Till innehåll på sidan
Sveriges Riksdags logotyp, tillbaka till startsidanTillbaka till dokumentet

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Betänkande 1998/99:KU1

Konstitutionsutskottets betänkande 1998/99:KU01

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse m.m.

Innehåll

1998/99

KU1

Sammanfattning

I betänkandet behandlas budgetpropositionen (prop.
1998/99:1) såvitt  avser utgiftsområde 1 Rikets
styrelse.   Vidare   behandlas   Riksdagens
förvaltningskontors  årsredovisning  för  1997
(1997/98:RFK1) samt ytterligare två skrivelser från
Riksdagens förvaltningskontor: dels 1998/99:RFK2,
som innehåller förslag om de ekonomiska villkoren
för tjänstgörande  ersättare  i  riksdagen  och
Europaparlamentet, dels 1998/99:RFK3, som innehåller
förslag till ändring av riksdagsledamöternas arvode.
I betänkandet behandlas också 13 motioner som väckts
under den allmänna motionstiden och 2 motioner som
väckts med anledning av förslaget RFK3.
Anslagen inom utgiftsområdet föreslås uppgå till de
av regeringen  föreslagna  beloppen.  Mot detta
reserverar sig representanten för Centerpartiet, som
yrkar att anslaget C 1 Regeringskansliet m.m. bör
minskas med 100 miljoner kronor.
Representanterna för Moderata samlingspartiet och
Folkpartiet liberalerna förklarar  i  var  sitt
särskilda  yttrande att eftersom deras partiers
budgetförslag inte tillstyrkts av finansutskottet i
budgetprocessens första steg anser de det inte
meningsfullt  att  fullfölja  sina  respektive
anslagsyrkanden. I ett annat  särskilt yttrande
framhåller representanterna för Kristdemokraterna
att  partiet motsätter sig den i propositionen
föreslagna   höjningen  av  anslaget  C  1
Regeringskansliet m.m.
Utskottet tillstyrker i huvudsak förslaget RFK2,
som  innebär  att de ekonomiska villkoren  för
tjänstgörande ersättare  väsentligen  kommer att
överensstämma med vad som gäller för ledamöter, att
ersättningen vid uppdragets upphörande för ledamöter
och vid föräldraledighet för riksdagsledamöter och
företrädare i Europaparlamentet ändras samt att
inkomstgarantin      beträffande      båda
parlamentarikergrupperna jämställs med inkomst under
de fem första åren.
Utskottet tillstyrker också i huvudsak förslaget
RFK3, vilket innebär att riksdagsledamöternas och
Europaparlamentarikernas arvode höjs från 30 300 kr
till 36 000 kr/månad, att kostnadsersättningen sänks
med  2 000 kr/månad och att  2  000  kr  av
arvodeshöjningen   utgör   en  växling  från
kostnadsersättning till arvode. Förändringarna skall
träda i kraft den 1 januari 1999.  Riksdagens
arvodesnämnd skall fortsätta sin verksamhet, men
fortsättningsvis  skall  nämnden  motivera  sina
ställningstaganden  i fråga om förändringar  av
arvodesnivån. Mot förslaget som helhet reserverar
sig    representanten   för   Miljöpartiet.
Representanterna för Vänsterpartiet reserverar sig i
vad avser ändringen av kostnadsersättningen.
Vad gäller finansieringen av genomförandet av de
båda  förslagen, som kostnadsberäknas  till  35
miljoner kronor för år 1999, förordar utskottet ett
tillkännagivande  till  förvaltningskontoret  med
innebörd att finansieringen för år 1999 som är av
provisorisk karaktär bör få en permanent lösning
fr.o.m. år 2000.
Till betänkandet fogas förutom de
nämnda ytterligare 3 reservationer
och ett särskilt yttrande.

Propositionen

1998/99:1 utgiftsområde 1, vari regeringen yrkar
1.  att  riksdagen  medger  att  anslaget
Regeringskansliet m.m. får användas för utgifter som
ursprungligen  tillgodosågs från anslagen  Extra
utgifter (avsnitt 6.3),
3. att riksdagen  för budgetåret 1999 anvisar
anslagen under utgiftsområde  1 Rikets styrelse
enligt följande uppställning:
A 1 Kungliga hov- och slottsstaten; ramanslag; 77
125 000 kr
B  1  Riksdagens  ledamöter  och partier m.m.
ramanslag; 489 000 000 kr
B 2 Riksdagens förvaltningskostnader; ramanslag;
420 300 000 kr
B 3 Riksdagens ombudsmän, justitieombudsmännen;
ramanslag;
39 173 000 kr
C 1 Regeringskansliet m.m.; ramanslag; 2 179 419
000 kr
C 2 Svensk författningssamling; ramanslag; 1 011
000 kr
C 3 Allmänna val; ramanslag; 100 000 000 kr
C 4 Stöd till politiska partier; ramanslag; 139 900
000 kr
D 1 Justitiekanslern; ramanslag; 11 626 000 kr
D 2 Datainspektionen; ramanslag; 30 309 000 kr
D 3 Sametinget; ramanslag; 13 661 000 kr
E 1  Presstödsnämnden  och  Taltidningsnämnden;
ramanslag; 4 601 000 kr
E 2 Presstöd; ramanslag; 531 579 000 kr
E  3  Stöd  till  radio- och kassettidningar;
ramanslag; 127 300 000 kr
E 4 Radio- och TV-verket; ramanslag; 7 631 000 kr
E 5 Granskningsnämnden för radio och TV; ramanslag;
7 069 000 kr
1998/99:1  utgiftsområde  1,  vari  riksdagens
förvaltningsstyrelse yrkar
att    riksdagen   bemyndigar   riksdagens
förvaltningsstyrelse att för budgetåret 1999 besluta
om lån i Riksgäldskontoret till investeringar i
riksdagens fastigheter till ett sammanlagt belopp av
28 600 000 kr.
Riksdagens förvaltningskontors
skrivelse

1997/98:RFK1      Årsredovisning      för
riksdagsförvaltningen, vari yrkas
att  riksdagen  lägger  årsredovisningen  till
handlingarna.
Riksdagens förvaltningskontors
förslag

1998/99:RFK2 Riksdagens förvaltningskontors förslag
om ändring i lagen (1994:1065) om ekonomiska villkor
för riksdagens ledamöter och i lagen (1996:304) om
arvode  m.m.  till  Sveriges  företrädare  i
Europaparlamentet, vari yrkas
att riksdagen antar förvaltningskontorets förslag
till
1. lag om ändring i lagen (1994:1065) om ekonomiska
villkor för riksdagens ledamöter,
2. lag om ändring i lagen (1996:304) om arvode m.m.
till Sveriges företrädare i Europaparlamentet.
1998/99:RFK3 Riksdagsledamöternas arvode, vari yrkas
att  riksdagen  antar de i förslaget upptagna
förslagen till
1. lag om riksdagsledamöternas arvode,
2. lag om ändring i lagen (1994:1065) om ekonomiska
villkor för riksdagens ledamöter,
3. lag om ändring i  lagen  (1993:1426)  med
instruktion för Riksdagens arvodesnämnd.
Motioner som väckts under den
allmänna motionstiden

1998/99:K240 av Owe Hellberg (v) vari yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna  vad  i  motionen  anförts om att ändra
politikernas pensionsförmåner och inkomstgarantier,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om att uppmärksamma
Kommunförbundet och Landstingsförbundet på villkoren
för politikerpensioner  och inkomstgarantier och
samordna dessa med statens villkor för de nyss
nämnda.
1998/99:K258 av Ola Karlsson (m) vari yrkas
att riksdagen ändrar reglerna för ålderspension i
enlighet med vad som anförts i motionen.
1998/99:K284 av Tuve Skånberg och Dan Kihlström (kd)
vari yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om att  ge även
politiskt obundna, kristna fådagarstidningar som
Petrus och Sändaren presstöd,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna  vad  i  motionen  anförts  om  att  ge
taltidningsstöd även till kristna tidningar som inte
får presstöd.
1998/99:K294 av Marianne Samuelsson m.fl. (mp) vari
yrkas att riksdagen som sin mening ger regeringen
till känna vad i motionen anförts om beräknad
fördelning på anslag under utgiftsområde 1 Rikets
styrelse för budgetåren 2000 och 2001 (se tabell).

1998/99:K308 av Ingvar Svensson m.fl. (kd) vari
yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna  vad  i  motionen anförts om behovet av
regelförändringar inom  presstödsområdet för att
genomföra besparingar,
2.  att  riksdagen med följande  ändringar  i
förhållande  till  regeringens  förslag  anvisar
anslagen under  utgiftsområde 1 Rikets styrelse
enligt uppställning.
1998/99:K310 av Maggi Mikaelsson m.fl. (v) vari
yrkas
1.  att  riksdagen  uppdrar  åt  Riksdagens
förvaltningskontor att genomföra miljöanpassning av
den egna verksamheten,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna  att  en  omfattande  miljöanpassning  av
regeringens verksamhet bör genomföras,
3.  att  riksdagen  uppdrar  åt  Riksdagens
förvaltningskontor att upprätta en tidsplan och en
strategi för miljöanpassning av riksdagen som bl.a.
innehåller delmål för vad som skall vara uppnått
under mandatperioden.
1998/99:K340 av Per Unckel m.fl. (m) vari yrkas
1. att riksdagen för år 1999 beslutar anslå 231 579
000 kr för Utgiftsområde 1 anslag E 2 Presstödet i
enlighet med vad som anförts i motionen,
2. att riksdagen beslutar att presstödet avvecklas
helt fr.o.m. budgetåret 2000 i enlighet med vad som
anförts i motionen,
3. att riksdagen beslutar att Presstödsnämnden
avvecklas  fr.o.m.  budgetåret  2000  och  att
bevakningsuppgifter avseende återstående lån m.m.
övertas av Kammarkollegiet i enlighet med vad som
anförts i motionen.
1998/99:K341 av Per Unckel m.fl. (m) vari yrkas att
riksdagen för år 1999 beslutar anslå 48 400 000 kr
för Utgiftsområde 1 anslag C 4 Stöd till politiska
partier i enlighet med vad som anförts i motionen.

1998/99:K353 av Owe Hellberg och Sten Lundström (v)
vari  yrkas  att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen anförts om ett
särskilt statsråd för bostadspolitiska frågor.

1998/99:Fi210 av Lennart Daléus m.fl. (c) vari yrkas
4. att riksdagen beslutar om fördelning av anslag
inom utgiftsområde 1 i enlighet med vad i motionen
anförts.
1998/99:Fi211 av Lars Leijonborg m.fl. (fp) vari
yrkas
7. att riksdagen för  budgetåret 1999 anvisar
anslagen under utgiftsområde  1 Rikets styrelse
enligt uppställning i bilaga 2.
1998/99:Kr274 av Birger Schlaug m.fl. (mp) vari
yrkas
57. att riksdagen som sin mening ger regeringen
till känna vad i motionen anförts om en utvärdering
av de nya presstödsreglerna och ett stöd till
elektroniska dagstidningar.
1998/99:So227 av Thomas Julin m.fl. (mp) vari yrkas
6. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen  anförts om gratis eller
subventionerad rökavvänjning.
Motioner som väckts med anledning
av förslagen

1998/99:K4 av Marianne Samuelsson m.fl. (mp), vari
yrkas
att  riksdagen  avslår  förslaget  1998/99:RFK3
Riksdagsledamöternas arvode.
1998/99:K5 av Gudrun Schyman m.fl. (v), vari yrkas
1. att riksdagen beslutar att kostnadsersättningen
avskaffas  samt  att  riksdagsarvodet  höjs med
motsvarande belopp till 35 760 kronor per månad,
2. att riksdagen beslutar att förändringarna träder
i kraft den 1 januari 1999 och tillämpas fr.o.m.
samma datum.

Utskottet

Inledning

I budgetpropositionen föreslår regeringen bl.a. att
riksdagen för budgetåret 1999 anvisar anslag under
utgiftsområde 1 Rikets styrelse i enlighet med den
uppställning  som redovisas i propositionen, av
vilken det framgår att det totala anslagsbeloppet
för år 1999 skall vara 4 179 704 000 kr.
Utgiftsområde   1   omfattar   verksamheterna
statschefen, riksdagen och dess myndigheter och
regeringen.  Dessutom  ingår  stöd  till  vissa
medieändamål, bl.a. presstöd och stöd till radio-
och kassettidningar, vidare partistöd, anslag till
allmänna  val  samt  vissa centrala myndigheter
(Justitiekanslern, Datainspektionen och Sametinget).
Finansutskottet  har  den  26  november  (bet.
1998/99:FiU1) tillstyrkt propositionens förslag till
utgiftsram för utgiftsområde 1.

Kungliga hov- och slottsstaten

Propositionen

Utgifterna för statschefen  utgörs  av anslaget
Kungliga  hov- och slottsstaten. Genom anslaget
finansieras statschefens officiella funktioner och
driftskostnaderna för de kungliga  slotten utom
fastighetsunderhåll.  Regeringen  föreslår  att
anslaget A 1 Kungliga hov- och slottsstaten för år
1999 skall uppgå till 77 125 000 kr.
Av propositionen framgår att Kungliga hov- och
slottsstaten  inte  har  något  anslagssparande.
Utgiftsprognosen visar ett underskott för år 1998,
delvis   beroende   på   att   det   finns
avvecklingskostnader för personal som sagts upp
under året.
Av Hov- och slottsstatens årsredovisning för år
1997 framgår att verksamheten under året varit
omfattande. En sänkning av ambitionsnivån för delar
av verksamheten redovisas. Sänkningen är en följd av
de omfattande rationaliseringar som har genomförts
under de senaste  tre åren och som bl.a. har
inneburit personalnedskärningar. Med en sexprocentig
nedskärning på detta område har besparingskraven på
verksamheten kunnat uppfyllas.
Av propositionen framgår också att en installation
av  en  ny  bevakningscentral  medför  ökade
driftkostnader, varför kostnaderna, i syfte att
delvis täcka de ökade kostnaderna, räknats upp med
2,5 miljoner kronor. Ökningen har finansierats genom
omprioriteringar mellan anslag inom utgiftsområdet.

Revision av Kungliga hov- och slottsstaten

Den    av   talmanskonferensen    tillsatta
Revisionsutredningen,  som  arbetade  under åren
1995-1997, behandlade frågan om revision av hovet
dels i utredningens slutskrivelse, dels i bilaga 5
Hovstaterna och statlig revision. Frågan togs upp
även i utredningens promemoria Riksdagens revisorer
och Riksrevisionsverket.
Utredningen föreslog att Riksdagens revisorer skall
svara för den årliga revisionen av delar av hovet.
Det är enligt utredningen knappast adekvat att en
regeringen      underordnad     myndighet,
Riksrevisionsverket, ansvarar för granskningen. Den
del som skall granskas är den del som ligger utanför
Konungens enskilda sfär, vilket  med  nuvarande
organisation   innebär  Ståthållarämbetet  och
Husgerådskammaren.
Revisionsutredningen  föreslog  i den särskilda
promemorian om revision av hovet att Riksdagens
revisorers årliga revisionsberättelse över hovet bör
sändas  till hovet med kopia till  regeringen.
Revisionen  bör  också redovisas i revisorernas
årsredovisning. Information om vilka åtgärder som
vidtagits med anledning av revisionsberättelsen bör
enligt utredningen tillställas Riksdagens revisorer.
Revisionsutredningens  förslag  behandlades  av
talmanskonferensen i förslaget 1997/98:TK1. Frågan
om revisionen av hovet togs dock inte upp. Utskottet
(bet. 1997/98:KU27) uttalade dock att denna fråga
kunde behandlas av utskottet under nästa riksmöte.
Finansieringen bör enligt utredningen kunna ske
inom ramen för den resursförstärkning om 5 miljoner
kronor som utredningen föreslagit. I denna del
beslöt riksdagen våren 1998 i enlighet med KU:s
förslag  i  det  nämnda  betänkandet   att
resursförstärkningen bör delas upp på tre år.

Utskottets bedömning

Utskottet  tillstyrker  regeringens förslag till
medelsanvisning för Kungliga hov- och slottsstaten
för budgetåret 1999.
Utskottet ställer sig bakom Revisionsutredningens
förslag att Riksdagens revisorer skall svara för den
årliga  revisionen  av  Ståthållarämbetet  och
Husgerådskammaren fr.o.m. budgetåret 1999. Detta
bör riksdagen som sin mening ge dels regeringen,
dels Riksdagens revisorer till känna. Ändringen av
lagen (1987:518) med instruktion för Riksdagens
revisorer med anledning av detta bör ske i samband
med den revidering av instruktionen som planeras
genomföras under våren 1999.

