Till innehåll på sidan
Sveriges Riksdags logotyp, tillbaka till startsidan

Skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus

Betänkande 1995/96:SkU32

Skatteutskottets betänkande 1995/96:SKU32

rr

Innehåll

1995/96
SkU32

Sammanfattning

Utskottet tillstyrker den i proposition
1995/96:229 föreslagna skattereduktionen
för s.k. ROT-åtgärder.
Till   betänkandet   har   fogats
reservationer.

Propositionen

Regeringen     (Finansdepartementet)
föreslår i proposition 1995/96:229 att
riksdagen  antar de i  propositionen
framlagda förslagen till
1. lag om skattereduktion för utgifter
för byggnadsarbete på bostadshus,
2. lag om ändring i skatteregisterlagen
(1980:343).
I   propositionen   föreslås   en
skattereduktion för utgifter avseende
byggnadsarbeten   på   bostadshus.
Skattereduktionen skall på vissa villkor
kunna erhållas av fastighetsägare och
bostadsrättsinnehavare.
Skattereduktionen uppgår till 30 % av
ett underlag som består av nedlagda
arbetskostnader.  För  småhus  uppgår
skattereduktionen till högst 10 500 kr.
För hyreshus är motsvarande belopp det
högsta av beloppen 20 000 kr och tre
gånger den fastighetsskatt som beräknas
för bostadsdelen för hela kalenderåret
1996.  En nyhet i förhållande  till
tidigare  lagstiftning av motsvarande
slag är att skattereduktion också kan
medges  bostadsrättsinnehavare. Skatte
reduktionen kan i sådana fall uppgå till
högst 5 000 kr per lägenhet.
Reglerna föreslås träda i kraft den 1
juli 1996 och avse byggnadsarbete under
tiden den 15 april 1996 - 31 december
1997.
Lagförslagen har följande lydelse.

Motionerna

Motioner väckta med anledning av
proposition 1995/96:198

1995/96:Sk45 av Bo Lundgren m.fl. (m)
vari yrkas, såvitt nu är i fråga
7. att riksdagen hos regeringen begär
förslag om avdrag för reparationer och
underhåll av egna bostäder i enlighet
med vad som anförts i motionen,
18. att riksdagen avslår regeringens
förslag om tillfällig skattereduktion
för  utgifter  för byggnadsarbete  i
enlighet med vad som anförts i motionen.
1995/96:Sk47 av Lars Leijonborg m.fl.
(fp) vari yrkas, såvitt nu är i fråga
5. att riksdagen avslår förslaget till
skattereduktion för byggnadsarbete på
bostadshus,
6.  att riksdagen - vid avslag på
yrkande  5  - som sin  mening  ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts   om  krav  på  positiva
miljöeffekter för ROT-projekt m.m.
1995/96:Sk51  av Marianne  Samuelsson
m.fl. (mp) vari yrkas, såvitt nu är i
fråga
11. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om skattereduktion för utgifter
för byggnadsarbete på bostadshus.
1995/96:Sk52 av Barbro Westerholm och
Erling  Bager (fp) vari  yrkas  att
riksdagen - vid bifall till förslaget om
ett nytt ROT-program - som sin mening
ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om att inom ramen för detta
program genomföra en flerårig satsning
på  allergisanering  av  offentliga
lokaler.

Motioner väckta med anledning av
proposition 1995/96:229

1995/96:Sk56 av Bo Lundgren m.fl. (m)
vari yrkas
1. att riksdagen hos regeringen begär
förslag om ett permanent system som
sänker  skattekilen  på  arbete  för
reparation  och  underhåll  av  egna
bostäder i enlighet med vad som anförts
i motionen,
2. att riksdagen avslår proposition
1995/96:229 i enlighet med vad  som
anförts i motionen.
1995/96:Sk57 av Isa Halvarsson och Karin
Pilsäter (fp) vari yrkas att riksdagen
avslår proposition 1995/96:229.

1995/96:Sk58 av Mats Odell m.fl. (kds)
vari yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  en  bredare  bas  för
skattereduktion,
2.  att  riksdagen  beslutar  att
skattereduktion skall medges med ett
belopp motsvarande 60 % av underlaget,
3.  att  riksdagen  beslutar  att
skattereduktion skall medges även år
1998 och år 1999.
1995/96:Sk59 av Lars Bäckström m.fl. (v)
vari yrkas
1.  att  riksdagen med  avslag  på
regeringens propositon 1995/96:229 som
sin mening ger regeringen till känna vad
i motionen anförts om riktade stöd inom
bostadssektorn,
2. att riksdagen, vid avslag av yrkande
1, som sin mening ger regeringen till
känna  vad  i motionen  anförts  om
skattereduktioner för  bygg-bostadssek
torn.
1995/96:Sk60 av Ronny Korsberg m.fl.
(mp) vari yrkas
1.  att  riksdagen  avslår  den  i
propositionen         föreslagna
skattereduktionen för utgifter avseende
byggnadsarbeten  på  bostadshus,  i
enlighet med vad som anförts i motionen,
2. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om att ytterligare minst 600
miljoner kronor anslås under budgetåret
1995/96 till allergisanering,
3. att riksdagen hos regeringen begär
förslag  till "grönt" ROT-bidrag,  i
enlighet med vad som anförts i motionen.
Yttrande från annat utskott

Bostadsutskottet har  yttrat  sig  i
ärendet.  Yttrandet  (1995/96:BoU10y)
fogas som bilaga till detta betänkande.

