

lagen (1994:1776) om skatt på

 

energi.

Med anläggningsbesked avses ett beslut av tillsynsmyndigheten om att det finns ett kontrollsystem som visar att ett bränsle eller den anläggning där bränslet har producerats uppfyller de krav som följer av detta kapitel.

Denna lag träder i kraft den 13 februari 2023.

4Senaste lydelse 2021:668.

2.17Förslag till lag om ändring i alkohollagen (2010:1622)

Härigenom föreskrivs att 2 kap. 1, 3 och 4 §§, 4 kap. 1, 2 och 4 §§, 6 kap. 2 och 5 §§ och 8 kap. 13 § ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2kap. 1 §1

Sprit

och

spritdrycker

får

Sprit

och

spritdrycker

får

tillverkas endast av den som har

tillverkas endast av den som har

godkänts

som

upplagshavare

för

godkänts

som

upplagshavare

för

sådana

varor

enligt 9 § lagen

sådana varor enligt 3 kap. 2 § lagen

(1994:1564) om alkoholskatt eller

(2022:000) om alkoholskatt eller

som skattebefriad förbrukare enligt

som skattebefriad förbrukare enligt

31 e § samma lag.

 

10 kap. 1 § samma lag.

 

En apparat som uppenbarligen är ägnad för tillverkning av sprit (destillationsapparat) och del till en sådan apparat får endast tillverkas för, överlåtas till eller innehas av den som har rätt att tillverka sprit.

Folkhälsomyndigheten får medge undantag från andra stycket. Ett sådant medgivande får ges tills vidare eller för viss tid och får återkallas

om förhållandena kräver det.

 

 

 

 

 

3 §

 

 

 

Vin, folköl, starköl och andra

Vin, folköl, starköl och andra

jästa alkoholdrycker får tillverkas

jästa

alkoholdrycker

får tillverkas

endast av den som har godkänts

endast av den som har godkänts

som upplagshavare för tillverkning

som upplagshavare för tillverkning

eller bearbetning av sådana drycker

eller bearbetning av sådana drycker

enligt 9 § lagen (1994:1564) om

enligt 3 kap. 2 § lagen (2022:000)

alkoholskatt eller som skattebefriad

om

alkoholskatt

eller

som

förbrukare enligt 31 e § samma lag.

skattebefriad förbrukare

enligt

 

10 kap. 1 § samma lag.

 

Vad som föreskrivs i första stycket gäller inte tillverkning i hemmet för eget behov.

4 §

En tillverkare av sprit får förfoga över den tillverkade spriten endast för användning i egen rörelse samt för försäljning enligt 6 kap. 5 §.

En tillverkare av alkoholdrycker får förfoga över den tillverkade drycken för försäljning endast enligt denna lag.

Bestämmelserna i första och

Bestämmelserna i första och

andra styckena ska inte tillämpas i

andra styckena ska inte tillämpas i

fråga om varor som har förbrukats

fråga om varor som har förbrukats

på sätt som anges i 7 § första

på sätt som anges i 2 kap. 12 §, 15 §

stycket 7 och 8 lagen (1994:1564)

första stycket 1 och 16 § lagen

om alkoholskatt.

(2022:000) om alkoholskatt.

1Senaste lydelse 2013:635.

Prop. 2021/22:61

179

Prop. 2021/22:61

180

4kap. 1 §2

Partihandel

med

spritdrycker,

Partihandel

med

spritdrycker,

vin, starköl eller andra jästa

vin, starköl eller andra jästa

alkoholdrycker får bedrivas endast

alkoholdrycker får bedrivas endast

av den som har godkänts som

av den som har godkänts som

upplagshavare eller som registrerad

upplagshavare eller som registrerad

varumottagare för sådana

varor

varumottagare

för sådana

varor

enligt 9

eller

12 §

lagen

enligt 3 kap.

2 eller

10 §

lagen

(1994:1564) om alkoholskatt.

(2022:000)

om

alkoholskatt.

Detsamma gäller för alkohol-

Detsamma gäller för alkohol-

drycksliknande preparat om de är

drycksliknande preparat om de är

skattepliktiga

enligt

lagen

om

skattepliktiga

enligt

lagen

om

alkoholskatt. Av detta följer att

alkoholskatt. Av detta följer att

rätten till partihandel endast avser

rätten till partihandel endast avser

den dryck eller det preparat som

den dryck eller det preparat som

omfattas av godkännandet.

 

omfattas av godkännandet.

 

Med partihandlare avses den som har godkänts i enlighet med de föreskrifter som anges i första stycket.

Utöver vad som anges i första stycket får partihandel med spritdrycker,

vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker och med alkoholdrycksliknande preparat bedrivas av detaljhandelsbolaget i enlighet med vad som anges i 5 kap. 1 § tredje stycket.

Den som har serveringstillstånd får sälja enstaka varor som omfattas av tillståndet till partihandlare som har rätt att handla med motsvarande varor.

2§3 En partihandlare får sälja varorna till

1.det i 5 kap. 1 § angivna detaljhandelsbolaget,

2.annan partihandlare som har rätt att handla med motsvarande varor,

3.den som har meddelats tillstånd för servering till allmänheten eller stadigvarande tillstånd för servering i slutet sällskap i enlighet med reglerna i 8 kap., samt

4. den

som

har

godkänts

som

4. den

som

har

godkänts som

skattebefriad

förbrukare

enligt

skattebefriad

förbrukare

enligt

31 e §

lagen

(1994:1564)

om

10 kap. 1 § lagen (2022:000) om

alkoholskatt

för

användning i

alkoholskatt

för

användning i

teknisk,

industriell,

medicinsk,

teknisk,

industriell, medicinsk,

vetenskaplig

eller

liknande

vetenskaplig

eller

liknande

verksamhet.

 

 

 

 

verksamhet.

 

 

 

En partihandlare får också föra ut eller exportera varorna. Försäljning får också ske till den som har tillstånd enligt lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg.

Endast partihandlare får förpacka om eller buteljera alkoholdrycker.

2Senaste lydelse 2019:345.

3Senaste lydelse 2012:205.

 

 

4 §4

 

Prop. 2021/22:61

Spritdrycker,

vin, starköl

och

Spritdrycker,

vin, starköl

och

andra jästa alkoholdrycker får föras

andra jästa alkoholdrycker får föras

in i landet endast av partihandlare

in i landet endast av partihandlare

samt av detaljhandelsbolaget för att

samt av detaljhandelsbolaget för att

bolaget ska kunna fullgöra den

bolaget ska kunna fullgöra den

skyldighet som anges i 5 kap. 4 §.

skyldighet som anges i 5 kap. 4 §.

Detsamma gäller för alkohol-

Detsamma gäller för alkohol-

drycksliknande

preparat som är

drycksliknande

preparat som är

skattepliktiga

enligt

lagen

skattepliktiga

enligt

lagen

(1994:1564) om alkoholskatt.

 

(2022:000) om alkoholskatt.

 

Utöver vad som anges i första stycket får spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker föras in

1.av den som har rätt till tullfrihet enligt 4 § lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m.,

2.av en enskild person som har fyllt 20 år och som har förvärvat dryckerna och själv transporterar dem till Sverige, eller som utför arbete på transportmedel, om dryckerna är avsedda för dennes eller dennes familjs personliga bruk eller som gåva till närstående för dennes eller dennes familjs personliga bruk,

3.som proviant på fartyg eller luftfartyg enligt särskilda bestämmelser,

4.av en enskild person eller i yrkesmässig befordran för en enskild person som har fyllt 20 år och som flyttat till Sverige, om dryckerna är avsedda för dennes eller dennes familjs personliga bruk,

5.av en enskild person eller i yrkesmässig befordran för en enskild person som har fyllt 20 år och som har förvärvat dryckerna genom arv eller testamente, om dryckerna är avsedda för dennes eller dennes familjs personliga bruk,

6.som enstaka gåvoförsändelse under yrkesmässig befordran från en enskild person i ett annat land till en enskild person i Sverige som har fyllt 20 år, om dryckerna är avsedda för dennes eller dennes familjs personliga bruk,

7.av en enskild person som har fyllt 20 år genom yrkesmässig befordran eller annan oberoende mellanhand, om införseln sker från ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och dryckerna är avsedda för dennes eller dennes familjs personliga bruk, och

8.av den som har tillstånd enligt lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg, om dryckerna är avsedda för användning i enlighet med tillståndet.

Andra stycket gäller även för alkoholdrycksliknande preparat. Spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker och

alkoholdrycksliknande preparat som medförs som proviant på järnvägståg

iinternationell trafik får föras in i den utsträckning som krävs för servering av passagerare under tågets färd inom landet.

4 Senaste lydelse 2019:345.

181

Prop. 2021/22:61

182

 

6 kap.

 

 

2 §

Försäljning av teknisk sprit får

Försäljning av teknisk sprit får

bedrivas endast av den som har

bedrivas endast av den som har

godkänts som

upplagshavare för

godkänts som upplagshavare för

sådan sprit

enligt 9 § lagen

sådan sprit enligt 3 kap. 2 § lagen

(1994:1564) om alkoholskatt.

(2022:000) om alkoholskatt.

 

 

5 §

Den som har rätt att sälja teknisk sprit får också köpa samt föra in eller

importera, föra ut eller exportera sådan sprit.

 

 

Försäljning får ske till

 

 

 

 

1. den som har rätt att tillverka alkoholdrycker,

 

 

2. den

som

har godkänts

som

2. den som

har godkänts

som

skattebefriad förbrukare för sådan

skattebefriad förbrukare för sådan

vara

enligt

31 e §

lagen

vara enligt

10 kap. 1 §

lagen

(1994:1564) om alkoholskatt,

 

(2022:000) om alkoholskatt,

 

3.apotek,

4.universitet eller högskola för vetenskapligt ändamål, eller

5.sjukhus för medicinskt ändamål.

8kap. 13 §5

Den som har tillstånd för servering till allmänheten eller stadigvarande tillstånd för servering i slutet sällskap, får köpa de spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker som behövs för rörelsen endast av partihandlare eller av detaljhandelsbolaget. Den som har tillstånd för servering i slutet sällskap vid ett enstaka tillfälle eller under en enstaka tidsperiod, får köpa motsvarande drycker endast hos detaljhandelsbolaget.

Första stycket gäller även för

Första stycket gäller även för

alkoholdrycksliknande

preparat

alkoholdrycksliknande

preparat

som är skattepliktiga enligt lagen

som är skattepliktiga enligt lagen

(1994:1564) om alkoholskatt.

(2022:000) om alkoholskatt.

 

 

 

 

Denna lag träder i kraft den 13 februari 2023.

5Senaste lydelse 2019:345.

2.18

Förslag till lag om ändring i

Prop. 2021/22:61

 

skatteförfarandelagen (2011:1244)

 

Härigenom föreskrivs i fråga om skatteförfarandelagen (2011:1244) dels att 7 kap. 1 § och 26 kap. 8 § ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 7 kap. 1 a §, av följande lydelse.

Lydelse enligt prop. 2021/22:20

Föreslagen lydelse

7kap. 1 §

Skatteverket ska registrera

1.den som är skyldig att göra skatteavdrag,

2.den som är skyldig att betala arbetsgivaravgifter,

3.den som är skattskyldig enligt mervärdesskattelagen (1994:200), med undantag för den som är skattskyldig bara på grund av förvärv av sådana varor som anges i 2 a kap. 3 § första stycket 1 och 2 samma lag,

4.den som utan att omfattas av 19 kap. 1 § mervärdesskattelagen har rätt till återbetalning av ingående mervärdesskatt enligt 10 kap. 9, 11 och 11 b– 13 §§ samma lag,

5.den som gör sådant unionsinternt förvärv som är undantaget från skatteplikt enligt 3 kap. 30 d § första stycket mervärdesskattelagen,

6.en utländsk beskattningsbar person som är etablerad i ett annat EU- land och har rätt till återbetalning enligt 10 kap. 1–3 §§ mervärdes- skattelagen utan att omfattas av 19 kap. 1 § samma lag och inte heller ska registreras enligt 3, 4 eller 5,

7.en beskattningsbar person som är etablerad i Sverige och omsätter tjänster i ett annat EU-land som förvärvaren av tjänsten är skattskyldig för

idet landet i enlighet med tillämpningen av artikel 196 i rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt,

8.den som är skyldig att jämka ingående mervärdesskatt enligt 8 a kap. eller 9 kap. 9–13 §§ mervärdesskattelagen,

9.den som är skattskyldig enligt

a)lagen (1984:410) om skatt på bekämpningsmedel,

b)lagen (1990:1427) om särskild premieskatt för grupplivförsäkring, m.m.,

c)10 eller 13 § eller 16 § första stycket eller 36 § 1 eller 38 c § lagen (1994:1563) om tobaksskatt,

d)9 eller 12 § eller 15 § första stycket lagen (1994:1564) om alkoholskatt,

e)4 kap. 3 eller 6 § eller 9 § första stycket eller 12 § första stycket 1 eller 11 kap. 5 § första

183

Prop. 2021/22:61 stycket 1, 2 eller 3 lagen (1994:1776) om skatt på energi,

f)lagen (1995:1667) om skatt på naturgrus,

g)lagen (1999:673) om skatt på avfall,

h)lagen (2007:460) om skatt på trafikförsäkringspremie m.m.,

i)8 § 1, 2 eller 3 lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier

iviss elektronik,

j)lagen (2017:1200) om skatt på flygresor,

k)6 § 1 eller 2 b lagen (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter,

l)lagen (2018:1139) om skatt på spel,

m)lagen (2019:1274) om skatt på avfall som förbränns, eller

n)4 § 1 lagen (2020:32) om skatt på plastbärkassar,

10. den som är skyldig att

9. den som är skyldig att använda

använda

kassaregister

enligt

kassaregister enligt 39 kap. 4–6 §§,

39 kap. 4–6 §§,

 

 

 

 

 

11. den som enligt 39 kap. 11 b §

10. den som enligt 39 kap. 11 b §

är skyldig att

tillhandahålla

är skyldig att

tillhandahålla

utrustning så att en elektronisk

utrustning så att en elektronisk

personalliggare kan föras på en

personalliggare kan föras på en

byggarbetsplats, och

 

byggarbetsplats, och

 

12. den som betalar ut ersättning

11. den som betalar ut ersättning

som är underlag för statlig ålders-

som är underlag för statlig ålders-

pensionsavgift

enligt

lagen

pensionsavgift

enligt

lagen

(1998:676) om statlig ålders-

(1998:676) om statlig ålders-

pensionsavgift.

 

 

pensionsavgift.

 

 

Om den som ska registreras enligt första stycket har en företrädare enligt 5 kap., ska dock företrädaren registreras i stället.

1 a §

Skatteverket ska, utöver vad som följer av 1 §, registrera den som är skattskyldig enligt

1. lagen (1984:410) om skatt på bekämpningsmedel,

2. lagen (1990:1427) om särskild premieskatt för grupplivförsäkring, m.m.,

3. 10 eller 13 § eller 16 § första stycket eller 36 § 1 eller 38 c § lagen (1994:1563) om tobaksskatt,

184

4. 9

eller 12 §

eller 15 § första

Prop. 2021/22:61

stycket

lagen

(1994:1564) om

 

alkoholskatt,

 

 

5.4 kap. 3 eller 6 § eller 9 § första stycket eller 12 § första stycket 1 eller 11 kap. 5 § första stycket 1, 2 eller 3 lagen (1994:1776) om skatt på energi,

6.lagen (1995:1667) om skatt på naturgrus,

7.lagen (1999:673) om skatt på avfall,

8.lagen (2007:460) om skatt på trafikförsäkringspremie m.m.,

9.8 § 1, 2 eller 3 lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier

iviss elektronik,

10.lagen (2017:1200) om skatt på flygresor,

11.6 § 1 eller 2 b lagen (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter,

12.lagen (2018:1139) om skatt på spel,

13.lagen (2019:1274) om skatt på avfall som förbränns, eller

14.4 § 1 lagen (2020:32) om skatt på plastbärkassar.

Om den som ska registreras enligt första stycket har en företrädare enligt 5 kap., ska dock företrädaren registreras i stället.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

26kap. 8 §1

Punktskatt ska redovisas i en särskild skattedeklaration för varje

händelse som medför skattskyldighet, om den som är skyldig att lämna

skattedeklaration är skattskyldig enligt

 

 

 

1. lagen

(1994:1563)

om

1. lagen

(1994:1563)

om

tobaksskatt, lagen (1994:1564) om

tobaksskatt, lagen (1994:1564) om

alkoholskatt, lagen (1994:1776) om

alkoholskatt, lagen (1994:1776) om

skatt på energi, lagen (2016:1067)

skatt på energi, lagen (2016:1067)

om skatt på kemikalier i viss

om skatt på kemikalier i viss

elektronik,

lagen

(2018:696)

om

elektronik,

lagen

(2018:696)

om

skatt på

vissa

nikotinhaltiga

skatt på

vissa

nikotinhaltiga

produkter eller lagen (2020:32) om

produkter eller lagen (2020:32) om

1 Senaste lydelse 2020:35.

 

 

 

 

185

Prop. 2021/22:61 skatt på plastbärkassar och inte ska registreras till följd av 7 kap. 1 §, eller

2.16 § första stycket lagen om tobaksskatt, 15 § första stycket lagen om alkoholskatt eller 4 kap. 9 § första stycket lagen om skatt på energi och ska registreras enligt 7 kap. 1 § samt inte företräds av en representant som är godkänd av Skatteverket.

skatt på plastbärkassar och inte ska registreras till följd av 7 kap. 1 a §, eller

2.16 § första stycket lagen om tobaksskatt, 15 § första stycket lagen om alkoholskatt eller 4 kap. 9 § första stycket lagen om skatt på energi och ska registreras enligt 7 kap. 1 a § samt inte företräds av en representant som är godkänd av Skatteverket.

Denna lag träder i kraft den 15 april 2022.

186

2.19

Förslag till lag om ändring i

Prop. 2021/22:61

 

skatteförfarandelagen (2011:1244)

 

Härigenom föreskrivs att 64 kap. 6 § skatteförfarandelagen (2011:1244)

 

ska ha följande lydelse.

 

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

64kap. 6 §1

Den som till följd av lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall, lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen eller direkt tillämpliga EU-bestämmelser har rätt att förvärva varor eller tjänster utan mervärdesskatt eller punktskatt, får utöva den rätten genom en ansökan om återbetalning av skatten. Detta gäller dock inte om någon av följande bestämmelser om återbetalning av skatt är

tillämplig på förvärvet:

 

 

– 10 kap. 5–8 §§

mervärdes-

– 10 kap. 5–8 a §§ mervärdes-

skattelagen (1994:200),

 

skattelagen (1994:200),

–31 d § lagen (1994:1563) om tobaksskatt,

–31 d § lagen (1994:1564) om alkoholskatt,

–9 kap. 1 § lagen (1994:1776) om skatt på energi, eller

–15 § lagen (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2022.

1 Senaste lydelse 2018:701.

187

Prop. 2021/22:61

188

2.20Förslag till lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)

Härigenom föreskrivs i fråga om skatteförfarandelagen (2011:1244) dels att 3 kap. 4 och 15 §§, 7 kap. 1 a §, 26 kap. 6, 8, 17, 35 och 37 §§,

41 kap. 2 och 3 §§, 53 kap. 5 §, 62 kap. 16 § och 64 kap. 6 § ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas två nya paragrafer, 26 kap. 16 a och 33 f §§, och närmast före 26 kap. 16 a § en ny rubrik av följande lydelse.

Lydelse enligt prop. 2021/22:26

3kap. 4 §

Vad som avses med beskattningsår framgår av följande uppställning:

För

 

 

 

 

 

avses med beskattningsår

 

1. skatt eller avgift enligt

 

beskattningsår

enligt

1 kap.

a) inkomstskattelagen

 

 

13–15 §§

inkomstskattelagen

(1999:1229),

 

 

 

eller,

för

svenska

handelsbolag,

b) lagen (1984:1052) om statlig

räkenskapsåret

 

 

 

fastighetsskatt,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) lagen

(1990:661)

 

om

 

 

 

 

 

 

avkastningsskatt på

pensions-

 

 

 

 

 

 

medel i fall som avses i 2 § första

 

 

 

 

 

 

stycket 1–4,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) lagen

(1991:687)

 

om

 

 

 

 

 

 

särskild löneskatt på pensions-

 

 

 

 

 

 

kostnader,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) lagen

(2021:000)

 

om

 

 

 

 

 

 

riskskatt för kreditinstitut, och

 

 

 

 

 

 

 

f) lagen

(2007:1398)

 

om

 

 

 

 

 

 

kommunal fastighetsavgift

 

 

 

 

 

 

 

2. skatt

enligt

lagen

om

det kalenderår som skatten ska

avkastningsskatt

 

 

betalas för eller det beskattningsår

pensionsmedel i fall som avses i

då skatteunderlag för avkast-

2 § första stycket 6–10

 

 

ningsskatt ska tas upp enligt 13 §

 

 

 

 

 

 

lagen

om

avkastningsskatt på

 

 

 

 

 

 

pensionsmedel

 

 

 

3. skatt enligt lagen (1991:586)

det kalenderår

ersättningen

om

särskild inkomstskatt

för

betalas ut

 

 

 

 

utomlands

bosatta

och

lagen

 

 

 

 

 

 

(1991:591) om särskild inkomst-

 

 

 

 

 

 

skatt

för

utomlands

bosatta

 

 

 

 

 

 

artister m.fl.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.skatt enligt mervärdesskatte- beskattningsår enligt 1 kap. 14 § lagen (1994:200) som ska mervärdesskattelagen

redovisas för redovisnings- perioder

5. annan mervärdesskatt

det kalenderår då den felaktiga

Prop. 2021/22:61

 

 

 

debiteringen

har

gjorts,

eller

 

 

 

 

förvärvet eller omsättningen har

 

 

 

 

skett

 

 

 

 

 

6. punktskatt som ska redovisas

beskattningsår enligt 1 kap. 14 §

 

för redovisningsperioder

 

mervärdesskattelagen

 

 

7. punktskatt enligt

 

det

kalenderår

under

vilket

 

a) beslut

som avses i

53 kap.

beslutet om

återbetalning

eller

 

5 §,

 

 

kompensation, eller beslutet om

 

b) 27–28 §§ lagen (1994:1563)

beskattning vid oegentlighet eller

 

om tobaksskatt,

 

felaktiga uppgifter, har meddelats

 

c) 26–27 §§ lagen (1994:1564)

 

 

 

 

 

 

om alkoholskatt,

 

 

 

 

 

 

 

d) 4 kap.

2–2 b §§

lagen

 

 

 

 

 

 

(1994:1776) om skatt på energi,

 

 

 

 

 

 

eller

 

 

 

 

 

 

 

 

e) 8 a § lagen (2016:1067) om

 

 

 

 

 

 

skatt på kemikalier i viss

 

 

 

 

 

 

elektronik

 

 

 

 

 

 

 

 

8. annan punktskatt

 

det kalenderår då den händelse

 

 

 

 

som

medför

skattskyldighet har

 

 

 

 

inträffat

 

 

 

 

9. övriga skatter

 

det kalenderår som skatten ska

 

 

 

 

betalas för

 

 

 

 

10. arbetsgivaravgifter och av-

det kalenderår som avgiften ska

 

gifter som ingår i slutlig skatt

betalas för.

 

 

 

 

Med beskattningsår för fysisk person avses dock i fråga om preliminär skatt alltid kalenderår.

Föreslagen lydelse

3 kap.

4 §

Vad som avses med beskattningsår framgår av följande uppställning:

För

 

 

avses med beskattningsår

 

 

1. skatt eller avgift enligt

 

beskattningsår

enligt

1 kap.

a) inkomstskattelagen

 

13–15 §§

 

inkomstskattelagen

(1999:1229),

 

 

eller, för

svenska handelsbolag,

b) lagen (1984:1052) om statlig

räkenskapsåret

 

 

fastighetsskatt,

 

 

 

 

 

 

c) lagen

(1990:661)

om

 

 

 

 

 

avkastningsskatt på pensions-

 

 

 

 

 

medel i fall som avses i 2 § första

 

 

 

 

 

stycket 1–4,

 

 

 

 

 

 

 

d) lagen

(1991:687)

om

 

 

 

 

 

särskild löneskatt på pensions-

 

 

 

 

 

kostnader,

 

 

 

 

 

 

 

e) lagen

(2021:000)

om

 

 

 

 

 

riskskatt för kreditinstitut, och

 

 

 

 

189

 

 

 

 

 

 

Prop. 2021/22:61

f) lagen

(2007:1398)

om

kommunal fastighetsavgift

 

2. skatt

enligt

lagen

om

avkastningsskatt

på pensions-

medel i fall som avses i 2 § första stycket 6–10

3.skatt enligt lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta och lagen

(1991:591) om särskild

inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.

4.skatt enligt mervärdesskatte- lagen (1994:200) som ska

redovisas för redovisnings- perioder

5.annan mervärdesskatt

6.punktskatt som ska redovisas för redovisningsperioder

7.punktskatt enligt

a)beslut som avses i 53 kap.

5 §,

b)5 kap. 22–25 och 27 §§ lagen (1994:1776) om skatt på energi,

c)8 a § lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik,

d)9 kap. 25–28 och 30 §§ lagen (2022:000) om tobaksskatt, eller

e)9 kap. 25–28 och 30 §§

det kalenderår som skatten ska betalas för eller det beskattningsår då skatteunderlag för avkast- ningsskatt ska tas upp enligt 13 § lagen om avkastningsskatt på pensionsmedel

det kalenderår då ersättningen betalas ut

beskattningsår enligt 1 kap. 14 § mervärdesskattelagen

det kalenderår då den felaktiga debiteringen har gjorts, eller förvärvet eller omsättningen har skett

beskattningsår enligt 1 kap. 14 § mervärdesskattelagen

det kalenderår under vilket beslutet om återbetalning eller

kompensation, beslutet om beskattning vid oegentlighet eller felaktiga uppgifter, eller beslutet om ansvar vid oegentlighet, har meddelats

190

lagen (2022:000) om alkoholskatt

 

8. annan punktskatt

det kalenderår då den händelse

 

som medför skattskyldighet har

 

inträffat

9. övriga skatter

det kalenderår som skatten ska

 

betalas för

10. arbetsgivaravgifter och av-

det kalenderår som avgiften ska

gifter som ingår i slutlig skatt

betalas för.

Med beskattningsår för fysisk person avses dock i fråga om preliminär skatt alltid kalenderår.

Lydelse enligt prop. 2021/22:20

Föreslagen lydelse

Prop. 2021/22:61

15§

Med punktskatt avses skatt enligt

1.lagen (1984:410) om skatt på bekämpningsmedel,

2.2 § första stycket 5 lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel,

3.lagen (1990:1427) om särskild premieskatt för grupplivförsäkring, m.m.,

4.lagen (1994:1563) om

tobaksskatt,

 

 

 

 

 

5. lagen

(1994:1564)

om

 

 

 

alkoholskatt,

 

 

 

 

 

6. lagen (1994:1776) om skatt på

4. lagen (1994:1776) om skatt på

energi,

 

 

energi,

 

 

7. lagen (1995:1667) om skatt på

5. lagen (1995:1667) om skatt på

naturgrus,

 

 

naturgrus,

 

 

8. lagen (1999:673) om skatt på

6. lagen (1999:673) om skatt på

avfall,

 

 

avfall,

 

 

9. lagen (2007:460) om skatt på

7. lagen (2007:460) om skatt på

trafikförsäkringspremie m.m.,

 

trafikförsäkringspremie m.m.,

 

10. lagen (2016:1067) om skatt

8. lagen (2016:1067) om skatt på

på kemikalier i viss elektronik,

 

kemikalier i viss elektronik,

 

11. lagen (2017:1200) om skatt

9. lagen (2017:1200) om skatt på

på flygresor,

 

 

flygresor,

 

 

12. lagen (2018:696) om skatt på

10. lagen (2018:696) om skatt på

vissa nikotinhaltiga produkter,

 

vissa nikotinhaltiga produkter,

 

13. lagen (2018:1139) om skatt

11. lagen (2018:1139) om skatt

på spel,

 

 

på spel,

 

 

14. lagen (2019:1274) om skatt

12. lagen (2019:1274) om skatt

på avfall som förbränns, och

 

på avfall som förbränns,

 

15. lagen (2020:32) om skatt på

13. lagen (2020:32) om skatt på

plastbärkassar.

 

 

plastbärkassar,

 

 

 

 

 

14. lagen

(2022:000)

om

 

 

 

tobaksskatt, och

 

 

 

 

 

15. lagen

(2022:000)

om

 

 

 

alkoholskatt.

 

 

Lydelse enligt lagförslag 2.18

 

Föreslagen lydelse

 

7kap. 1 a §

Skatteverket ska, utöver vad som

Skatteverket ska, utöver vad som

följer av 1 §, registrera den som är

följer av 1 §, registrera

skattskyldig enligt

 

1.lagen (1984:410) om skatt på bekämpningsmedel,

2.lagen (1990:1427) om särskild premieskatt för grupplivförsäkring, m.m.,

1.den som är skattskyldig enligt a) lagen (1984:410) om skatt på

bekämpningsmedel,

b)lagen (1990:1427) om särskild premieskatt för grupplivförsäkring,

m.m.,

191

Prop. 2021/22:61 3. 10 eller 13 § eller 16 § första stycket eller 36 § 1 eller 38 c § lagen (1994:1563) om tobaksskatt,

4.9 eller 12 § eller 15 § första stycket lagen (1994:1564) om alkoholskatt,

5.4 kap. 3 eller 6 § eller 9 § första stycket eller 12 § första stycket 1 eller 11 kap. 5 § första stycket 1, 2 eller 3 lagen (1994:1776) om skatt på energi,

6.lagen (1995:1667) om skatt på naturgrus,

7.lagen (1999:673) om skatt på avfall,

8.lagen (2007:460) om skatt på trafikförsäkringspremie m.m.,

9.8 § 1, 2 eller 3 lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier

iviss elektronik,

10.lagen (2017:1200) om skatt på flygresor,

11.6 § 1 eller 2 b lagen (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter,

12.lagen (2018:1139) om skatt på spel,

13.lagen (2019:1274) om skatt på avfall som förbränns, eller

14.4 § 1 lagen (2020:32) om skatt på plastbärkassar.

192

c)11 kap. 5 § första stycket 1 eller 2 lagen (1994:1776) om skatt på energi,

d)lagen (1995:1667) om skatt på naturgrus,

e)lagen (1999:673) om skatt på avfall,

f)lagen (2007:460) om skatt på trafikförsäkringspremie m.m.,

g)lagen (2017:1200) om skatt på flygresor,

h)6 § 2 b lagen (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter,

i)lagen (2018:1139) om skatt på spel, eller

j)lagen (2019:1274) om skatt på avfall som förbränns,

2.den som är godkänd eller registrerad som

a) upplagshavare enligt 4 kap.

1 § lagen om skatt på energi, 3 kap.

2 § lagen (2022:000) om tobaksskatt eller 3 kap. 2 § lagen (2022:000) om alkoholskatt,

b) registrerad varumottagare enligt 4 kap. 8 § lagen om skatt på energi, 3 kap. 9 § lagen om tobaksskatt eller 3 kap. 10 § lagen om alkoholskatt,

c)godkänd lagerhållare enligt 6 kap. 2 § lagen om skatt på energi, 10 § lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik, 9 § lagen om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter, 8 § lagen

(2020:32) om skatt på

plastbärkassar eller 10 kap. 2 § Prop. 2021/22:61 lagen om tobaksskatt,

d)frivilligt skattskyldig enligt 11 kap. 6 § lagen om skatt på energi,

e)registrerad mottagare enligt 10 a § lagen om skatt på kemikalier

iviss elektronik,

f)registrerad EU-handlare enligt 10 b § lagen om kemikalier i viss elektronik,

g)registrerad distansförsäljare för tuggtobak och övrig tobak enligt 10 kap. 7 § lagen om tobaksskatt, eller

h)registrerad distansförsäljare enligt 4 c kap. 3 § lagen om skatt på energi, 6 kap. 3 § lagen om tobaksskatt eller 6 kap. 3 § lagen om alkoholskatt, och

3. den som är godkänd eller registrerad som

a)tillfälligt registrerad varu- mottagare enligt 4 kap. 14 § lagen om skatt på energi, 3 kap. 15 § lagen om tobaksskatt eller 3 kap.

16 § lagen om alkoholskatt,

b)certifierad mottagare enligt 4 d kap. 5 § lagen om skatt på energi, 7 kap. 7 § lagen om tobaksskatt eller 7 kap. 7 § lagen om alkoholskatt,

c)tillfälligt certifierad mottagare enligt 4 d kap. 3 § lagen om skatt på energi, 7 kap. 5 § lagen om tobaksskatt eller 7 kap 5 § lagen om alkoholskatt, eller

d)tillfälligt registrerad distans- försäljare enligt 4 c kap. 2 § lagen om skatt på energi, 6 kap. 2 § lagen

om tobaksskatt eller 6 kap. 2 § lagen om alkoholskatt.

Om den som ska registreras enligt första stycket har en företrädare enligt

5 kap., ska dock företrädaren registreras i stället.

Nuvarande lydelseFöreslagen lydelse

26 kap.

 

6 §

 

Punktskatt ska redovisas i en punktskattedeklaration för redovisnings-

 

perioder om inte annat följer av 8 §.

193

Prop. 2021/22:61 Den som är registrerad ska lämna en punktskattedeklaration för varje redovisningsperiod.

Den som är registrerad enligt

7 kap. 1 a § första stycket 1 och 2 ska lämna en punktskatte- deklaration för varje redovisnings- period.

Lydelse enligt lagförslag 2.18

Föreslagen lydelse

8 §

Punktskatt ska redovisas i en särskild skattedeklaration för varje händelse som medför skattskyldighet, om den som är skyldig att lämna skattedeklaration är skattskyldig enligt

1. lagen (1994:1563) om

tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt, lagen (1994:1776) om skatt på energi, lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik, lagen (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter eller lagen (2020:32) om skatt på plastbärkassar och inte ska registreras till följd av 7 kap. 1 a §, eller

2.16 § första stycket lagen om tobaksskatt, 15 § första stycket lagen om alkoholskatt eller 4 kap. 9 § första stycket lagen om skatt på energi och ska registreras enligt 7 kap. 1 a § samt inte företräds av en representant som är godkänd av Skatteverket.

1.lagen (1994:1776) om skatt på energi, lagen (2022:000) om tobaksskatt eller lagen (2022:000) om alkoholskatt och ska registreras enligt 7 kap. 1 a § första stycket 3, eller

2.lagen om skatt på energi, lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier

iviss elektronik, lagen (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter, lagen (2020:32) om skatt på plastbärkassar, lagen om tobaksskatt eller lagen om alkoholskatt och inte ska registreras till följd av 7 kap. 1 a §.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Kalendervecka som redovisningsperiod för punktskatt

16 a §

För den som är registrerad distansförsäljare enligt 4 c kap. 3 § lagen (1994:1776) om skatt på energi, 6 kap. 3 § lagen (2022:000) om tobaksskatt eller 6 kap. 3 § lagen (2022:000) om alkoholskatt

194

ska redovisningsperioden vara en Prop. 2021/22:61 kalendervecka.

17 §

För den som kan beräknas redovisa punktskatt med ett nettobelopp på högst 50 000 kronor för beskattningsåret får Skatteverket besluta att redovisningsperioden för punktskatten ska vara ett beskattningsår.

Redovisningsperioden för punktskatt ska bestämmas att gälla från ingången av det beskattningsår då den deklarationsskyldige ansökte om att ha beskattningsår som redovisningsperiod eller från utgången av det beskattningsår då den deklarationsskyldige underrättade Skatteverket om en ändring av redovisningsperioden enligt 7 kap. 4 § eller verket beslutade om en sådan ändring.

Beslutet upphör att gälla om den deklarationsskyldige försätts i konkurs. Den pågående redovisningsperioden löper i sådana fall ut vid utgången av den kalendermånad då konkursbeslutet har fattats.

Beslut enligt första stycket får inte fattas för den som har kalendervecka som redovisnings- period enligt 16 a §.

33 f §

Den som enligt 16 a § har kalendervecka som redovisnings- period ska redovisa skatten i en skattedeklaration som ska ha kommit in till Skatteverket senast fem dagar efter redovisnings- periodens utgång.

Nuvarande lydelse

35 §1

Särskilda skattedeklarationer ska, om inte annat följer av 37 §, lämnas enligt följande uppställning:

Deklaration som avses i

ska ha kommit in till Skatteverket

 

 

 

senast

 

7

§ första stycket

den 26 i månaden efter

 

 

redovisningsperiodens utgång

7

§ andra stycket

35 dagar efter förvärvet

7

§ tredje stycket

den 26 i andra månaden efter den

 

 

månad då det nya transportmedlet

 

 

levererades

8

§ 1

fem dagar efter den händelse som

 

 

medför skattskyldighet

8

§ 2

vid den händelse som medför

 

 

skattskyldighet

1 Senaste lydelse 2019:455.

195

Prop. 2021/22:61

196

9 §

den 12 i månaden efter den månad

 

då den skattepliktiga ersättningen

kom den skattskyldige till del, med undantag för januari och augusti då deklarationen i stället ska ha kommit in senast den 17

Föreslagen lydelse

35 §

Särskilda skattedeklarationer ska, om inte annat följer av 37 §, lämnas enligt följande uppställning:

Deklaration som avses i

 

ska ha kommit in till Skatteverket

 

 

 

 

senast

 

 

 

7 § första stycket

 

 

den 26 i månaden efter

 

 

 

 

redovisningsperiodens utgång

 

7 § andra stycket

 

 

35 dagar efter förvärvet

 

7 § tredje stycket

 

 

den 26 i andra månaden efter den

 

 

 

 

månad då det nya transportmedlet

 

 

 

 

levererades

 

 

 

8 §

 

 

 

fem dagar efter den händelse som

 

 

 

 

medför skattskyldighet

 

 

9 §

 

 

 

den 12 i månaden efter den månad

 

 

 

 

då den skattepliktiga

ersättningen

 

 

 

 

kom den skattskyldige till del, med

 

 

 

 

undantag för januari och augusti då

 

 

 

 

deklarationen i stället ska ha

 

 

 

 

kommit in senast den 17

 

Nuvarande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

 

 

37 §2

 

 

 

Deklaration som avses i 8 § 1 ska

Deklaration som avses i 8 § 2 ska

ha kommit in till Skatteverket

ha kommit in till Skatteverket

senast vid den händelse som

senast vid den händelse som

medför

skattskyldighet,

om den

medför skattskyldighet, om

den

som ska lämna deklaration är

som ska lämna deklaration är

skattskyldig enligt

 

skattskyldig enligt

 

 

1. 9 §

första

stycket

5 lagen

1. 5 kap.

16 §

2

lagen

(1994:1563) om

tobaksskatt, 8 §

(1994:1776) om skatt på energi och

första stycket 5 lagen (1994:1564)

som inte har ställt säkerhet för

om alkoholskatt eller 4 kap. 1 § 5

skattens betalning,

 

 

lagen (1994:1776) om skatt på

 

 

 

 

energi och som inte har ställt

 

 

 

 

säkerhet för skattens betalning,

 

 

 

 

2. 9 § första stycket 8 eller 16 c §

2. 5 kap. 16 § 5 eller 18 § lagen

lagen om tobaksskatt,

 

om skatt på

energi,

9 kap.

16 §

2Senaste lydelse 2012:682.

 

första stycket 3 eller 19 §

lagen Prop. 2021/22:61

 

(2022:000) om tobaksskatt, 9 kap.

 

16 § första

stycket

3 eller

19 §

 

lagen (2022:000) om alkoholskatt,

3. 8 § första stycket 8 eller 15 c §

3. 5 kap. 9 § lagen om skatt på

lagen om alkoholskatt, eller

energi och

inte

har

uppfyllt

 

anmälningsskyldigheten

 

enligt

 

4 c kap. 6 § samma lag,

 

 

4. 4 kap. 1 § 9 eller 4 kap. 10 §

4. 9 kap.

9 §

lagen

om

lagen om skatt på energi.

tobaksskatt

och inte

har

uppfyllt

 

anmälningsskyldigheten

 

enligt

 

6 kap. 6 § samma lag, eller

 

 

 

5. 9 kap.

9 §

lagen

om

 

alkoholskatt och inte har uppfyllt

 

anmälningsskyldigheten

 

enligt

 

6 kap. 6 § samma lag.

 

 

 

Om de personer som anges i

 

första stycket 3, 4 eller 5 har full-

 

gjort sina respektive anmälnings-

 

skyldigheter

ska deklarationen i

 

stället för vad som anges i första

 

stycket ha kommit in till

 

Skatteverket senast vid den tidpunkt

som infaller först av

1. 5 dagar efter mottagandet av varorna, och

2. 15 dagar efter den händelse som medför skattskyldighet.

