Till innehåll på sidan
Sveriges Riksdags logotyp, tillbaka till startsidanTillbaka till dokumentet

Titel saknas

Betänkande 2003/04:BOU13

Bostadsutskottets betänkande2003/04:BOU13

Titel saknas

Sammanfattning
I detta betänkande behandlar utskottet regeringens proposition 2003/04:136
Ledningsrätt för elektroniska kommunikationsnät jämte motioner som väckts
med anledning av propositionen.
Regeringen föreslår ett antal ändringar i ledningsrättslagen (1973:1144).
Enligt förslaget skall det i lagen slås fast att det går att få ledningsrätt
inte bara för ledningar utan också för andra anordningar som ingår i
elektroniska kommunikationsnät, exempelvis master och antenner. Regeringen
föreslår också att det i ett ledningsbeslut skall kunna föreskrivas att
ledningsrättshavaren har rätt att inom det utrymme som upplåts för ledningen
låta någon annan installera och använda ytterligare ledning. Syftet är
att göra det möjligt för flera operatörer att samutnyttja master och andra
anordningar som ingår i elektroniska kommunikationsnät.
De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2004.
Utskottet föreslår att riksdagen med bifall till propositionen antar
regeringens lagförslag och avslår motionerna.
Till betänkandet har sex reservationer fogats.
Utskottets förslag till riksdagsbeslut

1.   Lokaliseringsfrågor m.m.
Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Bo5 yrkande 4 och 2003/04:Bo7 i denna
del.
Reservation 1 (v)
Reservation 2 (mp)

2.   Informations- och samrådsfrågor
Riksdagen avslår motion 2003/04:Bo5 yrkandena 2, 3, 5 och 6.
Reservation 3 (v, mp)

3.   Ersättningsfrågor
Riksdagen avslår motion 2003/04:Bo7 i denna del.

4.   Samordningsfrågor
Riksdagen avslår motion 2003/04:Bo6 yrkande 2.

5.   Regeringens lagförslag
Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i ledningsrättslagen
(1973:1144). Därmed bifaller riksdagen proposition 2003/04:136 och avslår
motionerna 2003/04:Bo5 yrkande 1, 2003/04:Bo6 yrkande 1, 2003/04:Bo7 i
denna del, 2003/04:Bo8, 2003/04:Bo9 och 2003/04:Bo10.
Reservation 4 (v)
Reservation 5 (mp)
Reservation 6 (c)

Stockholm den 27 maj 2004
På bostadsutskottets vägnar

Ragnwi Marcelind
Följande ledamöter har deltagit i beslutet:   Ragnwi Marcelind (kd),
Owe Hellberg (v), Anders Ygeman (s), Lilian Virgin (s), Marietta de
Pourbaix-Lundin (m), Nina Lundström (fp), Siw Wittgren-Ahl (s), Hans Unander
(s), Maria Öberg (s), Margareta Pålsson (m), Ingela Thalén (s), Lars
Tysklind (fp), Rigmor Stenmark (c), Gunnar Sandberg (s), Peter Danielsson
(m), Sten Lundström (v) och Helena Hillar Rosenqvist (mp).
Redogörelse för ärendet
Bakgrund
Inledning
Utrymme för ledning upplåts vanligen på frivillig väg i form av servitut
eller nyttjanderätt. Så kallad inskrivning av rätten används för att ge
ledningsrättshavaren rätt att behålla ledningen även efter en eventuell
övergång av äganderätten till den fastighet som ledningen dragits på. Om
frivilliga överenskommelser inte kunnat träffas har det givits möjligheter
att tvångsvis ta annans mark i anspråk, främst enligt bestämmelser i
expropriationslag men även enligt vatten-, byggnads- och
fastighetsbildningslagstiftning.

Efter förslag från utredningen om ledningsrätt i betänkandet (SOU 1972:57)
Ledningsrättslag lämnade regeringen i proposition 1973:157 ett förslag
till ledningsrättslag till riksdagen. Bland motiven till förslaget märks
bl.a. stora rationaliseringsvinster för inskrivningsmyndigheterna genom
att det sakrättsliga skyddet för rätt att dra fram och behålla ledning på
annans fastighet, genom förslaget, ordnades på annat sätt än genom
inskrivning.
Sedan en enig riksdag den 14 december 1973 beslutat att anta regeringens
förslag till ledningsrättslag har man även haft att tillgå den särskilda
upplåtelseformen ledningsrätt. Bestämmelser om ledningsrätt finns i
ledningsrättslagen (1973:1144).
Lagen gjordes tillämplig på fyra grupper av ledningar. Till de två första
grupperna hör koncessionspliktiga elektriska starkströmsledningar och
allmänna teleledningar. Ledningsrätt skulle även kunna ges för vatten-
och avloppsledningar samt vissa ledningar för fjärrvärme, olja, gas m.m.

En enig riksdag beslutade efter förslag i regeringens proposition 2002/03:110
Lag om elektronisk kommunikation, m.m. om nya mål för sektorn elektronisk
kommunikation. Enligt riksdagens beslut är målen att enskilda och myndigheter
skall få tillgång till effektiva och säkra elektroniska kommunikationer
med största möjliga utbyte när det gäller urvalet av överföringstjänster
samt deras pris och kvalitet. Sverige skall i ett internationellt perspektiv
ligga i framkanten i dessa avseenden. De främsta medlen för att uppnå
detta skall vara att skapa förutsättningar för en effektiv konkurrens
utan snedvridningar och begränsningar samt att främja internationell
harmonisering. Vidare skall staten ha ett ansvar på områden där allmänna
intressen inte enbart kan tillgodoses av marknaden (bet. 2002/03:TU6 och
rskr. 2002/03:228). Som regeringen redovisade i samma proposition kan
till de viktiga allmänna intressen som inte enbart kan tillgodoses på
marknadens villkor räknas bl.a. samhällsomfattande tjänster till ett
överkomligt pris, förmedling av nödsamtal, skyddet för integritet, uthållighet
och tillgänglighet vid extraordinära händelser i fredstid, höjd beredskap
och krig, ett effektivt utnyttjande av frekvenser och nummer samt
konsumentskydd.
Här bör även uppmärksammas att riksdagen tidigare i tillkännagivanden
till regeringen pekat på behovet av ett gemensamt radiokommunikationssystem
för samhällsviktiga användare, såsom Polisen, Kustbevakningen, Tullverket,
Försvarsmakten, kommunal räddningstjänst och ambulanssjukvård. Frågan
utreddes av utredningen Radiokommunikation för effektiv ledning (RAKEL),
som i betänkandet Trygga medborgare - säker kommunikation (SOU 2003:10)
föreslog att ett sådant system skulle upphandlas. Kommunikationssystemet
avses kunna ersätta befintliga system och göra kommunikationerna mellan
t.ex. polis, räddningstjänst och ambulanssjukvård effektiv och tillförlitlig.
På förslag från regeringen fattade riksdagen i december 2003 beslut om
att bl.a. godkänna en investeringsplan för ändamålet på sammantaget drygt
2 miljarder kronor för perioden 2004-2009 (se bet. 2003/04:TU1 och rskr.
2003/04:75). Nätet antas komma att omfatta ca 2 000 basstationer och ett
stort antal relästationer och radiolänkstationer. I första hand avser man
att utnyttja befintlig infrastruktur för elektroniska kommunikationsnät.
Det kommer dock även att bli aktuellt att uppföra helt nya stationer.
Utbyggnaden avses enligt uppgift från Regeringskansliet påbörjas under
januari år 2005.
Staten har även ett övergripande ansvar för att se till att IT-struktur
med hög överföringskapacitet finns tillgänglig i hela landet.
Som regeringen redovisar i proposition 2002/03:110 Lag om elektronisk
kommunikation, m.m. är det för att målet på området skall uppnås nödvändigt
att det finns goda förutsättningar att bygga ut de befintliga
telekommunikationsnäten och att bygga nya nät. Det förutsätter bl.a. bra och
effektiva möjligheter att få tillgång till mark för byggnationen.
Bland annat konkurrensskäl talar för att, som regeringen anför i den nu
aktuella propositionen, ledningsrätt bör kunna upplåtas för alla slag av
anordningar som ingår i näten. Enligt propositionen konkurrerar för
närvarande innehavare av nät för fasta respektive mobila kommunikationstjänster
med varandra. Regeringen redovisar att bl.a. Konkurrensverket har påpekat
att det från konkurrenssynpunkt är viktigt att ledningsrättslagen är
teknikneutral och inte ger t.ex. innehavarna av nät för fasta tjänster
bättre förutsättningar än innehavarna av nät för mobila tjänster.
Europeiska unionen antog inom ramen för 1999 års kommunikationsöversyn
ett antal direktiv. Enligt det s.k. tillträdesdirektivet, som får sägas
vara av särskilt intresse när det gäller ledningsrättslagen, skall det bl.
a. vara möjligt att ålägga ett företag som har ett betydande inflytande
på marknaden skyldighet att ge tredje part tillträde till byggnader,
ledningar och master (artikel 12). Tillträdesdirektivet innehåller också
bestämmelser om att företag som kontrollerar tillträde till slutanvändare
skall kunna föreläggas att exempelvis bedriva samtrafik i den utsträckning
som det är nödvändigt för att slutanvändarna skall nå varandra. Med
samtrafik avses sammankoppling av kommunikationsnät för att göra det möjligt
för användare att kommunicera med varandra eller få tillgång till tjänster
som tillhandahålls i näten (artikel 5).
Genom lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (se mer om denna nedan
under rubriken Samordningsfrågor) har det införts vissa möjligheter att
förelägga operatörer samlokaliseringsskyldighet eller skyldighet om
gemensamt utnyttjande vad avser t.ex. master.
I syfte att bl.a. belysa de behov av ändringar i ledningsrättslagen som
de aktuella EG-direktiven kan ge upphov till beslutade regeringen den 7
februari 2002 att en särskild utredare skulle tillkallas för att göra en
översyn av vissa frågor om ledningsrätt (dir. 2002:17). Utredningen antog
namnet 2002 års ledningsrättsutredning och lämnade sedermera i oktober
2002 delbetänkandet Ledningsrätt för elektroniska kommunikationsnät (SOU
2002:83). Delbetänkandet innehåller de förslag till ändringar i
ledningsrättslagen som utredningen har bedömt vara nödvändiga för att genomföra
de direktiv som Europeiska unionen har antagit inom ramen för
kommunikationsöversynen. Av stort intresse i detta sammanhang är möjligheterna
att vid ledningsrättsförrättning förordna om rätt att i andra hand upplåta
utrymme för ledning.
I den nu aktuella propositionen tar regeringen upp de frågor som behandlas
i delbetänkandet. Syftet med förslaget är utöver vad som har redan har
redovisats att bl.a. åstadkomma från miljö- samt plan- och byggnadssynpunkt
önskvärda samlokaliseringar.
Mot den tecknade bakgrunden kan utskottet sammanfattningsvis konstatera
att lagförslaget syftar till att tillgodose angelägna allmänna intressen.