Riksdagen och dess myndigheter

Inledning

Till området Riksdagen och dess myndigheter föreslås
i propositionen sammanlagt 948,5 miljoner kronor.
Riksdagens  budget  i denna del omfattar  dels
riksdagsledamöternas ersättningar och resor, stödet
till   partigrupperna   samt   den   inre
riksdagsförvaltningen,  dels Riksdagens ombudsmän
(JO). Propositionens förslag grundas på ett förslag
från riksdagens förvaltningsstyrelse. Förslaget för
år 1999 innebär  i huvudsak en konsolidering av
nuvarande verksamhet. Vissa kostnadsökningar följer
dock av riksdagsvalet 1998. Det  gäller främst
pensioner och inkomstgarantier till ledamöter som
avgått. Vidare finns  medel  avsatta för vissa
förbättringar av infrastrukturen i datanätet.
I denna del av betänkandet behandlas även två
förslag  från  Riksdagens  förvaltningskontor,
1998/99:RFK2 Riksdagens förvaltningskontors förslag
om ändring i lagen (1994:1065) om ekonomiska villkor
för riksdagens ledamöter och i lagen (1996:304) om
arvode  m.m.  till  Sveriges  företrädare  i
Europaparlamentet     samt     1998/99:RFK3
Riksdagsledamöternas arvode.

Riksdagens ledamöter och partier m.m.

Propositionen

Regeringen  föreslår  att  till B 1 Riksdagens
ledamöter och partier m.m. anvisas ett ramanslag för
1999 på 489 miljoner kronor. För åren 2000 och 2001
beräknas utgifter på 494,6 miljoner kronor resp.
502,5 miljoner kronor. Dessa poster svarar mot 486
miljoner kronor i 1999 års prisnivå.
Från    anslaget    finansieras   arvoden,
kostnadsersättningar  och  traktamenten   till
riksdagens ledamöter, arvoden till Sveriges EU-
parlamentariker, arbetsgivaravgifter samt pensioner
och inkomstgarantibelopp åt f.d. riksdagesledamöter
m.fl. Vidare finansieras reseersättningar vid resor
inom Sverige, sjukvårdskostnader och utbildning för
riksdagens  ledamöter.  Även  kostnader  för
ledamöternas   deltagande   i  internationellt
parlamentariskt  arbete,  såsom Europarådet  och
Interparlamentariska unionen (IPU), liksom bidragen
till ledamöternas enskilda studieresor, finansieras
från anslaget. I anslaget ingår även bidraget till
partigrupperna i riksdagen.

Förvaltningsstyrelsen

En av förvaltningsstyrelse utsedd beredningsgrupp
ser för närvarande över erfarenheterna av den nya
ersättningslagen som trädde i kraft den 1 januari
1997.  Gruppen  har  även i uppgift att pröva
alternativa former för ett förbättrat stöd till
ledamöterna från politiska sekreterare. I avvaktan
på resultatet av dessa överväganden föreslås en
smärre  uppräkning  av nuvarande  stöd.  Enligt
förvaltningsstyrelsen utvecklas och intensifieras
kontakterna mellan olika länders parlament i takt
med den ökade internationaliseringen. En viss ökning
av  utgifterna  för  denna  verksamhet ingår i
förslaget.

Förslag angående ändringar i fråga om
riksdagsledamöternas ekonomiska villkor m.m.

Förslag 1998/99:RFK2

Inledning

Beredningsgruppen för översyn av  vissa  frågor
angående ledamöternas ekonomiska villkor m.m. har
till förvaltningsstyrelsen överlämnat ett förslag om
ändring i lagen (1994:1065) om ekonomiska villkor
för riksdagens ledamöter och i lagen (1996:304) om
arvode  m.m.  till  Sveriges  företrädare  i
Europaparlamentet.  Förslagen  innebär  att  de
ekonomiska villkoren för tjänstgörande ersättare i
huvudsak kommer att överensstämma med vad som gäller
för  ledamöter, att ersättningen vid uppdragets
upphörande för ledamöter och vid föräldraledighet
för riksdagsledamöter och företrädare ändras samt
att   inkomstgarantin    beträffande   båda
parlamentarikergrupperna jämställs med inkomst av
anställning  under  de  fem  första  åren.
Förvaltningsstyrelsen har tillstyrkt förslagen och
föreslår att riksdagen antar förvaltningskontorets
förslag till 1. lag om ändring i lagen (1994:1065)
om ekonomiska villkor för riksdagens ledamöter, 2.
lag om ändring i lagen (1996:304) om arvode m.m.
till Sveriges företrädare i Europaparlamentet.

Bakgrund

Riksdagen  beslöt hösten 1997 med anledning av
konstitutionsutskottets betänkande 1997/98:KU6 att
ge förvaltningskontoret till känna att utskottet
uppmärksammat att det kan finnas vissa bestämmelser
om förmåner i ersättningslagen som inte anpassats
till förändringar i reglerna om förmåner i samhället
i övrigt och att det kan finnas behov av en mer
allmän översyn av dessa regler.  I betänkandet
anfördes också i fråga om ersättning efter fullgjort
kortare uppdrag som ersättare för riksdagsledamot
att det vore rimligt att ersättaren tillförsäkras en
viss minsta ersättning vid avgångstillfället.

Förslag

Förvaltningsstyrelsen föreslår att vid bedömning av
ersättares rätt till ekonomiska förmåner enligt
lagen  (1994:1065)  om  ekonomiska villkor  för
riksdagens ledamöter skall, om inte annat sägs i
lagen, samma bestämmelser gälla som för ledamot.
Som skäl för förslaget anges bl.a. att ersättare
för annan ledamot än talmannen eller ett statsråd
eller en statssekreterare inte omfattas av lagens
bestämmelser om bl.a. pension, egenlivränta och
inkomstgaranti. I förslaget framhålls vidare att det
är önskvärt att osäkerheten om varaktigheten av ett
uppdrag som ersättare inte kombineras med avsaknaden
av en möjlighet att under uppdragstiden tjäna in
pension o.dyl.
Förvaltningsstyrelsen  föreslår   vidare  att
bestämmelserna  i  3-6 kap. och 15 kap. lagen
(1994:1065) om ekonomiska villkor för riksdagens
ledamöter skall  tillämpas  fr.o.m. den dag då
ledamoten tar plats i riksdagen  t.o.m. 30 dagar
efter det att uppdraget att vara ledamot upphör. För
den som ersätter annan ledamot än talmannen eller
ett statsråd eller en statssekreterare skall 3-6
kap. och 15 kap. tillämpas endast för den tid som
ersättaren  enligt  bevis  därom skall fullgöra
uppdraget eller, om uppdraget upphör tidigare, för
den i beviset angivna tiden, dock längst fr.o.m. den
dag uppdraget börjar t.o.m. 30 dagar efter den dag
uppdraget upphör.
Till grund för förslaget ligger bl.a. bedömningen
att en tidsperiod på 30 dagar är erforderlig för att
förbereda återgången till tidigare arbete eller nya
arbetsuppgifter.  Med  förslaget  tillförsäkras
ersättare av det slag det här är tal om att
bestämmelserna i 3-6  kap.  och 15 kap. skall
tillämpas för en viss minsta tid även om uppdraget
upphör före den tid som anges i ersättarbeviset.
Det föreslås vidare att om en riksdagsledamot får
föräldrapenning eller tillfällig föräldrapenning och
för samma tid får arvode skall arvodet minskas i
enlighet  med de bestämmelser som  gäller  för
arbetstagare vid riksdagen. Om en företrädare i
Europaparlamentet  får  föräldrapenning  eller
tillfällig föräldrapenning och för samma tid får
företrädararvode skall arvodet minskas i enlighet
med de bestämmelser som gäller för arbetstagare hos
riksdagen.
Nuvarande bestämmelser innebär att ersättningen vid
den aktuella föräldraledigheten motsvarar 100 % av
arvodet respektive företrädararvodet, men enligt de
regler  om  ersättning vid föräldraledighet som
vanligen gäller  i  samhället  i  övrigt utgår
föräldrapenning eller tillfällig föräldrapenning med
80  %  av  den  sjukpenninggrundande inkomsten.
Ersättningarna bör enligt  förslaget beräknas i
enlighet med de bestämmelser som i motsvarande
situation gäller för arbetstagare hos riksdagen.
Vidare  föreslår  förvaltningsstyrelsen   att
inkomstgaranti till ledamot som lämnar riksdagen och
till  företrädare  för  Sverige  som  lämnar
Europaparlamentet skall för de första fem åren
jämställas   med   inkomst  av  anställning.
Inkomstgaranti som utgår  för tid därefter bör
jämställas med pension.
Bland skälen för förslaget nämns bl.a. att enligt
den existerande praxis i fråga om vilka ersättningar
som  skall  vara  pensionsgrundande inkomst har
ersättning som en arbetsgivare betalar ut till en
person  i  samband med att denna avslutar sin
anställning, till  den del ersättningen är att
jämställa   med   inkomst,   bedömts   vara
pensionsgrundande inkomst.

Ändringarna i lagen om ekonomiska villkor för
riksdagens ledamöter föreslås träda i kraft den 1
januari 1999. Enligt förslaget är det skäligt att
lagförslaget i den del som berör ersättare börjar
tillämpas redan fr.o.m. valperioden 1994-1998 och
att övriga lagändringar, med undantag av ändringen
om föräldrapenning i 3 kap. 4 §, tillämpas fr.o.m.
innevarande valperiod. Den sistnämnda ändringen bör
tillämpas från den dag lagen träder i kraft. Från
samma dag bör även ändringen rörande
pensionsgrundande inkomstgaranti tillämpas samt avse
endast ledamöter vilkas uppdrag upphörde den 5
oktober 1998 eller senare. Ändringar i lagen om
arvode m.m. till Sveriges företrädare i
Europaparlamentet föreslås träda i kraft och äga
tillämpning fr.o.m. den 1 januari 1999.


Förslag 1998/99:RFK3

Inledning

På grund av motioner som väckts under hösten 1997 -
motion 1997/98:K303 (m) och 1997/98:A603 (v) -
förordade konstitutionsutskottet att en översyn av
ordningen för fastställande av riksdagsledamöternas
arvoden skulle  genomföras  och  att Riksdagens
förvaltningskontor skulle återkomma till riksdagen
med en redovisning av resultatet av översynen och de
förslag  som  översynen  kunde  medföra  (bet.
1997/98:KU6, rskr. 59).
På  riksdagens  uppdrag tillkallade  riksdagens
förvaltningsstyrelse  den 4 februari 1998 förre
landshövdingen Gösta Gunnarsson att genomföra en
utvärdering av den nuvarande ordningen för att
fastställa riksdagsledamöternas arvode. Utredaren
överlämnade den  16  oktober  1998  betänkandet
Riksdagsarvodet.   I   betänkandet   föreslås
sammanfattningsvis  dels  en  återställning  av
riksdagsledamöternas arvode till en högre nivå, dels
en sänkning av den kostnadsersättning som varje
riksdagsledamot är berättigad till. Vidare föreslås
att Riksdagens arvodesnämnd skall fortsätta sin
verksamhet. I utredningen föreslås en ny lag om
riksdagsledamöternas arvode och ändringar dels i
lagen  (1994:1065)  om  ekonomiska  villkor för
riksdagens ledamöter, dels i lagen (1993:1426) med
instruktion   för   Riksdagens   arvodesnämnd.
Förvaltningsstyrelsen    har    utan   eget
ställningstagande  överlämnat  förslaget   för
riksdagens bedömning och beslut.
Förslag

I  utredningen föreslås att riksdagsledamöternas
arvode återställs till en högre nivå, varvid arvodet
höjs till 36 000 kr per månad. Av höjningen utgör
2 000 kr en växling från kostnadsersättning till
arvode. Kostnadsersättningen sänks med ca 2 000 kr
från 15 % av basbeloppet per år motsvarande 5 460 kr
till 9,5 % av basbeloppet per månad motsvarande 3
458 kr. Förändringarna föreslås träda i kraft den 1
januari 1999 och tillämpas fr.o.m. den 1 november
1998.
Som skäl för förslaget i denna del anförs bl.a. att
riksdagsledamöternas ställning i det demokratiska
systemet, den arbetsinsats uppdraget fordrar och de
särskilda  arbetsförhållanden  som  gäller  för
uppdraget motiverar en höjning av arvodets nivå.
Härtill kommer enligt utredningen att en höjning kan
ha en positiv effekt på möjligheterna att rekrytera
personer från breda samhällsskikt för uppdraget som
riksdagsledamot. En låg arvodesnivå är på sikt en
fara för riksdagens arbete och anseende och därmed
för det demokratiska systemet, anser utredningen.
Vidare anförs att det svenska riksdagsarvodet vid en
internationell jämförelse är lågt och att arvodet
blivit  avsevärt  lägre  än  ersättningen  till
jämförbara grupper, t.ex. ledande förtroendevalda
inom landsting och kommuner och domare. Skillnaden i
förhållande till statsrådens löner har växt och
uppgår f.n. till 36 700 kr.
I    utredningen    anförs    beträffande
kostnadsersättningen  att  den  genomsnittlige
ledamoten har kostnadsavdrag för uppdraget som är
mindre än hälften av kostnadsersättningen. Det finns
därför skäl att sänka kostnadsersättningen med 2 000
kr per månad. Detta innebär att den föreslagna
arvodeshöjningen  utgör, om man räknar av  den
föreslagna ersättningsväxlingen 3 700 kr per månad,
varigenom relationen mellan statsrådens arvode och
riksdagsledamöternas  arvode återställs till den
tidigare  tillämpade  relationen  198  %  av
riksdagsarvodet. Förslaget genomförs genom en lag om
riksdagsledamöternas arvode och genom en ändring i
ersättningslagen.
Det föreslås också att Riksdagens arvodesnämnd
fortsätter sin verksamhet. Nämnden bör emellertid
motivera sina ställningstaganden när riksdagsarvodet
skall förändras. Nämndens inriktning bör vara att
utifrån ett helhetsperspektiv finna en nivå för
riksdagsledamöternas  arvoden  som  vidmakthåller
riksdagens ställning och som främjar rekryteringen
av personer från så breda samhällslager som möjligt
för uppgiften som riksdagsledamot. Arvodesnivån bör
också uppfattas som rimlig av allmänheten.
Som  skäl  för  förslaget  anförs  bl.a.  att
arvodesnämnden har fungerat väl sedan den infördes
1994 och att den har förutsättning att bli den
långsiktiga  lösning som arvodesfrågan  behöver.
Systemet med arvodesnämnd bör därför fortsätta och
tillämpas  under  en  längre tid. Nämndsystemet
uppfyller kravet att arvodet så långt möjligt skall
undandras ledamöternas inflytande bättre än t.ex.
systemet med jämförelsesgrupp. Jämförelsesystemets
svagheter framkom enligt utredningen i samband med
den  s.k.  Rehnbergöverenskommelsen  under  åren
1990-1993, då arvodesförändringar i enlighet med
ersättningslagens bestämmelser av politiska skäl
inte ansågs kunna genomföras.
Enligt utredningen bör öppenheten och tydligheten i
arvodesfrågan  bli  större.  I  syfte  att öka
allmänhetens  förståelse för riksdagsledamöternas
arvode  bör  förändringar  av  ersättningen  i
fortsättningen motiveras. Detta genomförs genom ett
tillägg till arvodesnämndens instruktion.

