Till innehåll på sidan
Sveriges Riksdags logotyp, tillbaka till startsidanTillbaka till dokumentet

Vissa elmarknadsfrågor

Betänkande 1998/99:NU4

Näringsutskottets betänkande 1998/99:NU04

Vissa elmarknadsfrågor

Innehåll

1998/99

NU4
Ärendet
I detta betänkande behandlas
dels proposition 1997/98:159 om genomförande av
Europaparlamentets och rådets direktiv om gemensamma
regler för den inre marknaden för el, m.m.,
dels sex motioner som väckts med anledning av
propositionen,
dels fyra motioner från allmänna motionstiden.
Synpunkter i ärendet har inför utskottet lämnats av
företrädare för Närings- och handelsdepartementet,
nätmyndigheten  vid  Statens  energimyndighet,
Affärsverket svenska kraftnät, Utredningen för en
översyn  av  leveranskoncessionssystemet,  m.m.,
Sveriges   Elleverantörer    och    Svenska
Kraftverksföreningen  samt  av  företrädare  för
organisationen Konsumenter och leverantörer för en
fri elmarknad. En skrivelse har  inkommit från
Villaägarnas Riksförbund.

Sammanfattning

Enligt nuvarande lagstiftning krävs installation av
en timmätare, med ett takpris på 2 500 kr, om en
kund önskar byta elleverantör. Utskottet anser att
det  är  mycket  viktigt  att  även  de  små
elkonsumenterna  kan  dra nytta av elmarknadens
omreglering  genom  sänkta  elpriser.  Utskottet
föreslår därför, med anledning av sex motioner, att
en pågående utredning om leveranskoncessionssystemet
skall ges i uppdrag att lägga fram förslag om att
undantag från grundprincipen om timvis mätning skall
göras för kunder med ett säkringsabonnemang om högst
25 A, att uppsägningstiden skall vara högst en månad
och att det av konsumenten inte skall uttas någon
administrationsavgift vid leverantörsbyte. Utskottet
ser detta som ett  första steg och anser att
timmätarkravet på sikt bör kunna slopas även för
övriga mindre förbrukare med ett säkringsabonnemang
om högst 63 A. De nya bestämmelserna bör träda i
kraft så snart som möjligt och senast den 1 november
1999. Regeringen bör återkomma till riksdagen under
våren 1999 med en proposition i frågan.
De förslag till ändringar i ellagen som regeringen
framlagt i propositionen tillstyrks av utskottet. De
gäller  t.ex.  införande av en skyldighet  för
nätkoncessionshavare att offentliggöra sin nättariff
- en bestämmelse som är föranledd av ett EG-direktiv
- och införande av en möjlighet för nätmyndigheten
att ta ut en förseningsavgift av nätföretag vid
försenad  eller   felaktig   årsrapport  för
nätverksamheten.  Vidare  föreslås  ändring  i
bestämmelserna  om beviljande  och  innehav  av
nätkoncession för utlandsförbindelse och om vilka
kostnader  som  skall  ingå  i nättariffen för
stamnätet. Samtliga motioner med anledning av de
nämnda förslagen avstyrks av utskottet. Förslaget
till  lagändring  avseende  nätkoncession  för
utlandsförbindelse avvisas i en reservation (m, kd,
c, fp). I en annan reservation (m, kd, c, fp)
föreslås en modifiering av regeringens förslag om
införande av en förseningsavgift.

Propositionen

I proposition 1997/98:159 föreslås att riksdagen
antar regeringens förslag till lag om ändring i
ellagen (1997:857). Lagförslaget återges i bilaga 1.

Motionerna

De  motioner  som  väckts  med  anledning  av
propositionen och som behandlas här är följande:

1997/98:N21 av Mats Berglind och Björn Kaaling (s)
vari yrkas att riksdagen  som  sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen anförts om
utjämning av nätkostnader mellan koncessionsområden.

1997/98:N22 av Mikael Odenberg m.fl. (m, fp, kd)
vari yrkas att riksdagen
1. som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om införandet av timmätning av
elförbrukningen,
2. hos regeringen begär förslag om slopande av
kopplingen mellan kravet på timvis mätning och byte
av leverantör i enlighet med vad som anförts i
motionen,
3. som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om uppsägningstiden vid byte av
elleverantör,
4. som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om ikraftträdande av nya regler för
mätning av elförbrukningen,
5. beslutar att ellagen ändras i enlighet med vad
som anförts i motionen,
6. som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen   anförts   om   verkställande   av
förseningsavgift.
1997/98:N23 av Eva Goës m.fl. (mp) såvitt gäller
yrkandet (4) att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen anförts om att
justera balansen mellan fasta och rörliga kostnader
så   att   inga   fasta  avgifter   utöver
anslutningsavgiften förekommer.

1998/99:N1 av Karin Olsson m.fl. (s) vari yrkas att
riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att höglastkapacitet bör
ingå i ansvaret för att säkra tillgången till
störningsreserv på längre sikt.

1998/99:N2 av Lennart Beijer (v) vari yrkas att
riksdagen
1. som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om att åtminstone alla hushåll med
normal elförbrukning bör undantas från kravet på ny
elmätare vid byte av elleverantör,
2. som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om att  alla hushåll bör ges
möjlighet att byta elleverantör kostnadsfritt,
3. som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen  anförts om att alla hushåll bör ges
möjlighet  att  byta  elleverantör  med  en
uppsägningstid  som  åtminstone  understiger tre
månader,
4. som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om att de nya reglerna bör gälla
från det datum då de ansvariga myndigheterna menar
att detta är praktiskt genomförbart,
5. som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om att utredningsdirektiven till
den av regeringen tillsatta elmätarutredningen bör
kompletteras,
6. som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om att den fasta kostnadens andel
av den totala elkostnaden bör sänkas genom ändringar
i regelverket.
1998/99:N3 av Matz Hammarström och Birger Schlaug
(mp) vari yrkas att riksdagen
1. som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om slopande av kopplingen mellan
byte  av  elleverantör och  kravet  på  timvis
registrering av förbrukningen,
2. som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om uppsägningstiden vid byte av
elleverantör,
3. som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om avgiftsfrihet  vid byte av
elleverantör,
4. som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen  anförts  om ikraftträdande av de nya
reglerna,
5. som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen  anförts  om korrigerat direktiv  till
leveranskoncessionsutredningen.
De motioner från allmänna motionstiden som behandlas
här är följande:

1998/99:N264 av Åke Sandström m.fl. (c) vari yrkas
att riksdagen
1. som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om att öka möjligheterna att välja
"grön el",
2. som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om att slopa kravet på byte av
elmätare i samband med byte av elleverantör,
3. som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen  anförts  om  kostnadsfritt  byte  av
elleverantör,
4. som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om förkortad uppsägningstid vid
byte av elleverantör.
1998/99:N279 av Per Rosengren och Willy Söderdahl
(v) vari yrkas att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen anförts om att
regeringen skall ge klara instruktioner till Svenska
kraftnät.

1998/99:N308 av Hans Karlsson m.fl. (s) vari yrkas
att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om att slopa kravet på
timvis mätning vid byte av elleverantör.

1998/99:N311 av Ola Karlsson (m) vari yrkas att
riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om slopat timmätarkrav för
hushåll med 25 A mätarsäkring.

Utskottet

Inledning

Riksdagen beslöt hösten 1995 om ny ellagstiftning
(prop. 1994/95:222, bet. 1995/96:NU1), vilken trädde
i kraft den 1 januari 1996. Lagstiftningen innebär
att konkurrens införts i handeln med el, vilket
skapar  förutsättningar för en ökad pris-  och
kostnadspress i elförsörjningen och i princip en
ökad valfrihet för elkonsumenterna. En huvudprincip
i den nya lagstiftningen är att det skall vara en
klar boskillnad mellan å ena sidan produktion och
försäljning av el och å andra sidan överföring av el
(nätverksamhet).
Den som har nätkoncession är skyldig att ansluta
alla kunder som önskar det till nätet och att
överföra el på skäliga och icke-diskriminerande
villkor.  Skäligheten i nättariffer  och  andra
överföringsvillkor kan granskas av nätmyndigheten
vid Statens energimyndighet - tidigare Närings- och
teknikutvecklingsverket (NUTEK).
Ellagstiftningens     bestämmelser     om
leveranskoncession syftar till att ge konsumenter
med låg elförbrukning ett särskilt skydd. I varje
område skall det finnas en leverantör av el som har
leveranskoncession. Den som har sådan koncession är
skyldig  att  leverera  el   för   normala
förbrukningsändamål  till  alla konsumenter inom
området som inte väljer en annan leverantör av el.
Konsumenten är således garanterad leverans av el
till priser som kan prövas av nätmyndigheten.
Affärsverket  svenska  kraftnät  har  som
systemansvarig myndighet det övergripande ansvaret
för  att  elektriska  anläggningar  samverkar
driftsäkert inom landet, och att nätet utnyttjas på
ett rationellt sätt, så att det kontinuerligt råder
balans mellan produktion och förbrukning av el. Det
är också en uppgift för Svenska  kraftnät att
förvalta och driva det svenska stamnätet och de
statligt ägda utlandsförbindelserna.
NUTEK har haft regeringens uppdrag att i samråd med
Konkurrensverket,     Svenska     kraftnät,
Elsäkerhetsverket  och  Konsumentverket  årligen
redovisa  erfarenheterna  av  utvecklingen  på
elmarknaden. Den senaste rapporten om utvecklingen
på elmarknaden presenterades hösten 1997. Uppdraget
att följa utvecklingen på elmarknaden har numera
övertagits av Statens energimyndighet.

Elmarknadsdirektivet

Allmänt om direktivet

EU:s ministerråd antog i december 1996 direktivet
(96/92/EG) om gemensamma regler  för  den inre
marknaden  för el (elmarknadsdirektivet). Enligt
direktivet skall  medlemsstaterna senast den 19
februari 1999 ha genomfört direktivet i nationell
rätt. Elmarknadsdirektivet innehåller regler  om
nättillträde   och   investeringar   i   ny
elproduktionskapacitet. Syftet är att elmarknaden
stegvis skall öppnas, samtidigt som allmänhetens
tillgång till grundläggande service garanteras.
I propositionen görs en genomgång av huvuddragen i
elmarknadsdirektivet, vilket består av 29 artiklar
uppdelade i åtta kapitel. Regeringens bedömning är
att det krävs endast en komplettering av ellagen
(1997:857) för att genomföra direktivet, nämligen
beträffande offentliggörande av nättariffer.

Offentliggörande av nättariffer

I elmarknadsdirektivet behandlas frågan om tillträde
till elsystemet i artiklarna 17 och 18. Den svenska
lagstiftningen uppfyller redan direktivets krav utom
i ett hänseende. De s.k. berättigade kunderna skall
enligt det förfarande som tillämpas i Sverige -
förfarande med reglerat nättillträde - ha rätt till
tillträde till nätet på grundval av offentliggjorda
tariffer. Ellagen innehåller för närvarande ingen
föreskrift  om  skyldighet  att  offentliggöra
nättariffer. Regeringen föreslår därför att det
skall införas en  skyldighet för innehavare av
nätkoncession att offentliggöra  sin  nättariff.
Närmare  föreskifter  om  offentliggörande  av
nättariffer skall meddelas av regeringen eller,
efter regeringens bemyndigande, nätmyndigheten.
Inga motioner har väckts beträffande detta förslag.
Utskottet tillstyrker förslaget.

