Till innehåll på sidan
Sveriges Riksdags logotyp, tillbaka till startsidanTillbaka till dokumentet

Sammanslagning av Telia AB och Telenor AS

Betänkande 1998/99:NU14

Näringsutskottets betänkande 1998/99:NU14

Sammanslagning av Telia AB och Telenor AS

Innehåll

1998/99

NU14
Ärendet
I detta betänkande behandlas
dels proposition 1998/99:99 om sammanslagning av
Telia AB och Telenor AS,
dels fyra motioner som väckts med anledning av
propositionen.
Upplysningar och synpunkter  i  anslutning till
ärendet  har  lämnats  av  företrädare  för
Näringsdepartementet, Telia, Telenor och Goldman
Sachs.

Sammanfattning

Utskottet tillstyrker regeringens förslag om ett
samgående mellan svenska Telia AB och norska Telenor
AS;  sammanslagningen  ses  som  en  väsentlig
förutsättning för att företagen i framtiden skall
kunna  hävda  sig  i  den  allt  hårdare
konkurrenssituation som förutses i Europa. Genom
sammanslagningen  bildas  en  stark,  nordisk
telekoncern  som  får  en  storlek  och  en
konkurrenskraft som främjar kostnadseffektivitet och
innovation.
Efter genomfört beredningsarbete  har utskottet
kommit fram till slutsatsen att svenska staten som
ägare kommer i ett mer fördelaktigt läge vid en
sammanslagning av Telia och Telenor och en därpå
följande börsintroduktion än om Telia skulle kvarstå
som självständig aktör - i hel- eller delstatlig
ägo. Utskottet betonar att de båda statliga ägarna
skall utöva ett professionellt och affärsmässigt
ägande  av  det  nya  bolaget.  Kravet  på
kapitalavkastning skall sålunda ligga på samma nivå
som  för  liknande  europeiska  telekombolag.
Sammantaget konstaterar utskottet att rimligheten i
den   i   propositionen   föreslagna  60/40-
procentsfördelningen i ägande mellan den svenska och
den  norska  staten fått stöd av professionell
expertis.
Utskottet avstyrker samtliga motioner som väckts
med anledning av propositionen. När det gäller
frågan om finansiering av utbyggnad av digital
infrastruktur,  som  aktualiseras  i en motion,
understryker utskottet vikten av att investeringar
på området påskyndas och att detta sker i alla delar
av landet. Med hänvisning till väntade förslag från
IT-infrastrukturutredningen anser utskottet att det
inte nu är befogat med någon åtgärd av riksdagen.
Företrädarna  för Moderata samlingspartiet  och
Kristdemokraterna  accepterar sammanslagningen av
Telia och Telenor under förutsättning att det sker
en omförhandling av aktieägaravtalet, så att 16-
årsregeln och det s.k. dubbla vetot försvinner ur
avtalet. Om riksdagen inte bifaller denna begäran
avvisas propositionen. I en annan reservation (c)
tillstyrks sammanslagningen av Telia och Telenor med
villkoret att riksdagen uttalar att en utbyggnad av
digital infrastruktur skall komma till stånd, med
den finansiering som förordas i reservationen. Om
riksdagen   inte  bifaller  detta   avstyrks
propositionen. Folkpartiets representant avstyrker
propositionen och förordar i stället att hela Telia
skall privatiseras.

Propositionen

I proposition 1998/99:99 föreslås att riksdagen
dels godkänner det av regeringen undertecknade
avtalet mellan svenska och norska staten som ägare i
respektive Telia AB och Telenor AS om sammanslagning
av de bägge företagen (avsnitt 9),
dels bemyndigar regeringen
1.  att teckna ett aktieägaravtal om framtida
ägarsamarbete  med  norska  staten  i fråga om
förvaltningen av det nya bolaget i huvudsaklig
överensstämmelse med det förslag till sådant avtal
som utgör bilaga till samgåendeavtalet (avsnitt 9),
2. att minska svenska statens ägande i det nya
bolaget  i  enlighet med vad som föreskrivs i
aktieägaravtalet (avsnitt 9).