Motionerna

I  partimotionen (följdmotion med anledning  av
förslaget  1998/99:RFK3)  1998/99:K4  hemställer
Marianne Samuelsson m.fl. (mp) att riksdagen avslår
förslaget. Motivet till detta är bl.a. att förslaget
enligt motionärerna är ett ologiskt och dåligt
förslag därigenom att det underkänner systemet med
en arvodesnämnd  genom att föreslå att riksdagen
själv  skall  fatta  beslut  om  en  betydande
arvodeshöjning samtidigt som arvodesnämnden föreslås
vara kvar. Riksdagens beslut i början av 1990-talet,
då ökningen av arvodesnivån hölls tillbaka, var ett
medvetet beslut av riksdagen och medförde därför
ingen eftersläpning. Enligt motionärerna finns det
två   möjliga   vägar  för  att   bestämma
riksdagsledamöternas arvoden i framtiden: antingen
får arvodesnämnden fortsätta sitt  arbete  utan
inblandning  från  riksdagen eller så avskaffas
nämnden och ett nytt system införs där arvodet
bestäms från den allmänna löneökningen i samhället
eller någon annan jämförbar grupp.
I en annan partimotion (följdmotion) 1998/99:K5 av
Gudrun Schyman m.fl. (v) hemställs att riksdagen
beslutar att kostnadsersättningen avskaffas samt att
riksdagsarvodet höjs med motsvarande belopp till 35
760 kr per månad (yrkande 1) samt att riksdagen
beslutar att förändringarna träder i kraft den 1
januari 1999 och tillämpas fr.o.m. samma datum
(yrkande 2). Vänsterpartiet delar uppfattningen att
arvodesnämnden  skall  behållas och instämmer i
förslaget  att  nämnden i fortsättningen  skall
motivera sina förslag. Partiet anser vidare att den
nuvarande nivån på ersättningarna  i stort bör
bibehållas men att systemet med kostnadsersättning
bör avskaffas. De nya reglerna för reseersättning
och den tekniska utrustningen som numera ställs
kostnadsfritt till ledamöternas förfogande medför
att några tunga skäl för kostnadsersättningen inte
längre  föreligger. En enhetlig arvodering utan
kostnadsersättning skulle i viss mån kunna motverka
olikheterna  i skattemyndigheternas bedömning av
kostnadsersättningen.
I motion 1998/99:K240 föreslår Owe Hellberg (v) att
riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att ändra politikernas
pensionsförmåner och inkomstgarantier (yrkande 1).
Motionären torde i denna del syfta på de villkor
beträffande avgångsvederlag och pension som gäller
för statsråd som lämnar sin befattning. Enligt
motionen bör regeringen uppmärksamma Kommunförbundet
och  Landstingsförbundet  på  villkoren  för
politikerpensioner och inkomstgarantier och samordna
dessa med  statens villkor för de nyss nämnda
(yrkande 2). Med statens villkor avser motionären
bl.a. de regler för avgångsvederlag som finns för
höga chefer inom statlig verksamhet.
I motion 1998/99:K258 föreslår Ola Karlsson (m) att
riksdagen  ändrar  reglerna för ålderspension i
enlighet med vad som framförts i motionen. Enligt
motionären  är  det inkonsekvent gentemot andra
pensionssystem att  intjänande  av  förmåner  i
riksdagen bara gäller vid en viss ålder hos en
ledamot som lämnar sitt uppdrag, nämligen 50 år.
Systemet bör därför ändras så att ålderspensionen
relateras till det antal år man tjänstgjort i
riksdagen, oavsett när detta sker.
I  partimotion  1998/99:K294  (delvis) föreslår
Miljöpartiet att riksdagen som sin  mening ger
regeringen till känna vad i motionen anförts om
beräknad fördelning av anslag under utgiftsområde 1
Rikets styrelse för budgetåren 2000 och 2001. Av
motionen framgår att anslaget B 1 bör minskas med 30
miljoner kronor åren 2000 och 2001. Partiet är
kritiskt till den ökning som skett i anslaget till
riksdagens förvaltningskostnader  och  riksdagens
ledamöter och till att det nya regelsystemet för
ledamöternas ersättningar, olika förmåner m.m. är
starkt kostnadsdrivande. De aktuella anslagen bör
därför enligt motionen inte räknas upp så snabbt som
regeringen föreslår i propositionen.

Utskottets bedömning

Utskottet tillstyrker propositionens förslag att
till anslaget B 1 Riksdagens ledamöter och partier
anvisa ett ramanslag på 489 miljoner kronor.
Miljöpartiets motion 1998/99:K294 delvis, i vilken
föreslås  att anslaget B 1 bör minskas med 30
miljoner kronor år 2000 och 2001, avstyrks med
hänvisning till att utskottet i detta sammanhang
endast behandlar anslag för år 1999.
Förvaltningsstyrelsens   förslag   1998/99:RFK2
angående de ekonomiska villkoren för tjänstgörande
ersättare i riksdagen respektive Europaparlamentet
innebär i korthet att tjänstgörande ersättare får
samma ersättning  som  ledamöter. Vidare ändras
ersättningen vid uppdragets upphörande för ledamöter
och vid tillfällig föräldraledighet för ledamöter
och företrädare i EU-parlamentet. Inkomstgarantin
jämställs  för  båda grupperna med inkomst  av
anställning under de fem första åren.
Enligt utskottets  mening  svarar de framlagda
förslagen väl mot de önskemål som riksdagen på
konstitutionsutskottets  förslag  framförde  till
förvaltningskontoret  i betänkandet  1997/98:KU6.
Utskottet har följaktligen inga invändningar mot
förvaltningsstyrelsens   förslag,  som  därför
tillstyrks. Vissa ändringar av lagteknisk karaktär
bör dock göras i lagtexten. Utskottets förslag
återfinns i bilaga 2.
I  förvaltningsstyrelsens  förslag  1998/99:RFK3
föreslås en höjning av riksdagsledamöternas arvode
från 30 300 till 36 000 kr/månad. 2 000 kr av
höjningen utgör en växling från kostnadsersättning
till arvode. Kostnadsersättningen sänks med 2 000
kr/månad. Förändringarna föreslås träda i kraft den
1 januari 1999 och tillämpas fr.o.m. den 1 november
1998. Det föreslås också att Riksdagens arvodesnämnd
skall fortsätta sin verksamhet. Fortsättningsvis
skall nämnden motivera sina ställningstaganden i
fråga om ändringar av arvodesnivån.
Principiellt delar utskottet  de  skäl  som i
utredningen anförs för en engångsmässig justering av
arvodesnivån, bl.a. att hänsyn bör tas till de
framtida  rekryteringsmöjligheterna och det faktum
att arvodet för svenska riksdagsledamöter är lågt
både vid  en  internationell  jämförelse och i
jämförelse med ledande förtroendevalda i större
landsting  och kommuner.  Utskottet  tillstyrker
förslaget i denna del och avstyrker avslagsyrkandet
i Miljöpartiets motion 1998/99:K4.
I  Europaparlamentet  pågår  en  diskussion  i
arvodesfrågan. I avvaktan på utgången av denna
diskussion   bör  enligt  utskottets  mening
Europaparlamentarikernas arvode höjas på samma sätt
som riksdagsledamöternas i enlighet med den hittills
gällande  principen  att Europaparlamentarikernas
arvode skall vara detsamma  som  de nationella
parlamentarikernas. Lagtexten bör kompletteras på
denna punkt.
I  förslaget  ingår  också  en  sänkning  av
kostnadsersättningen med  2 000 kr/månad, en summa
som tillförs arvodesdelen. Det innebär att det
föreslagna tillskottet stannar  vid  3 700 kr.
Utskottet tillstyrker förslaget i denna del och
avstyrker Vänsterpartiets motion K5 yrkande  1,
enligt vilken kostnadsersättningen bör avskaffas och
arvodet höjas med motsvarande belopp.
När det gäller kostnadsersättningen tillstyrker
utskottet förslaget om ikraftträdande från den 1
januari 1999 men anser att tillämpningen bör ske
fr.o.m. den 1 januari 1999 i stället för den 1
november 1998 som utredaren föreslår. Skälet till
detta är att utskottet ser vissa svårigheter med
förslaget.  Kostnadsersättningen  betalas  ut  i
förskott med ett schablonbelopp och utgår med det
aktuella beloppet till dess bestämmelserna ändras,
vilket kan ske först när riksdagen antagit det här
föreliggande förslaget och den nya lagen trätt i
kraft. Om riksdagen antar förslaget i befintligt
skick, måste den överskjutande delen 2 000 kr/månad
återkrävas av den enskilde ledamoten sedan de nya
bestämmelserna trätt i kraft, vilket är en mindre
lämplig ordning enligt utskottets mening. Eftersom
sänkningen av kostnadsersättningen inte skall ske
förrän den 1 januari 1999 bör enligt utskottets
mening inte  heller  arvodeshöjningen  äga  rum
dessförinnan. Mot denna bakgrund föreslår utskottet
att de föreslagna bestämmelserna träder i kraft och
tillämpas  från  den 1  januari  1999.  Därmed
tillgodoses önskemålet i denna del i Vänsterpartiets
motion K5 yrkande 2. Motionen tillstyrks således.
I förslaget RFK3 föreslås också att Riksdagens
arvodesnämnd fortsätter sin verksamhet. Dock bör
nämnden motivera sina ställningstaganden när arvodet
skall förändras. Utskottet instämmer i utredarens
bedömningar. En särskild nämnd  frikopplad från
riksdagen är bättre än t.ex. systemet  med en
jämförelsegrupp. Utskottet delar också utredarens
uppfattning  att  öppenheten och tydligheten  i
arvodesfrågan bör bli bättre genom de motiv som
nämnden föreslås ange.
Utskottets förslag till lagtext, i vilket vissa
ändringar  således  gjorts  i förhållande  till
utredningens förslag, framgår av bilaga 2.
Utskottet har från Riksdagens förvaltningskontor
inhämtat  att de föreslagna  förändringarna  av
riksdagsledamöternas arvode m.m. enligt förslagen
1998/99:RFK2 och 1998/99:RFK3 medför ökade kostnader
i   storleksordningen  35  miljoner  kronor.
Förvaltningskontoret har under hand meddelat till
utskottets  kansli  att  det  finns ett  visst
finansiellt utrymme, avseende bl.a.  outnyttjade
reserver,  som kan disponeras för det aktuella
ändamålet. Resterande behov får täckas genom att
anslagskredit tas i anspråk, dvs. att medel från
nästkommande  års  anslag  förskotteras.  Denna
anslagskredit kommer att räknas av mot anslaget i
budgeten för år 2000.
Utskottet finner i sammanhanget anledning  att
framhålla att finansieringen av de nya kostnaderna
med de här föreslagna åtgärderna endast fått en
provisorisk lösning. Fr.o.m. budgetåret 2000 är det
nödvändigt att ordna en permanent finansiering.
Detta  bör  riksdagen  som  sin  mening  ge
förvaltningskontoret till känna.
I motion 1998/99:K240 (v) föreslås att politikernas
pensionsförmåner  och avgångsvederlag bör ändras
(yrkande 1) och att regeringen bör verka för att
kommuner  och landsting samordnar pensioner och
inkomstgarantier för förtroendevalda med de statliga
villkoren på området (yrkande 2). Utskottet vill i
sammanhanget erinra om att de ekonomiska villkoren
för  såväl riksdagens ledamöter som  statsråden
bestäms i särskild ordning bl.a. genom Riksdagens
arvodesnämnd och Statsrådsarvodesnämnden samt genom
särskild lagstiftning om bl.a. avgångsvederlag och
pensioner. Utskottet är inte berett att ta något
initiativ till ändring av nu gällande regler med den
inriktning som föreslås i motionen, som avstyrks i
denna  del  (yrkande  1).  De  villkor  för
avgångsvederlag och pensioner m.m. som gäller i
kommuner och landsting  avspeglar den kommunala
självstyrelsen och de spelregler  som  i detta
hänseende råder mellan staten/regeringen och den
kommunala sektorn. Enligt utskottets mening vore det
fel att angripa eventuella problem med skillnader av
det här aktuella slaget med de metoder som föreslås
i motionen. Motionen avstyrks även i denna del
(yrkande 2).
I motion 1998/99:K258 (m) föreslås att riksdagen
ändrar reglerna för ålderspension så att pensionen
relateras till antalet år en ledamot tjänstgjort i
riksdagen oavsett när detta sker, dvs. att 50-
årsgränsen  i  pensionsbestämmelserna  tas bort.
Utskottet har så sent som hösten 1997 avstyrkt
motioner med likartat innehåll. Utskottet är inte
heller nu berett att tillstyrka en sådan ordning som
förespråkas i motionen. Motion K258 avstyrks.

Riksdagens förvaltningskostnader

Propositionen

I propositionen föreslås att  till anslaget B 2
Riksdagens  förvaltningskostnader  anvisas  ett
ramanslag på 420,3 miljoner kronor för budgetåret
1999. För budgetåren 2000 och 2001 beräknas något
högre anslag, 441 resp. 447,7 miljoner kronor,
vilket motsvarar 433,2 miljoner kronor i 1999 års
prisnivå.
Utgifterna  inom  anslaget  avser bl.a. löner,
administration,        fastighetsförvaltning,
internservice,     säkerhet,     datateknik,
förlagsverksamhet,      bibliotek      och
informationsverksamhet. Investeringarna i den del
som finansieras genom anslag beräknas minska från
120 miljoner år 1998 till 67 miljoner kronor.
Investeringar på ytterligare 10 miljoner kronor
gällande övernattningsbostäder till ledamöter avses
finansieras genom utnyttjande av redan beslutade lån
i Riksgäldskontoret. Enligt propositionen  yrkar
riksdagens  förvaltningsstyrelse  att  riksdagen
bemyndigar förvaltningsstyrelsen att för budgetåret
1999  besluta om lån i Riksgäldskontoret  till
investeringar i riksdagens fastigheter till ett
sammanlagt belopp av 28 600 000 kr.
Enligt förvaltningsstyrelsen har i budgetförslaget
avsatts medel för ett nytt modernt lönesystem för
att   hantera  riksdagsledamöternas   arvoden,
traktamenten  och  övriga  ersättningar.  På
informationsområdet  prioriteras  utvecklingen av
riksdagens  webbtjänster på Internet med  bl.a.
digitala direktsändningar  från kammardebatterna.
Vidare föreslås ett 020-nummer till den automatiska
telefoninformationen via Riksdagen direkt. Inom EU-
upplysningen kommer under 1999 informationen om
aktuella EU-frågor via Internet att vidareutvecklas.
På  data- och teknikområdet planeras  fortsatta
utbyggnader av infrastrukturen för datanätverk och
kommunikation. Ombyggnaderna i kvarteren Aurora och
Kvasten avseende övernattningsbostäder fortsätter
planenligt. En modernisering av säkerhetssystemet
påbörjas. Föregående års restriktiva hållning till
anspråk  på  ökade  personalresurser  fullföljs.
Etablerandet   av   ett  budgetkontor   inom
utredningstjänsten fullföljs dock så att kontoret
hösten 1999 består av fem kvalificerade utredare.

Riksdagens förvaltningskontors årsredovisning för
verksamhetsåret 1997

Riksdagens förvaltningskontor lämnar årligen  en
berättelse  över  verksamheten  under föregående
verksamhetsår  i  enlighet  med  föreskrift  i
instruktionen  för  kontoret.  I  redogörelsen
1997/98:RFK1 har förvaltningskontoret  lämnat en
redovisning för verksamheten under verksamhetsåret
1997.  I redogörelsen  ges  en  översikt  över
verksamheten   samt   lämnas   uppgifter  om
förvaltningskontorets   organisation,   ekonomi
inklusive ekonomiadministration, personalredovisning
och  personaladministration,   miljöarbetet  i
riksdagen, stödet till beslutsprocessen, stödet till
riksdagens ledamöter, information till allmänheten
samt det internationella parlamentariska samarbetet.
Riksdagens förvaltningskontor yrkar att riksdagen
lägger årsredovisningen till handlingarna.

Motionerna

I motion 1998/99:K310 föreslår Maggi Mikaelsson
m.fl.  (v) att riksdagen uppdrar åt riksdagens
förvaltningskontor att dels genomföra en omfattande
miljöanpassning av den egna verksamheten (yrkande
1), dels upprätta en tidsplan och en strategi för
miljöanpassning av riksdagen som bl.a. innehåller
delmål  för vad som skall vara uppnått  under
mandatperioden (yrkande 3). Enligt motionen har
riksdagen  tillsammans  med Regeringskansliet en
viktig symbolfunktion i den ekologiska omställningen
av samhället. En lämplig åtgärd är att riksdagen
låter miljöanpassa Riksdagshuset. Som exempel på
åtgärder  som  bör  vidtas med detta syfte är
omställning av energisystemet, energisanering av
fastigheterna,  inköp   av   miljömärkt  el,
installationer  för  förnybar  energi,  t.ex.
värmepumpar och solfångare, vidare miljöanpassning
av transporter, minskning av papperskonsumtionen
samt konsekvent val av miljömärkta produkter vid
upphandling.
I motion 1998/99:So227 föreslår Thomas Julin m.fl.
(mp) att riksdagen som sin mening ger regeringen
till känna vad i motionen anförts om gratis eller
subventionerad rökavvänjning (yrkande 6). Enligt
motionärerna bör riksdagen föregå med gott exempel
och aktivt arbeta för en rökfri riksdag, varför
riksdagen som arbetsgivare bör erbjuda ledamöter och
anställda gratis eller subventionerad rökavvänjning.

Miljöanpassning av riksdagens verksamhet m.m.