Särskilt om ledningsrättslagen, LL
Tillgängliga uppgifter visar att de allra flesta frågor om ledningsdragning
för nu aktuella 3G-nät löses i samförstånd. Vanligen tar operatören kontakt
med fastighetsägaren och försöker träffa en överenskommelse om upplåtelse
av nyttjanderätt. I de fall överenskommelse träffas, t.ex. efter diskussioner
mellan parterna om vilka delar av fastigheten som skulle kunna användas,
blir det inte aktuellt att använda sig av ledningsrättslagen för att få
tillgång till det aktuella utrymmet. Det motsatta gäller i det begränsade
antal fall då överenskommelser inte träffas på frivillig väg. Ett beslut
om ledningsrätt får överklagas till fastighetsdomstol. Ett överklagande
innebär med nödvändighet att handläggningstiden ökar.
Som regeringen redovisar i propositionen skall frågan om upplåtelse av
ledningsrätt prövas av lantmäterimyndigheten efter ansökan av den som
vill dra fram ledningen. Prövningen sker vid en s.k. förrättning.
Ledningsrätt får upplåtas även om fastighetsägaren motsätter sig det.
Ledningsrätten upplåts i ett s.k. ledningsbeslut. I beslutet skall anges bl.
a. ledningens ändamål, det utrymme som upplåts för ledningen och den tid
inom vilken ledningen skall vara uppförd. I anslutning till att ledningsbeslut
meddelas fastställs också ersättning till fastighetsägaren för upplåtelsen
(13 och 22 §§ LL).
En ledningsrätt gäller för all framtid. Den kan ändras eller upphävas
endast genom en ny förrättning (33 § LL). En ledningsrätt kan överlåtas.
En överlåtelse är dock giltig endast om den ledning för vilken ledningsrätten
har upplåtits överlåts tillsammans med ledningsrätten (35 § LL).
Lantmäterimyndigheten är vid en ledningsförrättning skyldig att utreda
förutsättningarna för upplåtelse av ledningsrätt och skall därvid beakta
olika allmänna och enskilda intressen. Som regeringen redovisar i
propositionen är det härvid av betydelse att det vid förrättningen bör ske s.
k. rådplägning med sakägarna och att vid behov samråd också skall ske med
berörda myndigheter, exempelvis byggnadsnämnden på orten (19 § LL). Som
regeringen anför torde detta ge förutsättningar för att vid en
ledningsförrättning klarlägga lämpliga lösningar för ledningens eller mastens
närmare lokalisering och att belysa hälsofaktorer på ett allsidigt sätt.
Allt i syfte att åstadkomma en lämplig lokalisering.
Tvångsupplåtelser för ledningsändamål skall alltid föregås av en behovs-
och lämplighetsbedömning till skydd för allmänna och enskilda intressen.

Ledningsrätt får således ej upplåtas om ändamålet lämpligen bör tillgodoses
på annat sätt (6 § LL). I förarbetena (prop. 1973:157) anges att det kan
förhålla sig så att den sträckning av ledningen som sökanden begärt inte
är den enda som lämpar sig. Den ledande principen anges då vara att det
alternativ som vållar minst skada skall väljas.
Enligt det nyss nämnda lagrummet får ledningsrätt inte heller upplåtas om
olägenheterna av upplåtelsen från allmän eller enskild synpunkt överväger
de fördelar som kan vinnas genom den. Av regeringens proposition framgår
att det bl.a. innebär att de gränsvärden som Statens strålskyddsinstitut
har fastslagit skall beaktas (se mer om dessa gränsvärden under avsnittet
Hälsorisker - kunskapsläget).
Ledningsrätt får enligt huvudregeln inte upplåtas i strid mot detaljplan,
fastighetsplan eller områdesbestämmelser. Om syftet med planen eller
bestämmelserna inte motverkas får dock mindre avvikelser göras (se mer om
mindre avvikelser under rubriken Särskilt om plan- och bygglagen, PBL).
Inom område som inte omfattas av detaljplan får ledningsrätt inte upplåtas
om upplåtelsen skulle försvåra områdets ändamålsenliga användning, föranleda
olämplig bebyggelse eller motverka planläggning av området (8 och 9 §§ LL).
Ledningsrätt får inte heller upplåtas om olägenhet av någon betydelse
uppkommer för allmänt intresse. Detta gäller dock inte när upplåtelsen är
till övervägande nytta från allmän synpunkt (10 § LL).
Vidare har kommunerna för vissa fall getts vad som brukar kallas en
vetorätt. Denna rätt kan sägas (genom plan- och bygglagen) omfatta alla
ledningsbyggen som kräver bygglov och dessutom andra ledningsbyggen som
rör detaljplanelagt område. Vetorätten omfattar vidare de fall då kommunen
vid samråd med lantmäterimyndigheten enligt 19 § LL (se tidigare under
detta avsnitt) finner att det kan sättas i fråga om ledningens framdragande
står i överensstämmelse med de krav på planmässighet som gäller utanför
detaljplanelagt område (21 § LL). Kommunens beslut enligt paragrafen kan
överklagas. Om ett negativt beslut från kommunen inte ändras kan ledningsrätt
inte beviljas.
Särskilt om plan- och bygglagen, PBL
Det är en kommunal angelägenhet att planlägga användningen av mark och
vatten (1 kap. 2 § PBL).
Varje kommun skall ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen.
Översiktsplanen skall ge vägledning för beslut om användningen av mark-
och vattenområden samt om hur den bebyggda miljön skall utvecklas och
bevaras. Översiktsplanen är inte bindande för myndigheter och
enskilda.
Regleringen av markens användning och av bebyggelsen inom kommunen sker
genom detaljplaner. För begränsade områden av kommunen som inte omfattas
av detaljplan får områdesbestämmelser antas, t.ex. om det behövs för att
syftet med översiktsplanen skall uppnås.
All markanvändning skall prövas vara lämplig för ändamålet.
Lämplighetsbedömningen
sker vid planläggning eller i ärenden om bygglov eller förhandsbesked (1
kap. 6 § PBL).
I den mån en ledning är bygglovspliktig ankommer det på den kommunala
nämnd som fullgör denna uppgift att efter ansökan därom ta ställning till
frågan om bygglov. Frågor om bygglov blir aktuella även för andra
anläggningar, såsom teknikbodar m.m. En beviljad ledningsrätt (t.ex. för en
mast eller en teknikbod) förändrar inte bygglovsplikten för dessa
anläggningar.
Som regeringen redovisar i propositionen krävs det enligt PBL bygglov för
att uppföra en radio- eller telemast (8 kap. 2 § första stycket 5 PBL).
Som också framgår av propositionen torde det i normalfallet inte krävas
bygglov för att på en befintlig byggnad montera en antenn för t.ex.
3G-nätet om det inte är så att antennen avsevärt påverkar byggnadens utseende.

De allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken, MB, är inte tillämpliga
vid prövning av ärenden enligt PBL. Däremot finns i lagen regler om
hänsynstagande till miljö- och hälsoaspekter vid de avvägningar mellan
motstående intressen som skall göras i sådana ärenden.
Av betydelse vid bygglovsprövningen är sålunda att byggnader (och andra
anläggningar) skall placeras och utformas så att deras avsedda användning
inte medför betydande olägenheter för omgivningen (3 kap. 2 § PBL). De
gränsvärden som Statens strålskyddsinstitut har fastslagit bör därför
beaktas.
Den kommunala nämnden skall vid bygglovsprövningen också pröva om åtgärden
uppfyller de övriga krav på byggnader m.m. som ställs enligt 3 kap. PBL.
Det innebär bl.a. att placeringen och utformningen inte får medföra fara
för omgivningen och, i förekommande fall, skall vara lämplig med hänsyn
till landskapsbilden.
Härutöver skall kommunen vid prövning av åtgärder inom områden som inte
omfattas av detaljplan, med tillämpning av 2 kap. PBL, ta ställning till
bl.a. om marken är lämplig för den sökta åtgärden. Härvid skall t.ex.
beaktas boendes och övrigas hälsa. Vidare skall prövas om åtgärden
förutsätter detaljplaneläggning eller om den strider mot områdesbestämmelser
(8 kap. 12 § första stycket PBL).
Vid åtgärder inom områden med detaljplan skall kommunen i stället ta
ställning till om åtgärden fyller kraven på planenlighet (8 kap. 11 §
första stycket PBL).
Mindre avvikelser från plan utgör inte hinder mot bygglov om de är förenliga
med syftet med planen. I frågan om mindre avvikelser från plan finns det
skäl att här peka på två domstolsavgöranden.
Länsrätten i Göteborg fann i det ena fallet att uppförandet av en 18 m
hög radiomast utformad som en flaggstång samt en teknikbod fick anses
strida mot detaljplanen för området. Enligt planen skulle området användas
som "allmän plats: natur". Domstolen fann vidare att åtgärderna inte kunde
utgöra mindre avvikelser från detaljplanen. (se mål nr 935-03, beslut den
29 december 2003). Beslutet överklagades, först till Kammarrätten i
Göteborg som inte lämnade prövningstillstånd, och sedermera till Regeringsrätten
som ännu inte har tagit ställning i frågan om prövningstillstånd.
Regeringsrätten prövade i det andra fallet frågan om bygglov för uppförandet
av en 36 m hög radiomast och en teknikbod inom mark som i planen angetts
som "parkmark". Det var fråga om ett naturparksområde som utnyttjades som
rekreationsområde. Domstolen fann att avvikelsen från planen inte kunde
godtas varför operatören inte erhöll det sökta bygglovet. Domstolen
uppmärksammade i beslutet att det i proposition 1989/90:37 uttalas att det
i syftet med PBL:s regler om medborgarinflytande ligger att ingen åtgärd
bör kunna rymmas inom begreppen "mindre avvikelse" eller "förenliga med
syftet med planen", om åtgärden har intresse för en bredare allmänhet
eller en vidare krets än de kända sakägarna, berörda hyresgäster m.fl.
som skulle beredas tillfälle att yttra sig i ett bygglovsärende (se mål
nr 6424-2000, beslut den 26 september 2002).
Hälsorisker - kunskapsläget
I propositionen redovisar regeringen med anledning av de farhågor för
eventuella hälsorisker för boende som 3G-utbyggnaden kan föra med sig att
Statens strålskyddsinstitut, SSI, har utfärdat allmänna råd om begränsning
av allmänhetens exponering för elektromagnetiska fält (SSI FS 2002:3). De
bygger på en rekommendation som Europeiska unionen har antagit (Europeiska
rådets rekommendation 1999/519/EG av den 12 juli 1999 om begränsning av
allmänhetens exponering för elektromagnetiska fält [0 Hz-300 GHz]). Vidare
redovisas att Arbetsmiljöverket har utfärdat föreskrifter om arbete med
radiofrekvent strålning och högfrekventa elektromagnetiska fält (ASF
1987:2).
Här finns även skäl att uppmärksamma de uppgifter om gränsvärden i vissa
andra europeiska länder som förkommer. Till att börja med är det viktigt
att skilja mellan gränsvärden för basstationer och gränsvärden för
mobiltelefoner. För mobiltelefoner gäller, enligt vad utskottet har erfarit
från Regeringskansliet, samma gränsvärden i alla europeiska länder. För
basstationerna följer Sverige, i likhet med de flesta andra länder, de
rekommendationer som EU har utfärdat. Ett fåtal länder, bl.a. Italien och
Luxemburg, har satt lägre gränsvärden för basstationer än de rekommenderade.
Detta uppges dock inte baseras på några andra forskningsresultat än de
som man har beaktat i Sverige. Inte heller skall de i Sverige faktiska,
uppmätta värdena ligga högre än de faktiska värdena i övriga europeiska
länder.
Regeringen redovisar i propositionen, med åberopande av rapporter från
SSI, även att de undersökningar som har gjorts om strålningsförhållandena
vid master för mobiltelefoni har visat att den strålning som enskilda
normalt kan utsättas för ligger långt under de fastställda gränsvärdena
(se SSI Rapport 2001:09 och SSI information 2001:3). En orsak till detta
anges av SSI vara att radiovågornas intensitet avtar med kvadraten på
avståndet från antennen. Det betyder t.ex. att intensiteten på 30 m avstånd
från antennen är 900 gånger lägre än på 1 m avstånd. Basstationerna sänder
visserligen med högre styrka än mobiltelefonerna, men de befinner sig
alltså på ett mycket större avstånd från användarna.
Inom riksdagen har vissa insatser gjorts för att få kunskapsläget belyst.
Här finns skäl att peka på två av dessa. Sålunda gjordes inom riksdagens
utredningstjänst i februari i år (dnr 2003:1619) en kartläggning av
kunskapsläget beträffande mobiltelefonins eventuella hälsorisker. Vidare
höll miljö- och jordbruksutskottet en offentlig utfrågning i ämnet tidigare
i vår. En utskrift från utfrågningen finns intagen som bilaga till
betänkandet Icke-joniserande strålning, 2003/04:MJU12. Betänkandet innehåller
också en redovisning av gjorda forskningsinsatser och kunskapsläget.
De inom riksdagen gjorda insatserna har inte lett till andra slutsatser
än de som SSI och regeringen har redovisat.
Propositionens huvudsakliga innehåll
Regeringen föreslår i propositionen ett antal ändringar i ledningsrättslagen
(1973:1144).
Enligt förslaget skall det i lagen slås fast att det går att få ledningsrätt
inte bara för ledningar utan också för andra anordningar som ingår i
elektroniska kommunikationsnät, exempelvis master och antenner. Regeringen
föreslår också att det i ett ledningsbeslut skall kunna föreskrivas att
ledningsrättshavaren har rätt att inom det utrymme som upplåts för ledningen
låta någon annan installera och använda ytterligare ledning. Syftet är
att göra det möjligt för flera operatörer att samutnyttja master och andra
anordningar som ingår i elektroniska kommunikationsnät. De nya bestämmelserna
föreslås träda i kraft den 1 augusti 2004.
Ärendet och dess beredning
Regeringen beslutade den 7 februari 2002 att en särskild utredare skulle
tillkallas för att göra en översyn av vissa frågor om ledningsrätt (dir.
2002:17). Utredningen, som antog namnet 2002 års ledningsrättsutredning,
lämnade i oktober 2002 delbetänkandet Ledningsrätt för elektroniska
kommunikationsnät (SOU 2002:83). Delbetänkandet innehåller förslag till
ändringar i ledningsrättslagen som utredningen har bedömt vara nödvändiga
för att genomföra de direktiv som Europeiska unionen har antagit inom
ramen för 1999 års kommunikationsöversyn. En sammanfattning av delbetänkandet
finns i bilaga 1 till propositionen. Utredningens lagförslag finns i
propositionens bilaga 2. Delbetänkandet har remissbehandlats. En förteckning
över remissinstanserna finns i bilaga 3 till propositionen. En sammanställning
av remissvaren finns tillgänglig i lagstiftningsärendet (dnr Ju2002/7158).
I propositionen tar regeringen upp de frågor som behandlas i delbetänkandet.