41kap. 2 §3

Skatteverket får besluta om revision för att kontrollera

1.att uppgiftsskyldighet enligt 15–35 kap. har fullgjorts,

2.att det finns förutsättningar att fullgöra uppgiftsskyldighet enligt 15–35 kap. som kan antas uppkomma,

3. skatteupplag enligt

lagen

3. skatteupplag

enligt

lagen

(1994:1563) om tobaksskatt, lagen

(1994:1776) om skatt på energi,

(1994:1564) om alkoholskatt eller

lagen

(2022:000) om tobaksskatt

lagen (1994:1776) om skatt på

eller

lagen

(2022:000)

om

energi,

 

alkoholskatt,

 

 

4.att den som har ansökt om återbetalning av eller kompensation för punktskatt i de fall som avses i 53 kap. 5 § 2 har lämnat riktiga och fullständiga uppgifter,

5.att den som har ansökt om återbetalning av punktskatt i de fall som avses i 53 kap. 5 § 1 har lämnat riktiga och fullständiga uppgifter,

6.att den som har eller kan antas ha upplåtit en plats för torg- och marknadshandel har fullgjort sina skyldigheter enligt 39 kap. 13 §,

3 Senaste lydelse 2020:858.

197

Prop. 2021/22:61

198

7.att den som har eller kan antas ha omsatt investeringsguld har fullgjort sina skyldigheter enligt 39 kap. 14 §, eller

8.att den som har överfört en vara till eller förvärvat en vara från ett avropslager har fullgjort sina skyldigheter enligt 39 kap. 14 a §.

Skatteverket får besluta om revision också för att inhämta uppgifter av betydelse för kontroll enligt första stycket 1–4 av någon annan än den som revideras.

3 §4

Revision får göras hos

1.den som är eller kan antas vara bokföringsskyldig enligt bokföringslagen (1999:1078),

2.någon annan juridisk person än ett dödsbo,

3.den som har anmält sig för registrering,

4.den som har ansökt om eller är godkänd för F-skatt,

5.sådant ombud för en utländsk beskattningsbar person som avses i 6 kap. 2 §,

6.sådan representant som avses

i16 a § lagen (1994:1563) om

tobaksskatt,

15 a §

lagen

 

 

 

 

 

(1994:1564) om alkoholskatt eller

 

 

 

 

 

4 kap. 9 a § lagen (1994:1776) om

 

 

 

 

 

skatt på energi,

 

 

 

 

 

 

 

7. den som har ansökt om

6. den som har ansökt om

godkännande

som

upplagshavare

godkännande

som upplagshavare

enligt lagen om tobaksskatt, lagen

enligt lagen (1994:1776) om skatt

om alkoholskatt eller lagen om

på energi, lagen (2022:000) om

skatt på energi,

 

 

tobaksskatt, eller lagen (2022:000)

 

 

 

 

om alkoholskatt,

 

 

 

8. den som har ansökt om

7. den som har ansökt om

registrering

som

varumottagare

godkännande

som

registrerad

enligt lagen om tobaksskatt, lagen

varumottagare

enligt

lagen

om

om alkoholskatt eller lagen om

skatt på energi, lagen om

skatt på energi,

 

 

tobaksskatt

eller

lagen

om

 

 

 

 

alkoholskatt,

 

 

 

 

9. den som har ansökt om

8. den som har ansökt om

godkännande

som

skattebefriad

godkännande

som

skattebefriad

förbrukare

enligt

lagen

om

förbrukare enligt lagen om skatt på

alkoholskatt eller lagen om skatt på

energi eller lagen om alkoholskatt,

energi,

 

 

 

 

 

 

 

 

10. den som har ansökt om

9. den som

har

ansökt

om

godkännande

som registrerad

godkännande

som

registrerad

avsändare

enligt

lagen

om

avsändare enligt lagen om skatt på

tobaksskatt, lagen om alkoholskatt

energi, lagen om tobaksskatt eller

eller lagen om skatt på energi,

lagen om alkoholskatt,

 

11. den som har ansökt om

10. den som har ansökt om

godkännande

som

lagerhållare

godkännande

som

lagerhållare

enligt lagen om tobaksskatt, lagen

enligt lagen om

skatt på energi,

4Senaste lydelse 2021:431.

om skatt på energi, lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik, lagen (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter eller lagen (2020:32) om skatt på plastbärkassar,

12. den som har ansökt om godkännande som registrerad mottagare eller registrerad EU- handlare enligt lagen om skatt på kemikalier i viss elektronik, och

13.den som har ansökt om godkännande som registrerad distansförsäljare av tuggtobak och övrig tobak enligt lagen om tobaksskatt.

Lydelse enligt prop. 2021/22:20

lagen (2016:1067) om skatt på Prop. 2021/22:61 kemikalier i viss elektronik, lagen

(2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter, lagen

(2020:32) om skatt på plastbärkassar eller lagen om tobaksskatt,

11. den som har ansökt om godkännande som registrerad mottagare eller registrerad EU- handlare enligt lagen om skatt på kemikalier i viss elektronik, och

12.den som har ansökt om godkännande som registrerad distansförsäljare av tuggtobak och övrig tobak enligt lagen om tobaksskatt.

Föreslagen lydelse

53kap. 5 §

Som beslut om punktskatt anses också

 

1. beslut om återbetalning av skatt enligt

 

a) 29,

30

eller

40 a §

lagen

a) någon av

bestämmelserna i

(1994:1563) om tobaksskatt,

 

12 kap. 2–7 §§

lagen (2022:000)

 

 

 

 

 

om tobaksskatt,

 

b) 28,

29

eller

30 §

lagen

b) någon av

bestämmelserna i

(1994:1564) om alkoholskatt,

 

12 kap. 2–7 §§

lagen (2022:000)

 

 

 

 

 

om alkoholskatt,

 

c)14 § lagen (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter,

d)13 a § lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik,

eller

e)12 § lagen (1999:673) om skatt på avfall, och

2. beslut om återbetalning eller

2. beslut om återbetalning eller

kompensation enligt 9 kap. 2, 3, 5,

kompensation enligt 9 kap. 2, 3, 5,

5 a, 6, 8 a, 10 eller 11 § eller någon

5 a, 6, 8 a, 10, 10 a, 10 b, 10 c, 11

av bestämmelserna i 11 kap.

eller 11 a § eller någon av bestäm-

12–15 §§ lagen (1994:1776) om

melserna i 11 kap. 12–15 §§ lagen

skatt på energi.

(1994:1776) om skatt på energi.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

62kap. 16 §

Om en säkerhet som har ställts

Om en säkerhet som har ställts

 

enligt lagen

(1994:1563)

om

enligt lagen (1994:1776) om skatt

 

tobaksskatt, lagen (1994:1564) om

på energi, lagen (2022:000) om

 

alkoholskatt

eller

lagen

tobaksskatt eller lagen (2022:000)

 

(1994:1776) om skatt på energi ska

om alkoholskatt ska tas i anspråk,

199

– 9 kap. 1 § lagen (1994:1776) om skatt på energi, – 15 § lagen (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter, – 12 kap. 10 § lagen (2022:000) om tobaksskatt, eller – 12 kap. 10 § lagen (2022:000) om alkoholskatt.

Prop. 2021/22:61

tas i anspråk, ska

obetald

 

tobaksskatt, alkoholskatt

eller

energiskatt som har bestämts enligt 15 § fördelas proportionellt mellan skatt som omfattas av säkerheten och skatt som inte omfattas.

Lydelse enligt lagförslag 2.19

ska obetald energiskatt, tobaksskatt eller alkoholskatt som har bestämts enligt 15 § fördelas proportionellt mellan skatt som omfattas av säkerheten och skatt som inte omfattas.

Föreslagen lydelse

64 kap.

6 §

Den som till följd av lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall, lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen eller direkt tillämpliga EU-bestämmelser har rätt att förvärva varor eller tjänster utan mervärdesskatt eller punktskatt, får utöva den rätten genom en ansökan om återbetalning av skatten. Detta gäller dock inte om någon av följande bestämmelser om återbetalning av skatt är tillämplig på förvärvet:

–10 kap. 5–8 a §§ mervärdesskattelagen (1994:200),

–31 d § lagen (1994:1563) om

tobaksskatt,

–31 d § lagen (1994:1564) om alkoholskatt,

– 9 kap. 1 § lagen (1994:1776) om skatt på energi, eller

– 15 § lagen (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter.

1.Denna lag träder i kraft den 13 februari 2023.

2.Om en flyttning av beskattade varor från ett annat EU-land enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt eller lagen (1994:1776) om skatt på energi har påbörjats före ikraft- trädandet och varan förs in eller tas emot senast den 31 december 2023 gäller 3 kap. 15 § och 26 kap. 8 och 37 §§ i den äldre lydelsen.

3.Om en flyttning av varor genom distansförsäljning enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt eller lagen (1994:1776) om skatt på energi har påbörjats före ikraftträdandet gäller 3 kap. 15 §, 7 kap. 1 a §, 26 kap. 6, 8, 35 och 37 §§ och 41 kap. 3 §

iden äldre lydelsen.

4.I övrigt gäller äldre bestämmelser fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

200

2.21

Förslag om lag om ändring i tullagen

Prop. 2021/22:61

 

(2016:253)

 

 

Härigenom föreskrivs att 2 kap. 1 § tullagen (2016:253) ska ha följande

 

lydelse.

 

 

 

Lydelse enligt prop. 2021/22:20

Föreslagen lydelse

 

2kap. 1 §

Bestämmelser om skyldighet att betala annan skatt än tull vid import eller införsel till det svenska tullområdet finns i

–mervärdesskattelagen (1994:200),

–lagen (1994:1563) om tobaksskatt,

–lagen (1994:1564) om alkoholskatt,

–lagen (1994:1776) om skatt på energi,

–lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik,

– lagen (2018:696) om skatt på

– lagen (2018:696) om skatt på

vissa nikotinhaltiga produkter, och

vissa nikotinhaltiga produkter,

 

– lagen (2020:32) om skatt på

– lagen (2020:32) om skatt på

plastbärkassar.

plastbärkassar,

 

 

 

– lagen

(2022:000)

om

 

tobaksskatt, och

 

 

– lagen

(2022:000)

om

 

alkoholskatt.

 

 

Skatt som avses i första stycket ska fastställas och betalas enligt det förfarande som gäller för tull, om inte något annat föreskrivits. Om det i beskattningsunderlaget för sådan skatt ska ingå tullvärde, tull eller motsvarande avgift som fastställts i annan valuta, ska sådant underlag omräknas till svensk valuta efter den kurs som enligt tullagstiftningen gällde den dag då tullvärdet fastställdes.

Denna lag träder i kraft den 13 februari 2023.

201

Prop. 2021/22:61

202

2.22Förslag till lag om ändring i lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik

dels att 2, 9, 10 och 12 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 2 a §, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2 §1

I denna lag avses med

–bromförening: sådan kemisk förening som innehåller grundämnet brom,

–klorförening: sådan kemisk förening som innehåller grundämnet klor,

–fosforförening: sådan kemisk förening som innehåller grundämnet fosfor,

–homogent material: ett material som har samma fysikaliska egenskaper i hela materialet och som på mekanisk väg inte kan sönderdelas i olika material,

–CAS-nummer: sådan unik numerisk identifiering av kemisk förening som tilldelas av The American Chemical Society genom dess avdelning Chemical Abstracts Service (CAS),

–reaktivt tillsatt förening: en förening som är bunden till en stabil polymer genom en kemisk reaktion och bildar kovalenta bindningar,

–additivt tillsatt förening: en förening som är tillsatt på annat sätt än reaktivt,

–yrkesmässig aktivitet: sådan aktivitet som utförs av

1.en juridisk person, eller

2.en fysisk person och avser varor som inte är avsedda för dennes eller dennes familjs personliga bruk,

– konsument: en köpare för vilken köpet inte är en yrkesmässig aktivitet,

– EU-land: områden som tillhör

– EU eller EU-land: de områden

Europeiska

unionens

som tillhör

Europeiska unionens

punktskatteområde,

 

punktskatteområde

enligt lagen

 

 

(2022:000)

om

Europeiska

 

 

unionens punktskatteområde,

–tredjeland: länder och områden utanför Europeiska unionens punktskatteområde,

–distansförsäljning: försäljning där varorna transporteras till Sverige från ett annat EU-land av säljaren eller av någon annan för säljarens räkning och där köpet inte är yrkesmässigt för köparen,

–undantagen säljare: en säljare som inte är godkänd som lagerhållare enligt 10 §, registrerad mottagare enligt 10 a § eller registrerad EU- handlare enligt 10 b § och vars årliga försäljning av skattepliktiga varor till Sverige inte överskrider 100 000 kronor för innevarande eller före- gående kalenderår,

1Senaste lydelse 2020:568.

– import: såväl att en skattepliktig vara förs in till Sverige från tredjeland under förutsättning att varan inte omfattas av sådant suspensivt tullförfarande eller suspensivt tullarrangemang som avses i artikel 4.6 i rådets direktiv 2008/118/EG av den 16 december 2008 om allmänna regler för punktskatt och om upphävande av direktiv 92/12/EEG, som att varan frisläpps från ett sådant förfarande eller arrangemang.

– unionstullkodexen: Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fast- ställande av en tullkodex för

unionen, i lydelsen enligt förordning (EU) 2016/2339.

Vid beräkningen av den årliga försäljningen för undantagna säljare enligt första stycket ska inte mervärdesskatt beaktas, och inte heller fraktkostnader till den del de går att särskilja.

2 a §

Med import avses i denna lag varors övergång till fri omsättning i enlighet med artikel 201 i unions- tullkodexen. Med import avses även införsel till EU av unionsvaror från något av de territorier som anges i

2 § lagen (2022:000) om Europeiska unionens punktskatte- område om de skyldigheter som följer av tullagstiftningen vid sådan införsel har fullgjorts.

Med otillåten införsel avses införsel till EU av varor som inte har hänförts till förfarandet för övergång till fri omsättning i enlighet med artikel 201 i unionstullkodexen och för vilka en tullskuld i enlighet med artikel 79.1 i unionstullkodexen har uppkommit eller skulle ha uppkommit om varorna hade varit belagda med tull. Med otillåten införsel avses även införsel till EU av unionsvaror från något av de territorier som anges i 2 § lagen om Europeiska unionens punktskatte-

Prop. 2021/22:61

203

Prop. 2021/22:61

område om de skyldigheter som

 

 

följer av tullagstiftningen vid sådan

 

 

införsel inte har fullgjorts.

 

 

Med deklarant, tullskuld och

 

 

unionsvara avses i denna lag

 

 

detsamma som i artikel 5 i unions-

 

 

tullkodexen.

 

Lydelse enligt prop. 2021/22:23

Föreslagen lydelse

 

 

 

9 §

Skattskyldig för import av skattepliktiga varor som är yrkesmässig för någon av de inblandade parterna är

1.om en tullskuld uppkommer i Sverige till följd av importen: den som är skyldig att betala tullen,

2.om importen avser en unionsvara eller om varan ska deklareras för övergång till fri omsättning i Sverige men inte är belagd med tull: den som skulle ha varit skyldig att betala tullen om varan hade varit tullbelagd,

3.om en tullskuld uppkommer i ett annat EU-land, eller skulle ha uppkommit om varan hade varit belagd med tull, till följd av att en tulldeklaration ges in i det landet med stöd av ett sådant tillstånd för centraliserad klarering som avses i artikel 179 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen: den som är eller skulle ha varit skyldig att betala tullen i det andra EU-landet.

Skattskyldig för import eller otillåten införsel av skattepliktiga varor till Sverige som är yrkesmässig för någon av de inblandade parterna är deklaranten eller varje annan person enligt artikel 77.3 i unionstullkodexen och, vid otillåten införsel, varje annan person som är involverad i den otillåtna införseln.

Skattskyldig vid import eller otillåten införsel av en unionsvara till Sverige är deklaranten eller varje annan person som hade varit skyldig att betala tull enligt artikel

77.3i unionstullkodexen om varan hade varit belagd med tull, och vid otillåten införsel, varje annan person som är involverad i den otillåtna införseln.

204

Med tullskuld och

unionsvara

 

 

 

Prop. 2021/22:61

förstås detsamma som i artikel 5 i

 

 

 

 

förordning (EU) nr 952/2013.

 

 

 

 

 

Från skattskyldighet enligt första

Från

skattskyldighet vid import

stycket undantas varor som, vid

undantas varor som ägs av en

varornas

övergång

till

fri

godkänd lagerhållare vid varornas

omsättning enligt artikel 201 i

övergång till fri omsättning enligt

förordning (EU) nr 952/2013, ägs

artikel

201 i

unionstullkodexen

av en godkänd lagerhållare.

 

eller, om det är fråga om en

 

 

 

 

unionsvara, vid den tidpunkt då

 

 

 

 

skyldigheterna

enligt

tullag-

 

 

 

 

stiftningen fullgjorts.

 

 

 

 

 

Från skattskyldighet vid otillåten

 

 

 

 

införsel undantas varor för vilka

 

 

 

 

tullskulden har upphört i enlighet

 

 

 

 

med artikel 124.1 e, f, g eller k i

 

 

 

 

unionstullkodexen. Vid

otillåten

 

 

 

 

införsel av unionsvaror ska det som

 

 

 

 

sägs i första meningen tillämpas

 

 

 

 

som om varan hade varit belagd

 

 

 

 

med tull.

 

 

Nuvarande lydelse

 

 

Föreslagen lydelse

 

10§2

Som lagerhållare får godkännas den som

1.i Sverige avser att yrkesmässigt

a) tillverka skattepliktiga varor,

 

b) från ett annat EU-land föra in

b) föra in eller ta emot

eller ta emot skattepliktiga varor,

skattepliktiga varor från ett annat

 

EU-land,

c)importera skattepliktiga varor från tredjeland,

d)från godkänd lagerhållare köpa skattepliktiga varor för återförsäljning till näringsidkare, eller

e)förmedla distansförsäljning av skattepliktiga varor från undantagna säljare,

2. med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständigheterna

i övrigt är lämplig som lagerhållare, och

3.inte är godkänd som registrerad mottagare enligt 10 a §, eller registrerad EU-handlare enligt 10 b §.

Lydelse enligt prop. 2021/22:23

Föreslagen lydelse

12§

Skyldighet att betala skatt inträder

1.för den som är godkänd lagerhållare, när

a)en skattepliktig vara efter försäljning från lagerhållaren levereras till en köpare som inte är godkänd lagerhållare,

2 Senaste lydelse 2020:568.

205

Prop. 2021/22:61 b) en skattepliktig vara tas till eget försäljningsställe för detaljförsäljning,

c)en skattepliktig vara tas i anspråk för annat ändamål än försäljning,

d)godkännandet som lagerhållare återkallas, varvid skattskyldigheten omfattar skattepliktiga varor som då ingår i dennes lager, eller

e)en skattepliktig vara förs in till Sverige efter det att lagerhållaren har förmedlat en distansförsäljning av varan från en undantagen säljare,

2. för den som är skattskyldig enligt 8 § 6, när den skattepliktiga varan tillverkas,

3. för den som är skattskyldig enligt 8 § 2, 3, 4, 5 eller 7, när den

skattepliktiga varan förs in till Sverige,

 

4. för den

som

är skattskyldig

4. för den som är skattskyldig

enligt 9 § första stycket 1 eller 2,

enligt 9 §,

vid den tidpunkt då

vid den tidpunkt då tullskulden

tullskulden

uppkommer i Sverige

uppkommer

i

Sverige enligt

enligt tullagstiftningen, eller skulle

tullagstiftningen,

eller skulle ha

ha uppkommit om varan hade varit

uppkommit om varan hade varit

belagd med tull.

belagd med tull, och

 

 

5.för den som är skattskyldig enligt 9 § första stycket 3, vid den tidpunkt då tullskulden uppkommer eller skulle ha uppkommit i det andra EU-landet.

Om tullskuld uppkommer i ett annat EU-land, eller skulle ha uppkommit om varan hade varit belagd med tull, till följd av att en tulldeklaration ges in i det landet med stöd av ett sådant tillstånd för centraliserad klarering som avses i artikel 179 i unionstullkodexen, inträder skattskyldigheten för den som är skattskyldig enligt 9 § vid den tidpunkt då tullskulden uppkommer eller skulle ha uppkommit i det andra EU-landet.

1.Denna lag träder i kraft den 13 februari 2023.

2.Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

206

2.23

Förslag till lag om ändring i lagen (2017:1201) Prop. 2021/22:61

 

om reduktion av växthusgasutsläpp från vissa

 

fossila drivmedel

Härigenom föreskrivs att 4 § lagen (2017:1201) om reduktion av växthusgasutsläpp från vissa fossila drivmedel1.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

4 §

Den som är skattskyldig enligt

4 kap. 1 § 1 och 2 lagen (1994:1776) om skatt på energi för ett reduktionspliktigt drivmedel har reduktionsplikt och ska anmäla det till tillsynsmyndigheten senast två veckor efter det att reduktions- plikten började.

Den som är skattskyldig enligt

5 kap. 2 och 6 §§ lagen (1994:1776) om skatt på energi för ett reduktionspliktigt drivmedel har reduktionsplikt och ska anmäla det till tillsynsmyndigheten senast två veckor efter det att reduktions- plikten började.

Denna lag träder i kraft den 13 februari 2023.

1 Senaste lydelse av lagens rubrik 2021:412.

207

Prop. 2021/22:61

208

2.24Förslag till lag om ändring i lagen (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter

Härigenom föreskrivs att 15 § lagen (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

15 §

Skatteverket medger efter ansökan återbetalning av skatt som har betalats enligt denna lag på varor som har förvärvats av

1.utländsk beskickning, karriärkonsulat i Sverige eller sådan internationell organisation som avses i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall,

2. medlem av den diplomatiska

2. medlem av den diplomatiska

personalen vid utländska be-

personalen vid utländska be-

skickningar i Sverige och karriär-

skickningar i Sverige och karriär-

konsuler vid utländska konsulat i

konsuler vid utländska konsulat i

Sverige, under förutsättning att

Sverige, under

förutsättning att

denne inte är svensk medborgare

denne inte är svensk medborgare

eller stadigvarande bosatt i Sverige.

eller stadigvarande bosatt i Sverige,

 

eller

 

 

3. väpnade styrkor som tillhör ett

 

annat EU-land, för styrkornas eget

 

bruk, för civilpersonal som följer

 

med dem eller för mässar och

 

marketenterier,

om dessa styrkor

 

deltar i en försvarsinsats för att

 

genomföra en

unionsverksamhet

 

inom ramen för den gemensamma

 

säkerhets- och försvarspolitiken.

Medlemsstaters ombud vid en internationell organisation med säte i Sverige och personal hos en sådan organisation har efter ansökan rätt till återbetalning enligt första stycket, om Sverige har träffat överenskommelse om detta med en annan stat eller med en mellanfolklig organisation.

1.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2022.

2.Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

2.25

Förslag till lag om ändring i lagen (2018:696)

Prop. 2021/22:61

 

om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter

 

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter

dels att 2, 5, 7, 9 och 11 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 2 a §, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2 §1

I denna lag avses med

–e-vätskor: vätskor som innehåller nikotin,

–högkoncentrerade e-vätskor: e-vätskor med en koncentration nikotin som uppgår till minst 15 men inte överstiger 20 milligram per milliliter vätska,

–andra nikotinhaltiga produkter: nikotinhaltiga produkter för användning i mun eller näsa, med undantag för e-vätskor och produkter som innehåller tobak och som är hänförliga till kapitel 24 i den lydelse av Kombinerade nomenklaturen (KN) enligt rådets förordning (EEG) 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan som gällde den 1 januari 2017,

–yrkesmässig aktivitet: sådan aktivitet som utförs av

1.en juridisk person, eller

2.en enskild person om den avser varor som inte är avsedda för den enskildes eller dennes familjs personliga bruk,

– EU-land: områden som tillhör

– EU eller EU-land: de områden

Europeiska unionens punktskatte-

som tillhör

Europeiska unionens

område,

punktskatteområde

enligt lagen

 

(2022:000)

om

Europeiska

 

unionens punktskatteområde,

–tredjeland: länder och områden utanför Europeiska unionens punktskatteområde,

–distansförsäljning: försäljning där varorna transporteras till Sverige från ett annat EU-land av säljaren eller av någon annan för säljarens räkning och köpet inte är yrkesmässigt för köparen,

–unionstullkodexen: Europa- parlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen, i lydelsen enligt förordning (EU) 2016/2339,

–förordning (EG) nr 1272/2008: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 i den lydelse som gällde den 1 januari 2020,

1 Senaste lydelse 2021:621.

209

Prop. 2021/22:61 – förordning (EU) 2017/745: Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/745 av den 5 april 2017 om medicintekniska produkter, om ändring av direktiv 2001/83/EG, förordning (EG) nr 178/2002 och förordning (EG) nr 1223/2009 och om upphävande av rådets direktiv 90/385/EEG och 93/42/EEG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/561.

Med import avses i denna lag införsel av skattepliktig vara till Sverige från tredjeland under förutsättning att varan inte omfattas av sådant suspensivt tullförfarande eller suspensivt tullarrangemang som avses i artikel 4.6 i rådets direktiv 2008/118/EG av den 16 december 2008 om allmänna regler för punktskatt och om upphävande av direktiv 92/12/EEG. Med import avses även att varan frisläpps från ett sådant förfarande eller arrangemang.

Med tullskuld och unionsvara avses i denna lag detsamma som i artikel 5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen.

 

2 a §

 

 

 

 

 

 

Med import avses i denna lag

 

varors övergång till fri omsättning

 

i enlighet med artikel 201 i

 

unionstullkodexen.

 

Med import

 

avses även införsel till EU av

 

unionsvaror från något av de

 

territorier som anges i 2 § lagen

 

(2022:000)

om

Europeiska

 

unionens punktskatteområde om de

 

skyldigheter

som

följer

av

 

tullagstiftningen vid sådan införsel

 

har fullgjorts.

 

 

 

 

 

Med

otillåten

införsel

avses

 

införsel till EU av varor som inte

 

har hänförts till förfarandet för

 

övergång till fri omsättning i

 

enlighet med artikel 201 i

 

unionstullkodexen och för vilka en

 

tullskuld i enlighet med artikel 79.1

 

i unionstullkodexen har uppkommit

210

eller

skulle

ha

uppkommit om

varorna hade varit belagda med Prop. 2021/22:61 tull. Med otillåten införsel avses

även införsel till EU av unionsvaror från något av de territorier som anges i 2 § lagen om Europeiska unionens punktskatte- område om de skyldigheter som följer av tullagstiftningen vid sådan införsel inte har fullgjorts.

Med deklarant, tullskuld och unionsvara avses i denna lag detsamma som i artikel 5 i unionstullkodexen.

5§2 Skatt enligt 3 och 4 §§ tas inte ut för

1.produkter som är klassificerade som narkotika enligt narkotikastrafflagen (1968:64) eller som hälsofarliga varor enligt lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor,

2.läkemedel som uppfyller kraven för att få säljas enligt 5 kap. 1 § läkemedelslagen (2015:315) eller medicintekniska produkter och andra produkter som får släppas ut på marknaden eller tas i bruk i Sverige enligt förordning (EU) 2017/745,

3. produkter som är skatte-

3. produkter som är skatte-

pliktiga enligt lagen (1994:1563)

pliktiga enligt lagen (2022:000) om

om tobaksskatt, eller

tobaksskatt, eller

4.produkter som vid klassificering och märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008 tillhör faroklassen akut toxicitet i farokategorierna 1, 2 eller 3, med undantag för högkoncentrerade e-vätskor.

Lydelse enligt prop. 2021/22:23

Föreslagen lydelse

7 §

Skattskyldig för import av skattepliktiga varor är

1.om en tullskuld uppkommer i Sverige till följd av importen: den som är skyldig att betala tullen,

2.om importen avser en unionsvara eller om varan ska deklareras för övergång till fri omsättning i Sverige men inte är belagd med tull: den som skulle ha varit skyldig att betala tullen om varan hade varit tullbelagd,

3.om en tullskuld uppkommer i ett annat EU-land, eller skulle ha uppkommit om varan hade varit

2Senaste lydelse 2021:621.

Skattskyldig för import eller otillåten införsel av skattepliktiga varor till Sverige är deklaranten eller varje annan person enligt artikel 77.3 i unionstullkodexen och, vid otillåten införsel, varje annan person som är involverad i den otillåtna införseln.

211

Prop. 2021/22:61 belagd med tull, till följd av att en tulldeklaration ges in i det landet med stöd av ett sådant tillstånd för centraliserad klarering som avses i artikel 179 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen: den som är eller skulle ha varit skyldig att betala tullen i det andra EU-landet.

Från skattskyldighet enligt första stycket undantas varor som, vid

varornas övergång till fri omsättning enligt artikel 201 i förordning (EU) nr 952/2013, ägs av en godkänd lagerhållare.

Skattskyldig vid import eller otillåten införsel av en unionsvara till Sverige är deklaranten eller varje annan person som hade varit skyldig att betala tull enligt artikel

77.3i unionstullkodexen om varan hade varit belagd med tull, och vid otillåten införsel, varje annan person som är involverad i den otillåtna införseln.

Från skattskyldighet vid import undantas varor som ägs av en godkänd lagerhållare vid varornas övergång till fri omsättning enligt artikel 201 i unionstullkodexen eller, om det är fråga om en unionsvara, vid den tidpunkt då

skyldigheterna enligt tullag- stiftningen fullgjorts.

Från skattskyldighet vid otillåten införsel undantas varor för vilka tullskulden har upphört i enlighet med artikel 124.1 e, f, g eller k i unionstullkodexen. Vid otillåten införsel av unionsvaror ska det som sägs i första meningen tillämpas som om varan hade varit belagd med tull.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

9 §

Som lagerhållare får godkännas den som

1.i Sverige avser att yrkesmässigt a) tillverka skattepliktiga varor,

b) från ett annat EU-land föra in

b) föra in eller ta emot

eller ta emot skattepliktiga varor,

skattepliktiga varor från ett annat

 

EU-land,

c) importera skattepliktiga varor från tredjeland,

212

d) från godkänd lagerhållare köpa skattepliktiga varor för återförsäljning Prop. 2021/22:61 till näringsidkare, eller

e)sälja e-vätskor eller andra nikotinhaltiga produkter i exportbutik enligt lagen (1999:445) om exportbutiker, och

2. med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständigheterna

iövrigt är lämplig som lagerhållare.

Godkännande som lagerhållare ska återkallas om förutsättningarna för godkännande inte längre finns eller om lagerhållaren begär det. Ett beslut om återkallelse gäller omedelbart, om inte något annat anges i beslutet.

Lydelse enligt prop. 2021/22:23

Föreslagen lydelse

11§

Skyldighet att betala skatt inträder

1.för den som är godkänd lagerhållare, när

a)en skattepliktig vara levereras till en köpare som inte är godkänd lagerhållare,

b)en skattepliktig vara tas i anspråk för annat ändamål än försäljning,

eller

c)godkännandet som lagerhållare återkallas, varvid skattskyldigheten omfattar skattepliktiga varor som då ingår i dennes lager,

2. för den som är skattskyldig enligt 6 § 2 a, när den skattepliktiga varan tillverkas,

3. för den som är skattskyldig enligt 6 § 2 b eller c, när den skattepliktiga varan förs in till Sverige,

4. för den som är skattskyldig enligt 6 § 3, när den skattepliktiga varan

används för annat ändamål än det avsedda,

 

5. för den

som

är skattskyldig

5. för den som är skattskyldig

enligt 7 § första stycket 1 eller 2,

enligt 7 §,

vid den tidpunkt då

vid den tidpunkt då tullskulden

tullskulden

uppkommer i Sverige

uppkommer

i

Sverige enligt

enligt tullagstiftningen, eller skulle

tullagstiftningen,

eller skulle ha

ha uppkommit om varan hade varit

uppkommit om varan hade varit

belagd med tull.

belagd med tull, och

 

 

6.för den som är skattskyldig enligt 7 § första stycket 3, vid den tidpunkt då tullskulden uppkommer eller skulle ha uppkommit i det andra EU-landet.

Om tullskuld uppkommer i ett annat EU-land, eller skulle ha uppkommit om varan hade varit belagd med tull, till följd av att en tulldeklaration ges in i det landet med stöd av ett sådant tillstånd för centraliserad klarering som avses i artikel 179 i unionstullkodexen, inträder skattskyldigheten för den som är skattskyldig enligt 7 § vid den tidpunkt då tullskulden

213

Prop. 2021/22:61

 

uppkommer eller skulle ha

 

 

uppkommit i det andra EU-landet.

 

 

 

1.Denna lag träder i kraft den 13 februari 2023.

2.Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

214

2.26

Förslag till lag om ändring i lagen (2020:32)

Prop. 2021/22:61

 

om skatt på plastbärkassar

 

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2020:32) om skatt på

 

plastbärkassar

 

 

dels att 2, 5 och 10 §§ ska ha följande lydelse,

 

dels att det ska införas en ny paragraf, 2 a §, av följande lydelse.

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

 

 

2 §

 

I denna lag avses med

 

 

–plastbärkasse: bärkasse som i mer än försumbar omfattning består av plast,

–bärkasse: påse, med eller utan handtag, som är avsedd att tillhandahållas konsumenter för att de ska kunna packa varor på en plats där varor tillhandahålls eller bära varor därifrån och som inte är avsedd för varaktigt bruk,

–plast: en polymer i den mening som avses i den ursprungliga lydelsen av artikel 3.5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG, som kan ha tillförts tillsatser eller andra ämnen, med undantag för naturligt förekommande polymerer,

–naturligt förekommande polymer: en polymer som förekommer naturligt i miljön och som, om den har genomgått en kemisk process eller behandling eller en fysikalisk mineralogisk omvandling, inte har förändrats i sin kemiska struktur,

– EU-land: områden som tillhör

– EU eller EU-land: de områden

Europeiska

unionens

som tillhör

Europeiska unionens

punktskatteområde,

 

punktskatteområde

enligt lagen

 

 

(2022:000)

om

Europeiska

 

 

unionens punktskatteområde,

–tredjeland: länder och områden utanför Europeiska unionens punktskatteområde,

–import: såväl att en

skattepliktig vara förs in till Sverige från tredjeland, under förutsättning att varan inte omfattas av sådant suspensivt tullförfarande eller suspensivt tullarrangemang som avses i artikel 4.6 i rådets direktiv 2008/118/EG av den 16 december 2008 om allmänna regler för punktskatt och om upphävande av direktiv 92/12/EEG, som att varan

215

Prop. 2021/22:61 frisläpps från ett sådant förfarande eller arrangemang.

– unionstullkodexen: Europa- parlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen, i lydelsen enligt förordning (EU) 2016/2339.

2 a §

Med import avses i denna lag varors övergång till fri omsättning i enlighet med artikel 201 i unions- tullkodexen. Med import avses även införsel till EU av unionsvaror från något av de territorier som anges i

2 § lagen (2022:000) om Europeiska unionens punktskatte- område om de skyldigheter som följer av tullagstiftningen vid sådan införsel har fullgjorts.

Med otillåten införsel avses införsel till EU av varor som inte har hänförts till förfarandet för övergång till fri omsättning i enlighet med artikel 201 i unionstullkodexen och för vilka en tullskuld i enlighet med artikel 79.1 i unionstullkodexen har uppkommit eller skulle ha uppkommit om varorna hade varit belagda med tull. Med otillåten införsel avses även införsel till EU av unionsvaror från något av de territorier som anges i 2 § lagen om Europeiska unionens punktskatte- område om de skyldigheter som följer av tullagstiftningen vid sådan införsel inte har fullgjorts.

Med deklarant, tullskuld och unionsvara avses i denna lag detsamma som i artikel 5 i unions- tullkodexen.

Lydelse enligt prop. 2021/22:23

Föreslagen lydelse

 

 

 

5 §

 

 

Skattskyldig för import av

Skattskyldig för

import

eller

skattepliktiga varor är

otillåten införsel av

skattepliktiga

 

varor till Sverige är deklaranten

216

eller varje annan

person

enligt

1.om en tullskuld uppkommer i Sverige till följd av importen: den som är skyldig att betala tullen,

2.om importen avser en unionsvara eller om varan ska deklareras för övergång till fri omsättning i Sverige men inte är belagd med tull: den som skulle ha varit skyldig att betala tullen om varan hade varit tullbelagd,

3.om en tullskuld uppkommer i ett annat EU-land, eller skulle ha uppkommit om varan hade varit belagd med tull, till följd av att en tulldeklaration ges in i det landet med stöd av ett sådant tillstånd för centraliserad klarering som avses i artikel 179 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen: den som är eller skulle ha varit skyldig att betala tullen i det andra EU-landet.

Med tullskuld och unionsvara förstås detsamma som i artikel 5 i förordning (EU) nr 952/2013.

Från skattskyldighet enligt första stycket undantas varor som ägs av en godkänd lagerhållare vid

varornas övergång till fri omsättning enligt artikel 201 i förordning (EU) nr 952/2013.

artikel 77.3 i unionstullkodexen Prop. 2021/22:61 och, vid otillåten införsel, varje

annan person som är involverad i den otillåtna införseln.

Skattskyldig vid import eller otillåten införsel av en unionsvara till Sverige är deklaranten eller varje annan person som hade varit skyldig att betala tull enligt artikel

77.3i unionstullkodexen om varan hade varit belagd med tull, och vid otillåten införsel, varje annan person som är involverad i den otillåtna införseln.

Från

skattskyldighet vid import

 

undantas varor som ägs av en

 

godkänd lagerhållare vid varornas

 

övergång till fri omsättning enligt

 

artikel

201 i unionstullkodexen

 

eller, om det är fråga om en

 

unionsvara, vid den tidpunkt då

 

skyldigheterna

enligt

tullag-

 

stiftningen fullgjorts.

 

 

Från skattskyldighet vid otillåten

 

införsel undantas varor för vilka

 

tullskulden har upphört i enlighet

 

med artikel 124.1 e, f, g eller k i

 

unionstullkodexen.

Vid

otillåten

217

Prop. 2021/22:61

införsel av unionsvaror ska det som

 

sägs i första meningen tillämpas

 

som om varan hade varit belagd

 

med tull.

10 §

Skyldighet att betala skatt inträder

1. för den som är godkänd lagerhållare, när

a)en skattepliktig vara levereras till en köpare som inte är godkänd lagerhållare,

b)en skattepliktig vara tas till eget försäljningsställe för detaljförsäljning,

c)en skattepliktig vara tas i anspråk för annat ändamål än försäljning,

eller

d)godkännandet som lagerhållare återkallas, varvid skattskyldigheten omfattar skattepliktiga varor som då ingår i dennes lager,

2. för den som är skattskyldig enligt 4 § 2, när den skattepliktiga varan tillverkas,

3. för den som är skattskyldig enligt 4 § 3, när den skattepliktiga varan förs in till Sverige,

4. för den

som

är skattskyldig

4. för den som är skattskyldig

enligt 5 § första stycket 1 eller 2,

enligt 5 §, vid den

tidpunkt då

vid den tidpunkt då tullskulden

tullskuld uppkommer

i Sverige

uppkommer

i

Sverige enligt

enligt tullagstiftningen, eller skulle

tullagstiftningen,

eller skulle ha

ha uppkommit om varan hade varit

uppkommit om varan hade varit

belagd med tull.

 

belagd med tull, och

 

 

5.för den som är skattskyldig enligt 5 § första stycket 3, vid den tidpunkt då tullskulden uppkommer eller skulle ha uppkommit i det andra EU-landet.

Om tullskuld uppkommer i ett annat EU-land, eller skulle ha uppkommit om varan hade varit belagd med tull, till följd av att en tulldeklaration ges in i det landet med stöd av ett sådant tillstånd för centraliserad klarering som avses i artikel 179 i unionstullkodexen, inträder skattskyldigheten för den som är skattskyldig enligt 5 § vid den tidpunkt då tullskulden uppkommer eller skulle ha uppkommit i det andra EU-landet.

1.Denna lag träder i kraft den 13 februari 2023.

2.Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

218

3

Ärendet och dess beredning

Prop. 2021/22:61

 

Under 2019 har Europeiska unionens råd beslutat om två direktiv

1.rådets direktiv (EU) 2020/262 av den 19 december 2019 om allmänna regler om punktskatt, och

2.rådets direktiv (EU) 2019/2235 av den 16 december 2019 om ändring av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt och direktiv 2008/118/EG om allmänna regler för punktskatt vad gäller gemensamma försvarsinsatser inom unionen.

Dessa direktiv ska genomföras senast den 31 december 2021 respektive 30 juni 2022. Direktiven finns i bilaga 1 och 2.

Europeiska unionens råd har även beslutat om vissa ändringar avseende beskattning av alkohol genom rådets direktiv (EU) 2020/1151 av den 29 juli 2020 om ändring av direktiv 92/83/EEG om harmonisering av strukturerna för punktskatter på alkohol och alkoholdrycker. Det direktivet ska vara genomfört den 1 januari 2022.

De tre direktivens genomförande kräver vissa ändringar i svensk lagstiftning. Mot denna bakgrund har promemorian Nytt punktskatte- direktiv och vissa andra ändringar tagits fram inom Regeringskansliet. Promemorians lagförslag i relevanta delar finns i bilaga 3. Promemorian har remissbehandlats. En förteckning över remissinstanserna finns i bilaga 4. Remissvaren finns tillgängliga i Finansdepartementet (Fi2021/00144).