Utskottet

Ställningstaganden

I   propositionen   föreslås   en
skattereduktion  för  utgifter  för
reparationer och om- och tillbyggnader
av bostadshus som har utförts under
tiden 15 april 1996-31 december 1997
(ROT-åtgärder). Förslaget ansluter  i
stora delar till tidigare regler om
skattereduktion  för  byggnadsåtgärder
under tiden 15 februari 1993-31 december
1994.  En  skillnad  är  att  även
bostadsrättsinnehavare skall kunna få
skattereduktion.
Skattereduktionen blir enligt förslaget
30 % av de nedlagda arbetskostnaderna,
för småhus dock högst 10 500 kr och för
hyreshus högst 20 000 kr eller högst tre
gånger den fastighetsskatt som beräknas
för bostadsdelen för hela kalenderåret
1996.   För   bostadsrättsinnehavare
begränsas skattereduktionen i vanliga
fall till högst 5 000 kr, vid sidan av
vad  som  gäller  för  bostadsrätts
föreningen. I fråga om småhus föreslås
att bostadsrättsinnehavaren skall  få
skattereduktion enligt samma regler som
villaägare, och inte bostadsföretaget.
Yrkanden om avslag på propositionen
framställs av olika skäl i de  med
anledning  av  propositionen  väckta
motionerna Sk56 yrkande 2 av Bo Lundgren
m.fl. (m), Sk57 av Isa Halvarsson och
Karin  Pilsäter  (fp).  Motsvarande
yrkanden från samma håll framställs i de
med anledning av proposition 198 väckta
motionerna Sk45 yrkande  18  av  Bo
Lundgren m.fl. (m) och Sk47 yrkande 5 av
Lars  Leijonborg  m.fl.  (fp).  Även
motionerna Sk59 yrkande 1  av  Lars
Bäckström m.fl. (v) och Sk60 yrkande 1
av Ronny Korsberg m.fl. (mp) innebär
avslag     på     propositionen.
Kristdemokraterna godtar  däremot  en
skattereduktion men begär i motion Sk58
av  Mats  Odell  m.fl.  (kds)  att
skattereduktionen utökas till 60 % av
underlaget i olika hänseenden (yrkandena
2 och 3). - Motion Sk57 grundar sig
främst  på statsfinansiella skäl.  I
motion Sk56 vill motionärerna i stället
ha  ett permanent system som sänker
skattekilen på arbete för reparation och
underhåll av egna bostäder. Motionerna
Sk59  och  Sk60  grundar  sig  på
uppfattningen att stimulanser i form av
bidragssystem är att föredra framför en
skattereduktion.
Utskottet återkommer senare till olika
motionsyrkanden rörande underlaget för
skattereduktionen  och  till  vissa
detaljfrågor.
Utskottet konstaterar att det råder
bred enighet om att det av konjunktur
skäl är angeläget att nu införa en
stimulans   av  reparationer   och
renoveringsåtgärder  för  att  öka
kapacitetsutnyttjandet inom byggsektorn
och    motverka    arbetslösheten.
Bostadsutskottet har i sitt yttrande
anfört att den lämpligaste formen för
och omfattningen av stimulanserna kan
diskuteras men har inte funnit skäl att
ifrågasätta regeringens bedömning att
syftet i dagsläget bäst kan uppnås genom
ett  system med skattereduktion  för
byggnadsarbeten   på   bostadshus.
Skatteutskottet    instämmer    i
bostadsutskottets bedömningar av dessa
frågor liksom i uppfattningen att den av
regeringen  föreslagna  nivån  och
tidsperioden för skattereduktionen är
tillräckliga.
Utskottet tillstyrker propositionen och
avstyrker  alltså avslagsyrkandena  i
motionerna Sk45 yrkande 18, Sk47 yrkande
5, Sk56 yrkande 2, Sk57, Sk59 yrkande 1
och Sk60 yrkande 1 liksom yrkandena 2
och 3 i motion Sk58 om att höja nivån
och   förlänga  tidsperioden   för
skattereduktionen.
När det gäller detaljutformningen yrkas
i tre motioner att skattereduktionen får
en   mer  direkt  miljöinriktning.
Motionerna Sk47 av Lars Leijonborg m.fl.
(fp)  yrkande 6 och Sk52 av Barbro
Westerholm och Erling Bager (fp) går
bl.a. ut på att man inom ramen för
skattereduktionen bör genomföra en fler
årig satsning på allergisanering  av
offentliga lokaler. Yrkande 11 i motion
Sk51 av Marianne Samuelsson m.fl. (mp)
grundar  sig  på  uppfattningen  att
statligt stöd, genom skatteavdrag eller
investeringsbidrag, skall utgå endast
för arbeten med särskild milöjinriktning
(allergisanering, energiutveckling). I
motion Sk59 av Lars Bäckström m.fl. (v)
yrkas (yrkande 2) att skattereduktionen,
om den genomförs, bör utformas på ett
sätt som framför allt gynnar reparation
och   tillbyggnader  i  eftersatta
bostadsområden  och  större   fler
familjshus. Yrkande 1 i motion Sk58 av
Mats Odell m.fl. (kds) innebär  att
skattereduktionen skall utvidgas även
till bilreparationer, större trädgårds
arbeten  av  anläggningskaraktär  och
installationer t.ex. av vitvaror och
datorer.
Bostadsutskottet har avstyrkt  dessa
yrkanden såvitt de berör bostadsutskot
tets ämnesområde.
Syftet med den skattereduktion  som
utskottet nyss har förordat är att på
bästa sätt genomföra den stimulans för
byggsektorn   som  den   nuvarande
situationen kräver, och förslaget bygger
på regler som är välkända och som har
fungerat bra i praktiken. Att nu ändra
dessa regler i väsentliga hänseenden
skulle  enligt utskottets uppfattning
rycka undan dessa förutsättningar och
medföra ohanterliga praktiska problem.
Som bostadsutskottet anfört ligger det
inte heller någon motsättning mellan
önskemålet om miljöinriktade satsningar
och utformningen av regeringens förslag.
Utskottet avstyrker alltså dessa motions
yrkanden.
I motionerna Sk45 yrkande 7 och Sk56
yrkande 1 begär Bo Lundgren m.fl. (m)
att regeringen skall lägga fram förslag
till permanenta regler som sänker den
s.k.  skattekilen  på  arbete  för
reparation och underhåll av egna bygg
nader.
Bostadsutskottet   har   avstyrkt
motionerna med hänvisning till Bostads
politiska utredningens pågående arbete.
Skatteutskottet   har   vid   sin
återkommande behandling av  likartade
motioner  avstyrkt  de  framställda
yrkandena   med  hänvisning   till
statsfinansiella           och
fördelningspolitiska skäl och till att
frågan om skattelättnader inom tjänste
sektorn       hör       till
Skatteväxlingskommitténs
utredningsuppdrag. Utskottet vidhåller
sin  uppfattning i dessa frågor och
avstyrker motionerna.
Motion Sk60 av Ronny Korsberg m.fl. (mp)
yrkandena 2 och 3 innebär att minst 600
miljoner kronor ytterligare anslås till
allergisanering och att regeringen skall
lägga fram förslag till ett "grönt" ROT-
bidrag  för  ett ekologiskt  riktigt
byggande med miljöanpassade material,
byggmetoder och energisystem.
Utskottet  har redan redovisat  sin
ståndpunkt att den aktuella stimulansen
för byggsektorn bör utformas som en
skattereduktion. Förslaget innebär att
det statliga stöd som för närvarande
utgår i form av bidrag av olika slag
kommer att kvarstå men att den som
erhåller  sådant  stöd  inte  blir
berättigad  till skattereduktion  för
åtgärderna. Att förstärka de statliga
bidragsformerna   samtidigt    som
skattereduktionen  genomförs  innebär
alltså inte att en dubbel kompensation
kommer att utgå. Bidragsfrågorna ingår i
bostadsutskottets  ämnesområde.  Med
hänvisning  till vad bostadsutskottet
anfört  i  dessa  frågor  avstyrker
utskottet dessa motionsyrkanden.
Beträffande detaljutformningen i övrigt
kan  nämnas att skattereduktion inte
medges för värdet av arbete som har
utförts  av  fastighetsägaren.  Detta
gäller, på samma sätt som tidigare, även
i  fråga  om kostnader för anställd
personal   hos   fastighetsägaren.
Regeringen anser att motsvarande bör
gälla  inom  koncerner och  liknande
förhållanden. Utskottet  instämmer  i
denna  uppfattning eftersom  reglerna
annars  kan  föranleda  omotiverade
omstruktureringar och  slå  snett  i
likartade situationer.
Bostadsutskottet har uppmärksammat att
man i lagförslaget använder begreppet
bostadsrättsinnehavare i stället  för
bostadsrättshavare  som  används  i
bostadsrättslagen    och    andra
författningar.
Bestämmelserna i 1 § sista stycket i
den föreslagna lagen har utformats i
syfte att klart uttrycka att man i detta
sammanhang  med  bostadsrätt  avser
lägenhet eller småhus som upplåtits till
medlem i sådan förening eller delägare i
sådant aktiebolag som avses i 2 § 7 mom.
lagen om statlig inkomstskatt. Avgörande
vid  denna bedömning skall vara  de
förhållanden som rådde vid ingången av
det  kalenderår  då  de  aktuella
byggnadsåtgärderna utfördes. Den till
vilken  lägenheten  eller  småhuset
upplåtits  betecknas  i  lagen  som
bostadsrättsinnehavare. Om bostadsrätten
bytt  innehavare  föreslås  särskilda
regler    som   reglerar    hur
skattereduktionen skall fördelas mellan
den  förre och den nye innehavaren.
Utskottet har inte något att erinra mot
dessa förslag.
Utskottet har inte heller i övrigt något
att erinra mot propositionen.

Hemställan

Utskottet hemställer
1. beträffande en ny stimulans
inom byggsektorn
att  riksdagen  med  avslag  på
motionerna 1995/96: Sk45 yrkande 18,
1995/96: Sk47 yrkande 5, 1995/96:
Sk56  yrkande 2, 1995/96:  Sk57,
1995/96: Sk59 yrkande 1 och 1995/96:
Sk60 yrkande 1 och på motion 1995/96:
Sk58  yrkandena 2 och  3  godtar
proposition 1995/96: 229 i  huvud
sakliga delar,
res. 1 (m, fp, mp)
res. 2 (v)
res. 3 (kds)
2. beträffande skattereduktion
för  allergisanering av offentliga
lokaler
att  riksdagen  avslår  motionerna
1995/96: Sk47 yrkande 6 och 1995/96:
Sk52,
res. 4 (fp)
3.  beträffande  begränsningar
till arbeten med miljöinriktning
att riksdagen avslår motion 1995/96:
Sk51 yrkande 11,
res. 5 (mp)
4.  beträffande  begränsningar
till eftersatta bostadsområden och
större flerfamiljshus
att riksdagen avslår motion 1995/96:
Sk59 yrkande 2,
res. 6 (v)
5. beträffande skattereduktion
för bilreparationer m.m.
att riksdagen avslår motion 1995/96:
Sk58 yrkande 1,
res. 7 (kds)
6.   beträffande  permanenta
skattelättnader för underhåll av egna
byggnader
att  riksdagen  avslår  motionerna
1995/96: Sk45 yrkande 7 och 1995/96:
Sk56 yrkande 1,
res. 8 (m)
7.  beträffande  bidrag  till
allergisanering och  "gröna"  ROT-
åtgärder
att riksdagen avslår motion 1995/96:
Sk60 yrkandena 2 och 3,
res. 9 (mp)
8. beträffande lagförslagen
att  riksdagen till följd av vad
utskottet ovan anfört och hemställt
antar de vid proposition 1995/96: 229
fogade förslagen till
1.  lag  om  skattereduktion  för
utgifter  för  byggnadsarbete  på
bostadshus,
2.   lag   om   ändring   i
skatteregisterlagen (1980:343).

Stockholm den 4 juni 1996

På skatteutskottets vägnar

Lars Hedfors

I beslutet har deltagit: Lars Hedfors
(s), Sverre Palm (s), Lisbeth Staaf-
Igelström (s), Rolf Kenneryd (c), Björn
Ericson (s), Isa Halvarsson (fp), Ulla
Rudin (s), Jan-Olof Franzén (m), Ronny
Korsberg (mp), Lars U Granberg (s),
Ingibjörg Sigurdsdóttir (s), Carl Erik
Hedlund (m), Kaj Larsson (s), Ola
Sundell (m), Inga Berggren (m), Per
Rosengren (v) och Michael Stjernström
(kds).

Reservationer

1. En ny stimulans inom byggsektorn
(mom. 1)

Isa Halvarsson (fp), Jan-Olof Franzén
(m), Ronny Korsberg (mp), Carl Erik
Hedlund (m), Ola Sundell (m) och Inga
Berggren (m) har

dels anfört följande:

I  olika  reservationer  till  detta
betänkande - reservation 4, 5 och 8 -
har  vi  från  olika  utgångspunkter
kritiserat   det   förslag   till
skattereduktion som regeringen lägger
fram. Innebörden av denna kritik är att
propositionen bör avslås och att de
yrkanden om detta som framställs  i
motionerna Sk45, Sk47, Sk56, Sk57, Sk59
och Sk60 alltså bör bifallas. Därav
följer att yrkandena i motion Sk58 om en
mer  långtgående skattereduktion  bör
avslås.

dels vid mom. 1 hemställt
1. beträffande en ny stimulans inom
byggsektorn
att riksdagen med bifall till motionerna
1995/96: Sk45 yrkande 18, 1995/96: Sk47
yrkande 5, 1995/96: Sk56 yrkande 2,
1995/96: Sk57 och 1995/96: Sk60 yrkande
1, med bifall till motion1995/96: Sk59
yrkande 1 i vad avser avslag på
proposition 1995/96:229 och med avslag
på motionsyrkandet i övrigt samt med
avslag på motion 1995/96: Sk58 yrkandena
2 och 3 avslår proposition 1995/96: 229.