Utskottet har inhämtat följande information från
Riksdagens    förvaltningskontor    angående
miljöanpsssning av  riksdagens  fastigheter  och
verksamheter m.m.
I  riksdagens  riktlinjer  för  ledamöters och
tjänstemäns tjänsteresor finns en uppmaning att man
skall beakta miljöaspekten vid val av färdmedel.
Riksdagen  köper  in  lågenergilampor  och  har
budgeterat inköp av lampor med låg elektromagnetisk
strålning. Vid byte av toalettstolar införs sådana
med tvåstegsalternativ. I riksdagens transportpolicy
ingår att bilar inköps som drivs med biobränsle
eller som har en så låg bensinförbrukning som
möjligt. Kontorsmöbler inköps från firmor som har en
miljöpolicy,  och miljökrav finns alltid med i
anbudsförfaranden.   Vid   upphandlingen   av
kontorsapparater  ställs  alltid  miljö-  och
energikrav. Den mesta  av  kontorsmaterielen är
miljövänlig. Pappersförbrukningen  är fortfarande
hög, ca 260 kilo/person och år, men den minskar och
kan minskas ytterligare. Förvaltningskontoret verkar
för  en  miljöanpassning  av  riksdagens  hus.
Värmeåtervinning införs då ventilationsanläggningar
byts ut. I samband med utbyggnad av kylanläggningen
i Riksdagshuset östra utreds möjligheterna till
värmeåtervinning och  utnyttjande av frikylning.
Anbud kommer i slutet av 1998 att tas in på miljö-
el.  Under  1999  kommer  delar av styr-  och
regleranläggningen att bytas ut  mot en modern
anläggning som ger bättre energioptimering.
Beträffande    rökning    skall    enligt
handlingsprogrammet   för   arbetsmiljön   i
riksdagsförvaltningen  ledamöter  och  anställda
erbjudas en rökfri arbetsmiljö. Rökning i gemensamma
lokaler är endast tillåten i separata rökutrymmen.
Ledamöter och anställda som vill sluta röka eller
snusa kan få bidrag till medicinska stödåtgärder,
varvid förvaltningskontoret  ersätter  medicinska
stödåtgärder med 60 % av kostnaden, högst 1 000 kr.

Utskottets bedömning

Utskottet tillstyrker det i propositionen föreslagna
ramanslaget B 2 på 420,3 miljoner kronor för år
1999.
Utskottet  tillstyrker  att  riksdagen  lägger
förvaltningskontorets   årsredovisning    till
handlingarna.
I motion 1998/99:K310 (v) föreslås att riksdagen
uppdrar till förvaltningskontoret att genomföra en
omfattande miljöanpassning av den egna verksamheten
(yrkande 1) samt upprättar en tidsplan och en
strategi för miljöanpassning av riksdagen (yrkande
3). Utskottet finner utifrån den beskrivning som
förvaltningskontoret lämnat att en miljöanpassning i
den mening som motionärerna efterlyser är på god väg
och att verksamheten sker i planenliga former.
Utskottet utgår från att förvaltningskontoret följer
upp  och  ytterligare  utvecklar  riksdagens
miljöanpassning. Därmed får motionen anses besvarad
varför den avstyrks.
I motion 1998/99:So227 yrkande 6 (mp) föreslås att
riksdagen bör erbjuda ledamöter och anställda gratis
eller subventionerad rökavvänjning. Som framgått av
redogörelsen i denna del finns redan en möjlighet
att få bidrag till medicinska stödåtgärder för
rökare som vill sluta röka. Utskottet konstaterar
att rökning utgör ett problem för personer som är
allergiska eller överkänsliga mot tobaksrök och som
regelbundet vistas i riksdagen. Riksdagens policy är
att rökning i gemensamma lokaler endast är tillåten
i separata rökutrymmen. Vidare är det inte förbjudet
att röka i t.ex. eget arbetsrum men helst bör alla
som röker utnyttja de särskilda rökrummen. Enligt
utskottets  mening  bör  förvaltningsstyrelsen
uppmärksamt följa utvecklingen och  därvid vara
beredd  att skärpa bestämmelserna om så bedöms
nödvändigt. Med detta får motionen anses besvarad
varför den avstyrks.

Riksdagens ombudsmän

Propositionen

I  propositionen föreslås att  till  Riksdagens
ombudsmän, Justitieombudsmännen, anslås 39 173 000
kr för budgetåret 1999. Vid beräkningen av anslaget
har Riksdagens ombudsmän utgått från att några stora
avvikelser  från  nuvarande  förhållanden, bl.a.
avseende ärendemängden, inte kommer att inträffa.

Utskottets bedömning

Utskottet tillstyrker regeringens  förslag  till
anslag    för    Riksdagens    ombudsmän,
Justitieombudsmännen, för budgetåret 1999.

Regeringen m.m.

Inledning

Utgifterna för Regeringen m.m. avser främst anslaget
till   Regeringskansliet   m.m.   inklusive
kommittéväsendet. (Utrikesdepartementets verksamhet
redovisas under utgiftsområde 5 Utrikesförvaltning
och internationell verksamhet i propositionen.) I
verksamhetsområdet ingår även stöd till de politiska
partierna, utgifter för allmänna val och Svensk
författningssamling. För budgetåret 1999 föreslås
ramanslag på sammanlagt 2 420,3 miljoner kronor.

Regeringskansliet m.m.

Propositionen

Från den 1 januari 1997 utgör Regeringskansliet en
myndighet  efter  att tidigare ha omfattat  15
självständiga myndigheter. Regeringskansliet består
f.n. av Statsrådsberedningen, 13 departement samt
Regeringskansliets  förvaltningsavdelning.  (Efter
valet i september 1998 har regeringen beslutat om en
ny  organisation av Regeringskansliet med färre
departement. Denna förändring skall genomföras den 1
januari 1999.)
I  september  1997  beslutade  regeringen  om
inriktningen av det  fortsatta förändrings- och
förnyelsearbetet inom Regeringskansliet. I detta
arbete  ingår bl.a. att utveckla  ledning  och
styrning, att stärka mål- och resultatstyrningen och
att  förbättra   arbetsförutsättningarna   för
kommittéväsendet.
Enligt  propositionen  skall  förändrings-  och
förnyelsearbetet i Regeringskansliet bedrivas med
ännu större kraft under det kommande året, varvid
lednings- och styrningsarbetet avses stå i fokus.
Tonvikt   skall   läggas  på  en  gemensam
verksamhetsplanering och uppföljning. Vidare skall
kvalitetssäkringsarbetet   lyftas   fram,  och
informationstekniken skall användas effektivare. En
expertgrupp  för  EU-frågor  skall  bildas inom
Regeringskansliet med anledning av förberedelserna
för det svenska ordförandeskapet i EU under första
halvåret år 2001.
Regeringen föreslår i propositionen en höjning av
anslaget till Regeringskansliet m.m. för år 1999 med
250 miljoner kronor med hänvisning till de nyss
redovisade satsningarna. För den totala anslagsramen
föreslås för 1999 avsättas 2 179 419 kr avseende
anslaget C 1 Regeringskansliet m.m.
De  avsatta medlen avseende EU-ordförandeskapet
avses användas för utgifter som kan uppstå inom hela
Regeringskansliet.  Utgifterna  för  försvars-
attachéerna i Bryssel, som från den 1 januari 1999
kommer att förordnas  som  specialattachéer med
Försvarsdepartementet som organisatorisk hemvist,
redovisas fr.o.m. budgetåret 1999 under anslaget
Regeringskansliet m.m. Detta anslag kommer även att
täcka utgifterna för Millenniekommitténs verksamhet.
Regeringen föreslår vidare att riksdagen medger att
anslaget Regeringskansliet m.m. får användas för att
bekosta utgifter som tidigare tillgodosågs med medel
från anslagen Extra utgifter (yrkande 1). Innebörden
av förslaget är att regeringen bör ha möjlighet att
från det aktuella anslaget ta i anspråk medel för
begränsade ändamål som ursprungligen tillgodosågs
från anslagen Extra utgifter. Det kan i och för sig
gälla ändamål som  inte  avser  kostnader  för
Regeringskansliet  men  som  hänger  samman med
verksamhet  som  bedrivs  inom  den  sektor av
samhällslivet som ett departements verksamhetsområde
omfattar. Någon uppräkning av anslaget krävs inte
för   detta.   Mot   bakgrund   av   vad
konstitutionsutskottet   påtalade   i   sitt
granskningsbetänkande  1997  (1996/97:KU25) avser
regeringen att vid beredningen av regleringsbreven
för nästa budgetår i varje särskilt fall noggrant
pröva skälen för att anslagsmedel  ställs till
Regeringskansliets disposition.

Motionerna

I partimotion 1998/99:Fi210 hemställer Centerpartiet
att riksdagen beslutar om fördelning av anslag inom
utgiftsområde 1 i enlighet med vad i motionen
anförts (yrkande 4). Av motionen framgår att partiet
i förhållande till regeringens förslag vill sänka
anslaget C 1 för år 1999 med 100 miljoner kronor och
med 150 miljoner kronor för åren 2000 och 2001.
Besparingen skall enligt partiets mening inte drabba
de  resurser som behöver avsättas för Sveriges
ordförandeskap i EU år 2001.
I partimotion  1998/99:K294  (delvis)  föreslår
Miljöpartiet att anslaget C 1 Regeringskansliet m.m.
bör minskas med 100 miljoner kronor för budgetåren
2000 och 2001. Motivet för detta är att även
regeringen enligt partiets mening måste åläggas
budgetrestriktioner.
I motion 1998/99:K308 föreslår Ingvar Svensson
m.fl. (kd) att  den i propositionen föreslagna
ramhöjningen avseende anslaget C 1 med 250 miljoner
inte bör genomföras (yrkande 2). Den utveckling och
anpassning av Regeringskansliet  som  regeringen
eftersträvar  i  detta  sammanhang  kan  enligt
motionärerna   mycket   väl   ske   genom
organisationsförändringar och rationaliseringar utan
att ytterligare resurser tillförs. Förändrings- och
förnyelsearbetet  inom  Regeringskansliet bör ha
kostnadseffektivitet som mål.
I motion 1998/99:K310 föreslår Maggi Mikaelsson
m.fl. (v) att  riksdagen  som  sin mening ger
regeringen  till  känna  att  en  omfattande
miljöanpassning  av  regeringens verksamhet  bör
genomföras (yrkande 2). Motionen anknyter i denna
del till ett likartat förslag angående riksdagens
verksamhet, som behandlas i avsnittet Riksdagens
förvaltningskostnader, där exempel ges på åtgärder
med den föreslagna inriktningen.
I motion 1998/99:K353 föreslår Owe Hellberg och
Sten Lundström, båda (v), att riksdagen som sin
mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  ett  särskilt  statsråd   för
bostadspolitiska frågor. Enligt motionärerna verkar
regeringen inte ha tagit till sig problemen inom
bostadspolitiken fullt ut. Ansvaret inom regeringen
för  de  bostadspolitiska  frågorna har sålunda
fördelats på flera departement i den organisation
som skall gälla från den 1 januari 1999 och inget
enskilt statsråd kommer att ha ett samlat ansvar för
dessa frågor. Enligt motionärerna bör regeringen
tillsätta ett statsråd med denna uppgift.

Miljöanpassning av Regeringskansliets verksamhet

I statsförvaltningen arbetar för närvarande  66
myndigheter  med att införa miljöledningssystem.
Uppdraget bygger på de mål regeringen lagt fram i
skrivelsen Ekologisk hållbarhet (1997:13). Målen är
att skydda miljön, att använda energi- och andra
naturresurser effektivt och att utnyttja förnybara
resurser på ett hållbart sätt. Våren 1998 startade
även samtliga departement, Statsrådsberedningen och
Förvaltningsavdelningen inom Regeringskansliet med
att införa miljöledningssystem. I ett första steg
arbetar man med att ge personalen grundläggande
kunskaper om miljö, ekologiskt hållbar utveckling,
integration  av  miljöaspekter  i den ordinarie
verksamheten  och  miljöledningssystem.  Vidare
specialutbildas  projektansvariga   och  andra
nyckelpersoner i miljöledning och i hur man gör en
miljöutredning. I ett andra steg som skall vara
genomfört  i april 1999 avser man att utifrån
departementens miljöutredningar ta fram förslag till
policy, mål och handlingsprogram för den interna
verksamheten.  I  detta  steg  skall  också
Regeringskansliets externa verksamhet utredas från
miljösypunkt  i det den  påverkar  miljön  och
resursanvändningen genom andra aktörers agerande.
Beslut härom skall fattas i slutet av 1998.

Utskottets bedömning

Utskottet konstaterar att Regeringskansliet genomgår
en omfattande förändrings- och förnyelseprocess med
anledning av den omorganisation som genomfördes den
1 januari 1997. Även den aviserade omorganisation
som skall äga rum vid kommande årsskifte får ses som
ett led i denna process. Utskottet vill i detta
sammanhang  framhålla  att  utskottet  studerar
utvecklingen i Regeringskansliet närmare inom ramen
för granskningsverksamheten.
Utskottet,   som  finner   den   föreslagna
resursförstärkningen  väl  motiverad, tillstyrker
regeringens förslag beträffande  anslaget  C 1.
Motionerna 1998/99:Fi210 yrkande 4 (c), K294 delvis
(mp) och K308 yrkande 2 (kd), som samtliga yrkar på
minskningar av utgiftsramen, avstyrks mot denna
bakgrund.
Utskottet tillstyrker också att riksdagen medger
att anslaget C 1 får användas för att bekosta
utgifter som tidigare tillgodosågs med medel från
anslaget Extra utgifter (yrkande 1).
I motion K310  (v)  yrkande  2  föreslås att
regeringens  verksamhet  bör miljöanpassas.  Som
framgått av redovisningen i det föregående pågår ett
omfattande arbete i Regeringskansliet  med  den
inriktning som motionärerna efterlyser. Med detta
får motionen anses besvarad, varför den avstyrks.
I motion K353 (v) föreslås att  ett särskilt
statsråd  bör  tillsättas  med  ansvar  för
bostadspolitiska  frågor.  Utskottet  vill  med
anledning av motionen erinra om att det enligt 6
kap. 1 § regeringsformen tillkommer statsministern
att tillsätta de övriga statsråd, som tillsammans
med  statsministern  utgör regeringen  och  att
regeringen enligt 7 kap.  1  § regeringsformen
fördelar ärendena mellan departementen. Mot denna
bakgrund bör riksdagen var ytterst återhållsam med
att uttala sig eller på annat sätt söka påverka
regeringen i fråga om hur den skall organisera sitt
arbete. Motionen avstyrks.

Svensk författningssamling

Propositionen

Regeringen föreslår ett oförändrat anslag till C 2
Svensk författningssamling om 1 011 000 kr för år
1999 och samma belopp för åren 2000 och 2001.

Utskottets bedömning

Utskottet tillstyrker regeringens förslag i denna
del.

Allmänna val

Propositionen

Regeringen föreslår att anslaget C 3 Allmänna val
för år 1999 skall uppgå till 100 miljoner kronor.
Med  hänvisning  till  det  angelägna  i  att
valdeltagandet i 1999 års val till EU-parlamentet
blir högre än vid motsvarande val 1995 föreslår
regeringen  i  tilläggsbudgeten  för  1998  en
anslagsförstärkning om 20 miljoner kronor för att
stärka partiernas informationsinsatser inför det
nämnda valet. Anslaget C 3 dras med anledning av
omprioriteringar 1999 inom utgiftsområdet engångsvis
ned med 20 miljoner kronor jämfört med vad som
tidigare beräknats. Denna engångsvisa neddragning
täcks enligt regeringen av anslagssparandet. De 100
miljoner kronor som föreslås för anslaget C 3 avser
kostnader för valet till EU-parlamentet. För åren
2000 och 2001 beräknas anslaget uppgå till 5 resp.
15 miljoner kronor.

Utskottets bedömning

Utskottet tillstyrker regeringens förslag i denna
del.

Stöd till politiska partier

Propositionen

Beroende på engångsvisa omprioriteringar år 1999
inom  utgiftsområdet  föreslår  regeringen  att
anslaget  sänks  med  5,3  miljoner  kronor.
Anslagssparandet   täcker   den   engångsvisa
neddragningen. För 1999 föreslår regeringen att
anslaget C 4 Stöd till politiska partier uppgår till
139 900 000 kr. För åren 2000 och 2001 beräknas
anslaget uppgå till 145 200 000 kr respektive år.

Motionerna

I partimotion 1998/99:Fi211 föreslår Folkpartiet
liberalerna att riksdagen anvisar anslagen under
utgiftsområde   1   Rikets  styrelse  enligt
uppställningen i bilaga 2 till motionen (yrkande 7
delvis). Av bilagan framgår att partiet vill minska
regeringens förslag avseende anslaget C 4 med 30
miljoner kronor.
I motion 1998/99:K341 föreslår Per Unckel m.fl. (m)
att riksdagen för 1999 beslutar anslå 48 400 000 kr
för utgiftsområde 1 anslag C 4 i enlighet med vad
som  anförts i motionen. Förslaget innebär  en
minskning av regeringens förslag i denna del med
91,5 miljoner kronor. För åren 2000 och  2001
föreslås en årlig besparing på 96,8 miljoner kronor,
vilket innebär att anslaget ligger kvar på den
föreslagna nivån för 1999. Enligt motionärerna bör
partierna vara oberoende av alla särintressen och
likaså  oberoende av stöd från den  offentliga
sektorn. Partistödet har också enligt motionärerna
konserverande effekter på partisystmet med betydande
olägenheter för nya partier som försöker ta sig in i
riksdagen.  Mot bakgrund av tidigare  krav  på
minskning av partistödet  som  partiet framfört
föreslås  nu att partistödet minskas  till  en
tredjedel av det nuvarande.