I denna proposition behandlas promemorians förslag när det gäller genomförandet av det nya punktskattedirektivet och genomförandet av ändringarna vad gäller gemensamma försvarsinsatser samt vissa följdändringar och andra ändringar. Promemorians förslag när det gäller genomförandet av ändringarna i alkoholskattedirektivet, vissa an- passningar med anledning av centraliserad klarering samt vissa andra ändringar behandlas i propositionen Ändrat alkoholskattedirektiv och vissa andra ändringar (prop. 2021/22:23).

Lagrådet

 

Regeringen beslutade den 19 augusti 2021 att inhämta Lagrådets yttrande

 

över lagförslagen i bilaga 11. Lagrådets yttrande finns i bilaga 12.

 

Regeringen har i allt väsentligt följt Lagrådets förslag. Lagrådets

 

synpunkter behandlas i avsnitt 6, 7.1, 13.1 och i författningskommentaren.

 

I förhållande till lagrådsremissen har vissa språkliga och redaktionella

 

ändringar gjorts.

 

Vad avser lagförslag 2.18 beslutade regeringen den 19 augusti 2021 att

 

inhämta Lagrådets yttrande över bl.a. det lagförslag som finns i bilaga 13

 

genom lagrådsremissen Ändrat alkoholskattedirektiv och vissa andra

 

ändringar. Lagrådet lämnade förslaget utan erinran. I förhållande till

 

lagrådsremissen Ändrat alkoholskattedirektiv och vissa andra ändringar

 

har vissa språkliga och redaktionella ändringar gjorts.

 

Därutöver föreslås ett antal följdändringar i lagförslag 2.4, 2.5, 2.7, 2.8,

 

2.16, 2.17, 2.21 och 2.23 samt i 2 kap. 15, 16 a och 20 §§ och 3 kap. 6 § i

 

lagförslag 2.13 och 4 § i lagförslag 2.14. Ändringarna innebär bl.a. att

 

hänvisningar till paragrafer och lagar justeras till följd av förslagen i denna

 

proposition. Förslagen är författningstekniskt och även i övrigt av sådan

219

Prop. 2021/22:61 beskaffenhet att Lagrådets hörande skulle sakna betydelse. Regeringen har därför inte inhämtat Lagrådets yttrande över de förslagen.

4Gällande rätt

4.1EU-rätt

Punktskattedirektivet

Generella bestämmelser om förfarandet vid hantering och flyttning av punktskattepliktiga varor finns i rådets direktiv 2008/118/EG av den 16 december 2008 om allmänna regler för punktskatt och om upphävande av direktiv 92/12/EEG, nedan kallat punktskattedirektivet. Direktivet innehåller ett system för att flytta varor obeskattade mellan medlems- staterna (det s.k. uppskovsförfarandet) och reglerar bl.a. när och i vilken medlemsstat som beskattning ska ske. Mer om punktskattedirektivet och förslaget till nytt direktiv finns i avsnitt 5.1.

Andra direktiv på punktskatteområdet

Utöver punktskattedirektivet regleras beskattning av energiprodukter, alkoholvaror och tobaksvaror även av andra direktiv som innehåller särskilda regler för respektive varugrupp.

Vad avser alkoholvaror finns det bestämmelser om vilka varor som ska beskattas och strukturen för denna beskattning i rådets direktiv 92/83/EEG av den 19 oktober 1992 om harmonisering av strukturerna för punktskatter på alkohol och alkoholdrycker. Vissa minimisatser för alkoholvaror finns i rådets direktiv 92/84/EEG av den 19 oktober 1992 om tillnärmning av punktskattesatser på alkohol och alkoholdrycker.

Cigaretter, cigarrer, cigariller och röktobak omfattas av bestämmelserna i rådets direktiv 2011/64/EU av den 21 juni 2011 om strukturen och skattesatserna för punktskatten på tobaksvaror. Detta direktiv omfattar dock inte snus, tuggtobak och övrig tobak, vilka inte heller omfattas av de förfaranderegler som följer av punktskattedirektivet.

Energiprodukter och elektricitet omfattas av rådets direktiv 2003/96/EG av den 27 oktober 2003 om en omstrukturering av gemenskapsramen för beskattning av energiprodukter och elektricitet, nedan kallat energi- skattedirektivet. I energiskattedirektivet finns bestämmelser om strukturer för och miniminivåer för beskattning av energiprodukter m.m. Av energiskattedirektivet framgår även att vissa uppräknade energiprodukter (bl.a. drivmedel som diesel och bensin) ska omfattas av de bestämmelser om flyttning m.m. som finns i punktskattedirektivet. Övriga energi- produkter omfattas inte av de bestämmelserna utan hanteras enligt rent nationella bestämmelser.

Administrativt samarbete på punktskatteområdet och EMCS

I rådets förordning (EU) nr 389/2012 av den 2 maj 2012 om administrativt

samarbete i fråga om punktskatter och om upphävande av förordning (EG)

220

nr 2073/2004 finns bestämmelser om administrativt samarbete. Utbytet av Prop. 2021/22:61 information inom ramen för förordningen sker i stor utsträckning genom

det datoriserade systemet, EMCS. I förordningen finns även bestämmelser om det s.k. SEED-registret där de aktörer som godkänns av medlems- staterna för att agera i det datoriserade systemet ska registreras.

Till grund för införandet av EMCS finns även ett beslutet från rådet och Europaparlamentet nr 1152/2003/EG om datorisering av uppgifter om förflyttningar och kontroller av punktskattepliktiga varor, numera ersatt av beslut (EU) 2020/263 (se avsnitt 5.1). Av beslutet framgår bl.a. medlems- staternas och Europeiska kommissionens roller inom ramen för fram- tagande och underhåll av systemet.

Mervärdesskattedirektivet

Reglerna för mervärdesskatt är i stor utsträckning harmoniserade inom EU. Grunden för regelverket finns i rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt (mervärdesskattedirektivet).

4.2Nationell lagstiftning

Punktskattedirektivet är genomfört i svensk lagstiftning huvudsakligen genom lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt och lagen (1994:1776) om skatt på energi. Vissa bestämmelser om kontroll finns i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter.

Även bestämmelserna i övriga direktiv på punktskatteområdet har genomförts genom nämnda lagar.

Bestämmelser avseende mervärdeskatt finns huvudsakligen i mervärdesskattelagen (1994:200), men det finns även bestämmelser avseende mervärdesskatt i andra lagar som t.ex. i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import.

5Det nya punktskattedirektivet

5.1Bakgrunden till det nya direktivet

Vid årsskiftet 1992/93 genomfördes Europeiska gemenskapens inre marknad. I samband därmed slopades gränskontrollerna mellan medlemsstaterna vid införsel av varor från en medlemsstat till en annan. Huvudregeln är sedan dess att inga gränsformaliteter ska finnas enbart till följd av att en gräns mellan medlemsstater passeras. En sådan fri rörlighet för varor kräver att medlemsstaternas förfarandebestämmelser om punktskatter och mervärdesskatt är harmoniserade. För den kommersiella handeln har medlemsländerna skapat en ordning där skatten på vissa punktskattepliktiga varor ska tas ut i det land där varan konsumeras med

konsumtionslandets skattesats och tillfalla konsumtionslandet. De

221

Prop. 2021/22:61

harmoniserade bestämmelserna om hantering och flyttning m.m. gäller

 

punktskatter på alkoholvaror, de flesta tobaksvaror samt vissa

 

energiprodukter. Gemensamma regler om förfarandet infördes genom

 

rådets direktiv 92/12/EEG av den 25 februari 1992 om allmänna regler för

 

punktskattepliktiga varor och om innehav, flyttning och övervakning av

 

sådana varor, det s.k. cirkulationsdirektivet. För en detaljerad redogörelse

 

av innehållet i cirkulationsdirektivet hänvisas till propositionen Straff-

 

rättsliga sanktioner mot överträdelser av EG:s punktskatteregler för

 

alkohol, tobak och mineraloljor (prop. 2002/03:10 s. 27–33).

 

I syfte att främja kontrollmöjligheterna och komma till rätta med

 

bedrägerier och annat skatteundandragande på punktskatteområdet

 

beslutades 2003 genom Europaparlamentets och rådets beslut nr

 

1152/2003/EG av den 16 juni 2003 om datorisering av uppgifter om

 

förflyttning och kontroller av punktskattepliktiga varor att medlems-

 

staterna skulle inrätta ett datoriserat transport- och kontrollsystem för

 

varor som flyttas under uppskovsförfarandet (Excise Movement Control

 

System, EMCS).

 

För att det skulle vara möjligt att genomföra den datorisering som

 

beslutats och tillämpa EMCS behövde cirkulationsdirektivet uppdateras.

 

Mot denna bakgrund ersattes cirkulationsdirektivet med ett nytt direktiv,

 

rådets direktiv 2008/118/EG av den 16 december 2008 om allmänna regler

 

för punktskatt och om upphävande av direktiv 92/12/EEG, nedan kallat

 

punktskattedirektivet. Grunderna för beskattningssystemet behölls i stort

 

sett oförändrade i punktskattedirektivet men vissa ändringar genomfördes

 

för att möjliggöra ett automatiserat förfarande genom EMCS. Punkt-

 

skattedirektivet genomfördes i svensk rätt från den 1 januari 2010 genom

 

ändringar i lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om

 

alkoholskatt och lagen (1994:1776) om skatt på energi. EMCS tillämpades

 

fullt ut på gränsöverskridande flyttningar från och med den 1 januari 2011.

 

För en närmare redogörelse av de ändringar som gjordes genom

 

punktskattedirektivet hänvisas till propositionen Det nya punktskatte-

 

direktivet (prop. 2009/10:40).

 

Inom ramen för det s.k. Refit-programmet lämnade kommissionen i april

 

2017 en rapport till rådet och Europaparlamentet om genomförande och

 

utvärdering av rådets direktiv 2008/118/EG. Ekofinrådet antog därefter

 

slutsatser den 5 december 2017 (FISC 271 EKOFIN 957). I slutsatserna

 

angavs i stort att rådet uttrycker stöd för en översyn av de områden som

 

kommissionen tagit upp i sin rapport och begär att kommissionen, utifrån

 

vad som anges i rådslutsatserna och efter genomförande av nödvändiga

 

utredningar, ska återkomma till rådet med ett förslag till ändring i

 

punktskattedirektivet under år 2018, eller om kommissionen väljer att inte

 

lämna något förslag, informera rådet om orsakerna till detta.

 

Kommissionens rapport och rådets slutsatser visade att EMCS allmänt

 

ansågs fungera väl. Vissa områden kunde dock förbättras. De främsta

 

frågor som togs upp rörde en bättre anpassning mellan punktskatte- och

 

tullförfaranden och automatisering, helt eller delvis, av förflyttningar inom

 

EU av punktskattepliktiga varor som har frisläppts för konsumtion.

 

Mot bakgrund av rapporten och den konsekvensanalys som

 

kommissionen tog fram lämnade kommissionen den 25 maj 2018 ett för-

 

slag till nytt punktskattedirektiv (KOM (2018) 346 slutlig). Kommissionen

222

beslutade av tydlighetsskäl att omarbeta direktiv 2008/118/EG.

Kommissionen föreslog även följdändringar i förordning (EU) nr Prop. 2021/22:61 289/2012 om administrativt samarbete i fråga om punktskatter och om

upphävande av förordning (EG) nr 2073/2004 och att det nuvarande beslutet från rådet och Europaparlamentet nr 1152/2003/EG om datorisering av uppgifter om förflyttningar och kontroller av punktskattepliktiga varor skulle ersättas med ett nytt beslut.

Den 19 december 2019 antog rådet det nya direktivet, rådets direktiv (EU) 2020/262 av den 19 december 2019 om allmänna regler om punktskatt, nedan kallat nya punktskattedirektivet. Samma dag antogs även rådets förordning (EU) 2020/261 om ändring av förordning (EU) nr 389/2012 om administrativt samarbete i fråga om punktskatter vad gäller innehållet i elektroniska register. Ett nytt beslut, Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2020/263 om datorisering av uppgifter om förflyttningar och kontroller av punktskattepliktiga varor, antogs den 15 januari 2020.

5.2Huvuddragen i nya punktskattedirektivet

De övergripande bestämmelserna om förfarandet vid beskattning av de EU-harmoniserade tobaks- och alkoholvarorna samt energiprodukterna är överförda i stort sett oförändrade från punktskattedirektivet till nya punktskattedirektivet. I nya punktskattedirektivet finns därmed regler för beskattning i samband med bl.a. tillverkning och flyttning av sådana varor. Bestämmelserna innebär alltjämt att varor blir skattepliktiga i och med att de tillverkas inom EU eller i samband med att de förs in till EU. Med EU avses i detta sammanhang unionens punktskatteområde, vilket i stort sett överensstämmer med området för Europeiska unionen med undantag för vissa territorier (se artiklarna 4 och 5 i nya punktskattedirektivet). Betalningen av skatten skjuts dock upp så länge varorna hanteras inom ramen för uppskovsförfarandet. Syftet med uppskovsförfarandet är att varor, trots att de i och för sig är skattepliktiga, ska kunna tillverkas, bearbetas, förvaras, lagras och flyttas mellan medlemsstaterna utan att detta medför några beskattningskonsekvenser. Varor som flyttas under uppskovsförfarandet hanteras i EMCS.

Genom nya punktskattedirektivet görs vissa uppdateringar av hänvisningar till inaktuell lagstiftning, vissa språkliga ändringar och vissa anpassningar till Lissabonfördraget.

I sak avser ändringarna i första hand två områden, hanteringen av s.k. beskattade varor och förhållandet mellan punktskatteförfarande och tullförfarande. Därutöver görs vissa mindre ändringar.

Beskattade varor som flyttas till en annan medlemsstat

 

Varor som har beskattats i en medlemsstat och som därefter flyttas till en

 

annan medlemsstat, s.k. beskattade varor, ska normalt beskattas i den

 

senare medlemsstaten. En ansökan om återbetalning kan därefter göras

 

avseende skatten i den första medlemsstaten. Enligt nuvarande

 

punktskattedirektivet ska kommersiella flyttningar av sådana varor åtföljas

 

av ett pappersdokument, förenklat ledsagardokument, vid flyttningen.

 

Med kommersiella flyttningar avses i detta sammanhang flyttningar som

223

 

Prop. 2021/22:61 inte utgör flyttningar av varor som en enskild person förvärvat i en medlemsstat för sitt eller sin familjs personliga bruk och som den enskilde själv transporterar till en annan medlemsstat och inte heller utgör flyttningar som omfattas av reglerna om distansförsäljning.

224

Genom nya punktskattedirektivet sker en datorisering av detta förfarande genom en utvidgning av EMCS. För att möjliggöra detta ska den som vill flytta eller ta emot beskattade varor från en medlemsstat till en annan registreras som certifierad avsändare respektive certifierad mottagare. Vidare görs vissa preciseringar av bestämmelserna om skattskyldighetens inträde, vem som är skattskyldig och säkerheter. Nya bestämmelser om förfarandet inom det datoriserade systemet föreslås. Dessa motsvarar i stor utsträckning de bestämmelser som i dag finns för uppskovsförfarandet och innebär bl.a. att det förenklade ledsagar- dokumentet ersätts med en förenklad administrativ referenskod.

Förhållandet mellan punktskatte- och tullförfarandet

I samband med export och import av punktskattepliktiga varor som flyttas under punktskatteuppskov sker en övergång mellan punktskatteförfarande och tullförfarande. För att förbättra samspelet mellan de olika förfarandena görs vissa ändringar. Vid export av punktskattepliktiga varor som flyttas under uppskovsförfarandet införs en skyldighet för tulldeklaranten att till de behöriga myndigheterna lämna uppgift om den administrativa referenskod som erhållits från EMCS vid flyttningen. Därigenom säkerställs att varorna har anmälts för flyttning i EMCS och att det finns en säkerhet för punktskatten för de aktuella varorna. Det ska även ske en kontroll av att det elektroniska administrativa dokumentet och tulldeklara- tionen inte skiljer sig åt.

Genom nya punktskattedirektivet införs även en möjlighet att använda s.k. externa transiteringsförfaranden efter export av punktskattepliktiga varor. Varorna förlorar sin status som unionsvaror när de placeras under ett externt transiteringsförfarande och kommer därmed vara under tullövervakning fram till dess de lämnar unionens territorium. Varorna anses således inte längre omfattas av punktskatteförfarandet när de omfattas av ett externt transiteringsförfarande

Vid import av varor som ska flyttas vidare under uppskovsförfarandet införs en skyldighet för tulldeklaranten att till den behöriga myndigheten i den medlemsstat där varorna släpps för fri cirkulation lämna vissa uppgifter.

Vissa andra föreslagna förändringar

För att underlätta hanteringen av förluster till följd av varornas beskaffenhet införs bestämmelser om ett gemensamt tröskelvärde under vilket ingen oegentlighet anses ha inträffat under flyttningen. Bestämmelserna om gemensamt tröskelvärde omfattar både varor som flyttas mellan olika medlemsstater under uppskovsförfarandet och under förfarandet för beskattade varor.

Vad gäller distansförsäljning tas den bestämmelse som ger medlems- staterna rätt att kräva att den som bedriver distansförsäljning ska utse en skatterepresentant bort. Däremot får medlemsstaterna ge aktörerna

möjlighet att välja att använda en skatterepresentant. Därutöver föreslås Prop. 2021/22:61 vissa ändringar i definitionen av distansförsäljning.

Ett gemensamt undantag från krav på säkerhet införs för flyttningar av bränslen i rörledningar.

Som en del av anpassningen till Lissabonfördraget har vissa förändringar gjorts i kommissionens beslutsbefogenheter under direktivet. De genomförandebefogenheter som kommissionen har i nuvarande punktskattedirektivet avseende förfarandet i det datoriserade systemet och reservförfarandet ersätts i nya punktskattedirektivet med befogenheter att anta dels genomförandeakter, dels delegerade akter i enlighet med artiklarna 290 och 291 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Befogenheterna föreslås även omfatta såväl förfarandet vid flyttning av varor under uppskovsförfarandet som flyttning av beskattade varor. Därutöver införs befogenhet för kommissionen att anta bestämmelser om de gemensamma tröskelvärdena för förluster genom delegerade akter och intyg om undantag enligt artikel 12 genom genomförandeakter.

6Genomförandet av det nya punktskattedirektivet i nationell lagstiftning

Regeringens förslag: Det nya punktskattedirektivet genomförs genom införandet av en ny lag om tobaksskatt och en ny lag om alkoholskatt. Genom de nya lagarna upphävs lagen (1994:1563) om tobaksskatt och lagen (1994:1564) om alkoholskatt.

Lagen om skatt på energi får en ny struktur.

Bestämmelserna om skattebelopp och omräkning av skatt i den nya lagen om tobaksskatt utformas på sådant sätt att någon ändring i sak av skattebeloppens storlek inte sker vid ikraftträdandet.

Promemorians förslag överensstämmer i huvudsak med regeringens. Något förslag i fråga om skattebelopp i lagen om tobaksskatt lämnas dock inte i promemorian.

Remissinstanserna: Ett flertal remissinstanser, bl.a. Ekobrottsmyndigheten, Domstolsverket, Energimarknadsinspektionen, Förvaltningsrätten i Falun, JTI Sweden AB, Konkurrensverket, Kronofogdemyndigheten, Swedish Match AB och Åklagarmyndigheten är positiva eller har inte något att invända mot förslagen i promemorian.

Sprit- och Vinleverantörsföreningen, i vars yttrande Företagarna instämmer, välkomnar den nya strukturen av nya lagen om alkoholskatt liksom de förtydliganden som gjorts i lagtexten, vilken gör den mera överskådlig och lättare att förstå.

Sveriges bryggerier ser positivt på till att det införs en ny lag om alkoholskatt som är bättre anpassad till de nya direktiven och att det görs en språklig och redaktionell översyn i syfte att öka läsvänligheten.

Energiföretagen Sverige anser att de föreslagna lagändringarna i lagen

(1994:1776) om skatt på energi medför att lagen blir än mer

225

Prop. 2021/22:61 svåröverskådlig och efterfrågar en samlad redaktionell översyn av lagen om skatt på energi.

Folkhälsomyndigheten, JTI Sweden AB och Näringslivets skattedelegation, till vars yttrande Svenskt Näringsliv ansluter sig, har efterfrågat en samordning med andra förslag till ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt.

Skälen för regeringens förslag

Införandet av nya lagar om tobaksskatt och alkoholskatt

Det nuvarande punktskattedirektivets bestämmelser är i huvudsak genomförda genom lagen om tobaksskatt, förkortad LTS, lagen (1994:1564) om alkoholskatt, förkortad LAS, och lagen om skatt på energi, förkortad LSE. Dessa lagar infördes i samband med Sveriges inträde i EU. Genom åren har många bestämmelser förändrats och ett stort antal nya bestämmelser har lagts till. De ändringar som görs i nya punktskattedirektivet medför tillägg av ytterligare ett stort antal nya bestämmelser, inte minst vad gäller förfarandet för beskattade varor.

LTS och LAS är i dag löpande numrerade och det är svårt att i dessa införa de nya bestämmelser som föranleds av nya punktskattedirektivet i den nuvarande numreringen. Regeringen föreslår därför att LTS och LAS ska ersättas med nya lagar. De nya lagarna benämns lagen om tobaksskatt, förkortad NLTS, och lagen om alkoholskatt, förkortad NLAS. Genom de nya lagarna upphävs LTS och LAS. I samband med detta föreslås att det skapas en mer läsvänlig struktur, bl.a. genom en indelning i kapitel och en uppdelning av vissa av dagens paragrafer. En uppdelning i kapitel skapar också bättre förutsättningar för att genomföra framtida ändringar i lagarna. En språklig och redaktionell översyn görs vidare av vissa bestämmelser.

Vad gäller LSE är situationen något annorlunda. Den lagen innehåller ett mycket stort antal bestämmelser som inte har någon koppling till nya punktskattedirektivet. Lagen är vidare redan i dag indelad i kapitel. En fullständig översyn av LSE skulle vara ett mycket stort arbete vilket inte är möjligt inom ramen för det aktuella lagstiftningsarbetet. Regeringen föreslår därför i likhet med promemorian att den nuvarande lagen om skatt på energi får en ny struktur i stället för att det införs en ny lag om skatt på energi. De delar av lagen som innehåller bestämmelser om förfarande anpassas så långt som det är möjligt till den struktur som införs i de nya lagarna om tobaksskatt och alkoholskatt. Detta innebär att vissa av de nuvarande kapitlen i lagen om skatt på energi ersätts av nya kapitel som är strukturerade på samma sätt som i de nya lagarna om tobaksskatt och alkoholskatt. Energiföretagen Sverige anför att de föreslagna lagändringarna med bland annat fem nya kapitel i LSE medför att lagen blir än mer svåröverskådlig. De anser att det vore önskvärt med en samlad redaktionell översyn i syfte att öka tillgängligheten och läsbarheten av lagen. Regeringen bedömer att det finns goda skäl att redaktionellt utforma de delar av LSE som har motsvarigheter i NLTS och NLAS på ett likartat sätt som i de andra lagarna. Denna omarbetning medför att det införs nya kapitel i lagen men kan samtidigt underlätta läsbarheten av denna del av lagen. Regeringen konstaterar att någon mer fullständig översyn av LSE inte varit möjlig inom ramen för detta lagstiftningsarbete.

226

Lagrådet framför i sitt yttrande att uppdelningen av vissa paragrafer i de nu gällande lagarna och kapitelindelningen innebär att de nya lagarna har blivit mer överskådliga, och att läsningen och förståelsen av bestämmelserna har underlättats. Lagrådet anför även att rubriker och underrubriker fyller en viktig funktion att orientera läsaren i lagens innehåll och systematik och för att underlätta sökandet efter en viss bestämmelse. Lagrådet framför dock även vissa synpunkter vad gäller bl.a. placeringen av vissa bestämmelser och rubriksättning.

Lagrådet anser bl.a. att det bör övervägas om det inte vore lämpligare att placera definitionerna av de produkter som omfattas av lagen om tobaksskatt i första kapitlet i NLTS. I vart fall skulle det enligt Lagrådet underlätta sökandet efter dessa om det i en upplysningsbestämmelse i avsnittet om definitioner och förklaringar anges i vilka paragrafer de finns. Regeringen instämmer i detta och föreslår att det införs en upplysnings- bestämmelse enligt Lagrådets förslag under rubriken definitioner och förklaringar i NLTS. En motsvarande upplysningsbestämmelse bör införas i NLAS.

Idet remitterade förslaget har begreppen ”det EU-harmoniserade förfarandet” respektive ”det nationella förfarandet” använts för att i rubriksättning m.m. särskilja mellan sådana varor som omfattas av nya punktskattedirektivets bestämmelser om hantering och flyttning m.m. respektive omfattas av nationella bestämmelser om hantering m.m. Lagrådet anför att uttryck bör användas som bättre avspeglar innebörden av de avsedda avgränsningarna. Regeringen föreslår därför att de i promemorian föreslagna begreppen tas bort. I NLTS föreslås det i stället införas en definition av ”EU-harmoniserade tobaksvaror” med vilket avses cigaretter, cigarrer, cigariller och röktobak. Detta begrepp föreslås sedan användas i såväl rubriker som paragrafer där det finns anledning att tydliggöra vilka varor som avses. För snus, tuggtobak och övrig tobak föreslås inte något samlat uttryck införas. I LSE föreslås uttrycken

”bränsle som avses i 1 kap. 3 a §” respektive ”övriga bränslen” användas.

Lagrådet föreslår vidare att bestämmelserna om förfarandet för beskattade varor (7 kap. NLTS, 7 kap. NLAS och nya 4 d kap. LSE) bör placeras i en annan ordning. Skälet är att bestämmelserna om aktörer är så centrala för regleringen att det skulle vara motiverat att placera dem i början av kapitlet. Regeringen anser att det är viktigt att bestämmelserna om vissa krav för flyttningar placeras i anslutning till bestämmelserna om när förfarandet för beskattade varor ska användas. Dessa bör därför placeras före bestämmelserna om aktörer. I övrigt föreslår regeringen att bestämmelserna om aktörer placeras enligt Lagrådets förslag.

Lagrådet anser även att rubriksättningen i 13 kap. NLTS bör arbetas om. Regeringen delar Lagrådets uppfattning och föreslår därför att rubrikerna ska utformas så att det bättre tydliggörs hur de olika bestämmelserna i kapitlet förhåller sig till varandra. Motsvarande ändringar föreslås i NLAS och LSE.

Lagrådet föreslår vidare att det i NLAS bör tas in en ny definition av

”alkoholvaror”. Regeringen delar uppfattningen att lagen skulle vinna på införandet av en sådan definition. I samband med detta finns det anledning att, för större enhetlighet, se över vissa andra bestämmelser i lagen språkligt, t.ex. genom att ”varor” i vissa fall ersätts med ”alkoholvaror”.

Prop. 2021/22:61

227

Prop. 2021/22:61

228

Samordning med andra lagförslag

I promemorian konstateras att de förslag till nya lagar som där lämnas inte beaktar eventuella förslag till ändringar i nu gällande lagar som vid tidpunkten för remitteringen ännu inte föranlett en proposition till riksdagen. I propositionen En heltäckande tobaksbeskattning – för ökad tydlighet och enhetlighet (prop. 2020/21:112) har därefter föreslagits ett flertal ändringar i LTS. Riksdagen har beslutat i enlighet med propositionen (jfr bet. 2020/21:SkU26, rskr. 2020/21:295, SFS 2021:425) och ändringarna har numera trätt i kraft. Dessa ändringar i LTS har arbetats in i det förslag till ny lag om tobaksskatt som lämnas i denna proposition. Synpunkterna från Folkhälsomyndigheten, JTI Sweden AB och Näringslivets skattedelegation om samordning får därmed anses beaktade.

De nämnda lagändringarna baseras på en promemoria som remitterades före framtagandet av de förslag som lämnas i denna proposition. Detta har medfört att bestämmelserna om distansförsäljning av snus, tuggtobak och övrig tobak och beskattning av den som innehar varor för vilka skatten inte har redovisats, till sin utformning har kommit att skilja sig från den utformning som i avsnitt 7.4 respektive 12.4 i denna proposition föreslås för de EU-harmoniserade tobaksvarorna. Det kan finnas anledning att framöver se över dessa bestämmelser och helt eller delvis anpassa bestämmelserna till den utformning som beslutas för de EU- harmoniserade tobaksvarorna. Detta har dock inte varit möjligt inom ramen för det nuvarande lagstiftningsärendet.

Lagrådet framför vissa synpunkter på placeringen av bestämmelserna om distansförsäljning av snus, tuggtobak och övrig tobak i NLTS. Regeringen kan instämma i att det finns systematiska skäl för att ändra enligt Lagrådets förslag. Regeringen menar dock att det samtidigt finns systematiska skäl som talar för den i det remitterade förslaget föreslagna placeringen. Någon lösning som beaktar samtliga dessa aspekter är inte möjlig innan en sådan översyn av bestämmelserna som nämns ovan har gjorts. Fram till dess bedömer regeringen att den i det remitterade förslaget föreslagna placeringen får anses närmast motsvara den som finns i LTS och sammantaget får anses vara den lämpligaste. Regeringen föreslår därför att de ändringar av bestämmelsernas placering som Lagrådet föreslår inte ska göras i detta lagstiftningsärende.

Som nämnts ovan i avsnitt 3 så innehåller promemorian Nytt punktskattedirektiv och vissa andra ändringar även vissa förslag till ändringar som hanteras i propositionen Ändrat alkoholskattedirektiv och vissa andra ändringar (prop. 2021/22:23). De ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2022 och har beaktats vid framtagandet av de nya lagarna och ändringarna i LSE.

Skattebelopp i den nya lagen om tobaksskatt

Förslagen i denna proposition är inte avsedda att innebära någon ändring i sak i fråga om skattebelopp. Skattebeloppen i LTS räknas dock om årligen i förhållande till det allmänna prisläget (jfr 42 § LTS). Mot den bakgrunden är det vid framtagandet av förslaget till ny lag om tobaksskatt inte möjligt att veta vilket skattebelopp som kommer att gälla vid lagens ikraftträdande eftersom detta ligger långt fram i tiden. I den remitterade

promemorian angavs av denna anledning inte några skattebelopp i Prop. 2021/22:61 förslaget till ny lag om tobaksskatt.

I ovan nämnda prop. 2020/21:112 föreslogs ändringar som innebär att de omräknade skattebeloppen för år 2021 har införts i LTS från den

1 augusti 2021. I denna proposition bedöms lämpligt att i förslaget till ny lag om tobaksskatt ange dessa skattebelopp. Skattebeloppen kan dock komma att förändras till följd av beslut om omräkning enligt 42 § LTS, dels för år 2022, dels för år 2023. För att säkerställa kontinuiteten vad gäller omräkningen och undvika att det uppstår en oavsiktlig förändring av skattebeloppen vid införandet av den nya lagen föreslås att basåret för omräkningen vid införandet av den nya lagen ska vara år 2020, dvs. samma basår som gäller enligt 42 § LTS i nuvarande lydelse. Vad gäller tillämpligt belopp för år 2023 föreslås vidare en särskild övergångs- bestämmelse, se avsnitt 13.1 nedan.

Hänvisningar till EU-rättsakter

I lagarna om tobaksskatt, alkoholskatt och skatt på energi görs i ett flertal bestämmelser hänvisningar till bestämmelser i rådets direktiv (EU) 2020/262 av den 19 december 2019 om allmänna regler för punktskatt, nedan kallat nya punktskattedirektivet, och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen, nedan kallad unionstullkodexen. Hänvisningar i författningstext till EU-rättsakter kan antingen vara statiska eller dynamiska. Med statisk hänvisning avses en hänvisning till en viss lydelse av ett direktiv eller en förordning. En statisk hänvisning till t.ex. en artikel i ett direktiv innebär därmed att hänvisningen omfattar de ändringar som gjorts av artikeln fram till och med det ändringsdirektiv som avses, men inte eventuella ändringar som har gjorts efter. Med dynamisk hänvisning avses en hänvisning till ett direktiv eller en förordning utan koppling till en viss lydelse, dvs. den vid varje tidpunkt gällande lydelsen.

Hänvisningar till EU-direktiv på skatteområdet brukar normalt vara statiska när hänvisningen ger den svenska författningstexten materiellt innehåll, eftersom en dynamisk hänvisning skulle innebära att en ändring i direktivet direkt skulle påverka svensk beskattning snarare än att behöva implementeras genom ett beslut av Sveriges riksdag. Hänvisningar till nya punktskattedirektivet i NLTS, NLAS och LSE föreslås därför vara statiska. När det gäller hänvisningar till EU-förordningar är de som utgångspunkt statiska, men att det kan i vissa fall finnas skäl att använda sig av en annan hänvisningsteknik. De hänvisningar till unionstullkodexen som finns i de aktuella lagarna motsvarar i de flesta fall en hänvisning i bestämmelserna i nya punktskattedirektivet. För att det inte ska uppkomma några oavsiktliga förändringar i de materiella bestämmelserna föreslås att hänvisningar till unionstullkodexen i NLTS, NLAS och LSE ska vara statiska. Den lydelse som anges i noten till artikel 2 i nya punktskattedirektivet ska därvid användas även i den svenska lagstiftningen.

De fullständiga namnen på nya punktskattedirektivet och unions- tullkodexen samt den tillämpliga lydelsen av respektive rättsakt föreslås samlas i en bestämmelse om benämningar för vissa EU-rättsakter i

inledningen av respektive lag. Det föreslås vidare att det i denna

229

Prop. 2021/22:61 bestämmelse anges kortare benämningar för respektive direktiv och förordning (kortnamn) som sedan kan användas i övrig författningstext.

I lagarna finns även hänvisningar till Kombinerade nomenklaturen (KN) enligt rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan. Hänvisningen är i dag statisk i LAS. Regeringen föreslår att hänvisningen i NLAS även i fortsättningen ska vara statisk. I NLTS finns bara en hänvisning till KN- nummer och den hänvisningen är i LTS dynamisk. För att lagstiftningen ska bli tydligare och mer enhetlig föreslås att även den hänvisningen görs statisk.

Slutligen finns i LAS en hänvisning till kommissionens förordning (EG) nr 436/2009 av den 26 maj 2009 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 479/2008 när det gäller vinodlingsregistret, de obligatoriska deklarationerna och framtagningen av uppgifter för marknadsuppföljning, följedokumenten vid transport av produkter och de register som ska föras inom vinsektorn. I det nya punktskattedirektivet har denna hänvisning uppdaterats till att i stället avse kommissionens delegerade förordning (EU) 2018/273 av den 11 december 2017 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller ordningen för tillstånd för plantering av vinstockar, vinodlingsregistret, följedokument och certifiering, register över mottagna och avsända leveranser, obligatoriska deklarationer, anmälningar och offentliggörande av anmäld information, komplettering av Europa- parlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller relevanta kontroller och sanktioner, ändring av kommissionens förordningar (EG) nr 555/2008, (EG) nr 606/2009 och (EG) nr 607/2009 och om upphävande av kommissionens förordning (EG) nr 436/2009 och kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/560. Hänvisningen påverkar inte beskattningen som sådan, utan vilka dokument som ska medfölja vissa flyttningar. Förordningen är direkt tillämplig och hänvisningen har tidigare varit dynamisk. Regeringen föreslår därför att även den nya hänvisningen i NLAS ska vara dynamisk.

När de ändringar som föreslås nedan innebär att nya hänvisningar till EU-rättsakter införs kommer en bedömning av om de ska vara statiska eller dynamiska att göras i respektive avsnitt.

Lagförslag

Förslagen innebär införandet av nya lagar om tobaksskatt och alkoholskatt och omfattande redaktionella ändringar i LSE.

Förslagen medför vidare anpassningar av 1 kap. 3, 4, 5 och 11 §§ och

2 kap. 2, 5, 6, 9, 10 och 11 §§ NLTS, 1 kap. 3, 4, 5, 6 och 12 §§ och 4 kap. 11 § NLAS samt 1 kap. 2 a, 2 c och 20 §§ LSE.

 

7

Hantering av beskattade varor

 

De grundläggande bestämmelserna om beskattade varor, dvs. varor som

 

hanteras utanför ramen för ett uppskovsförfarande, finns i artiklarna 32,

230

33 och 36 i rådets direktiv 2008/118/EG av den 16 december 2008 om

allmänna regler för punktskatt och om upphävande av direktiv 92/12/EEG, nedan kallat punktskattedirektivet, och har överförts till artiklarna 32, 33 och 44 i rådets direktiv (EU) 2020/262 av den 19 december 2019 om allmänna regler om punktskatt, nedan kallat nya punktskattedirektivet.

Artikel 32 i punktskattedirektivet avser varor som förvärvas av en enskild person för dennes eget bruk och som transporteras av denne till en annan medlemsstat. I dessa fall ska beskattning inte ske i destinationsmedlemsstaten. Bestämmelserna i artikel 32 har inte förändrats i nya punktskattedirektivet.

Artikel 33 i punktskattedirektivet avser varor som flyttas till en annan medlemsstat för att levereras där i kommersiellt syfte eller användas där. De grundläggande bestämmelserna i punkterna 1 och 2 har förändrats språkligt och redaktionellt i nya punktskattedirektivet. Någon ändring i sak är dock inte avsedd. Varor som inte omfattas av undantaget i artikel 32 och som inte omfattas av bestämmelserna i om distansförsäljning (artikel 44 i nya punktskattedirektivet) ska även fortsättningsvis anses levererade i kommersiellt syfte och omfattas därmed av artikel 33. Vad gäller förfarandet vid hantering av flyttningar av beskattade varor som omfattas av artikel 33 har det dock skett betydande förändringar vilka behandlas i avsnitt 7.1–7.3 nedan.

Artikel 44 i nya punktskattedirektivet (tidigare artikel 36 i punktskattedirektivet) avser varor som köps av en person som inte bedriver självständig ekonomisk verksamhet och där transporten ordnas av avsändaren, s.k. distansförsäljning. Vissa ändringar har i nya punktskattedirektivet gjorts i bestämmelsen om distansförsäljning vilka behandlas i avsnitt 7.4 nedan.

Bestämmelserna i punktskattedirektivet har genomförts genom lagen (1994:1563) om tobaksskatt, förkortad LTS, lagen (1994:1564) om alkoholskatt, förkortad LAS, och lagen (1994:1776) om skatt på energi, förkortad LSE. Den nya lag om tobaksskatt som föreslås i denna proposition benämns förkortad NLTS och den nya lagen om alkoholskatt benämns förkortad NLAS.

I svensk lagstiftning finns även vissa särskilda regleringar kring alkoholvaror och tobaksvaror i bl.a. alkohollagen (2010:1622) och lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter. De förslag som lämnas nedan och de texter som beskriver dessa tar endast sikte på själva skattefrågan och beaktar inte om det utifrån alkohollagen eller lagen om tobak och liknande produkter är tillåtet att föra in eller på annat sätt hantera varorna.

De begränsningar som framgår av alkohollagen och lagen om tobak och liknande produkter behöver således fortsatt beaktas vid hantering och flyttning av sådana varor. Exempelvis finns det begränsningar i rätten att föra in varor till Sverige i form av ålderskrav på den som för in varorna. På alkoholområdet finns begränsningar kring vem som får föra in, hantera och sälja alkohol.

Prop. 2021/22:61

231

Prop. 2021/22:61

232

7.1Ett nytt förfarande för flyttningar av beskattade varor införs

Regeringens förslag: Ett nytt förfarande för flyttningar av beskattade varor ska införas som bl.a. innebär att flyttningar ska ske mellan registrerade aktörer. Förfarandet för beskattade varor ska användas när beskattade varor flyttas till, från eller via ett annat EU-land. Förfarandet ska dock inte användas om flyttningen omfattas av vissa undantag från skatteplikt vid bl.a. införsel av varor för personligt bruk eller av bestämmelserna om distansförsäljning.

Avsändare och mottagare av flyttningar av beskattade varor ska använda det datoriserade systemet EMCS. Avsändaren och mottagaren ska vara skyldiga att bl.a. anmäla flyttningar och mottaganden i EMCS. Skatteverket ska ha skyldighet att elektroniskt kontrollera dokument och tilldela dokument förenklade administrativa referenskoder. Även bestämmelser om avsändarens skyldighet att se till att den förenklade administrativa referenskoden följer med varorna under flyttningen ska införas. För det fall EMCS inte är tillgängligt ska ett reservsystem med ersättningsdokument användas.

Promemorians förslag överensstämmer i huvudsak med regeringens. I promemorians förslag omfattas dock även resandeinförsel av bränsle med ovanliga transportsätt av kravet på att använda förfarandet för beskattade varor. Promemorian innehåller även bestämmelser om möjlighet till förenklade förfaranden.