Nätkoncession för utlandsförbindelser

Propositionen

Enligt ellagen får nätkoncession för linje som avser
en utlandsförbindelse beviljas endast den som har
nätkoncession för stamnätet eller största delen
därav, dvs. Svenska kraftnät. Nätkoncession får
beviljas även andra om ledningen är av mindre
betydelse för det samlade överföringsnätet till
utlandet.  Vidare gäller att nätkoncession  får
meddelas endast om anläggningen är lämplig från
allmän synpunkt.
Regeringen  föreslår  nu att nätkoncession för
utlandsförbindelse  skall  kunna  beviljas  även
företag, där den som har nätkoncession för stamnätet
eller största delen av det har ett bestämmande
inflytande. Endast den som uppfyller villkoren för
att  kunna  beviljas  nätkoncession  för  en
utlandsförbindelse skall ha rätt att inneha en sådan
nätkoncession.
Genom att endast Svenska kraftnät normalt kan
meddelas   koncessioner   som   avser   nya
utlandsförbindelser  skapas  garantier  för  att
utbyggnaden  av utlandsförbindelserna sker i en
lämplig takt, och att tillkommande utlandsledningar
upplåts på icke-diskriminerande villkor, sägs det i
propositionen.  Erfarenheterna  talar  för  att
utbyggnad  av nya utlandsförbindelser också bör
tillåtas ske genom samverkan mellan Svenska kraftnät
och andra aktörer i gemensamt ägda företag i vilka
Svenska kraftnät har ett bestämmande inflytande.
Detta är förenligt med syftet med den nuvarande
bestämmelsen i ellagen men inte med dess lydelse,
påpekas det. I syfte att säkerställa att Svenska
kraftnät  också  framöver  har  kontroll  över
utlandsförbindelserna föreslår vidare regeringen att
det i lagtexten anges att endast den som uppfyller
villkoren för att kunna beviljas nätkoncession för
en utlandsförbindelse skall ha rätt att inneha en
sådan nätkoncession.

Motionen

I motion 1997/98:N22 (m, fp, kd) föreslås två
förändringar  av ellagen. Den ena innebär  att
bestämmelsen  som   reglerar  beviljande  av
nätkoncession för en utlandsförbindelse (2 kap. 10 §
andra stycket) skall utgå. Den andra innebär ett
tillägg betäffande förutsättningar för meddelande av
nätkoncession  (2 kap. 6 §), med innebörd att
förbindelsens  allmänna  betydelse  för  landets
elförsörjning skall  beaktas  vid meddelande av
nätkoncession som avser utlandsförbindelse. Staten
har det yttersta  ansvaret  för den nationella
försörjningstryggheten,  och  när  det  gäller
utlandsförbindelser   sker   prövning   genom
koncessionsförfarande,  konstaterar  motionärerna.
Vidare finns en anmälningsplikt för långsiktiga
kontrakt  som  ingås  över  gränserna.  Enligt
motionärernas  uppfattning har statsmakterna med
detta tillförsäkrat sig det inflytande och den
kontroll över utlandshandeln som erfordras. Någon
ytterligare statlig kontroll av utrikeshandeln med
el är inte nödvändig och bör inte finnas, sägs det.

Tidigare riksdagsbehandling

Riksdagen  avslog  hösten  1997  motionsyrkanden
liknande det  här  aktuella (bet. 1997/98:NU3).
Utskottet anförde att det är väsentligt att samtliga
aktörer  på  marknaden  får  tillgång  till
utlandsförbindelserna på lika och konkurrensneutrala
villkor och att det finns ett uppenbart behov av
samordning    mellan    stamnätet    och
utlandsförbindelserna. Utskottet anslöt sig därför
till regeringens uppfattning att nätkoncession för
utlandsförbindelse endast skall få beviljas den som
har nätkoncession för stamnätet, dvs. för närvarande
Svenska kraftnät. Koncession bör dock kunna beviljas
andra om ledningen är av mindre betydelse för det
samlade ledningsnätet till utlandet, sade utskottet.
I en reservation (m, fp, kd) följdes de aktuella
motionsyrkandena upp.

Utskottets ställningstagande

Utskottet står fast vid sitt ställningstagande från
hösten 1997. Enligt utskottets mening är det av stor
vikt att samtliga aktörer på marknaden får tillgång
till  utlandsförbindelserna   på   lika  och
konkurrensneutrala villkor. Det finns också ett
uppenbart behov av samordning mellan stamnätet och
utlandsförbindelserna.
Utskottet anser därför - i likhet med regeringen -
att nätkoncession för  utlandsförbindelse endast
skall få beviljas och innehas av den som har
nätkoncession för stamnätet eller största delen
därav eller en juridisk person där denne, dvs.
Svenska kraftnät, har ett bestämmande inflytande.
Koncession kan dock beviljas andra om ledningen är
av mindre betydelse för det samlade ledningsnätet
till utlandet. Med det anförda tillstyrker utskottet
propositionen i här berörd  del och avstyrker
motionen i motsvarande del.

Vissa frågor om nättariffer

Tillträde till och nättariffer för vissa
utlandsförbindelser

En  effektiv gränsöverskridande handel  med  el
underlättas  av att utlandsförbindelser ingår i
punkttariffsystemet,  sägs  det i propositionen.
Ellagen bör ändras i syfte att möjliggöra att vissa
utlandsförbindelser    får   omfattas    av
punkttariffsystemet, anser regeringen.
Regeringen föreslår en lagändring av innebörd att
regeringen skall kunna förordna att betald nättariff
i  Sverige  skall  ge  tillträde  även  till
utlandsförbindelserna till ett visst land eller del
av ett visst land. Om ett  sådant förordnande
meddelas   skall   kostnaderna   för   dessa
utlandsförbindelser  ingå  i  nättariffen  för
stamnätet.
Inga motioner har väckts beträffande detta förslag.
Utskottet tillstyrker förslaget.

Tariffgrundande kostnader för stamnätet

Propositionen

De kostnader som Svenska kraftnät har till följd av
systemansvaret för el och som inte kan hänföras till
en viss kund eller kundkategori skall  ingå i
kostnadsunderlaget för stamnätstariffen, föreslår
regeringen.
Systemansvaret för el innebär att Svenska kraftnät
är ansvarigt för den momentana balanshållningen på
det svenska elsystemet, dvs. för att det vid varje
tidpunkt råder balans mellan den el som matas in på
elsystemet och den el som tas ut från elsystemet.
Balanstjänsten har en viktig funktion inom ramen för
systemansvaret. Gemensamt  för de kostnader som
uppkommer inom balanstjänsten är att de kan hänföras
till en viss kund eller kundkategori och att de
också tas ut  av  berörda kunder eller berörd
kundkategori. Det uppstår emellertid även andra
kostnader, bl.a. för reservkraft som behövs för att
upprätthålla balansen vid onormala förhållanden,
konstateras det i propositionen. Dessa kostnader kan
dock inte hänföras till en  viss  kund  eller
kundkategori.
Balanshållningen av det svenska elsystemet är en
förutsättning för att elsystemet skall fungera. Det
är därför rimligt, anser regeringen, att samtliga
elkunder står för de kostnader som följer av Svenska
kraftnäts systemansvar och som inte kan hänföras
till en viss kund eller kundkategori. Ett praktiskt
sätt att uppnå detta är att låta sådana kostnader
för systemansvaret ingå i kostnadsunderlaget för
stamnätstariffen, eftersom alla elkunder, direkt
eller  indirekt,  betalar  denna  nättariff.  I
kostnadsunderlaget för stamnätet skulle därmed komma
att ingå både kostnaderna för Svenska kraftnäts
affärsverksamhet och vissa kostnader  för  dess
myndighetsuppgifter avseende systemansvaret för el.
Detta innebär formellt att nätmyndigheten tills
vidare ges ett tillsynsansvar  även  för dessa
kostnader.  Regeringen avser att närmare utreda
frågan om hur styrning och tillsyn av de båda
verksamheterna skall utövas.

Motionerna

Riksdagen  bör  göra  ett  uttalande  om  att
höglastkapacitet skall ingå i ansvaret för att säkra
tillgången till störningsreserv på längre sikt,
anförs  det i  motion  1998/99:N1  (s).  Efter
avregleringen av elmarknaden har reservkraftanlägg-
ningar med en sammanlagd effekt på omkring 2 000 MW
stängts, sägs det. Även kraftverket i Karlshamn
hotas av stängning, anför motionärerna. De redovisar
att Svenska kraftnät, med ett systemansvar som
innefattar att säkerställa att störningsreserv finns
tillgänglig för systemets  behov, anser att en
höglastsituation inte är att betrakta som en sådan
störning som avses i lagen. Kostnaderna för att
upprätthålla höglastkapacitet bör  dock,  enligt
motionärerna, slås ut på samtliga elkunder i landet
på motsvarande sätt som störningsreserven i form av
gasturbineffekt. Kostnaden för att hålla 1 000 MW i
Karlshamnsverket tillgängligt motsvarar ca 0,1 öre
per kWh, sägs det.
Karlshamnsverket  uppfyller mycket högt ställda
miljökrav, avseende utsläpp av försurande ämnen som
svavel- och kväveoxider, påpekar motionärerna. De
äldre, danska, koleldade kraftverk som i första hand
kan sägas  svara  för export till Sverige har
försurande utsläpp som ligger fem till tio gånger
högre. Om den importerade kraften skulle finnas
tillgänglig  i  en  höglastsituation  skulle
miljöpåverkan  bli  mycket  större  än  om
Karlshamnsverket utnyttjas. Om Karlshamnsverket kan
bibehållas som höglastreserv kan kraftverket också
utnyttjas under torrår, och då får kraftverkets höga
miljöprestanda mycket stor betydelse för de totala
utsläppen av försurande ämnen i regionen, anför
motionärerna.
Också i motion 1998/99:N279 (v) behandlas frågan om
ansvaret för störningsreserven  på längre sikt.
Motionärerna vill att riksdagen genom ett uttalande
skall uppmana regeringen klargöra att det åvilar
Svenska kraftnät att svara för såväl den snabba
störningsreserven i form av gasturbiner som den mer
långsiktiga. Behovet av höglastkapacitet inom landet
har minskat på grund av ökade möjligheter till
import, konstaterar motionärerna. De anser dock att
importberoendet har nackdelar i form av större
miljöpåverkan och osäker tillgång på el.
En tänkbar uppläggning som motionärerna skisserar
är att alla landets elkunder skall svara för de
fasta  kostnaderna  för  höglastkapaciteten  på
motsvarande sätt som Svenska kraftnät tecknar avtal
om  störningsreserver  i  form av  gasturbiner.
Kostnaden  för  att  upprätthålla  beredskap  i
Karlshamnsverket har beräknats till ca 0,1 öre per
kWh.