Regeringen beslutade den 11 mars 2004 att inhämta Lagrådets yttrande över
då upprättat lagförslag. Lagrådets synpunkter har beaktats i det lagförslag
som nu presenterats för riksdagen. Vidare har gjorts några ändringar av
redaktionell natur.
Utskottets överväganden
Inledning
Utskottet behandlar under de fyra första avsnitten motionsförslag som
innebär att riksdagen skall ge regeringen till känna vad motionärerna
anför. De syftar inte till att regeringens lagförslag skall avslås eller
att lagen skall utformas på annat sätt än regeringen föreslagit. Avslutningsvis
tar utskottet ställning till lagförslaget och de motionsförslag som har
direkt bäring på lagförslaget.
Lokaliseringsfrågor m.m.
Utskottets förslag i korthet
Riksdagen bör avslå motionsförslagen om lokaliseringsfrågor m.m. Jämför
reservationerna 1 (v) och 2 (mp).
Motionerna
I motion 2003/04:Bo5 (v) yrkande 4 förespråkar motionärerna säkerhetsavstånd
innebärande att sändningsmaster inte skall få placeras närmare än 150 m
från bostäder och 300 m från skolor och förskolor.
Motionärerna bakom motion 2003/04:Bo7 (fp) i denna del anser att
försiktighetsprincipen bör få ett större genomslag.
Utskottets ställningstagande
Som har framgått av den inledande redovisningen i detta betänkande är det
en kommunal angelägenhet att planlägga användningen av mark och vatten.
All användning av mark för bebyggelse skall prövas vara lämplig för
ändamålet. Lämplighetsbedömningen sker vid planläggning eller i ärenden om
bygglov eller förhandsbesked (1 kap. 6 § PBL).
Bostadsutskottet är liksom motionärerna av den uppfattningen att försiktighet
och återhållsamhet bör vara vägledande vid ställningstaganden till uppförande
av olika anläggningar för mobiltelefoni m.m. De planinstrument m.m. som
kommunerna redan i dag förfogar över torde, som delvis har framgått av de
två redovisade domstolsavgörandena, också göra det möjligt för dem att
undvika olämplig lokalisering av olika anläggningar för mobiltelefoni.
Det är värt att notera att de kommunala planerna och de kommunala
bedömningarna av markens lämplighet för olika ändamål får betydelse såväl i
ärenden enligt PBL som vid ledningsrättsförrättningar.
Det är också ofta till den kommunala nivån (t.ex. miljönämnder) som
tillsynsansvaret och möjligheterna att ställa villkor på verksamhetsutövare
har lokaliserats. Mobiltelefonimaster är inte tillståndspliktiga enligt
miljöbalken men en tillsynsmyndighet kan, om övriga förutsättningar
föreligger, ingripa mot olämpliga placeringar med stöd av miljöbalkens
försiktighetsprincip. En grundläggande förutsättning för ett ingripande (t.
ex. genom åläggande att nedbringa strålning från en sändare) är att det
finns skäl att anta att strålningen från den aktuella sändaren kan medföra
skador eller olägenheter för människors hälsa eller för miljön, dvs. risk
för hälso- eller miljöpåverkan. I det sammanhanget får framför allt
kunskapsläget avseende strålningseffekter och uppgifter om vilken strålning
som den aktuella antennen faktiskt avger avgörande betydelse. Med stöd av
26 kap. 21 § MB kan miljönämnden som tillsynsmyndighet begära att
teleoperatörer lämnar uppgifter om t.ex. vilken uteffekt eller riktverkan som
en mobilstation har om det finns behov av det i tillsynsarbetet.
Det får mot denna bakgrund i första hand anses vara ett kommunalt ansvar
att placeringar av mobiltelefonimaster m.m. inte innebär överskridanden
av de av SSI fastslagna gränsvärdena eller att de på annat sätt blir
olämpliga.
Utskottet avstyrker motionerna.
Informations- och samrådsfrågor
Utskottets förslag i korthet
Riksdagen bör avslå motionsförslagen om informations- och samrådsfrågor.
Jämför reservation 3 (v, mp).
Motionerna
Motion 2003/04:Bo5 (v) yrkande 3 innehåller förslag om att det skall vara
obligatoriskt med samråd med bygg- och miljönämnd i samband med att
ledningsrätt prövas.
Motionärerna pekar vidare bl.a. på att hyresmarknadens stora organisationer
har enats om en gemensam policy för uppsättning av basstationer för
mobiltelefoni där det bl.a. framgår att berörda hyresgäster skall informeras
om basstationer. De anför även att Post- och telestyrelsen är den enda
som har en samlad information om var alla master, antenner och basstationer
är placerade. Den informationen anser man bör göras tillgänglig för
allmänheten (yrkande 2). Även yrkandena 5 och 6 innehåller förslag som syftar
till att förbättra möjligheterna att göra information om placeringar av
master m.m. mer tillgänglig. Motionärerna anser att det skall krävas
bygglov för alla sändningsmaster och att bygganmälan måste ske innan nya
basstationer och antenner tas i bruk. Tanken är att kommunen härigenom
skall få tillgång till information om olika placeringar.
Utskottets ställningstagande
När det gäller frågan om samråd vill utskottet inledningsvis peka på att
vid förrättning enligt ledningsrättslagen skall bl.a. 4 kap. 15 och 24 §§
fastighetsbildningslagen, FBL, tillämpas (se 16 § ledningsrättslagen).
Enligt det förslag till ändringar i 4 kap. 15 och 24 §§ FBL, som utskottet
har ställt sig bakom (prop. 2003/04:115, bet. 2003/04:BoU9), skall
lantmäterimyndigheten bl.a. vid ledningsrättsförrättning, om förrättningen
handläggs utan sammanträde, underrätta den eller de kommunala nämnder
som fullgör uppgifter inom plan- och byggväsendet om förrättningen innan
den avslutas, eller, om sammanträde hålls, underrätta nämnden/nämnderna
om tid och plats för sammanträdet. Enligt förslaget är tanken att nämnd,
t.ex. vid s.k. principsamråd, skall kunna kräva att alltid bli underrättad
i dessa fall.
Enligt 19 § ledningsrättslagen skall lantmäterimyndigheten vid behov
dessutom samråda med de myndigheter som berörs av upplåtelsen.
Här kan tilläggas att även miljöbalken, MB, innehåller bestämmelser om
samråd som är av intresse. Genom regleringen i 12 kap. 6 § MB ställs det
sålunda, trots att det inte är fråga om enligt balken tillståndspliktig
verksamhet, i vissa fall krav på samråd. En förutsättning är att verksamheten
eller åtgärden kan komma att väsentligt ändra naturmiljön. Samrådet skall
ske med den myndighet som har tillsynsansvaret på området. Av motiven
till denna del av miljöbalken (prop. 1997/98:45) framgår bl.a. att det
kan vara motiverat att göra en anmälan för samråd vid uppförande av radio-
och telemaster.
Bostadsutskottet behandlade frågor om möjligheter att få tillgång till
information om bl.a. mobiltelefonimasters placeringar i betänkandet
2003/04:BoU7 Mobiltelefonmaster och buller i planeringen m.m. Utskottet
redovisade då bl.a. att Kammarrätten i Stockholm i beslut som meddelades
den 23 februari 2004 har tagit ställning till en vid Post- och telestyrelsen
(PTS) avslagen begäran om att få ut uppgifter om position och adress för
samtliga befintliga UMTS-sändare (3G-sändare) i Göteborgs kommun (mål nr
7462-03). Kammarrätten ansåg att uppgifterna rör nätoperatörernas affärs-
och driftsförhållanden och att företagen kan antas lida skada om de begärda
uppgifterna lämnas ut. Kammarrätten fann därför att uppgifterna omfattades
av sekretess enligt 8 kap. 6 § 1 sekretesslagen (1980:100) och avslog
överklagandet. Enligt inhämtade uppgifter kan den som önskar från PTS få
veta vilka sändare som finns inom 1 km radie från viss position eller
adress, t.ex. bostaden.
Bostadsutskottet fann beträffande de då aktuella förslagen i frågor om
information att de möjligheter att ta del av uppgifter om basstationers
m.m. placeringar som ges genom PTS fick anses innebära att vad motionärerna
eftersträvade i det väsentliga var uppfyllt. Utskottet pekade även på att
den bestämmelse i sekretesslagen (8 kap. 6 §) som enligt kammarrätten
grundade sekretess hos PTS inte gäller för kommunala myndigheter.
Slutligen ansåg utskottet att det i första hand får anses vara en kommunal
angelägenhet att ta ställning till om kommunen, t.ex. med utgångspunkt
från uppgifter i ansökningar om bygglov, bör ägna sig åt att sammanställa
och tillhandahålla information om sändares m.m. placering. I det sammanhanget
gör sig olika bedömningar gällande, t.ex. i sekretess- och konkurrensfrågor
men även i frågan om och i vilken omfattning som kommunen för detta ändamål
bör ta resurser i anspråk.
Utskottet vill nu även peka på att kommunen kan få kunskap om placeringar
av sändare i sin egenskap av fastighetsägare (t.ex. i samband med att
nyttjanderättsavtal träffas) eller genom underrättelser eller vid samråd
enligt ledningsrättslagen eller vid samråd enligt MB samt genom
lantmäterimyndighetens ledningsbeslut (vilka är offentliga och även antecknas
i fastighetsregistret).
Bostadsutskottet behandlade även i betänkande 2003/04:BoU7 Mobiltelefonmaster
och buller i planeringen m.m. nu aktuella förslag om utökad bygglovsplikt
m.m. (yrkandena 5 och 6). Utskottet framhöll bl.a. att det torde förhålla
sig så att en utökad bygglovsplikt i sig inte leder till att de
informationskrav m.m. som motionärerna eftersträvar skulle komma att uppfyllas
i större utsträckning än i dag. Utskottet fann vidare att det inte heller
framstår som motiverat att låta informationsbehovet påverka reglerna om
bygglovsplikt m.m. eftersom dessa regler har andra utgångspunkter än att
tillfredsställa informationsbehov. Utskottet står fast vid dessa bedömningar.