Remissinstanserna: Drivkraft Sverige, Energiföretagen Sverige, Energigas Sverige, Företagarna, Näringslivets Skattedelegation, Svenskt Näringsliv och Sveriges Bryggerier välkomnar eller är positiva till att det nuvarande förfarandet med pappersdokument ersätts med ett förfarande med elektroniska dokument. Energiföretagen Sverige befarar att det kan uppstå administrativa kostnadsökningar för berörda verksamhetsutövare med tanke på de omfattande nya regelverk och krav som införs.

Skatteverket anför bl.a. följande. Skatteverket gör bedömningen att det nya förfarandet för beskattade varor kommer upplevas så krångligt för vissa aktörer att de väljer att låta bli att göra rätt. Det nya förfarandet kan också få konsekvenser för vissa svenska företags möjlighet att få återbetalning av svensk skatt.

Sprit och Vinleverantörsföreningen, i vars yttrande Företagarna instämmer, förstår behovet av goda förutsättningar för kontroll av förflyttningar av beskattade varor som sker till, från eller via ett annat EU- land. Det nya förfarandet för flyttning av beskattade varor förefaller emellertid vara komplicerat för en del aktörer, t.ex. privatpersoner som förvärvar alkoholdrycker i annat EU-land genom s.k. distansköp.

Övriga remissinstanser har inte yttrat sig särskild i denna del.

Skälen för regeringens förslag: Enligt dagens regler ska den som är skattskyldig för en flyttning av beskattade varor (som inte sker genom distansförsäljning) anmäla varorna till Skatteverket och ställa säkerhet för betalning av skatten innan varorna flyttas från det andra EU-landet (jfr 17 § LTS, 16 § LAS och 4 kap. 11 § LSE). Ett förenklat ledsagardokument

ska följa med varorna (jfr 26 § LTS, 25 § LAS och 6 kap. 12 § LSE). Detta motsvarar artikel 34 i punktskattedirektivet.

För att förbättra förutsättningarna för kontroll av flyttningar av beskattade varor och samtidigt underlätta för de aktörer som hanterar sådana varor införs genom nya punktskattedirektivet nya förfaranderegler för flyttningar av beskattade varor. De nya bestämmelserna innebär att förfarandet med anmälan till Skatteverket och förenklade ledsagar- dokument i pappersformat ersätts med en hantering i det datoriserade systemet, EMCS.

Ett flertal remissinstanser, bl.a. Drivkraft Sverige, Energiföretagen Sverige, Energigas Sverige, Företagarna och Näringslivets skatte- delegation, anger att det är positivt med en övergång till digital hantering. Drivkraft Sverige anger även att de stödjer att regelverk stärks där det annars finns möjlighet till konkurrenssnedvridning genom skatteundan- dragande. Energiföretagen Sverige befarar att det kan uppstå administrativa kostnadsökningar för berörda verksamhetsutövare med tanke på de omfattande nya regelverk och krav som införs. Energigas Sverige anser övergången medför en förenkling för berörda företag. Näringslivets skattedelegation anför även att en grundläggande förutsättning är att de elektroniska systemen är tillgängliga under dygnets alla timmar för att inte begränsa och fördröja transporter. Sveriges Bryggerier välkomnar en harmonisering och utökad digitalisering av skattesystemet i syfte att effektivisera och underlätta för både myndigheter och näringsliv och anför bl.a. följande. Det är viktigt att hitta en rimlig nivå av administration som säkerställer ett fritt flöde av varor inom EU och samtidigt garanterar att korrekt skatt betalas i rätt medlemsland. Det är också viktigt att öka rättssäkerheten och kontrollen i syfte att stötta seriösa aktörer och försvåra bedrägerier. Genom att utöka användningen av digitala ledsagardokument i EMSC-systemet till att även inkludera förflyttning mellan länder av redan skattade varor ökar möjligheterna till information och kontroll.

Regeringen delar uppfattningen att det är positivt att även hanteringen av flyttningar av beskattade varor kommer kunna ske elektroniskt inom EMCS.

För att tydligt markera att det är fråga om ett särskilt förfarande föreslås att begreppet ”förfarandet för beskattade varor” ska införas i lagstiftningen. Det föreslås vidare att det i lagstiftningen ska införas bestämmelser om att förfarandet för beskattade varor ska användas när beskattade varor flyttas till, från eller via ett annat EU-land om inte flyttningen omfattas av vissa angivna undantag eller utgör distans- försäljning enligt bestämmelserna om distansförsäljning. Genom en sådan bestämmelse är det tydligt att flyttningar av beskattade varor vilka inte undantagits i lagtexten omfattas av kraven på att använda förfarandet för beskattade varor. Eftersom betydande skyldigheter inom förfarandet för beskattade varor faller på mottagaren av varor bör det av bestämmelsen tydligt framgå att förfarandet ska användas såväl när varor förs in i Sverige som när de förs ut ur Sverige. Även flyttningar som flyttas från en plats i Sverige till en annan plats i Sverige via ett annat EU-land ska omfattas av förfarandet för beskattade varor.

Undantag från kravet på att använda förfarandet för beskattade varor föreslås gälla motsvarande dagens undantag från skattskyldighet i 9 a §

Prop. 2021/22:61

233

Prop. 2021/22:61

första stycket LTS, 8 a § LAS och nuvarande 4 kap. 1 a § första stycket

 

LSE. Det innebär att undantaget omfattar varor som förs in till Sverige av

 

en enskild person som har förvärvat varorna i ett annat EU-land och som

 

själv transporterar dem till Sverige, om varorna är avsedda för dennes eller

 

dennes familjs personliga bruk, s.k. resandeinförsel. Regeringen finner i

 

likhet med Skatteverket att undantaget därvid även bör omfatta sådant

 

bränsle som får beskattas med stöd av artikel 32.4 i nya punktskatte-

 

direktivet. I de fallen bör i stället nuvarande bestämmelser behållas, se

 

vidare i avsnitt 12.4. Undantaget omfattar även införsel till vissa

 

skattebefriade personer. Därutöver omfattar undantaget tobaks- och

 

alkoholvaror som förs in av enskilda personer som flyttgods, enstaka

 

gåvoförsändelse eller efter ett förvärv genom arv eller testamente samt

 

motorbränsle som i vissa fall förs in i normal bränsletank på motordrivet

 

fordon. Se även nedan i avsnitt 7.3 om utformningen av bestämmelserna

 

om undantag.

 

Förfarandet för beskattade varor föreslås inte heller användas för

 

beskattade tobaks- eller alkoholvaror som för yrkesmässig försäljning

 

ombord förvaras på ett fartyg eller luftfartyg som går mellan Sverige och

 

ett annat EU-land, om varorna inte är till försäljning när fartyget eller

 

luftfartyget befinner sig på ett annat EU-lands territorium än det land där

 

varorna har beskattats. I dessa fall finns i dag undantag från beskattning.

 

Kraven på att använda förfarandet för beskattade varor gäller bara

 

flyttningar som sker till eller från en annan medlemsstat eller via en annan

 

medlemsstat till en plats i Sverige. Sådana flyttningar av beskattade varor

 

som endast sker inom Sverige omfattas således inte av några krav på

 

hantering inom förfarandet för beskattade varor. Detta motsvarar vad som

 

gäller i dag avseende kraven på förenklade ledsagardokument.

 

Enligt direktivet får förfarandet för beskattade varor ersättas av andra

 

förenklade förfaranden i vissa fall om flyttningen sker från en plats i

 

Sverige till en annan plats i Sverige via en annan medlemsstat. Detta

 

motsvarar möjligheten att i dag ersätta förfarandet med ett förenklat

 

ledsagardokument med andra förenklade förfaranden. Även i andra fall

 

kan enligt nya punktskattedirektivet förfarandet för beskattade varor

 

ersättas av andra förenklade förfaranden om det är förenligt med

 

överenskommelser mellan Sverige och övriga berörda medlemsstater. I

 

promemorian föreslås att generella bestämmelser om detta ska införas.

 

Lagrådet förordar att dessa tas bort. Lagrådet anför därvid bl.a. att även en

 

del sådana förenklade regler kan komma att vara en del av förfarandet vid

 

beskattningen av punktskattepliktiga varor. I sådana fall kan de inte

 

genomföras på annat sätt än genom lag (prop. 1973:90 s. 302 och jfr prop.

 

2001/02:25 s. 336). Regeringen konstaterar att direktivets skrivningar är

 

mycket generella och öppnar upp för allt från mindre förenklingar av den

 

administrativa hanteringen av något moment till större avsteg från det

 

normala förfarandet. Mot bakgrund av att det nya förfarandet för

 

beskattade varor är betydligt mer komplext än det tidigare förfarandet med

 

förenklat ledsagardokument kan det enligt regeringens mening inte

 

uteslutas att eventuella framtida förenklingar skulle kunna vara av sådan

 

karaktär att de kan anses utgöra bestämmelser som avser grunderna för

 

förfarandet och att det förenklade förfarandet därmed behöver regleras mer

 

i detalj i lagarna. Det kan därmed vara lämpligt att, såsom Lagrådet

234

föreslår, ta bort den i promemorian föreslagna generella bestämmelsen om

förenklingar. I stället får det, när det är aktuellt att införa förenklingar, göras en bedömning av i vilken utsträckning dessa bör regleras i lag.

Skatteverket gör bedömningen att de aktörer som mera sällan eller tillfälligtvis är involverade i flyttningar av beskattade varor kommer att uppleva det nya förfarandet som mera tidskrävande och administrativt betungande än nuvarande reglering. Exempelvis kan detta gälla för svenska privatpersoner som vid enstaka tillfällen beställer varor från annat EU-land och själva anlitar fraktförare för transport av varorna till Sverige. Enligt Skatteverkets bedömning finns risk för att reglerna upplevs som så krångliga att vissa personer kommer att låta bli att försöka göra rätt. Även Sprit och Vinleverantörsföreningen anser att det nya förfarandet för flyttning av beskattade varor förefaller vara komplicerat för en del aktörer, t.ex. privatpersoner som förvärvar alkoholdrycker i annat EU-land genom s.k. distansköp.

Det kan konstateras att på samma sätt som enligt nuvarande punktskattedirektiv ska det förfarande som gäller för beskattade varor tillämpas vid all flyttning som inte omfattas av undantaget i artikel 32 eller utgör distansförsäljning (med några undantag som nämnts ovan). Detta innebär även att de krav som uppställs kring förfarandet ska tillämpas även om flyttningen sker vid enstaka tillfällen eller av en privatperson såsom i Skatteverkets exempel. Detta innebär med dagens bestämmelser en skyldighet för mottagaren att anmäla flyttningen till Skatteverket och ställa säkerhet för den och att varorna ska åtföljas av ett förenklat ledsagardokument i pappersform. Det är riktigt att nya punktskatte- direktivets bestämmelser kan bli något svårare att tillämpa i vissa fall eftersom det förutsätter att det även sker en registrering i avsändarlandet. I de fall mottagaren av varorna även är avsändare av varorna måste därmed mottagaren även registreras i avsändarlandet. Detta är en följd av att det måste finnas en avsändare som kan agera i EMCS. Av det nya punktskattedirektivet följer att bestämmelserna om tillfälligt certifierade avsändare kan tillämpas i denna situation. Något utrymme att på annat sätt hantera sådana flyttningar ges inte i direktivet.

Skatteverket anför vidare att införandet av EMCS och bestämmelserna om att den mottagningsrapport som upprättas i EMCS ska utgöra underlag för återbetalning av skatt kan få konsekvenser för vissa svenska företags möjligheter att få återbetalning av svensk skatt. Detta gäller exempelvis flyttningar från Sverige av olja i bunkerfartyg till annat EU-lands havsterritorium där oljan levereras till andra fartyg. Regeringen bedömer inte att vad Skatteverket anfört i denna del medför någon ändring av förslagen i denna proposition.

På samma sätt som i dag gäller för uppskovsförfarandet föreslås att de grundläggande reglerna om hantering av flyttningar i EMCS förs in i NLTS, NLAS och LSE. I nämnda lagar föreslås således regler om avsändande, mottagande, kontroll, registrering, vidarebefordran och övrig hantering av elektroniska dokument i det datoriserade systemet. Även Skatteverkets skyldigheter att kontrollera dokumenten elektroniskt via EMCS och tilldela dokumenten en förenklad administrativ referenskod och skyldigheten för avsändaren att se till att varorna under flyttningen åtföljs av denna kod lagregleras. På samma sätt som för uppskovs- flyttningar föreskriver nya punktskattedirektivet hur aktörerna ska förfara

Prop. 2021/22:61

235

Prop. 2021/22:61 med ersättningsdokument om EMCS inte är tillgängligt (reservsystemet). Bestämmelser om detta bör tas in i NLTS, NLAS och LSE.

På samma sätt som för uppskovsförfarandet kompletteras de grundläggande bestämmelserna om dokumenten och de skyldigheter aktörerna måste iaktta med bestämmelser som utgör handläggningsregler för myndigheterna eller bestämmelser av mer administrativ karaktär. Dessa bedömdes i propositionen Det nya punktskattedirektivet (2009/10:40 s. 118–119) ha karaktär av verkställighetsföreskrifter och bedömdes utgöra sådana föreskrifter som enligt 8 kap. 13 § regerings- formen får meddelas av regeringen. Motsvarande bedömning görs vad gäller förfarandet för beskattade varor.

Lagförslag

Förslagen medför införandet av 7 kap. 2, 3, 13 och 14 §§ och 8 kap. NLTS, 7 kap. 2, 3, 13 och 14 §§ och 8 kap. NLAS samt nya 4 d kap. 1, 11 och 12 §§ och 4 e kap. LSE.

7.2Nya aktörer inom förfarandet för beskattade varor

Regeringens förslag: Den som avser att i Sverige yrkesmässigt ta emot varor under förfarandet för beskattade varor vid mer än enstaka tillfällen får anmäla sig för registrering som certifierad mottagare. Registrering ska göras om säkerhet har ställts och aktören inte har obetalda belopp med mer än 2 000 kronor avseende skatter och avgifter vid avstämning av skattekontot eller skulder till det allmänna vilka har lämnats för indrivning. Den certifierade mottagaren ska ställa säkerhet för den skatt som kan påföras i Sverige eller ett annat EU-land vid flyttningen eller mottagandet av varorna. Säkerheten ska avse de varor som flyttas vid varje tidpunkt. Den certifierade mottagaren ska ange en ordinarie mottagningsplats.

Den som avser att i Sverige yrkesmässigt avsända varor under förfarandet för beskattade varor vid mer än enstaka tillfällen får anmäla sig för registrering som certifierad avsändare. Den certifierade avsändaren ska ange en ordinarie avsändningsplats.

Den som inte är registrerad som certifierad mottagare respektive certifierad avsändare och som avser att yrkesmässigt ta emot eller avsända varor under förfarandet för beskattade varor är skyldig att anmäla sig för registrering som tillfälligt certifierad mottagare respektive tillfälligt certifierad avsändare. Även enskilda personer är skyldiga att anmäla sig för registrering som tillfälligt certifierad mottagare respektive tillfälligt certifierad avsändare om de ska flytta varor som omfattas av skyldigheten att använda förfarandet för beskattade varor. Registreringen för tillfälligt certifierade mottagare och tillfälligt certifierade avsändare ska begränsas till en särskilt angiven flyttning. Den tillfälligt certifierade mottagaren ska ställa säkerhet för den skatt som kan påföras i Sverige eller ett annat EU-land vid flyttningen eller mottagandet av varorna.

236

Skatteverket ska kunna avregistrera certifierade mottagare och certifierade avsändare, bl.a. om det inte längre finns förutsättningar för registrering. Säkerheten ska kunna tas i anspråk i minst sex månader efter avregistrering. Bestämmelser om när säkerheten får tas i anspråk införs.

Den som är certifierad mottagare och tillfälligt certifierad mottagare ska redovisa skatten i en särskild deklaration för varje händelse.

Promemorians förslag överensstämmer i huvudsak med regeringens. I promemorian föreslås bl.a. en något annorlunda utformning av kraven för registrering som certifierad mottagare.

Remissinstanserna: Skatteverket föreslår vissa ändringar i kraven för registrering som certifierad mottagare.

Drivkraft Sverige och Energigas Sverige anser att till dess en elektronisk lösning finns på plats behöver antalet dagar för deklaration vara betydligt fler än fem. Näringslivets skattedelegation, till vars yttrande Svenskt Näringsliv ansluter sig, anser att det bör införas en möjlighet att deklarera händelsestyrda deklarationer elektroniskt eller att utöka tidsfristen från fem dagar till åtminstone två veckor.

Övriga remissinstanser har inte yttrat sig särskild i denna del.

Skälen för regeringens förslag

Det nya förfarandet medför behov av nya aktörer som registreras hos skattemyndigheterna

För att det nya förfarandet för beskattade varor ska fungera är det viktigt att de aktörer som hanterar varor inom förfarandet är kända och kan identifieras vid hanteringen i det datoriserade systemet. Som ett led i införandet av det nya förfarandet för beskattade varor införs i direktivet därför nya bestämmelser om registrering för den som ska avsända eller ta emot varor.

Enligt artikel 33.1. i nya punktskattedirektivet får punktskattepliktiga varor bara flyttas inom ramen för reglerna för förfarandet för beskattade varor från en certifierad avsändare till en certifierad mottagare. En certifierad avsändare är enligt artikel 3.12 en fysisk eller juridisk person som är registrerad hos avsändarmedlemsstatens behöriga myndighet i syfte att i sin affärsverksamhet avsända punktskattepliktiga varor som har frisläppts för konsumtion i en medlemsstats territorium och som därefter flyttas till en annan medlemsstats territorium. På motsvarande sätt anges i artikel 3.13 att en certifierad mottagare är en fysisk eller juridisk person som är registrerad hos avsändarmedlemsstatens behöriga myndighet i syfte att i sin affärsverksamhet ta emot punktskattepliktiga varor som har frisläppts för konsumtion i en medlemsstats territorium och som därefter flyttas till en annan medlemsstats territorium. Av artikel 35.8 följer att för en certifierad avsändare eller certifierad mottagare som endast sänder eller tar emot punktskattepliktiga varor vid enstaka tillfällen ska certifieringen begränsas till att gälla en viss kvantitet punktskattepliktiga varor, en enda mottagare eller avsändare och en viss tidsperiod. Medlemsstaterna kan begränsa certifieringen till en enda flyttning. En sådan tillfällig certifiering kan också, trots kraven i artikel 3.12 och 3.13, ges till enskilda personer

Prop. 2021/22:61

237

Prop. 2021/22:61 som agerar som avsändare eller mottagare när punktskattepliktiga varor levereras i kommersiellt syfte i enlighet med artikel 33.2.

I artikel 35 i nya punktskattedirektivet uppställs vissa krav på den certifierade mottagaren. Dessa överensstämmer i stora drag med de krav som finns i artikel 34.2 i nuvarande punktskattedirektivet men vissa ändringar har gjorts främst vad gäller den garanti som ska ställas. Mottagaren ska innan varorna avsänds ställa en garanti som täcker de inneboende riskerna för utebliven betalning av punktskatt, som kan uppstå under flyttningen via de passerade medlemsstaternas territorier och i destinationsmedlemsstaten. Garantin ska vara giltig i hela unionen. Medlemsstaterna ska fastställa närmare bestämmelser om ställande av garantier och deras giltighet. Den certifierade mottagaren ska därutöver betala punktskatten i destinationsmedlemsstaten i enlighet med det förfarande som fastställts av den medlemsstaten när flyttningen av varorna har avslutats och samtycka till kontroll.

Bestämmelser om de nya aktörerna föreslås införas i NLTS, NLAS och LSE. De nya aktörerna föreslås, liksom i direktivet, benämnas certifierad mottagare och certifierad avsändare samt tillfälligt certifierad mottagare och tillfälligt certifierad avsändare. Användandet av begreppet ”certifierad” kan uppfattas som något otydligt eftersom någon egentlig certifieringsprocess inte sker. Inte heller innebär begreppet ”certifierad” att aktören uppfyller de krav som ställs i alkohollagen eller lagen om tobak och liknande produkter. Det finns därför en risk att en aktör använder begreppet ”certifierad” i sin marknadsföring för att påskina att detta avser att verksamheten är förenlig med lag. Redan i dag förekommer att aktörer i sin marknadsföring använder det faktum att verksamheten är förenlig med skattelagstiftningen, i syfte att ge konsumenter intrycket av att verksamheten är förenlig med annan lagstiftning såsom t.ex. alkohollagen. Någon möjlighet att i stället använda begreppet ”registrerad” bedöms dock inte finnas eftersom detta skulle medföra svårigheter att skilja aktörerna inom förfarandet för beskattade varor från den ”registrerade varu- mottagaren”, ”tillfälligt registrerade varumottagaren” och ”registrerade avsändaren” inom uppskovsförfarandet. Det bedöms även lämpligt att använda direktivets begrepp även i den svenska lagstiftningen. Direktivets begrepp kommer användas i de genomförandeakter och delegerade akter som tas fram av kommissionen och som blir direkt tillämpliga för myndigheter och aktörer vid hanteringen av varor inom EMCS. Användandet av samma begrepp som i direktivet underlättar därför för de som agerar inom förfarandet. Även om begreppet ”certifierad” i högre grad än ”registrerad”, kan ge intryck av att verksamheten är legitim utifrån annan lagstiftning än den som avser skatteförfarandet, så finns den risken redan i dag.

Generella överväganden kring utformningen av de nya bestämmelserna om registrering

Den centrala aktören vid flyttningar under förfarandet för beskattade varor är den certifierade mottagaren. Det är denne som har skyldigheten att ställa säkerhet för skatten och som är skattskyldig för varorna i destinationsmedlemsstaten. I direktivet är bestämmelserna om aktörerna

inom förfarandet för beskattade varor något annorlunda utformade i

238

förhållande till bestämmelserna om aktörerna inom uppskovsförfarandet eftersom det inte anges att det ska ske någon tillståndsprocess. Möjligheten att agera som aktör inom förfarandet för beskattade varor ska i stället föreligga efter en registrering som certifierad aktör.

Mot denna bakgrund bör en möjlighet föreligga att agera inom förfarandet för beskattade varor utan att det föreligger krav på en sådan prövning av aktörens lämplighet som i dag krävs för godkännande som aktör inom uppskovsförfarandet (jfr t.ex. 10 § andra stycket 1 LTS ”lämplig som upplagshavare med hänsyn till sina ekonomiska för- hållanden och omständigheterna i övrigt”).

Eftersom en registrering utan föregående lämplighetsprövning ger större utrymme för mindre seriösa aktörer att registrera sig och agera inom förfarandet är det särskilt viktigt att bestämmelserna utformas på sådant sätt att risken för skatteundandragande begränsas. En viktig aspekt är därvid frågan om säkerhet. Det är viktigt att tillräcklig säkerhet finns och att Skatteverket har möjlighet att kontrollera detta. Enligt nuvarande bestämmelser ska den som ska föra in eller ta emot beskattade varor anmäla flyttningen till Skatteverket och ställa säkerhet innan varje flyttning av beskattade varor. Det föreslås att utgångspunkten även fortsättningsvis bör vara att säkerhet för skatten på varorna ska ställas innan varje flyttning. Även registreringen för aktören bör begränsas till den enskilda flyttningen och en ny registrering göras för varje flyttning. På detta sätt kommer registrering och säkerhet för varje flyttning att hållas ihop och den enskilda registreringen kan avslutas när hanteringen av flyttningen är klar. Genom en sådan lösning minskar risken att en registrering används felaktigt för flyttning av andra varor än de som registreringen avsåg.

Såvitt framkommit sker i dag huvuddelen av flyttningarna av punktskattepliktiga varor inom uppskovsförfarandet och flyttningar av beskattade varor från andra EU-länder sker endast i begränsad utsträckning. Det kan dock trots detta finnas skäl att underlätta något för aktörerna och Skatteverket genom att möjliggöra ställandet av en generell säkerhet för de flyttningar som hanteras av aktören och ha en stående registrering. Med en sådan förenkling slipper aktören ha kontakt med Skatteverket angående registrering och säkerhet inför varje flyttning. En sådan förenkling bör dock förutsätta att aktören uppfyller vissa krav för att minska risken för skatteundandragande. Det bedöms ligga väl inom ramen för direktivet att kräva att den som ska medges möjlighet till förenklingar, t.ex. genom att ställa en generell säkerhet, genomgår vissa kontroller och uppfyller vissa krav.

Vad som sagts ovan innebär att det finns anledning att utforma bestämmelserna om aktörer inom förfarandet för beskattade varor så att det finns två former av aktörer varav det för den ena uppställs något högre krav. Det bedöms lämpligt att för den aktör som hanterar varor genom ställande av säkerhet för varje flyttning använda begreppet ”tillfälligt certifierad mottagare”. Inom ramen för en sådan registrering tillgodoses även de möjligheter för registrering av enskilda som följer av artikel 35.8 i nya punktskattedirektivet, se nedan. För den aktör som efter uppfyllandet av vissa krav tillåts ställa generell säkerhet föreslås att begreppet ”certifierad mottagare” används.

Prop. 2021/22:61

239

Prop. 2021/22:61 Även den som har ett godkännande att agera inom uppskovsförfarandet som upplagshavare, registrerad avsändare eller registrerad varumottagare har möjlighet att avsända eller ta emot varor inom förfarandet för beskattade varor. Detta finns särskilt angivet i punkt 35.6 och 35.7 i nya punktskattedirektivet. Någon särskild reglering av detta bedöms inte vara nödvändigt i den svenska lagstiftningen. Av systematiken i nuvarande bestämmelser framgår redan i dag att en aktör inom det harmoniserade förfarandet kan agera i olika egenskaper (jfr t.ex. kommentaren till 9 § första stycket 1 i prop. 2009/10:40 s. 162). På samma sätt får det anses följa av systematiken att en aktör kan vara godkänd upplagshavare eller registrerad varumottagare och i denna egenskap hantera varor inom uppskovsförfarandet och samtidigt anmäla sig för registrering som en certifierad aktör inom förfarandet för beskattade varor och i denna egenskap hantera varor inom förfarandet för beskattade varor. Detta ställer dock krav på att aktören noga håller koll på och dokumenterar vilka varor som hanteras inom respektive förfarande, bl.a. genom de krav på lagerbokföring som gäller för upplagshavare.

240

Tillfälligt certifierad mottagare

Den som avser att i Sverige yrkesmässigt ta emot varor som enligt lagstiftningen ska flyttas under förfarandet för beskattade varor föreslås ha en skyldighet att anmäla sig till Skatteverket som tillfälligt certifierad mottagare. Om registrering inte sker kommer flyttningen av varorna inte att vara korrekt (se avsnitt 7.3 och 7.5). Den som är registrerad som certifierad mottagare enligt nedan behöver dock inte registrera sig igen som tillfälligt certifierad mottagare.

Även en enskild person ska anmäla sig för registrering som tillfälligt certifierad mottagare om denne avser att ta emot varor under förfarandet för beskattade varor. För en sådan enskild person gäller således inte kravet på att mottagandet ska vara yrkesmässigt (däremot anses det vara för kommersiellt ändamål i den mening som avses i artikel 33 i nya punktskattedirektivet). Ett exempel på när en enskild person kan omfattas av skyldigheten att anmäla sig för registrering som certifierad mottagare är om denne för eget bruk för in varor på annat sätt än genom distansförsäljning och denne inte själv transporterar varorna till Sverige.

En registrering som tillfälligt certifierad mottagare föreslås begränsas till att gälla mottagandet av en särskilt angiven flyttning. Detta motsvarar vad som i dag gäller för tillfälligt registrerade varumottagare inom uppskovsförfarandet. En registrering som tillfälligt certifierad mottagare ska göras när säkerhet ställts för den skatt som kan påföras i Sverige eller ett annat EU-land vid flyttningen eller mottagandet av varorna. Bestämmelser om att säkerheten ska ställas hos Skatteverket innan varorna flyttas från det andra EU-landet och när säkerheten får tas i anspråk föreslås införas.

En tillfälligt certifierad mottagare ska till Skatteverket ange den adress där mottagaren kommer att ta emot de varor som flyttas under förfarandet för beskattade varor.

En tillfälligt certifierad mottagare föreslås redovisa skatten i en särskild deklaration för händelsen. Deklarationen ska ha kommit in till Skatteverket senast fem dagar efter den händelse som medfört

skattskyldigheten. Detta motsvarar vad som i dag gäller för tillfälligt registrerade varumottagare inom uppskovsförfarandet. Det motsvarar även vad som i dag gäller för den som för in eller tar emot beskattade varor. Vad Drivkraft Sverige, Energigas Sverige och Näringslivets Skattedelegation anför om att utöka tidsfristen för att lämna deklaration medför inte någon annan bedömning.

Avregistrering av en tillfälligt certifierad mottagare föreslås ske så snart den aktuella flyttningen har avslutats. Eftersom registreringen endast avser en särskilt angiven flyttning är det naturligt att avregistrering sker så snart flyttningen upphört. Avregistrering föreslås också ske om förutsätt- ningarna för registreringen inte längre föreligger. Detta kommer knappast vara vanligt förekommande i dessa fall eftersom registreringen är begränsad till en viss flyttning men skulle kunna vara aktuellt om det exempelvis framkommer att aktören inte längre har för avsikt att genomföra flyttningen. Ett beslut om avregistrering föreslås gälla omedelbart om inte annat anges i beslutet.

När ett godkännande som upplagshavare eller registrerad varumottagare återkallas ska säkerheterna kunna tas i anspråk under viss tid från den dag beslutet om avregistrering blir gällande. Av propositionerna Vissa frågor om förfarandet avseende skatt på alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter (prop. 2013/14:10) och Vissa kontrollfrågor och andra frågor på punktskatteområdet (prop. 2017/18:294) framgår mer om bakgrunden till detta men generellt kan sägas att avsikten med detta är att säkerheten ska kvarstå under sådan tid att det är möjligt att ta den i anspråk även om betalning inte sker efter exempelvis en omprövning av skattebeslutet eller när fråga är om s.k. oegentlighetsbeskattning. Den säkerhet som ställs av den tillfälligt certifierade mottagaren avser såväl riskerna under flyttningen som betalning av skatten i Sverige efter varornas ankomst. Även om redovisning och betalning av skatten för den tillfälligt certifierade mottagaren ska ske för varje händelse snarare än i längre redovisningsperioder bedöms det finnas skäl att införa en bestämmelse om att säkerheten ska kunna tas i anspråk av Skatteverket under en viss minsta tid från den dag avregistrering sker. I ovan nämnda propositioner bedömdes sex månader vara en lämplig tid. Mot bakgrund av att säkerheten avser såväl betalning av skatt som risker under flyttningen bedöms det viktigt att Skatteverket har möjlighet att vid behov göra skatteutredning, fatta omprövningsbeslut osv innan säkerheten slutar gälla. Det bedöms därför lämpligt att samma tid ska gälla även för den säkerhet som ställs av en tillfälligt certifierad mottagare. Om Skatteverket bedömer att det saknas anledning att göra en omprövning av beslutet för den flyttning för vilken säkerhet har ställts är det dock inget som hindrar att Skatteverket lämnar tillbaka säkerheten vid tidigare tidpunkt. I den mån säkerheten ställts genom inbetalning till Skatteverkets särskilda konto (för att sedan överföras till skattekontot för betalning av skatten) får kravet på att säkerheten ska kvarstå anses tillfredsställande uppfyllt.

Certifierad mottagare

Det förslag som lämnas ovan innebär att aktören måste kontakta Skatteverket inför varje flyttning. Detta motsvarar vad som gäller i dag där aktören måste anmäla och ställa säkerhet för skatten inför varje flyttning.

Prop. 2021/22:61

241

Prop. 2021/22:61

För de flesta aktörer bedöms flyttningar under förfarandet för beskattade

 

varor ske endast i begränsad omfattning och för de flesta mottagare

 

bedöms en sådan lösning därför fungera väl. Som angetts ovan föreslås

 

dock att det även införs en möjlighet för den som avser att ta emot varor

 

under förfarandet för beskattade varor att, i stället för att anmäla sig för

 

registrering som tillfälligt certifierad mottagare för varje flyttning, anmäla

 

sig för registrering som certifierad mottagare. Detta föreslås vara möjligt

 

för den som flyttar varor under förfarandet för beskattade varor vid mer än

 

enstaka tillfällen.

 

En registrering som certifierad mottagare begränsas inte till en viss

 

flyttning utan utgör en stående registrering. Den aktör som registreras som

 

certifierad mottagare får ställa en generell säkerhet för de flyttningar för

 

vilka denne är mottagare. Såsom nämnts ovan bedöms det mot denna

 

bakgrund rimligt att det uppställs vissa krav för att en registrering som

 

certifierad mottagare ska göras. Vid utformningen av reglerna för de

 

certifierade aktörerna är det viktigt att det sker en avvägning mellan de

 

krav som ställs för registrering, utformningen av säkerheten och i vilken

 

utsträckning aktören ges ett uppskov med att betala skatten, för att minska

 

risken för skatteundandragande. Betydande förenklingar eller förmåner

 

bedöms förutsätta en mer omfattande prövning av aktörerna. I detta fall är

 

det dock fråga om flyttning av varor vilka har beskattats i ett annat EU-

 

land och den som anmäler sig för registrering som mottagare inom

 

förfarandet har normalt ett gemensamt intresse med avsändaren att

 

möjliggöra en smidig återbetalning av den skatt som betalats i

 

avsändarlandet.

 

Sammantaget bedöms det i nuläget inte finnas skäl att föreslå en lösning

 

med mer omfattande förenklingar eller mer omfattande krav för

 

registrering utan utformningen av bestämmelserna bör i stället ta som

 

utgångspunkt att endast uppställa vissa grundläggande krav för

 

registrering. Skulle det visa sig i den praktiska tillämpningen att de krav

 

som föreslås nedan inte är tillräckliga för att begränsa riskerna för

 

skatteundandragande får övervägas om ytterligare krav för registrering bör

 

införas.

 

Ett första krav för registrering ska givetvis vara att säkerhet har ställts.

 

För att säkerställa att det finns fullgod säkerhet för såväl de skatteanspråk

 

som kan riktas mot mottagaren på grund av oegentligheter under

 

flyttningen som för den skatt som ska betalas i Sverige föreslås att säkerhet

 

som lägst ska ställas med ett belopp som motsvarar den skatt som vid varje

 

tidpunkt belöper på de varor som är under flyttning till den certifierade

 

mottagaren. Genom en sådan utformning underlättas Skatteverkets

 

kontroller av att den ställda säkerheten är godtagbar vid varje tidpunkt och

 

Skatteverket ges förutsättningar att snabbt reagera om det visar sig att

 

verksamheten ökar i sådan omfattning att säkerheten inte längre är

 

tillräcklig. Detta bedöms vara särskilt viktigt mot bakgrund av att någon

 

lämplighetsprövning av aktören inte föreslås göras inom ramen för en

 

registrering som certifierad mottagare. I enlighet med nya

 

punktskattedirektivet föreslås säkerheten täcka betalning av den skatt som

 

kan påföras den certifierade mottagaren i Sverige eller ett annat EU-land

 

vid flyttningen eller mottagandet av varorna. Säkerheten ska vara giltig i

 

samtliga EU-länder. Vid anmälan för registrering får säkerhetens storlek

242

grundas på en uppskattning av aktören kring vilka flyttningar som kommer

att ske den närmsta tiden. Det ankommer därefter på aktören att kontinuerligt säkerställa att det finns tillräcklig säkerhet.

Utöver skyldigheten att ställa säkerhet föreslås som ytterligare krav för registrering att aktören fullgjort sina skyldigheter att betala skatt i Sverige. Det bedöms inte lämpligt att den som har obetalda belopp avseende skatter eller avgifter som ska betalas till Skatteverket ska omfattas av möjligheten att vara registrerad som certifierad mottagare och därigenom medges möjligheten att ställa generell säkerhet. Betalning av skatter och avgifter hanteras enligt 61 kap. skatteförfarandelagen (2011:1244), förkortad SFL, på ett skattekonto. Detta skattekonto stäms inte av varje dag utan när det finns anledning till detta av olika skäl. Enligt 61 kap. 7 § SFL ska avstämning i vart fall ske varje månad. Skatteverket förordar att en särskild avstämning ska göras då en anmälan om registrering handläggs. Därigenom kan undvikas att händelser som inträffat efter den senaste avstämningen inte kan beaktas. Regeringen delar uppfattningen att det kan vara lämpligt att en särskild avstämning görs vid handläggningen av en anmälan om registrering och föreslår att bestämmelsen utformas utifrån detta. Begreppet belopp avseende skatter och avgifter är avsett att omfatta alla belopp som registreras på skattekontot, inklusive exempelvis eventuella skattetillägg och räntor. Avstämningen ska dock inte ta hänsyn till belopp som ännu inte förfallit till betalning enligt 61 kap. 2–6 §§ SFL. Skatteverket anför vidare att bestämmelsen bör innehålla en beloppsgräns. Enligt Skatteverket är det inte ovanligt att den som har varit föremål för betalningskrav eller betalningsuppmaning och försökt betala hela sin skuld, kan restera för ett mindre räntebelopp utan att vara medveten om det. Regeringen föreslår mot denna bakgrund att det, i enlighet med Skatteverkets förslag, införs en beloppsgräns på 2 000 kronor under vilken obetalda belopp inte beaktas.

Den som inte medges en registrering som certifierad mottagare på grund av obetalda belopp avseende skatter eller avgifter på skattekontot kan ansöka på nytt om registrering. Om det då vid en avstämning av skattekontot visar sig att det inte längre finns obetalda belopp avseende skatter och avgifter kan aktören registreras (under förutsättning att övriga förutsättningar är uppfyllda). Vid varje avstämning måste dock även eventuella nya tillkommande belopp att betala beaktas. Ett belopp som betalas in till skattekontot räknas enligt bestämmelserna i SFL av först mot skatter, avgifter och ränta som debiterats skattekontot för den innevarande perioden, därefter mot ingående underskott och slutligen mot skatt, avgift och ränta som har lämnats för indrivning.

Utöver skatter och avgifter som tas ut av Skatteverket kan en aktör ha andra skulder till staten, t.ex. i form av avgifter eller böter. Det bedöms lämpligt att även sådana skulder ska beaktas vid prövningen av om aktören ska omfattas av möjligheten att vara certifierad mottagare. I detta fall bör dock endast beaktas sådana skulder som överlämnats till Kronofogde- myndigheten för indrivning. Villkoret bör omfatta belopp som vid verkställighet enligt 1 kap. 6 § utsökningsbalken handläggs i allmänt mål. Av 1 kap. 6 § utsökningsbalken framgår att allmänt mål är mål om uttagande av böter, vite, skatt, tull, avgift och andra medel som staten har rätt till och som får utsökas utan föregående dom samt, enligt vad regeringen närmare föreskriver, annan liknande fordran som staten eller

Prop. 2021/22:61

243

Prop. 2021/22:61

en kommun har rätt till. I annan lag kan föreskrivas att även mål om

 

uttagande av någon annan fordran är allmänt mål.

 

Det föreslås vidare att den certifierade mottagaren till Skatteverket ska

 

ange den adress där mottagaren kommer att ta emot varor som flyttas under

 

förfarandet för beskattade varor. Denna plats föreslås liksom för de

 

registrerade varumottagarna benämnas ordinarie mottagningsplats. Att en

 

sådan plats har angetts föreslås även utgöra en förutsättning för

 

registrering. Av nya punktskattedirektivets artikel 33.4 följer att en

 

flyttning kan avslutas på valfri plats i destinationsmedlemsstaten som

 

destinationsmedlemsstatens behöriga myndigheter har underrättats om

 

innan flyttningen påbörjades. Det föreslås mot denna bakgrund att om den

 

certifierade mottagaren vill ta emot varor på en annan adress än den

 

ordinarie mottagningsplatsen ska denna underrätta Skatteverket om

 

adressen innan flyttningen av varorna påbörjas. En sådan adress benämns

 

alternativ mottagningsplats. För att uppnå syftet med bestämmelsen, vilket

 

är att förbättra myndigheternas möjligheter att kontrollera flyttningen, är

 

det viktigt att den mottagningsplats som är aktuell för flyttningen anges i

 

det förenklade elektroniska administrativa dokumentet och att varorna

 

faktiskt tas emot på den mottagningsplatsen. Det föreslås därför särskilt

 

anges i NLTS, NLAS och LSE att en certifierad mottagare som tar emot

 

varor som flyttas under förfarandet för beskattade varor ska göra det på

 

den ordinarie mottagningsplats eller alternativa mottagningsplats som

 

angetts i det förenklade elektroniska administrativa dokumentet eller

 

ersättningsdokumentet. Liknande bestämmelser finns i dag för

 

upplagshavare och registrerade varumottagare (se t.ex. 10 b § och 13 §

 

tredje stycket LTS).

 

För att säkerställa en god kontroll är det även viktigt att Skatteverket ges

 

förutsättningar att avregistrera den som är registrerad som certifierad

 

mottagare. Avregistrering föreslås därför få ske om förutsättningarna för

 

registrering inte längre finns eller ställd säkerhet inte längre är godtagbar.