Vissa kompletterande uppgifter

Från Närings- och handelsdepartementet har lämnats
följande sakuppgifter i frågan. Under år 1998 har
flera kraftföretag beslutat eller aviserat att man
avser  stänga reservproduktionsanläggningar.  Det
gäller bl.a.  Stenungsundsverket,  som  ägs  av
Vattenfall AB, och Karlshamnsverket, som ägs av
Sydkraft AB. Skälet till detta är att dessa verk har
höga produktionskostnader och låg utnyttjandetid och
att de därmed - genom den gemensamma nordiska
elmarknaden  -  konkurreras ut av bl.a. danska
kraftproduktionsanläggningar.
Skillnaderna mellan produktionskostnaderna i danska
kolkondensverk och  svenska kol- och oljeeldade
kraftverk beror bl.a. på att Sverige har högre
miljökrav vad gäller kväveoxid- och svavelrening än
vad som gäller för många  av de äldre danska
anläggningarna. Driftkostnaderna för oljekraft är
också generellt sett högre än för kolkraft. Dessutom
kan danska kraftproducenter fritt handla med el på
den  nordiska  elmarknaden,   medan  svenska
elproducenter  har  svårigheter,  på  grund  av
administrativa hinder i Danmark, att på motsvarande
sätt nå danska elkunder.
Kraven på emissionsrening i den danska elsektorn
kommer   att   öka,   och  skillnaderna  i
elproduktionskostnader mellan Sverige och Danmark
kommer av den anledningen att minskas på sikt. Bland
annat skall Danmark, enligt fördelningen av EU:s
s.k.  utsläppsbubbla,  minska  sina  sammanvägda
klimatpåverkande utsläpp med 21 % räknat från 1990
års nivå. Vidare har Danmark nu ratificerat det
andra svavelprotokollet inom FN-konventionen  om
långväga   gränsöverskridande  luftföroreningar.
Slutligen  beräknas  EG-kommissionen  inom  kort
presentera ett förslag till direktiv om en europeisk
försurningsstrategi med nationella utsläppstak för
försurande ämnen.
Den danska ellagstiftningen har nyligen ändrats
till  följd   av   genomförandet  av  EU:s
elmarknadsdirektiv. Detta har inneburit en mycket
begränsad öppning av den danska elmarknaden. I
genomförandeprocessen   planeras   ytterligare
förändringar. Från svensk sida följs utvecklingen
noga, och konsekvenserna av de skilda regelverken i
länderna har tagits upp såväl bilateralt som inom
EU-arbetet.
En avställning av reservkapacitet kan ligga i linje
med elmarknadsreformens  syfte att effektivisera
elproduktionen, om störningsreserv kan upphandlas
mer kostnadseffektivt på den öppna marknaden. Från
elbranschen anförs dock att sådana anläggningar är
nödvändiga  för  att  klara  vissa  extrema
störningssituationer och att man därför bör säkra en
kollektiv finansiering av dem. Kraftindustrin har
genom  Svenska  Kraftverksföreningen  informerat
Närings- och handelsdepartementet om branschens syn
på  reservbehovet  på den nordiska elmarknaden.
Föreningen  har  därvid  bl.a.  föreslagit  att
tillgången till reserver i systemet på längre sikt
skall  studeras  närmare  och att  behovet  av
lagändringar skall övervägas, om det finns skäl till
en långsiktig säkring av reserver.
Ansvaret för balanshållningen på elmarknaden åvilar
som nämnts Svenska kraftnät. Med systemansvaret för
el  avses  det övergripande ansvaret  för  att
elektriska anläggningar samverkar driftsäkert så att
balans inom hela eller delar av landet kortsiktigt
upprätthålls mellan produktion och förbrukning av
el. Denna balans är nödvändig för att frekvensen i
elsystemet skall kunna hållas. Den systemansvariga
myndigheten får bl.a., i den utsträckning det behövs
för  att  kunna  utöva systemansvaret,  beordra
elproducenter att mot marknadsmässig ersättning öka
eller minska produktionen av el.
Av lagens förarbeten (prop. 1993/94:162 och prop.
1996/97:136) framgår följande beträffande Svenska
kraftnäts systemansvar. Detta ansvar omfattar hela
det  nationella  elsystemet, dvs. stamnätet, de
regionala näten och de lokala näten samt till näten
anslutna anläggningar för produktion eller nyttjande
av  el.  Detta  innebär  dock  inte  att  den
systemansvariga myndigheten i varje ögonblick skall
svara för den direkta driften av hela systemet.
Detta uttrycks i lagtexten med att ansvaret är
övergripande. Myndigheten träffar i stället avtal
med aktörerna på elmarknaden, varigenom dessa åtar
sig  att svara för sin egen balanshållning. I
framtiden kan denna fråga också regleras i de avtal
varigenom en  produktionsanläggning ansluts till
överföringssystemet. Motsvarande avtal kan också
ingås med stora elanvändare som är anslutna eller
kommer att bli anslutna till systemet.
Detta innebär alltså att balanshållningen primärt
sköts av främst elproducenterna men även av de stora
elanvändarna. Myndigheten har dock en samordnande
och övervakande funktion. Endast i de fall då
elproducenternas egna insatser inte räcker till för
att  upprätthålla  balansen,  t.ex.  vid större
störningar  i  driften,  blir det aktuellt för
myndigheten att agera operativt genom att besluta om
igångsättning av störningsreserverna. Dessa resurser
avser snabbreglerade produktionsanläggningar  som
vattenkraftverk och gasturbiner. Svenska kraftnät
har  under  år  1997  långsiktigt  upphandlat
störningsreserver.
Ansvaret för balanshållningen gäller enligt ellagen
bara på kort sikt, dvs. ansvaret omfattar den
momentana  balanshållningen  med  hjälp  av  de
produktionsresurser som står till buds vid varje
givet tillfälle. Om produktionskapacitet bortfaller
till  följd  av  någon  allvarlig  störning  i
elproduktionen är det inte myndighetens ansvar att
återställande av produktionskapaciteten sker genom
erforderliga reparationsarbeten. Detsamma gäller om
en obalans av mer permanent art uppstår, dvs. om
produktionsresurserna     inte     motsvarar
konsumtionsbehovet.  Det  ingår alltså  inte  i
systemansvaret att avhjälpa en sådan brist, oavsett
vad den beror på.
Svenska kraftnät bedömer mot den angivna bakgrunden
att affärsverket med ellagens nuvarande bestämmelser
inte har möjlighet att ta på sig ett finansiellt
ansvar för anläggningarna.  Frågan  bereds  för
närvarande i Regeringskansliet. Regeringen uppdrog i
oktober 1998 åt Statens energimyndighet att i samråd
med  Svenska  kraftnät  kartlägga och analysera
tillgång och behov vad gäller reservkraftproduktion
i det svenska elsystemet. Uppdraget skall redovisas
senast den 15 januari 1999.

Utskottets ställningstagande

Utskottet tillstyrker det förslag till ändring av
ellagen som regeringen framlägger i syfte att de
kostnader som Svenska kraftnät har till följd av
systemansvaret för el och som inte kan hänföras till
en viss kund eller kundkategori  skall ingå i
kostnadsunderlaget för stamnätstariffen.
I de båda här aktuella motionerna 1998/99:N1 (s)
och 1998/99:N279 (v) tas upp frågan om ansvaret för
störningsreserven på längre sikt, med utgångspunkt
från situationen för Karlshamnsverket. Utskottet
anser att det är angeläget att de problem som
motionärerna uppmärksammar får en genomlysning och
att regeringen överväger om några åtgärder behöver
vidtas. Som framgått av den tidigare redovisningen
bereds frågan för närvarande inom Regeringskansliet.
Behovet av effektreserver och finansieringen av
kostnaderna för dessa skall utredas med skyndsamhet.
Med hänvisning härtill anser utskottet inte att det
finns behov av något  uttalande  av riksdagen;
motionerna avstyrks.

Förseningsavgift vid försenad eller
felaktig årsrapport

Propositionen

Regeringen föreslår att nätmyndigheten bemyndigas
att utdöma en avgift (förseningsavgift) vid försenad
eller felaktig årsrapport för nätverksamhet.
Av bestämmelserna i förordningen (1995:1145) om
redovisning av nätverksamhet framgår att den som
bedriver nätverksamhet skall upprätta en årsrapport.
Denna  består av resultaträkning, balansräkning,
verksamhetsberättelse  och,  i  fråga om större
nätföretag, finansieringsanalys. I en bilaga till
verksamhetsberättelsen skall en särskild rapport
bifogas. Den särskilda rapporten skall innehålla
uppgifter som behövs för att bedöma skäligheten i
nättariffer och övriga villkor samt för att kunna
jämföra  nätverksamheter.  Den  rapport  som
nätföretagen skall sända in till nätmyndigheten
utgör underlag för myndighetens tillsynsarbete. En
förutsättning för att detta skall kunna bedrivas
effektivt är att de handlingar som ingår i rapporten
är korrekta och att de inkommer i rätt tid, anförs
det i propositionen.
En  granskning  som NUTEK genomfört visar att
årsrapporterna ofta är behäftade med relativt stora
brister. Många nätföretag inkommer med försenade
eller ofullständiga årsrapporter. Bristerna avser
främst otillräcklig särredovisning av nätverksamhet,
ofullständiga   årsrapporter   och   oklara
redovisningsprinciper samt handlingar som inte har
undertecknats av rätt befattningshavare. För att
komma till rätta med  bristerna  och förbättra
kvaliteten i redovisningen av nätverksamhet och i
årsrapporterna krävs betydande informations- och
utbildningsinsatser  riktade  mot  nätföretagen,
konstaterar regeringen.  Det är ett ansvar för
nätmyndigheten och berörda branschorganisationer att
genomföra dessa insatser.
Bolag  som  omfattas  av  årsredovisningslagen
(1995:1554 - ÅRL) skall enligt 8 kap. 3 § denna lag
sända in bestyrkt kopia av årsredovisningen och
revisionsberättelse för det gångna räkenskapsåret
till Patent- och registreringsverket (PRV). I 8 kap.
9  §  ÅRL  finns bestämmelser om en  särskild
förseningsavgift för bolag som inom sju månader
efter räkenskapsårets utgång inte har inkommit med
föreskrivna handlingar till PRV. Erfarenheterna av
detta system är goda, anför regeringen. Antalet
försenade eller felaktiga räkenskapshandlingar har
minskat  kraftigt  sedan  reglerna  om särskild
förseningsavgift  infördes.  I  syfte  att  öka
efterlevnaden av bestämmelserna om redovisning av
nätverksamhet bör en motsvarande avgift införas för
nätföretag som sänder in årsrapporten för sent eller
felaktigt sammanställd, föreslår alltså regeringen.

Motionen

I motion 1997/98:N22 (m, fp, kd) välkomnas förslaget
i dess huvuddrag, men motionärerna finner  det
bristfälligt  i ett avseende. Förslaget innebär
nämligen   att   ett   myndighetsbeslut   om
förseningsavgift får verkställas även om det inte
vunnit laga kraft, framhålls det. Detta innebär att
ett myndighetsbeslut får direkt rättsverkan även om
det överklagas, vilket är olämpligt av principiella
skäl, anser motionärerna. De föreslår att riksdagen
skall besluta att förseningsavgift inte skall kunna
verkställas i avvaktan på att beslutet vinner laga
kraft.

Utskottets ställningstagande

Utskottet anser att regeringens förslag om införande
av en förseningsavgift vid försenad eller felaktig
årsrapport är välmotiverat. Det är angeläget att
nätmyndigheten kan bedriva en effektiv tillsyn.
Möjligheten att ta ut en förseningsavgift  kan
förväntas     förbättra     nätmyndighetens
tillsynsmöjligheter.
Med en sådan modell som förordas i den här aktuella
motionen 1997/98:N22 (m, fp, kd), och som innebär
att beslutet om förseningsavgift enligt ellagen inte
skall kunna verkställas innan det har vunnit laga
kraft,  skulle  systemet med förseningsavgift i
praktiken bli verkningslöst med hänsyn till den tid
det tar innan en eventuell överklagandeprocedur är
avklarad. Ett beslut om förseningsavgift enligt
ellagen kommer att kunna överklagas till länsrätt
(vilket inte kräver något prövningstillstånd) och
därefter  till   kammarrätt  (vilket  kräver
prövningstillstånd). Om man skall vänta till dess
att denna procedur är avklarad är man inne på
nästföljande räkenskapsår.
En bestämmelse om att ett myndighetsbeslut inte
skall verkställas i avvaktan på att beslutet vinner
laga kraft är påkallad främst om beslutet gäller en
bedömning av förhållanden i ett enskilt fall. Detta
kan inte anses vara för handen när det gäller
förseningsavgiften enligt ellagen, och inte heller
enligt årsredovisningslagen. Enligt uppgift från
kansliet   vid   lagutskottet,   som   har
årsredovisningslagen inom sitt ansvarsområde, har
frågan om att beslut om förseningsavgift enligt den
lagen inte skulle verkställas innan det har vunnit
laga kraft inte varit  föremål för yrkanden i
motioner eller i reservationer.
Utskottet vill också framhålla vad som sägs i
budgetpropositionen för år 1999 (prop. 1998/99:1)
under  utgiftsområde  24 Näringsliv  beträffande
Patent- och registreringsverket (s. 40). Införandet
av  förseningsavgifter  för  inlämnande   av
årsredovisningar  har  medfört  att  antalet
årsredovisningar som inlämnats i tid har ökat från
ca 50 % till 95 %, sägs det.
Med det anförda tillstyrker utskottet propositionen
i berörd del och avstyrker den nämnda motionen i
motsvarande del.