Motionerna

De  motioner  som  väckts  med  anledning  av
propositionen är följande:

1998/99:N14 av Per Westerberg m.fl. (m) vari yrkas
att riksdagen
1. som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen  anförts om fusionen mellan Telia och
Telenor och samgåendeavtalet,
2. hos regeringen  begär  en omförhandling av
aktieägaravtalet i enlighet med vad som anförts i
motionen,
3. bemyndigar regeringen att privatisera Telia i
dess helhet,
4. vid avslag på yrkande 2, avslår propositionen i
dess helhet.
1998/99:N15 av Göran Hägglund m.fl. (kd) vari yrkas
att riksdagen
1.  [avslår]  propositionens  förslag  avseende
fortsatt statligt majoritetsägande under 16 år och
det s.k. dubbla vetot i enlighet med vad som anförts
i motionen,
2. i händelse av avslag på föregående yrkande,
avvisar regeringens proposition och hos regeringen
begär förslag om en ägarspridning av aktier i Telia.
1998/99:N16 av Eva Flyborg m.fl. (fp) vari yrkas att
riksdagen
1.  med  avslag  på  propositionen  bemyndigar
regeringen att privatisera Telia AB i dess helhet
och som sin mening ger regeringen till känna vad
ovan anförts om en snar utförsäljning av Telia AB,
2. vid avslag på yrkande 1, avslår propositionen
och begär en omförhandling av de båda avtalen och
att de skall föregås av en opartisk värdering.
1998/99:N17 av Sven Bergström m.fl. (c) vari yrkas
att riksdagen
1. som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om utnyttjandet av medel från en
försäljning av statliga aktier i Telia-Telenor,
2. som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen  anförts  om  synen  på  framtida
teleinvesteringar,
3. vid avslag på yrkande 2, avslår propositionen,
4. som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om att höga regionalpolitiska krav
även fortsättningsvis måste kunna ställas.

Utskottet

Tidigare riksdagsbeslut

I beslutet om nya riktlinjer för Telia AB som
fattades  våren  1998  (prop. 1997/98:121, bet.
1997/98:NU14) fastslog riksdagen att Telia skall ha
i huvudsak samma möjligheter att utvecklas som
övriga aktörer på marknaden. Staten skall utöva ett
professionellt och affärsmässigt ägande av Telia.
Avkastningen skall ligga på i stort sett samma nivå
som   gäller  för  övriga  konkurrensutsatta
teleoperatörer i Europa. Huvudinriktningen för Telia
skall enligt beslutet vara att i Norden och inom
Östersjöområdet erbjuda telekommunikationstjänster.
I huvudinriktningen  ingår  den  internationella
verksamhet som är nödvändig för att tillhandahålla
dessa   tjänster.   Telia   skall   erbjuda
telekommunikationsbaserade informationstjänster där
Telias  roll är att pake-tera information till
tjänster som görs tillgängliga via Telias olika nät.
Annan   verksamhet,   t.ex.   internationella
telekommunikationsinvesteringar som inte ingår i
huvudinriktningen,   skall   bedrivas   under
förutsättning att det bidrar till att stärka Telias
lönsamhet och sker med en avkastning som står i
överensstämmelse med det risktagande verksamheten
innebär.   Verksamheten   skall   komplettera
huvudinriktningen. I en reservation (m, fp, kd)
avstyrktes propositionen. I stället föreslogs att
riksdagen skulle uttala sig för en privatisering av
Telia,  bl.a.  av det principiella skälet  att
konkurrensutsatt verksamhet inte skall bedrivas i
statlig regi. Modifieringar av regeringens förslag
till riktlinjer  för  Telia  förordades  i två
reservationer (v; mp).
Riksdagen beslöt våren 1997 (prop. 1996/97:61, bet.
1996/97:TU5) att de telepolitiska målen skall uppnås
genom lagstiftning och dess tillämpning i form av
tillståndsgivning och  tillsyn. Genom den ökade
konkurrensen  har  marknaden  vitaliserats  och
tillförts nya produkter och tjänster till fördel för
konsumenterna. Vidare har priserna fallit. Genom en
generell utformning av regleringen med samma villkor
för alla operatörer och utan särregler för Telia har
staten gjort en tydlig åtskillnad mellan sina roller
som reglerare av telemarknaden och ägare till den
största aktören, Telia.