 

Om aktören efter registreringen brister i betalning av skatt utgör detta

 

exempelvis grund för avregistrering. Avregistrering bör även ske om

 

mottagaren begär det. Aktören kan därmed välja att avregistrera sig som

 

certifierad mottagare för att fortsättningsvis i stället agera som tillfälligt

 

certifierad mottagare. Ett beslut om avregistrering föreslås gälla

 

omedelbart om inte annat anges i beslutet. Om aktören skulle ha någon

 

pågående flyttning vid avregistreringen och tar emot dessa varor trots att

 

denne inte längre är registrerad som certifierad mottagare bör denne även

 

vara skattskyldig för dessa varor, se vidare i avsnitt 7.3. På samma sätt

 

som ovan föreslagits för tillfälligt certifierade mottagare föreslås att

 

säkerheten ska kunna tas i anspråk under minst sex månader från den dag

 

beslutet om avregistrering blir gällande, om den certifierade mottagaren

 

avregistreras.

 

Den som i dag för in eller tar emot beskattade varor på annat sätt än

 

genom distansförsäljning ska redovisa skatten i en särskild

 

skattedeklaration för varje händelse som medför skattskyldighet enligt

 

26 kap. 8 § 1 SFL. Deklarationen ska enligt 26 kap. 35 § SFL som huvud-

 

regel ha kommit in till Skatteverket senast fem dagar efter den händelse

 

som medfört skattskyldigheten. Av 62 kap. 3 § SFL följer att skatten ska

 

vara betald senast den dag då deklarationen ska ha kommit in till

244

Skatteverket. Mot bakgrund av att det inte sker någon lämplighetsprövning

av den certifierade mottagaren innan registrering bedöms det inte vara lämpligt att medge en längre redovisningsperiod av det slag som i dag medges för godkända aktörer såsom exempelvis upplagshavare och registrerade varumottagare (dvs. kalendermånad). De alternativ som återstår är då att tillåta att en deklaration lämnas samlat för flera flyttningar under en kortare redovisningsperiod eller att deklaration lämnas för varje flyttning. En hantering med redovisningsperioder skulle kunna underlätta för aktörer som har många flyttningar men bedöms inte kunna medges med mer än högst en vecka mot bakgrund av att det inte sker någon lämplighetsprövning av aktören. Vad gäller certifierade mottagare finns det samtidigt ett behov av att kunna koppla ihop uppgifterna i deklarationen med en viss flyttning. Detta beror på att det följer av direktivet att den mottagningsrapport som Skatteverket skickar vidare till avsändarmedlemsstaten ska utgöra bevis för att aktören har fullgjort alla nödvändiga formaliteter i Sverige. Innan avsändandet av mottagnings- rapporten ska Skatteverket därför kunna kontrollera om aktören har fullgjort sina skyldigheter för en viss flyttning. Detta innebär att Skatteverket måste ha en möjlighet att koppla ihop uppgifterna i de två förfarandena, EMCS och deklarationsförfarandet. För det fall flera flyttningar skulle redovisas i en och samma deklaration skulle det vara nödvändigt att aktören samtidigt lämnade en redovisning för vilka flyttningar som avsågs med deklarationen. Vid eventuella brister eller oklarheter i deklarationen skulle detta riskera att påverka mottagnings- rapporten för flera flyttningar. Om en deklaration lämnas för varje flyttning kommer det tydligare framgå för både aktör och myndighet vad som hör ihop. Sammantaget bedöms det lämpligt att den certifierade mottagaren lämnar deklaration för varje händelse, dvs. varje mottagande av varor. Det föreslås därmed att den certifierade mottagaren ska redovisa skatten i en särskild skattedeklaration för varje händelse och att deklarationen ska ha kommit in till Skatteverket senast fem dagar efter den händelse som medfört skattskyldigheten. Tidsfristen på fem dagar överensstämmer med tidsfristen för att lämna mottagningsrapporten i EMCS. Vad Drivkraft Sverige, Energigas Sverige och Näringslivets Skattedelegation anför om att utöka tidsfristen för att lämna deklaration medför inte någon annan bedömning. Någon anledning att införa särskilda bestämmelser om att ett konkursbo ska ta över registreringen bedöms inte föreligga. Om det finns anledning att ta emot varor efter konkursen har konkursboet möjlighet att anmäla sig för registrering som tillfälligt certifierad mottagare.

Certifierad avsändare och tillfälligt certifierad avsändare

Den som avser att i yrkesmässig verksamhet i Sverige avsända punktskattepliktiga varor under förfarandet för beskattade varor föreslås ha en skyldighet att anmäla sig för registrering som tillfälligt certifierad avsändare. Till skillnad från inom uppskovsförfarandet har avsändaren ingen skyldighet att ställa säkerhet för flyttningen. Avsändaren ansvarar dock för att lämna ett elektroniskt förenklat administrativt dokument i EMCS. Registreringen som tillfälligt certifierad avsändare föreslås begränsas till att gälla avsändandet av en särskilt angiven flyttning. På samma sätt som vad gäller tillfälligt certifierade mottagare föreslås även

Prop. 2021/22:61

245

Prop. 2021/22:61 en enskild person ha en skyldighet att registrera sig som tillfällig certifierad avsändare om denne avser att avsända varor under förfarandet för beskattade varor. Den tillfälligt certifierade avsändaren ska till Skatteverket ange den adress från vilken avsändaren kommer att avsända de varor som flyttas under förfarandet för beskattade varor.

Om avsändaren avser att agera som avsändare vid mer än enstaka tillfällen får denne i stället anmäla sig för registrering som certifierad avsändare. Något ansvar i fråga om säkerhet för flyttningen eller betalning av skatt vid mottagandet föreligger inte för avsändaren på det sätt som gäller för mottagaren. Det föreslås därför inte att det ska uppställas några sådana krav för registrering som ovan föreslagits för certifierade mottagare (på ställd säkerhet och avsaknad av obetald skatt eller skulder).

På samma sätt som för certifierade mottagare föreslås att det i NLTS, NLAS och LSE införs bestämmelser om att den certifierade avsändaren till Skatteverket ska ange en ordinarie avsändningsplats och underrätta Skatteverket om eventuella alternativa avsändningsplatser. En certifierad avsändare som avsänder varor som flyttas under förfarandet för beskattade varor ska göra det från den ordinarie avsändningsplats eller alternativa avsändningsplats som angetts i det förenklade elektroniska administrativa dokumentet eller ersättningsdokumentet.

Avregistrering föreslås ske på motsvarande grunder som för de tillfälligt certifierade mottagarna och certifierade mottagarna.

Lagförslag

Förslagen medför införandet av 7 kap. 5–12 §§ NLTS, 7 kap. 5–12 §§ NLAS samt nya 4 d kap. 3–10 §§ LSE. De ändringar som förslagen medför i SFL anges under avsnitt 12.1.

7.3Hantering av varor som flyttas under förfarandet för beskattade varor och skattskyldighet

Regeringens förslag: Varor som omfattas av kraven på att använda förfarandet för beskattade varor ska omfattas av ett elektroniskt förenklat administrativt dokument när de flyttas. En flyttning ska göras mellan en certifierad avsändare eller tillfälligt certifierad avsändare och en certifierad mottagare eller tillfälligt certifierad mottagare. Den certifierade mottagaren eller tillfälligt certifierade mottagaren är skattskyldig för varor som flyttas under förfarandet för beskattade varor. Skattskyldigheten inträder när varorna tas emot. Återbetalning av skatt för varor som flyttats genom förfarandet för beskattade varor ska ske först efter att Skatteverket tagit emot en mottagningsrapport genom ECMS eller ett alternativt bevis.

Skattskyldighet föreslås inträda om varorna används för annat ändamål än det som var förutsättningen för att varorna skulle undantas från skatteplikt.

Promemorians förslag överensstämmer med regeringens.

246

Remissinstanserna: Ingen remissinstans har yttrat sig särskilt i denna Prop. 2021/22:61 del.

Skälen för regeringens förslag

Vissa krav vid flyttningar av varor under förfarandet för beskattade varor

Av artikel 33.1 i nya punktskattedirektivet framgår att punktskattepliktiga varor bara får flyttas inom ramen för reglerna i avsnittet för förfarandet för beskattade varor från en certifierad avsändare till en certifierad mottagare. Certifierad avsändare och certifierade mottagare omfattar i direktivet genomgående även de tillfälliga varianterna. Det framgår vidare av artikel

35.1att en flyttning av punktskattepliktiga varor endast ska anses vara förenlig med kraven i avsnittet för förfarandet för beskattade varor om varorna åtföljs av ett elektroniskt förenklat administrativt dokument som behandlats i EMCS.

Direktivet uppställer således vissa krav som måste vara uppfyllda för att en flyttning ska anses vara korrekt och följa direktivets regler. En flyttning som omfattas av kraven på att använda förfarandet för beskattade varor måste således göras mellan någon som är registrerad som certifierad mottagare och någon som är registrerad som certifierad avsändare. Flyttningen måste vidare omfattas av ett elektroniskt förenklat administrativt dokument. I den svenska översättningen av nya punktskattedirektivet används uttrycket ”åtföljas av”. Det som avses är dock att varorna omfattas av ett elektroniskt förenklat administrativt dokument, dvs. att ett elektroniskt förenklat administrativt dokument har lämnats i EMCS och efter en elektronisk kontroll av behörig myndighet i avsändarlandet tilldelats en förenklad administrativ referenskod. Detta framgår tydligare av t.ex. den engelska och franska lydelsen av bestämmelsen (”under cover of”, ”sous le couvert de”). I praktiken kan inte ett elektroniskt förenklat administrativt dokument passera den elektroniska kontrollen utan att avsändaren och mottagaren är registrerade som certifierade avsändare och mottagare varför det centrala villkoret är att varorna har anmälts i EMCS och omfattas av ett validerat elektroniskt förenklat administrativt dokument. Det föreslås att det särskilt anges i lagtexten att det krävs att de varor som flyttas omfattas av ett elektroniskt förenklat administrativt dokument, eller av sådant ersättningsdokument som inom reservsystemet ersätter det elektroniska förenklade administrativa dokumentet, för att flyttningen ska anses vara förenlig med kraven för förfarandet för beskattade varor. Ett motsvarande uttryckligt krav i lagtexten finns i dag inom uppskovsförfarandet vad gäller kravet på att flyttningen ska omfattas av ett elektroniskt administrativt dokument eller ersättningsdokument (8 c § 1 LTS, 7 c § 1 LAS och 3 a kap. 3 § första stycket 1 LSE). För tydlighetens skulle föreslås även att det anges i lag- texten att en flyttning under förfarandet för beskattade varor ska göras mellan en certifierad avsändare eller tillfälligt certifierad avsändare och en certifierad mottagare eller tillfälligt certifierad mottagare.

247

Prop. 2021/22:61

248

Skattskyldighet och mottagande av varor

Av artikel 34.1 i nya punktskattedirektivet följer att den certifierade mottagaren ska vara skattskyldig för varor som flyttas under förfarandet för beskattade varor utom när en oegentlighet sker under flyttningen. I de svenska lagarna bör därför införas en bestämmelse om att den certifierade mottagaren eller tillfälligt certifierade mottagaren är skattskyldig för varor som flyttas under förfarandet för beskattade varor. Denna bestämmelse kommer endast att omfatta situationer där varor faktiskt flyttas under förfarandet, dvs. där flyttningen har anmälts i EMCS och omfattas av ett elektroniskt förenklat administrativt dokument. Om flyttningen inte omfattas av ett elektroniskt förenklat administrativt dokument är den inte att anse som en flyttning under förfarandet för beskattade varor och beskattning få ske enligt andra bestämmelser, se nedan i avsnitt 7.5 om oegentlighetsbeskattning.

Skattskyldigheten inträder när varorna tas emot. Den certifierade mottagaren har då också en skyldighet att i EMCS lämna en rapport om att varorna har tagits emot, en s.k. mottagningsrapport. Vad som sägs om den certifierade mottagaren gäller även för tillfälligt certifierade mottagare. Mottagningsrapporten som upprättas av den certifierade mottagaren och sänds via EMCS utgör bevis på att varorna har tagits mot av den certifierade mottagaren. Även om det t.ex. är fel varor som anlänt och mottagaren därför egentligen inte tar emot varorna ska detta rapporteras via EMCS. Sådana felaktigheter ska rapporteras i mottagningsrapporten, vilken då kan sägas ha karaktären av en ”avvisningsrapport”. Det ankommer i dessa fall på avsändaren att flytta tillbaka varorna till sig genom att via EMCS ändra flyttningens destination. Så långt överens- stämmer bestämmelserna om förfarandet för beskattade varor med vad som gäller inom uppskovsförfarandet. Av nya punktskattedirektivet följer dock att inom förfarandet för beskattade varor har mottagningsrapporten två olika funktioner.

För det första utgör den, såsom angetts ovan, ett bevis på att varorna har tagits emot (artikel 40.1). När mottagningsrapporten vidarebefordras till den behöriga myndigheten i avsändarmedlemsstaten, ska myndigheten se till att mottagningsrapporten når avsändaren. Avsändaren erhåller på så sätt via EMCS ett bevis på att varorna tagits emot. För det andra ska den mottagningsrapport som vidaresänds av Skatteverket anses utgöra tillräckligt bevis för att den certifierade mottagaren har fullgjort alla nödvändiga formaliteter och, i tillämpliga fall och såvida varan inte är undantagen från punktskatt, betalat all punktskatt i Sverige (artikel 37.2). Tillägget ”i tillämpliga fall och såvida varan inte är undantagen från punktskatt” infördes i direktivet för att förtydliga att mottagaren givetvis ska anses ha betalat all punktskatt även om det i det aktuella fallet är så att den skatt som ska betalas enligt mottagarlandets lagstiftning är noll, exempelvis på grund av att varan är undantagen från skatt. Detta gäller enligt direktivet även om varan efter mottagandet förts in under uppskovsförfarandet (i de medlemsstater där detta är tillåtet). I ett sådant fall ska dock enligt svensk lagstiftning, skatt redovisas av den som tar emot varorna i egenskap av certifierade mottagare på vanligt sätt (även om avdrag sedan kan medges den som i egenskap av upplagshavare för in

varorna i skatteupplaget). Det saknas därför anledning att särskilt uttrycka det i den svenska lagtexten.

För att mottagningsrapporten ska kunna ha denna andra funktion förutsätts att den inte automatiskt skickas vidare av Skatteverket när den tas emot från mottagaren. I stället bör Skatteverket avvakta tills det kan konstateras att den certifierade mottagaren fullgjort alla nödvändiga formaliteter. Mottagaren ska enligt förslaget ovan lämna en skatte- deklaration för varje flyttning. För att alla nödvändiga formaliteter ska anses ha fullgjorts måste en deklaration för den aktuella flyttningen ha lämnats till Skatteverket. Den fråga som kan ställas är om det därutöver ska krävas att även betalning av skatten har skett. Av 62 kap. 3 § SFL följer att skatten ska vara betald senast den dag då deklarationen ska ha kommit in till Skatteverket. I de flesta fall kommer skatten således att vara betald senast vid den tidpunkten, dvs. inom 5 dagar från mottagandet av varorna. Om skatten inte betalas i tid kan Skatteverket vidta åtgärder för att få betalt enligt bestämmelserna i SFL. Den certifierade mottagaren ska även ha ställt en säkerhet för betalning av skatten. Sådana åtgärder för att få in den skatt som har redovisats i deklarationen kan dock dra ut på tiden. Om Skatteverket skulle avvakta med att skicka vidare mottagnings- rapporten tills sådana åtgärder fullgjorts och skatt slutligen betalats skulle det innebära att flyttningen skulle kvarstå öppen i EMCS under en längre tid. Detta har i sig stora nackdelar eftersom det kan riskera att skapa utrymme för fusk. Till detta kommer att systemet med ett gemensamt skattekonto för all skatt innebär vissa svårigheter att avgöra när skatt är betald för en viss flyttning. Sammantaget bedöms det inte vara lämpligt att Skatteverket avvaktar betalning av skatten innan mottagningsrapporten skickas vidare till avsändarmedlemsstaten. De nödvändiga formaliteterna får anses vara uppfyllda när mottagaren har redovisat skatten för de mottagna varorna i en skattedeklaration. Om den certifierade mottagaren inte har gett in någon skattedeklaration får det anses rimligt att formaliteterna anses fullgjorda när Skatteverket fattat ett beslut om skatt för varorna. För det fall det fattas ett beslut till noll kronor i avsaknad av deklaration kan dock detta inte anses utgöra grund för att skicka mottagningsrapporten. Närmare bestämmelser om Skatteverkets hantering av mottagningsrapporten kan komma att tas in i verkställighetsföreskrifter.

Den punktskatt som betalats i avsändarmedlemsstaten ska återbetalas på grundval av den mottagningsrapport som vidaresänds till den behöriga myndigheten i avsändarmedlemsstaten (artikel 37.4). Om avsändaren av varorna finns i Sverige föreslås därför bestämmelsen om återbetalning av skatt förtydligas så att det framgår att återbetalning medges sedan Skatteverket erhållit en mottagningsrapport från en annan medlemsstat (eller ett ersättningsdokument i de fall detta är aktuellt), se även avsnitt 12.2.

En speciell situation som tagits upp i avsnitt 7.2 ovan är om den certifierade mottagaren avregistreras under en pågående flyttning. Om flyttningen omfattas av ett validerat elektroniskt förenklat administrativt dokument bör utgångspunkten vara att flyttningen i sig kan fortgå under förfarandet för beskattade varor utan att påverkas av avregistreringen. Avsändaren har i en sådan situation t.ex. möjlighet att välja att i EMCS ändra flyttningens destination tillbaka till avsändaren. Om aktören, vilken vid valideringen var registrerad som certifierad mottagare, tar emot

Prop. 2021/22:61

249

Prop. 2021/22:61 varorna får dock varorna rent formellt anses lämna förfarandet för beskattade varor eftersom varorna inte tas emot av en certifierad mottagare. Beskattning av flyttningen kan då bli aktuell enligt direktivets bestämmelser om oegentlighetsbeskattning i artikel 46. Enligt direktivets bestämmelser ska skatt betalas av den som ställt säkerhet för skatten eller varje person som medverkat till oegentligheten. I detta fall föreslås en särskild bestämmelse införas om att skattskyldighet i egenskap av certifierad mottagare även ska omfatta den som efter avregistrering tar emot varor för vilka denne vid tidpunkten då det elektroniska administrativa dokumentet för flyttningen utfärdades var certifierad mottagare. Genom detta kvarstår skyldigheten för den certifierade mottagaren att inge en deklaration för de aktuella varorna efter mottagandet. Den säkerhet som ställts av den certifierade mottagaren kan tas i anspråk vid behov. Bestämmelserna i punktskattedirektivet om beskattning av punktskattepliktiga varor, och särskilt bestämmelserna om oegentlighetsbeskattning, avser att peka ut i vilken medlemsstat som beskattning av punktskattepliktiga varor ska ske, inte hur medlemsstaterna ska utforma sitt förfarande för uttag av skatt. I ett fall som detta får det anses klart att avvikelsen sker i Sverige. Beskattningsrätten enligt direktivet tillfaller därmed Sverige. Att i detta fall ålägga den certifierade mottagaren skattskyldighet får anses förenligt med bestämmelserna i punktskattedirektivet. Rent praktiskt innebär avregistreringen att mottagaren inte längre har möjlighet att lämna en mottagningsrapport för varorna i EMCS. Även om mottagandet rent formellt innebär att varorna inte längre befinner sig inom förfarandet för beskattade varor uppkommer, till skillnad från om det hade varit fråga om ett uppskovsförfarande, inte någon skillnad i skattehänseende. Samma person är skattskyldig för varorna och skattskyldigheten inträder vid samma tidpunkt som om varorna hade tagits emot korrekt. Om Skatteverket bedömer att det finns tillräcklig information om att varorna tagits emot torde det i praktiken vara möjligt för Skatteverket att hantera situationen med stöd av bestämmelserna om alternativa bevis. Skatteverket kan då informera de behöriga myndigheterna i avsändarmedlemsstaten om att varorna har tagits emot.

250

Undantag från skatteplikt och skattskyldighet i vissa fall

Eftersom bestämmelserna om undantag från skattskyldighet i nuvarande 9 a § första stycket LTS, 8 a § första stycket LAS och 4 kap. 1 a § första stycket LSE, i och med det nya förfarandet ska utgöra undantag från såväl skyldigheten att använda förfarandet för beskattade varor som undantag från skattskyldighet i vissa fall (se även avsnitt 7.1) föreslås att undantaget i stället utformas som ett undantag från skatteplikt i de situationer som omfattas av bestämmelserna. Någon ändring i sak i omfattningen av undantaget föreslås dock inte. Undantagen omfattar således även fortsättningsvis varor som förs in till Sverige av en enskild person som har förvärvat varorna i ett annat EU-land och som själv transporterar dem till Sverige, om varorna är avsedda för dennes eller dennes familjs personliga bruk, s.k. resandeinförsel. Undantaget omfattar även införsel till vissa skattebefriade personer. Därutöver omfattar undantaget tobaks- och alkoholvaror som förs in av enskilda personer som flyttgods, enstaka

gåvoförsändelse eller efter ett förvärv genom arv eller testamente samt Prop. 2021/22:61 motorbränsle som i vissa fall förs in i normal bränsletank på motordrivet

fordon. Att ett undantag från skatteplikt föreligger i de situationer som nämnts innebär inte att varan i sig är undantagen från skatteplikt. Om en vara som har förts in på det sätt som avses i bestämmelserna om undantag senare säljs eller på annat sätt används för annat än personligt bruk kan i dag beskattning ske enligt bestämmelserna om skattskyldighet för den som för in eller tar emot varor i 9 § första stycket 5 LTS, 8 § första stycket 5 LAS eller 4 kap. 1 § 5 LSE (jfr prop. 94/95:56 s. 85). I och med införandet av förfarandet för beskattade varor tas dock dessa bestämmelser bort. Eftersom varan vid införseln inte flyttades under förfarandet för beskattade varor (någon sådan skyldighet förelåg inte vid införseln eftersom undantaget då var tillämpligt) blir inte skattskyldighetsbestämmelserna för detta förfarande tillämpliga. För att det inte ska råda någon tvekan kring om och hur varorna ska beskattas om förutsättningarna för undantag upphör bedöms det lämpligt att det införs en särskild bestämmelse i NLTS, NLAS och LSE om beskattning för dessa situationer. Denna utformas på liknande sätt som nuvarande bestämmelser i LTS, LAS och LSE om skattskyldighet när varor som förvärvats skattefritt används för annat än det ändamål som var förutsättningen för skattefriheten. Skattskyldighet föreslås därmed föreligga för den som använder varor, som vid införsel till landet undantagits från skatteplikt, för annat ändamål än det som var förutsättningen för att varorna undantogs från skatteplikt. Skattskyldig- heten föreslås inträda vid den tidpunkt när varorna används för annat ändamål. Den som är skattskyldig enligt den nya bestämmelsen föreslås redovisa skatten i en särskild skattedeklaration för varje händelse. På samma sätt som i de fall skattskyldighet i dag inträder för någon som för in eller tar emot varor utan att ha ställt säkerhet innan flyttningen påbörjades föreslås att deklarationen ska lämnas senast vid händelsen som medför skattskyldighet. Det kan antas att den nya bestämmelsen i praktiken främst kommer att tillämpas i fall där varor påträffas i samband med att det sker kontroller, exempelvis vid misstanke om olaglig försäljning av alkohol.

Lagförslag

Förslagen medför införandet av 2 kap. 12 §, 7 kap. 4 §, 8 kap. 8 § och 9 kap. 11 och 12 §§ och 16 § första stycket 3 NLTS, 2 kap. 10 §, 7 kap. 4 §, 8 kap. 8 § och 9 kap. 11 och 12 §§ och 16 § första stycket 3 NLAS samt nya 2 kap. 12 §, 4 d kap. 2 §, 4 e kap. 7 § och 5 kap. 11 och 12 §§ och 16 § 4 LSE. Förslagen medför vidare anpassningar i 12 kap. 3 § NLTS, 12 kap. 3 § NLAS och 9 kap. 10 § LSE. De ändringar som förslagen medför i SFL anges under avsnitt 12.1.

7.4

Beskattning vid distansförsäljning

 

 

 

Regeringens förslag: En definition av distansförsäljning införs. Med

 

distansförsäljning avses att någon som inte bedriver självständig

 

ekonomisk verksamhet köper beskattade varor och varorna avsänds

 

eller transporteras direkt eller indirekt hit från ett annat EU-land av en

251

 

 

Prop. 2021/22:61

252

avsändare som bedriver en självständig ekonomisk verksamhet eller av någon annan för dennes räkning.

Den som avser att avsända varor genom distansförsäljning ska innan varorna avsänds från det andra EU-landet anmäla sig för registrering som tillfälligt registrerad distansförsäljare. En sådan registrering ska avse en särskilt angiven flyttning. En registrering ska göras om säkerhet ställts för den skatt som kan påföras för varorna i Sverige eller annat EU-land.

Den som avser att avsända varor genom distansförsäljning vid mer än enstaka tillfällen får i stället anmäla sig för registrering som registrerad distansförsäljare. En sådan registrering ska göras om säkerhet har ställts och aktören inte har obetalda belopp med mer än 2 000 kronor avseende skatter och avgifter vid en avstämning av skattekontot eller skulder till det allmänna vilka har lämnats för indrivning. Den registrerade distansförsäljaren ska ställa säkerhet för de varor som flyttas vid varje tidpunkt.

Skatteverket ska kunna avregistrera distansförsäljare, bl.a. om det inte längre finns förutsättningar för registrering. Bestämmelser om när säkerheter får tas i anspråk införs.

Den som i egenskap av tillfälligt registrerad distansförsäljare eller registrerad distansförsäljare avsänder varor genom distansförsäljning är skattskyldig för varorna. Skattskyldigheten inträder när varorna tas emot av köparen.

Den som tar emot varor som avsänts till Sverige genom distansförsäljning ska vara skattskyldig för varorna i stället för avsändaren, om avsändaren inte är en tillfälligt registrerad distansförsäljare för den aktuella flyttningen eller en registrerad distansförsäljare. Skattskyldigheten inträder när varorna förs in till Sverige. Den som avser att ta emot varor genom distansförsäljning från någon som inte är en tillfälligt registrerad distansförsäljare för den aktuella flyttningen eller registrerad distansförsäljare ska vara skyldig att till Skatteverket anmäla flyttningen.

Den tillfälligt registrerade distansförsäljaren och den som är skattskyldig i egenskap av mottagare av varor ska redovisa skatten i en särskild deklaration för varje händelse. Den som är registrerad distansförsäljare ska i stället redovisa skatten i en punktskatte- deklaration för redovisningsperioder om en kalendervecka.

Regeringens bedömning: Det finns inte anledning att föreslå en möjlighet att utse en representant som ansvarar för betalning av skatten.

Promemorians förslag och bedömning överensstämmer i huvudsak med regeringens. I promemorian föreslås dock en något annorlunda utformning av kraven för registrering som registrerad distansförsäljare.

Remissinstanserna: Företagarna och Näringslivets skattedelegation, till vars yttrande Svenskt Näringsliv ansluter sig, ifrågasätter om det är motiverat att korta ned redovisningstidpunkten för registrerade distansförsäljare till en kalendervecka.

Systembolaget anser att det i anslutning till regleringen om distansförsäljning bör införas en hänvisning till alkohollagen.

Folkhälsomyndigheten har inga synpunkter på förslaget men anser att vissa ändringar bör göras i alkohollagen.

Övriga remissinstanser har inte yttrat sig särskild i denna del.

Prop. 2021/22:61

Skälen för regeringens förslag och bedömning

Bestämmelserna om distansförsäljning i nya punktskattedirektivet

Bestämmelserna om distansförsäljning finns i nya punktskattedirektivet i artikel 44. Enligt artikel 44.1 ska punktskattepliktiga varor vilka redan har frisläppts för konsumtion på en medlemsstats territorium och köps av en person som inte är godkänd upplagshavare, en registrerad mottagare eller en certifierad mottagare, som är etablerad i en annan medlemsstat och som inte bedriver en självständig ekonomisk verksamhet, och vilka avsänds eller transporteras direkt eller indirekt till en annan medlemsstats territorium av en avsändare som bedriver en självständig ekonomisk verksamhet eller för dennes räkning vara punktskattepliktiga i destinationsmedlemsstaten. De huvudsakliga skillnaderna i förhållande till nuvarande punktskattedirektivet är att begreppet ”säljaren” har bytts ut mot det mer generella ”avsändare som bedriver en självständig ekonomisk verksamhet” samt att möjligheten för medlemsstaterna att kräva att distansförsäljaren har en skatterepresentant har tagits bort.

Ny definition av distansförsäljning

För att underlätta läsningen av lagtexten föreslås att de nuvarande bestämmelserna om distansförsäljning delas upp och att det skapas en separat definition av distansförsäljning. Definitionen bör kunna utgå från dagens bestämmelse i 16 § första stycket LTS med vissa anpassningar till formuleringarna i nya punktskattedirektivet. Definitionen föreslås formuleras så att med distansförsäljning avses att någon som inte bedriver en självständig ekonomisk verksamhet köper beskattade varor vilka avsänds eller transporteras direkt eller indirekt från ett annat EU-land av en avsändare som bedriver en självständig ekonomisk verksamhet eller av någon annan för dennes räkning. Ändringen i nya punktskattedirektivet från ”säljare” till ”avsändare som bedriver en självständig ekonomisk verksamhet” har under förhandlingarna motiverats med att det bättre överensstämmer med systematiken i direktivet, vilken inte tar sikte på civilrättslig status utan varornas hantering. På det sättet motsvarar bestämmelsen om distansförsäljning andra bestämmelser i direktivet där kraven för flyttningar avser den som avsänder eller tar emot varor, snarare än den som köper eller säljer varor. Det har dock inte anförts att någon mer betydande skillnad i sak är avsedd. Den som säljer varor och som ordnar transporten för varorna själv eller genom någon annan får även anses vara avsändare av varorna och ska anmäla sig för registrering som distansförsäljare. En sådan säljares ansvar att registrera sig som distansförsäljare påverkas inte av att varorna för själva transporten hanteras av en transportör vilken bedriver självständig ekonomisk verksamhet. Man skulle dock kunna tänka sig att det i något fall förekommer att någon annan än säljaren, som är involverad i avsändandet av varorna och som bedriver självständig ekonomisk verksamhet, anmäler sig för registrering som distansförsäljare för de aktuella varorna. Om så sker torde det utifrån direktivets formulering inte finnas grund att vägra

253

Prop. 2021/22:61

registrering för denne. Denne får då anses ta över säljarens ansvar att

 

registrera sig för distansförsäljningen.

 

Om någon har registrerat sig som distansförsäljare för vissa varor saknas

 

normalt anledning för Skatteverket att ifrågasätta att flyttningen utgör

 

distansförsäljning och ska hanteras enligt de bestämmelserna. Någon

 

utredning kring vem som är avsändare eller vem som ansvarar för

 

transporten behöver normalt inte ske i ett sådant fall. Det kan dock inte

 

uteslutas att det kan finnas situationer där det finns anledning att utreda

 

frågan om det är en distansförsäljning, exempelvis om det framgår av

 

uppgifterna i ärendet att mottagaren inte är en enskild person.

 

Om ingen har anmält sig för registrering för varorna får en prövning

 

göras mot definitionen av distansförsäljning för att avgöra om flyttningen

 

ska anses ske genom distansförsäljning eller omfattas av kravet att

 

använda förfarandet för beskattade varor. Om en enskild person som

 

förvärvar varor utomlands helt självständigt ordnar transporten,

 

exempelvis genom att själv hämta ut varorna och sedan avsända dem till

 

Sverige får detta ses som ett från förvärvet fristående led och

 

bestämmelsen om distansförsäljning torde inte bli tillämplig. I en sådan

 

situation har den som säljer varorna ingen möjlighet att känna till hur

 

varorna ska hanteras efter försäljningen och kan inte anses vare sig direkt

 

eller indirekt vara avsändare för flyttningen. I stället ska flyttningen

 

hanteras under förfarandet för beskattade varor. De aktuella varorna

 

kommer i så fall inte att bli obeskattade utan det är endast förfarandet som

 

är ett annat.

 

I direktivet anges att den som köper varorna ska vara en person som inte

 

är en godkänd upplagshavare, registrerad varumottagare eller certifierad

 

mottagare och som inte bedriver en självständig ekonomisk verksamhet. I

 

nuvarande svenska lagstiftning har endast kravet på att inte bedriva en

 

självständig ekonomisk verksamhet tagits med. Som angetts tidigare utgår

 

den svenska lagstiftningen från att en aktör kan agera i olika egenskaper

 

och således endast agerar i egenskap av t.ex. upplagshavare om varorna

 

hanteras inom uppskovsförfarandet. Att det i direktivet anges att det inte

 

ska vara tillåtet för den som har ett godkännande som upplagshavare,

 

registrerad varumottagare eller certifierad mottagare att ta mot varor

 

genom distansförsäljning får anses spegla att dessa enligt direktivet vid

 

godkännande eller registrering ska agera ”i sin affärsverksamhet” (se t.ex.

 

artikel 3.1 i nya punktskattedirektivet). Det bedöms inte finnas skäl att

 

särskilt ange i den svenska lagstiftningen att den som har ett sådant

 

godkännande inte får ta mot varor under distansförsäljning utan det

 

bedöms tillräckligt att det som i dag anges att mottagaren ska vara någon

 

som inte bedriver självständig ekonomisk verksamhet. Den som godkänns

 

som tillfälligt certifierad mottagare kan visserligen i vissa fall vara en

 

enskild person som tar emot varorna kommersiellt i den mening som avses

 

i artikel 33 men som inte tar emot varorna i yrkesmässig verksamhet.

 

Registreringen avser i det fallet dock en enstaka flyttning och kan således

 

inte användas för en ny flyttning utan förnyad registrering. Det bedöms

 

inte finnas skäl att begränsa möjligheten för en enskild person att vara

 

mottagare vid distansförsäljning för att denne registrerat sig som tillfälligt

 

certifierad mottagare för att ta emot en enstaka flyttning av andra varor.

 

För att närmare ansluta till direktivets lydelse föreslås vidare att det i

254

definitionen läggs till direktivets uttryck att varorna ”avsänds eller

transporteras direkt eller indirekt” och att direktivets uttryck ”köper” används i stället för ”förvärvar”. I begreppet köper får anses ingå varor som översänds inom ramen för affärsrelationen mellan distansförsäljaren och kunden, även om någon köpeskilling inte uttryckligen erlagts för den specifika varan. Ett exempel skulle kunna vara ett varuprov för en ny produkt som sänds ut till köpare av andra varor eller en produkt som ingår ”på köpet” vid köp av andra varor.

De nuvarande bestämmelserna om distansförsäljning omfattar enligt 16 § tredje stycket LTS, 15 § tredje stycket LAS och 4 kap. 9 § tredje stycket LSE även sådana överföringar av tobaksvaror som sker utan vinstsyfte och som inte utgör gåvoförsändelser. Av propositionen Förbättrade möjligheter för punktskattekontroll m.m. (prop. 1997/98:100 s.114–115) och prop. 2009/10:40 (s. 145–146) framgår att bestämmelserna bl.a. är avsedda att träffa överföringar från en privatperson i ett annat EU- land till en privatperson i Sverige. Eftersom nya punktskattedirektivet uttryckligen anger att avsändaren ska bedriva självständig ekonomisk verksamhet kommer sådana flyttningar inte längre att omfattas av definitionen av distansförsäljning. I stället får de hanteras under förfarandet för beskattade varor. De aktuella flyttningarna kommer således inte att bli obeskattade utan det är endast förfarandet som förändras. I den mån det från en avsändare som bedriver självständig ekonomisk verksamhet görs en överföring som sker inom ramen för affärsrelationen utan att det tas ut någon specifik köpeskilling får den anses omfattas av första stycket enligt vad som sagt ovan.

Generella överväganden avseende registrering av distansförsäljare

Dagens bestämmelser om distansförsäljning innebär att säljaren ska företrädas av en representant som är etablerad i Sverige. Representanten ska vara godkänd av Skatteverket. Representanten ska enligt fullmakt av säljaren som ombud för denne svara för redovisningen av tobaksskatt. Säljaren ska vidare ställa säkerhet för betalning av skatten på de varor som sänds från det andra EU-landet. Säkerheten ska uppgå till ett belopp som motsvarar tio procent av den beräknade årliga skatten på varorna. (Jfr 16 och 16 a §§ LTS, 15 och 15 a §§ LAS och 4 kap. 9 och 9 a §§ LSE). Den som endast vid ett enstaka tillfälle säljer varor genom distansförsäljning ska i stället, innan varorna avsändas från det andra EU-landet anmäla sig till Skatteverket och ställa säkerhet för skatten på varorna (jfr 16 b § LTS, 15 b § LAS och 4 kap. 9 b § LSE).

Bestämmelserna i nya punktskattedirektivet innebär att det inte längre är möjligt att kräva att den som säljer varor genom distansförsäljning företräds av en representant som är etablerad i Sverige. Detta medför att dagens bestämmelser behöver ändras. På samma sätt som ovan beskrivits vad avser certifierade mottagare (se avsnitt 7.2) innehåller direktivets bestämmelser inte i sig något som innebär att distansförsäljaren ska vara föremål för tillståndsprocess. Den som agerar på det sätt som omfattas av artikel 44 i nya punktskattedirektivet ska dock ha en skyldighet att registrera sig hos myndigheterna i destinationsmedlemsstaten.

Mot denna bakgrund bör registrering vid distansförsäljning kunna ske utan att det föreligger krav på en sådan prövning av aktörens lämplighet som i dag krävs för godkännande som aktör inom uppskovsförfarandet (jfr

Prop. 2021/22:61

255

Prop. 2021/22:61

t.ex. 10 § andra stycket 1 LTS, lämplig som upplagshavare med hänsyn

 

till sina ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt).

 

Eftersom en registrering utan föregående lämplighetsprövning ger

 

utrymme för mindre seriösa aktörer att registrera sig och agera inom

 

förfarandet är det särskilt viktigt att bestämmelserna utformas på sådant

 

sätt att risken för skatteundandragande begränsas. En viktig aspekt är

 

därvid frågan om säkerhet. Det är viktigt att tillräcklig säkerhet finns och

 

att Skatteverket har möjlighet att kontrollera detta. Enligt nuvarande

 

bestämmelser ska den som har en godkänd representant ställa en generell

 

säkerhet. Den som endast vid enstaka tillfällen flyttar varor genom

 

distansförsäljning ska dock ställa säkerhet innan varje flyttning. Liksom

 

inom förfarandet för beskattade varor föreslås att utgångspunkten bör vara

 

att säkerhet för skatten på varorna ska ställas innan varje flyttning. Även

 

registreringen för aktören bör begränsas till den enskilda flyttningen och

 

en ny registrering göras för varje flyttning. På detta sätt kommer

 

registrering och säkerhet för varje flyttning att hållas ihop och den enskilda

 

registreringen kan avslutas när hanteringen av flyttningen är klar.

 

Det finns dock i dag aktörer vilka avsänder varor genom distans-

 

försäljning i mer betydande omfattning. Den hantering som beskrivs ovan

 

kan i ett sådant fall bli betungande för Skatteverket och aktörerna. Det

 

finns därför skäl att, liksom inom förfarandet för beskattade varor,

 

överväga att införa bestämmelser som innebär att hanteringen underlättas

 

genom att möjliggöra ställandet av en generell säkerhet för de flyttningar

 

som hanteras av aktören och ha en stående registrering. Med en sådan

 

förenkling slipper Skatteverket hantera registreringar inför varje flyttning

 

och Skatteverkets och aktörens hantering förenklas därmed. En sådan

 

förenkling bör dock förutsätta att aktören uppfyller vissa krav för att

 

minska risken för skatteundandragande. Det bedöms ligga väl inom ramen

 

för direktivet att kräva att den som ska medges möjlighet till förenklingar,

 

t.ex. genom att ställa en generell säkerhet, genomgår vissa kontroller och

 

uppfyller vissa krav.

 

Vad som sagts ovan innebär att det finns anledning att liksom inom

 

förfarandet för beskattade varor utforma bestämmelserna om registrering

 

för distansförsäljare så att det finns två former av aktörer varav det för den

 

ena uppställs något högre krav. Det bedöms lämpligt att för den aktör som

 

hanterar varor genom ställande av säkerhet för varje flyttning använda

 

begreppet ”tillfälligt registrerad distansförsäljare”. Detta ligger i linje med

 

de begrepp som i dag används för sådana aktörer som registreras för varje

 

flyttning, ”tillfälligt registrerad varumottagare”, ”tillfälligt certifierad

 

mottagare” och ”tillfälligt certifierad avsändare”. För den aktör som efter

 

uppfyllandet av vissa krav tillåts ställa generell säkerhet föreslås att

 

begreppet ”registrerad distansförsäljare” används. På samma sätt som

 

nämnts ovan i avsnitt 7.2 vad gäller certifierade mottagare innebär inte det

 

faktum att aktören är registrerad distansförsäljare att aktören uppfyller de

 

krav som ställs i alkohollagen eller lagen om tobak och liknande produkter.