Tariffutjämning mellan tätort och glesbygd

Propositionen

Vid  samredovisning  eller  sammanslagning  av
nätkoncessioner för områden och vid justering av
gränser  för nätkoncession för område skall en
successiv tariffutjämning mellan de berörda områdena
kunna ske under en övergångs-period på tre år,
föreslår regeringen. Syftet med att införa en legal
grund för differentiering  av  nättariffer  vid
samredovisning   eller   sammanslagning   av
nätkoncessioner  för  område är att  underlätta
ytterligare tariffutjämning.
Enligt ellagen skall varje nätkoncession för område
redovisas för sig. Nätmyndigheten kan dock, på
koncessionshavarens  begäran,  medge  att  flera
koncessionsområden redovisas samlat. Denna möjlighet
har införts för att bl.a. främja tariffutjämning
mellan tätort och glesbygd. För att undantaget skall
kunna medges måste områdena ligga geografiskt nära
varandra och utgöra en för nätverksamhet lämplig
enhet. Den befintliga lagstiftningen medger inte
någon successiv  utjämning  och  anpassning  av
nättariffer.
Eftersom skillnaderna mellan nättariffer i tätorts-
och  glesbygdsnät  kan  vara  betydande,  kan
tätortskundernas tariffer stiga väsentligt om en
samredovisning börjar att tillämpas, konstaterar
regeringen. Det kan därför befaras att kravet på en
omedelbar  tariffutjämning medför att nätföretag
ibland avstår från att begära en samredovisning av
nätverksamhet. Detsamma  kan befaras beträffande
intresset för att slå samman koncessionsområden,
exempelvis i samband med förvärv av sådana områden
och vid justering av gränserna för sådana områden.
Inte heller i dessa fall medger ellagen någon
möjlighet till successiv tariffutjämning mellan de
berörda koncessionsområdena.
I samband med prövning av områdeskoncessioner söker
nätmyndigheten åstadkomma områden med en lämplig
blandning av tätorts- och glesbygdskunder för att nå
en  utjämning  av  nättarifferna,  sägs  det i
propositionen.  De  legala  styrmedlen  för att
åstadkomma  rationella nätområden i samband med
koncessionsgivningen är dock begränsade och bygger
främst på frivillig medverkan från nätföretagens
sida. Beräkningar som gjorts av NUTEK visar att det
finns en rationaliseringspotential i nätverksamheten
som skulle medge en långtgående tariffsänkning för
glesbygdskunder,  utan  motsvarande  höjning  av
tätortstarifferna. NUTEK bedömer att det behövs
kompletterande regler för att nätmyndigheten på ett
mer kraftfullt sätt skall kunna  se  till att
samordnings-   och   stordriftsfördelarna   i
nätverksamheten  tas  tillvara,  samtidigt  som
olämpligt sammansatta koncessionsenheter elimineras.
Nättarifferna bör utjämnas  mellan  tätort och
glesbygd, anför regeringen sammanfattningsvis. En
strukturomvandling av lokaldistributionen bör ske på
ett  sådant  sätt  att   samordnings-  och
stordriftsfördelar kan tas tillvara. Nätmyndighetens
tillsyn av nätföretagen, bl.a. i form av krav på
effektivisering  av  nätverksamhet,  bör  även
fortsättningsvis vara huvudmetoden för att främja
strukturomvandlingen.  Det är enligt regeringens
uppfattning   angeläget  att   nätmyndighetens
möjligheter att påskynda en tariffutjämning mellan
tätorts- och glesbygdskunder ökar, samtidigt som
kostnaderna för hela nätverksamheten kan hållas nere
och en successiv avgiftsutjämning komma till stånd.
Förutsättningarna för  ytterligare  åtgärder och
förslag till reglering av dessa bör därför utredas.
Regeringen avser att inom kort tillkalla en särskild
utredare för att utreda frågorna om tariffutjämning,
åtgärder mot korssubventionering och regler för
tvångsförvaltning av nätkoncession.

Motionen

Riksdagen bör göra ett uttalande om att åtgärder
skall  vidtas  så  att  en  utjämning  mellan
koncessionsområden kan åstadkommas, anförs det i
motion 1997/98:N21 (s). En uttalad målsättning med
elreformen är att överföringskostnaderna för el
skall utjämnas mellan tätorts- och glesbygdskunder,
säger motionärerna. De erinrar om att enligt den
nuvarande   ellagstiftningen  får  geografiska
indelningar   av   kunderna   inom   samma
nätkoncessionsområde inte göras, exempelvis  med
olika tariffer för tätort och glesbygd. Skillnaderna
mellan  koncessionsområdena  är  dock  stora,
konstaterar motionärerna med hänvisning till Uppsala
län.

Utskottets ställningstagande

Regeringens förslag om att det skall kunna ske en
successiv tariffutjämning  under  tre  år  vid
samredovisning   eller   sammanslagning   av
nätkoncessioner för områden anser utskottet är bra.
Detta bör kunna underlätta ytterligare  tariff-
utjämning. Förslaget tillstyrks sålunda i denna del.
När det gäller förslaget i motion 1997/98:N21 (s),
vill utskottet hänvisa till den i propositionen
aviserade  utredningen om bl.a. tariffutjämning.
Denna kommer, enligt uppgift från Närings- och
handelsdepartementet, att tillsättas under hösten
1998 och förväntas avge ett betänkande i frågan
under hösten 1999. Något behov av ett uttalande av
riksdagen kan utskottet därmed inte se; motionen
avstyrks.

Anmälningsfrist vid byte av balansansvarig

Enligt ellagens bestämmelser om balansansvar är
varje elanvändare som  köper el från annan än
leveranskoncessionären skyldig att se till att det
finns  någon  ekonomiskt ansvarig för att  det
nationella elsystemet tillförs lika mycket el som
elanvändaren tar ut. Ett sådant åtagande skall göras
genom avtal med Svenska kraftnät. Avtalet innebär
att Svenska kraftnät ser till att öka eller minska
elproduktionen  motsvarande  den  balansansvarige
kundens förbrukning och att i efterhand reglera
balanshållningen ekonomiskt med denne. Ett byte av
balansansvarig föranleder vissa administrativa och
tekniska åtgärder hos Svenska kraftnät och berörda
nätinnehavare för att avräkning och rapportering
skall fungera när bytet har genomförts.
I syfte att medge tillräcklig  tid för dessa
åtgärder föreslår regeringen att det i ellagen skall
införas en bestämmelse om anmälningstid på lägst en
månad  för byte av balansansvarig. Elanvändaren
åläggs att anmäla byte till nätinnehavaren inom
denna tid, och nätinnehavaren blir då i sin tur
skyldig att omedelbart meddela Svenska kraftnät om
det förestående bytet.
Inga motioner har väckts beträffande detta förslag.
Utskottet tillstyrker förslaget.

Mätning av elförbrukningen

Bakgrund

Gällande reglering

Skyldighet att mäta överförd el föreligger enligt
ellagen (3 kap. 10 §). Den som har nätkoncession är
skyldig att utföra mätning av överförd el samt att
rapportera resultaten av dessa mätningar i enlighet
med de närmare föreskrifter som regeringen eller,
efter  regeringens  bemyndigande,  nätmyndigheten
meddelar. En timmätning behövs främst för att uppnå
en rättvis fördelning av kostnaderna  för  den
levererade elen inom ett område mellan de olika
leverantörerna. I förarbetena till ellagen (prop.
1993/94:162 s. 152) angavs följande: "För att värdet
på den levererade strömmen inom ett område rätt
skall kunna fördelas mellan de olika producenterna
krävs det en noggrann mätning av strömförbrukningen
över tiden hos varje elkund."
Regleringen om takpris återfinns i ellagens 3 kap.
11 §. Där sägs att kostnaden för en mätare med
tillhörande  insamlingsutrustning  och  för dess
installation i uttagspunkten hos en elanvändare
skall   av   nätkoncessionshavaren   debiteras
elanvändaren. Elanvändare vars elförbrukning mäts
genom direktmätning får dock inte debiteras mer än 2
500 kr. Enligt 3 kap. 13 § undantas elanvändare som
köper sin el från innehavare av leveranskoncession
från denna bestämmelse.
Ellagstiftningens     bestämmelser     om
leveranskoncession (5 kap.) syftar, som tidigare
nämnts, bl.a. till att ge konsumenter med låg
elförbrukning ett särskilt skydd. I varje område
skall det finnas en leverantör av el som har
leveranskoncession. Den som har sådan koncession är
skyldig   att   leverera  el  för  normala
förbrukningsändamål till  alla  konsumenter inom
området som inte väljer en annan leverantör av el.
För leveranser av el inom leveranskoncessionsområdet
krävs inte timvis mätning. Om en konsument vill köpa
el  från  någon  annan  än  innehavaren  av
leveranskoncessionen gäller en uppsägningstid på 6
månader  (5  kap.  10  §).  Samtliga beviljade
leveranskoncessioner gäller t.o.m. år 2000.
I samtliga propositioner och utskottsbetänkanden
som behandlat ellagstiftningen har det förutsatts
att timvis mätning är ett krav för elkunder som inte
köper el från leveranskoncessionären. Detta har
också uttryckts i gällande förordningar. En ändring
av kravet på timvis mätning kräver således en
riksdagsbehandling. Likaså kräver en ändring av
anmälningstiden  för  ett  leverantörsbyte  en
lagändring.
En elanvändare som köper el  från  annan  än
leveranskoncessionären är enligt 8 kap. 4 § skyldig
att se till att det finns någon som har åtagit sig
det ekonomiska ansvaret för att det nationella
elsystemet tillförs lika mycket el som tas ut i
elanvändarens   uttagspunkt    (balansansvar).
Elanvändaren är också, som tidigare behandlats,
skyldig att hålla nätkoncessionären underrättad om
vem som har  åtagit sig balansansvaret i hans
uttagspunkt.