Telia AB

Telias  mål  är  att  vara  det  ledande
telekommunikationsföretaget   i   Norden   och
Östersjöområdet, sägs det i propositionen. Detta
gäller både den etablerade fastnätsverksamheten och
tillväxtområdena mobilkommunikation, Internet och
andra IP-baserade (Internet Protokoll) tjänster.
Telia är vidare en mycket stark aktör i fråga om
försäljning av nätkapacitet till andra aktörer på
marknaden  i både Europa och Förenta staterna.
Utanför Europa investerar Telia via dotterbolaget
Telia Overseas i licenser på främst det mobila
området.
Teliakoncernens affärsverksamhet är grupperad i
åtta  affärsområden  och  tre  marknadsområden.
Affärsområde Nät ansvarar för utveckling och drift
av Telias fasta nät samt försäljning av nätkapacitet
och  nätprodukter  till  externa  intressenter.
Affärsområde Publik Kommunikation ansvarar för fasta
tjänster till små företag och privatkunder i Norden.
Affärsområde  Företagskommunikation  ansvarar för
fasta tjänster och integrerade erbjudanden till
stora och medelstora företagskunder  i  Norden.
Affärsområde Mobil Kommunikation ansvarar för mobila
tjänster och mobila nät i Norden. Affärsområde
System och Service ansvarar för kundutrustning,
service och installationskoncept för företagskunder
i Norden.  Affärsområdena  Infomedia  respektive
Financial  Services  ansvarar  för katalog- och
informationstjänster respektive finansiella tjänster
och  betalservicetjänster  på  samtliga  valda
geografiska marknader. Affärsområde International
ansvarar för telekommunikationsverksamheten utanför
Norden.
Teliakoncernens nettoomsättning ökade under år 1998 med 12
%   efter  justering  för  avyttrad  verksamhet.
Försäljningsökningen  är  framför  allt  en följd av
volymtillväxt. Koncernens finansiella ställning stärktes
främst genom försäljning av aktie- och fastighetsinnehav.
Resultatutvecklingen och den finansiella ställningen för
Teliakoncernen framgår av tabell 1.
Tabell 1 Resultatutveckling och finansiell ställning för
Teliakoncernen
------------------------------------------------
|MSEK       |  1996 |  1997 |  1998|
------------------------------------------------
|Nettoomsättning  |     |     |    |
|         | 43 324 | 46 444 | 51 240|
------------------------------------------------
|Bruttomarginal  |     |     |    |
|(%)        |  29,8 |  28,4 |  31,5|
------------------------------------------------
|Rörelseresultat  |     |     |    |
|         | 4 796 | 4 844 | 7 596|
------------------------------------------------
|Resultat  efter |     |     |    |
|finansiella    | 3 622 | 4 031 | 6 798|
|poster      |     |     |    |
------------------------------------------------
|Nettomarginal (%) |     |     |    |
|         |  8,2 |  8,7 |  13,3|
------------------------------------------------
|Årets resultat  |     |     |    |
|         | 2 304 | 2 735 | 4 491|
------------------------------------------------
|Räntabilitet på |     |     |    |
|sysselsatt    |  12,6 |  11,9 |  18,0|
|kapital (%)    |     |     |    |
------------------------------------------------
|Räntabilitet på |     |     |    |
|eget   kapital |  11,0 |  12,4 |  18,3|
|efter full skatt |     |     |    |
|(%)        |     |     |    |
------------------------------------------------
|Balansomslutning |     |     |    |
|         | 61 136 | 64 202 | 66 336|
------------------------------------------------
|Sysselsatt    |     |     |    |
|kapital      | 42 248 | 44 652 | 42 544|
------------------------------------------------
|Soliditet (%)   |     |     |    |
|         |  34,9 |  35,6 |  39,5|
------------------------------------------------
Telenor AS