2. En ny stimulans inom byggsektorn
(mom. 1)

Per Rosengren (v) har

dels anfört följande:
Vänsterpartiet  delar   regeringens
uppfattning att särskilda åtgärder nu
bör  vidtas  för  att  stimulera
reparationer     och     andra
renoveringsåtgärder inom  byggsektorn.
Som anförs i motion Sk59 (v) bör man
dock välja andra former härför än som
regeringen föreslår. Socialdemokraterna
och Vänsterpartiet har tidigare samfällt
förespråkat bidragsmodellen som hanteras
av  Boverket  och  länsstyrelsernas
bostadsenheter. Detta är en modell som
underlättar  såväl  kontroll   som
utvärdering    och   effektivitet.
Propositionen  innebär  att  Social
demokraterna har ändrat uppfattning och
nu föreslår ett stödsystem genom en
skattereduktion. Vänsterpartiet  anser
inte  att regeringen redovisar några
bärande skäl för att övergå till denna
stödform, och Vänsterpartiet vidhåller
därför  uppfattningen att tillfälliga
byggstimulanser lämpligast genomförs med
riktade bidrag.
Som anförs i motion Sk59 (v) bör därför
propositionen avslås, och riksdagen bör
i stället begära förslag från regeringen
om ett utökat stöd inom bostadssektorn i
de bidragsformer som tillämpas i dag.
Detta stöd bör ges inom samma ekonomiska
ram  som  regeringen  angivit  i
propositionen, dvs. med  ca  1  500
miljoner kronor för kalenderåret 1996
och  2  000  miljoner  kronor  för
kalenderåret  1997.  Beträffande  de
närmare  skälen  för  förslaget  och
inriktningen av åtgärderna hänvisar jag
till Owe Hellbergs (v) avvikande mening
(nr 3) i bostadsutskottets yttrande.
Jag  yrkar  alltså  bifall  till
Vänsterpartiets motion Sk59 yrkande 1
och  till avslagsyrkandena i  övriga
motioner. Av det anförda framgår också
att yrkandena i motion Sk58 om en mer
långtgående skattereduktion bör avslås.
dels vid mom. 1 hemställt
1. beträffande en ny stimulans inom
byggsektorn
att riksdagen med bifall till motionerna
1995/96: Sk45 yrkande 18, 1995/96: Sk47
yrkande 5, 1995/96: Sk56 yrkande 2,
1995/96: Sk57, 1995/96: Sk59 yrkande 1
och 1995/96: Sk60 yrkande 1 och med
avslag på motion 1995/96: Sk58 yrkandena
2 och 3 avslår proposition 1995/96: 229
och som sin mening ger regeringen till
känna vad som här har anförts om riktade
stöd inom bostadssektorn.

3. En ny stimulans inom byggsektorn
(mom. 1)

Michael Stjernström (kds) har

dels anfört följande:

Som framhålls i motion Sk58 och i Ulf
Björklunds (kds) avvikande mening nr 5 i
bostadsutskottets yttrande  talar  de
hittillsvarande erfarenheterna av olika
statliga stimulanser för en återgång
till ett system med skattereduktion.
Till grund för detta ställningstagande
ligger inte enbart konjunktupolitiska
och bostadspolitiska överväganden. Även
behovet i övrigt att stimulera tjänste
sektorn  talar för ett  system  med
skattereduktion. Ett minskat skattetryck
på tjänster är en förutsättning för att
normala hushåll skall kunna utnyttja
arbetskraft för arbeten på den egna
bostaden. Därtill kommer att ett system
med skatteavdrag bidrar till att minska
förekomsten av svartjobb och  därmed
också   till  att  öka   statens
skatteintäkter. En förutsättning härför
är att avdragsnivån sätts tillräckligt
högt.  Enligt  vår  uppfattning  är
regeringens   förslag   om   en
skattereduktion  på  30  %  inte
tillräckligt för att förhindra svart
jobben. Enligt Kristdemokraternas mening
bör därför skattereduktionen bestämmas
till 60 % av arbetskostnaden.
Enligt    propositionen     bör
skattereduktion kunna erhållas t.o.m.
utgången av år 1997. För att undvika de
tröskeleffekter och den ryckighet som en
så begränsad varaktighet skulle innebära
bör enligt vår mening skattereduktion
kunna erhållas också för åren 1998 och
1999.
Jag tillstyrker alltså motion Sk58 i
dessa delar (yrkandena 2 och 3) och att
propositionen godtas med de ändringar
som detta innebär.
I reservation 6 återkommer jag till
frågan om en bredare bas för skatte
reduktionen.
dels vid mom. 1 hemställt
1. beträffande en ny stimulans inom
byggsektorn
att riksdagen med bifall till motion
1995/96:' Sk58 yrkandena 2 och 3, med
avslag på motionerna 1995/96: Sk45
yrkande 18, 1995/96: Sk47 yrkande 5,
1995/96: Sk56 yrkande 2, 1995/96: Sk57,
1995/96: Sk59 yrkande 1 och 1995/96:
Sk60 yrkande 1 och med anledning av
proposition 1995/96: 229 godtar den i
propositionen föreslagna
skattereduktionen med de ändringarna att
skattereduktion skall utgå med 60 % av
underlaget och medges även för åren 1998
och 1999.

4. Skattereduktion för allergisanering
av offentliga lokaler (mom. 2)

Isa Halvarsson (fp) har

dels anfört följande:
Regeringens    förslag     till
skattereduktion för byggnadsarbeten har
mött  kraftig  kritik,  bl.a.  från
Folkpartiet i motionerna Sk47, Sk52 och
Sk57. Vi instämmer i denna kritik och
anser att det i rådande statsfinansiella
läge inte är försvarligt att genomföra
de stora satsningar på ett sådant nytt
allmänt ROT-program som propositionen
innebär. De begränsade resurserna för
statligt stöd måste i stället inriktas
mot vad som är särskilt angeläget.
Om propositionen trots denna kritik
antas av riksdagen föreslås i motion
Sk52  ett riksdagsuttalande  om  att
Folkpartiets program för en flerårig
satsning  på  allergisanering   av
offentliga lokaler med 400  miljoner
kronor per år bör genomföras inom ramen
för regeringens förslag. Även i motion
Sk47  yrkande 5 yrkas  under  samma
förutsättning ett riksdagsuttalande om
krav på positiva miljöeffekter för ROT-
projekt m.m.
I en avvikande mening (nr 5) till
bostadsutskottets  yttrande  belyser
Lennart Fremling (fp) angelägenheten av
att inrikta stimulanserna mot sådana
åtgärder som föreslås i motion Sk52 och
förordar ett årligt stöd på 400 miljoner
kronor  till  byggnadsåtgärder  som
förbättrar inomhusmiljön i offentliga
lokaler på ett sådant sätt att risken
för allergier minskar.
Vi instämmer i motionärernas uppfattning
i dessa frågor och tillstyrker det i
motion Sk52 framlagda förslaget. Därmed
är också syftet med motion Sk47 yrkande
6  tillgodosett. Det bör ankomma på
regeringen  att utarbeta de  närmare
villkoren för ett saneringsprogram med
den  här  angivna  inriktningen  och
skyndsamt återkomma till riksdagen med
förslag i frågan.


dels vid mom. 2 hemställt
2. beträffande skattereduktion för
allergisanering av offentliga lokaler
att riksdagen - vid avslag på
reservation 1 - med anledning av motion
1995/96: Sk47 yrkande 6 och med bifall
till motion 1995/96: Sk52 som sin
mening ger regeringen till känna vad som
här har anförts om ett program för
sanering av inomhusmiljön i offentliga
lokaler.

5. Begränsningar till arbeten med
miljöinriktning (mom. 3)

Ronny Korsberg (mp) har
dels anfört följande:
De  olika  former av tidsbegränsade
statliga stöd som under de senaste åren
i bygg- och bostadssektorn har inte
varit förenade med krav på att bygg
nadsåtgärderna skall vidtas  på  ett
ekologiskt  hållbart och miljöriktigt
sätt.  Följden har blivit att många
bostäder byggts eller byggts om enligt
metoder som redan visat sig ge problem
på sikt, bl.a. i form av osunda inomhus
miljöer.
I den mån som staten fortsättningsvis
bör stödja s.k. ROT-projekt är det mot
denna bakgrund självklart att krav bör
ställas  på att åtgärderna  i  fort
sättningen vidtas på ett långsiktigt
miljöriktigt sätt. Det av regeringen
föreslagna systemet för skattereduktion
har inte givits en sådan utformning. Mot
denna bakgrund har jag i reservation 1
yrkat avslag på propositionen.
Motion  Sk51 av Marianne Samuelsson
m.fl. (mp) behandlas i ett särskilt
moment i utskottets hemställan. Yrkande
11  i motionen grundar sig på  den
principiella    uppfattning    som
Miljöpartiet har i denna fråga  och
innebär att statligt stöd, i den mån ett
sådant stöd över huvud taget bör komma i
fråga  i form av skatteavdrag eller
bidrag, bör utgå endast för arbeten med
särskild  miljöinriktning, t.ex.  för
allergisanering av lokaler och bostäder.
Den överenskommelse som Miljöpartiet
och regeringen träffade i början av 1995
om ett bidrag på 1,8 miljarder kronor
till  allergisanering av skolor  och
daghem skall - som vi anför i  en
särskild reservation vid moment 7 -
fullföljas. Detta innebär att minst 600
miljoner  kronor ytterligare  behöver
anslås för detta ändamål, eftersom det
beslutade stödet har omfördelats och
delvis har utgått till andra ändamål.
Det  anförda innebär att jag delar
motionärernas  uppfattning  och  till
styrker motionen.
dels vid mom. 3 hemställt
3. beträffande begränsningar till
arbeten med miljöinriktning
att riksdagen med bifall till motion
1995/96: Sk51 yrkande 11 som sin mening
ger regeringen till känna att sub
ventioner av byggnadsarbeten, i den mån
sådana skall utgå, bör gälla arbeten med
särskild miljöinriktning.

6. Begränsningar till eftersatta
bostadsområden och större flerfamiljshus
(mom. 4)

Per Rosengren (v) har

dels anfört följande:
Som framgår av reservation 2 anser
Vänsterpartiet att en bidragsmodell är
att föredra framför skattereduktion när
det gäller stimulanser till byggsektorn.
Det finns dock även fördelar med en
stimulans  genom  ett  skatteavdrag,
eftersom en sådan konstruktion  inte
belastar budgetens utgiftssida. Om en
riksdagsmajoritet inte ser  det  som
möjligt att stödja ytterligare bidrag
enligt  vad  som  redovisats   i
reservationen  så  är  Vänsterpartiet
berett att diskutera hur en eventuell
skattereduktion kan utformas så att den
blir  så  effektiv och rättvis  som
möjligt. Skattereduktionen bör i så fall
läggas ut så att den framför allt gynnar
reparations-,     om-      och
tillbyggnadssatsningar  i  eftersatta
bostadsområden    och     större
flerfamiljshus.
dels vid mom. 4 hemställt
4. beträffande begränsningar till
eftersatta bostadsområden och större
flerfamiljshus
att riksdagen - vid avslag på
reservation 1- med bifall till motion
1995/96: Sk59 yrkande 2 som sin mening
uttalar att villkoren för
skattereduktionen bör utformas på ett
sätt som i första hand gynnar ROT-
insatser i eftersatta bostadsområden och
flerfamiljshus.