Översyn av leveranskoncessionssystemet

Regeringen fattade i maj 1998 beslut om en översyn
av  leveranskoncessionssystemet.  Den  särskilde
utredaren, generaldirektör Lars Ljung, har i uppdrag
(dir. 1998:37) att se över det gällande systemet med
leveranskoncessioner för försäljning av el och att
analysera om systemet bör avskaffas eller i någon
form permanentas. Beträffande timvis mätning och
schablonmätning  sägs  att det av rättviseskäl,
konkurrensskäl  eller  kostnadsskäl  kan  finnas
anledning att frångå kravet på timvis mätning för
kunder med låg elanvändning, dvs. lägenhetskunder
och liknande. En viktig del i utredarens utvärdering
är att analysera behovet och konsekvenserna av att
undanta  kunder  med  låg  elanvändning  från
grundprincipen om timvis mätning. Utredaren skall
senast den 1 november 1999 redovisa sitt arbete och
lämna förslag till ny lagstiftning.
Regeringen   beslöt  i  oktober  1998  om
tilläggsdirektiv till utredningen, genom vilket den
ges i uppdrag att med förtur analysera behovet av
och konsekvenserna av att undanta kunder med låg
elförbrukning från grundprincipen om timvis mätning
av elanvändningen (dir. 1998:82). Det är angeläget
att  göra  det  lättare  för  kunder  med låg
elförbrukning att utnyttja de möjligheter en öppen
elhandel kan innebära, sägs det i direktiven. Ett
eventuellt förslag om undantag skall innehålla en
lämplig avgränsning  av  de elkunder som skall
omfattas  av  undantaget.  En utgångspunkt  för
utredaren skall därvid vara att undantaget skall
gälla hushåll vars elförbrukning enbart utgörs av
s.k.  hushållsel  samt andra kundkategorier med
elförbrukning på motsvarande nivå. Utredaren skall
även undersöka behovet av andra avgränsningar.
Utredaren skall vidare föreslå en tidpunkt för ett
ikraftträdande  av  eventuella regeländringar på
området. I detta sammanhang skall utredaren beakta
eventuella  behov  av teknisk och administrativ
anpassning hos bl.a. elföretag,  nätföretag och
Svenska kraftnät till ett system som undantar de
föreslagna kundkategorierna från grundprincipen om
timvis mätning. Utredaren skall härutöver analysera
om det finns skäl att vidta åtgärder för att snabbt
åstadkomma  en  allmän  och  kostnadseffektiv
installation av timmätare och föreslå eventuella
kompletterande regler som kan behövas för detta.
Utredaren skall informera sig om det arbete som nu
genomförs inom elbranschen i frågan. Utredaren skall
senast den 1 februari 1999 till regeringen redovisa
sina  resultat  i  fråga  om  undantag  från
grundprincipen om timvis mätning för kunder med låg
elförbrukning samt eventuella förslag till åtgärder
för  en  snabbare  och  mer  kostnadseffektiv
installation av mätare för timvis mätning.

Propositionen

Regeringen lämnar i propositionen - utan särskilt
yrkande i saken - en redogörelse för utvecklingen på
elmarknaden och sin syn på inriktningen av det
kommande översynsarbetet. Särskilt  uppmärksammas
bestämmelserna om mätning av elförbrukningen, och
regeringen aviserar att en översyn av systemet med
leveranskoncessioner skall genomföras.
Genom det takpris på timregistrerande mätutrustning
som infördes den 1 juli 1997 har möjligheterna att
delta i handeln med el ökat för elkunder med låg
förbrukning, sägs det i propositionen. Kravet på
timvis  mätning infördes  för  att  säkerställa
elsystemets effektiva drift och för att åstadkomma
en rättvis kostnadsfördelning, anför regeringen.
Detta krav har under senare tid från flera håll
framhållits som ett betydande hinder för en ökad
rörlighet bland elkunder med låg elanvändning och
därmed för en ökad konkurrens och prispress inom
denna del av marknaden,  konstaterar regeringen
vidare. Det har också anförts att timvis mätning
inte är kostnadseffektiv, särskilt inte för elkunder
med låg förbrukning. Regeringen erinrar om att det
har föreslagits att kravet på timvis mätning skall
tas bort för vissa kundkategorier och ersättas med
schablonavräkning.
Enligt regeringens bedömning finns det flera skäl
att hålla fast vid kravet på timvis mätning som
huvudprincip.  Mätarna  ger  möjligheter  för
kommunikation    mellan    elkunderna   och
elleverantörerna, vilket skapar förutsättningar för
ett effektivt utnyttjande av elsystemet. Elkunderna
kan få regelbunden information om sin elförbrukning,
vilket underlättar elhushållningen och en effektiv
elanvändning. Erfarenheter visar också att en bred
installation  av  timregistrerande  mätare  kan
möjliggöra  effektivisering av nätverksamhet och
kostnadssänkningar, säger regeringen.
Takpriset för timregistrerande mätutrustning bör
med tiden kunna sänkas i takt med att teknik- och
marknadsutvecklingen  minskar  kostnaderna  för
utrustningen,  anför  regeringen.  En  fortsatt
prispress på mätutrustning kan därmed säkerställas.
Mycket talar för att det inom några år kommer att
finnas tillgång till mätare till priser som är
rimliga för de allra flesta elkunderna,  anser
regeringen.
Enligt  regeringen bör det dock övervägas att
undanta  kunder  med  låg  elanvändning,  dvs.
lägenhetskunder och liknande, från grundprincipen om
timvis mätning. Härvid erinrar regeringen om att det
i  den  beslutade översynen  av  systemet  med
leveranskoncessioner ingår att analysera behovet och
konse-kvenserna av ett sådant undantag.

Motionerna

Frågan om krav på timmätning har tagits upp i tre
motioner som väckts med anledning av propositionen
och i tre motioner från allmänna motionstiden.
Riksdagen bör göra ett uttalande om att kravet på
timvis  mätning vid byte av elleverantör skall
slopas, anförs  det i motion 1998/99:N308 (s).
Samtliga de myndigheter  som  har att övervaka
elmarknaden  har  rekommenderat  regeringen  att
avskaffa detta krav, konstaterar motionärerna. De
anser att regeringens tilläggsdirektiv i fråga om
översynen av leveranskoncessionssystemet tar sikte
på att kunna slopa kravet på timvis mätning för
hushållskunder. Även EU:s elmarknadsdirektiv har en
sådan inriktning, hävdar motionärerna. De föreslår
därför att regeringen skyndsamt skall återkomma till
riksdagen med förslag om att slopa kravet på timvis
mätning vid byte av elleverantör.
I motion 1997/98:N22 (m,  fp, kd) begärs att
regeringen skall lägga fram förslag om slopande av
kopplingen mellan kravet på timvis mätning och byte
av leverantör. Vidare föreslås att riksdagen skall
göra uttalanden om att införandet av timmätning av
elförbrukningen  skall   börja   hos  större
elkonsumenter, om att den nuvarande uppsägningstiden
vid byte av elleverantör på sex månader skall
minskas  till  mindre  än  en  månad  och  om
ikraftträdandet  av  nya regler för mätning av
elförbrukningen.
I realiteten innebär kravet på timmätning att det i
regel inte är lönsamt för småkonsumenter att byta
till annan leverantör av el, anför motionärerna. De
hävdar att en majoritet av landets fem miljoner
lågspänningskunder    är   hänvisade   till
leveranskoncessionären och i praktiken utestängda
från möjligheterna att fritt välja elleverantör.
Det är bra med en kontinuerlig mätning, timme för
timme,  av  elförbrukningen, anser motionärerna.
Timvis mätning ger kunden möjligheter att följa och
styra sin elförbrukning och kan därför bidra till en
ökad energieffektivisering. Timmätningen underlättar
också räkningsförfarandet. Kopplingen mellan kravet
på timmätning och byte av elleverantör har dock
visat sig ha allvarliga  nackdelar, varvid den
allvarligaste  är  att  viktiga  delar  av
elmarknadsreformens  syfte  inte  nås,  anför
motionärerna.  Den  fria  elmarknaden blir bara
tillgänglig för större förbrukare medan småkunderna
är låsta till sin leveranskoncessionär. Detta torde,
enligt motionärerna, vara en viktig orsak till att
de  svenska  hushållskundernas elpris (exklusive
skatt)  är  väsentligt  högre  än  de  norska.
Timmätningskravet  anses  också  försvåra  eller
omöjliggöra för nya aktörer, hittills främst olje-
och bensinbolagen, att etablera sig på elmarknaden.
Det är vidare sannolikt att timmätningskravet bidrar
till en utveckling mot ökat vertikalt ägande, vilket
innebär en risk för den fria konkurrensen, anser
motionärerna. Inlåsningen av småkunderna gör att
kraftföretagen vid sina förvärv kan köpa upp en
"säker" kundkrets.
Krav på timmätning ter sig mer angeläget ju större
elkonsument  som kunden är, menar motionärerna.
Timmätningen bör därför ta sin början hos större
förbrukare och därefter vidgas till att gälla allt
mindre förbrukare. Motionärerna ifrågasätter om inte
den gällande ordningen t.o.m. försvårar och försenar
en övergång till timmätning, med hänvisning till
risken att elföretagen drar sig för att frivilligt
installera timmätare även i de fall där detta ter
sig företagsekonomiskt motiverat, eftersom man ju då
ger kunderna frihet att välja en annan leverantör.
Det är dessutom inte lätt att förklara för en normal
konsument på elmarknaden  varför elförbrukningen
måste mätas kontinuerligt om man väljer en annan
leverantör,  medan  den  vanliga  mätningen  av
totalförbrukningen duger om man behåller sin vanliga
leverantör, säger motionärerna.
Kopplingen mellan kravet på timvis mätning och byte
av  leverantör föreslås alltså slopas för alla
normala  hushållskunder.  I  stället  bör  ett
schabloniserat system med avräkning mot typkurvor
införas. För att ytterligare främja konkurrensen på
elmarknaden skall elkundernas byte av leverantör
underlättas,   genom   att   den   nuvarande
uppsägningstiden  på sex månader vid byte från
leveranskoncessionär   förkortas   till   en
uppsägningstid  som understiger en månad, anför
motionärerna. De anser att det är angeläget att
reformen genomförs skyndsamt; en proposition bör
framläggas för riksdagen hösten 1998, så att de nya
reglerna kan börja gälla fr.o.m. den 1 januari 1999.
Kravet på timvis mätning för byte av elleverantör
bör snabbt avskaffas för hushåll med en mätarsäkring
på 25 A och därunder - dvs. inklusive villor med
elvärme - anförs det i motion 1998/99:N311 (m). I
stället  bör  en  schablonmetod  med  typkurvor
tillämpas. Riksdagen bör göra ett uttalande om
detta, föreslår motionären.
I  motion 1998/99:N2 (v) begärs uttalanden av
riksdagen  i  följande  fem  avseenden: om att
åtminstone alla hushåll med normal elförbrukning bör
undantas från kravet på ny elmätare vid byte av
elleverantör, om att alla hushåll bör ges möjlighet
att byta elleverantör kostnadsfritt, om att alla
hushåll bör ges möjlighet att byta elleverantör med
en uppsägningstid som åtminstone understiger tre
månader, om att de nya reglerna bör gälla från det
datum då de ansvariga myndigheterna menar att det är
praktiskt   genomförbart   och   om   att
utredningsdirektiven  till  den  av  regeringen
tillsatta   utredningen   om   översyn   av
leveranskoncessionssystemet bör kompletteras.
Samtliga  de  fem  myndigheter  som  övervakar
elmarknaden  -  nätmyndigheten  vid  Statens
energimyndighet, Svenska kraftnät, Konsumentverket,
Konkurrensverket  och  Statskontoret  -  har
rekommenderat regeringen att avskaffa kravet på ny
elmätare vid byte av leverantör för åtminstone alla
hushåll (inklusive eluppvärmda villor),  erinrar
motionären om. Han säger att elpriset är 58 % högre
för en eluppvärmd villa i Sverige jämfört med i
Norge, trots att elbolagen upphandlar elen på en
gemensam svensk-norsk elbörs. De höga elpriserna
innebär att svenska hushåll årligen subventionerar
kraftbolagen  med   mångmiljardbelopp,  hävdar
motionären. Han menar att det kommer att ta lång tid
och bli mycket dyrt om nätbolagen skall fortsätta
att installera de nya elmätarna på samma - som det
sägs - irrationella sätt  som  för närvarande.
Motionären  vill  i  stället  införa  den  nya
mätartekniken på likartat sätt som i Norge, dvs.
beslut bör fattas om att alla stora förbrukare skall
ha en ny, fjärravläst och timregistrerande elmätare.
Motionären vill alltså slopa mätartvånget vid byte
av elleverantör för alla hushåll, definierat som
elkonsumenter med ett säkringsabonnemang om högst 25
A,   dvs.   inklusive  eluppvärmda   villor.
Uppsägningstiden vid byte av leveranskoncessionär
bör minst halveras från nuvarande sex månader till
tre månader, och bytet bör vara helt kostnadsfritt.
Om det  är  praktiskt  möjligt med en kortare
uppsägningstid bör detta vara målet. De nya reglerna
bör  gälla  från  det datum då  de  ansvariga
myndigheterna  menar  att  detta  är  praktiskt
genomförbart, anför motionären. Riksdagen bör fatta
detta beslut så snabbt som möjligt utan att invänta
regeringens utredning, anser motionären.
Utredningen     om     översyn     av
leveranskoncessionssystemet  bör snabbutreda  ett
eventuellt avskaffande av kravet på ny elmätare vid
leverantörsbyte  som  omfattar  också  större
elförbrukare än hushållen,  föreslår  motionären
vidare. Utredningen bör också snabbutreda förslaget
om  ett mer  rationellt  och  kostnadseffektivt
införande av den nya elmätartekniken, nämligen att
alla stora förbrukare skall ha ny elmätare och att
myndigheterna sedan successivt sänker taket.
Riksdagen bör göra uttalanden om att möjligheterna
att välja "grön el" skall ökas, om att kravet på
byte av elmätare i samband med byte av elleverantör
skall slopas, om kostnadsfritt byte av elleverantör
och om förkortad  uppsägningstid  vid  byte av
elleverantör, anförs det i motion 1998/99:N264 (c).
Det nuvarande timmätarkravet motverkar konkurrensen
och begränsar  möjligheterna  för  den enskilde
elkonsumenten att t.ex. välja en ellevarantör som
kan erbjuda el märkt "bra miljöval". Motionärerna
förordar en preliminär schablonavräkning  mellan
olika     leverantörer     baserad    på
normalförbrukningskurvor och anser att kravet på
timmätare vid byte av elleverantör skall tas bort.
I motionen sägs att åtminstone alla hushåll -
elkonsumenter med ett säkringsabonnemang om högst 25
A - omgående bör undantas från kravet på ny elmätare
vid byte av elleverantör. Resultaten av den av
regeringen tillsatta  utredningen om översyn av
leveranskoncessionssystemet  behöver  därför inte
inväntas  innan  beslut  kan  fattas,  anför
motionärerna.  Byte  av elleverantör  bör  vara
avgiftsfritt och uppsägningstiden bör understiga en
månad,  menar  motionärerna.  De  anser  att
förändringarna bör kunna träda i kraft den 1 januari
1999. Den nämnda utredningen bör ges i uppdrag att
utreda  om  något  större  elförbrukare,  som
småföretagare  och  liknande,  också  skall ges
möjlighet  att  byta elleverantör utan krav på
installation av timregistrerande elmätare, säger
motionärerna vidare. Likaså bör utredningen utreda
hur regelverket bör utformas för att uppmuntra till
en rationell och kostnadseffektiv installation av
timmätare.
Även i motion 1998/99:N3 (mp) begärs det olika
uttalanden  av  riksdagen  rörande  slopande av
mätarkravet. Dessa avser kopplingen mellan byte av
elleverantör och kravet på timvis registrering av
förbrukningen,  uppsägningstiden  vid  byte  av
elleverantör,   avgiftsfrihet  vid  byte  av
elleverantör, ikraftträdande av de nya reglerna och
tilläggsdirektiv till utredningen om översyn av
leveranskoncessionssystemet.  Det  finns  inga
rationella skäl för att koppla samman byte av
leverantör med installation av en ny, fjärravläst
och timregistrerande mätare, anför motionärerna, som
anser att det finns tre stora nackdelar med det
gällande regelverket. För det första har reglerna
lett till en väsentlig prisskillnad  mellan de
nordiska  länderna  som  anses helt omotiverad,
eftersom leverantörerna köper elen på en gemensam
nordisk  elbörs.  För  det andra försvårar det
nuvarande regelverket införandet  av "grön el".
Alltför få elkonsumenter i villa eller lägenhet har,
enligt  motionärerna,  valt  att byta till  en
elleverantör som t.ex. kan leverera miljömärkt el -
av det skälet att det är för dyrt och krångligt att
byta elleverantör. För det tredje blockerar reglerna
ett  brett,  storskaligt  och  kostnadseffektivt
införande av de nya elmätarna.
De fem myndigheter som har till uppgift  att
övervaka elmarknadens avreglering har kommit fram
till samma slutsats, nämligen att kopplingen mellan
byte av leverantör och införande av ny elmätare bör
avskaffas, säger motionärerna. De anser att det bör
diskuteras hur riksdagen skall kunna uppmuntra till
ett rationellt och kostnadseffektivt införande av de
nya elmätarna. Ett sätt kan vara att göra som i
Norge och successivt sänka de konsumtionsnivåer över
vilka  nätbolagen åläggs att installera de nya
elmätarna. Härigenom anses följande tre fördelar
uppnås: För det första installeras elmätarna först
hos de elkunder som har den största konsumtionen och
därmed  goda  möjligheter  att  ändra  sitt
konsumtionsmönster och spara energi. För det andra
vet nätbolagen lång tid i förväg vilka kunder som
skall omfattas av installationen och när denna skall
ske och har därigenom möjlighet att minimera sina
kostnader.  För  det  tredje  är installationen
konkurrensneutral och inte kopplad till kundens fria
val av elleverantör.
Kopplingen mellan byte av elleverantör och kravet
på timvis registrering av förbrukningen bör slopas
för åtminstone alla hushåll (elkonsumenter med ett
säkringsabonnemang  om högst  25  A),  föreslår
motionärerna; i stället bör metoden med avräkning
mot  typkurvor  användas. De anser vidare  att
uppsägningstiden vid byte från leveranskoncessionär
bör understiga en månad och att bytet bör vara helt
kostnadsfritt. Reformen bör genomföras skyndsamt -
de nya reglerna bör gälla från den 1 januari 1999
eller så snart Svenska kraftnät anser det vara
tekniskt genomförbart, anför motionärerna. De menar
att den av regeringen tillsatta utredningen om
leveranskoncessionssystemet     bör     ges
tilläggsdirektiv, av innebörd att en snabbutredning
skall göras av hur regelverket bör utformas för att
uppmuntra till ett rationellt och kostnadseffektivt
införande av de nya elmätarna. I detta uppdrag skall
ingå att överväga ett slopande av kravet på ny
elmätare vid leverantörsbyte som omfattar också
större elförbrukare (med ett säkringsabonnemang om
högst 63 A).