 

Registreringen har endast skatterättslig betydelse.

 

Systembolaget föreslår att det ska införas en uttrycklig bestämmelse i

 

skattelagstiftningen om att bestämmelser även finns i alkohollagen.

 

Regeringen konstaterar att det i många fall förekommer att det i annan

 

lagstiftning finns bestämmelser som en aktör måste förhålla sig till för att

256

dennes verksamhet ska vara laglig. Det bedöms inte lämpligt att särskilt i

detta sammanhang lägga in en hänvisning till alkohollagen. Frågan om en aktörs hantering är förenlig eller inte med alkohollagen, eller andra lagar, får bedömas utifrån den lagstiftningen. Den registrering som sker enligt lagen om alkoholskatt har som nämnts ovan endast en skatterättslig betydelse.

Folkhälsomyndigheten har angett att vissa ändringar bör genomföras i alkohollagen. Detta lagstiftningsärende omfattar enbart skattefrågor och alltså inte några sådana ändringar.

Tillfälligt registrerad distansförsäljare

Den som avser att avsända varor genom distansförsäljning föreslås innan varorna avsänds från det andra EU-landet ha en skyldighet att anmäla sig för registrering som tillfälligt registrerad distansförsäljare samt ställa säkerhet för skatten på varorna inför varje flyttning av varor. Den som är registrerad distansförsäljare enligt nedan behöver dock inte registrera sig igen som tillfälligt registrerad distansförsäljare.

En registrering som tillfälligt registrerad distansförsäljare ska göras om säkerhet ställts för skatten på varorna. Säkerheten ska ställas hos Skatteverket innan varorna flyttas från det andra EU-landet. Precis som i dag ska ställd säkerhet få tas i anspråk om skatten inte betalas i rätt tid.

Skatteverket föreslås få avregistrera den tillfälligt registrerade distans- försäljaren om förutsättningarna för registrering inte längre föreligger. Det föreslås även att Skatteverket ska avregistrera den tillfälligt registrerade distansförsäljaren när den aktuella flyttningen avslutats. Eftersom flyttningar genom distansförsäljning inte hanteras i EMCS kommer Skatteverket inte få någon mottagningsrapport när flyttningen avslutas. Andra omständigheter får därför beaktas för att bedöma om flyttningen har avslutats, t.ex. om deklaration har lämnats för flyttningen. På samma sätt som ovan föreslagits för tillfälligt certifierade mottagare, se avsnitt 7.2, föreslås att säkerheten ska kunna tas i anspråk under minst sex månader från det att ett beslut om avregistrering fattas.

Den tillfälligt registrerade distansförsäljaren föreslås redovisa skatten för varje händelse som medför skattskyldighet. Deklarationen ska ha kommit in till Skatteverket senast fem dagar efter den händelse som medfört skattskyldigheten. Detta motsvarar vad som i dag gäller för den som endast vid enstaka tillfällen säljer varor genom distansförsäljning och vad som i avsnitt 7.2 föreslås för den tillfälligt certifierade mottagaren.

Registrerad distansförsäljare

Det förslag som lämnas ovan om registrering som tillfälligt registrerad distansförsäljare innebär att aktören måste kontakta Skatteverket inför varje flyttning. Som angetts ovan föreslås dock att det även införs en möjlighet för den som avser att avsända varor som distansförsäljare att, i stället för att anmäla sig för registrering som tillfälligt registrerad distansförsäljare inför varje flyttning, anmäla sig som registrerad distansförsäljare. Detta föreslås vara möjligt för den som flyttar genom distansförsäljning vid mer än enstaka tillfällen.

För en registrerad distansförsäljare begränsas inte registreringen till en viss flyttning utan utgör en stående registrering. En registrerad distans- försäljare får ställa en generell säkerhet för de flyttningar för vilka denne

Prop. 2021/22:61

257

Prop. 2021/22:61

är avsändare. Såsom nämnts ovan bedöms det mot denna bakgrund rimligt

 

att det uppställs vissa krav för att få bli en registrerad distansförsäljare. Vid

 

utformningen av reglerna är det viktigt att det sker en avvägning mellan

 

de krav som ställs och utformningen av säkerheten, i vilken utsträckning

 

aktören ges ett uppskov med att betala skatten och risken för

 

skatteundandragande. Betydande förenklingar eller förmåner bedöms

 

förutsätta en mer omfattande prövning av aktörerna. I detta fall är det dock

 

fråga om flyttning av varor vilka har beskattats i ett annat EU-land och den

 

aktör som anmäler sig för registrering har normalt ett intresse av att

 

möjliggöra återbetalning av den skatt som betalats i avsändarlandet. Vad

 

avser certifierade mottagare har det ovan gjorts bedömningen att det i

 

nuläget inte finns behov av att föreslå en lösning med mer omfattande

 

förenklingar eller mer omfattande krav för registrering utan att

 

utformningen av bestämmelserna i stället bör ta som utgångspunkt att

 

endast uppställa vissa grundläggande krav. För certifierade mottagare har

 

därför föreslagits att huvudsakligen två krav uppställs för registrering, att

 

säkerhet har ställts och att aktören fullgör sina skyldigheter att betala skatt

 

och andra statliga fordringar. Det bedöms lämpligt att utformningen av

 

bestämmelserna om registrering för registrerade distansförsäljare så långt

 

som möjligt utformas på samma sätt som certifierade mottagare. I båda

 

fallen ställer direktivet krav på registrering inför flyttningar av beskattade

 

varor mellan EU-länder.

 

Ett första krav för registrering föreslås således vara att säkerhet har

 

ställts. För att säkerställa att det föreligger fullgod säkerhet för de

 

skatteanspråk som kan riktas mot den registrerade distansförsäljaren för

 

den skatt som ska betalas i Sverige eller ett annat EU-land föreslås att

 

säkerhet som lägst ska ställas med ett belopp som vid varje tidpunkt

 

motsvarar skatten för de varor som är under flyttning från

 

distansförsäljaren. Detta skiljer sig något till sin utformning mot den

 

säkerhet som ska ställas i dag av distansförsäljarna och som ska utgöra 10

 

procent av beräknade årliga skatten på varorna. Genom en säkerhet som

 

utgår från skatten på de varor som flyttas vid varje tidpunkt, vilket

 

motsvarar det som ovan föreslås för certifierade mottagare, underlättas

 

Skatteverkets kontroller av att den ställda säkerheten är godtagbar vid

 

varje tidpunkt och Skatteverket ges bättre förutsättningar att snabbt

 

reagera om det visar sig att verksamheten ökar i sådan omfattning att

 

säkerheten inte längre är tillräcklig. Detta bedöms vara särskilt viktigt mot

 

bakgrund av att någon lämplighetsprövning av aktören inte görs och det

 

inte heller längre finns möjlighet att ställa krav på att aktören utser en

 

godkänd representant. Eftersom det kan antas att aktören i de flesta fall

 

inte flyttar mer än en mindre del av sin årliga mängd avsända varor vid

 

varje tillfälle bedöms säkerheten för flertalet aktörer inte bli högre än i dag.

 

Vid anmälan för registrering får säkerhetens storlek grundas på en

 

uppskattning av aktören kring vilka flyttningar som kommer att ske den

 

närmsta tiden. Det ankommer därefter på aktören att kontinuerligt

 

säkerställa att tillräcklig säkerhet föreligger.

 

Utöver skyldigheten att ställa säkerhet föreslås som sagts ovan som

 

ytterligare krav för registrering att aktören fullgör sina skyldigheter att

 

betala skatt i Sverige. Det bedöms inte lämpligt att den som har obetalda

 

belopp avseende skatter eller avgifter som ska betalas till Skatteverket ska

258

omfattas av möjligheten att vara registrerad distansförsäljare och

därigenom medges möjligheten att ställa generell säkerhet. Betalning av skatter och avgifter hanteras enligt 61 kap. SFL på ett skattekonto. Detta skattekonto stäms inte av varje dag utan när det finns anledning till detta av olika skäl. Enligt 61 kap. 7 § SFL ska avstämning i vart fall ske varje månad. Skatteverket förordar (liksom för certifierade mottagare, se avsnitt 7.2) att en särskild avstämning ska göras då en anmälan om registrering handläggs. Därigenom kan undvikas att händelser som inträffat efter den senaste avstämningen inte kan beaktas. Regeringen delar uppfattningen att det kan vara lämpligt att en särskild avstämning görs vid handläggningen av en anmälan om registrering och föreslår att bestämmelsen utformas utifrån detta. Begreppet belopp avseende skatter och avgifter är avsett att omfatta alla belopp som registreras på skattekontot, inklusive exempelvis eventuella skattetillägg och räntor. Avstämningen ska dock inte ta hänsyn till belopp som ännu inte förfallit till betalning enligt 61 kap. 2–6 §§ SFL. Skatteverket framför vidare att bestämmelsen bör innehålla en beloppsgräns. Enligt Skatteverket är det inte ovanligt att den som har varit föremål för betalningskrav eller betalningsuppmaning och försökt betala hela sin skuld, kan restera för ett mindre räntebelopp utan att vara medveten om det. Regeringen föreslår mot denna bakgrund att det, i enlighet med Skatteverkets förslag, införs en beloppsgräns på 2 000 kronor under vilken obetalda belopp inte beaktas.

Den som inte medges en registrering på grund av obetalda belopp avseende skatter eller avgifter på skattekontot kan ansöka på nytt om registrering. Om det då vid en avstämning av skattekontot visar sig att det inte längre föreligger obetalda belopp avseende skatter och avgifter kan aktören registreras (under förutsättning att övriga förutsättningar är uppfyllda). Vid varje avstämning måste dock även eventuella nya till- kommande belopp att betala beaktas. Ett belopp som betalas in till skattekontot räknas enligt bestämmelserna i SFL av först mot skatter, avgifter och ränta som debiterats skattekontot för den innevarande perioden, därefter mot ingående underskott och slutligen mot skatt, avgift och ränta som har lämnats för indrivning.

Utöver skatter och avgifter till Skatteverket kan en aktör ha andra skulder till staten, t.ex. i form av avgifter eller böter. Det bedöms lämpligt att även sådana skulder ska beaktas vid prövningen av om aktören ska omfattas av möjligheten att vara registrerad distansförsäljare. I detta fall bör dock endast beaktas sådana skulder som överlämnats till Kronofogde- myndigheten för indrivning. Villkoret bör omfatta belopp som vid verkställighet enligt 1 kap. 6 § utsökningsbalken (1981:774) handläggs i allmänt mål. Av 1 kap. 6 § utsökningsbalken framgår att allmänt mål är mål om uttagande av böter, vite, skatt, tull, avgift och andra medel som staten har rätt till och som får utsökas utan föregående dom samt, enligt vad regeringen närmare föreskriver, annan liknande fordran som staten eller en kommun har rätt till. I annan lag kan föreskrivas att även mål om uttagande av någon annan fordran är allmänt mål.

På samma sätt som ovan sagts vad gäller certifierade mottagare kan nämnas att skulle det visa sig i den praktiska tillämpningen att de krav som föreslås inte är tillräckliga för att begränsa riskerna för skatteundan- dragande får övervägas om ytterligare krav bör införas.

För att säkerställa en god kontroll är det viktigt att Skatteverket ges förutsättningar att avregistrera den registrerade distansförsäljaren.

Prop. 2021/22:61

259

Prop. 2021/22:61

Avregistrering föreslås därför få ske om förutsättningarna för registrering

 

inte längre finns eller ställd säkerhet inte längre är godtagbar. Om aktören

 

efter registreringen brister i betalning av skatt utgör detta exempelvis

 

grund för avregistrering. Avregistrering bör även ske om distans-

 

försäljaren begär det. Aktören kan därmed välja att avregistrera sig som

 

registrerad distansförsäljare för att fortsättningsvis i stället agera som

 

tillfälligt registrerad distansförsäljare. Ett beslut om avregistrering föreslås

 

gälla omedelbart om inte annat anges i beslutet. Om aktören skulle ha

 

någon flyttning som påbörjats före avregistreringen kan dessa beskattas

 

hos denne trots att aktören inte längre är registrerad, se nedan.

 

På samma sätt som för certifierade mottagare (se avsnitt 7.2) bedöms det

 

finns skäl att införa en bestämmelse om att säkerheten ska kunna tas i

 

anspråk av Skatteverket under en viss minsta tid från den dag

 

avregistrering sker. Det bedöms lämpligt att samma tid ska gälla för den

 

säkerhet som ställs av en registrerad distansförsäljare som för andra

 

aktörer, dvs. sex månader från avregistreringen.

 

Den som i dag avsänder varor genom distansförsäljning och företräds av

 

en godkänd representant ska redovisa skatten för redovisningsperioder om

 

en månad. Om aktören anmält sig vid enstaka tillfälle enligt bestäm-

 

melserna i 16 b § LTS, 15 b § LAS eller 4 kap. 9 b § LSE ska denne

 

redovisa skatten i en särskild skattedeklaration för varje händelse som

 

medför skattskyldighet enligt 26 kap. 8 § SFL. Detsamma gäller en

 

distansförsäljare som inte företräds av en representant som är godkänd av

 

Skatteverket. Som nämnts ovan bedöms det lämpligt att bestämmelserna

 

för registrerade distansförsäljare så långt som möjligt utformas på samma

 

sätt som bestämmelserna för certifierade mottagare. Mot bakgrund av att

 

det inte sker någon lämplighetsprövning av den registrerade distans-

 

försäljaren bedöms det inte vara lämpligt att medge en längre

 

redovisningsperiod av det slag som i dag medges för godkända aktörer

 

såsom exempelvis upplagshavare och registrerade varumottagare eller

 

som i dag medges distansförsäljare med godkänd representant. De

 

alternativ som återstår är då att tillåta att en deklaration lämnas samlat för

 

flera flyttningar under en kortare redovisningsperiod eller att deklaration

 

lämnas för varje flyttning. En hantering med redovisningsperioder skulle

 

kunna underlätta för Skatteverket och för aktörer som har många

 

flyttningar. Den tid som medges måste dock balanseras mot den kontroll

 

som sker av aktören vid registrering. Såsom anges i avsnitt 7.2 bedöms det

 

inte lämpligt att medge en längre redovisningsperiod än högst en vecka

 

mot bakgrund av att det inte sker någon lämplighetsprövning av aktören

 

och de krav som ställts upp för registrering är begränsade. Denna

 

bedömning bör även vara relevant i fråga om distansförsäljare. Det kan

 

därvid även konstateras att det är svårare för Skatteverket att vid behov

 

kontrollera och vidta åtgärder i händelse av obetald skatt mot utländska

 

företag än sådana företag som är verksamma i Sverige.

 

För certifierade mottagare bedömdes det finnas ett behov av att kunna

 

koppla ihop uppgifterna i deklarationen med en viss flyttning. Mot den

 

bakgrunden föreslogs i avsnitt 7.2 att deklaration skulle lämnas för varje

 

händelse i stället för i en deklaration för en redovisningsperiod om en

 

kalendervecka. Något sådant behov finns inte vid distansförsäljning

 

eftersom dessa flyttningar inte hanteras i EMCS. Det föreslås därför att

260

skatten ska få redovisas för redovisningsperioder om en kalendervecka och

att deklarationen ska ha kommit in till Skatteverket senast fem dagar efter redovisningsperiodens utgång. Vad Företagarna och Näringslivets skattedelegation anför om att en sådan redovisningsperiod innebär att inbetalningen av punktskatt tidigareläggs vilket medför en negativ likviditetseffekt och att administrationen förväntas öka för berörda företag medför inte någon annan bedömning. Mot bakgrund av att det inte föreligger någon lämplighetsprövning bedöms som ovan angetts inte lämpligt att medge en längre redovisningsperiod än en kalendervecka.

Någon anledning att införa särskilda bestämmelser om att ett konkursbo ska ta över registreringen bedöms inte föreligga. Om det finns anledning att påbörja flyttningar efter konkursen har konkursboet möjlighet att t.ex. anmäla sig för registrering till Skatteverket som tillfälligt registrerad distansförsäljare.

Det bedöms inte heller finnas anledning att utöver möjligheten att bli registrerad distansförsäljare även införa en möjlighet att företrädas av en skatterepresentant. Däremot kan distansförsäljare, liksom andra skattskyldiga, på andra sätt använda ombud, exempelvis finns bestämmelser om deklarationsombud i 6 kap. SFL.

Eftersom de nya reglerna om registrering som tillfälligt registrerad distansförsäljare och registrerad distansförsäljare skiljer sig åt från nuvarande bestämmelser bedöms det inte möjligt att låta den som i dag är registrerad som distansförsäljare automatiskt övergå till att bli registrerad distansförsäljare. I stället får den som avser att flytta varor genom distansförsäljning efter ikraftträdandet av de nya bestämmelserna anmäla sig för registrering som tillfälligt registrerad distansförsäljare eller registrerad distansförsäljare. I avsnitt 13.1 föreslås att bestämmelserna om registrering ska träda i kraft tidigare än övriga bestämmelser för att underlätta för Skatteverket och aktörerna att förbereda sig på detta.

Skattskyldighet för tillfälligt registrerad distansförsäljare och registrerad distansförsäljare

Den som i egenskap av tillfälligt registrerad distansförsäljare eller registrerad distansförsäljare avsänder varor genom distansförsäljning är skattskyldig för varorna. Skattskyldigheten inträder när varorna tas emot av mottagaren.

Om någon avregistreras som tillfälligt registrerad distansförsäljare eller registrerad distansförsäljare bör skattskyldigheten omfatta sådana varor som avsänts av aktören innan avregistreringen eftersom denne då avsände varorna i sin egenskap som distansförsäljare. Eftersom det kan förekomma situationer där skattskyldigheten för varorna inträder först efter avregistreringen föreslås att det tydliggörs i lagstiftningen att även sådana varor omfattas av skattskyldigheten.

Skattskyldighet och anmälningsskyldighet för mottagaren

Som anförts ovan är den som avsänder varor genom distansförsäljning skyldig att registrera sig hos Skatteverket och ställa säkerhet för flyttningen. På samma sätt som i dag bör mottagaren av varor som avsänts till Sverige genom distansförsäljning vara skattskyldig om avsändaren inte fullgör sina skyldigheter. Detta följer i dag av 16 c § LTS, 15 c § lagen om LAS och 4 kap. 10 § LSE. Skattskyldigheten föreslås liksom i dag inträda

Prop. 2021/22:61

261

Prop. 2021/22:61

när varorna förs in till Sverige, jfr nuvarande 20 § första stycket 3 LTS,

 

19 § första stycket 3 LAS och 5 kap. 3 § 1 LSE.

 

 

För att underlätta för mottagaren att vid en beställning av varor genom

 

distansförsäljning bedöma om skattskyldighet uppkommer föreslås

 

skattskyldigheten kopplas till om avsändaren har uppfyllt sin skyldighet

 

att registrera sig som tillfälligt registrerad distansförsäljare för den aktuella

 

flyttningen eller registrerad distansförsäljare snarare än till om avsändaren

 

har ställt säkerhet. Vem som är registrerad kan på ett enklare sätt

 

kontrolleras hos Skatteverket. I

2 kap.

5 § 3

lagen (2001:181) om

 

behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet finns

 

bestämmelser om att Skatteverket får lämna ut uppgift om registrering

 

enligt SFL till en enskild. Något behov av ytterligare bestämmelser

 

bedöms inte föreligga. Att säkerhet har ställts av distansförsäljaren är även

 

ett krav för registrering vilket innebär att ändringen i praktiken inte torde

 

påverka i vilka fall mottagaren blir skattskyldig.

 

 

I de fall där avsändaren vid distansförsäljning inte har registrerat sig hos

 

Skatteverket är det mycket svårt för Skatteverket och Tullverket att känna

 

till att en flyttning av varor kommer att äga rum. Till skillnad från

 

beskattade varor inom förfarandet för beskattade varor omfattas i dag inte

 

varor som flyttas genom distansförsäljning av någon anmälan för varje

 

flyttning. För att förbättra myndigheternas möjligheter att känna till och

 

kontrollera flyttningar av beskattade varor föreslås att det införs en särskild

 

anmälningsskyldighet för mottagare vid distansförsäljning. Mottagaren

 

föreslås vara skyldig att till Skatteverket anmäla flyttningen av varor om

 

denne avser att ta emot varor som avsänds till Sverige genom

 

distansförsäljning från någon som inte är tillfälligt registrerad distans-

 

försäljare för den aktuella flyttningen eller registrerad distansförsäljare.

 

Därigenom tydliggörs även mottagarens ansvar i de fall denne väljer att

 

köpa varor från någon som inte är registrerad hos Skatteverket. En sådan

 

anmälningsskyldighet för den svenske mottagaren syftar till att säkerställa

 

att skatt betalas i Sverige och bedöms vara förenlig med direktivet och EU-

 

rätten i övrigt.

 

 

 

 

På samma sätt som i dag föreslås att mottagaren ska redovisa skatten i

 

en särskild skattedeklaration för varje händelse som medför

 

skattskyldighet. Den som inte har anmält flyttningen till Skatteverket ska,

 

på samma sätt som i dag lämna deklarationen senast vid den händelse som

 

medför skattskyldighet (26 kap.

37 §

SFL).

Den som har anmält

 

flyttningen av varorna till Skatteverket bör däremot få möjlighet att lämna

 

deklarationen avseende flyttningen efter mottagandet av varorna.

 

Skattskyldighetens inträde bör dock kvarstå som i dag vid den tidpunkt när

 

varorna förs in till Sverige. Detta för att undvika att det uppkommer en

 

risk för skatteundandragande. Det föreslås därför att deklarationen ska ha

 

kommit in senast fem dagar efter mottagandet av varorna. Eftersom

 

skattskyldighet föreligger redan när varorna förs in till Sverige föreslås att

 

det även införs en särskild tidpunkt för lämnande av deklaration om

 

varorna i något fall inte skulle nå mottagaren. Deklarationen ska därför

 

lämnas senast 15 dagar efter den händelse som medför skattskyldighet.

 

Om en mottagare skulle anmäla en flyttning till Skatteverket trots att det

 

finns en tillfälligt registrerad distansförsäljare för flyttningen eller varorna

 

avsänds av en registrerad distansförsäljare, eller om avsändaren efter

262

mottagarens anmälan anmäler sig för registrering avseende den aktuella

flyttningen har inte mottagarens anmälan någon betydelse för Prop. 2021/22:61 skattskyldigheten. Det är alltid den tillfälligt registrerade distans-

försäljaren eller registrerade distansförsäljaren som är skattskyldig för varorna om en sådan aktör finns registrerad.

Lagförslag

Förslagen medför införandet av 6 kap. och 9 kap. 8–10 §§ NLTS, 6 kap. och 9 kap. 8–10 §§ NLAS samt nya 4 c kap. och 5 kap. 8–10 §§ LSE. De ändringar som förslagen medför i SFL anges under avsnitt 12.1.

7.5

Oegentlighetsbeskattning av varor som inte

 

 

flyttas under förfarandet för beskattade varor

 

 

 

Regeringens förslag: En ny bestämmelse om oegentlighetsbeskattning

 

införs för flyttningar till eller via Sverige som omfattas av kravet på att

 

använda förfarandet för beskattade varor men som inte omfattas av ett

 

elektroniskt förenklat administrativt dokument. Varorna ska beskattas i

 

Sverige om de har förts in hit. Skatt ska betalas av den som för in eller

 

tar emot varorna, eller någon annan person som medverkat i

 

oegentligheten, med den skattesats som gällde vid den tidpunkt då

 

varorna fördes in i landet. Möjligheterna för Skatteverket att inhämta

 

uppgifter som är av betydelse för beslut om oegentlighetsbeskattning

 

genom förelägganden och revision förbättras.

 

 

 

Promemorians förslag överensstämmer med regeringens.

 

Remissinstanserna: Ingen remissinstans har yttrat sig särskilt i denna

 

del.

 

 

Skälen för regeringens förslag: I nya punktskattedirektivet finns det,

 

liksom i nuvarande punktskattedirektivet, bestämmelser om s.k.

 

oegentlighetsbeskattning, dvs. beskattning i situationer där de förfaranden

 

som föreskrivs i direktivet inte har följts. Det kan exempelvis vara fråga

 

om att varor avviker från en flyttning under uppskovsförfarandet eller från

 

en flyttning av beskattade varor eller att en flyttning som har påbörjats

 

aldrig kommer fram.

 

Vad gäller sådana flyttningar som sker under uppskovsförfarandet har

 

bestämmelserna om oegentlighetsbeskattning i nuvarande punktskatte-

 

direktiv (artikel 10) överförts oförändrade till nya punktskattedirektivet

 

(artikel 9). Vad gäller flyttningar av beskattade varor har vissa

 

anpassningar gjorts till de nya bestämmelserna för flyttning av beskattade

 

varor. Bestämmelserna om oegentlighetsbeskattning vid flyttning av

 

beskattade varor finns i artikel 46 i nya punktskattedirektivet.

 

Såsom redovisats i tidigare avsnitt innebär nya punktskattedirektivets

 

regler att det uppställs vissa särskilda krav på hur flyttningar av varor som

 

omfattas av kraven på att använda förfarandet för beskattade varor ska

 

hanteras. Dessa krav omfattar beskattade varor som flyttas mellan EU-

 

länderna och som inte omfattas av någon av de andra bestämmelserna i

 

direktivet om distansförsäljning eller undantag för införsel i vissa fall (t.ex.

 

resandeinförsel). En flyttning av sådana varor får endast ske om varorna

 

omfattas av ett elektroniskt förenklat administrativt dokument och flyttas

263

 

 

Prop. 2021/22:61 mellan en certifierad avsändare och en certifierad mottagare (jfr artikel 33.1 och 35.1 i nya punktskattedirektivet).

Om en flyttning av varor under förfarandet för beskattade varor påbörjas korrekt, dvs. flyttningen omfattas av ett elektroniskt förenklat administrativt dokument vilket har validerats av avsändarmedlemsstaten, men flyttningen eller en del av flyttningen inte når angiven destination föreligger en oegentlighet. Detsamma gäller en flyttning vid distans- försäljning när varorna har avsänts av en distansförsäljare vilken har uppfyllt sina skyldigheter att registrera sig i mottagarmedlemsstaten. Bestämmelserna om oegentlighetsbeskattning motsvarar i dessa fall de bestämmelser som finns i nuvarande direktiv. Dagens bestämmelser om oegentlighetsbeskattning i lagarna om tobaksskatt, alkoholskatt och skatt på energi föreslås dock förtydligas så att det tydligt framgår att de är tillämpliga när varor flyttas under förfarandet för beskattade varor eller har avsänts från ett annat EU-land av en i destinationsmedlemsstaten registrerad distansförsäljare.

De nya bestämmelserna i nya punktskattedirektivet för hantering av beskattade varor innebär att beskattade varor som inte flyttas genom distansförsäljning och som inte omfattas av undantag ska flyttas under det särskilda förfarandet för beskattade varor och att de endast anses flyttas under det förfarandet om flyttningen uppfyller de krav som ställs i direktivet. Om dessa krav inte är uppfyllda får varorna inte flyttas. Om en flyttning ändå sker utan att kraven är uppfyllda har det i artikel 46.5 i nya punktskattedirektivet införts bestämmelser om att detta ska betraktas som en s.k. oegentlighet.

Det föreslås mot denna bakgrund att det införs nya bestämmelser i NLTS, NLAS och LSE om oegentlighetsbeskattning för dessa situationer. Dessa bestämmelser föreslås få tillämpas av Skatteverket. Om varorna omhändertagits av Tullverket vid en kontroll enligt LPK får beslut om skatt enligt de nya bestämmelserna även fattas av Tullverket.

Eftersom varor som flyttas från Sverige redan har beskattats här i landet föreslås bestämmelsen endast omfattar flyttningar som sker till eller via Sverige. I artikel 46.5 i nya punktskattedirektivet anges att varje avsaknad av registrering eller certifiering för en eller alla personer som är involverade i flyttningen i strid med artikel 33.1 eller varje fall av bristande respekt för bestämmelserna i artikel 35.1 ska betraktas som en oegentlighet. Det centrala kravet här är att varorna ska omfattas av ett elektroniskt förenklat administrativt dokument enligt artikel 35.1 i nya punktskattedirektivet. Vid valideringen av ett sådant elektroniskt förenklat administrativt dokument i EMCS sker en kontroll av att den avsändare och den mottagare som angetts för flyttningen är registrerade som certifierade avsändare resp. mottagare i SEED-registret. Saknas aktörerna i registret kommer validering inte ske av det elektroniska förenklade administrativa dokumentet. Bestämmelsen om oegentlighetsbeskattning föreslås därför utformas så att en oegentlighet vid flyttning av beskattade varor anses föreligga om varor flyttas till eller via Sverige utan att uppfylla kraven för varor som ska flyttas under förfarandet för beskattade varor på att omfattas av ett elektroniskt förenklat administrativt dokument. En flyttning som i de situationer där detta tillåts enligt direktivet påbörjas under ersättnings- dokument får i detta sammanhang anses uppfylla kravet på att omfattas av

264

ett elektroniskt förenklat administrativt dokument. Oegentlighets-

Prop. 2021/22:61

beskattning ska således inte ske i en sådan situation.

 

Om en flyttning omfattas av ett validerat elektroniskt förenklat

 

administrativt dokument när flyttningen påbörjas får flyttningen anses

 

utgöra en flyttning under förfarandet för beskattade varor. Om

 

registreringen för någon av de inblandade aktörerna skulle upphöra efter

 

det att det elektroniska förenklade administrativa dokumentet validerats

 

bör detta inte anses påverka flyttningens status som en flyttning under

 

förfarandet för beskattade varor så länge flyttningen pågår. Om mottagaren

 

inte längre skulle vara registrerad har den certifierade avsändaren

 

möjlighet att ändra flyttningens destination tillbaka till avsändningsplatsen

 

(jfr artikel 36.5 i nya punktskattedirektivet). Om varorna skulle avvika i en

 

sådan situation får de beskattas enligt bestämmelserna om oegentlighets-

 

beskattning för flyttningar under förfarandet för beskattade varor. Om

 

flyttningen avslutas genom att de tas emot av den mottagare som angetts i

 

det elektroniska förenklade administrativa dokumentet föreslås i avsnitt

 

7.3 att denne ska vara skattskyldig för varorna.

 

Bestämmelserna om oegentlighetsbeskattning för flyttningar som inte

 

omfattas av ett elektroniskt förenklat administrativt dokument måste

 

förstås så att det är själva det faktum att en flyttning sker utan att omfattas

 

av de uppställda kraven som utgör ”oegentligheten”. Detta innebär att de

 

omständigheter som utgör oegentligheten alltid föreligger under hela

 

flyttningen. Eftersom det är fråga om beskattade varor är det dock först när

 

varorna flyttats till en annan medlemsstat än den där de frisläppts för

 

konsumtion som ett nytt skatteanspråk kan uppkomma. Ett svenskt

 

skatteanspråk bedöms endast kunna uppkomma om varorna har förts in i

 

Sverige. Någon situation där det inte går att avgöra var oegentligheten

 

begåtts bedöms, till skillnad från vid annan oegentlighetsbeskattning, inte

 

kunna uppkomma i dessa fall eftersom oegentligheten föreligger under

 

hela flyttningen. Bestämmelsen om oegentlighetsbeskattning föreslås

 

därför utformas så att varorna ska beskattas här i landet om de varor för

 

vilka oegentlighet föreligger förts in i Sverige.

 

Skattskyldig vid oegentlighetsbeskattning är enligt artikel 46.3 i nya

 

punktskattedirektivet den person som ställt garanti för betalning av skatten

 

och varje person som har medverkat i oegentligheten. Eftersom det här är

 

fråga om flyttningar som sker utanför förfarandet för beskattade varor

 

finns det inte någon som i egenskap av certifierad mottagare för

 

flyttningen har ställt säkerhet för denna. Bestämmelsen om oegentlighets-

 

beskattning behöver därför utformas på annat sätt än genom att hänvisa till

 

den som ställt säkerhet. Eftersom oegentligheten i detta fall utgörs av det

 

faktum att en flyttning sker utan att följa föreskrivna regler får normalt alla

 

som medverkar till att flyttningen äger rum anses medverka i

 

oegentligheten. Det innebär att såväl avsändare som mottagare och den

 

som transporterar varorna normalt är skattskyldiga. I likhet med annan

 

oegentlighetsbeskattning föreligger solidariskt betalningsansvar om flera

 

personer är skattskyldiga (se prop. 2009/10:40 s. 183 och artikel 46.3 i nya

 

punktskattedirektivet).

 

I andra fall av oegentlighetsbeskattning är det naturligt att Skatteverket

 

i första hand vänder sig mot den som ställt säkerhet för flyttningen om det

 

inte finns skäl för att göra något annat i det enskilda fallet. Någon sådan

 

särskilt angiven person finns inte i direktivet när flyttningar sker utan att

265

Prop. 2021/22:61

förfarandet för beskattade varor används. För att underlätta tillämpningen

 

av bestämmelsen och öka förutsebarheten i beskattningen kan det dock

 

finnas skäl att i den svenska lagstiftningen ge viss vägledning. Precis som

 

enligt dagens bestämmelser om beskattning av beskattade varor som

 

flyttas från andra EU-länder får det anses rimligt att den som ”för in eller

 

tar emot varan” från det andra EU-landet till Sverige i första hand är den

 

som Skatteverket vänder sig mot när det kommer till beskattning om det

 

inte finns skäl för annat i det enskilda fallet. Vad som avses med ”för in”

 

och ”tar emot” har utvecklats i tidigare förarbeten, särskilt prop.

 

2009/10:40 s. 139–140, och begreppen är etablerade. Det är den personen

 

som rimligen i de flesta fall har bäst möjligheter att styra över om varan

 

kommer att flyttas inom förfarandet för beskattade varor eller inte genom

 

sitt agerande. För att åskådliggöra vem som avses ges i prop. 2009/10:40

 

s. 140 några exempel. Ett fall är när en näringsidkare på egen hand för hit

 

skattepliktiga beskattade varor för att använda dem i kommersiell

 

verksamhet här. Det kan t.ex. vara en tobakshandlare som reser till ett

 

annat land och förvärvar beskattade tobaksvaror, som tobakshandlaren

 

själv transporterar hem till Sverige och säljer i sin butik. Det kan också

 

handla om att tobakshandlaren beställer beskattade varor från ett annat

 

EU-land och uppdrar till en transportör att föra hem varorna för hans eller

 

hennes räkning. Man kan också tänka sig den svenska tobakshandlaren

 

med verksamhet i Sverige beställer beskattade varor från en handlare i ett

 

annat EU-land och ber att denne transporterar varorna till Sverige. I dessa

 

fall är det den svenska tobakshandlaren som anses föra in eller ta emot

 

varorna. I prop. 2009/10:40 ges även exemplet att det i stället är så att

 

tobakshandlaren i det andra EU-landet, utan att ha fått någon beställning i

 

förväg, för in beskattade tobaksvaror till Sverige och väl i Sverige

 

kontaktar, eller blir kontaktad av, tobakshandlare här. Då anses den

 

utländska tobakshandlaren föra in eller ta mot varorna. I samtliga dessa

 

fall har tobakshandlaren stora möjligheter att själv genom sitt agerande

 

påverka om varorna flyttas under förfarandet för beskattade varor eller inte

 

genom sitt eget agerande eller sitt val av leverantör.

 

Avsikten är inte att begränsa myndigheternas möjligheter att även vända

 

sig mot andra personer som medverkar i oegentligheten än den som för in

 

eller tar emot varorna. Skatteverket eller Tullverket bör således även

 

kunna fatta ett beslut om skatt för t.ex. den som transporterar varorna eller

 

som på annat sätt medverkar till att varorna flyttas utanför förfarandet för

 

beskattade varor.

 

Mot bakgrund av vad som sägs ovan föreslås att bestämmelsen om vem

 

som är skattskyldig utformas så att skattskyldig är den som för in eller tar

 

emot varorna från det andra EU-landet eller någon annan person som

 

medverkat i oegentligheten. Närmare om förhållandet mellan olika

 

skattskyldiga behandlas nedan i avsnitt 12.2.

 

Eftersom oegentligheten i dessa fall alltid föreligger under hela

 

flyttningen föreslås att skatten ska tas ut med den skattesats som gäller när

 

varorna förs in i Sverige.

 

Vid distansförsäljning föreslås i avsnitt 7.4 att mottagaren ska vara

 

skattskyldig vid bristande registrering. Av artikel 46.5 i nya punktskatte-

 

direktivet framgår att bestämmelsen om oegentlighetsbeskattning inte är

 

tillämplig om medlemsstaten har infört regler om mottagarbeskattning vid

266

distansförsäljning. Någon bestämmelse om oegentlighetsbeskattning för

de fall en flyttning påbörjas utan att kravet på registrering av Prop. 2021/22:61 distansförsäljaren är uppfyllt föreslås därför inte införas.

Den som är skattskyldig enligt bestämmelserna om oegentlighets- beskattning har inte någon skyldighet att lämna in en deklaration enligt bestämmelserna i SFL. Detta har sin bakgrund bl.a. i att det kan vara flera personer som är skattskyldiga och att det i många fall kan vara svårt att avgöra vid vilken tidpunkt och för vem skattskyldighet uppkommer. Även om det för den oegentlighetsbeskattning som nu föreslås står klart vid vilken tidpunkt skattskyldigheten uppkommer är det även i detta fall så att flera personer kan vara skattskyldiga samtidigt. De förfaranderegler som i dag gäller för oegentlighetsbeskattning enligt nuvarande 34 a § LTS, 34 a § LAS och 6 kap. 1 a § LSE föreslås därför även tillämpas för den nya oegentlighetsbeskattning som föreslås ovan med de ändringar som föreslås i avsnitt 12.2. Detta innebär att ett särskilt beslut om skatt fattas av Skatteverket. Om varorna omhändertagits av Tullverket vid en kontroll enligt LPK får som nämnts ovan beslut om skatt fattas av Tullverket.

Skatteverket har i dag möjlighet att genom förelägganden eller revision inhämta uppgifter som är av betydelse för beslut om skatt enligt bestämmelserna om oegentlighetsbeskattning av någon annan än den som föreläggs eller revideras. Vid den nya form av oegentlighetsbeskattning som föreslås ovan kommer det i många fall vara fråga om att besluta om skatt för en mottagare i Sverige. I tidigare lagstiftningsarbete bedömdes att det var tveksamt om det fanns behov att vid oegentlighetsbeskattning även möjliggöra föreläggande och revision direkt av den som är skattskyldig. Detta bl.a. då det för en avsändande upplagshavare normalt finns underlag för beskattningen tillgängligt i EMCS, dels då andra skattskyldiga i många fall torde vara enskilda personer vilka inte omfattas av bestämmelserna om vem som får revideras (se prop. 2013/14: 10 s. 114-115). Vid sådan oegentlighetsbeskattning som föreslås ovan är situationen dock annorlunda. Eftersom varorna i detta fall inte har anmälts i EMCS finns inte någon information om varorna tillgänglig för Skatteverket. Fråga är också som huvudregel om flyttningar mellan näringsidkare (även om även enskilda personer kan omfattas i vissa fall). I dessa fall kan det vara av stor vikt för Skatteverket att kunna inhämta uppgifter som kan utgöra underlag för beskattningsbeslutet direkt från den som är eller kan antas vara skattskyldig enligt bestämmelsen om oegentlighetsbeskattning. Det föreslås därför att en sådan möjlighet införs i NLTS, NLAS och LSE. Även om behovet torde vara mindre vid andra former av oegentlighets- beskattning bedöms det saknas anledning att utesluta dessa från tillämpningsområdet för den nya bestämmelsen. Det kan även där i vissa fall finnas behov att inhämta kompletterande uppgifter eller kontrollera lämnade uppgifter. Det föreslås därför att bestämmelsen ska utformas så att den täcker samtliga situationer av oegentlighetsbeskattning, givetvis med de begränsningar som följer av t.ex. 41 kap. 3 § SFL vad avser vem som får revideras. Det föreslås vidare att de nuvarande bestämmelserna arbetas om så att det tydligare framgår i vilka situationer förelägganden och revision får ske, mot bakgrund av att någon uppgiftsskyldighet enligt SFL inte föreligger vid oegentlighetsbeskattning.

267

Prop. 2021/22:61

Lagförslag

 

Förslagen medför införandet av 9 kap. 28 § och delar av 13 kap. 6 och 7 §§

 

NLTS, 9 kap. 28 § och delar av 13 kap. 6 och 7 §§ NLAS och nya 5 kap.

 

25 § och delar av nya 12 kap. 5 och 6 §§ LSE.

 

8

Kontroll och sanktioner

 

 

 

Regeringens förslag: Bestämmelserna i lagen om tobaksskatt, lagen

 

om alkoholskatt och lagen om skatt på energi om att den administrativa

 

referenskoden ska medfölja flyttningen anpassas till nya

 

punktskattedirektivet.

 

 

Bestämmelserna i lagen om punktskattekontroll av transporter m.m.