7. Skattereduktion för bilreparationer
m.m. (mom. 5)

Michael Stjernström (kds) har

dels anfört följande:
I   motion   Sk58   framhåller
Kristdemokraterna att det är nödvändigt
att    minska   den   nuvarande
diskrimineringen  av  tjänsteföretag.
Tjänsteföretagen beskattas  högre  än
industriföretagen, och arbete beskattas
hårdare än kapital. Detta måste ändras
för  att tjänstesektorn skall  kunna
utveckla sin stora tillväxtpotential.
Att generellt sänka tjänsteföretagens
kostnader skulle för att  ge  någon
betydande effekt dock vara en alltför
dyr åtgärd i dagens statsfinansiella
läge. Kristdemokraterna vill i stället
sänka hushållens kostnader för att köpa
tjänster. Denna sektor har en  stor
potential och möjlighet att erbjuda nya
arbetstillfällen, men  den  nuvarande
skattesituationen gör att  den  vita
marknaden för sådana tjänster i stort
sett är utplånad.
I motionen diskuteras olika modeller
för att uppnå en lämplig effekt. Vad
gäller  tjänster  av  den  art  som
regeringen nu tar upp anser motionärerna
att  subventionsgraden bör  ökas.  I
motionen föreslås också en bredare bas
för skattereduktionen. Förutom sådana
husrenoveringar som omfattas av rege
ringens förslag vill motionärerna också
inbegripa bilreparationer, större träd
gårdsarbeten av anläggningskaraktär och
olika  installationsarbeten av  t.ex.
vitvaror och datorer.
Jag   instämmer  i  motionärernas
uppfattning att skattereduktionen är en
bra modell för tjänster av detta slag.
Som anförs i motionen är dessa arbeten
avgränsade och kan planeras. Förslaget
kan enligt min uppfattning förväntas
medföra   positiva   effekter   på
sysselsättningen och andra därmed samman
hängande  fördelar som mer  än  väl
uppväger kostnaderna för denna stimu
lans.
Med  det  anförda  tillstyrker  jag
motionen i denna del. Regeringen bör sna
rast  lägga  fram förslag  till  de
ändringar i lagstiftnigen som behövs.
Vad som här har anförts bör riksdagen -
med bifall till motionen - som sin
mening ge regeringen till känna.
dels vid mom. 5 hemställt
5. beträffande skattereduktion för
bilreparationer m.m.
att riksdagen med bifall till motion
1995/96: Sk58 yrkande 1 som sin mening
ger regeringen till känna vad som här
har anförts om behovet av en bredare bas
för skattereduktionen.

8. Permanenta skattelättnader för
underhåll av egna byggnader (mom. 6)

Jan-Olof Franzén (m), Carl Erik Hedlund
(m), Ola Sundell (m) och Inga Berggren
(m) har

dels anfört följande:
Som anförs i motionerna Sk45 och Sk56
bör man i stället för den tillfälliga
skattereduktion som regeringen föreslår
införa permanenta skattelättnader för
ROT-åtgärder  i  den egna  bostaden.
Förslaget är ett led i en politik som
syftar    till    att    skapa
expansionsmöjligheter för den del av den
privata tjänstesektorn som är riktad
till de enskilda hushållen. För denna
sektor är de stora skattekilarna ett
kraftigt  hinder för att  efterfråga
tjänster  i form av reparation  och
underhåll.
Som Moderata samlingspartiet redovisat
i tidigare motioner bör ett permanent
system med reducerade skattekilar för
tjänster till hushållen vara inlemmat i
det ordinarie skattesystemet. De  nu
gällande  direktiven inom EU  medför
emellertid svårigheter att  genomföra
lämpliga lösningar med denna inriktning.
I avvaktan på att EU-reglerna ändras kan
en  permanent  skattereduktion  för
reparation och underhåll av byggnader
m.m.  vara  ett  sätt  att  minska
skattekilarna.  Som framgår  av  den
avvikande mening (nr 1) som Moderaterna
i  bostadsutskottet  avlämnat  till
bostadsutskottets betänkande finns det
också bostadspolitiska skäl för att nu
välja en sådan lösning.
Det anförda innebär att vi tillstyrker
motion Sk56 i denna del.
dels vid mom. 6 hemställt
6.    beträffande   permanenta
skattelättnader för underhåll av egna
byggnader
att riksdagen med bifall till motionerna
1995/96: Sk45 yrkande 7 och 1995/96:
Sk56 yrkande 1 som sin mening ger
regeringen till känna vad som här har
anförts om ett permanent system för
skattelättnader för reparation och
underhåll av egna bostäder.

9. Bidrag till allergisanering och
"gröna" ROT-åtgärder (mom. 7)

Ronny Korsberg (mp) har

dels anfört följande:
Avsikten med regeringens förslag till
skattereduktion för byggnadsarbeten är
att  stimulera sysselsättningen  inom
byggbranschen. Inom Miljöpartiet anser
vi att effekten av förslaget är tveksam.
Merparten av de arbeten som omfattas av
skattereduktionen  skulle  förmodligen
utföras ändå, och risken är stor för att
de flesta arbeten som kommer att utföras
inte  är  nytillkomna  utan  endast
omfördelade i tiden.
I reservation 1 har jag av dessa skäl
yrkat att riksdagen avslår propositionen
och alltså bifaller de avslagsyrkanden
som framställts i motion Sk60 (mp) och i
andra motioner.
Som  anförs i motion Sk60 är  det
betydligt viktigare att fullfölja den
överenskommelse som träffades i februari
1995 mellan regeringen och Miljöpartiet
om ett bidrag på 1,8 miljarder kronor
till allergisanering av bostäder, skolor
och  daghem. Detta stöd har  senare
omfördelats så att det delvis har utgått
till andra ändamål. Minst 600 miljoner
kronor ytterligare behöver anslås för
denna stödform under budgetåret 1995/96,
i enlighet med vad som föreslås i motion
Sk60 yrkande 2.
Om  ytterligare  satsningar  inom
byggsektorn skall genomföras måste detta
enligt Miljöpartiers uppfattning ske med
"gröna" förtecken, dvs. ett ekologiskt
riktigt  byggande med  miljöanpassade
material, byggmetoder och energisystem.
I motion 60 föreslås att riksdagen hos
regeringen  begär förslag  till  ett
"grönt" ROT-bidrag med detta syfte. Jag
tillstyrker även detta förslag.
dels vid mom. 7 hemställt
7.   beträffande  bidrag  till
allergisanering och  "gröna"  ROT-
åtgärder
att riksdagen med bifall till motion
1995/96: Sk60 yrkandena 2 och 3 som
sin mening ger regeringen till känna
vad  som  här  har  anförts  om
ytterligare   statsanslag   för
allergisanering och om ett "grönt"
ROT-bidrag för ett ekologiskt riktigt
byggande.

Särskilt yttrande

Skattereduktion för allergisanering av
offentliga lokaler
(mom. 2)

I miljöpartiet anser vi att frågan om
stöd till allergisanering bör lösas inom
ramen  för  den överenskommelse  som
Miljöpartiet redan har  träffat  med
regeringen i denna fråga. Jag hänvisar
till reservation 9 vid moment 7, där
frågan belyses närmare.
Bostadsutskottets yttrande
1995/96:BoU10y
Skattereduktion för utgifter för
byggnadsarbete på bostadshus
Till skatteutskottet
Skatteutskottet    har    berett
bostadsutskottet tillfälle att yttra sig
över  propositionerna  1995/96:198  -
Ekonomisk-politiska åtgärder på skatte-
och avgiftsområdet - och 1995/96:229 -
Skattereduktion  för  utgifter  för
byggnadsarbete på bostadshus - jämte
motioner.   I   den   förstnämnda
propositionen finns inga förslag som
berör bostadsutskottets ansvarsområde,
däremot  aviseras  det  förslag  som
sedermera lades fram i den sistnämnda
propositionen. Vad gäller regeringens
förslag tas i detta yttrande således
endast  upp  förslagen i proposition
1996/96:229. Motioner har dock väckts
med anledning av båda propositionerna i
frågor  som  berör  bostadsutskottets
beredningsområde.

Sammanfattning

Bostadsutkottet       tillstyrker
regeringsförslaget om  skattereduktion
för  utgifter för byggnadsarbete  på
bostadshus och avstyrker samtliga  i
detta yttrande behandlade motioner.
Till yttrandet har fogats fem avvikande
meningar.

Förslagen i proposition 1995/96:229 i
korthet

I   propositionen   föreslås   en
skattereduktion för utgifter avseende
byggnadsarbeten på bostadshus som utförs
under tiden den 15 april 1996 - 31
december 1997. Förslaget ansluter  i
stora  delar till reglerna för  den
skattereduktion för motsvarande ändamål
som kunde utgå den 15 februari 1993 - 31
december 1994. En skillnad  är  att
skattereduktionen nu  föreslås  kunna
utnyttjas inte bara av fastighetsägare
utan även av bostadsrättsinnehavare.
Skattereduktionen föreslås uppgå till
30 % av ett underlag som består av
nedlagda arbetskostnader. I underlaget
medräknas inte värdet av byggnadsarbete
som utförts av ägaren eller vissa i
lagförslaget med ägaren jämställda. För
småhus uppgår skattereduktionen  till
högst  10 500 kr. För hyreshus  är
motsvarande  belopp  det  högsta  av
beloppen 20 000 kr och tre gånger den
fastighetsskatt  som  beräknas  för
bostadsdelen för hela kalenderåret 1996.
Skattereduktionen          för
bostadsrättsinnehavare kan uppgå till
högst 5 000 kr per lägenhet.
För att inte dubbel kompensation skall
utgå  i  vissa  fall  föreslås  att
skattereduktion inte medges för åtgärder
för vilka beviljats statligt ombyggnads-
,      förbättrings-     eller
upprustningsbidrag.   Skattereduktion
medges inte heller när utgifterna för en
åtgärd täcks av försäkringsersättning.
I yttrandet behandlade motioner

Följande motioner väckta med anledning
av  proposition 1995/96:198 tar  upp
bostadsfrågor:

1995/96:Sk45 av Bo Lundgren m.fl. (m)
yrkande 7 vari föreslås att riksdagen
hos regeringen begär förslag om avdrag
för reparationer och underhåll av egna
bostäder. Motionärerna anser att det i
stället för den av regeringen föreslagna
skattereduktionen bör införas ett system
med permanent avdrag för arbetskostnader
vid reparation och underhåll av egna
bostäder.