Vissa kompletterande uppgifter

Tidigare riksdagsbehandling

Utskottet har vid olika tillfällen behandlat frågan
om leveransmätning. Våren 1996 avslog riksdagen - på
förslag av ett enhälligt utskott - en motion med
krav på avskaffande av timmätningskravet vid byte av
leverantör (bet. 1995/96:NU20). Utskottet anförde
att  bästa  hushållning  och  största  möjliga
effektivitet i systemet uppnås vid mätning av den
verkliga förbrukningen. Utskottet kunde dock inte
utesluta  att  en  övergång till schabloniserad
debitering skulle kunna komma att te sig nödvändig
men betonade vikten av att regeringen först noga
skulle pröva om konsumenternas kostnader för mätning
kunde nedbringas inom rimlig tid.
Riksdagen beslöt  våren  1997,  på regeringens
förslag, om att ett s.k. takpris på 2 500 kr för
timregistrerande mätutrustning och dess installation
skulle införas den 1 juli 1997 (prop. 1996/97:85,
bet. 1996/97:NU11). Samtidigt avslogs motioner med
förslag om införande av schablonberäkning. Utskottet
anförde att det är angeläget att kostnaderna för
timmätningen inte upplevs som ett hinder för de små
elkonsumenterna att delta i den fria elmarknaden.
Samtidigt ansåg utskottet att det är ett stort värde
att  timmätningskravet  kan  bibehållas.  I  en
reservation  (mp)  anfördes att den modell som
tillämpas i Norge med normalförbrukningskurvor också
borde kunna användas i Sverige.

Olika förslag om mätning

NUTEK och Svenska kraftnät har haft regeringens
uppdrag att utreda och föreslå åtgärder för att
åstadkomma billiga mätsystem m.m. I rapporten Fri
elmarknad för alla, som avlämnades våren 1996,
föreslogs att avräkningen av  elleveranser till
hushållskunder  och andra konsumenter  med  låg
elförbrukning inte längre skulle grundas på timvis
mätning, utan i stället beräknas med hjälp av s.k.
typkurvor (schablonavräkning), liknande det system
som finns i Norge (och numera även i Finland). I den
tidigare  nämnda  rapporten  Utvecklingen  på
elmarknaden  1997  föreslog  nätmyndigheten  att
samtliga svenska elkonsumenter på sikt skall ges
möjlighet att handla el i konkurrens, genom att
metoden med avräkning mot typkurvor införs.
Konsumentverket har i ett brev till regeringen
(Inrikesdepartementet) i oktober 1998 föreslagit att
mätarkravet skall slopas, alternativt att mätaren
skall  tillhandahållas  kostnadsfritt  för  alla
konsumenter. Vidare föreslås att uppsägningstiden
skall kortas ned till ett minimum.
Svenska  Kraftverksföreningen  och   Sveriges
Elleverantörer tillsatte tidigare under år 1998 en
gemensam arbetsgrupp med uppdrag att bl.a. utreda
frågan om införande av schablonavräkning för vissa
elkonsumenter. Uppdraget redovisades i oktober 1998.
Utredningen har föreslagit följande:
- ett schablonavräkningssystem skall införas i
Sverige för elkunder med mindre elförbrukning,
-  schablonavräkningssystemet skall införas när
nuvarande  leveranskoncessioner löper ut den 31
december 2000,
- elbranschen skall omedelbart ta initiativ till
utveckling av modeller, rutiner och system för att
säkerställa ett ordnat införande,
- utvecklingen av ändamålsenliga mätsystem skall
stimuleras, så att debitering kan grundas på faktisk
förbrukning.
Samverkansgruppen Konsumenter och leverantörer för
en fri elmarknad, som består av olika organisationer
och företag, verkar för att kravet på timvis mätning
vid byte av elleverantör skall avskaffas. Bytet bör,
enligt gruppen, vara kostnadsfritt och kunna ske med
kort uppsägningstid. Timvis mätning bör införas på
ett  samhällsekonomiskt  rationellt  sätt, anser
gruppen.

Förhållandena i Norge och Finland

Vid avregleringen av elmarknaden i Norge i början av
år  1991 ställdes inledningsvis krav på timvis
mätning avseende alla kunder som valde att köpa el
av en ny elleverantör. I januari 1995 ändrades
reglerna för mätning och avräkning, så att kunder
med en årlig förbrukning lägre än 500 000 kWh fick
möjlighet att byta leverantör utan att installera
timvis mätning. Avräkningen för dessa kunder sker i
stället med hjälp av schabloner över förbrukningen.
Krav på timvis mätning gäller för de slutförbrukare
som förväntas ha en årlig elförbrukning över denna
nivå. Anmälningsfristen vid leverantörsbyte är i
Norge tre veckor (fyra veckor fram till den 1
januari 1997).
I Finland avreglerades elmarknaden i början av år
1997. Då ställdes krav på timenergimätare vid byte
av leverantör. Detta krav har slopats - från den 1
september 1998 för hushållen och från den 1 november
1998 för övriga småförbrukare. Med småförbrukare
avses konsumenter och företag med huvudsäkringar på
högst 3 x 63 A och ett effektbehov på högst 45
kilowatt. Uppsägningstiden uppgår till två veckor.