Utskottets bedömning

Det offentliga ekonomiska stödet till de politska
partierna spelar enligt utskottets mening en viktig
roll  för partiernas möjlighet att bedriva sin
verksamhet  och  utöva sin demokratiska roll i
samhället. Enligt utskottets mening är det i detta
sammanhang viktigt att det finns en stabilitet i
anslagstilldelningen så att de politiska partierna
kan  överblicka och planera för åtminstone  en
mandatperiod i taget. Mot denna bakgrund finner
utskottet propositionens förslag vad gäller anslaget
C  4  Stöd till politiska partier väl avvägt.
Motionerna Fi211 yrkande 7 delvis (fp) och K341 (m),
som båda förespråkar ett minskat anslag, avstyrks.

Centrala myndigheter

Propositionen

Verksamhetsområdet   omfattar  Justitiekanslern,
Datainspektionen och Sametinget.
I propositionen föreslås att för anslaget D 1
Justitiekanslern anvisas 11 626 000 kr för år 1999.
För åren 2000 och 2001 beräknas anslaget uppgå till
11  882 000 respektive 12  096  000  kr.  Av
resultatredovisningen framgår att ärendebalansen hos
JK har ökat med 92 % för budgetåret 1997, vilket
enligt regeringen beror på dels en stadigvarande
ökning  av arbetsbelastningen, dels problem  av
övergående natur, bl.a. att en stor mängd ärenden av
engångskaraktär  som  har  samband med Sveriges
anslutning till EU kommit in till JK under år 1997.
Regeringen finner enligt propositionen det angeläget
att ett arbete inleds syftande till  att JK:s
tillsynsuppgift får en bredare inriktning än för
närvarande och att tillsynen mera tar sikte på
rättsliga systemfrågor. Tillsynen bör i första hand
inriktas på verksamhetsområden  där  det saknas
ordinarie tillsynsorgan. Även frågor som rör flera
myndighetssfärer skall omfattas av JK:s tillsyn.
Enligt propositionen behöver JK tillföras medel för
att kunna anställa ytterligare personal och ges
ökade resurser för att kunna möta utvecklingen på
IT-området.  Regeringen  föreslår  därför  att
anslagsramen ökar med 2 miljoner kronor för perioden
1999-2001.
Regeringen  föreslår  att  för  anslaget  D 2
Datainspektionen anvisas 30 309 000 kr för år 1999.
För åren 2000 och 2001 beräknas anslaget till 30 527
000 respektive 24 773 000 kr.
Riksdagen har våren  1998  antagit regeringens
förslag till personuppgiftslag. Lagen har trätt i
kraft   den   24   oktober   1998.  Enligt
övergångsbestämmelserna gäller datalagen i fråga om
behandling som påbörjats före ikraftträdandet till
den 1 oktober 2001.
En viktig följd av den nya lagstiftningen är att
Datainspektionens roll förändras från att ha varit
inriktad på tillståndsgivning till att främst genom
information och kontakter med dem som behandlar
personuppgifter se till att lagens förutsättningar
för att behandla personuppgifter är uppfyllda. En
annan   följd  av  lagstiftningen  är  att
tillståndsverksamheten upphör till följd av att
Datainspektionens  verksamhet  inte  kommer  att
finansieras med avgifter som hittills varit fallet.
Regeringen  bedömer  att de dubbla system som
Datainspektionen skall arbeta med under de kommande
åren kräver ett resurstillskott om 6 miljoner kronor
för åren 1999 och 2000 som förs över från anslaget A
2 Säkerhetspolisen inom utgiftsområde 4.
I propositionen föreslås också att anslaget D 3
Sametinget för år 1999 tillförs 13 661 000 kr. För
åren 2000 och 2001 beräknas anslaget vara oförändrat
i fasta priser.
För år 1997 har Sametinget överskridit sin budget
med 463 000 kr trots att riksdagen beslutat öka
anslaget med 2 miljoner kronor att utbetalas detta
år. RRV fick i maj 1997 i uppdrag att göra en
bedömning av anslagstilldelningen till Sametinget i
förhållande till de uppgifter tinget ålagts samt att
analysera dess budgetunderlag för den  kommande
treårsperioden. Detta resulterade i en anslagsökning
för 1998 med 2,5 miljoner kronor. Mot bakgrund av
anslagsöverskridanden     samt     upprepade
övertrasseringar av räntekontot avser regeringen att
vidta åtgärder.
RRV har i sin revisionsrapport invänt mot att
Sametinget överskridit anslaget med 463 000 kr. Med
anledning härav har regeringen uppdragit åt RRV att
värdera  myndighetens  ledning,  styrning  och
uppföljning    av    verksamheten    samt
ekonomiadministration. Granskningen skall också ta
upp för vilka ändamål Sametingets resurser har
använts.
Uppdraget  har  redovisas  i  en rapport till
regeringen den 4 november 1998 (RRV dnr 20-1998-
1726). Av rapporten framgår att RRV bedömer att
styrningen mot uppsatta mål är bristfällig och att
oklara  roller  finns  genom  att  ansvar  och
befogenheter inte klart definierats och kommit till
uttryck  i  beslut,  arbetsordning  m.m.  Även
otillräcklig  uppföljning  av  verksamheten samt
brister i uppläggningen av redovisningen gör att
detta instrument inte fungerar på avsett sätt.
Enligt RRV saknas också en väl genomtänkt och
dokumenterad intern kontrollstruktur. RRV anser att
Sametinget bör vidta åtgärder för att öka och
kvalitetssäkra den ekonomiadministrativa standarden
och rutinerna genom  att  skapa en god intern
kontrollstruktur,  upprätta  ett  program  för
kompetensutveckling, upprätta ett EA-nätverk samt
att genomföra en sårbarhetsanalys.

Utskottets bedömning

Utskottet tillstyrker propositionens förslag till
anslag för Justitiekanslern, Datainspektionen och
Sametinget för budgetåret 1999.

Mediefrågor

Inledning

För utgifterna inom verksamhetsområdet Mediefrågor,
i vilket ingår anslagen till Presstödsnämnden och
Taltidningsnämnden, Presstöd, Stöd till radio- och
kassettidningar,  Radio-  och  TV-verket  samt
Granskningsnämnden för  radio  och TV, föreslår
regeringen anslag för 1999 om sammanlagt 678,2
miljoner kronor.

Presstödsnämnden och Taltidningsnämnden

Presstödsnämndens  huvudsakliga uppgift  är  att
fördela det statliga  stödet  till dagspressen.
Taltidningsnämndens huvudsakliga uppgift  är att
fördela  det  statliga  stödet till radio- och
kassettidningar.    De    båda   nämndernas
förvaltningsuppgifter fullgörs av Presstödsnämndens
kansli.

Propositionen

I propositionen föreslås att 4 601 000 kr anvisas
till  anslaget  E  1  Presstödsnämnden  och
Taltidningsnämnden   för  år  1999.   Enligt
utgiftsprognosen   för   år   1998   kommer
anslagssparandet att uppgå till  ca 2 miljoner
kronor,  vilket  främst kan förklaras med  att
kostnaderna för de uppdrag  som  lagts  ut på
specialister varit lägre än vad som förutsågs.
Tidigare anslagssparande avses användas för att
bl.a. utveckla metoder för mätning av presstödets
och   taltidningsstödets   effekter.   Enligt
propositionen minskar anslaget med 1 150 000 kr
under år 1999, varav 750 000 kr är en tillfällig
minskning under året till följd av anslagssparandet.
Minskningen av anslaget påverkar inte verksamheten i
dess nuvarande omfattning.

Motionen

I motion 1998/99:K340 hemställer Per Unckel m.fl.
(m)  att  Presstödsnämnden  avvecklas  fr.o.m.
budgetåret 2000 och att bevakningsuppgifter avseende
ännu återstående lån m.m. övertas av Kammarkollegiet
i enlighet med vad som anförts i motionen (yrkande
3). Detta yrkande har samband med yrkande 2 i samma
motion, enligt vilket presstödet föreslås avvecklas
fr.o.m.  budgetåret 2000; se närmare  härom  i
avsnittet om presstöd (anslaget) nedan.

Utskottets bedömning

Utskottet tillstyrker  propositionens förslag om
anslag till Presstödsnämnden och Taltidningsnämnden
för budgetåret 1999. Motion K340 yrkande 3, vars
förslag om nedläggning av Presstödsnämnden avser
budgetåret 2000, finns det inte anledning att nu ta
ställning till, varför motionen avstyrks.

Presstöd (anslaget)

Propositionen

I propositionen föreslås att 531 579 000 kr anvisas
till anslaget E 2 Presstöd för år 1999. För åren
2000 och 2001 beräknas ingen förändring av anslaget.
Under åren 1997 och 1998 fördelas ett tillfälligt
driftsstöd inom ramen för anslaget. Under 1997
utnyttjades  anslagskrediten  för  att  täcka
kostnaderna för presstödet inklusive det tillfälliga
driftsstödet. För 1998 har anslaget ökats med 12
miljoner kronor. Enligt utgiftsprognosen för 1998
kommer  anslagskrediten  att användas med ca 7
miljoner kronor till följd av utgifterna för det
tillfälliga presstödet.

Motionerna

I motion 1998/99:K340 hemställer Per Unckel m.fl.
(m) dels att riksdagen för år 1999 beslutar anslå
231 579 000 kr för anslaget E 2 Presstöd (yrkande
1), dels att presstödet avvecklas fr.o.m. budgetåret
2000  (yrkande  2). I motionen  framhålls  att
regeringens inställning till presstödet grundas på
en överdriven tilltro till presstödets positiva
effekter  på  mångfalden, det fria  ordet  och
opinionsbildningen. Erfarenheterna hittills visar
emellertid att stödet till stor del använts för att
täcka tidningarnas löpande utgifter i stället för
till nödvändiga rationaliseringar. Tidningarna har
anpassat sig efter och blivit beroende av presstödet
i stället för att åtgärda de ekonomiska problemen.
Enligt motionärerna behövs en reformering och en
avveckling  av  presstödet.  För att underlätta
avvecklingen föreslås en förändring av reklamskatten
och införande av en neutral tidningsmoms på 21 %.
Presstödet bör enligt motionen avvecklas i två
etapper. För år 1999 bör stödet skäras ned med 300
miljoner kronor och det resterande beloppet bör
lyftas ur budgeten år 2000.
I partimotion 1998/99:Fi211 hemställer Folkpartiet
liberalerna  att riksdagen för år 1999 anvisar
anslagen under utgiftsområde 1 enligt uppställningen
i bilaga 2 (yrkande 7 delvis). Av bilagan framgår
att partiet yrkar att anslaget E 2 Presstöd för år
1999 minskas med 350 miljoner kronor i förhållande
till propositionens förslag.

Utskottets bedömning

Utskottet tillstyrker  regeringens  förslag till
medelstilldelning angående anslaget E 2 för 1999.
Med hänvisning till presstödets stora betydelse för
dagspressens mångfald  och därmed villkoren för
opinionsbildningen avstyrker utskottet motion K340
(m) yrkande 1 och Fi211 (fp) yrkande 7 delvis, vilka
båda  yrkar  på  en  minskad medelstilldelning.
Utskottet delar inte m-motionens uppfattning att
presstödet skall avvecklas fr.o.m. år 2000 och
avstyrker motionen även i denna del (yrkande 2).

Förslag om regeländringar på sikt

Motionerna

I motion 1998/99:K284 föreslår Tuve Skånberg och Dan
Kihlström, båda (kd), att riksdagen som sin mening
ger regeringen till känna vad i motionen anförts om
att  ge  även  politiskt  obundna,  kristna
fådagarstidningar som Petrus och Sändaren presstöd
(yrkande 1). I motionen hänvisas till riksdagens
beslut med anledning av kulturpropositionen 1996/97,
enligt vilken de nämnda tidningarna uteslöts från
presstöd, i motsats till sådana kristna tidningar
som var knutna till ett visst politiskt parti.
Enligt motionärerna utgör den kostnad som är förenad
med att låta politiskt obundna, kristna tidningar
återfå  presstödet  endast drygt en procent av
presstödet, varför finansieringen kan ske genom en
omfördelning inom anslaget.
I motion 1998/99:K308 föreslår Ingvar Svensson
m.fl.  (kd)  att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen anförts om
behovet av regelförändringar inom presstödsområdet
för att genomföra besparingar (yrkande 1). Enligt
motionen  bör  en sådan översyn av presstödets
effekter  som  omnämns  i  propositionen  ha
kostnadseffektivitet  som  mål. Besparingar inom
området genom regelförändringar bör kunna genomföras
under mandatperioden.
I partimotion 1998/99:Kr274 föreslår Miljöpartiet
att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om en utvärdering av de
nya presstödsreglerna och ett stöd till elektroniska
dagstidningar (yrkande 57). Enligt motionen vill
partiet utvärdera de nya reglerna för presstöd,
enligt vilka vissa fådagarstidningar  inte  får
presstöd. Motionärerna anser att sådana tidningar
också måste kunna ges ut av ideella organisationer,
folkrörelser,  organisationer  m.fl.  I motionen
föreslås också att frågan om förslag till ekonomiskt
stöd till elektroniska medier bör utredas. Som skäl
för detta anges i motionen att underlag saknas för
att bedöma  hur  stora kostnaderna är för att
distribuera elektroniska dagstidningar.

Bakgrund

I 1 kap. 6 § presstödsförordningen  (1990:524,
omtryckt  1996:1607)  definieras  vad  som  i
förordningens mening skall anses vara en dagstidning
och därmed berättigad till stöd. Av bestämmelsen
framgår  att  med  dagstidning avses en allmän
nyhetstidning eller publikation av dagspresskaraktär
med reguljär nyhetsförmedling eller allmänpolitisk
opinionsbildning. Den skall normalt komma ut med
minst ett nummer per vecka och ha ett innehåll som i
huvudsak är skrivet på svenska samt i huvudsak
distribueras inom landet. Den skall vidare utkomma
under eget namn och dess egna redaktionella innehåll
skall utgöra minst 51 % av dess totala redaktionella
innehåll. Med dagstidning avses inte (kursiverat
här) en tidning som normalt kommer ut med ett eller
två nummer per vecka och vars redaktionella innehåll
till övervägande del är inriktat på avgränsade
intresseområden  eller delar av samhället såsom
näringsliv och affärsverksamhet, konsumentpolitik,
miljöfrågor, idrott, friluftsliv eller frågor med
anknytning till kyrkoliv eller religion.
I samband med behandlingen av kulturpropositionens
förslag till förändringar av dagstidningsbegreppet
(prop. 1996/97:3) avstyrkte konstitutionsutskottet
1996 motioner med samma syfte som de nu aktuella
motionerna K284 (kd) och Kr274 (mp) i här aktuell
del  (bet.  1996/97:KU1). Utskottet  hade  inga
invändningar  mot  propositionens  förslag  att
lågfrekventa  tidningar,  vilkas  innehåll  till
övervägande  del  riktar  sig  mot  avgränsade
intresseområden eller delar av samhället, inte skall
räknas som dagstidningar. Utskottet konstaterade
dels att endast ett fåtal tidningar skulle komma att
drabbas av regeländringen, dels att dessa genom att
bredda sitt innehåll har en möjlighet att åter
kvalificera sig för presstöd efter  prövning i
Presstödsnämnden.  I sitt betänkande 1997/98:KU1
vidhöll utskottet sin uppfattning och avstyrkte en
motion som yrkade på en ändring av reglerna med
samma  innebörd som de nu aktuella  motionerna
förespråkar.
Genom ett  initiativ  av konstitutionsutskottet
hösten 1996 fick Presstödsnämnden möjlighet att
jämka stödet till elektroniska tidningar, s.k. IT-
tidningar. Ändringen i presstödsförordningen innebär
att enligt 2 kap. 11 a § får driftsstödet för
elektroniskt distribuerade dagstidningar jämkas om
det är skäligt med hänsyn till kostnaderna för
produktion och distribution. Eftersom elektroniska
tidningar kan  distribueras till avsevärt lägre
kostnader än tidningar som trycks på papper fanns
det enligt utskottets mening risk för att det skulle
komma att utgå ett oskäligt högt driftsstöd till en
elektronisk tidning som bedömts vara en dagstidning
(bet. 1996/97:KU1 s. 30). Konstitutionsutskottet
avstyrkte i sitt betänkande 1997/98:KU1 en motion
som  i  huvudsak  överensstämmer  med  motion
1998/99:Kr274 (mp) i här aktuell del. Utskottet såg
inget skäl att med hänsyn till den korta tid som
förflutit sedan den nya bestämmelsen trätt i kraft
utreda frågan om presstöd till elektroniska medier.