1995/96:Sk47 av Lars Leijonborg m.fl.
(fp)  yrkande  5 vari föreslås  att
riksdagen  avslår  förslaget  till
skattereduktion för byggnadsarbete på
bostadshus. I yrkande 6 föreslås att
riksdagen vid avslag på yrkande 5 som
sin mening ger regeringen till känna vad
som  anförts  om krav  på  positiva
miljöeffekter för ROT-projekt m.m.

1995/96:Sk50 av Mats Odell m.fl. (kds)
yrkande 13 vari föreslås att riksdagen
som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om ett vidgat ROT-
program  för  tjänster riktade  till
hushållen.  Motionärerna  anför  att
skattereduktionen bör  vara  avsevärt
större än vad regeringen förordat i
propositionen. Yrkandet  behandlas  i
detta yttrande endast till den del som
avser åtgärder i bostadshus.

1995/96:Sk51  av Marianne  Samuelsson
m.fl. (mp) yrkande 11 vari föreslås att
riksdagen som sin mening ger regeringen
till känna vad i motionen anförts om
skattereduktion  för  utgifter  för
bostadshus. Motionärerna anser att i den
mån   staten  skall  subventionera
byggnadsarbeten, bör detta gälla arbeten
med särskild miljöinriktning.

1995/96:Sk52 av Barbro Westerholm och
Erling Bager (fp) vari föreslås att
riksdagen - vid bifall till förslaget om
ett nytt ROT-program - som sin mening
ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om att inom ramen för detta
program genomföra en flerårig satsning
på  allergisanering  av  offentliga
lokaler. Motionärerna anför att det i
dagens statsfinansiella läge inte är
försvarligt att satsa skattemedel på ROT-
åtgärder. Skulle riksdagen ändå besluta
om en sådan satsning förordas emellertid
att medlen används för ett flerårigt
program om 400 miljoner kronor per år
för  allergisanering  av  offentliga
lokaler.

Följande  motioner  har  väckts  med
anledning av proposition 1995/96:229:

1995/96:Sk56 av Bo Lundgren m.fl. (m)
yrkande 1 vari föreslås att riksdagen
hos regeringen begär förslag om ett
permanent system som sänker skattekilen
på arbete för reparation och underhåll
av egna bostäder. I yrkande 2 föreslås
att  riksdagen  avslår  proposition
1995/96:229. Motionärerna framhåller att
nuvarande skattebelastning utgör  ett
kraftigt  hinder för efterfrågan  av
tjänster i form av arbete med reparation
och underhåll.

1995/96:Sk57 av Isa Halvarsson och Karin
Pilsäter (båda fp) vari föreslås att
riksdagen    avslår    proposition
1995/96:229. I motionen hänvisas till
statsfinanserna samt till att generella
förbättringar av företagsklimatet även
skulle gynna byggsektorn.

1995/96:Sk58 av Mats Odell m.fl. (kds)
yrkande 2 vari föreslås att riksdagen
beslutar  att  skattereduktion  skall
medges med ett belopp motsvarande 60 %
av underlaget. I yrkande 3 föreslås att
riksdagen beslutar att skattereduktion
skall medges även åren 1998 och 1999.
Motionens yrkande 1 avser förslag om en
bredare bas för skattereduktionen. Detta
förslag  tas  dock  inte  upp  i
bostadsutskottets yttrande. Vad gäller
regeringsförslaget om  skattereduktion
för  arbete på bostadshus framhåller
motionärerna att man i  grunden  är
positiva men att man förordar ändringar
av lagförslaget enligt yrkandena 2 och 3
i  syfte  att  minska  risken  för
svartarbete och för att skapa större
kontinuitet.

1995/96:Sk59 av Lars Bäckström m.fl. (v)
yrkande 1 vari föreslås att riksdagen
med avslag på regeringens proposition
1995/96:229  som  sin  mening  ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  riktade  stöd  inom
bostadssektorn. Motionärerna anser att
stimulansen av byggsektorn i första hand
bör ske genom de befintliga stödformerna
-  det  extra statliga  stödet  för
förbättring  av  bostäder  respektive
bidraget   för   förbättring   av
inomhusmiljön i bostäder  och  vissa
lokaler. Dessutom förordar man att ett
särskilt stöd med miljöprofil inrättas
för egnahem. De olika stöden föreslås
utgå inom samma ekonomiska ram  som
beräknats för regeringsförslaget, dvs.
totalt 3 500 miljoner kronor. Som ett
andrahandsyrkande, i händelse av att
riksdagsbehandlingen leder till ett stöd
för  systemet  med  skattereduktion,
föreslår motionärerna i yrkande 2 att
riksdagen begär ett nytt förslag som
gynnar eftersatta bostadsområden.

1995/96:Sk60 av Ronny Korsberg m.fl.
(mp) vari föreslås i yrkande 1 att
riksdagen    avslår    proposition
1995/96:229. Det anförs att merparten av
arbetena  som  medför skattereduktion
sannolikt skulle ha utförts ändå. I
yrkande 2 föreslås att riksdagen som sin
mening ger regeringen till känna vad i
motionen  anförts om att ytterligare
minst 600 miljoner kronor anslås under
budgetåret 1995/96 till allergisanering.
Motionärerna avser det bidrag som kan
utgå för förbättring av inomhusmiljön i
bostäder och vissa lokaler. I yrkande 3
föreslås att riksdagen hos regeringen
begär förslag till ett  grönt  ROT-
bidrag.  Stödet  föreslås  gå  till
ekologiskt  riktigt  byggande  med
miljöanpassade material.

Skrivelser

Skrivelser med anknytning till de frågor
som behandlas i detta yttrande har till
bostadsutskottet   inkommit   från
Länsbostadsdirektörsföreningen, Sveriges
allmännyttiga bostadsföretag (SABO) och
Byggentreprenörerna.