Mot den redovisade bakgrunden finner utskottet inte tillräckliga skäl för
att i någon del gå motionärerna till mötes.
Ersättningsfrågor
Utskottets förslag i korthet
Riksdagen bör avslå motionsförslaget om ersättningsfrågor.
Motionerna
Motionären bakom motion 2003/04:Bo7 (fp) i denna del anser bl.a. att
rådande ersättningsregler inte kommer att kompensera för värdeminskning på
fastigheten.
Utskottets ställningstagande
Som regeringen redovisar i propositionen innebär de nuvarande principerna
för ersättning vid expropriativa förfaranden, t.ex. ledningsrättsupplåtelser
(se 13-13 b §§ LL), att fastighetsägare har rätt till ersättning för skada
och intrång. Ersättning för skada kan avse t.ex. förlorade inkomster i
näringsverksamhet (jfr 4 kap. 1 § första stycket 3 expropriationslagen).
Regeringens lagförslag innebär att samma principer skall gälla för
fastighetsägarens rätt till ersättning för framtida andrahandsupplåtelser
inom ledningsutrymmet.
Vid expropriation kan ibland den till vilken marken övergår använda denna
på ett sätt som ger upphov till vinst. Den förra ägaren har då inte rätt
att få del av vinsten. Detta kan motiveras av att expropriationen
regelmässigt är föranledd av något angeläget allmänt intresse. Motsvarande
förhållanden kan uppkomma vid andra expropriativa förfaranden, t.ex.
ledningsrättsupplåtelser.
Som framgår av propositionen har flera remissinstanser, bl.a. LRF och
Sveriges Jordägareförbund, ansett att ersättningen för framtida
andrahandsupplåtelser bör vara högre än vad som följer av gällande principer
och i stället motsvara marknadsvärdet. De har särskilt framhållit att en
ledningsrättshavare som enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation
åläggs att bedriva samtrafik eller tillhandahålla andra former av tillträde
i vissa fall har rätt att få marknadsmässig ersättning av den operatör
som ges tillträde till ledningsutrymmet.
Som regeringen konstaterar kan ledningsrättshavaren få en något högre
ersättning för nyttjandet av utrymmet än vad fastighetsägaren får. Om den
som av PTS åläggs att ge tillträde har ett betydande inflytande på en
marknad får dock PTS föreskriva kostnadsorienterad ersättning (se 4 kap.
3, 8, 11 och 14 §§ lagen om elektronisk kommunikation och prop. 2002/03:110
s. 193 f. och 375-381).
Regeringen har redovisat att man, särskilt som även de nu aktuella
andrahandsupplåtelserna förutsätts trygga angelägna allmänna intressen, inte
är beredd att i detta ärende föreslå någon ändring i ersättningsprinciperna.

Bostadsutskottet har tidigare under detta riksmöte begärt att regeringen
skall ta initiativ till en utvärdering av expropriationslagens
ersättningsregler,
vilka även tillämpas vid ledningsrättsupplåtelser (bet. 2003/04:BoU5,
rskr. 2003/04:151).
Utskottet anförde då bl.a. följande.
Ersättningsreglerna i expropriationslagen fick sin nuvarande utformning
i början av 1970-talet. Någon mer allmän översyn av reglerna har inte
skett. Under senare år har reglerna alltmer kommit till användning vid
förvärv där förvärvaren är en privat aktör som driver sin verksamhet i
vinstsyfte. Mot den bakgrunden finns det enligt utskottets mening anledning
att nu göra en utvärdering av hur reglerna fungerar och om de, allmänt
sett, leder till rimliga resultat för den enskilde. Utskottet anser att
regeringen bör ta initiativ till en sådan utvärdering.
Regeringen redovisar nu att man avser att göra en sådan utvärdering av
expropriationslagens ersättningsregler som riksdagen har efterfrågat.
Utskottet finner inte skäl att frångå den då gjorda bedömningen och
förutsätter att regeringen utan något nytt tillkännagivande kommer att
uppfylla de av riksdagen tillkännagivna önskemålen inom en snar
framtid.
Utskottet ansluter sig till regeringens bedömning och avstyrker
motionsförslaget.
Samordningsfrågor
Utskottets förslag i korthet
Riksdagen bör avslå motionsförslaget om samordningsfrågor.
Motionen
Motionärerna bakom motion 2003/04:Bo6 (m) yrkande 2 anser det vara viktigt
att man har ett system som främjar samordning av master.
Utskottets ställningstagande
Lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation innehåller bl.a. bestämmelser
som innebär att en operatör med ett betydande inflytande på en viss marknad
skall kunna föreläggas en samlokaliseringsskyldighet eller skyldighet om
gemensamt utnyttjande vad avser t.ex. master (4 kap. 4 §). Även andra
operatörer kan föreläggas detta om skyldigheten krävs för att skydda miljö,
folkhälsa eller allmän säkerhet eller för att uppnå mål för fysisk
planering (4 kap. 14 §). Så kan vara fallet när det saknas möjlighet till
genomförbara alternativa lokaliseringar. Som en allmän grundprincip gäller
att skyldigheter som åläggs skall vara rimliga och proportionella (1 kap.
2 §).
I propositionen anges som typfall för beslut om ledningsrätt för
andrahandsutnyttjande att ledningsrättshavaren till följd av bestämmelserna i
lagen om elektronisk kommunikation angående samutnyttjande och tillträde
är skyldig att ge en annan operatör rätt att sätta upp någon anordning
inom en basstation eller telestation. Detta gäller både nu befintliga
anläggningar och kommande anläggningar.
Enligt utskottets mening är reglerna utformade på ett sätt som ger möjlighet
att uppfylla vad motionärerna efterlyser. Systemet torde således i och
för sig främja samordning. Detta gäller särskilt efter att de nu föreslagna
ändringarna som syftar till att underlätta andrahandsupplåtelser har
genomförts. Utskottet förutsätter att regeringen följer tillämpningen av
lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation och i den mån det blir
nödvändigt föreslår ändrade regler. Utskottet avstyrker motionsförslaget.

Regeringens lagförslag
Utskottets förslag i korthet
Riksdagen bör anta regeringens lagförslag och avslå de motstående
motionsförslagen. Jämför reservationerna 4 (v), 5 (mp) och 6 (c).
Motionerna
Fyra motioner innehåller förslag om avslag på propositionen.
I motion 2003/04:Bo5 (v) yrkande 1 anför motionärerna att regeringen
negligerar den oro och rädsla som människor känner. Motionären bakom motion
2003/04:Bo7 (fp) i denna del vänder sig framför allt mot att teleoperatörerna
inte behöver betala marknadsmässig ersättning och anser att frågorna om
tillträde till mark hade kunnat lösas med frivilliga överenskommelser med
marknadsmässiga ersättningar. I motion 2003/04:Bo8 (mp) ifrågasätter
motionären bl.a. allmänintresset av 3G-utbyggnaden och pekar även på ett
stort folkligt motstånd. Motionären tar dessutom upp ersättningsfrågorna
och ifrågasätter om markägaren får tillräcklig kompensation. Även grannars
partsställning vid ledningsförrättning uppmärksammas. Slutligen ifrågasätter
motionärerna bakom motion 2003/04:Bo9 (c) om utbyggnaden är ett angeläget
allmänt intresse. De anser även att det föreligger en betydande osäkerhet
om effekterna av strålningen.
Centermotionen 2003/04:Bo10 förespråkar att lagen träder i kraft i samband
med att ändringar av ersättningsreglerna (föranledda av den utvärdering
av ersättningsreglerna som riksdagen tidigare efterlyst) träder i kraft
(se även under avsnittet Ersättningsfrågor).
Avslutningsvis anser motionärerna bakom motion 2003/04:Bo6 (m) yrkande 1
att lagändringarna är onödiga och att de kan ersättas med frivilliga
överenskommelser.
Utskottets ställningstagande
De synpunkter som dessa motionärer tar upp har utskottet belyst i de
tidigare avsnitten. Det finns skäl för att här redovisa något av vad
utskottet har anfört i dessa frågor. Det är således inte en fullständig
genomgång.
Utskottet har som sin ståndpunkt redovisat bl.a. att försiktighet och
återhållsamhet bör vara vägledande vid ställningstaganden till uppförande
av olika anläggningar för mobiltelefoni m.m. Vidare har utskottet pekat
på att de planinstrument m.m. som kommunerna redan i dag förfogar över
gör det möjligt för dem att undvika olämplig lokalisering av olika
anläggningar för mobiltelefoni. I det sammanhanget har utskottet särskilt
anmärkt att de kommunala planerna och de kommunala bedömningarna av markens
lämplighet för olika ändamål får betydelse såväl i ärenden enligt PBL som
vid ledningsrättsförrättningar.
Vidare har utskottet även pekat på att en tillsynsmyndighet har möjlighet
att, om övriga förutsättningar föreligger, ingripa mot olämpliga placeringar
med stöd av miljöbalkens försiktighetsprincip. En grundläggande förutsättning
för ett ingripande (t.ex. genom åläggande att nedbringa strålning från en
sändare) är att det finns skäl att anta att strålningen från den aktuella
sändaren kan medföra skador eller olägenheter för människors hälsa eller
för miljön, dvs. risk för hälso- eller miljöpåverkan. I det sammanhanget
får framför allt kunskapsläget avseende strålningseffekter och uppgifter
om vilken strålning som den aktuella antennen faktiskt avger avgörande
betydelse.
I ersättningsfrågorna har utskottet bl.a. redovisat att man förutsätter
att regeringen utan något nytt tillkännagivande kommer att uppfylla de av
riksdagen tidigare tillkännagivna önskemålen om en utvärdering av gällande
ersättningsprinciper inom en snar framtid.
Angående samrådsfrågorna har utskottet redovisat på vilket sätt som det
vid en ledningsrättsförrättning ges möjligheter att få olika frågor belysta.