 

av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter anpassas till det nya

 

förfarandet för beskattade varor. Transporttillägg påförs tillfälligt

 

certifierade avsändare och certifierade avsändare som inte lämnar den

 

förenklade administrativa referenskoden till föraren. Transporttillägg

 

påförs vidare tillfälligt certifierade mottagare och certifierade mottagare

 

samt tillfälligt registrerade distansförsäljare och registrerade

 

distansförsäljare som inte ställer tillräcklig säkerhet. Transporttillägg

 

påförs även avsändare och mottagare som inte iakttar kraven att anmäla

 

sig för registrering. Inom uppskovsförfarandet ändras förutsättningarna

 

för att ta ut transporttillägg av avsändare till att motsvara förslaget för

 

certifierade avsändare. Transporttillägg tas ut av förare som inte har

 

med sig den administrativa referenskoden.

 

 

Regeringens bedömning: Bestämmelserna i skattebrottslagen kan

 

bli tillämpliga vid flyttningar av beskattade varor om skyldigheten att

 

anmäla sig för registrering som certifierad mottagare eller tillfälligt

 

certifierad mottagare eller skyldigheten att upprätta ett elektroniskt

 

förenklat administrativt dokument i det datoriserade systemet inte har

 

fullgjorts.

 

 

 

 

 

Promemorians förslag överensstämmer med regeringens.

 

 

Remissinstanserna: Malmö tingsrätt tillstyrker förslagen i denna del.

 

Ekobrottsmyndigheten lämnar en mindre synpunkt kring utformningen av

 

de förenklade administrativa referenskoderna.

 

 

Övriga remissinstanser har inte yttrat sig särskilt i denna del.

 

Skälen för regeringens förslag och bedömning

 

Kontroll av flyttningar av punktskattepliktiga varor

 

I lagen (1994:1563) om tobaksskatt, förkortad LTS, lagarna om

 

tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt, förkortad LAS, och lagen

 

(1994:1776) om skatt på energi, förkortad LSE, återfinns en rad krav som

 

ska vara uppfyllda för att flyttningar ska ske korrekt enligt

 

uppskovsförfarandet, förfarandet för beskattade varor eller vid distans-

 

försäljning. Den nya lag om tobaksskatt som föreslås i denna proposition

 

benämns förkortad NLTS och den nya lagen om alkoholskatt benämns

268

förkortad NLAS. Dessa krav gäller både krav på att aktörer ska vara

 

 

godkända eller ska registrera sig, krav på ställande av säkerhet, krav på åtgärder som ska vidtas i det datoriserade systemet och krav på att administrativa referenskoder eller förenklade administrativa referenskoder ska medfölja flyttningarna. Fullgörandet av dessa skyldigheter kontrolleras bl.a. genom Tullverkets kontroll av flyttningar av punktskattepliktiga varor med stöd av lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter, förkortad LPK. Denna kontroll utgör en viktig del av att upprätthålla punktskattedirektivets bestämmelser. Genom LPK ges Tullverket möjlighet att bl.a. genomföra transportkontroller, kontrollera vissa postförsändelser, omhänderta varor och besluta om skatt för omhändertagna varor.

Vissa anpassningar av bestämmelserna om att referenskoder ska medfölja flyttningen

I rådets direktiv (EU) 2020/262 av den 19 december 2019 om allmänna regler om punktskatt, nedan kallat nya punktskattedirektivet, (artikel 20.5) görs vissa ändringar i bestämmelsen om vad som ska medfölja varorna vid flyttningar under uppskovsförfarandet. I stället för att som tidigare i artikel

21.5i rådets direktiv 2008/118/EG av den 16 december 2008 om allmänna regler för punktskatt och om upphävande av direktiv 92/12/EEG, nedan kallat punktskattedirektivet, hänvisa till en utskriftsversion av det elektroniska administrativa dokumentet eller ett annat kommersiellt dokument som innehåller en tydlig uppgift om den administrativa referenskoden hänvisas nu endast till den administrativa referenskoden. Det har vidare förtydligats att koden ska lämnas till den som medföljer varorna eller, i de fall ingen medföljer varorna, transportören eller fraktföraren. Referenskoden ska på begäran lämnas till behöriga myndigheterna under hela flyttningen.

Bestämmelserna i lagarna om tobaksskatt, alkoholskatt och skatt på energi föreslås anpassas till detta genom borttagande av dagens krav på att det ska lämnas ett dokument som innehåller koden. Vidare föreslås det förtydligande som har gjorts i direktivet om att koden i vissa fall ska lämnas till transportören eller fraktföraren genomförs i svensk rätt.

Anpassningar av lagen om punktskattekontroll

En grundläggande utgångspunkt är att punktskattepliktiga varor endast får flyttas om de krav i fråga om dokument, anmälan och säkerheter som följer av lagarna om tobaksskatt, alkoholskatt och skatt på energi eller motsvarande bestämmelser i punktskattedirektivet är uppfyllda. Detta följer av 1 kap. 6 § LPK. Genom de ändringar som föreslås, bl.a. användandet av det datoriserade systemet, EMCS, för beskattade varor och införandet av nya aktörer, förändras vissa av dessa krav. Det finns därför behov av att se över bestämmelserna i LPK. Hanteringen av flyttningar av beskattade varor i EMCS innebär att de nuvarande förenklade ledsagardokumenten ersätts av ett krav på att flyttningen ska omfattas av ett elektroniskt förenklat administrativt dokument och att en förenklad administrativ referenskod ska åtfölja varorna. Hänvisningarna i LPK till förenklat ledsagardokument föreslås därför, beroende på situation, bytas ut mot hänvisningar till det ena eller båda dessa nya begrepp. Den

Prop. 2021/22:61

269

Prop. 2021/22:61

nuvarande skyldigheten för den som ska föra in eller ta emot varor på annat

 

sätt än genom distansförsäljning att innan införseln anmäla varorna till

 

Skatteverket ersätts av en skyldighet att anmäla sig för registrering som

 

certifierad mottagare eller tillfälligt certifierad mottagare. Den som avser

 

att avsända varor till Sverige genom distansförsäljning ska anmäla sig hos

 

Skatteverket för registrering som tillfälligt registrerad distansförsäljare

 

eller registrerad distansförsäljare. Även detta medför en viss uppdatering

 

av ordalydelsen i 1 kap. 6 § LPK. I praktiken kommer dock Tullverkets

 

kontroll att fungera på samma sätt som i dag.

 

 

 

Ekobrottsmyndigheten anför det inte framgår tydligt av promemorian

 

hur den förenklade administrativa referenskoden ska utformas och att

 

användning av förfalskade eller osanna ledsagardokument i vissa fall

 

skulle kunna innebära straffansvar enligt bestämmelserna i 14 kap. och

 

15 kap brottsbalken, vilket bör beaktas vid utformningen av regleringen

 

för användningen av den förenklade administrativa referenskoden.

 

Regeringen konstaterar att den förenklade administrativa referenskoden

 

utgör en kod vilken kan kopplas till det elektroniska förenklade

 

administrativa dokument som finns i EMCS. Den närmare utformningen

 

av koden och dokumentet följer av direkt gällande förordningar beslutade

 

av Europeiska kommissionen.

 

 

 

Enligt 2 kap. 13 § LPK ska Tullverket besluta om skatten på varor som

 

kontrolleras i vissa fall. Detta gäller om skattskyldighet föreligger för

 

varor som har omhändertagits med stöd av LPK, skattskyldigheten har

 

inträtt och varan har transporterats i strid med 1 kap. 6 § LPK. Av 1 kap.

 

4 § LPK framgår att med skattskyldig förstås den som är skattskyldig

 

enligt nuvarande 9 § första stycket 1–6, 27 eller 28 § LTS, 8 § första

 

stycket 1–6, 26 § eller 27 § LAS eller 4 kap. 1 § första stycket 1–6 eller 8,

 

2 § eller 2 a § LSE. Möjligheten för Tullverket

att besluta om

skatt

 

omfattar således både skattskyldighet för de olika godkända aktörerna

 

inom uppskovsförfarandet, den som är skattskyldig vid distansförsäljning,

 

den som är skattskyldig när beskattade varor förs in eller tas emot utan att

 

de är fråga om distansförsäljning och skattskyldighet för den som

 

yrkesmässigt tillverkar skattepliktiga varor utanför ett skatteupplag.

 

Möjligheten att besluta om skatt omfattar även skattskyldighet enligt

 

bestämmelserna om oegentlighetsbeskattning i de flesta fall. Mot

 

bakgrund av de ändringar som görs för förfarandet för beskattade varor

 

behöver dessa bestämmelser uppdateras. Tullverket bör därvid ha

 

möjlighet att besluta om skatt vid flyttningar av beskattade varor på annat

 

sätt än genom distansförsäljning i motsvarande situationer som i dag, dvs.

 

både för varor som flyttas under förfarandet för beskattade varor och för

 

varor som flyttas utan att omfattas av ett elektroniskt förenklat

 

administrativt dokument. I det senare fallet är det då fråga om

 

oegentlighetsbeskattning. Hänvisningen till

bestämmelsen

om

 

skattskyldighet vid tillverkning förefaller dock inte vara avsedd utan

 

föranledas av att vissa följdändringar inte skett i tidigare

 

lagstiftningsarbete. Hänvisningen bör därför tas bort.

 

 

I avsnitt 7.4 har föreslagits att en anmälningsskyldighet införs för

 

mottagaren av en flyttning genom distansförsäljning om avsändaren inte

 

har registrerat sig som tillfälligt registrerad distansförsäljare för den

 

aktuella flyttningen eller är en registrerad

distansförsäljare.

Om

270

mottagaren har fullgjort denna anmälningsskyldighet bör flyttningen, vid

tillämpning av 2 kap. LPK, inte anses stå i strid med 1 kap. 6 § LPK. Detta även om avsändaren i och för sig har brustit i sina skyldigheter att registrera sig som distansförsäljare. Det innebär t.ex. att Tullverket inte får besluta om skatt på varorna. En anmälan har endast denna betydelse om det faktiskt är fråga om en flyttning genom distansförsäljning enligt den definition som gäller enligt lagarna om tobaksskatt, alkoholskatt och skatt på energi (jfr t.ex. 6 kap. 1 § NLTS).

Även i andra bestämmelser i lagen föreslås följdändringar göras av begrepp med anledning av det nya förfarandet för beskattade varor och ändringarna i förfarandet för distansförsäljning. Dessa ändringar berörs inte närmare här utan kommenteras vid behov i författningskommentaren.

Transporttillägg

Om det vid en kontroll enligt LPK framkommer att de krav som gäller för flyttningar av punktskattepliktiga varor inte följs kan Tullverket i vissa fall påföra transporttillägg enligt 4 kap. 1 § LPK. Ett sådant transporttillägg är enligt 4 kap. 1 § sista stycket fyrtio procent av de punktskatter som belöper på eller kan antas belöpa på de varor för vilka bestämmelserna inte iakttagits.

I nya punktskattedirektivet förtydligas som nämnts ovan bestäm- melserna om hanteringen av administrativa referenskoder inom uppskovsförfarandet. Det föreslås att dessa förtydliganden även speglas i bestämmelserna om transporttillägg. Den skyldighet som åligger den avsändande upplagshavaren är att lämna den administrativa referenskoden till den person som medför varorna eller, om ingen person medför varorna, till transportören eller fraktföraren (jfr t.ex. 5 kap. 5 § nya lagen om tobaksskatt, NLTS). Den administrativa referenskoden ska sedan på begäran kunna uppvisas för behörig myndighet under hela varuflyttningen. Motsvarande gäller för certifierade avsändare vad gäller den förenklade administrativa referenskoden. Bestämmelsen i 4 kap. 1 § första stycket 1 om transporttillägg för avsändande upplagshavare eller registrerade avsändare föreslås mot bakgrund härav utformas så att transporttillägg tas ut om denne inte lämnar administrativ referenskod eller ersättnings- dokument till föraren i den utsträckning som följer av 1 kap. 6 §. En motsvarande bestämmelse föreslås införas för certifierade avsändare vad avser förenklad administrativ referenskod eller ersättningsdokument.

Det nya förfarandet för beskattade varor innebär även att vissa andra anpassningar behöver göras. I de fall en flyttning sker under förfarandet för beskattade varor föreslås att transporttillägg ska påföras en certifierad mottagare om denne inte ställt en sådan säkerhet som följer av bestämmelserna. Detta motsvarar vad som gäller för upplagshavare och registrerade avsändare inom uppskovsförfarandet. Bestämmelsen om transporttillägg för säljare som vid distansförsäljning inte ställt säkerhet på föreskrivet sätt föreslås gälla för de nya aktörerna ”registrerad distansförsäljare” och ”tillfälligt registrerad distansförsäljare”. De nu nämnda situationerna avser aktörer som har fullgjort skyldigheten att anmäla sig för registrering. Eftersom säkerhet är ett krav för registrering kommer aktören normalt att ha en säkerhet (om inte något blivit fel). Bestämmelserna avser dock att hantera den situation där den säkerhet som har ställts inte motsvarar de krav som uppställs i lagstiftningen, t.ex. inte

Prop. 2021/22:61

271

Prop. 2021/22:61 uppgår till ett sådant belopp som motsvarar skatt för samtliga de varor som flyttas vid den aktuella tidpunkten.

272

Därutöver bör en ny bestämmelse införas som ersätter bestämmelsen i nuvarande 4 kap. 1 § andra stycket 1 och som tar sikte på bristande uppfyllande av kraven att anmäla sig till Skatteverket för registrering. Det föreslås att transporttillägg ska påföras en avsändare och mottagare av varor som omfattas av kravet på att flyttas under förfarandet för beskattade varor samt för avsändare som avsänder varor genom distansförsäljning om skyldigheten att anmäla sig för registrering inte iakttagits.

Enligt 4 kap. 1 § tredje och fjärde styckena ska transporttillägg vidare påföras förare, passagerare och den som äger eller innehar nyttjanderätt till lokal där punktskattepliktiga varor förvaras för på- av- eller omlastning under en pågående flyttning om kraven på att medföra eller tillhandhålla förenklat ledsagardokument inte iakttas. Vad avser beskattade varor ersätts i dessa bestämmelser hänvisningen till det förenklade ledsagardokumentet med hänvisning till den förenklade administrativa referenskoden. Därutöver utvidgas bestämmelsen om transporttillägg för förare till att även omfatta den administrativa referenskod som ska medföras vid uppskovsflyttningar. Även vid dessa flyttningar har föraren ett ansvar att medföra och kunna uppvisa referenskoden. Det saknas skäl att behandla flyttningar under uppskovsförfarandet annorlunda än flyttningar under förfarandet för beskattade varor i detta hänseende. Vid flyttning av beskattade varor finns i dag vissa skyldigheter för ägare eller nyttjande- rättsinnehavare till lokaler att tillhandahålla förenklat ledsagardokument samt bestämmelser om transporttillägg om detta inte fullgörs. Det bedöms i nuläget inte finnas skäl att även utvidga dessa bestämmelser till flyttningar under uppskovförfarandet. Denna slags flyttningar bedöms i betydligt mindre utsträckning hanteras på ett sådant sätt att en sådan bestämmelse är nödvändig.

Straffrättsliga bestämmelser

I 5 kap. LPK finns vissa straffrättsliga bestämmelser om tar sikte på de krav som gäller för flyttning av punktskattepliktiga varor. Dessa bestämmelser bedöms kunna tillämpas på motsvarande sätt även efter de ändringar som föreslås för hanteringen av beskattade varor. Det som ändras är vilka krav som ska vara uppfyllda, t.ex. att det förenklade ledsagardokumentet på papper ersätts av den förenklade administrativa referenskoden.

Utöver den kontroll av flyttningar som sker enligt LPK finns givetvis, liksom för andra skatter, möjlighet för Skatteverket att genomföra kontrollåtgärder i form av t.ex. revisioner. I de fall skattskyldighet uppkommer för mottagare vid flyttningar under förfarandet för beskattade varor är bestämmelserna i skatteförfarandelagen (2011:1244) tillämpliga. Vad som gäller vid oegentlighetsbeskattning har berörts ovan i avsnitt 7.5.

Även bestämmelserna i skattebrottslagen (1971:69) är tillämpliga på punktskattepliktiga varor. Om gärningen är belagd med straff enligt lagen (2000:1225) om straff för smuggling gäller dock i stället den lagen. Det kan exempelvis vara aktuellt vid införsel av alkohol i vissa fall.

I 2 § skattebrottslagen föreskrivs följande. ”Den som på annat sätt än muntligen uppsåtligen lämnar oriktig uppgift till myndighet eller

underlåter att till myndighet lämna deklaration, kontrolluppgift eller annan föreskriven uppgift och därigenom ger upphov till fara för att skatt undandras det allmänna eller felaktigt tillgodoräknas eller återbetalas till honom själv eller annan döms för skattebrott till fängelse i högst två år.” Paragrafen fick sin nuvarande lydelse den 1 juli 1996 (SFS 1996:658; prop. 1995/96:170, bet. 1995/96:JuU23, rskr. 1995/96:227). Vad som kriminaliseras är att någon lämnar oriktig uppgift till myndighet eller underlåter att till myndighet lämna deklaration, kontrolluppgift eller annan föreskriven uppgift. Med att någon lämnar oriktig uppgift avses att någon lämnar positivt oriktig uppgift eller bristfällig och ofullständig uppgift eller underlåter att lämna uppgift av betydelse (jfr prop. 1971:10 s. 247 och Lagrådets yttrande i prop. 1989/90:40 s. 51). Att någon underlåter att lämna en föreskriven uppgift tar sikte på att någon låter bli att lämna föreskriven uppgift utan att det sker i ett sådant sammanhang att han enligt det nyss sagda skall anses ha lämnat en oriktig uppgift. Att en uppgift lämnas på annat sätt än muntligen innebär att den lämnas skriftligen eller i form av ett elektroniskt dokument (jfr prop. 1995/96:170 s. 102-103). Det krävs att den oriktiga uppgiften eller underlåtenheten att lämna deklaration

m.m.ger upphov till fara för att skatt undandras etc. Det krävs däremot inte att exempelvis en ingiven handling har upprättats just för att tjäna som underlag för fastställande av skatt eller avgift. Det nu sagda tar sikte på alla slag av handlingar, såsom fakturor och köpehandlingar, som utgör underlag vid skattemyndighetens prövning. Att skattebrottet konstruerats som ett farebrott medför att brottet fullbordas i och med att en oriktig uppgift lämnats till myndigheten eller i och med att tidpunkten för att lämna en föreskriven uppgift inträtt utan att skyldigheten fullgjorts. Den tidpunkt då beskattningsmyndigheten faktiskt beslutar i en skattefråga saknar således betydelse när det gäller att bestämma tidpunkten för brottets fullbordan. Emellertid omfattar skattebrott även att någon till myndighet lämnar annan uppgift än deklaration eller underlåter att till myndighet lämna en föreskriven sådan uppgift. Av förarbetena till 1996 års ändringar i skattebrottslagen framgår att avsikten är att skattebrott bl.a. i punktskattesammanhang kan konstitueras på sistnämnda sätt, således utan att det är fråga om att någon lämnar en felaktig deklaration eller underlåter att lämna en deklaration. Det anförs i dessa förarbeten (samma prop. s. 161) följande.

”Att uppgiften lämnats till ledning för myndighets beslut utgör inte längre en förutsättning för ansvar. I stället föreskrivs att uppgiften skall ha lämnats till myndighet. Något direkt samband mellan handling eller passivitet å ena sidan och fara för skatteundandragande å andra sidan behöver således inte föreligga. En underlåtenhet att i förekommande fall låta registrera sig som skattskyldig till mervärdeskatt eller punktskatt liksom ett oriktigt uppgiftslämnande i ett sådant sammanhang eller vid fastighetstaxering omfattas således av brottsbeskrivningen även om förfarandet inte omedelbart kan leda till ett skatteundandragande.”

Det som sagts ovan innebär följande (jfr motsvarande resonemang i prop. 1999/2000:124, En ny smugglingslag m.m., s. 133). Det behöver inte finnas något omedelbart samband mellan ett handlande eller en underlåtenhet å ena sidan och fara för skatteundandragande å andra sidan.

Prop. 2021/22:61

273

Prop. 2021/22:61

Det krävs alltså inte att förfarandet omedelbart kan leda till ett

 

skatteundandragande. Det är tillräckligt att förfarandet innebär att ett

 

skatteundandragande senare kan komma att ske. Ansvar kan alltså inträda

 

även om faran kan bli förverkligad först på ett senare stadium. Det

 

förhållandet påverkar alltså inte tidpunkten för skattebrottets fullbordan.

 

Om brottet är ringa, döms gärningsmannen för skatteförseelse till böter

 

(3 §). Är brottet att anse som grovt, döms gärningsmannen för grovt

 

skattebrott (4 §). Den som på annat sätt än muntligen av grov oaktsamhet

 

lämnar oriktig uppgift till myndighet och därigenom ger upphov till sådan

 

fara som anges i skattebrottsparagrafen (2 §) döms enligt 5 §

 

skattebrottslagen för vårdslös skatteuppgift till böter eller fängelse i högst

 

ett år. Om gärningen ”är av mindre allvarlig art”, skall dock inte dömas till

 

ansvar. I 7 § skattebrottslagen finns en straffbestämmelse avseende

 

skatteredovisningsbrott. Påföljden är böter eller fängelse i högst sex

 

månader. Bestämmelsen omfattar bl.a. den som, i annat fall än som avses

 

i paragrafen om skattebrott (2 §), på annat sätt än muntligen lämnar oriktig

 

uppgift till myndighet. För ansvar krävs att uppgiften rör förhållande som

 

har betydelse för skyldigheten för honom eller annan att betala skatt.

 

Bestämmelsen omfattar även den som, i annat fall än som avses i

 

paragrafen om skattebrott, uppsåtligen underlåter att till myndighet lämna

 

en skriftlig uppgift om ett sådant förhållande. Detta ansvar för

 

underlåtenhet gäller dock endast under förutsättning att uppgiften skall

 

lämnas utan föreläggande eller anmaning och inte avser egen deklaration.

 

Den som av grov oaktsamhet gör sig skyldig till underlåtenhet döms enligt

 

8 § för vårdslös skatteredovisning. Påföljden är densamma som för de

 

uppsåtliga brotten, dvs. böter eller fängelse i högst sex månader. I ringa

 

fall skall inte dömas till ansvar, vare sig för uppsåtligt brott eller för

 

oaktsamhetsbrott. Till skillnad från vad som gäller för ansvar enligt 2 § för

 

skattebrott, förutsätter ansvar för skatteredovisningsbrott alltså inte att

 

förfarandet innebär fara för skatteundandragande eller motsvarande.

 

Vid flyttningar av beskattade varor i andra fall än genom

 

distansförsäljning ska i dag en anmälan göras före flyttning påbörjas. Det

 

har i tidigare lagstiftningsärende (prop. 2002/03:10 s. 46) konstaterats att

 

det finns skäl att betrakta en sådan anmälan som en sådan uppgift som

 

avses i skattebrottslagen. Den som inte lämnar en anmälan kan alltså i

 

princip fällas till ansvar enligt 2 § skattebrottslagen för skattebrott, om

 

underlåtenheten ger upphov till fara för att skatt undandras det allmänna.

 

Om underlåtenheten inte ger upphov till sådan fara, torde det i princip

 

kunna komma i fråga att fälla till ansvar enligt 7 § skattebrottslagen för

 

skatteredovisningsbrott. I det aktuella lagstiftningsärendet konstaterades

 

dock att det i många fall i praktiken kan vara svårt att bevisa såväl faran

 

för skatteundandragande som uppsåt som täcker denna fara om

 

deklarationsskyldigheten inträder senare än tidpunkten för skattskyldighet.

 

Den som kontrolleras med stöd av LPK i samband med att en vara förs in

 

till landet kan i regel hävda att denne avser att deklarera inom föreskriven

 

tid, vilket vid den tidpunkten i allmänhet var inom fem dagar från

 

införseln. I sådant fall blir det mycket svårt att styrka faran för

 

skatteundandragande eller uppsåtet till det. Det föreslogs därför att om den

 

som är skattskyldig när en beskattad vara förs in eller tas emot på annat

 

sätt än genom distansförsäljning inte ställt föreskriven säkerhet ska

274

deklarationen lämnas senast vid den skattepliktiga händelsen. Detsamma

föreslogs för distansförsäljare som inte företräds av en godkänd skatterepresentant. (jfr prop. 2002/03:10 s. 46). Eftersom den som inte anmält en flyttning i de flesta fall inte heller deklarerar för varorna har anmälningsskyldigheten härigenom i praktiken förlorat sin betydelse i fråga om skattebrottslagen.

Införandet av det nya förfarandet för beskattade varor innebär att den tidigare anmälningsskyldigheten tas bort och ersätts av en skyldighet att anmäla sig för registrering som certifierad mottagare eller tillfälligt certifierad mottagare samt en skyldighet för avsändaren att anmäla flyttningen i EMCS. Om inte dessa skyldigheter har fullgjorts är inte flyttningen tillåten enligt punktskattedirektivet. Den certifierade mottagarens deklarationsskyldighet är också direkt kopplad till att denne har anmält sig för registrering. Registreringen och den efterföljande anmälan av flyttningen i EMCS syftar till att skapa förutsättningar för Skatteverket och Tullverket att kontrollera att skatt betalas genom transportkontroll och annan riktad kontroll mot aktören. Den anmälan för registrering som ska göras av den som avser att ta emot varor som ska flyttas under förfarandet för beskattade varor får anses utgöra en sådan uppgift som omfattas av 2 § skattebrottslagen. Vid underlåtenhet att anmäla sig för registrering föreligger, till skillnad från vad som gäller enligt nuvarande bestämmelser vid underlåtenhet att fullgöra anmälningsskyldigheten, ingen deklarationsskyldighet. Detta beror på att flyttningen inte är tillåten under direktivet. I stället kan oegentlighets- beskattning ske genom särskilt beslut av Skatteverket eller Tullverket om varorna förs in i Sverige (se avsnitt 7.5. och ovan). Om aktören inte anmält sig för registrering kommer flyttningen inte heller kunna anmälas i EMCS. Risken för skatteundandragande är därmed uppenbar eftersom aktören genom att inte anmäla sig har skapat en situation där Skatteverket vare sig före eller efter flyttningen har ägt rum kommer få information om denna. De praktiska problem som nämnts ovan vad avser att bevisa fara för skatteundandragande bedöms därmed inte föreligga om någon anmälan för registrering som certifierad mottagare eller tillfälligt certifierad mottagare inte gjorts.

Den som är certifierad avsändare eller tillfälligt certifierad avsändare har inte något ansvar att betala skatt i denna egenskap. Skyldigheten att anmäla sig för registrering kan därmed i detta fall inte anses ha en sådan påverkan på egen skattskyldighet att bestämmelserna om skattebrott blir tillämpliga.

Utöver en skyldighet för avsändare och mottagare att anmäla sig för registrering föreligger också en skyldighet för avsändaren att anmäla flyttningen i EMCS. Detta har en viktig kontrollfunktion för myndig- heterna och möjliggör riktade kontroller av aktören och flyttningen. Även om aktörerna har uppfyllt sina skyldigheter att registrera sig kan det diskuteras om det inte finns skäl att även betrakta skyldigheten att anmäla flyttningar av beskattade varor i EMCS som en sådan uppgift som har betydelse för skyldigheten för annan att betala skatt i skattebrottslagens mening. Om flyttningarna inte anmäls i EMCS är de nämligen inte tillåtna under punktskattedirektivet och kommer inte att omfattas av den certifierade mottagarens skattskyldighet och deklarationsskyldighet. Skatteverket kommer således inte från aktörerna få kännedom om flyttningarna vare sig före eller efter de har ägt rum. Skyldigheten att anmäla flyttningen i EMCS åligger dock avsändaren och i de fall det är

Prop. 2021/22:61

275

Prop. 2021/22:61 fråga om en svensk certifierad avsändare är det därmed inte Sverige som har beskattningsrätt för varorna utan den medlemsstat där den certifierade mottagaren är registrerad varför 2 § skattebrottslagen inte är tillämplig. Bestämmelsen om skatteredovisningsbrott i 7 § skattebrottslagen torde dock kunna bli tillämplig (jfr prop. 1995/96:170 s. 166).

Även vid distansförsäljning föreligger en skyldighet för den som ska bedriva distansförsäljning att anmäla sig för registrering. En bristande registrering innebär att skattskyldigheten i stället faller på mottagaren. Genom förslagen i avsnitt 7.4. införs en skyldighet för mottagaren att, innan varorna flyttas från det andra EU-landet, anmäla flyttningen till Skatteverket. En sådan anmälan torde vara av sådan karaktär som ovan diskuteras. I praktiken blir detta dock mindre relevant eftersom en bristande anmälningsskyldighet innebär att deklarationsskyldigheten, såsom i dag, föreligger direkt när varan förs in till Sverige. Någon skillnad i fråga om tillämpning av bestämmelserna om skattebrott uppkommer därmed inte i förhållande till i dag. Om anmälningsskyldigheten fullgörs är aktören skyldig att redovisa skatt för varorna först efter mottagandet och det är således först vid en bristande redovisning av skatten efter mottagandet som frågan om skattebrott i praktiken kommer att bli aktuell. I dessa fall har Tullverket och Skatteverket genom den fullgjorda anmälningsskyldigheten möjlighet att känna till flyttningen av varorna och följa upp om betalning sker eller inte av skatten.

Lagförslag

Förslagen medför vissa anpassningar i 5 kap. 5 § NLTS, 5 kap. 5 § NLAS och nya 4 b kap. 5 § LSE, införande av nya 2 kap. 1 c §§ och 4 kap. 1 a– 1 c § LPK samt ändring i 1 kap. 1, 4, 5 a och 6 §§, 2 kap. 2 och 6 §§, 4 kap. 1 och 2 §§ och 5 kap. 4 § LPK.

9Bättre överensstämmelse med tullförfarandet i samband med import och export

9.1Nya definitioner av import och otillåten införsel

Regeringens förslag: Det nya punktskattedirektivets definitioner av import och otillåten införsel införs i svensk rätt. Definitionen ska även omfatta införsel av unionsvaror från territorier inom unionens tullområde men utanför Europeiska unionens punktskatteområde. Utformningen av bestämmelserna om skattskyldighet vid import förändras och skattskyldigheten kopplas närmare till den som är deklarant enligt tullagstiftningen. En ny lag om Europeiska unionens punktskatteområde införs.

Promemorians förslag överensstämmer med regeringens.

276

Remissinstanserna: Tullverket anser att det bör övervägas om det krävs en särskild reglering i vissa fall då unionsvaror från särskilda skatteområden förs in genom otillåten införsel.

Övriga remissinstanser har inte yttrat sig särskilt i denna del.

Skälen för regeringens förslag: I artikel 3.7 i rådets direktiv (EU) 2020/262 av den 19 december 2019 om allmänna regler om punktskatt, nedan kallat nya punktskattedirektivet, har en ny definition av import lagts in. Den nya definitionen innebär att med import avses varors övergång till fri omsättning i enlighet med artikel 201 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen, nedan kallat unionstullkodexen. Den nya definitionen av import föreslås införas i den svenska lagstiftningen.

Den nya definitionen föranleds av ändringar i unionstullkodexen. De tidigare begreppen suspensiva tullförfarandena och suspensiva tullarrangemangen har tagits bort eftersom de inte längre används i unions- tullkodexen. För motsvarande situationer exempelvis transit eller tillfällig lagring används i unionstullkodexen i stället andra begrepp, exempelvis begreppet särskilda förfaranden. En vara som omfattas av andra tullförfaranden vid import är inte hänförd till förfarandet för övergång till fri omsättning och kommer därmed inte att omfattas av begreppet import i nya punktskattedirektivet så länge den är placerad under det förfarandet. Den nya definitionen är således inte avsedd att ändra tidpunkten för när en vara anses vara importerad utan att uppdatera bestämmelserna i rådets direktiv 2008/118/EG av den 16 december 2008 om allmänna regler för punktskatt och om upphävande av direktiv 92/12/EEG, nedan kallat punktskattedirektivet, utifrån unionstullkodexen. Liksom tidigare är det ingen skillnad på om en vara går direkt från ett tredjeland till Sverige eller om importen går via ett annat EU-land.

En betydande skillnad mellan den nya definitionen och den tidigare definitionen finns dock vad gäller varor som förs in från tredjeland utan att hänföras till ett tullförfarande. Den tidigare definitionen av import omfattade samtliga varor som fördes in från tredjeland utan att omfattas av ett suspensivt tullförfarande eller tullarrangemang. Den nya definitionen av import förutsätter att varorna har hänförts till förfarandet för övergång till fri omsättning. En vara som, avsiktligt eller oavsiktligt, inte hänförs till förfarandet för övergång till fri omsättning kommer därmed inte att omfattas av begreppet ”import” i punktskattelagstiftningarna. För att hantera dessa varor har i direktivet införts begreppet ”otillåten införsel”. Med ”otillåten införsel” avses enligt artikel 3.8 införsel till unionens territorium av varor som inte har hänförts till förfarandet för övergång till fri omsättning enligt artikel 201 i unionstullkodexen och för vilka en tullskuld enlighet med artikel 79.1 i unionstullkodexen har uppkommit eller skulle ha uppkommit om varorna hade varit belagda med tullar. Otillåten införsel omfattar genom hänvisningen till artikel 79.1 bl.a. situationer där skyldigheterna enligt tullagstiftningen inte uppfyllts för icke-unionsvaror som förs in i unionens tullområde och situationer där varor undandras från tullövervakning eller något av de särskilda förfarandena. Med tullagstiftning förstås såväl Europeiska unionens tullagstiftning enligt artikel 5.2 i unionstullkodexen som svenska tullförfattningar, vilket även motsvarar hur begreppet används i 1 kap. 3 §

Prop. 2021/22:61

277

Prop. 2021/22:61

tullagen (2016:253). Det nya begreppet ”otillåten införsel” och dess

 

definition föreslås införas i den svenska lagstiftningen.

 

Europeiska unionens punktskatteområde skiljer sig i vissa avseenden åt

 

från unionens tullområde. Vad som utgör unionens tullområde framgår av

 

artikel 4 i unionstullkodexen. Enligt artikel 4.2 i nya punktskattedirektivet

 

ska direktivet inte tillämpas på vissa områden, bl.a. Kanarieöarna och

 

Åland, vilka ingår i unionens tullområde. I den nuvarande lagstiftningen

 

omfattar definitionen av import att varor förs in från tredjeland, vilket

 

enligt lagstiftningen är definierat som länder och områden utanför

 

Europeiska unionens punktskatteområde. Den nya definition av import är

 

i detta hänseende annorlunda utformad och omfattar endast varor som

 

hänförts till förfarandet för övergång till fri omsättning. Varor som förs in

 

från områden inom unionens tullområde är normalt unionsvaror och

 

hänförs därmed inte till förfarandet för övergång till fri omsättning.

 

Av artikel 2.1 i nya punktskattedirektivet följer dock att de formaliteter

 

som anges i unionens tullbestämmelser för införsel av varor till unionens

 

tullområde i tillämpliga delar ska gälla vid införsel av varor till unionens

 

punktskatteområde från något av dessa områden. Syftet med detta är att

 

varor som förs in från sådana områden ska, ur ett punktskatteperspektiv,

 

hanteras på samma sätt som varor som förs in från tredjeland, t.ex. kunna

 

flyttas vidare under uppskovsförfarandet från punktskatteområdets gräns.

 

För att säkerställa att även varor som förs in från områden som ligger

 

utanför unionens punktskatteområde men inom unionens tullområde

 

omfattas av definitionen av import bedöms det finnas behov av att införa

 

en ny reglering i svensk lagstiftning. För att underlätta för den som ska

 

tillämpa lagstiftningen föreslås att detta särskilt anges i definitionen av

 

import snarare än genom en generell bestämmelse motsvarande den i

 

artikel 2.1 i nya punktskattedirektivet. Det föreslås därför att det i

 

definitionen av import ska anges att med import avses även införsel av

 

unionsvaror från något av de territorier som ligger utan för

 

punktskatteområdet men inom unionens tullområde om de skyldigheter

 

som följer av tullagstiftningen vid sådan införsel har fullgjorts.

 

Utöver de ovan föreslagna ändringarna föreslås att de bestämmelser om

 

Europeiska unionens punktskatteområde som i dag finns i förordningen

 

(2011:443) om Europeiska unionens punktskatteområde överföras till en

 

ny lag om Europeiska unionens punktskatteområde. Den nya lagen förslås

 

utformas på samma sätt som den nuvarande förordningen och utgå från

 

bestämmelserna i det nya punktskattedirektivet. När förslaget till nytt

 

punktskattedirektiv lämnades och diskuterades hade Förenade kungarikets

 

utträde ur EU ännu inte ägt rum. Bestämmelserna i nya punktskatte-

 

direktivet motsvarar därför de som finns i punktskattedirektivet och har

 

inte anpassats till utträdet. Detta innebär att vissa bestämmelser i direktivet

 

kan vara inaktuella. Det bedöms dock inte lämpligt att i den svenska

 

lagstiftningen avvika från direktivets bestämmelser. Utformningen av

 

bestämmelsen om skattskyldighet vid import behöver vidare anpassas till

 

det nya begreppet otillåten införsel. I samband med detta föreslås att

 

bestämmelsen även utformas så att den närmare motsvarar direktivets

 

lydelse (artikel 7.1.d i nya punktskattedirektivet). Den som är skattskyldig

 

vid import är enligt direktivet deklaranten enligt definitionen i artikel 5.15

 

i unionstullkodexen eller varje annan person enligt artikel 77.3 i

278

unionstullkodexen. En motsvarande bestämmelse föreslås införas i de

svenska lagstiftningarna. Vad som avses med ”deklarant” föreslås anges Prop. 2021/22:61 bland definitionerna i inledningen av respektive lag. Begreppet används

även i samband med vissa bestämmelser om hantering av dokument inom uppskovsförfarandet.

Skattskyldig är normalt den som är deklarant vid tullförfarandet för de aktuella varorna. Denna person ska enligt unionstullkodexen vara gäldenärer för tullskulden. Någon skillnad i sak mot nuvarande bestäm- melser som innebär att den är skattskyldig som är skyldig att betala tullen bedöms inte uppkomma. Vad gäller otillåten införsel är den skattskyldig som är involverad i den otillåtna införseln. Skattskyldigheten för de fall där importen eller den otillåtna införseln sker från de territorier inom unionens tullområde som inte ingår i Europeiska unionens punktskatte- område, t.ex. Åland och Kanarieöarna, bör regleras särskilt. Även i dessa fall ska en tulldeklaration lämnas in enligt tullagstiftningen men någon skyldighet att betala tull föreligger inte. Bestämmelsen föreslås därför utformas så att skattskyldig är deklaranten eller den som hade varit skyldig att betala tull om varorna hade varit belagda med tull.

Vissa undantag från skattskyldighet vid otillåten införsel föreslås införas för att genomföra bl.a. artikel 6.3.d i nya punktskattedirektivet. Regeringen föreslår att det därvid särskilt bör anges vad som gäller vid införsel från territorier inom unionens tullområde, såsom t.ex. Åland.

I promemorian föreslogs vissa anpassningar av bestämmelserna om skattskyldighet och skattskyldighetens inträde med anledning av möjligheten att med stöd av ett sådant tillstånd för centraliserad klarering som avses i artikel 179 i unionstullkodexen ge in tulldeklaration i ett annat EU-land än det där varorna förs in. Dessa ändringar behandlas i ett annat lagstiftningsärende (propositionen Ändrat alkoholskattedirektiv och vissa andra ändringar, prop. 2021/22:23) och föreslås träda i kraft den 1 januari 2022. Den nya utformning av bestämmelsen om skattskyldighet vid import som föreslås ovan innebär att som skattskyldig pekas ut den som är deklarant enligt tullagstiftningen (eller vissa andra personer enligt unions- tullkodexen). Genom denna nya utformning bedöms det vara tydligt att skattskyldig, även vid användandet av ett tillstånd för centraliserad klarering, är den som är deklarant oavsett i vilket EU-land tulldeklaration ges in. Någon särskild bestämmelse avseende situationen där någon har tillstånd för centraliserad klarering bedöms därmed inte nödvändig efter det att det nya punktskattedirektivet har genomförts. Vad gäller skattskyldighetens inträde föreslås dock det i propositionen Ändrat alkoholskattedirektiv och vissa andra ändringar föreslagna förtydligandet av bestämmelserna behållas. Vid otillåten införsel har varan inte hänförts till förfarandet för övergång till fri omsättning. Den tullmässiga hanteringen bedöms i dessa fall ske i det land där varorna fysiskt förts in och frågan om centraliserad klarering blir därmed inte aktuell.

Lagförslag

Förslaget medför införandet av 1 kap. 7 och 8 §, 9 kap. 13 § och 10 kap.

17 § NLTS, 1 kap. 8 och 9 §§ och 9 kap. 13 § NLAS och nya 5 kap. 13 § och 6 kap. 7 § LSE och vissa anpassningar i 1 kap. 6, 10 och 11 §§, 9 kap.