Utskottets bedömning

Utskottet  vidhåller  sin  tidigare  uppfattning
beträffande bestämmelserna om vad som skall anses
vara en dagstidning som har rätt  att uppbära
ekonomiskt  stöd  enligt  presstödsförordningen.
Motionerna K284 yrkande 1 (kd) och Kr274 yrkande 57
delvis (mp) avstyrks.
Beträffande motion  K308 (kd) yrkande 1 anser
utskottet att det finns  skäl att avvakta den
pågående analysen avseende presstödets  effekter
framför allt på den regionala marknaden, innan ett
eventuellt  initiativ tas beträffande frågan om
förändringar av presstödets inriktning m.m. Motionen
avstyrks.
Vad gäller motion Kr274 yrkande 57 delvis (mp) i
vad avser utredning av frågan om ekonomiskt stöd
till IT-tidningar anser utskottet att frågan saknar
omedelbart intresse, eftersom någon ansökan om stöd
från en sådan tidning ännu inte inlämnats till
Presstödsnämnden enligt vad utskottet inhämtat från
nämnden. Motionen avstyrks.

Stöd till radio- och kassettidningar

Propositionen

I propositionen framhålls att mångfalden i landet är
god vad gäller utgivningen av taltidningar men att
omkring  hälften  av  alla dagstidningar saknar
taltidning. Taltidningsnämnden  har  genom olika
åtgärder inom ramen för anslaget ökat resurserna för
att starta utgivning av taltidningar, vilket skapar
förutsättningar för en ytterligare ökad mångfald.
Under 1998 har nämnden redovisat  ett  uppdrag
avseende en översyn av principerna för ersättning
till taltidningsföretagen.  Nämnden  har  därvid
föreslagit att ett schablonbelopp införs för företag
som  är  likvärdiga  med  avseende  på  t.ex.
utgivningsfrekvens  och  utgivningsort. Förslaget
bereds i Regeringskansliet.
Regeringen föreslår i propositionen att anslaget E
3 Stöd till radio- och kassettidningar anvisas 127
300 000 kr för år 1999. Beräkningen av anslaget har
utgått från det befintliga antalet stödberättigade
tidningar och att några ytterligare taltidningar kan
starta inom ramen för anslaget.

Motionen

I motion 1998/99:K284 föreslår Tuve Skånberg och Dan
Kihlström, båda (kd), att taltidningsstöd bör ges
även till kristna tidningar som inte får presstöd
(yrkande 2). Motionärerna anför i denna del av
motionen att stödet till taltidningar är utformat så
att stöd ges endast till tidningar som får presstöd
och att alla fådagarstidningar som inte får presstöd
också  blir utan taltidningsstöd. Tidningar som
arbetar med speciell bevakning av livsåskådning,
religion, kyrka, tro och sociala frågor i samhället
bör   enligt  motionen  få  tillgång  till
taltidningstödet för att även de funktionshindrade
skall ha tillgång till tidningar med dessa ämnesval.
Dessa ämnesområden bevakas  enligt  motionärerna
mycket sparsamt om alls av lokala och regionala
tidningar.

Bakgrund

I förordningen (1988:582) om statligt stöd till
radio- och kassettidningar definieras dagstidning på
samma sätt som i presstödsförordningen,  vilket
innebär att taltidningsstöd inte kan utgå till
tidningar  som  inte anses som dagstidningar i
presstödsförordningens  mening  (se  ovan  under
avsnittet Förslag om regeländringar på sikt).
Konstitutionsutskottet avstyrkte år 1997 motioner
med  i  huvudsak  samma  innehåll  som  motion
1998/99:K284 (kd) yrkande 2. Utskottet vidhöll sin
inställning beträffande dagstidningsbegreppet och
såg inget skäl att införa en annan definition av
detta begrepp i förordningen om stöd till radio- och
kassettidningar (1997/98:KU1 s. 33).

Utskottets bedömning

Utskottet tillstyrker propositionens förslag till
medelsanvisning  avseende  Stöd till radio- och
kassettidningar för budgetåret 1999. Med hänvisning
till vad utskottet tidigare anfört i fråga om
definitionen av en dagstidning i  här aktuellt
avseende avstyrks motion K284 yrkande 2 (kd).

Radio- och TV-verket

Propositionen

Radio- och TV-verket har huvudsakligen till uppgift
att besluta i frågor om tillstånd, avgifter och
registrering   som   rör   ljudradio-   och
televisionssändningar riktade till allmänheten i de
fall uppgifterna inte ligger på regeringen eller
annan myndighet.
I propositionen föreslås att anslaget E 4 Radio-
och TV-verket anvisas 7 631 000 kr för år 1999.
Regeringen föreslår  att verkets anslag minskas
tillfälligt med 550 000 kr och att anslagsnivån
återställs år 2000.

Utskottets bedömning

Utskottet tillstyrker propositionens förslag i denna
del.

Granskningsnämnden för radio och TV

Propositionen

I propositionen  föreslås  att  anslaget  E  5
Granskningsnämnden för radio och TV anvisas 7 069
000 kr för år 1999. Reformeringen av närradion
innebär att Granskningsnämnden för radio och TV
skall öka resursinsatsen bl.a. vad gäller granskning
av närradions sändningar. Regeringen föreslår därför
att anslaget ökas med 350 000 kr.

Granskningsnämnden för radio och TV finansieras
delvis genom att medel från rundradiokontot tillförs
statsbudgetens inkomstsida. Från rundradiokontot bör
enligt propositionen nämnden anvisas 4 807 000 kr
för år 1999.

Utskottets bedömning

Utskottet tillstyrker regeringens
förslag avseende medelsanvisning
för Granskningsnämnden för radio
och TV för budgetåret 1999.
Utskottet tillstyrker också
regeringens förslag att 4 807 000
kr tillförs statsbudgetens
inkomstsida från rundradiokontot
som bidrag till finansieringen av
Granskningsnämndens för radio och
TV verksamhet år 1999.

Hemställan

Utskottet hemställer
1.  beträffande  anslag  m.m.  under
utgiftsområde 1 Rikets styrelse
att riksdagen
a) medger att anslaget Regeringskansliet m.m.
får användas för utgifter som ursprungligen
tillgodosågs från anslaget Extra utgifter,
b)   med   anledning   av   Riksdagens
förvaltningskontors förslag 1998/99:RFK2 antar
dels utskottets i bilaga 2 intagna förslag till
lag om ändring i lagen (1994:1065) om ekonomiska
villkor för riksdagens ledamöter såvitt avser 1
kap. 1 och 2 §§, 3 kap. 4 § och 13 kap. 3 §,
dels utskottets i bilaga 2 intagna förslag till
lag om ändring i lagen (1996:304) om arvode m.m.
till Sveriges företrädare i Europaparlamentet,
c)   med   anledning   av   Riksdagens
förvaltningskontors förslag 1998/99:RFK3 i denna
del, med bifall till motion 1998/99:K5 yrkande 2
delvis samt med avslag på motionerna 1998/99:K4
och 1998/99:K5 yrkande 1 delvis antar utskottets
i bilaga 2 intagna  förslag  till  lag om
riksdagsledamöternas arvode,
d)   med   anledning   av   Riksdagens
förvaltningskontors förslag 1998/99:RFK3 i denna
del och med avslag på motion 1998/99:K5 yrkande
1 delvis antar utskottets i bilaga 2 intagna
förslag till lag om ändring i lagen (1994:1065)
om ekonomiska villkor för riksdagens ledamöter
såvitt avser 6 kap. 1 §,
e)   med   anledning   av   Riksdagens
förvaltningskontors  förslag 1998/99:RFK2 och
1998/99:RFK3  och  med bifall  till  motion
1998/99:K5 yrkande 2 delvis antar utskottets i
bilaga 2 intagna förslag till lag om ändring i
lagen (1994:1065) om ekonomiska villkor för
riksdagens  ledamöter,  i den mån det inte
omfattas av utskottets hemställan i 1 b) och 1
d),
f)  godkänner  vad  utskottet  föreslår  om
medelstilldelning  från  rundradiokontot till
Granskningsnämnden för radio och TV för år 1999
på 4 807 000 kr som nämnden har att redovisa på
statsbudgetens inkomstsida,
g) med bifall till proposition 1998/99:1 i denna
del för budgetåret 1999 anvisar anslagen under
utgiftsområde 1 Rikets styrelse enligt bilaga 1,
h) avslår  motionerna  1998/99:K294  delvis,
1998/99:K308 yrkande 2, 1998/99:K340 yrkande 1,
1998/99:K341,  1998/99:Fi210  yrkande  4 och
1998/99:Fi211 yrkande 7,
res. 1 (mp)
res. 2 (v)
res. 3 (c)
2. beträffande lånebemyndigande
att riksdagen  bemyndigar Riksdagens förvaltningsstyrelse
att för budgetåret 1999 besluta  om lån i
Riksgäldskontoret   till  investeringar  i
riksdagens fastigheter  till  ett sammanlagt
belopp av 28 600 000 kr,
3. beträffande revision av Kungliga hov-
och slottsstaten
att riksdagen  som sin mening ger dels regeringen, dels
Riksdagens revisorer till känna vad utskottet
anfört,
4. beträffande Riksdagens arvodesnämnd
att   riksdagen   med  anledning   av   Riksdagens
förvaltningskontors förslag 1998/99:RFK3 i denna
del antar utskottets i bilaga 2 intagna förslag
till lag om ändring i lagen (1993:1426) med
instruktion för Riksdagens arvodesnämnd,
5. beträffande framtida finansiering av
arvodeshöjning
att  riksdagen   som  sin  mening  ger  Riksdagens
förvaltningskontor  till känna vad utskottet
anfört,
6.     beträffande    politikernas
pensionsförmåner m.m.
att riksdagen avslår motion 1998/99:K240,
7. beträffande regler för ålderspension
för riksdagens ledamöter
att riksdagen avslår motion 1998/99:K258,
8. beträffande beräkning av anslaget B 1
Riksdagens ledamöter och partier för år 2000 och
2001
att riksdagen avslår motion 1998/99:K294 delvis,
9.     beträffande     Riksdagens
förvaltningskontors   årsredovisning   för
verksamheten 1997
att  riksdagen  lägger  skrivelsen  1997/98:RFK1  till
handlingarna,
10.  beträffande  miljöanpassning  av
riksdagens verksamhet
att riksdagen avslår motion 1998/99:K310 yrkandena 1 och 3,
11.  beträffande  rökavvänjning  för
riksdagens ledamöter och anställda m.m.
att riksdagen avslår motion 1998/99:So227 yrkande 6,
res. 4 (mp)
12. beträffande beräkning av anslaget C 1
Regeringskansliet m.m. för åren 2000 och 2001
att riksdagen avslår motion 1998/99:K294 delvis,
13.  beträffande  miljöanpassning  av
regeringens verksamhet
att riksdagen avslår motion 1998/99:K310 yrkande 2,
14. beträffande  tillsättande  av  ett
statsråd  med  ansvar  för  bostadspolitiska
frågor
att riksdagen avslår motion 1998/99:K353,
15.   beträffande   nedläggning   av
Presstödsnämnden
att riksdagen avslår motion 1998/99:K340 yrkande 3,
16. beträffande avveckling av presstödet
att riksdagen avslår motion 1998/99:K340 yrkande 2,
17. beträffande bestämmelserna om rätt för
en dagstidning att uppbära ekonomiskt  stöd
enligt presstödsförordningen
att riksdagen avslår motionerna 1998/99:K284 yrkande 1 och
1998/99:Kr274 yrkande 57 delvis,
18.   beträffande   förändringar  av
presstödets inriktning m.m.
att riksdagen avslår motion 1998/99:K308 yrkande 1,
res. 5 (kd)
19. beträffande utredning av frågan om
ekonomiskt stöd till IT-tidningar
att riksdagen  avslår motion 1998/99:Kr274 yrkande 57
delvis,
res. 6 (mp)
20.  beträffande  definitionen  av  en
dagstidning m.m.
att riksdagen avslår motion 1998/99:K284 yrkande 2.Stockholm den 1 december 1998

På konstitutionsutskottets vägnar

Per Unckel

I beslutet har deltagit: Per Unckel
(m), Göran Magnusson (s), Barbro
Hietala Nordlund (s), Kenneth Kvist
(v), Ingvar Svensson (kd), Jerry
Martinger (m), Mats Berglind (s),
Kerstin Kristiansson (s), Tommy
Waidelich (s), Mats Einarsson (v),
Björn von der Esch (kd), Nils
Fredrik Aurelius (m), Per Lager
(mp), Åsa Torstensson (c), Helena
Bargholtz (fp), Per-Samuel Nisser
(m) och Pär-Axel Sahlberg (s).

Reservationer

1. Anslag m.m. under utgiftsområde 1 Rikets
styrelse (mom. 1)

Per Lager (mp) anser

dels att den del av utskottets yttrande som på s. 13
börjar med "Principiellt delar utskottet" och slutar
på s. 14 med "förvaltningskontoret till känna" bort
ha följande lydelse:

Enligt utskottets mening är det aktuella förslaget
1998/99:RFK3 som framhålls i motion 1998/99:K4 ett
ologiskt och dåligt  förslag därigenom att det
underkänner systemet med en arvodesnämnd genom att
föreslå att riksdagen själv skall fatta beslut om en
betydande   arvodeshöjning   samtidigt   som
arvodesnämnden föreslås vara kvar. Riksdagens beslut
i början av 1990-talet, då ökningen av arvodesnivån
hölls tillbaka, var ett medvetet beslut av riksdagen
och medförde därför ingen eftersläpning. Enligt
utskottets mening finns det två möjliga vägar för
att  bestämma  riksdagsledamöternas  arvoden  i
framtiden: antingen får arvodesnämnden fortsätta
sitt arbete utan inblandning från riksdagen eller så
avskaffas nämnden och ett nytt system införs där
arvodet bestäms från den allmänna löneökningen eller
någon annan jämförbar grupp. Mot denna bakgrund
anser utskottet att det föreliggande förslaget inte
kan ligga till grund för lagstiftning med syftet att
engångsvis  höja  arvodet  kraftigt.  Utskottet
avstyrker i likhet med vad som föreslås i motion K4
förslaget 1998/99:RFK i sin helhet.

dels att utskottets hemställan under 1 bort ha
följande lydelse:
1. beträffande anslag m.m. under utgiftsområde
1 Rikets styrelse
att riksdagen
a) = utskottet

b) = utskottet

c)  med  bifall  till motion 1998/99:K4 avslår
Riksdagens förvaltningskontors förslag 1998/99:RFK3
i denna del och motionerna 1998/99:K5 yrkande 1
delvis och yrkande 2 delvis,

d)  avslår  dels Riksdagens  förvaltningskontors
förslag 1998/99:RFK3  i denna del, dels motion
1998/99:K5 yrkande 1 delvis,

e)   dels   med   bifall  till  Riksdagens
förvaltningskontors  förslag  1998/99:RFK2  antar
utskottets i bilaga 2 intagna förslag till lag om
ändring i lagen (1994:1065) om ekonomiska villkor
för riksdagens ledamöter i den mån det inte omfattas
av utskottets hemställan  i 1 b), dels avslår
Riksdagens förvaltningskontors förslag 1998/99:RFK3
och motion 1998/99:K5 yrkande 2 delvis i den mån det
inte omfattas av utskottets hemställan i 1 d),

f) = utskottet

g) = utskottet

h) = utskottet

2. Anslag m.m. under utgiftsområde 1 Rikets
styrelse (mom. 1)

Kenneth Kvist och Mats Einarsson, båda (v) anser

dels att den del av utskottets yttrande på s. 13 som
börjar med "I förslaget ingår också" och slutar med
"arvodet bör höjas med motsvarande belopp"  bort ha
följande lydelse:

Enligt utskottets mening bör den nuvarande nivån på
ersättningarna i stort sett bibehållas. Systemet med
kostnadsersättning bör dock avskaffas, eftersom de
nya reglerna för reseersättning och den tekniska
utrustningen som numera ställs kostnadsfritt till
ledamöternas förfogande medför att det inte längre
föreligger    några   tunga   skäl   för
kostnadsersättningen.  Dessutom  skulle  enligt
utskottets  mening en enhetlig arvodering  utan
kostnadsersättning  i  viss  mån kunna motverka
olikheterna i skattemyndigheternas  bedömning av
kostnadsersättningen. Mot denna bakgrund bör enligt
utskottets mening förslaget om en sänkning  av
kostnadsersättningen  med  2  000  kr  och ett
överförande av detta belopp till arvodet avvisas.
Utskottet avstyrker förslaget i denna del. I stället
bör, som föreslås i motion 1998/99:K5 yrkande 1,
kostnadsersättningen avskaffas och arvodet höjas med
motsvarande belopp. Riksdagens förvaltningskontor
bör återkomma med ett förslag till  lagteknisk
bearbetning av ersättningslagen där konsekvenserna i
övrigt  av  borttagandet av kostnadsersättningen
anges.