Utskottet

Investeringarna inom bostadssektorn har
under flera år legat på en mycket låg
nivå.  Enligt en redovisning i  den
ekonomiska   vårpropositionen   är
bostadsbyggandets andel av BNP nu den
lägsta under hela efterkrigstiden. Den
historiskt sett mycket låga nivån på
nyproduktionen  av  bostäder   har
emellertid under de senaste åren till
viss del motverkats av en ökad satsning
på   ROT-åtgärder   (Reparationer,
Ombyggnad, Tillbyggnad) i det befintliga
bostads- och byggnadsbeståndet. Denna
satsning har delvis kommit till stånd
med olika former av statliga stöd som
inrättats      av      bl.a.
sysselsättningspolitiska skäl. Ett extra
statligt  stöd  för  förbättring  av
bostäder (SFS 1994:1994) har således
kunnat utgå för projekt som påbörjas
under tiden 1 januari 1995-30 september
1995 och slutförs senast under år 1996.
Dessutom  har  stöd  givits   åt
förbättringar  av  inomhusmiljön  i
bostäder  och  vissa  lokaler  (SFS
1995:802)  för  projekt  för  vilka
preliminär ansökan om stöd inlämnats
senast den 29 februari 1996.
Bostadsutskottet  har  vid  olika
tillfällen understrukit behovet av att
upprätthålla  investeringarna   inom
bostadssektorn på en rimlig nivå. Genom
att ledig kapacitet inom byggsektorn
kunnat  utnyttjas för att  genomföra
nödvändiga    reparations-    och
underhållsarbeten m.m. i bostäder och
andra  byggnader  har  den  höga
arbetslösheten inom branschen  kunnat
begränsas. Olika prognoser tyder på att
bostadsefterfrågan inom några år kommer
att öka påtagligt i vissa delar av
landet. Det är därför angeläget att
tillräcklig byggkapacitet står till buds
när  nyproduktionen av bostäder åter
ökar.
Bostadsutskottet ser således positivt
på fortsatta stimulansåtgärder inom ROT-
sektorn.  Som  framhållits  i  flera
motioner kan den lämpligaste formen för
och omfattningen av stimulansåtgärderna
diskuteras. Utskottet har förståelse för
de synpunkter som framförs i motion
1995/96:Sk59 (v) om att vissa fördelar
skulle kunna uppnås med en fortsatt
stödgivning  enligt redan  etablerade
bidragsformer. Behovet av kontinuitet
vad  gäller villkoren för bygg- och
bostadssektorn har vid flera tillfällen
framhållits av utskottet. Regeringen har
emellertid nu gjort bedömningen  att
syftet att öka kapacitetsutnyttjandet
inom  byggsektorn och  att  motverka
arbetslösheten i dagsläget bäst  kan
uppnås  genom  ett  system   med
skattereduktion för byggnadsarbeten på
bostadshus.  Den skattereduktion  som
kunde utgå under år 1993 och 1994 anses
ha   givit  ett  gott  resultat.
Bostadsutskottet har inte  skäl  att
ifrågasätta denna bedömning.
I dagens statsfinansiella läge måste
satsningar inom olika samhällssektorer
utformas på ett sådant sätt att hänsyn
tas till det totala samhällsekonomiska
och  statsfinansiella  utfallet.  Det
viktigaste är naturligtvis att stödet
får   avsedd  effekt   och   att
sysselsättningen  inom  sektorn  kan
upprätthållas. Det bör även framhållas
att  det  föreslagna  systemet  med
skattereduktion för byggnadsarbete  i
huvudsak ansluter till vad som gällde
under åren 1993 och 1994. Under denna
period  fanns hos såväl  bygg-  och
bostadsföretag  som hos  en  bredare
allmänhet  en  utbredd  kännedom  om
möjligheten till skattereduktion. Det
finns därför skäl att anta att en ny
period   med   möjlighet   till
skattereduktion nu kan introduceras utan
de  initiala problem som ofta  blir
följden av helt nya stödformer.
Förslag om att avslå propositionen av
framför allt statsfinansiella skäl förs
fram  i  Folkpartiets  partimotion
1995/96:Sk47 samt i motion 1995/96:Sk57
(fp).  Bostadsutskottet vill i denna
fråga erinra om att en bevarad kapacitet
i byggbranschen i form av arbetskraft
och   realkapital  kan  få  stor
samhällsekonomisk betydelse och därmed
även en positiv inverkan på statens
finanser.  Utskottet  kan  därutöver
hänvisa till vad i propositionen anförts
om att en ökad byggaktivitet leder till
minskade  utgifter  i  form   av
arbetslöshetsunderstöd samt till ökade
skatte- och avgiftsintäkter.
I  flera  motioner  framhålls  att
eventuella  statliga stimulansåtgärder
inom ROT-sektorn bör ges en mer direkt
miljöinriktning. Förslag om  fortsatt
bidragsgivning  till inomhusmiljön  i
bostäder och vissa lokaler läggs fram i
motionerna  1995/96:Sk59  (v)  och
1995/96:Sk60 (mp). I den senare motionen
förordas även att riksdagen begär ett
förslag  om  ett  grönt  ROT-bidrag.
Motsvarande förslag finns också i motion
1995/96:Sk51 (mp). En flerårig satsning
på allergisanering av offentliga lokaler
föreslås i motion 1995/96:Sk52 (fp).
Bostadsutskottet,  som  ägnat  stor
uppmärksamhet åt frågor om inomhusmiljön
och  åtgärder för att  skapa  sunda
boendemiljöer, anser det givetvis vara
önskvärt att de byggnadsåtgärder som
fortsättningsvis kommer att vidtas med
utnyttjande av skattereduktionen i hög
grad   inriktas   mot   angelägna
miljöförbättrande åtgärder. Ett utbrett
intresse för att vidta sådana åtgärder
har också framkommit i samband med den
stödgivning som under det senaste året
varit direkt inriktad mot förbättringar
av inomhusmiljön. Som framgår av motion
Sk60 (mp) tyder preliminära beräkningar
på att efterfrågan på detta stöd inte
helt  kan  tillgodoses  inom  den
tillgängliga medelsramen om ca 1 000
miljoner kronor. En fördel i  detta
avseende  med  den  nu  föreslagna
skattereduktionen i förhållande till den
tidigare  bidragsformen  är  att  de
fastighetsägare  som  önskar  vidta
miljöförbättrande åtgärder - eller andra
typer av byggnadsåtgärder - inte behöver
sväva i ovisshet om att erforderliga
medel kommer att stå till buds när
ansökan om skattereduktion behandlas.
Skattereduktion   kommer    enligt
regeringsförslaget att medges utan någon
rambegränsning   av   det   totala
utnyttjandet, under förutsättning att
den  sökande i övrigt har  uppfyllt
villkoren  för  reduktionen.  Några
bestämmelser som förhindrar åtgärder som
inriktas mot exempelvis förbättringar ur
allergisynpunkt    finns    inte.
Bostadsutskottet kan därför inte  se
någon motsättning mellan önskemålet om
miljöinriktade   satsningar    och
regeringsförslagets     utformning.
Utskottet vill i sammanhanget  också
erinra  om  de  riktade  stöd  till
miljöförbättrande   åtgärder   som
fortfarande kan utgå för radonsanering
och  från  fonden  för  fukt-  och
mögelskador i småhus.
Ett  i förhållande till regeringens
förslag  mer omfattande  system  för
skattereduktion  eller  skatteavdrag
förordas  i vissa motioner.  Således
föreslås i motionerna 1995/96:Sk45 (m)
och 1995/96:Sk56 (m) att riksdagen skall
begära  förslag om ett  system  med
permanent avdrag för reparationer och
underhåll   på   egna   bostäder.
Bostadsutskottet  har  under   det
innevarande riksdagsåret avstått från
att göra uttalanden om formerna för
statens stöd till bostadssektorn  på
längre sikt med hänvisning till den
Bostadspolitiska utredningens pågående
arbete. Inte heller i detta sammanhang
är utskottet berett att föregripa den
parlamentariska utredningens förslag i
frågan.
Även i motionerna 1995/96:Sk50 (kds)
och  1995/96:Sk58 (kds) föreslås  en
utvidgning   i  förhållande   till
regeringförslaget. Motionärerna  anför
dock att man i grunden är positiva till
förslaget  i  propositionen.  I  den
sistnämnda motionen förordas i yrkande 2
att nivån på skattereduktionen bestäms
till  60  % och i yrkande  3  att
reduktionen även medges under åren 1998
och 1999. Övriga i motionen förordade
utvidgningar av basen för skattreduktion
m.m. ligger inte inom bostadsutskottets
beredningsområde. De behandlas därför
inte  i  detta yttrande. Vad gäller
förslaget att förlänga möjligheten till
skattereduktion  med  två  år  vill
utskottet dels hänvisa till det ovan
anförda  om  den  Bostadspolitiska
utredningens  förslag,  dels  till
svårigheterna att nu bedöma behovet av
den aktuella stimulansen under de sista
åren på 1990-talet. Förhoppningen är
givetvis att byggarbetsmarknaden efter
år 1997 skall vara i sådan balans att
behovet  av tidsbegränsade  särskilda
insatser starkt minskat eller helt kan
undvaras. Den av regeringen föreslagna
nivån på skattereduktionen - 30 % -
måste ses i förhållande till vilket
skattebortfall  som  i  det  rådande
statsfinansiella läget är acceptabelt.
Erfarenheterna  från  den  tidigare
perioden med skattereduktion visar också
att denna nivå är tillräcklig för att
stimulera till en relativt omfattande
byggnadsverksamhet.
Bostadsutskottet         anser
sammanfattningsvis          att
regeringsförslaget om  skattereduktion
för  utgifter för byggnadsarbete  på
bostadshus bör vinna riksdagens bifall.
Med hänvisning till det ovan anförda
avstyrker utskottet samtliga i detta
yttrande behandlade motionsyrkanden.
Inför  den  fortsatta  beredning  av
lagförslaget  vill  bostadsutskottet
avslutningsvis  göra  skatteutskottet
uppmärksamt   på   att   begreppet
bostadsrättsinnehavare som används  i
propositionen normalt inte används i
författningstext.  I bostadsrättslagen
(1991:614) m.fl. relevanta lagar används
i stället begreppet bostadsrättshavare.

Stockholm den 28 maj 1996

På bostadsutskottets vägnar

Knut Billing

I beslutet har deltagit: Knut Billing
(m), Lennart Nilsson (s), Rune Evensson
(s),  Marianne Carlström (s), Rigmor
Ahlstedt (c), Lars Stjernkvist (s), Stig
Grauers (m), Lena Larsson (s),  Owe
Hellberg (v), Lilian Virgin (s), Inga
Berggren  (m), Per Lager (mp),  Ulf
Björklund (kds), Carina Moberg (s), Juan
Fonseca (s), Peter Weibull Bernström (m)
och Lennart Fremling (fp).

Avvikande meningar

1. Skattereduktion för byggnadsarbete

Knut  Billing,  Stig  Grauers,  Inga
Berggren och Peter Weibull Bernström (m)
anser  att bostadsutskottets yttrande
under  rubriken  Utskottet  bort  ha
följande lydelse:
Även om skattesystemet som sådant inte
nu är föremål för överväganden förtjänar
det enligt utskottets mening att påpekas
att detta system i mångt och mycket är
grunden till de problem som i dag finns
i  byggsektorn.  Olika  skatter  och
avgifter utgör en orimligt hög andel av
den totala byggkostnaden. Inte minst
gäller detta vid reparation, om- och
tillbyggnad (ROT). De bidrar dessutom
till att kraftigt begränsa efterfrågan.
Ett minskat skatteuttag avseende såväl
inkomstbeskattningen som  skatten  på
byggande  och  boende  är  därför
synnerligen angeläget. Detta bör enligt
utskottets mening åstadkommas genom en
genomgripande    reformering    av
skattesystemet  i enlighet  med  vad
Moderata  samlingspartiet  föreslagit
bl.a. i sin partimotion 1995/96:Fi78.
Målet bör således vara att skapa sådana
allmänna förutsättningar för byggande
och boende att samhällets insatser och
styrning kan minimeras.
En ytterligare förutsättning för en
bostadsproduktion  som  svarar  mot
efterfrågan är stabila och förutsägbara
spelregler.  Med ett sådant  synsätt
framstår det som mindre lämpligt att mer
eller mindre planlöst införa temporära
åtgärder på det sätt som skett under
senare år. Här har skatteavdrag och
bidrag  med olika konstruktion  både
avlöst och överlappat varandra på ett
sätt som nästan inte kunnat överblickas.
Det är naturligtvis inte möjligt att
upprätthålla en jämn bostadsproduktion
och ett planmässigt underhåll i  en
situation där förutsättningarna  hela
tiden ändras. Sammantaget talar detta
enligt utskottets mening för att den av
regeringen        tidsbegränsade
skattereduktionen för  byggnadsarbeten
inte bör införas. Regeringens förslag
avstyrks i enlighet med vad som förordas
i motion 1995/96:Sk56 (m) yrkande 2.
Åtgärder inom ROT-sektorn är jämfört
med  nyproduktion  väsentligt  mer
arbetsintensiva. Det innebär att en stor
del av kostnaden vid denna typ  av
projekt utgörs av arbetskostnader. En
följd av detta är att skattebelastningen
på denna typ av arbeten i form av
inkomstskatt,    löneskatt    och
mervärdesskatt  blir  särskilt  stor.
Enligt utskottets mening kan det mot
bakgrund härav finnas skäl att överväga
införandet av ett permanent system för
avdrag för ROT-åtgärder som avser den
egna  bostaden.  Genom  en  sådan
avdragsrätt  skulle  de   negativa
effekterna  av  dagens  skattesystem
minskas  samtidigt  som  långsiktiga
spelreger för denna del av byggmarknaden
läggs fast.
Vad utskottet nu med anledning  av
motionerna 1995/96:Sk45 (m) yrkande 7
samt 1995/96:Sk56 (m) yrkande 1 anfört
om   ett  permanent  system  med
skattereduktion för ROT-åtgärder i den
egna bostaden bör riksdagen som sin
mening ger regeringen till känna. Övriga
motionsyrkanden avstyrks av utskottet i
den mån de inte kan anses tillgodosedda
med vad nu förordats.
2. Skattereduktion för byggnadsarbete