Telenors  mål  är  att vara det ledande tele-, IT- och
medieföretaget i Norge, sägs det i propositionen. Telenor
önskar att utveckla företaget vidare till en internationell
tele- och IT-koncern. Telenor är för närvarande det enda
företaget i Norge som tillhandahåller ett brett utbud av
produkter och tjänster inom telefoni och datakommunikation,
mobiltelefoni,  Internet,  IT  och  satellitkommunikation.
Internationellt har Telenor redan intagit en stark position
med en prisnivå som är bland de lägsta i Europa och med
kvalitet och tjänsteutbud av hög klass, påpekas det. Telenor är
delägare i tolv mobiltelefoniföretag i utlandet. Telenor är
bland de största inom satellitdistribuerad radiosändning och
har     åtta    helägda    dotterbolag     inom
satellitkommunikationsområdet. Dessutom har Telenor etablerat
utlandsverksamhet inom katalogområdet, Internet och marknader
för försäljning av nätkapacitet mellan operatörer.
Telenorkoncernen  består  av moderbolaget Telenor AS med
dotterbolag. Koncernen är organiserad med ett koncerncenter med
staber och stödfunktionerna Telenor Kapital og Finans och
Telenor  FoU.  Telenor  har  totalt  nio  affärsområden.
Affärsområdet Telenor Bedrift ansvarar för de största kunderna.
Affärsområdet   Telenor   Programvare   tillhandahåller
administrativa och ekonomiska stödsystem till banksektorn,
offentlig förvaltning och sjukvården. Affärsområdet Telenor IT-
service og Installasjon utför installationer, service och
liknande inom  telefoni,  data,  elektronik, säkerhet och
integrerade lösningar. Affärsområdet Telenor  International
utvecklar  verksamheter  på den internationella marknaden,
särskilt inom mobil- och satellitkommunikation samt fasta nät.
Affärsområdet Telenor Mobil är Norges ledande leverantör av
mobila tjänster. Affärsområdet Telenor Privat tillhandahåller
fasta   telefonitjänster   till   privatpersoner   och
småföretagsmarknaden. Affärsområdet Telenor Nett ansvarar för
utbyggnad och drift av det fasta nätet i Norge. Affärsområdet
Telenor Nextel är koncernens tyngdpunkt och kompetenscenter
inom Internet såväl i Norge som internationellt. Affärsområdet
Telenor Plus ansvarar för koncernens satsning på värdeökande
tjänster särskilt inom katalogverksamhet, TV-distribution och
elektronisk marknad.
Telenorkoncernens nettointäkter under år 1998 uppgick till ca
28 miljarder (norska) kronor, vilket innebär en ökning med 11 %
i förhållande till år 1997. Ökningen kommer i huvudsak från
nätbaserade tjänster inklusive satellit och mobiltelefoni.
Nettoomsättningen har mellan åren 1997 och 1998 ökat med ca 9 %
efter  justering  för  köpt  och  såld  verksamhet.
Resultatutvecklingen  och den finansiella ställningen  för
Telenorkoncernen framgår av tabell 2.
Tabell 2 Resultatutveckling och finansiell ställning för Telenor
----------------------------------------------------
MNOK          1996    1997    1998
----------------------------------------------------
Nettoomsättning
22 170   25 518   28 380
----------------------------------------------------
Rörelseresultat
2 613    2 081    2 456
----------------------------------------------------
Resultat efter
finansiella      2 354    1 915    2 507
poster
----------------------------------------------------
Årets resultat
1 910    1 200    1 286
----------------------------------------------------
Nettomarginal
(%)          10,6     7,5     8,8
----------------------------------------------------
Räntabilitet på
sysselsatt       10,6    10,6    11,6
kapital (%)
----------------------------------------------------
Räntabilitet på
eget  kapital    14,4     8,1     7,8
efter skatt (%)
----------------------------------------------------
Totalt kapital
29 580   33 628   39 780
----------------------------------------------------
Sysselsatt
kapital       20 393   42 764   29 343
----------------------------------------------------
Soliditet (%)
49,6    44,7    44,4
----------------------------------------------------
Propositionen