dels att utskottets hemställan under 1 bort ha
följande lydelse:
1. beträffande anslag m.m. under utgiftsområde
1 Rikets styrelse
att riksdagen
a) = utskottet

b) = utskottet

c) med anledning av Riksdagens förvaltningskontors
förslag 1998/99:RFK3 i denna del, med bifall till
motion 1998/99:K5 yrkande 1 delvis och yrkande 2
delvis samt med avslag på motion 1998/99:K4 antar
utskottets i bilaga 2 intagna förslag till lag om
riksdagsledamöternas arvode med den ändringen att
"36 000" utbyts mot "35 760",

d) med anledning av Riksdagens förvaltningskontors
förslag 1998/99:RFK3 i denna del och med bifall till
motion 1998/99:K5 yrkande 1 delvis antar utskottets
i bilaga 2 intagna förslag till lag om ändring i
lagen  (1994:1065)  om  ekonomiska villkor  för
riksdagens ledamöter såvitt avser 6 kap. 1 § med den
ändringen att första stycket utgår,

e) = utskottet

f) som sin mening ger Riksdagens förvaltningskontor
till känna vad utskottet anfört om en lagteknisk
bearbetning av  lagen (1994:1065) om ekonomiska
villkor för riksdagens ledamöter,

g) = utskottet f)

h) = utskottet g)

i) = utskottet h)

3. Anslag m.m. under utgiftsområde 1 Rikets
styrelse (mom. 1)

Åsa Torstensson (c) anser

dels att den del av utskottets yttrande på s. 20 som
börjar med "Utskottet som finner" och slutar med
"avstyrks mot denna bakgrund" bort ha följande
lydelse:
Enligt utskottets mening är den i propositionen
föreslagna  ökningen  om  250  miljoner  kronor
omotiverat hög. Som föreslås i motion 1998/99:Fi210
yrkande 4 bör det föreslagna tillskottet under 1999
minskas med 100 miljoner kronor. Under de följande
åren 2000 och 2001 bör minskningen vara 150 miljoner
kronor. Enligt utskottets mening bör besparingen
kunna genomföras utan att den drabbar de resurser
som behöver avsättas för Sveriges ordförandeskap i
EU.
dels att utskottets hemställan under 1 bort ha
följande lydelse:
1. beträffande anslag m.m. under utgiftsområde
1 Rikets styrelse
att riksdagen

a) = utskottet

b) = utskottet

c) = utskottet

d) = utskottet

e) = utskottet

f) = utskottet

g) med anledning av regeringens förslag i denna del
och med bifall till motion 1998/99:Fi210 yrkande 4
anvisar anslagen  under  utgiftsområde 1 Rikets
styrelse för budgetåret 1999  enligt  den  som
"Reservation 3" betecknade uppställningen i bilaga
1,

h)  avslår  motionerna  1998/99:K294  delvis,
1998/99:K308 yrkande 2, 1998/99:K340 yrkande 1,
1998/99:K341 och Fi211 yrkande 7.

4. Rökavvänjning för riksdagens ledamöter
och anställda m.m. (mom. 11)

Per Lager (mp) anser

dels att den del av utskottets yttrande på s. 17 som
börjar med "I motion 1998/99:So227 yrkande 6" och
slutar med "varför den avstyrks" bort ha följande
lydelse:

I motion 1998/99:So227 yrkande 6 (mp)  ---  =
utskottet  ---utnyttja  de  särskilda rökrummen.
Utskottet konstaterar att denna ordning innebär att
t.ex.   ledamöter   med   allergi-   eller
överkänslighetsbesvär hindras att utföra sitt arbete
på samma villkor som besvärsfria kollegor. Därför
bör hinder av detta slag tas bort. Ett arbetsrum
måste enligt utskottets mening betraktas som ett
allmänt utrymme med avseende på tillgängligheten.
Den policy som för närvarande gäller beträffande
rökning i riksdagens lokaler bör ändras, eftersom
den inte stämmer överens med aktuell kunskap om
passiv rökning och allergier. Riksdagen bör vara en
föregångare i detta hänseende. Detta bör riksdagen
som sin mening ge förvaltningskontoret till känna.

dels att utskottets hemställan under 11 bort ha
följande lydelse:
11. beträffande rökavvänjning för riksdagens
ledamöter och anställda m.m.
att riksdagen med anledning av motion 1998/99:So227 yrkande 6
som sin mening ger Riksdagens förvaltningskontor
till känna vad utskottet anfört.

5. Förändringar av presstödets inriktning
m.m. (mom. 18)

Ingvar Svensson och Björn von der Esch, båda (kd)
anser

dels att den del av utskottets yttrande på s. 27 som
börjar med "Beträffande motion K308 (kd)" och slutar
med "Motionen avstyrks" bort ha följande lydelse:

Som framförs i motion 1998/99:K308 yrkande 1 bör en
översyn av presstödets effekter som omnämns  i
budgetpropositionen   (prop.   1998/99:1)   ha
kostnadseffektivitet som mål. Därför bör enligt
utskottets mening besparingar inom området genom
regelförändringar   kunna   genomföras   under
mandatperioden. Detta bör riksdagen som sin mening
ge regeringen till känna.

dels att utskottets hemställan under 18 bort ha
följande lydelse:
18. beträffande förändringar av presstödets
inriktning m.m.
att riksdagen med bifall till motion 1998/99:K308 yrkande 1
som sin mening ger regeringen till känna vad
utskottet anfört.

6. Utredning av frågan om ekonomiskt stöd
till IT-tidningar (mom. 19)

Per Lager (mp) anser

dels att den del av utskottets yttrande på s. 27 som
börjar med "Vad gäller motion Kr274 yrkande 57
delvis" och slutar med "Motionen avstyrks" bort ha
följande lydelse:

Som framförs i motion 1998/99:Kr274 yrkande 57
delvis  bör  ett  stöd  till  de  elektroniska
dagstidningarna utredas. Ett skäl till detta är att
underlag saknas för att bedöma hur stora kostnaderna
är för att distribuera elektroniska dagstidningar.
Detta bör enligt utskottets mening riksdagen som sin
mening ge regeringen till känna.

dels att utskottets hemställan under 19 bort ha
följande lydelse:
19.  beträffande  utredning  av frågan om
ekonomiskt stöd till IT-tidningar
att riksdagen med bifall till motion
1998/99:Kr274 yrkande 57 delvis som
sin mening ger regeringen till
känna vad utskottet anfört.

Särskilda yttranden

1. Anslagsfördelningen inom utgiftsområde 1
Rikets styrelse

Per Unckel, Jerry Martinger, Nils Fredrik Aurelius
och Per-Samuel Nisser, samtliga (m) anför:

I riksdagen  finns  en  majoritet bestående av
socialdemokrater,    vänsterpartister    och
miljöpartister för förslagen i budgetpropositionen
(prop. 1998/99:1) beträffande ekonomiska ramar för
de olika utgiftsområdena samt beräkningar av statens
inkomster avseende år 1999 i den statliga budgeten.
Samma majoritet har också uttalat sitt stöd gällande
beräkningen av det offentliga utgiftstaket samt
förslagen om preliminära utgiftstak för åren 2000
och 2001.
Moderata  samlingspartiet  har  i  parti-  och
kommittémotioner förordat en annan inriktning av den
ekonomiska  politiken och budgetpolitiken.  Vårt
förslag syftar till att skapa förutsättningar för
ett ekonomiskt, kulturellt och  socialt växande
Sverige. Genom en större enskild sektor och ett
starkare civilt samhälle  kan både företag och
människor växa. Massarbetslösheten kan steg för steg
pressas  tillbaka  samtidigt  som  den  sociala
tryggheten också i andra bemärkelser kan öka genom
att  hushållen  får  en  större  ekonomisk
självständighet.
Vi har föreslagit en långtgående växling från
subventioner   och  bidrag  till  omfattande
skattesänkningar  för  alla,  främst  låg-  och
medelinkomsttagare. Samtidigt värnar vi de människor
som är i störst behov av gemensamma insatser och som
har små eller inga möjligheter att påverka sin egen
situation. Vi slår också fast att det allmänna skall
tillföras resurser för att på ett tillfredsställande
sätt kunna genomföra de uppgifter som måste vara
gemensamma.
Då riksdagens majoritet har en annan inriktning av
politiken deltar vi inte i det nu aktuella beslutet
om anslagsfördelningen inom utgiftsområde 1 Rikets
styrelse.
För budgetåret 1999 förordar vi i kommittémotionen
1998/99:K341 beträffande anslaget C 4 Stöd till
politiska partier att riksdagen anslår 48 400 000 kr
för  år 1999. Det innebär i förhållande  till
regeringens förslag en neddragning med 91 500 000 kr
för år 1999. Vi förordar att denna nivå bibehålls
även under åren 2000 och 2001, vilket innebär en
årlig besparing under dessa år i förhållande till
regeringens förslag på 96 800 000 kr. Vårt motiv för
dessa förslag är att partierna enligt vår mening
inte bör vara beroende av vare sig särintresssen
eller stöd från den offentliga sektorn. Enligt vår
mening har partistödet också konserverande effekter
på partisystemet med betydande olägenheter för nya
partier som försöker ta sig in i riksdagen.
I kommittémotionen 1998/99:K340 angående presstödet
föreslår vi dels att riksdagen för år 1999 beslutar
anslå 231 579 kr för anslaget E 2 Presstöd (yrkande
1), dels att presstödet avvecklas fr.o.m. budgetåret
2000 (yrkande 2).  Som  en  konsekvens av att
presstödet   avvecklas   föreslår  vi   att
Presstödsnämnden avvecklas vid samma tillfälle och
att   Kammarkollegiet   övertar   återstående
bevakningsuppgifter från nämnden (yrkande 3). I
motionen  konstaterar vi att regeringen har en
överdriven  tilltro  till  presstödets  positiva
effekter på mångfalden,  det  fria  ordet  och
opinionsbildningen. Erfarenheterna hittills visar
emellertid att stödet till stor del har använts för
att täcka tidningarnas löpande utgifter i stället
för till nödvändiga rationaliseringar. Tidningarna
har enligt vår mening blivit beroende av presstödet
i stället för att åtgärda de ekonomiska problemen.
Vi anser att det behövs en reformering och en
avveckling av presstödet.  För  att  underlätta
avvecklingen  föreslår  vi  en  förändring  av
reklamskatten  och  införande  av  en  neutral
tidningsmoms på 21 %. Presstödet bör enligt vår
mening avvecklas i två etapper så att det för år
1999 skärs ned med 300 miljoner kronor och att det
resterande beloppet lyfts ur statsbudgeten år 2000.

2. Anslagsfördelningen inom utgiftsområde 1
Rikets styrelse

Ingvar Svensson och Björn von der Esch, båda (kd),
anför:

Det budgetförslag som Kristdemokraterna presenterat
i partimotioner och kommittémotioner bygger på en
helhet. Genom det majoritetsbeslut som finns kring
ramarna i budgeten för 1999 kan denna helhet inte
uppnås. Vi deltar därför inte i det nu aktuella
beslutet om anslagsfördelningen inom utgiftsområde 1
Rikets styrelse.
När  det  gäller  anslagsfördelningen  inom
utgiftsområde  1  Rikets  styrelse  har  vi  i
kommittémotionen 1998/99:K308 föreslagit att den
ramhöjning  som  regeringen föreslår beträffande
anslaget C 1 Regeringskansliet inte bör genomföras.
Vi anser att utvecklingen och anpassningen  av
Regeringskansliet  mycket  väl  kan  ske  genom
organisationsförändringar och rationaliseringar utan
att ytterligare resurser tillförs. Förändrings- och
förnyelsearbetet bör ha kostnadseffektivitet som
mål.  Vi  anser  att  t.ex.  den  utvecklade
informationstekniken borde leda till tidsbesparingar
i de administrativa rutinerna.

3. Anslagsfördelningen inom utgiftsområde 1
Rikets styrelse

Helena Bargholtz (fp) anför:

Folkpartiet liberalernas förslag till budget för
1999 innebär i sina huvuddrag sänkta skatter för
fler jobb genom ökat företagande och höjd tillväxt
med utgiftsökningar framför allt när det gäller vård
och omsorg men även för utbildning, bistånd, miljö
och rättsäkerhet (för en utförligare redovisning se
reservationerna nr  1,  29  och  34  i  bet.
1997/98:FiU1). Vårt förslag till utgiftsram för
utgiftsområde 1 - som var 380 miljoner kronor mindre
än Socialdemokraternas och Centerpartiets förslag -
har emellertid inte tillstyrkts i budgetprocessens
första steg. Då Folkpartiets budgetförslag är en
helhet är det i detta andra steg i budgetprocessen
inte   meningsfullt   att   fullfölja   våra
anslagsyrkanden.

4. Miljöanpassning av riksdagens verksamhet

Per Lager (mp) anför:

Under avsnittet  Riksdagens förvaltningskostnader
(anslaget  B  2)  behandlas  frågan  om  en
miljöanpassning  av  riksdagens  verksamhet  med
anledningen av en motion från Vänsterpartiet (motion
1998/99:K310),  enligt vilken riksdagen föreslås
uppdra  åt  Riksdagens  förvaltningskontor  att
genomföra en omfattande miljöanpassning av den egna
verksamheten och att upprätta en tidsplan och en
strategi för miljöanpassning för riksdagen.
I  betänkandet  lämnas  en  redogörelse  från
förvaltningskontoret  för  vilka  åtgärder  som
vidtagits  och  planeras med inriktning på  en
miljöanpassning av  riksdagens  fastigheter  och
verksamheten m.m. På basis av denna redovisning
konstaterar utskottet som svar på motionen att en
miljöanpassning i den mening motionärerna efterlyst
är på god väg och att verksamheten sker i planenliga
former.   Utskottet   utgår   från   att
förvaltningskontoret  följer upp och ytterligare
utvecklar miljöanpassningen.
Miljöpartiet instämmer med eftertryck i utskottets
bedömning  och  vill  därutöver  betona  att
ansträngningarna bör fortsätta i så hög takt som
möjligt.
Förslag till beslut om anslag inom
utgiftsområde 1 Rikets styrelse

1 000-tal kronor

Utskottets förslag överensstämmer med regeringens
förslag till anslagsfördelning.

Moderata samlingspartiet, Folkpartiet liberalerna
och  Kristdemokraterna  har  avgivit  särskilda
yttranden.

---------------------------------------------------------
Verksamhetsområde     Utskottets Avvikelse   i
förhållande
Anslag            förslag till utskottets
förslag
---------------------------------------------------------
Res. 3 (c)
---------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
A Statschefen
---------------------------------------------------------
1 Kungliga    hov-    och 77 125
slottsstaten (ram)
---------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
B Riksdagen och dess ombudsmän
---------------------------------------------------------
1 Riksdagens  ledamöter  och 489 000
partier m.m. (ram)
---------------------------------------------------------
2 Riksdagens          420 300
förvaltningskostnader (ram)
---------------------------------------------------------
3 Riksdagens     ombudsmän, 39 173
Justitieombudsmännen (ram)
---------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
C Regeringen m.m.
---------------------------------------------------------
1 Regeringskansliet m.m. (ram)  2 179  -100 000
419
---------------------------------------------------------
2 Svensk  författningssamling  1 011
(ram)
---------------------------------------------------------
3 Allmänna val (ram)      100 000
---------------------------------------------------------
4 Stöd till politiska partier 139 900
(ram)
---------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
D Centrala myndigheter
---------------------------------------------------------
1 Justitiekanslern (ram)     11 626
---------------------------------------------------------
2 Datainspektionen (ram)     30 309
---------------------------------------------------------
3 Sametinget (ram)        13 661
---------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
E Mediefrågor
---------------------------------------------------------
1 Presstödsnämnden     och  4 601
Taltidningsnämnden (ram)
---------------------------------------------------------
2 Presstöd (ram)        531 579
---------------------------------------------------------
3 Stöd  till  radio-  och 127 300
kassettidningar (ram)
---------------------------------------------------------
4 Radio- och TV-verket (ram)   7 631
---------------------------------------------------------
5 Granskningsnämnden för radio  7 069
och TV (ram)
---------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
Summa för utgiftsområdet     4 179  -100 000
704
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------


Utskottets förslag

1. Förslag till lag om ändring i lagen
(1994:1065) om ekonomiska villkor för
riksdagens ledamöter

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1994:1065) om
ekonomiska villkor för riksdagens ledamöter att 1 kap.
1 och 2 §§, 3 kap. 4 §, 6 kap. 1 § samt 13 kap. 3 §
skall ha följande lydelse.