Lennart  Fremling  (fp)  anser  att
bostadsutskottets   yttrande   under
rubriken  Utskottet bort ha följande
lydelse:
Sverige har ett i förhållande till
andra länder i många avseenden modernt
och väl utformat byggnadsbestånd. Det
skulle mot denna bakgrund kunna hävdas
att något behov för staten att genom
bidrag     eller     tillfälliga
skattesubventioner  stimulera   till
reparations- och underhållsåtgärder inte
föreligger.  Särskilt   i   dagens
statsfinansiella  läge  borde   de
begränsade resurserna i första  hand
kunna inriktas mot insatser på särskilt
angelägna   samhällsområden,   som
exempelvis  stöd  till  äldre  och
handikappade. Dessvärre är emellertid
inte   bilden  av  det   svenska
byggnadsbeståndet helt entydig.  Inom
detta bestånd finns också ett stort
antal byggnader som kommit att betecknas
som sjuka hus . Brister i byggprocessen
och olämpliga byggmaterial har lett fram
till att vi i dag har bl.a. många
offentliga  lokaler  som  kan  vara
hälsovådliga att vistas i under längre
tid.  Detta gäller inte minst många
skollokaler och andra byggnader där barn
och ungdomar vistas dagligen.
Bostadsutskottet  anser  mot  denna
bakgrund  att  eventuella  statliga
stimulansåtgärder  inom  ROT-sektorn
direkt bör inriktas mot åtgärder för att
förbättra inomhusmiljön. Tyvärr har inte
regeringens förslag om skattereduktion
för byggnadsarbete avgränsats på detta
sätt. Bostadsutskottet delar bedömning i
motionerna   1995/96:Sk47    (fp),
1995/96:Sk52 (fp) och 1995/96:Sk57 (fp)
att det i rådande statsfinansiella läge
inte  är  försvarligt  att  satsa
skattemedel på ett nytt allmänt ROT-
program för bostäder i enlighet med
regeringens  förslag.  Däremot  har
beredningen av detta ärende visat att
ett brett stöd kan uppnås för stimulans
av byggnadsåtgärder som på sikt leder
till  att folkhälsan förbättras  och
därmed  till  minskade utgifter  för
sjukskrivningar  och  sjukvård.  Ett
förslag med denna inriktning läggs fram
i motion 1995/96:Sk52 (fp). I motionen
föreslås  en  flerårig  satsning  på
allergisanering av offentliga lokaler.
Under lång tid har de växande problemen
med allergier, speciellt bland barn och
ungdomar, diskuterats utan att man från
samhällets sida vidtagit tillräckliga
åtgärder. Det tillfälliga stöd som under
det  senaste året kunnat  utgå  för
förbättringar  av  inomhusmiljön  har
visserligen  lett  till  att  många
byggnader  åtgärdats, men  problemens
omfattning kräver mer uthålliga insatser
från samhällets sida. Allergier  har
utvecklats till något av en folksjukdom
som uppemot tre miljoner svenskar lider
av i dag. Två av fem barn är drabbade av
någon  form av symptom. Detta leder
givetvis framför allt till lidande för
de  drabbade men också  till  stora
samhällsekonomiska förluster. Insatser
för att förebygga allergier kan därför
antas på sikt även i ekonomiska termer
vara väl motiverade.
Det förslag som läggs fram i motionen,
och som bostadsutskottet således ställer
sig bakom, innebär att 400 miljoner
kronor årligen bör utgå i form  av
statsbidrag till byggnadsåtgärder som
förbättrar inomhusmiljön i offentliga
lokaler på ett sådant sätt att risken
för allergier minskar. För att inte den
enskilda kommunens ekonomiska situation
skall bli avgörande för vilka byggnader
som  åtgärdas  bör  den  statliga
bidragsandelen sättas högre än den nivå
- 30 % - som under det senaste året
tillämpats för det tillfälliga stödet
till åtgärder i inomhusmiljön. Det bör
ankomma på regeringen att utarbeta de
närmare   villkoren   för   ett
saneringsprogram med den inriktning som
utskottet  nu förordat och skyndsamt
återkomma till riksdagen med förslag i
frågan.
Bostadsutskottet    anser    att
skatteutskottet  med  anledning  av
motionerna   1995/96:Sk47    (fp),
1995/96:Sk52 (fp) och 1995/96:Sk57 (fp)
och  med  avslag  på  proposition
1995/96:229 bör föreslå riksdagen att
som sin mening ge regeringen till känna
vad utskottet ovan anfört. Utskottets
ställningstagande innebär vidare  att
vissa  andra  motionsyrkanden   om
miljöinriktning av ROT-satsningarna till
stor del kan anses bli tillgodosedda. I
övrigt avstyrks de i detta yttrande
behandlade motionsyrkandena.
3. Skattereduktion för byggnadsarbete

Owe   Hellberg  (v)  anser   att
bostadsutskottets   yttrande   under
rubriken  Utskottet bort ha följande
lydelse:
Utmärkande för 1990-talets byggsektor
har  varit  en  kraftigt  fallande
bostadsproduktion. Även om nedgången har
varit störst för nyproduktionen har den
också gällt ombyggnadssidan. Nedgången
återspeglas inte bara i extremt låga
produktionstal utan också i en mycket
stor     arbetslöshet     bland
byggnadsarbetarna. Olika åtgärder har
visserligen vidtagits för att motverka
denna  utveckling  men  dessa  har
uppenbarligen inte varit tillräckliga.
Som framhålls i motion 1995/96:Sk59 (v)
finns det skäl att även fortsättningsvis
stimulera   och   stödja   olika
byggnadsåtgärder. Eftersom åtgärder som
avser reparation, om- och tillbyggnad
(ROT)   är  sysselsättningsintensiva
framstår stöd till denna typ av projekt
som särskilt lämpliga i det nuvarande
arbetsmarknadsläget.  Utskottet  delar
sålunda  den av regeringen framförda
uppfattningen att stöd till ROT-åtgärder
även fortsättningsvis bör utgå.  Det
frågan gäller är därför vilka former för
och vilken inriktning av stödet som bör
väljas.
Bostadsutskottet har tidigare uttryckt
den  principiella  uppfattningen  att
statens stöd till byggandet bör hanteras
inom bostadsadministrationen. Till grund
för detta ställningstagande ligger bl.a.
att  bidragssystem  visat  sig  vara
effektivare   än   åtgärder   inom
skattesystemet samtidigt som kontroll
och utvärdering av stödet underlättas.
Utskottet kan också konstatera att de
riktade bidrag till ROT-åtgärder som
kunnat utgå under det senaste året  -
dvs.    det    extra   statliga
bostadsförbättringsstödet  och  stödet
till förbättring av inomhusmiljön - rönt
stor efterfrågan och därmed bidragit
till      att     upprätthålla
byggsysselsättningen. Enligt utskottets
mening är en förlängning av dessa stöd
att föredra framför den skattereduktion
som regeringen nu föreslår. Vid ett
sådant förfarande skulle dessutom den
kunskap som redan i dag finns  hos
bostadsmyndigheterna kunna utnyttjas för
att omedelbart få en snabb och effektiv
handläggning av bidragsärendena.  Vid
myndigheterna finns också administrativa
stödrutiner    i    form    av
ansökningsblanketter,
informationsmaterial m.m. redan färdiga.
Sammantaget talar det nu anförda enligt
utskottets mening för att ett system med
bidrag, i enlighet med vad som förordas
i motion 1995/96:Sk59 (v) yrkande 1, bör
väljas före det av regeringen förordade
systemet med skattereduktion. Utskottets
ställningstagande i denna del ansluter
också till utskottets uttalande våren
1995 om att villkoren för statens stöd
till byggandet inte bör ändras alltför
ofta (bet. 1994/95:BoU18 s. 33). De
särskilda förutsättningar som råder inom
byggsektorn med bl.a. långa planerings-
och genomförandetider förutsätter  en
viss  stabilitet  i  villkoren  för
verksamheten.
Den fortsatta stödgivningen bör vidare
i enlighet med förslaget i motionen
kompletteras med ett särskilt bidrag med
miljöprofil riktat mot egnahemssektorn.
Inom ramen för ett sådant bidrag kan
fortsatta  satsningar  på  exempelvis
solvärmeanläggningar         och
ackumulatortankar stimuleras. Det bör
ankomma på regeringen att utforma de
närmare villkoren för det föreslagna
bidraget. Sammanlagt bör det fortsatta
stödet till ROT-åtgärder, enligt vad
utskottet nu förordat, utgå med samma
belopp - 3 500 miljoner kronor - som
regeringen     beräknat     för
skattereduktionen.
Det är, som framgått ovan, utskottets
uppfattning att ett bidragssystem är att
föredra  framför  ett  system  med
skattereduktion.   Samtidigt    är
självfallet  ett  stöd  i  form  av
skatteavdrag bättre än inget stöd alls.
Skulle den fortsatta beredningen  av
ärendet vid skatteutskottet visa att
andra än bostadspolitiska skäl talar för
att ett system med skattereduktion ändå
bör väljas, bör därför denna typ av stöd
kunna accepteras. Som anförs i motion
1995/96:Sk59 (v) yrkande 2 bör dock en
förutsättning i detta fall vara att
villkoren för skattereduktionen ges en
sådan utformning att systemet i första
hand gynnar ROT-insatser i eftersatta
bostadsområden   och   i   större
flerbostadshus.
4. Skattereduktion för byggnadsarbete