Allmänintresset av de föreslagna ändringarna har utskottet utförligt
redovisat framför allt i de inledande avsnitten. Härav framgår att syftet
med förslaget är bl.a. att åstadkomma från miljö- samt plan- och
byggnadssynpunkt önskvärda samlokaliseringar. Förslaget syftar därmed till att
tillgodose angelägna allmänna intressen.
I det begränsade antal fall där parterna inte kommer överens anser utskottet
att det måste finnas en möjlighet att erhålla ledningsrätt.
Med hänvisning till vad utskottet redovisat under tidigare avsnitt och
med anslutning till regeringens angående lagförslaget gjorda bedömningar
tillstyrker utskottet regeringens lagförslag samt avstyrker motionsförslagen.
Reservationer
Utskottets förslag till riksdagsbeslut och ställningstaganden har föranlett
följande reservationer. I rubriken anges vilken punkt i utskottets förslag
till riksdagsbeslut som behandlas i avsnittet.


1.   Lokaliseringsfrågor m.m., punkt 1 (v)
av Owe Hellberg (v) och Sten Lundström (v).
Förslag till riksdagsbeslut
Vi anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 1 borde
ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som
anförs i reservationen. Därmed bifaller riksdagen motion 2003/04:Bo5
yrkande 4 och avslår motion 2003/04:Bo7 i denna del.
Ställningstagande
Som vi senast påpekade i betänkandet 2003/04:BoU7 Mobiltelefonmaster och
buller i planeringen m.m. ger den stora utbyggnad som nu är på gång med
tredje generationens mobiltelefoni anledning till att se över regelverket
kring samhällsansvar och information till allmänheten.
3G-nätets utbyggnad kräver 6 000 sändningsmaster och dessutom 30 000 nya
antenner som monteras på bostadshus och andra byggnader. 3G använder en
högre frekvens som innebär att räckvidden från basstationernas antenner
är kortare än för GSM-mobiltelefoner. Tillsammans med den större
överföringskapaciteten gör detta att det behövs fler basstationer för 3G.
Diskussionen om farorna med strålningen från 3G-master och 3G-antenner
pågår inom vetenskapen och olika skolor har fått olika genomslag i olika
delar av världen. Om vi ser bara till de olika gränsvärdena för strålning
från 3G-master kan vi konstatera att nivåerna skiftar stort och att Sverige
ligger högt. Strålningen som mäts i watt per kvadratmeter (W/m2) ligger
t. ex. i Italien på 0,09 W/m2, i Frankrike (Paris) på 0,01 W/m2, i Belgien
på 0,024 W/m2 medan Sverige och Tyskland har satt gränsvärdet 10 W/m2.
Oavsett vilken teori vi väljer att förlita oss på är det viktigt att
människors oro tas på allvar.
En viktig del i arbetet för att komma till rätta med den oro som finns
och för att minska riskerna är att införa säkerhetsavstånd. Enligt vår
mening är det rimligt att sändningsmaster inte skall få placeras närmare
än 150 meter från bostäder och 300 meter från skolor och förskolor.
Vi föreslår att riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad
vi nu framför. Därmed bifaller riksdagen motion 2003/04:Bo5 yrkande 4 och
avslår motion 2003/04:Bo7 i denna del.


2.   Lokaliseringsfrågor m.m., punkt 1 (mp)
av Helena Hillar Rosenqvist (mp).
Förslag till riksdagsbeslut
Jag anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 1 borde
ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som
anförs i reservationen. Därmed bifaller riksdagen motionerna 2003/04:Bo5
yrkande 4 och 2003/04:Bo7 i denna del.
Ställningstagande
I 2 kap. miljöbalken (MB) återfinns vissa allmänna hänsynsregler. Härigenom
ställs det bl.a. vissa krav på bästa placering av olika verksamheter. Av
stort intresse i nu aktuellt sammanhang är 2 kap. 3 § MB där det anges
försiktighetsmått m.m. som alla som bedriver eller avser att bedriva en
verksamhet eller vidta en åtgärd skall iaktta för att motverka skador
eller olägenheter för människors hälsa och miljö. Denna bestämmelse kallas
för försiktighetsprincipen.
Vi anser att den principen skall tillämpas i alla sammanhang där myndigheter
tar ställning till om tillstånd skall ges för viss verksamhet. Närmast
till hands ligger att tillståndsmyndigheterna skall tillämpa den vid
prövningar enligt ledningsrättslagen och PBL.
3G-nätets utbyggnad kräver minst 6 000 sändningsmaster och dessutom 30 000
nya antenner som monteras på bostadshus och andra byggnader. 3G använder
en högre frekvens som innebär att räckvidden från basstationernas antenner
är kortare än för GSM-mobiltelefoner. Tillsammans med den större
överföringskapaciteten gör detta att det behövs fler basstationer för 3G.
Diskussionen om farorna med strålningen från 3G-master och 3G-antenner
pågår inom vetenskapen och olika skolor har fått olika genomslag i olika
delar av världen. Oavsett vilka vi väljer att förlita oss på är det viktigt
att människors oro tas på allvar.
En del i det arbete som behövs för att komma till rätta med den oro som
finns och för att minska riskerna är att införa säkerhetsavstånd. Enligt
vår mening är det rimligt att sändningsmaster inte skall få placeras
närmare än 150 meter från bostäder och 300 meter från skolor och förskolor.

Jag föreslår att riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad
jag nu framför. Riksdagen bifaller därmed motionerna 2003/04:Bo5 yrkande
4 och 2003/04:Bo7 i denna del.


3.   Informations- och samrådsfrågor, punkt 2 (v, mp)
av Owe Hellberg (v), Sten Lundström (v) och Helena Hillar Rosenqvist
(mp).
Förslag till riksdagsbeslut
Vi anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 2 borde
ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som
anförs i reservationen. Därmed bifaller riksdagen motion 2003/04:Bo5
yrkandena 2, 3, 5 och 6.
Ställningstagande
I dag är det bara Post- och telestyrelsen (PTS) och operatörerna som har
en samlad information om var alla master, antenner och basstationer för
mobiltelefoni är placerade. Detta är inte att ta folks oro på allvar.
Regeringen bör därför ta initiativ till att göra denna information
tillgänglig för alla medborgare och se till att kommunerna har en samlad
information till medborgarna. Vi vet att det de närmaste åren kommer att
sättas upp en stor mängd basstationer och antenner överallt i vårt samhälle.
För att få en klar bild av var och hur stor koncentration vi har i olika
områden bör nya anläggningar inte få uppföras innan en bygganmälan har
gjorts. En bygganmälan skulle ge kommunen och kommunmedborgarna en samlad
bild av nytillkomna antenner och basstationer. Utifrån denna information
ökar medborgarnas möjlighet att välja vilken strålningsmiljö man vill
leva i. Regeringen bör därför ta initiativ till en lagändring som innebär
att bygganmälan måste göras innan nya basstationer och antenner tas i
bruk. Det finns i dag olika sätt att sätta upp sändningsmaster, och
reglerna för när bygglov krävs är oklara. Enskilda master kräver bygglov
medan master på byggnader inte lika självklart gör det. Försök att dölja
sändningsmaster i form av flaggstänger har gjorts för att undgå bygglov.
För att tydliggöra reglerna bör regeringen föreslå ändringar i lagstiftningen
som innebär att alla sändningsmaster oavsett konstruktion och läge kräver
bygglov.
Det finns en bred enighet i riksdagen om en utbyggnad av tredje generationens
mobiltelefonnät. Vi delar uppfattningen om att den nya tekniken är viktig.
Utbyggnaden bör dock ske på ett sådant sätt att människors oro minimeras.
Propositionen visar tyvärr inte någon ansats till en sådan hållning. Vi
föreslår därför att det skall vara obligatoriskt med samråd med bygg- och
miljönämnd i samband med att ledningsrätten prövas.
Vi föreslår att riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad
vi nu framför. Därmed bifaller riksdagen motion 2003/04:Bo5 yrkandena 2,
3, 5 och 6.