Synpunkter från Närings- och handelsdepartementet

Om ett mycket stort antal kunder inte längre skulle
utnyttja leveranskoncessionären som leverantör kan,
enligt   uppgift   från   Närings-   och
handelsdepartementet, svårigheter uppstå beträffande
kontrollen av balansansvaret. Om leverantörsbyte kan
göras med en enkel anmälan finns i praktiken små
möjligheter att kontrollera om kunden lever upp till
sin skyldighet beträffande balansansvar. Tillsammans
med  de  förpliktelser  som  är  knutna  till
leveranskoncessionen skulle, enligt Närings- och
handelsdepartementet, de ökade ekonomiska risker som
detta förhållande innebär kunna medföra en önskan
från leveranskoncessionärens sida att avsäga sig
koncessionen.  Detta  är en situation som inte
behandlas i den nuvarande lagstiftningen. Samtliga
lämnade  leveranskoncessioner  gäller som nämnts
t.o.m. år 2000, och avsikten har varit att systemet
med  leveranskoncessioner skall utvärderas  före
utgången av deras giltighetstid. En ändring av
kravet på timvis mätning före utgången av år 2000
medför  att villkoren  för  leveranskoncessioner
förändras. En sådan ändring kan, enligt Närings- och
handelsdepartementet,  innebära  vissa  juridiska
problem,  om ändringen innebär ökade ekonomiska
risker eller  andra  betydande försämringar för
koncessionären.

Utskottets ställningstagande

Vid beslutet om en ny ellagstiftning hösten 1995
anförde utskottet att de effektivitetsvinster som en
ökad konkurrens kan väntas medföra måste komma de
enskilda konsumenterna till del (bet. 1995/96:NU1).
Efter att ellagstiftningen nu varit i kraft i
närmare  tre år tycks bedömningarna  vara  att
elmarknaden fungerar relativt effektivt, men att
främst större kunder kunnat dra fördel av uppkomna
effektivitetsvinster i form av lägre priser.
Utskottet anser att det är mycket viktigt att även
de små elkonsumenterna kan dra nytta av elmarknadens
omreglering genom sänkta  priser.  En  effektiv
konkurrens är inget självändamål utan har sitt
berättigande genom de konkreta förbättringar som den
kan innebära för enskilda konsumenter.
Utredningen     om     översyn     av
leveranskoncessionssystemet har, som redovisats, i
uppdrag  att  med förtur analysera behovet och
konsekvenserna av  att  undanta kunder med låg
elförbrukning från grundprincipen om timvis mätning
av elanvändningen. Enligt utskottets mening bör dock
en skärpning och precisering av uppdraget göras
enligt följande riktlinjer.
Utredaren bör ges i uppdrag att lägga fram förslag
om  att undantag från grundprincipen om timvis
mätning  skall  göras  för  kunder  med  ett
säkringsabonnemang om högst 25 A. Utskottet vill
samtidigt framhålla att detta bör ses som ett första
steg; på sikt bör timmätarkravet kunna slopas även
för   övriga  mindre  förbrukare  med  ett
säkringsabonnemang om högst 63 A. Uppsägningstiden
bör  inte  överstiga en månad.  Vid  byte  av
elleverantör bör inte någon administrationsavgift
eller liknande tas ut av konsumenten.  De nya
bestämmelserna bör träda i kraft så snart som
möjligt och senast den 1 november 1999.
Utskottet är medvetet om att det finns ett antal
olika frågeställningar som behöver övervägas innan
nya bestämmelser kan träda i kraft. Det gäller - som
framgått av tidigare redovisning - bl.a. effekterna
på leveranskoncessionssystemet, balansansvaret och
utformningen av schablonkurvor. För att den tidsplan
som utskottet föreslår skall kunna hållas måste
därför planering inför ett slopat mätarkrav ske
parallellt med att utredningen slutför sitt arbete
och att regeringen bereder och lägger fram en
proposition.
Regeringen bör återkomma till riksdagen under våren
1999 med ett förslag om slopat timmätarkrav enligt
vad som angivits. Riksdagen kan då fatta beslut med
anledning av proposition i frågan i sådan tid att de
nya bestämmelserna kan träda i kraft senast den 1
november 1999.
Riksdagen bör genom ett uttalande ställa sig bakom
vad utskottet nu har anfört. Med detta blir samtliga
här aktuella motioner i sak tillgodosedda i berörda
delar.

Fasta avgifter

Motionerna

I motion 1998/99:N2 (v) begärs ett uttalande av
riksdagen om att den fasta kostnadens andel av den
totala elkostnaden skall sänkas genom ändringar i
regelverket. Vänsterpartiet har länge drivit denna
fråga, erinrar motionären om. Han menar att den
fasta delen av nätavgiften bör minskas och att
eventuella årsavgifter kopplade till elkostnaden kan
avskaffas helt. Detta anses vara det mest effektiva
sättet att få konsumenter med låg elförbrukning
intresserade av att spara och delta aktivt i handeln
med el.
Riksdagen bör göra ett uttalande om att balansen
mellan fasta och rörliga kostnader skall justeras,
så   att   inga   fasta  avgifter   utöver
anslutningsavgiften skall förekomma, anförs det i
motion 1997/98:N23 (mp). Enligt motionärerna skulle
detta stimulera  till  en  ytterligare  minskad
energianvändning.

Vissa kompletterande uppgifter

Frågan  om relationen mellan fasta och rörliga
avgifter som tas upp i motionerna har tidigare varit
föremål för behandling i utskottet. Riksdagen avslog
våren 1997 och våren 1998 motioner med förslag på
detta  område  (bet.  1996/97:NU11  och  bet.
1997/98:NU12).  I reservationer (v, mp) följdes
motionerna upp.
Utskottet redovisade  i betänkande 1997/98:NU12
följande. En huvudprincip i ellagstiftningen är att
det skall vara en klar åtskillnad mellan å ena sidan
produktion och försäljning av el och å andra sidan
nätverksamhet. För att dessa två funktioner inte
skall blandas ställs i lagstiftningen  krav på
organisation  och  ekonomisk  redovisning  av
nätverksamhet. Kraven innebär att en juridisk person
som bedriver produktion eller handel med el inte får
bedriva   nätverksamhet.  Den  som  bedriver
nätverksamhet  och  annan verksamhet inom samma
juridiska  person  skall  ekonomiskt  redovisa
nätverksamheten som en särskild rörelsegren. Kraven
tar  sikte  på  att  minska riskerna för s.k.
korssubventionering,  dvs.  att  nätverksamhet
utnyttjas för subvention av annan verksamhet eller
omvänt måste finansieras också på annat sätt än
genom nättariffer.
Enligt ellagstiftningen  skall  tarifferna  för
nätverksamhet vara skäliga och utformade på sakliga
grunder. Med saklig grund avses att de skall vara
objektiva     och     icke-diskriminerande.
Skälighetsprövningen skall baseras på de intäkter
och kostnader som kan hänföras till det aktuella
koncessionsområdet.  Tarifferna  skall  således
återspegla kostnaderna - såväl fasta som rörliga
kostnader  - i verksamheten. Allmänt  sett  är
överföring av el (nätverksamhet) en kapitalintensiv
verksamhet med höga fasta kostnader. Kostnader för
elöverföring till en viss elabonnent utgörs därmed
till stor del av fasta kostnader som inte påverkas
av mindre variationer i elförbrukningen.
Frågan om relationen mellan fast och rörlig tariff
har  inte  behandlats  i  lagstiftningen,  utan
skälighetsprövningen kommer att vara vägledande. En
princip för utformningen av nättariffer är att den
som förorsakar kostnader också skall betala för
dessa, vilket innebär att tarifferna skall vara
kostnadsriktiga för varje kundkategori.
Enligt de tariffprinciper som tillämpas av de
flesta nätföretag stiger den fasta avgiften med den
abonnerade uttagseffekten. Det är således möjligt
för en elkonsument att minska den fasta nätavgiften
genom att minska den abonnerade uttagseffekten.
Därmed begränsas det totala  effektuttaget  som
elkonsumenten kan göra, vilket också kan leda till
en minskad elförbrukning.
Utskottet   anförde   följande   i   sitt
ställningstagande. Nättariffen och det pris som
betalas för den förbrukade elenergin är två helt
skilda avgifter som finansierar verksamheter som
enligt  lagstiftningen  skall  hållas  åtskilda.
Motionärernas förslag om att den rörliga elkostnaden
skall öka, samtidigt som den fasta nätavgiften
minskar,  bryter mot denna för ellagstiftningen
grundläggande princip. Vidare framhöll utskottet att
statsmakterna inte heller bör gripa in i elmarknaden
genom att reglera förhållandet mellan fasta och
rörliga  avgifter.  Däremot ansåg utskottet att
konsumenterna har en viktig roll att fylla när det
gäller att uppmärksamma nätmyndigheten på de fall av
avvikelser från skäligheten i tariffer som kan
förekomma. Det ansågs också vara angeläget att
nätmyndigheten agerar snabbt och effektivt i dessa
fall.

Utskottets ställningstagande

Utskottet står fast vid den ståndpunkt som tidigare
intagits när liknande yrkanden behandlats - senast
våren 1998. Nättariffen och det pris som betalas för
den förbrukade elenergin är två helt skilda avgifter
som  finansierar  verksamheter   som  enligt
lagstiftningen skall hållas åtskilda. Motionärernas
förslag om att den rörliga elkostnaden skall öka,
samtidigt som den fasta nätavgiften minskar, bryter
mot  denna  för  ellagstiftningen  grundläggande
princip.
Enligt  utskottets  mening  bör  inte  heller
statsmakterna gripa in i elmarknaden genom att
reglera  förhållandet  mellan fasta och rörliga
avgifter. Däremot anser utskottet att konsumenterna
har en viktig roll att fylla när det gäller att
uppmärksamma nätmyndigheten på de fall av avvikelser
från skäligheten i tariffer som kan förekomma. Det
är också angeläget att nätmyndigheten agerar snabbt
och effektivt i dessa fall.
Med det anförda avstyrker utskottet de båda här
aktuella motionerna 1998/99:N2 (v) och 1997/98:N23
(mp) i berörda delar.

Hemställan

Utskottet hemställer
1.  beträffande  offentliggörande  av
nättariffer
att riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring
i ellagen (1997:857) såvitt avser 4 kap. 11 §,
2.  beträffande   nätkoncession  för
utlandsförbindelser
att riksdagen med avslag på motion 1997/98:N22 yrkande 5
antar regeringens förslag till lag om ändring i
ellagen (1997:857) såvitt avser 2 kap. 10 och 18
§§,
res. 1 (m, kd, c, fp)
3.  beträffande  tillträde  till  och
nättariffer för vissa utlandsförbindelser
att riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring
i ellagen (1997:857) såvitt avser 4 kap. 2 §,
4. beträffande tariffgrundande kostnader
för stamnätet
att riksdagen med avslag på motionerna 1998/99:N1 och
1998/99: N279 antar regeringens förslag till lag
om ändring i ellagen (1997: 857) såvitt avser 4
kap. 9 §,
5.  beträffande  förseningsavgift  vid
försenad eller felaktig årsrapport
att riksdagen med avslag på motion 1997/98:N22 yrkande 6
antar regeringens förslag till lag om ändring i
ellagen (1997:857) såvitt avser 12 kap. 7-13 §§
och 13 kap. 5 §,
res. 2 (m, kd, c, fp)
6. beträffande  tariffutjämning  mellan
tätort och glesbygd
att riksdagen med avslag på motion 1997/98:N21  antar
regeringens  förslag till lag om ändring i
ellagen (1997:857) såvitt avser 3 kap. 3 § och 4
kap. 3 §,
7. beträffande anmälningsfrist vid byte av
balansansvarig
att riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring
i ellagen (1997:857) såvitt avser 8 kap. 4 §,
8. beträffande lagförslaget i övrigt
att riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring
i ellagen (1997:857) i den mån det inte omfattas
av utskottets hemställan i det föregående,
9.    beträffande   mätning    av
elförbrukningen
att riksdagen  med anledning av motionerna 1997/98:N22
yrkandena  1-4,  1998/99:N2  yrkandena  1-5,
1998/99:N3,  1998/99:N264,  1998/99:N308  och
1998/99:N311 som sin mening ger regeringen till
känna vad utskottet anfört,
10. beträffande fasta avgifter
att riksdagen avslår motionerna 1997/98:N23 yrkande 4 och
1998/99: N2 yrkande 6.
res. 3 (v, mp)
Stockholm den 19 november 1998

På näringsutskottets vägnar

Per Westerberg


I beslutet har deltagit: Per Westerberg (m), Barbro
Andersson  Öhrn (s), Lennart Beijer (v), Göran
Hägglund (kd), Sylvia Lindgren (s), Ola Karlsson
(m), Nils-Göran Holmqvist (s), Marie Granlund (s),
Gunilla Wahlén (v), Inger Strömbom (kd), Ola Sundell
(m), Matz Hammarström (mp), Åke Sandström (c), Eva
Flyborg (fp), Anne Ludvigsson (s), Stefan Hagfeldt
(m) och Karl Gustav Abramsson (s).