-----------------------------------------------------
Nuvarande lydelse     Föreslagen lydelse
------------------------------------------------------
1 kap.
1 §[1]1
-----------------------------------------------------
En  riksdagsledamot  är  En  riksdagsledamot är
berättigad      till berättigad      till
ekonomiska    förmåner ekonomiska    förmåner
enligt   denna   lag. enligt  denna  lag. Om
Förmånerna utgår inte för ledamoten har beviljats
tid  då  ledamoten  är ledighet under minst en
statsråd eller för tid då månad  i följd, lämnas
ledamoten av annat skäl förmånerna      för
än  offentligt uppdrag, ledighetstiden endast om
militärtjänstgöring,    skälet  är  offentligt
sjukdom,  vård av barn uppdrag,
m.fl. beviljats ledighet militärtjänstgöring,
under minst en månad i sjukdom  eller  annat
följd.           förhållande som omfattas
av bestämmelserna om rätt
till   ledighet   för
arbetstagare     hos
riksdagen.
För   ersättare  för  Förmånerna lämnas inte
talmannen  eller  ett för tid då en ledamot är
statsråd  gäller  samma statsråd      eller
bestämmelser  som  för statssekreterare.
ledamot.
För ersättare gäller, om
För ersättare för annan inte annat sägs i denna
ledamot  än  talmannen lag, samma bestämmelser
eller ett statsråd gäller som för ledamot.
endast 3-6 kap. och 15
kap.
------------------------------------------------------
I den mån någon samtidigt är ledamot av riksdagen och
företrädare i Europaparlamentet föreligger inte rätt
till förmåner enligt denna lag. Rätten till förmåner
i sådant fall regleras i lagen (1996:304) om arvode
m.m. till Sveriges företrädare i Europaparlamentet.
------------------------------------------------------
2 §
-----------------------------------------------------
Bestämmelserna  i  3-6  Bestämmelserna  i  3-6
kap.  och  15  kap. kap.  och  15  kap.
tillämpas från och med tillämpas från och med
den dag då ledamoten tar den dag då ledamoten tar
plats i riksdagen till plats i riksdagen till
och med utgången av den och med 30 dagar efter
månad då uppdraget att det  att uppdraget att
vara ledamot upphör.    vara ledamot upphör.
För  den som ersätter För  den  som ersätter
annan   ledamot   än annan   ledamot   än
talmannen  eller  ett talmannen  eller  ett
statsråd  tillämpas 3-6 statsråd   eller   en
kap. och 15 kap. endast statssekreterare
för            tillämpas 3-6 kap.
den   tid  uppdraget och 15 kap. endast för
omfattar.         den tid som ersättaren
enligt   bevis   från
riksdagen skall fullgöra
uppdraget. Om uppdraget
upphör tidigare tillämpas
3-6 kap. och 15 kap. till
och med 30 dagar efter
den dag uppdraget upphör,
dock längst till och med
den  dag som anges  i
Om   särskilda  skäl beviset.
föreligger får riksdagens
förvaltningskontor
besluta        att
bestämmelserna i 3-6 kap.
och 15 kap. 2 § helt
eller   delvis  skall
tillämpas för ersättare
även för tid utöver den
tid uppdraget omfattar.
------------------------------------------------------
3 kap.
4 §[2]2
------------------------------------------------------
Om en ledamot är ledig från sitt uppdrag på grund av
sjukdom, görs avdrag för samma tid från arvodet och
tilläggsarvodet i  enlighet  med bestämmelser om
sjukavdrag som gäller för arbetstagare hos riksdagen.
Avdraget skall dock beräknas på grundval av arvodet
och tilläggsarvodet delat med antalet kalenderdagar i
månaden.
-----------------------------------------------------
Om  en  ledamot  får  Om  en  ledamot  får
föräldrapenning   eller föräldrapenning   eller
tillfällig         tillfällig
föräldrapenning och för föräldrapenning och för
samma  tid  får arvode samma tid får arvode och
skall arvodet minskas med tilläggsarvode   skall
ett belopp som motsvarar arvodet        och
uppburen föräldrapenning tilläggsarvodet minskas i
eller     tillfällig enlighet   med   de
föräldrapenning.      bestämmelser som gäller
för  arbetstagare  hos
riksdagen.
-----------------------------------------------------
**FOOTNOTES**
[1]:1 Senaste lydelse 1996:305.

[2]:2 Senaste lydelse 1997:1067.
-----------------------------------------------------
Nuvarande lydelse     Föreslagen lydelse
------------------------------------------------------
6 kap.
1 §[3]3
-----------------------------------------------------
En ledamot är berättigad  En ledamot är berättigad
till kostnadsersättning. till kostnadsersättning.
Kostnadsersättningen för Kostnadsersättningen för
månad utgör 15 procent av månad utgör 9,5 procent
basbeloppet enligt lagen av  basbeloppet  enligt
(1962:381)  om  allmän lagen  (1962:381)  om
försäkring.        allmän försäkring.
------------------------------------------------------
Vice  talmännen  är  berättigade  till  extra
kostnadsersättning för månad  med  5 procent av
basbeloppet  enligt  lagen  (1962:381) om allmän
försäkring.
------------------------------------------------------
13 kap
3§[4]4
------------------------------------------------------
För den som varit ledamot kortare sammanhängande tid
än sex hela år gäller inkomstgarantin ett år.
För den ledamot som lämnar riksdagen efter en
sammanhängande tid av minst sex hela år gäller
inkomstgarantin
1. i två år om ledamoten inte uppnått 40 års ålder,
2. i fem år om ledamoten uppnått 40 men inte 50 års
ålder,
3. till ingången av den månad då ledamoten fyller 65
år om ledamoten uppnått 50 års ålder.
-----------------------------------------------------
För de första fem åren
skall   inkomstgarantin
jämställas med inkomst av
anställning och för tid
därefter      skall
inkomstgarantin
jämställas med pension.
-----------------------------------------------------

____________________
Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999 och
tillämpas vad gäller ersättare från och med den 3
oktober 1994 och i övrigt från och med den 5 oktober
1998. Bestämmelserna i 3 kap. 4 §, 6 kap. 1 § och 13
kap. 3 § i sin nya lydelse tillämpas dock från och med
den 1 januari 1999.

**FOOTNOTES**
[3]:3 Senaste lydelse 1996:296.
[4]:4 Senaste lydelse 1996:305.
2. Förslag till lag om ändring i lagen
(1996:304) om arvode m.m. till Sveriges
företrädare i Europaparlamentet

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1996:304) om
arvode  m.m.  till  Sveriges  företrädare  i
Europaparlamentet att 1 kap. 1 §, 2 kap. 4 § samt 9
kap. 3 § skall ha följande lydelse.

-----------------------------------------------------
Nuvarande lydelse     Föreslagen lydelse
------------------------------------------------------
1 kap.
1 §
-----------------------------------------------------
En   företrädare   i  En   företrädare   i
Europaparlamentet   har Europaparlamentet   har
rätt till förmåner enligt rätt till förmåner enligt
denna  lag.  Förmånerna denna    lag.    Om
lämnas inte för tid då företrädaren      är
företrädaren  av  annat frånvarande  eller  har
skäl   än  offentligt beviljats ledighet från
uppdrag,          sitt    uppdrag   i
militärtjänstgöring,    Europaparlamentet  under
sjukdom,  vård av barn minst en månad i följd,
m.fl. är frånvarande från lämnas  förmånerna  för
Europaparlamentet  eller denna  tid  endast  om
beviljats ledighet under skälet  är  offentligt
minst en månad i följd.  uppdrag,
militärtjänstgöring,
sjukdom  eller  annat
förhållande som omfattas
av bestämmelserna om rätt
till   ledighet   för
arbetstagare     hos
riksdagen.
------------------------------------------------------
Rätt  till  egenpensionsförmåner,  kompletterande
efterlevandepension,    inkomstgaranti    och
efterlevandeskydd enligt bestämmelserna i 3-9 kap.
har även den som är eller har varit både företrädare
i Europaparlamentet och ledamot i riksdagen.
------------------------------------------------------
2 kap.
4 §
-----------------------------------------------------
Om en  företrädare  är  Om  en företrädare är
frånvarande  eller  har frånvarande  eller  har
beviljats ledighet från beviljats ledighet från
sitt    uppdrag   i sitt    uppdrag   i
Europaparlamentet  under Europaparlamentet  under
mer än femton dagar i mer än femton dagar i
följd av annat skäl än följd av annat skäl än
offentligt    uppdrag, offentligt    uppdrag,
militärtjänstgöring,    militärtjänstgöring,
sjukdom,  vård av barn sjukdom,  vård av barn
m.fl. görs avdrag från eller annat förhållande
arvodet   med   två som   omfattas   av
tredjedelar från och med bestämmelserna  om rätt
den sextonde dagen.    till   ledighet   för
arbetstagare     hos
riksdagen  görs  avdrag
från  arvodet  med två
tredjedelar från och med
den sextonde dagen.
------------------------------------------------------
Om en företrädare är frånvarande eller har beviljats
ledighet från sitt uppdrag i Europaparlamentet på
grund av sjukdom, görs avdrag för samma tid från
arvodet i enlighet med de bestämmelser om sjukavdrag
som gäller för arbetstagare hos riksdagen. Avdraget
skall dock beräknas på grundval av arvodet delat med
antalet kalenderdagar i månaden.
-----------------------------------------------------
Om  en företrädare får  Om en företrädare får
föräldrapenning   eller föräldrapenning   eller
tillfällig         tillfällig
föräldrapenning och för föräldrapenning och för
samma    tid    får samma    tid    får
företrädararvode  skall företrädararvode  skall
arvodet minskas med ett arvodet   minskas   i
belopp  som  motsvarar enlighet   med   de
föräldrapenningen  eller bestämmelser som gäller
den      tillfälliga för  arbetstagare  hos
föräldrapenningen.     riksdagen.
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
Nuvarande lydelse     Föreslagen lydelse
------------------------------------------------------
9 kap.
3 §
------------------------------------------------------
För den som varit företrädare eller riksdagsledamot
kortare sammanlagd sammanhängande tid än sex hela år
gäller inkomstgarantin ett år.
För den företrädare eller riksdagsledamot som lämnar
Europaparlamentet eller riksdagen efter en sammanlagd
sammanhängande tid av  minst  sex  hela  år  i
Europaparlamentet   och  i  riksdagen  gäller
inkomstgarantin
1. i två år om företrädaren eller riksdagsledamoten
inte uppnått 40 års ålder,
2. i fem år om företrädaren eller riksdagsledamoten
uppnått 40 men inte 50 års ålder,
3. till ingången av den månad då företrädaren eller
riksdagsledamoten  fyller 65 år om han eller hon
uppnått 50 års ålder.
-----------------------------------------------------
För de första fem åren
skall   inkomstgarantin
jämställas med inkomst av
anställning och för tid
därefter      skall
inkomstgarantin
jämställas med pension.
-----------------------------------------------------
_____________________
Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

3. Förslag till lag om riksdagsledamöternas
arvode

Härigenom föreskrivs följande.

Arvode till riksdagens ledamöter och till Sveriges
företrädare i Europaparlamentet skall betalas med 36
000 kr per månad.

-----------------------
Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999. Lagen
upphör att gälla när Riksdagens arvodesnämnd enligt 3
kap. 1 § lagen (1994:1065) om ekonomiska villkor för
riksdagens ledamöter beslutar om ändrat arvode.

4. Förslag till lag om ändring i lagen
(1993:1426) med instruktion för Riksdagens
arvodesnämnd

Härigenom föreskrivs att 1 § lagen (1993:1426) med
instruktion för Riksdagens arvodesnämnd  skall ha
följande lydelse.

-----------------------------------------------------
Nuvarande lydelse     Föreslagen lydelse
------------------------------------------------------
1 §
-----------------------------------------------------
Riksdagens  arvodesnämnd  Riksdagens arvodesnämnd
skall i enlighet med 3 § skall i enlighet med 3
lagen  (1988:589)  om kap.   1   §  lagen
ersättning  m.m.  till (1994:1065) om ekonomiska
riksdagens   ledamöter villkor  för riksdagens
fastställa det belopp för ledamöter fastställa det
månad som ledamotsarvode belopp  för  månad som
skall betalas med.     ledamots-arvode   skall
betalas  med.  Nämnden
skall   ange   vilka
överväganden     som
föranlett beslutet.
------------------------------------------------------
Nämnden är en myndighet under riksdagen.
------------------------------------------------------

_____________________
Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

Innehållsförteckning

Sammanfattning...................................
1
Propositionen....................................
2
Riksdagens förvaltningskontors skrivelse.........
2
Riksdagens förvaltningskontors förslag...........
3
Motioner som väckts under den allmänna
motionstiden.....................................
3
Motioner som väckts med anledning av förslagen...
5
Utskottet........................................
5
Inledning......................................
5
Kungliga hov- och slottsstaten.................
5
Propositionen................................
5
Revision av Kungliga hov- och slottsstaten...
6
Utskottets bedömning.........................
6
Riksdagen och dess myndigheter.................
7
Inledning....................................
7
Riksdagens ledamöter och partier m.m.........
7
Propositionen..............................
7
Förvaltningsstyrelsen......................
7
Förslag angående ändringar i fråga om
riksdagsledamöternas ekonomiska villkor
m.m.
8
Motionerna................................
11
Utskottets bedömning......................
12
Riksdagens förvaltningskostnader............
15
Propositionen.............................
15
Riksdagens förvaltningskontors
årsredovisning för verksamhetsåret 1997
15
Motionerna................................
16
Miljöanpassning av riksdagens verksamhet
m.m.......................................
16
Utskottets bedömning......................
17
Riksdagens ombudsmän..........................
17
Propositionen...............................
17
Utskottets bedömning........................
17
Regeringen m.m................................
18
Inledning...................................
18
Regeringskansliet m.m.......................
18
Propositionen.............................
18
Motionerna................................
19
Miljöanpassning av Regeringskansliets
verksamhet................................
20
Utskottets bedömning......................
20
Svensk författningssamling..................
21
Propositionen.............................
21
Utskottets bedömning......................
21
Allmänna val................................
21
Propositionen.............................
21
Utskottets bedömning......................
21
Stöd till politiska partier.................
21
Propositionen.............................
21
Motionerna................................
21
Utskottets bedömning......................
22
Centrala myndigheter..........................
22
Propositionen...............................
22
Utskottets bedömning........................
23
Mediefrågor...................................
24
Inledning...................................
24
Presstödsnämnden och Taltidningsnämnden.....
24
Propositionen.............................
24
Motionen..................................
24
Utskottets bedömning......................
24
Presstöd (anslaget).........................
25
Propositionen.............................
25
Motionerna................................
25
Utskottets bedömning......................
25
Förslag om regeländringar på sikt...........
26
Motionerna................................
26
Bakgrund..................................
26
Utskottets bedömning......................
27
Stöd till radio- och kassettidningar........
28
Propositionen.............................
28
Motionen..................................
28
Bakgrund..................................
28
Utskottets bedömning......................
28
Radio- och TV-verket........................
29
Propositionen.............................
29
Utskottets bedömning......................
29
Granskningsnämnden för radio och TV.........
29
Propositionen.............................
29
Utskottets bedömning......................
29
Hemställan......................................
29
Reservationer...................................
32
1. Anslag m.m. under utgiftsområde 1 Rikets
styrelse (mom. 1).............................
32
2. Anslag m.m. under utgiftsområde 1 Rikets
styrelse (mom. 1).............................
33
3. Anslag m.m. under utgiftsområde 1 Rikets
styrelse (mom. 1).............................
34
4. Rökavvänjning för riksdagens ledamöter och
anställda m.m. (mom. 11)
35
5. Förändringar av presstödets inriktning m.m.
(mom. 18).....................................
35
6. Utredning av frågan om ekonomiskt stöd till
IT-tidningar (mom. 19)
36
Särskilda yttranden.............................
36
1. Anslagsfördelningen inom utgiftsområde 1
Rikets styrelse...............................
36
2. Anslagsfördelningen inom utgiftsområde 1
Rikets styrelse...............................
37
3. Anslagsfördelningen inom utgiftsområde 1
Rikets styrelse...............................
38
4. Miljöanpassning av riksdagens verksamhet...
38
Bilaga 1 Förslag till beslut om anslag inom
utgiftsområde 1 Rikets styrelse
39
Bilaga 2 Utskottets förslag.....................
40
1. Förslag till lag om ändring i lagen
(1994:1065) om ekonomiska villkor för
riksdagens ledamöter
40
2. Förslag till lag om ändring i lagen
(1996:304) om arvode m.m. till Sveriges
företrädare i Europaparlamentet
43
3. Förslag till lag om riksdagsledamöternas
arvode........................................
45
4. Förslag till lag om ändring i lagen (1993:1426)
med instruktion för Riksdagens arvodesnämnd
46

Till toppen