4.   Regeringens lagförslag, punkt 5 (v)
av Owe Hellberg (v) och Sten Lundström (v).
Förslag till riksdagsbeslut
Vi anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 5 borde
ha följande lydelse:
Riksdagen avslår regeringens förslag till lag om ändring i
ledningsrättslagen (1973:1144) och tillkännager för regeringen som sin
mening vad som anförs i reservationen. Därmed bifaller riksdagen motionerna
2003/04:Bo5 yrkande 1, 2003/04:Bo7 i denna del, 2003/04:Bo8 och 2003/04:Bo9
och avslår proposition 2003/04:136 och motionerna 2003/04:Bo6 yrkande 1
och 2003/04:Bo10.
Ställningstagande
Vänsterpartiet delar majoritetens uppfattning om behovet av en utbyggnad
av 3G. Att använda ledningsrätten som ett medel för att genomföra utbyggnaden
skulle kunna vara en riktig åtgärd och ökar utan tvekan möjligheterna
till utbyggnad. Tyvärr tar propositionen bara sin utgångspunkt i behovet
av utbyggnad och negligerar helt den oro och rädsla som många människor
känner inför den stora utbyggnad som förestås. Regeringen hade haft
möjligheten att i propositionen skärpa lagstiftningen kring placering,
bygglov och bygganmälan och därmed skapa en större acceptans hos befolkningen
för utbyggnaden. Den stora oro många känner visar sig tydligt i
Krisberedskapsmyndighetens undersökning, där 59 % av de tillfrågade inte ville
ha en mast i sin närmiljö och 77 % över huvud taget inte var intresserade
av utbyggnad. Regeringen har i stället valt att helt ignorera oron samt
rätten till insyn och inflytande.
Krisberedskapsmyndigheten visar i sin undersökning av svenska folkets syn
på den tekniska utvecklingen av 3G, att det råder stor osäkerhet och oro
hos människor. Undersökningen genomfördes genom intervjuer. Resultatet av
undersökningen borde ha fått regeringen att tänka efter och se till att
utbyggnaden skedde på ett sådant sätt att människors oro togs på allvar
och att information och insyn i processen var så stor som möjligt. Enligt
undersökningen var 27 % oroade för människors och djurs hälsa, 48 % hade
litet förtroende för myndigheter som ansvarar för eventuella strålningsrisker
och 33 % ansåg att kompetensen hos myndigheterna var otillräcklig. Nästan
hälften av de tillfrågade tycker att man inte bör satsa på 3G-tekniken om
man inte med hundra procents säkerhet kan fastslå att den inte innebär
någon hälsorisk. 59 % ville inte ha en 3G-mast placerad i sin närmiljö
och 73 % säger sig vara ointresserade av utbyggnad av 3G över huvud taget.

Den förändring av lagstiftningen som föreslås i propositionen verkar enbart
ta sikte på att underlätta utbyggnaden av 3G. En följd av lagförslaget
blir att fastighetsägare och hyresvärdar, som i dag inte accepterar att
upplåta plats för mobiltelefonantenner och basstationer, kan tvingas avstå
från mark eller utrymme till operatörer. Fastighetsägare och
bostadsrättsinnehavare
har i dag, genom att kunna säga nej till att upplåta plats, ett direkt
inflytande över utbyggnaden medan hyresgäster bara har ett indirekt
inflytande genom fastighetsägarnas ställningstagande. Hyresgästföreningen
har i sitt remissyttrande pekat på den stora oro som många av deras
medlemmar vittnat om. Hyresgästföreningen pekar även på det ökade inflytande
som uppnåtts genom frivilliga överenskommelser mellan hyresvärdar och
föreningen, vilket gett hyresgästerna ett direkt inflytande. HGF, SABO
och Sveriges fastighetsägarförbund har enats om en gemensam policy för
uppsättning av basstationer för mobiltelefoni där det bland annat framgår
att berörda hyresgäster skall informeras om basstationer. Detta innebär
att hyresgästerna har fått ett mer direkt inflytande innan det tecknas
avtal om t.ex. basstationer i bostadsområdet. I propositionen tas inte
konsument- och hyresgästinflytandet upp över huvud taget och lagförslaget
kommer att leda till ett minskat inflytande eftersom de tidigare frivilliga
överenskommelserna inte längre kan efterlevas.
Riksdagen bör därför avslå regeringens förslag till lag om ändring i
ledningsrättslagen (1973:1144). Därmed bifaller riksdagen motionerna
2003/04:Bo5 yrkande 1, 2003/04:Bo7 i denna del, 2003/04:Bo8 och 2003/04:Bo9
och avslår proposition 2003/04:136 och motionerna 2003/04:Bo6 yrkande 1
och 2003/04:Bo10.


5.   Regeringens lagförslag, punkt 5 (mp)
av Helena Hillar Rosenqvist (mp).
Förslag till riksdagsbeslut
Jag anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 5 borde
ha följande lydelse:
Riksdagen avslår regeringens förslag till lag om ändring i
ledningsrättslagen (1973:1144). Därmed bifaller riksdagen motionerna
2003/04:Bo5 yrkande 1, 2003/04:Bo7 i denna del, 2003/04:Bo8 och 2003/04:Bo9
och avslår proposition 2003/04:136 och motionerna 2003/04:Bo6 yrkande 1
och 2003/04:Bo10.
Ställningstagande
Bakgrunden till förslaget om ledningsrätt är den strid som nu pågår kring
utbyggnaden av den tredje generationens mobiltelefoni eller 3G. Komponenter
i striden är industripolitiska hänsyn, starka bolagsintressen, regionalpolitiska
överväganden, osäkerhet om hälso- och miljöeffekter m.m. Det pågår en
mängd lokala strider runtom i landet om bygglov, strålningsfria zoner,
kompensation till markägare och annat. Strider handlar om så skilda
aspekter som utbyggnadstakten av 3G, hälsokonsekvenser och hur mycket pengar
olika parter får.
Ledningsrätt handlar i grunden om följande fråga. Om en markägare inte
frivilligt vill upplåta sin mark åt ett bolag för den av bolaget erbjudna
ersättningen, skall staten kunna tvinga markägaren att upplåta sin mark
ändå?
Det gäller alltså ett ingrepp i markägarens rätt att äga och disponera
sin mark. Ur det perspektivet är ledningsrätten också en expropriationsrätt.
Detta innebär att makt förskjuts från markägaren till bolaget.
Effekten är dock mer långtgående än så. Det innebär en förskjutning i
förhandlingsstyrka från markägaren till bolaget. Redan den teoretiska
eller latenta möjligheten att hota med expropriering innebär en påtryckning
på markägaren att acceptera av bolaget erbjudna villkor. Att uttryckligen
hota eller hänvisa till ledningsrätten kan ytterligare förstärka bolagets
förhandlingssits. Till detta bidrar det kunskapsövertag som stora bolag
kan ha eller upplevas ha gentemot enskilda markägare. I frågan om den s.
k. tredje generationens mobiltelefoni eller 3G handlar det om stora bolag
som redan i kraft av sina resurser har en stark förhandlingsposition
gentemot enskilda markägare.
Det krävs välgrundade skäl, ett tydligt eller åtminstone sannolikt
allmänintresse, för att motivera ingrepp i äganderätten och maktförskjutning
från den enskilde till förmån för bolag, som dessutom ofta är storbolag.
Miljöpartiet anser inte att detta allmänintresse föreligger när det gäller
master eller sändare för 3G.
Behovet av en viss placering för master eller sändare för mobiltelefoni
är inte lika stort som för t.ex. järnväg, väg eller kraftledning.
Mobiltelefonbolagen kan lättare få fram alternativa placeringar för sina
anläggningar.
Samhälls- eller konsumentnyttan av 3G-telefonin har inte demonstrerats.
Miljöpartiet anser att t.ex. vindkraft, som har betydligt sämre villkor,
är betydligt mer angelägen ur samhällssynpunkt.
I 2 kap. miljöbalken, MB, återfinns vissa allmänna hänsynsregler. Härigenom
ställs det bl.a. vissa krav på bästa placering av olika verksamheter. Av
stort intresse i nu aktuellt sammanhang är 2 kap. 3 § MB där det anges
försiktighetsmått m.m. som alla som bedriver eller avser att bedriva en
verksamhet eller vidta en åtgärd skall iaktta för att motverka skador
eller olägenheter för människors hälsa och miljö. Denna bestämmelse kallas
för försiktighetsprincipen.
Osäkerhet råder om hälso- och miljöeffekter av 3G-sändare. Vissa kvalificerade
bedömare hävdar t.ex. att det finns betydande hälso- och miljörisker.
Denna osäkerhet tillsammans med omfattningen av 3G-satsningen talar för
att försiktighetsprincipen skall tillämpas. Ledningsrätt får motsatt verkan.
Här finns skäl att särskilt peka på att det finns en nederländsk
undersökning från 2003 (Zwamborn m.fl.) som pekar på negativa effekter för
människor vid exponering även under gällande gränsvärden. Undersökningen
gällde exponering för strålningsfält som liknar dem från 3G-basstationer.