Regeringen begär riksdagens godkännande av det av regeringen undertecknade
avtalet mellan svenska och norska staten som ägare i respektive Telia AB och
Telenor AS om sammanslagning av de bägge företagen. Vidare begär regeringen
riksdagens bemyndigande att dels teckna ett aktieägaravtal om framtida
ägarsamarbete med norska staten i fråga om förvaltningen av det nya bolaget
i huvudsaklig överensstämmelse med det förslag till sådant avtal som utgör
bilaga till samgåendeavtalet, dels minska svenska statens ägande i det nya
bolaget i enlighet med vad som föreskrivs i aktieägaravtalet.
Mot  bakgrund  av utvecklingen i telekommunikationsbranschen  bedömer
regeringen att en sammanslagning av Telia och Telenor är en väsentlig
förutsättning för att de bägge företagen i framtiden skall kunna hävda sig i
den allt starkare konkurrenssituation som förutses i Europa. Regeringen har
vid sin värdering av de bägge bolagen kommit fram till att Telias värde
motsvarar 60 % av värdet för det bolag som uppstår genom en sammanslagning.
Det  nya  bolagets  inriktning  bör  vara  att  arbeta  inom
telekommunikationssektorn i vid mening utan begränsningar i fråga om
geografiskt arbetsområde eller i fråga om produktutbud. Sammanslagningen
innebär även att ett slagkraftigare företag inom IT-sektorn bildas med bas i
Sverige, vilket medför fördelar för leverantörsindustri och för näringsliv
och förvaltning som utnyttjar IT-industrins tjänster och produkter, anser
regeringen. Det nya bolaget medför också att den svenska kapitalmarknaden
tillförs ett bolag med en mycket spridd aktie, vilket vitaliserar den
marknaden ytterligare.
Samgåendeavtalet är för sin giltighet beroende bl.a. av den svenska
riksdagens respektive det norska stortingets godkännande samt av att EG-
kommis-sionen godkänner sammanslagningen. Vidare skall  tillstånd till
förvärvet ha lämnats enligt norsk förvärvslagstiftning. Samgåendeavtalet kan
sägas upp om nödvändiga parlamentariska beslut för sammanslagningen inte har
tagits före parlamentens sommaruppehåll. Avtalet kan också sägas upp av den
svenska  staten  om  ett  villkorslöst  godkännande  enligt  norsk
förvärvslagstiftning  inte erhållits  före  näringsutskottets  slutliga
behandling av propositionen. Avtalet kan vidare sägas upp om tillträde inte
har skett inom nio månader från dagen för undertecknandet. Avtalet styrs av
svensk lag, och eventuella tvister skall avgöras genom skiljeförfarande i
Köpenhamn och i enlighet med danska skiljedomsregler.
I aktieägaravtalet kommer parterna överens om att det nya bolaget skall
verka för att bibehålla och utveckla både Telias och Telenors verksamheter
på deras respektive hemmamarknader, fullgöra sina åtaganden vad gäller
samhällsomfattande tjänster samt erbjuda effektiv service. Parterna är ense
om att det nya bolaget skall ha det oberoende som behövs för att driften
skall ske på affärsmässiga grunder med målsättningen att öka värdet på
aktierna för samtliga aktieägare och på ett sätt som möjliggör för bolaget
att tillgodose sitt nuvarande och framtida kapitalbehov på internationella
kapitalmarknader. Parterna är också  eniga  om  att  aktierna  skall
börsintroduceras så snart det är praktiskt möjligt och senast under år 2000.
I detta syfte har de enats om en plan för hur börsintroduktionen skall ske.
Vidare har parterna kommit överens om att aktierna skall noteras på
Stockholms Fondbörs och Oslo börs samt på andra lämpliga internationella
börser. Börsintroduktionen skall genomföras i anslutning till ett offentligt
erbjudande. Parterna har kommit överens om att genomföra aktieförsäljningar
så att varken den svenska eller den norska staten skall äga mer än 33,4 % av
aktierna i bolaget (paritet). Strävan är att paritet skall ha uppnåtts inom
18  månader från börsintroduktionen. Det är de svenska  och  norska
regeringarnas avsikt att tillsammans behålla en majoritet av aktierna (51
%), och ett ömsesidigt samråd skall äga rum innan någon förändring sker av
denna policy. Innan paritet uppnåtts är parternas rätt att överlåta aktierna
begränsad.
Det är parternas avsikt att det nya bolaget, som skall ha en styrelse
vilken sammansatts med hänsyn till ledamöternas särskilda erfarenhet av
internationell affärsverksamhet och utifrån andra kommersiella och allmänna
hänsyn, skall ha det oberoende som är anpassat till bolagets affärsmässiga
utveckling på de konkurrensutsatta telekommunikationsmarknaderna. Styrelsen
skall bestå av åtta ledamöter, varav den svenska och den norska staten
vardera utser fyra ledamöter. Därutöver skall det finnas styrelsemedlemmar
utsedda av arbetstagarna och deras organisationer. Efter att paritet har