Reservationer

1. Nätkoncession för utlandsförbindelser
(mom. 2)

Per  Westerberg (m), Göran Hägglund (kd),  Ola
Karlsson (m), Inger Strömbom (kd), Ola Sundell (m),
Åke Sandström (c), Eva Flyborg (fp) och Stefan
Hagfeldt (m) anser

dels att utskottets ställningstagande i avsnittet om
nätkoncession  för  utlandsförbindelser  bort ha
följande lydelse:
Utskottet anser, i likhet med vad som anförs i
motion 1997/98:N22 (m, fp, kd), att den bestämmelse
rörande nätkoncession för utlandsförbindelse som
finns i 2 kap. 10 § ellagen - och som regeringen nu
föreslår skall ändras - kan utgå. Staten har det
yttersta   ansvaret   för   den   nationella
försörjningstryggheten med el, och när det gäller
utlandsförbindelser   sker   prövning   genom
koncessionsförfarandet.   Vidare   finns   en
anmälningsplikt för avtal om export eller import av
el  som pågår under minst sex månader. Enligt
utskottets uppfattning har statsmakterna med detta
tillförsäkrat sig det inflytande och den kontroll
över utrikeshandeln som erfordras. Någon ytterligare
statlig kontroll av utrikeshandeln med el är inte
nödvändig och bör inte finnas.
Utskottet tillstyrker  sålunda det nu aktuella
kravet i den nyssnämnda motionen på att den aktuella
bestämmelsen i 2 kap. 10 § om koncessioner för
utlandsförbindelser skall utgå. Vidare bör, som
motionärerna föreslår, ett tillägg införas i 2 kap.
6 § om att förbindelsens allmänna betydelse för
landets elförsörjning särskilt skall beaktas vid
meddelande av nätkoncession för utlandsförbindelse.
dels att utskottets hemställan under 2 bort ha
följande lydelse:
2.   beträffande  nätkoncession  för
utlandsförbindelser
att riksdagen med bifall till motion 1997/98:N22 yrkande 5
dels antar regeringens förslag till lag om
ändring i ellagen (1997:857) såvitt avser 2 kap.
10 och 18 §§, dock med ändrad lydelse enligt
Reservanternas förslag i bilaga 2,
dels beslutar att 2 kap. 6 § i nämnda lag skall
tillföras ett andra stycke med följande lydelse:
"Vid  meddelande av nätkoncession som avser
utlandsförbindelse  skall  dessutom  särskilt
beaktas förbindelsens allmänna betydelse för
landets elförsörjning" samt att ingressen till
regeringens  förslag till lag om ändring i
ellagen ändras på sätt som föranleds härav.

2. Förseningsavgift vid försenad eller
felaktig årsrapport (mom. 5)

Per Westerberg (m),  Göran  Hägglund (kd), Ola
Karlsson (m), Inger Strömbom (kd), Ola Sundell (m),
Åke Sandström (c), Eva Flyborg (fp) och Stefan
Hagfeldt (m) anser

dels att utskottets ställningstagande i avsnittet om
förseningsavgift  vid  försenad  eller  felaktig
årsrapport bort ha följande lydelse:
Utskottet  anser  att  regeringens  förslag om
införande av en förseningsavgift vid försenad eller
felaktig årsrapport i huvudsak är välmotiverat. Det
är angeläget att nätmyndigheten kan bedriva en
effektiv  tillsyn.  Möjligheten  att  ta ut en
förseningsavgift   kan   förväntas   förbättra
nätmyndighetens tillsynsmöjligheter.
Regeringens förslag har dock, som framhålls i
motion 1997/98:N22 (m, fp, kd), en klar brist.
Förslaget  om  att  ett  myndighetsbeslut skall
verkställas även om det inte vunnit laga kraft
innebär att beslutet får direkt rättsverkan även om
det överklagas. Detta är olämpligt av principiella
rättssäkerhetsskäl.
Det kan finnas farhågor för att den modell som
utskottet förordar skulle innebära att systemet med
förseningsavgift i praktiken blir verkningslöst med
hänsyn till den tid det tar innan en eventuell
överklagandeprocedur är avklarad. Enligt utskottets
mening är dock de angivna farhågorna betydligt
överdrivna. Fråga om överklagande kommer bara att
bli aktuell i sådana  fall där det förekommer
motstridiga uppfattningar. Det kan förväntas gälla
endast i ett fåtal fall. I normalfallet kommer ett
beslut om förseningsavgift att leda till att de
begärda redovisningarna kommer att inlämnas till
nätmyndigheten. Utskottet anser sålunda att det är
rimligt att en överklagandemöjlighet finns i de fall
som är stridiga.
Med det anförda tillstyrker utskottet regeringens
förslag i här berörd del, dock med den ändringen att
beslutet om förseningsavgiften inte får verkställas
i avvaktan på att det vinner laga kraft. Den nämnda
motionen blir därmed tillgodosedd och tillstyrks
sålunda.
dels att utskottets hemställan under 5 bort ha
följande lydelse:
5.  beträffande  förseningsavgift  vid
försenad eller felaktig årsrapport
att riksdagen med bifall till motion 1997/98:N22 yrkande 6
antar regeringens förslag till lag om ändring i
ellagen (1997:857) såvitt avser 12 kap. 7-13 §§
och 13 kap. 5 §, dock med ändring att i 12 kap.
13 § skall första stycket utgå.

3. Fasta avgifter (mom. 10)

Lennart Beijer (v), Gunilla Wahlén (v) och Matz
Hammarström (mp) anser

dels att utskottets ställningstagande i avsnittet om
fasta avgifter bort ha följande lydelse:
Ur  samhällets  synvinkel är det viktigt  att
elsparandet ökar och  att  det  uppfattas  som
intressant av både stora och små elkonsumenter. Det
mest effektiva sättet att intressera konsumenter med
låg elförbrukning att spara och delta aktivt i
handeln med el är, enligt utskottets uppfattning,
att den rörliga kostnadens andel av totalkostnaden
ökas.
Riksdagen bör därför anmoda regeringen att föreslå
åtgärder så att en annan relation mellan fasta och
rörliga avgifter kan komma till stånd. Detta bör
vara möjligt utan att boskillnaden mellan nätbolag
och elleverantör förändras. Utskottet tillstyrker
sålunda motionerna 1998/99:N2 (v) och 1997/98: N23
(mp) i berörda delar.
dels att utskottets hemställan under 10 bort ha
följande lydelse:
10. beträffande fasta avgifter
att riksdagen med bifall till motionerna 1997/98:N23 yrkande
4 och 1998/99:N2 yrkande 6 som sin mening ger
regeringen till känna vad utskottet anfört.
Regeringens lagförslag

Förslag till lag om ändring i ellagen
(1997:857)


I reservation 1 föreslagen ändring
i regeringens förslag till lag om
ändring i ellagen (1997:857)

-----------------------------------------------------
Regeringens förslag    Reservanternas förslag
-----------------------------------------------------
2 kap.
10 §
-----------------------------------------------------
Nätkoncession får beviljas endast den som från
allmän synpunkt är lämplig att utöva nätverksamhet.
Nätkoncession för område får beviljas endast den som
dessutom är lämplig att bedriva nätverksamhet inom
det begärda området.
-----------------------------------------------------
Nätkoncession  för  en
utlandsförbindelse  får
beviljas och innehas av
endast den som innehar
nätkoncession     för
stamnätet eller största
delen  därav  eller en
juridisk person där denne
har  ett  bestämmande
inflytande. Nätkoncession
får dock beviljas även
andra om ledningen är av
mindre betydelse för det
samlade överföringsnätet
till utlandet.
-----------------------------------------------------
2 kap.
18 §
En nätkoncession  skall  återkallas helt eller
delvis,
1. om en ledning eller ett ledningsnät inte längre
behövs för en säker elförsörjning,
2. om koncessionshavaren i väsentlig mån inte
fullgör sina skyldigheter enligt denna lag, enligt
föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen
eller enligt villkor i nätkoncessionen,
-----------------------------------------------------
eller
3. om koncessionshavaren
inte  längre  uppfyller
villkoren enligt  10 §
andra  stycket  första
meningen för att inneha
nätkoncessionen.
-----------------------------------------------------
Frågor om återkallelse av nätkoncession prövas av
nätmyndigheten.   Avser   nätkoncessionen   en
utlandsförbindelse,  prövas  dock  frågan  om
återkallelse av regeringen.
-----------------------------------------------------

Innehållsförteckning

Ärendet..........................................
1
Sammanfattning...................................
1
Propositionen....................................
2
Motionerna.......................................
2
Utskottet........................................
4
Inledning......................................
4
Elmarknadsdirektivet...........................
5
Allmänt om direktivet........................
5
Offentliggörande av nättariffer..............
5
Nätkoncession för utlandsförbindelser..........
5
Propositionen................................
5
Motionen.....................................
6
Tidigare riksdagsbehandling..................
6
Utskottets ställningstagande.................
6
Vissa frågor om nättariffer....................
7
Tillträde till och nättariffer för vissa
utlandsförbindelser..........................
7
Tariffgrundande kostnader för stamnätet......
7
Propositionen..............................
7
Motionerna.................................
8
Vissa kompletterande uppgifter.............
8
Utskottets ställningstagande..............
10
Förseningsavgift vid försenad eller felaktig
årsrapport....................................
11
Propositionen...............................
11
Motionen....................................
12
Utskottets ställningstagande................
12
Tariffutjämning mellan tätort och glesbygd....
12
Propositionen...............................
12
Motionen....................................
14
Utskottets ställningstagande................
14
Anmälningsfrist vid byte av balansansvarig....
14
Mätning av elförbrukningen....................
15
Bakgrund....................................
15
Gällande reglering........................
15
Översyn av leveranskoncessionssystemet....
16
Propositionen...............................
16
Motionerna..................................
17
Vissa kompletterande uppgifter..............
21
Tidigare riksdagsbehandling...............
21
Olika förslag om mätning..................
21
Förhållandena i Norge och Finland.........
22
Synpunkter från Närings- och
handelsdepartementet......................
22
Utskottets ställningstagande................
23
Fasta avgifter................................
24
Motionerna..................................
24
Vissa kompletterande uppgifter..............
24
Utskottets ställningstagande................
25
Hemställan....................................
26
Reservationer...................................
27
1. Nätkoncession för utlandsförbindelser (m,
kd, c, fp)....................................
27
2. Förseningsavgift vid försenad eller
felaktig årsrapport (m, kd, c, fp)
28
3. Fasta avgifter (v, mp).....................
28
Bilagor
1. Regeringens lagförslag.....................
30
2. I reservation 1 föreslagen ändring i regeringens
förslag till lag om ändring i ellagen (1997:857)
38

Till toppen