Vi anser att försiktighetsprincipen skall tillämpas i alla sammanhang där
myndigheter tar ställning till om tillstånd skall ges för viss verksamhet.
Närmast till hands ligger att tillståndsmyndigheterna skall tillämpa den
vid prövningar enligt ledningsrättslagen och PBL.
Sammantaget finns ett stort folkligt motstånd eller åtminstone en tveksamhet
till utbyggnaden av 3G. Detta har i sin tur bl.a. tagit sig uttryck i en
försiktighet i kommuner att bevilja tillstånd för nya master. Införande
av ledningsrätt för 3G är också ett ingrepp i det kommunala beslutsfattandet.

Konsekvensen av ledningsrätt för 3G är alltså inte huvudsakligen en
avvägning mellan det allmänna intresset och privata intressen, utan mellan
olika privata intressenter.
Vid en samlad bedömning anser Miljöpartiet att det inte finns anledning
att införa ledningsrätt för 3G. Riksdagen bör avvisa regeringens förslag
på denna punkt.
I detta sammanhang vill jag peka på några andra frågeställningar.
Redan nu medför olika tekniska lösningar minskad strålning från sändare
för mobiltelefoni. Det kan inte uteslutas att andra, bättre lösningar
tillkommer i framtiden. Val av bättre teknik bör främjas genom krav eller
ekonomiska incitament.
Jag ifrågasätter varför en så stor del av den ekonomiska vinsten som nu
föreslås skall tillfalla telefonbolaget. Förslaget innebär dessutom en
förstärkning av den förhandlingsposition som ledningsrättslagen redan
idag ger bolaget gentemot markägaren.
Vid beslut om ledningsrätt bör inte bara markägaren vara sakägare, utan
också andra vars intresse berörs eller organisationer som företräder andra
intressenters intressen. Dessa andra intressenter är t.ex. grannar,
hyresgäster eller kommunen.
Riksdagen bör därför avslå regeringens förslag till lag om ändring i
ledningsrättslagen (1973:1144). Därmed bifaller riksdagen motionerna
2003/04:Bo5 yrkande 1, 2003/04:Bo7 i denna del, 2003/04:Bo8 och 2003/04:Bo9
och avslår proposition 2003/04:136 och motionerna 2003/04:Bo6 yrkande 1
och 2003/04:Bo10.


6.   Regeringens lagförslag, punkt 5 (c)
av Rigmor Stenmark (c).
Förslag till riksdagsbeslut
Jag anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 5 borde
ha följande lydelse:
Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i
ledningsrättslagen (1973:1144) med den ändringen att ikraftträdandebestämmelsen
skall lyda "Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer." i
stället för "Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2004.". Därmed bifaller
riksdagen motion 2003/04:Bo10, bifaller delvis proposition 2003/04:136
och avslår motionerna 2003/04:Bo5 yrkande 1, 2003/04:Bo6 yrkande 1,
2003/04:Bo7 i denna del, 2003/04:Bo8 och 2003/04:Bo9.
Ställningstagande
Under den senaste tioårsperioden har de mobila kommunikationssystemen i
landet byggts ut i snabb takt. Efter NMT-systemen har GSM utvecklats och
för närvarande byggs tredje generationens mobiltelefoni, UMTS, ut i Sverige.
Genom den större kapaciteten i detta senaste system förbättras möjligheten
till mobil datakommunikation avsevärt. Tillgång till modern mobilkommunikation
i hela landet är avgörande för tillväxt och utveckling.
Det är viktigt att de operatörer som fått koncession på 3G i Sverige lever
upp till tidigare gjorda åtaganden vad gäller både kapacitet i näten och
täckning i hela landet. De problem som drabbat branschen får inte tas
till intäkt för att svika löften till stora delar av landet om mobil
datakommunikation. Den försenade nätutbyggnaden drabbar framför allt de
delar av landet som redan i dag är eftersatta vad gäller övrig infrastruktur,
till exempel vägar och bredband. Den regionala klyvningen vad gäller
förutsättningar för tillväxt riskerar därmed att förstärkas.
Den forskning som i dag finns kring strålningsrisker av telemaster och
telefoner är inte tillräcklig för att Centerpartiet skall se en anledning
att stoppa utbyggnaden av 3G. Men eftersom vi tar frågan om riskerna på
allvar anser vi att det är det viktigt att vara försiktig.
Försiktighetsprincipen
skall gälla. Vi vill se en satsning på ökad forskning på området.
Centerpartiet ser positivt på ökat samarbete mellan operatörer där de i
betydligt högre grad samutnyttjar master. Detta ger en både ekonomisk och
miljömässig vinst.
Den nu föreliggande propositionen samt den existerande lagstiftningen
kring ledningsrätt innehåller inslag som begränsar äganderätten. Äganderätten
är en mycket viktig del i ett civiliserat, rättssäkert och modernt land.
Samtidigt finns det dock fall där det allmännas intresse måste gå före
den enskilde markägarens, och expropriering är ibland således nödvändigt
för att ett modernt samhälle skall kunna utvecklas.
De nuvarande reglerna om ersättning vid expropriering kom till stånd under
en tid när exploatörerna i stort sett uteslutande var statliga verk eller
liknande, dvs. institutioner som antogs sakna kommersiella drivkrafter.
Den nuvarande situationen är annorlunda med kommersiella företag som
exploatörer. Ersättningsreglerna kring expropriering är således omoderna
och måste ses över. Dessutom måste även regelverket kring vad och under
vilka omständigheter som expropriering kan komma till stånd ses över.
Riksdagen har gjort ett tillkännagivande till regeringen om att reglerna
kring exproprieringsersättningen bör ses över.
Att i detta läge låta bifalla regeringens förslag om ändring i ledningsrätten
utan att ersättningsfrågan är löst vore olyckligt. En översyn av reglerna
måste göras, och ersättningsfrågan måste lösas. När denna översyn har
gjorts, och de lagförslag som utredningen föreslår kan realiseras, då
skall föreliggande förslag till ändring av ledningsrättslagen och
lagändringen i ersättningsfrågorna träda i kraft samma dag. Detta bör riksdagen
besluta.
Riksdagen bör således med ändring av ikraftträdandebestämmelsen anta
regeringens förslag till lag om ändring i ledningsrättslagen (1973:1144).
Därmed bifaller riksdagen motion 2003/04:Bo10, bifaller delvis proposition
2003/04:136 och avslår motionerna 2003/04:Bo5 yrkande 1, 2003/04:Bo6
yrkande 1, 2003/04:Bo7 i denna del, 2003/04:Bo8 och 2003/04:Bo9.
Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag
Propositionen
Proposition 2003/04:136 Ledningsrätt för elektroniska kommunikationsnät:
Riksdagen
antar regeringens förslag till lag om ändring i ledningsrättslagen
(1973:1144).
Följdmotioner
2003/04:Bo5 av Lars Ohly m.fl. (v):

1. Riksdagen avslår proposition 2003/04:136.
2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om en samlad information till medborgarna avseende antenner,
basstationer och sändningsmaster.
3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om obligatoriskt samråd med bygg- och miljönämnd i samband med
prövning av ledningsrätt.
4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om säkerhetsavstånd till skolor, förskolor och bostäder vid placering
av sändningsmaster.
5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om obligatorisk bygganmälan avseende nya basstationer och mobilantenner.
6. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om bygglov för sändningsmaster oavsett läge eller konstruktion.
2003/04:Bo6
av Jan-Evert Rådhström m.fl. (m):

1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att ändringar i ledningsrättslagen inte är nödvändiga eftersom
det man vill uppnå kan uppnås med frivilliga överenskommelser och inom
dagens lagstiftning.
2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att regeringen bör verka för att samordning av master sker i
vårt land.
2003/04:Bo7 av Eva Flyborg (fp):
Riksdagen avslår proposition 2003/04:136 och begär att regeringen återkommer
till riksdagen med en proposition som omfattar EU-direktiven på området
tillsammans med ersättningsfrågorna och försiktighetsprincipen väl utredda.

2003/04:Bo8 av Helena Hillar Rosenqvist (mp):
Riksdagen avslår regeringens förslag om att införa ledningsrätt för
elektronisk kommunikation.
2003/04:Bo9 av Kerstin Lundgren och Birgitta Carlsson (båda c):
Riksdagen avslår proposition 2003/04:136 Ledningsrätt för elektroniska
kommunikationsnät i sin helhet.
2003/04:Bo10 av Lena Ek m.fl. (c):
Riksdagen beslutar att den lag om ändring av ledningsrättslagen som
regeringen föreslår i propositionen skall träda i kraft den dag regeringen
bestämmer.


Regeringens lagförslag återfinns i bilaga 2.
Bilaga 2
Regeringens lagförslag
Till toppen