Per   Lager   (mp)   anser   att
bostadsutskottets   yttrande   under
rubriken  Utskottet bort ha följande
lydelse:
Staten har under de senaste åren riktat
olika former av tidsbegränsade stöd mot
bygg- och bostadssektorn. I de flesta
fallen har dessa stöd kunnat utgå utan
att   krav   ställts   på   att
byggnadsåtgärderna skall vidtas på ett
ekologiskt  hållbart och miljöriktigt
sätt.  Följden har blivit att många
bostäder byggts eller byggts om enligt
metoder som redan visat sig ge problem
på  sikt.  Användandet av  olämpliga
byggmaterial  och  installation  av
komplicerade  ventilationsanläggningar
har  starkt bidragit till de osunda
inomhusmiljöer som i dag finns både i
bostäder och i många andra byggnader.
I den mån som staten fortsättningsvis
bör stödja s.k. ROT-projekt är det mot
denna bakgrund självklart att krav bör
ställas  på  att  åtgärderna   i
fortsättningen vidtas på ett långsiktigt
miljöriktigt sätt. Utskottet beklagar
att det av regeringen nu föreslagna
systemet för skattereduktion inte givits
en  sådan utformning. Riksdagen  bör
därför  avslå regeringsförslaget  och
skyndsamt begära ett nytt förslag om ett
 grönt  ROT-bidrag i enlighet med vad
som förordats i motionerna 1995/96:Sk51
(mp) och 1995/96:Sk60 (mp). Det bör
ankomma på regeringen att utarbeta de
närmare  villkoren  för  bidrag  som
stimulerar till ett ekologiskt riktigt
byggande med miljöanpassade material,
byggmetoder och energisystem.
Ett av de stöd till byggnadsåtgärder
som kunnat utgå under senare tid har
emellertid  givits  den  förordade
inriktningen.  Stödet  till   s.k.
allergisanering,  dvs.  bidraget  för
förbättringar  av  inomhusmiljön  i
bostäder  och  vissa  lokaler  (SFS
1995:802),  har endast  utgått  till
åtgärder som bedömts vara nödvändiga för
att avhjälpa olägenheter som föranletts
av fukt och dålig luftkvalitet, brister
i  ventilationssystemen  eller  av
hälsofarliga  material.  Ursprungligen
anslogs 1 800 miljoner kronor för detta
ändamål.  Under hösten 1995 godkände
riksdagen att 800 miljoner kronor av de
anslagna medlen skulle få användas för
det  extra  statliga  stödet  för
bostadsförbättring.    Omfördelningen
gjordes mot bakgrund av att regeringen
vid   detta  tillfälle  redovisade
bedömningen att de anslagna medlen för
åtgärder i inomhusmiljön inte fullt ut
skulle komma att tas i anspråk. Det har
emellertid  därefter visat  sig  att
efterfrågan  på detta stöd  beräknas
överstiga de nu tillgängliga medlen med
omkring   800   miljoner   kronor.
Bostadsutskottet  ansluter  sig  till
bedömningen i motion 1995/96:Sk60 (mp)
yrkande 2 om att ytterligare minst 600
miljoner kronor behöver anslås för den
aktuella  stödformen under budgetåret
1995/96. De åtgärder som kan komma till
stånd med detta relativt sett begränsade
medelstillskott är arbetsintensiva och
angelägna ur sysselsättningssynpunkt. De
bidrar  dessutom till att ovärderlig
kunskap  om  hälsosamt byggande  kan
genereras och spridas. Utskottet bedömer
därför  de  åtgärder som stöds  med
bidraget   till   förbättring   av
inomhusmiljön  vara  betydligt  mer
angelägna än vad som sannolikt skulle
kunna uppnås med de 3 500 miljoner
kronor   som   den   föreslagna
skattereduktionen beräknas kosta staten.
Med hänvisning till det ovan anförda
förordar således bostadsutskottet att
skatteutskottet  med  anledning  av
motionerna  1995/96:Sk51  (mp)  och
1995/96:Sk60 (mp) samt med avslag på
proposition 1995/96:229 som sin mening
ger regeringen till känna vad utskottet
ovan    anfört.   Ett    sådant
ställningstagande innebär vidare  att
även  förslagen  om  en  miljöriktig
inriktning  på  ROT-åtgärderna   i
motionerna  1995/96:Sk59  (v)  och
1995/96:Sk52 (fp) till stor del kan
anses bli tillgodosedda. Övriga i detta
yttrande  behandlade  motionsyrkanden
avstyrks av bostadsutskottet.
5. Skattereduktion för byggnadsarbete

Ulf  Björklund  (kds)  anser  att
bostadsutskottets   yttrande   under
rubriken  Utskottet bort ha följande
lydelse:
Utskottet  delar  uppfattningen  att
situationen på byggmarknaden i dag är
sådan att den motiverar införandet av
ett till byggsektorn riktat stöd. Inte
minst det förhållandet att åtgärder som
avser reparation, om- och tillbyggnad
(ROT)      är      speciellt
sysselsättningsintensiva gör ett stöd
till denna sektor väl motiverat. Däremot
finns  det enligt utskottets  mening
anledning att överväga stödets närmare
utformning.
Under åren 1993 och 1994 kunde under
vissa  förutsättningar  skatteavdrag
erhållas  för  byggnadsarbeten  på
bostadshus. Systemet kom att utnyttjas
av ett stort antal fastighetsägare och
det beräknas ha skapat upp till 30 000
nya arbetstillfällen. På förslag av den
nuvarande regeringen ersattes emellertid
skatteavdraget med ett bidragssystem.
Detta innebar att ett inarbetat och väl
fungerande system ersattes av ett system
som  för  de  flesta  framstod  som
krångligare och svårare att utnyttja.
Bidragen var dessutom betydligt mindre
förmånliga. Den kontinuitet i statens
stöd till bostadsbyggandet som brukar
förespråkas i andra sammanhang bröts
därmed. Enligt utskottets mening är det
olyckligt  att på detta sätt  skapa
osäkerhet och förvirring bland dem som
stödet riktar sig till. Inte minst för
småhusägarna torde det vara svårt att
hålla reda på vilket eller vilka stöd
som kan komma i fråga vid en viss
tidpunkt.
Enligt  utskottets mening talar  de
hittillsvarande erfarenheterna av olika
statliga  stimulansåtgärder  för  en
återgång  till  ett  system  med
skattereduktion. Utskottet delar sålunda
regeringens  uppfattning  i  detta
avseende.  Till grund för utskottets
ställningstagande  ligger  dock  inte
enbart  bostadspolitiska överväganden.
Även behovet i övrigt av att stimulera
tjänstesektorn, speciellt vad avser den
del som utnyttjas av hushållen, talar
för ett system med skattreduktion. De
frågor  om  en  bredare  bas  för
skattereduktionen som tas upp i motion
1995/96:Sk58 (kds) bör således beaktas
när ett sammanhållet system för att
stimulera tjänster riktade mot hushållen
utformas. Bostadsutskottet tar dock i
sitt yttrande inte upp förslagen i den
aktuella motionen om vilken typ  av
arbete utöver byggnadsåtgärder som bör
berättiga till skattereduktion.
Ett minskat skattetryck på tjänster är
enligt  utskottets mening en absolut
förutsättning för att normala hushåll
skall kunna utnyttja arbetskraft för att
utföra arbeten på den egna bostaden. Ett
system med skatteavdrag bidrar dessutom
till att minska förekomsten av s.k.
svartjobb och därmed till  att  öka
statens skatteintäkter. En förutsättning
för att de nu förordade avdragen skall
få de önskade effekterna är dock att
avdragsnivån sätts tillräckligt högt.
Utskottet gör i denna fråga bedömningen
att  det  av  regeringen  föreslagna
avdraget med 30 % av arbetskostnaden
inte är tillräckligt för att förhindra
utnyttjandet av svart arbetskraft. I
enlighet  med  förslaget  i  motion
1995/96:Sk58 (kds) bör därför avdraget
bestämmas till 60 % av arbetskostnaden.
Enligt förslaget i propositionen bör
skatteavdrag kunna erhållas för arbeten
som utförs t.o.m. utgången av år 1997.
För att undvika de tröskeleffekter och
den  ryckighet som en så  begränsad
varaktighet skulle kunna ge upphov till,
bör   enligt   utskottets   mening
skatteavdrag kunna erhållas också för
åren 1998 och 1999. Härigenom uppnås en
bättre kontinuitet som bl.a. innebär att
sysselsättningspotentialen  inom  ROT-
sektorn bättre kan tas till vara.
Vad utskottet nu med anledning  av
motion 1995/96:Sk58 (kds) yrkandena 2
och 3 anfört om skattereduktionen för
byggnadsarbeten innebär att regeringens
lagförslag bör godtas med de ändringar
avseende reduktionsnivå och varaktighet
som föreslagits i motionen. Det bör
ankomma på skatteutskottet att utforma
de  nödvändiga lagändringarna. Övriga
motionsyrkanden som behandlas i detta
yttrande avstyrks av bostadsutskottet.

Innehåll

Sammanfattning             1
Propositionen             1
Motionerna              11
Motioner väckta med anledning av
proposition 1995/96:198       11
Motioner väckta med anledning av
proposition 1995/96:229       11
Yttrande från annat utskott      12
Utskottet               12
Ställningstaganden         12
Hemställan             15
Reservationer             16
1. En ny stimulans inom byggsektorn
(mom. 1, m, fp, mp)         16
2. En ny stimulans inom byggsektorn
(mom. 1,v)             16
3. En ny stimulans inom byggsektorn
(mom. 1, kds)            17
4. Skattereduktion för
allergisanering av offentliga
lokaler (mom. 2, fp)        18
5. Begränsningar till arbeten med
miljöinriktning (mom. 3, mp)    19
6. Begränsningar till eftersatta
bostadsområden och större
flerfamiljshus (mom. 4, v)     19
7. Skattereduktion för
bilreparationer m.m. (mom. 5, kds) 20
8. Permanenta skattelättnader för
underhåll av egna byggnader
(mom. 6, m)             21
9. Bidrag till allergisanering och
"gröna" ROT-åtgärder (mom. 7, mp)  21
Särskilt yttrande           22
Skattereduktion för allergisanering
av offentliga lokaler (mom. 2)   22
Bostadsutskottets yttrande  23
Gotab, Stockholm 1996


Tillbaka till dokumentetTill toppen