Till innehåll på sidan
Sveriges Riksdags logotyp, tillbaka till startsidan

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Motion 2015/16:3155 av Kristina Yngwe m.fl. (C)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen anvisar anslagen för 2016 inom utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård enligt förslaget i tabell 1 i motionen.

Motivering

Tabell 1. Centerpartiets förslag till anslag 2016 uttryckt som differens gentemot regeringens förslag

Tusental kronor

Ramanslag

 

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen (C)

1:1

Naturvårdsverket

433 435

−70 000

1:2

Miljöövervakning m.m.

333 214

−52 000

1:3

Åtgärder för värdefull natur

1 002 535

−350 000

1:4

Sanering och återställning av förorenade områden

815 018

−300 000

1:5

Miljöforskning

80 831

 

1:6

Kemikalieinspektionen

229 623

 

1:7

Avgifter till Internationella organisationer

141 131

 

1:8

Supermiljöbilspremie

309 000

 

1:9

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

221 781

 

1:10

Klimatanpassning

119 000

 

1:11

Inspire

20 000

 

1:12

Åtgärder för havs- och vattenmiljö

751 565

−75 000

1:13

Insatser för internationella klimatinvesteringar

205 000

 

1:14

Internationellt miljösamarbete

33 900

 

1:15

Hållbara städer

2 500

 

1:16

Skydd av värdefull natur

1 343 500

−590 000

1:17

Havs- och vattenmyndigheten

225 266

−10 000

1:18

Klimatinvesteringar

600 000

−600 000

1:19

Elbusspremie

50 000

 

2:1

Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Förvaltningskostnader

56 189

 

2:2

Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning

688 268

 

 

Nya anslag

 

 

1:20

Miljölastbilspremie

 

+150 000

1:22

Viltförvaltningsmyndigheten

 

+20 000

 

Summa

7 661 756

−1 877 000

 

Tabell 2. Centerpartiets förslag till anslag för 2016 till 2019 uttryckt som differens gentemot regeringens förslag (miljoner kronor)

 

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

2016

2017

2018

2019

1:1

Naturvårdsverket

–70

–70

–70

–70

1:2

Miljöövervakning m.m.

–52

–52

–52

–52

1:3

Åtgärder för värdefull natur

–350

–350

–350

–350

1:4

Sanering och återställning av förorenade områden

–300

–300

–200

–200

1:12

Åtgärder för havs- och vattenmiljö

–75

–75

–75

–75

1:16

Skydd av värdefull natur

–590

–590

–590

–590

1:17

Havs- och vattenmyndigheten

–10

–10

–10

–10

1:18

Klimatinvesteringar

–600

–600

–600

 

 

Nya anslag

 

 

 

 

1:20

Miljölastbilspremie

+150

+300

+450

+450

1:22

Viltförvaltningsmyndigheten

+20

+20

+20

+20

 

Summa

–1 877

–1 727

–1 477

–877

 

 

 

Kristina Yngwe (C)

 

Rickard Nordin (C)

Eskil Erlandsson (C)

 

Tillbaka till dokumentetTill toppen