14 och 15 §§, 10 kap. 18 och 19 §§ och 13 kap. 3 § NLTS, 1 kap. 7, 11

och 12 §§, 9 kap. 14 och 15 §§ och 13 kap. 3 § NLAS och 1 kap. 7 § och

279

Prop. 2021/22:61 nya 19 och 20 §§ samt nya 5 kap. 14 och 15 §§, 6 kap. 8 och 9 §§ och 12 kap. 2 § LSE. Förslaget medför vidare införandet av en ny lag om Europeiska unionens punktskatteområde.

9.2Möjlighet att avsluta en flyttning mot tullförfarandet för extern transitering

Regeringens förslag: Det införs en möjlighet att avsluta en uppskovsflyttning mot tullförfarandet för extern transitering.

Promemorians förslag överensstämmer med regeringens. Remissinstanserna: Ingen remissinstans har yttrat sig särskilt i denna

del.

Skälen för regeringens förslag: I artikel 226 i unionstullkodexen finns bestämmelser om s.k. extern transitering. Inom ramen för förfarandet för extern transitering får icke-unionsvaror befordras från en plats till en annan inom unionens tullområde. Förfarandet får även användas för unionsvaror i särskilda fall. Genom artikel 189.4 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2446 av den 28 juli 2015 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 vad gäller närmare regler avseende vissa bestämmelser i unionstullkodexen har införts bestämmelser som innebär att vid export av punktskattepliktiga varor som har tullstatus som unionsvaror får dessa varor hänföras till förfarande för extern transitering.

Det nuvarande punktskattedirektivet utgår från att varor ska omfattas av kontroll under punktskatteförfarandet fram till dess att de lämnar unionens punktskatteområde. Något utrymme för att avsluta punktskatteförfarandet vid en tidigare tidpunkt för varor som omfattas av tullkontroll finns därmed inte under nuvarande direktiv. I samband med framtagandet av förslaget till nytt punktskattedirektiv bedömdes det dock lämpligt att göra ett särskilt undantag för varor som omfattas av tullkontroll enligt förfarandet för extern transitering. För sådana varor bedömdes det att en tillräcklig kontroll kunde uppnås genom tullbestämmelserna. I det nya punktskattedirektivet har därför införts särskilda bestämmelser om att en flyttning under uppskovsförfarandet i samband med export får ske inte endast till en plats där varorna lämnar unionens territorium utan även till ett utförseltullkontor som samtidigt utgör avgångstullkontor för förfarandet för extern transitering (artikel 16.1.a.v). De svenska lagarna föreslås därför kompletteras med sådana bestämmelser.

Detta innebär att det införs en ny plats i listan över platser till vilka en flyttning under uppskovsförfarande får ske. I andra sammanhang är bestämmelser om uppskovsförfarandet direkt kopplade till fysiska platser där varor ska tas emot, såsom ett skatteupplag. Att platsen i artikel 16.1.a.v anges som utförseltullkontoret ska dock inte förstås som att varorna fysiskt behöver tas in på tullkontoret för att förutsättningarna för uppskovs- förfarandet ska vara uppfyllda. I stället gäller de regler som följer av tullagstiftningen för hur varor får hänföras till förfarandet för extern transitering. En flyttning under uppskovsförfarandet avslutas i dessa fall

280

när varorna enligt tullagstiftningen har hänförts till förfarandet för extern Prop. 2021/22:61 transitering.

För att underlätta för tillämparen föreslås även att det i det inledande kapitlet i respektive lag anges vad som vid tillämpning av lagarna avses med ”förfarandet för extern transitering”. Den föreslagna bestämmelsen innehåller en hänvisning till kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2446 av den 28 juli 2015 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 vad gäller närmare regler avseende vissa bestämmelser i unionens tullkodex. Hänvisningen föreslås vara dynamisk. Därigenom säkerställs att om möjligheten att tillämpa förfarandet för extern transitering för punktskattepliktiga varor skulle begränsas genom en ändring i nämnda delegerade förordning kommer detta även få genomslag på punktskatteförfarandet. Någon lucka mellan de två förfarandena uppkommer då inte.

När varorna hänförs till förfarandet för extern transitering blir de icke- unionsvaror (artikel 154 b i unionstullkodexen). Om varorna skulle lämna förfarandet för extern transitering ska dessa således på nytt hänföras till förfarandet för övergång till fri omsättning enligt artikel 201 i unionstullkodexen. Om så inte sker kan varorna beskattas enligt de i avsnitt 9.1 föreslagna nya bestämmelserna om beskattning vid otillåten införsel.

En komplettering föreslås även vad gäller den exportrapport som ska lämnas i det datoriserade systemet, EMCS, när flyttningen avslutas. Skatteverket ska vid sådana flyttningar, efter det att uppgifter erhållits från Tullverket om att varorna hänförts till förfarandet för extern transitering, lämna en exportrapport via EMCS.

Lagförslag

Förslaget medför vissa anpassningar i 1 kap. 10 §, 4 kap. 3 och 9 §§ och 5 kap. 11 § NLTS, 1 kap. 11 §, 4 kap. 3 och 9 §§ och 5 kap. 11 § NLAS och nya 1 kap. 19 §, 4 a kap. 2 och 7 §§ och 4 b kap. 11 § LSE.

9.3Förbättrade förutsättningar för kontroll vid export och import

Regeringens förslag: Vid flyttning under uppskovsförfarandet från en plats för import i Sverige som inte endast sker på en plats som även är godkänd som ett skatteupplag ska uppgift lämnas om den registrerade avsändaren och mottagaren av varorna och bevis för att avsikten är att varorna ska avsändas under uppskovsförfarandet. Uppgifterna ska lämnas till Tullverket. Vid centraliserad klarering får uppgifterna dock lämnas i den tulldeklaration som ges in i en annan medlemsstat.

Vid export ska deklaranten lämna den administrativa referenskoden eller en kopia av ersättningsdokumentet för de punktskattepliktiga varor som avses i exportdeklarationen till exportmedlemsstatens behöriga myndigheter.

281

Prop. 2021/22:61

282

Underrättelser om att varor för vilka en exportdeklaration har lämnats inte längre ska föras ut ur unionens tullområde ska utbytas mellan myndigheterna.

Promemorians förslag överensstämmer med regeringens. Remissinstanserna: Ingen remissinstans har yttrat sig särskilt i denna

del.

Skälen för regeringens förslag: I samband med såväl import som export sker det ett möte mellan punktskatteförfarande och tullförfarande. De olika förfarandena hanteras i olika datasystem och under olika regler. För att bl.a. säkerställa en mer enhetlig tillämpning mellan medlemsstaterna och förbättra förutsättningarna för att kontrollera att överföringen mellan de olika förfarandena sker korrekt införs vissa nya bestämmelser i direktivet.

Vid import undantas varor från att beskattas i samband med importen om de flyttas från platsen för import under uppskovsförfarandet. För att förbättra myndigheternas förutsättningar att kontrollera att varorna verkligen flyttas vidare under uppskovsförfarande anges i artikel 16.2 i nya punktskattedirektivet att varorna bara får flyttas under uppskovsförfarande om det lämnas uppgift om den registrerade avsändarens punktskatte- nummer och mottagarens punktskattenummer. I tillämpliga fall ska även lämnas bevis för att avsikten är att de importerade varorna ska avsändas från importmedlemsstatens territorium till en annan medlemsstats territorium. Medlemsstaterna får föreskriva att den senare uppgiften bara behöver lämnas på begäran. Kraven på uppgiftslämnande gäller dock inte om importen sker inom ett skatteupplag. Enligt direktivet är det deklaranten eller varje annan person som är direkt eller indirekt involverad i fullgörandet av tullformaliteter enligt artikel 15 i unionstullkodexen som ska lämna de ovan angivna uppgifterna.

Redan i dag begär Tullverket vid import att uppgift lämnas om uppskovsflyttningens administrativa referensnummer innan Tullverket avslutar importförfarandet. Detta för att verket ska kunna bedöma om förutsättningarna för undantag från skattskyldighet vid import är uppfyllda. Eftersom bestämmelser om uppgiftslämnande nu införs i direktivet bör bestämmelser om uppgiftslämnandet för varor som flyttas från en importplats i Sverige även införas i lagarna om tobaksskatt, alkoholskatt och skatt på energi. Bestämmelserna föreslås placeras i samband med de bestämmelser som anger när en flyttning får ske under uppskovsförfarandet.

För att det ska vara möjligt att i tillräcklig utsträckning säkerställa att varorna flyttas vidare under uppskovsförfarandet och att punktskatte- förfarandes regler om säkerheter och kontroll blir tillämpliga för varorna när de släpps från tullförfarandet anges i direktivet att bevis ska lämnas för att avsikten är att varorna ska avsändas från importmedlemsstatens territorium till en annan medlemsstats territorium. Vad gäller flyttningar som från platsen för import sker inom samma medlemsstat har inte direktivet någon särskild reglering utan det överlåts åt medlemsstaterna själva att bedöma behovet av information i de fallen. Regeringen föreslår dock att motsvarande bestämmelser införs för nationella flyttningar från platsen för import. Direktivet reglerar inte uttryckligen i vilken form detta bevis ska lämnas. I praktiken bedöms det dock normalt ske genom att

uppgift, precis som i dag, lämnas om den administrativa referenskod som har tilldelats det elektroniska administrativa dokumentet. Uppgifterna ska lämnas till Tullverket. Uppgifterna kommer liksom i dag normalt lämnas i tulldeklarationen.

I direktivet anges att uppgiftslämnandet ska ske ”utom när importen sker inom ett skatteupplag”. Med detta får förstås den situationen där varorna vid importen befinner sig i ett utrymme som även är godkänt som ett skatteupplag enligt punktskattereglerna. I det fallet sker inte någon fysisk förflyttning av varorna vid importen. Rent formellt får varorna dock anses flyttas under uppskovsförfarandet och en anmälan i EMCS ska göras på vanligt sätt. För att genomföra direktivets bestämmelse föreslås i den svenska lagstiftningen införas ett undantag från det särskilda uppgifts- lämnandet i de fall platsen för import är en plats som är godkänd som skatteupplag.

Enligt unionstullkodexen (artikel 179) kan det i vissa fall vara möjligt att efter godkännande lämna tulldeklarationen för varor som fysiskt befinner sig vid en svensk gräns till tullmyndigheterna i en annan medlemsstat, s.k. centraliserad klarering. De bestämmelser som nu införs bör där det behövs anpassas till de speciella förhållanden som gäller vid centraliserad klarering. Det uppgiftslämnande som föreslås ovan förutsätts normalt ske i tulldeklarationen, vilken vid centraliserad klarering ges in i en annan medlemsstat. Det är dock naturligt att uppgifterna även i dessa fall kan lämnas i tulldeklarationen i stället för att i särskild ordning behöva lämnas till Tullverket. Det föreslås därför att om tulldeklaration för varor som anmälts för import i Sverige ges in i en annan medlemsstat med stöd av ett tillstånd för centraliserad klarering får de aktuella uppgifterna lämnas i tulldeklarationen. Eftersom varorna i detta fall befinner sig i Sverige och uppskovsflyttningen ska påbörjas i Sverige ska de svenska bestämmelserna om vilka uppgifter som ska lämnas tillämpas även om uppgifterna lämnas i en tulldeklaration som ges in till en annan medlemsstats tullmyndighet.

Även vid export har det uppmärksammats att det finns anledning att förbättra förutsättningarna för att kontrollera att varor som omfattas av en uppskovsflyttning också omfattas av exportförfarandet enligt tullbestämmelserna. I det nya punktskattedirektivet har därför införts vissa nya bestämmelser om uppgiftslämnande och kontroll. Enligt artikel 21.2 ska deklaranten till exportmedlemsstatens behöriga myndigheter lämna den administrativa referenskoden för de punktskattepliktiga varor som avses i exportdeklarationen. Exportmedlemsstatens behöriga myndigheter ska enligt artikel 21.3 i nya punktskattedirektivet innan varorna frigörs för export kontrollera att uppgifterna i det elektroniska administrativa dokumentet stämmer överens med uppgifterna i exportdeklarationen. Vid bristande överensstämmelse mellan det elektroniska administrativa dokumentet och exportdeklarationen ska exportmedlemsstatens behöriga myndigheter enligt artikel 21.4 med hjälp av det datoriserade systemet underrätta avsändarmedlemsstatens behöriga myndigheter. En motsvarande skyldighet för deklaranten finns även i artikel 26.5 i de fall ersättningsdokument används när flyttningen påbörjas.

Skyldigheten för deklaranten att lämna den administrativa referens- koden eller ersättningsdokumentet föreslås införas i lagarna om tobaks- skatt, alkoholskatt och skatt på energi i anslutning till bestämmelserna om

Prop. 2021/22:61

283

Prop. 2021/22:61 hantering av flyttningar i EMCS. På det sättet framgår det tydligt för den som söker information kring hur en flyttning ska hanteras, vilka skyldigheter som ankommer på denne. Uppgiften ska lämnas till Tullverket om Sverige är exportmedlemsstat. Den kontroll som avses i artikel 21.3 i nya punktskattedirektivet bedöms kunna hanteras på samma sätt som Tullverkets normala riskbaserade kontrollverksamhet fram till dess det eventuellt föreligger tekniska, kostnadsmässiga och administrativa förutsättningar för en automatiserad elektronisk verifikation av överensstämmelsen.

En annan aspekt som i arbetet inför förslaget till nytt punktskattedirektiv identifierades som problematisk var flyttningar som deklarerats för export men där varorna av någon anledning därefter inte kommit att exporteras. I dessa situationer har det uppmärksammats att det i dag förekommer att behöriga myndigheter på punktskattesidan inte får information om att varorna aldrig kommit att lämna EU. För att minska dessa problem har det i nya punktskattedirektivet införts ett nytt förfarande för information i EMCS när varor inte längre ska exporteras. I artikel 21.5 anges att om varorna inte längre ska föras ut ur unionens tullområde ska exportmedlemsstatens behöriga myndigheter med hjälp av det datoriserade systemet underrätta avsändarmedlemsstatens behöriga myndigheter om det så snart som de blir medvetna om att varorna inte längre kommer att föras ut ur unionens tullområde. De behöriga myndigheterna i avsändarmedlemsstaten ska utan dröjsmål vidarebefordra denna underrättelse till avsändaren. När underrättelsen har mottagits ska avsändaren, beroende på vad som är lämpligt, återkalla det elektroniska administrativa dokumentet i enlighet med artikel 20.6 eller ändra varornas destination i enlighet med artikel 20.7. Bestämmelser om den nya underrättelsen bör införas i den svenska lagstiftning. Mot bakgrund av den nära kopplingen mellan myndigheternas underrättelse och avsändarens skyldigheter att i EMCS efter mottagen underrättelse vidta åtgärder bör bestämmelserna placeras i lagarna om tobaksskatt, alkoholskatt och skatt på energi. I likhet med vad som i dag gäller vid lämnande av exportrapporter i EMCS bör det anges att det är Skatteverket som ska lämna respektive vidarebefordra underrättelsen i EMCS till avsändaren. Detta efter att ha erhållit information från Tullverket eller, i de fall någon annan medlemsstat är exportmedlemsstat, exportmedlemsstatens behöriga myndigheter.

Lagförslag

Förslagen medför införandet av 4 kap. 8 § och 5 kap. 7, 8 och 15 §§ NLTS, 4 kap. 8 § och 5 kap. 7, 8 och 15 §§ NLAS och nya 4 a kap. 6 § och 4 b kap. 7, 8 och 15 §§ LSE och anpassningar i 5 kap. 2, 16 och 17 §§ NLTS och 5 kap. 2, 16 och 17 §§ NLAS och nya 4 b kap. 1, 16 och 17 §§ LSE.

284

10

Andra ändringar med anledning av det

Prop. 2021/22:61

 

nya punktskattedirektivet

10.1Partiella förluster till följd av varornas beskaffenhet

Regeringens förslag: Skatt ska inte betalas för det som gått förlorat vid partiella förluster till följd av varornas beskaffenhet. Om förlusten inträffar vid en flyttning under uppskovsförfarande till eller från ett annat EU-land ska detta gälla i den utsträckning förlusten understiger den av kommissionen beslutade gemensamma tröskeln för partiella förluster av sådana varor. Detsamma gäller om förlusten inträffar vid en flyttning av beskattade varor som antingen sker under förfarandet för beskattade varor eller genom distansförsäljning. Skatt ska dock betalas för den del av en partiell förlust till följd av varornas beskaffenhet som överskrider den gemensamma tröskeln för partiella förluster av sådana varor.

Skatt ska inte heller betalas om förlusten inträffar när varorna hanteras under uppskovsförfarandet inom Sverige. Den som gör gällande att varorna förstörts ska då på ett tillfredsställande sätt visa detta för Skatteverket. Detsamma föreslås gälla om det saknas gemensamma trösklar för vissa varor.

Undantaget för varor som fullständigt förstörts eller oåterkalleligen gått förlorade genom oförutsedda händelser eller force majeure utvidgas till att omfatta alla flyttningar under förfarandet för beskattade varor eller genom distansförsäljning.

Undantag för förluster till följd av oförutsedda händelser eller force majeure eller varornas beskaffenhet införs även i fråga om bestämmelserna om oegentlighetsbeskattning.

Regeringens bedömning: Det bör inte införas en särskild tröskel för partiella förluster som sker under uppskovsförfarandet i skatteupplag eller vid flyttningar inom Sverige.

Promemorians förslag och bedömning överensstämmer huvudsakligen med regeringens. Promemorians förslag till lagtext innehåller dock skrivningar om bl.a. Skatteverkets möjlighet att vägra godta en förlust.

Remissinstanserna: Skatteverket anför att nya punktskattedirektivets bestämmelser om tröskelvärden för partiella förluster till följd av varornas beskaffenhet kan genomföras tydligare och bättre än vad som föreslås i promemorian.

Drivkraft Sverige, Energigas Sverige och Näringslivets skatte- delegation, till vars yttrande Svenskt Näringsliv ansluter sig, är positiva till att det införs bestämmelser om tröskelvärden. Drivkraft Sverige efterfrågar en dialog mellan Skatteverket och verksamhetsutövaren. Näringslivets skattedelegation anser att det är önskvärt att det även införs harmoniserade tröskelvärden för förflyttningar som omfattas av EMCS och som sker inom Sverige med möjlighet att tillämpa generösare regler.

285

Prop. 2021/22:61

Energiföretagen Sverige anser föreslagna regler är svårtillgängliga att

 

förstå hur de kommer tillämpas i praktiken.

 

Sprit och Vinleverantörsföreningen, i vars yttrande Företagarna

 

instämmer, anför bl.a. att det är svårt att förstå rimligheten i beskattning

 

om förlusten överstiger tröskelvärdet.

 

Övriga remissinstanser har inte yttrat sig särskilt i denna del.

 

Skälen för regeringens förslag och bedömning: Av rådets direktiv

 

2008/118/EG av den 16 december 2008 om allmänna regler för punktskatt

 

och om upphävande av direktiv 92/12/EEG, nedan kallat punktskatte-

 

direktivet, (artikel 7.4 och 7.5) följer att som ett frisläppande för

 

konsumtion inte betraktas att punktskattepliktiga varor blivit fullständigt

 

förstörda eller oåterkalleligen gått förlorade inom ramen för ett

 

uppskovsförfarande på grund av varans egen beskaffenhet, oförutsedda

 

omständigheter eller force majeure eller som en följd av de behöriga

 

myndigheternas medgivande. Varje medlemsstat ska upprätta sina egna

 

bestämmelser och villkor för att fastställa dessa förluster.

 

Ett vanligt exempel på förluster till följd av varans beskaffenhet är sådan

 

avdunstning som kan förekomma när energiprodukter flyttas i bulk.

 

Storleken på dessa förluster är beroende av olika faktorer såsom varans

 

fysiska och kemiska egenskaper, transportsätt, avstånd och tid för

 

transporten och temperatur i omgivningen. I vissa medlemsstater har olika

 

former av tröskelvärden eller tillåtna avvikelser fastställts, mer eller

 

mindre detaljerat utifrån olika varor och andra faktorer. I andra

 

medlemsstater, såsom i Sverige, bedöms den uppkomna avvikelsen från

 

fall till fall. För att jämka ihop medlemsstaternas tillämpning av

 

bestämmelserna om partiella förluster på grund av varornas beskaffenheter

 

och underlätta för aktörerna och medlemsstaterna föreslog kommissionen

 

att det genom det nya punktskattedirektivet skulle införas bestämmelser

 

om en gemensam tröskel för partiella förluster.

 

Av artikel 6.7 i rådets direktiv (EU) 2020/262 av den 19 december 2019

 

om allmänna regler om punktskatt, nedan kallat nya punktskattedirektivet,

 

följer att partiella förluster till följd av varornas beskaffenhet som inträffar

 

vid en flyttning mellan medlemsstaterna under ett uppskovsförfarande inte

 

ska betraktas som ett frisläppande för konsumtion i den utsträckning som

 

förlustens storlek underskrider den gemensamma tröskeln för partiella

 

förluster av sådana punktskattepliktiga varor. Den del av en partiell förlust

 

som överskrider den gemensamma tröskeln för partiella förluster av

 

sådana punktskattepliktiga varor ska betraktas som ett frisläppande för

 

konsumtion. På motsvarande sätt följer av artikel 45.2 att partiella förluster

 

av beskattade varor till följd av varornas beskaffenhet som inträffar under

 

varornas transport i territoriet för en annan medlemsstat än den

 

medlemsstat där de frisläppts för konsumtion ska skattskyldighet för

 

punktskatt inte inträda när förlustens storlek underskrider den

 

gemensamma tröskeln för partiella förluster för sådana varor. I båda fallen

 

finns det ett undantag för situationer där en medlemsstat har rimlig

 

anledning att misstänka bedrägeri eller oegentligheter.

 

De gemensamma trösklarna ska enligt artikel 6.10 fastställas av

 

kommissionen i delegerade akter med beaktande av bl.a. varornas

 

beskaffenhet och fysiska och kemiska egenskaper, omgivnings-

 

temperaturen under flyttning, avståndet för flyttningen eller den tid som

286

ägnades åt flyttningen, angivande av respektive punktskattepliktig varas

gemensamma tröskel för partiella förluster som procentandel av den totala mängden och andra relevanta aspekter avseende transport av varorna. Om gemensamma trösklar saknas ska medlemsstaterna fortsätta att tillämpa de nationella bestämmelserna.

Av artikel 6.8 framgår vidare att en medlemsstat får fastställa egna regler för behandling av partiella förluster till följd av varornas beskaffenhet inom ramen för ett uppskovsförfarande som inte omfattas av artikel 6.7. Detta kan t.ex. bli aktuellt för förluster som sker vid flyttningar under uppskovsförfarande inom en medlemsstat eller när varorna förvaras i ett skatteupplag.

Bestämmelserna i nya punktskattedirektivet medför vissa ändringar i nuvarande bestämmelser i lagarna om tobaksskatt, alkoholskatt och skatt på energi. Nya bestämmelser föreslås införas i NLTS, NLAS och LSE för att hantera partiella förluster till följd av varornas beskaffenhet. Inom uppskovsförfarandet ska de gemensamma trösklar som fastställs på EU- nivå tillämpas vid flyttningar till eller från en plats i ett annat EU-land. Normalt kommer detta främst bli aktuellt om det vid ankomsten av varor som flyttas från ett skatteupplag eller platsen för import i ett annat EU- land till en mottagare i Sverige visar sig finnas en brist. Vid flyttningar av beskattade varor tillämpas de gemensamma trösklarna vid flyttningar som sker under förfarandet för beskattade varor och vid distansförsäljning.

Även i de fall de gemensamma trösklarna är tillämpliga får det anses åligga den enskilde att visa att det föreligger en brist och bristens storlek. Om en godtagbar mätutrustning används kan den enskildes mätning vid lossningen av varorna normalt läggas till grund för bedömningen av bristens storlek. Om förlusten ryms inom en gemensam tröskel enligt kommissionens delegerade akt ska beskattning inte ske. Om förlusten till följd av varornas beskaffenhet överstiger den gemensamma tröskeln ska beskattning ske av den del som överstiger tröskeln.

Skatteverket framför i sitt remissyttrande att det finns anledning att ytterligare tydliggöra bestämmelserna om partiella förluster och hur dessa hör ihop med bestämmelserna om skattskyldighet och skattskyldighetens inträde.

Såsom Skatteverket noterar uppkommer frågan om att skattebefria partiella förluster normalt då det vid mottagandet av en flyttning i mottagningsrapporten har gjorts en notering om att det saknas varor när flyttningen ankommer till sin destination. Om en sådan notering är felaktig i den mening att det faktiskt inte föreligger någon förlust, är bestämmelserna om partiella förluster inte tillämpliga. Att det faktiskt föreligger en förlust är en grundläggande förutsättning för skattebefrielsen.

Om Skatteverket inte godtar uppgiften om att det föreligger en förlust ska varorna omfattas av beskattning enligt de bestämmelser som normalt gäller för den aktuella situationen. Det innebär att om varorna tas emot av exempelvis en registrerad varumottagare eller av en upplagshavare på en direkt leveransplats ska varorna tas upp i aktörens deklaration.

Såsom Skatteverket påtalar kan det även förekomma situationer där det visserligen faktiskt föreligger en förlust, men där förlusten inte är en följd av varornas beskaffenhet. Om det exempelvis är så att varorna har avvikit genom att de har stulits eller lastats av på en annan plats under flyttningen ska dessa varor givetvis beskattas. Bestämmelsen om partiella förluster är inte tillämplig i ett sådant fall.

Prop. 2021/22:61

287

Prop. 2021/22:61

Bestämmelserna i direktivet om en gemensam tröskel får förstås som att

 

det i de fall som den enskilde visar att det föreligger en förlust och denna

 

understiger den gemensamma tröskeln föreligger en presumtion för att

 

denna förlust har uppkommit till följd av varans beskaffenhet. Förlusten

 

ska därmed normalt undantas utan vidare utredning. Detta innebär dock

 

inte att Skatteverket måste medge skattebefrielse om det inte föreligger

 

någon förlust eller om förlusten har andra orsaker än varornas

 

beskaffenhet. I nya punktskattedirektivet anges att partiella förluster ska

 

undantas om inte ”en medlemsstat har rimlig anledning att misstänka

 

bedrägeri eller oegentligheter”. I promemorian föreslogs att detta skulle

 

genomföras i de svenska lagarna genom en särskild bestämmelse om att

 

Skatteverket får vägra att godta en förlust som understiger den

 

gemensamma tröskeln för partiella förluster om det finns skälig grund att

 

anta att förlusten utgör ett led i ett skatteundandragande. Skatteverket har

 

i sitt yttrande föreslagit att denna bestämmelse även omfattar en sådan

 

situation som beskrivits ovan där det föreligger grund för beskattning

 

enligt bestämmelserna om oegentlighetsbeskattning därför att varorna t.ex.

 

har stulits under flyttningen.

 

Regeringen bedömer att syftet med direktivets bestämmelse i första hand

 

är att tydliggöra att det inte föreligger någon ovillkorlig rätt till undantag

 

för uppgivna förluster under de tröskelvärden som beslutas på EU-nivå.

 

Som ovan nämnts måste det faktiskt föreligga en förlust och denna förlust

 

bero på varornas beskaffenhet. Även om det föreligger en presumtion att

 

förluster under tröskelvärdet har sin grund i varornas beskaffenhet ska

 

beskattning ske om det framkommer att det t.ex. föreligger grund för

 

oegentlighetsbeskattning. Detta bedöms dock framgå direkt av den

 

föreslagna bestämmelsen om undantag för partiella förluster. Den i

 

promemorian föreslagna skrivningen liksom den av Skatteverket

 

föreslagna skrivningen bedöms i detta hänseende inte tillföra något i

 

materiellt hänseende. Sammantaget bedömer regeringen mot denna

 

bakgrund att det inte finns anledning att särskilt i den svenska

 

lagstiftningen genomföra direktivets skrivning om ”oegentlighet och

 

bedrägeri”.

 

Undantaget för partiella förluster gäller endast för den del av en partiell

 

förlust som understiger den gemensamma tröskeln. Om förlusten till följd

 

av varans beskaffenhet överstiger den gemensamma tröskeln ska den del

 

som överstiger tröskeln enligt direktivet ses som ett frisläppande för

 

konsumtion och den delen av förlusten ska därmed beskattas. Detta får

 

anses följa direkt av utformningen av den föreslagna bestämmelsen och

 

någon ytterligare upplysning om detta i lagtexten bedöms inte nödvändig.

 

Den i promemorian föreslagna upplysningen om detta föreslås således tas

 

bort. En följd av att förluster som överstiger tröskelvärdet ses som ett

 

frisläppande för konsumtion är att de ska beskattas. Eftersom förlusten får

 

anses ha skett under flyttningen får beskattning ske genom

 

bestämmelserna om oegentlighetsbeskattning, dvs. genom ett särskilt

 

beslut av Skatteverket. Motsvarande får anses gälla även förluster som

 

sker under flyttningar av beskattade varor.

 

Sprit och Vinleverantörsföreningen ifrågasätter rimligheten av att

 

förluster över tröskelvärdet ska beskattas. Regeringen konstaterar dock att

 

det följer direkt av artikel 6.7 andra meningen i nya punktskattedirektivet

288

att den del av en partiell förlust som överskrider den gemensamma tröskeln

ska betraktas som ett frisläppande för konsumtion. Detta gäller även om det i ett visst fall skulle framgå att även den överstigande delen är orsakad av varans beskaffenhet. Den delen av förlusten ska därmed beskattas.

Den kommunikation mellan Skatteverket och aktören som Drivkraft Sverige efterfrågar får i de fall Skatteverket tar initiativ till beskattning genom ett omprövningsbeslut eller ett beslut om oegentlighetsbeskattning ske inom ramen för detta ärende. Regeringen sker inte skäl att införa några särskilda bestämmelser i detta hänseende.

I de fall en partiell förlust till följd av varornas beskaffenhet uppstår för varor som befinner sig under uppskovsförfarandet i andra fall än de som nämns ovan, dvs. om varan befinner sig i ett skatteupplag eller under flyttning inom Sverige, får enligt direktivet nationella regler tillämpas. Den nuvarande lagstiftningen innebär att en bedömning av om det föreligger en förlust till följd av varornas beskaffenhet i dessa fall får göras från fall till fall. Det bedöms inte finnas skäl att föreslå någon annan reglering, t.ex. en nationell tröskel för sådana partiella förluster. Vad Näringslivets skattedelegation anför medför inte någon annan bedömning. Bestämmelsen för partiella förluster föreslås därför i dessa fall utformas på motsvarande sätt som i dag vilket innebär att den som gör gällande att det föreligger en partiell förlust ska på ett tillfredsställande sätt visa detta för Skatteverket.

De gemensamma trösklarna för olika varor kommer att fastställas av kommissionen i en delegerad akt. Denna är direkt tillämplig och behöver därmed inte genomföras i nationell lagstiftning. Om det inte finns någon sådan delegerad akt eller om den delegerade akten inte omfattar en viss vara får medlemsstaterna även fortsättningsvis tillämpa sina nationella bestämmelser. En särskild bestämmelse om detta föreslås införas som innebär att bestämmelserna för nationella flyttningar inom uppskovs- förfarandet ska tillämpas i dessa fall.

Energiföretagen Sverige anser att föreslagna regler är svårtillgängliga att förstå hur de kommer tillämpas i praktiken när det gäller till exempel hantering av förluster av bränslen. Energigas Sverige menar att det i avsaknad av färdigt förslag från Europeiska kommissionen ännu inte går att ta slutlig ställning i denna fråga. Båda remissinstanserna har efterfrågat ytterligare samråd innan tröskelvärdena beslutas och om hur de ska implementeras för svensk del. Regeringen har förståelse för att det upplevs som oklart vad som kommer att gälla eftersom den delegerade akten ännu inte är beslutad. Fram till dess att en sådan delegerad akt har beslutats gäller dock samma regler som i dag. Såsom nämnts ovan fastställs de närmare tröskelvärdena för respektive varuslag genom beslut av Europeiska kommissionen i en delegerad akt. Någon ytterligare implementering bedöms inte nödvändig i svensk lagstiftning eftersom de tröskelvärden som fastställs i kommissionens delegerade akt kommer att gälla direkt.

Artiklarna 9 och 45 i nya punktskattedirektivet får förstås som att händelser som innebär att varor förstörs till följd av oförutsedda händelser eller force majeure inte ska anses utgöra en oegentlighet. I dessa fall bör således inte beskattning ske enligt bestämmelserna om oegentlighets- beskattning. Det föreslås att särskilda bestämmelser om detta läggs in i samband med bestämmelserna om oegentlighetsbeskattning. Dessa bestämmelser föreslås även omfatta partiella förluster. Mot bakgrund av

Prop. 2021/22:61

289

Prop. 2021/22:61 risken för skatteundandragande föreslås dock inte undantaget för varor som blivit fullständigt förstörda under tillsyn av Skatteverket vara tillämpligt i dessa fall.

Lagförslag

Förslagen medför införandet av 2 kap. 17 och18 §§ och 9 kap. 29 § NLTS, 2 kap. 15 och 16 §§ och 9 kap. 29 § NLAS och nya 2 kap. 16 och 17 §§ och 5 kap. 26 § LSE och anpassningar av 2 kap. 16 § NLTS, 2 kap. 14 § NLAS och nya 2 kap. 15 § LSE.

10.2Flyttningar av energiprodukter via fasta rörledningar

Regeringens förslag: Ett undantag från kraven på säkerhet införs för flyttningar av energiprodukter via fasta rörledningar under uppskovs- förfarandet.

Promemorians förslag överensstämmer med regeringens. Remissinstanserna: Energigas Sverige är positiva till att detta undantag

tydliggörs i det nya punktskattedirektivet.

Övriga remissinstanser har inte yttrat sig särskilt i denna del.

Skälen för regeringens förslag: I det nuvarande punktskattedirektivet (artikel 18.4.b) finns det en möjlighet för medlemsstaterna att göra undantag från kravet på säkerhet för flyttningar av energiprodukter under uppskovsförfarande om flyttningen sker till sjöss eller via fasta rörledningar. En förutsättning för detta är att övriga berörda medlemsstater samtycker till detta. Sådana flyttningar som sker via fasta rörledningar har dock bedömts normalt ske under sådana förutsättningar att undantag kan medges. I nya punktskattedirektivet har därför införts en ny bestämmelse i artikel 17.2 enligt vilken det för flyttningar av energiprodukter via fasta rörledningar inte ska krävas någon säkerhet utom under vederbörligen motiverade omständigheter. Detta innebär att för sådana flyttningar krävs inte längre övriga medlemsstaters samtycke. För flyttningar av energiprodukter till sjöss har däremot bestämmelsen överförts oförändrad till nya punktskattedirektivet (artikel 17.5). En ny bestämmelse motsvarande direktivets artikel 17.2 föreslås införas i lagen (1994:1776) om skatt på energi.

Lagförslag

Förslaget medför anpassning av nya 4 kap. 19 § LSE.

290

11

Undantag från punktskatt och

Prop. 2021/22:61

 

mervärdesskatt för vissa ändamål

Regeringens förslag: Det införs bestämmelser om mervärdesskatt när det gäller väpnade styrkor som deltar i en försvarsinsats för att genomföra en unionsverksamhet inom ramen för den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken. Omsättning avsedd för sådana styrkor tillhörande ett annat EU-land än destinationslandet undantas från skatteplikt. Sådana styrkor tillhörande andra EU-länder ges rätt till återbetalning av ingående skatt som hänför sig till förvärv av varor och tjänster och från skatteplikt undantas import av varor som görs av denna typ av styrkor. Med unionsinternt förvärv likställs under vissa förutsättningar att någon för över en vara från ett annat EU-land till Sverige om varan används av de väpnade styrkorna.

Det införs även bestämmelser om återbetalning av tobaksskatt, alkoholskatt, skatt enligt lagen om skatt på energi och skatt enligt lagen om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter när det gäller varor som har förvärvats av väpnade styrkor som tillhör ett annat EU-land, om dessa styrkor deltar i försvarsinsatser för att genomföra en unionsverksamhet inom ramen för den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken. Det införs även vissa bestämmelser om flyttning av skattepliktiga varor under uppskovsförfarande.

Promemorians förslag överensstämmer med regeringens.

Remissinstanserna: Försvarets materielverk, Försvarsmakten,

Säkerhets- och försvarsföretagen och Totalförsvarets forskningsinstitut

 

har inte några synpunkter på eller invändningar mot förslaget. Skatteverket

 

har vissa författningstekniska synpunkter.

 

Övriga remissinstanser har inte yttrat sig särskilt i denna del.

 

Skälen för regeringens förslag: Enligt rådets direktiv 2006/112/EG av

 

den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt,

 

nedan kallat mervärdesskattedirektivet, gäller att undantag från

 

mervärdesskatt, på vissa villkor, medges för varor och tjänster som

 

levereras eller tillhandahålls till och varor som importeras av de väpnade

 

styrkorna i varje stat som är part i Nordatlantiska fördraget, kallat Nato,

 

när dessa styrkor deltar i de gemensamma försvarsansträngningarna

 

utanför den egna staten (artiklarna 22, 143.1 h, samt 151.1 c och d). Vidare

 

gäller sedan tidigare enligt rådets direktiv 2008/118/EG av den 16

 

december 2008 om allmänna regler för punktskatt och om upphävande av

 

direktiv 92/12/EEG, kallat punktskattedirektivet, undantag från punktskatt

 

för punktskattepliktiga varor som är avsedda att användas av de väpnade

 

styrkorna i varje stat som är part i Nordatlantiska fördraget, utom den

 

medlemsstat där punktskatten kan tas ut, för styrkornas eget bruk, för

 

civilpersonal som medföljer dem eller för försörjning av mässar och

 

marketenterier, med förbehåll för de villkor och begränsningar som

 

fastställts av värdmedlemsstaten (artikel 12.1).

 

I svensk rätt är mervärdesskattedirektivet genomfört genom mervärdes-

 

skattelagen (1994:200), förkortad ML. Enligt 3 kap. 31 § ML är omsätt-

 

ning av varor och tjänster som har ett annat EU-land som destinationsland

 

undantagen från skatteplikt, om

291

Prop. 2021/22:61

– omsättningen är avsedd för väpnade styrkor tillhörande någon annan

 

stat som är part i Nato än destinationslandet,

 

– varorna eller tjänsterna ska användas av dessa styrkor eller av den

 

civilpersonal som åtföljer dem eller användas för försörjning av deras

 

mässar eller marketenterier, och

 

– styrkorna deltar i de gemensamma försvarsansträngningarna.

 

Skattefriheten medges i den omfattning som frihet från mervärdesskatt

 

medges i destinationslandet för motsvarande omsättning.

 

I prop. 2004/05:15, genom vilken ovan angivna bestämmelse föreslogs

 

införas i ML, anges att övriga bestämmelser om skattefrihet för Natos

 

väpnade styrkor inte är tillämpliga för Sveriges del eftersom Sverige inte

 

är medlem i Nato (s. 46). Reglerna föreslogs därför inte införas i svensk

 

rätt.

 

I april 2019 föreslog Europeiska kommissionen att motsvarande

 

bestämmelser skulle införas i mervärdesskatte- och punktskattedirektivet

 

när det gäller försvarsinsatser som görs för att genomföra en

 

unionsverksamhet inom ramen för den gemensamma säkerhets- och

 

försvarspolitiken, i syfte att så långt som möjligt anpassa den

 

mervärdesskatte- och punktskattemässiga behandlingen av EU:s

 

försvarsinsatser till den som gäller för Natos insatser. Förslaget till

 

ändringar antogs av rådet den 16 december 2019 (rådets direktiv [EU]

 

2019/2235 av den 16 december 2019 om ändring av direktiv 2006/112/EG

 

om ett gemensamt system för mervärdesskatt och direktiv 2008/118/EG

 

om allmänna regler för punktskatt vad gäller gemensamma

 

försvarsinsatser inom unionen) och innebär att följande ändringar införs i

 

mervärdesskatte- och punktskattedirektivet.

 

I artikel 22 mervärdesskattedirektivet införs ett nytt stycke som anger att

 

om de väpnade styrkorna i en medlemsstat, som deltar i en försvarsinsats

 

som görs för att genomföra en unionsverksamhet inom ramen för den

 

gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken, för eget bruk eller för bruk

 

av den civilpersonal som åtföljer dem, använder varor vars anskaffning

 

inte skett enligt de allmänna regler om beskattning som gäller för en

 

medlemsstats hemmamarknad, ska användningen likställas med ett

 

gemenskapsinternt förvärv av varor mot ersättning, när import av dessa

 

varor inte skulle omfattas av undantaget från skatteplikt enligt artikel

 

143.1 ga.

 

I artikel 143.1 mervärdesskattedirektivet införs en ny punkt (ga) som

 

anger att från skatteplikt ska undantas import av varor till en medlemsstat

 

som görs av väpnade styrkor tillhörande andra medlemsstater för

 

användning av dessa styrkor eller av den civilpersonal som åtföljer dem,

 

eller för försörjning av deras mässar eller marketenterier, när dessa styrkor

 

deltar i en försvarsinsats som görs för att genomföra en unionsverksamhet

 

inom ramen f