uppnåtts skall envar av parterna ha rätt att nominera styrelseledamöter i
förhållande till sitt aktieinnehav. Styrelsens ordförande skall utses av den
svenska staten fram till dess att paritet uppnåtts, dock längst under tre
år. Därefter skall ordföranden väljas för en period av två år och växelvis
nomineras av den norska staten och den svenska staten.
         Avtalet är bindande för parterna under 16 år.
Avtalet kan sägas upp om
        endera partens andel
understiger 25,5 % av aktierna. Vidare kan avtalet
sägas upp för det fall endera parten gör sig skyldig till
väsentligt
        avtalsbrott. Också aktieägaravtalet styrs av
svensk lag, och eventuella
        tvister skall avgöras
genom skiljeförfarande i Köpenhamn och i enlighet med
danska skiljedomsregler.
         En förutsättning för
att kunna medverka i industriell omstrukturering är
        som
regel att det företag som vill agera har en börsnoterad aktie, sägs
det
        i propositionen. Det är regeringens bedömning att
betydande synergivinster
        uppkommer genom
kostnadsminskningar, genom bättre utnyttjande av produkter
och tjänster samt genom större konkurrenskraft på de marknader där de
bägge
        företagen vart och ett har en svag position.
Sammanslagningen med Telenor
        och den möjlighet som
börsnoteringen innebär ger ytterligare utrymme för
investeringar  i  den svenska infrastrukturen och den
internationella
        infrastruktur som är en väsentlig bas
för svenska företags konkurrenskraft.
        Staten har låtit
utföra jämförande värderingar av Telia och Telenor. En
ingående  undersökningsprocess  (s.k.  due  diligence) har
genomförts.
        Slutsatsen av dessa analyser är att ett
förhållande mellan de två ländernas
        aktieinnehav i det
nya bolaget bör vara 60 % för den svenska staten och 40 %
för den norska staten. Regeringen gör, baserat på genomförda
analyser,
        bedömningen att värdet på statens aktier
blir större om transaktionen
        genomförs än om så inte
blir fallet. Avtalen är kommersiella och ger det nya
bolaget  möjlighet att verka  på  samma  affärsmässiga  villkor
som
        konkurrenterna.
         Eftersom
det är fråga om ett bolag som kommer att börsintroduceras är det
viktigt att staten har samma rörelsefrihet som övriga ägare i
börsföretag
        när det gäller att medverka i förändringar
som gagnar bolaget och därmed
        även ägaren.
Regeringen vill därför ha riksdagens medgivande att minska
statens ägarandel. Detta mandat skall dock inte omfatta möjlighet att
minska
        ägandet så att det sammantagna ägandet av den
svenska och norska staten
        understiger 51 %. Det nya
bolaget skall arbeta på rent affärsmässiga grunder
        och
skall ge en avkastning och en värdetillväxt för ägarna som ligger minst
i nivå med övriga större europeiska
telekommunikationsoperatörer. Det skall
        ankomma på
regeringen att fatta de beslut som erfordras för att genomföra
samman-slagningen. De kostnader som kommer att uppstå för staten
i samband
        med aktieförsäljningen skall belasta anslaget
Kostnader för omstrukturering
        av vissa statligt ägda
företag, m.m. (G 3) inom utgiftsområde 24 Näringsliv.
Sammanslagningen kräver godkännande av EG-kommissionen  enligt
rådets
        förordning (EEG) nr 4064/89 om kontroll av
företagskoncentrationer, erinras
        det om i
propositionen. Ett sådant godkännande kan eventuellt komma att
lämnas efter det att riksdagen fattat beslut i detta ärende. Ett
godkännande
        kan förenas med villkor som medför att det
nya bolagets struktur i vissa
        avseenden kan behöva
ändras. Det skall i första hand ankomma på det nya
bolagets styrelse och ledning att fatta beslut i dessa frågor.

       Motionerna

        En
privatisering av Telia har under lång tid varit ett krav från
Moderata
        samlingspartiet, påpekas det i  motion
1998/99:N14 (m). Motionärerna
        välkomnar därför
regeringens initiativ att i samband med fusionen med
Telenor påbörja en privatisering av Telia. En fusion mellan Telia
och
        Telenor har förutsättningar att skapa ett av
Europas större och mer
        betydelsefulla
telekommunikationsföretag, anser motionärerna. När det gäller
avtalet om ett samgående mellan Telia och Telenor har de
därför inga
        synpunkter  annat  än  att  regeringen
inte visat på rimligheten i
        prissättningen av de
båda bolagen och den inbördes relationen. En sådan
redovisning skall visa på respektive bolags uppskattade marknadsvärde
och
        respektive bolags inbördes styrkor och svagheter.
Även en bedömning av den
        tänkta "politiska
rabatten" bör redovisas. Vid en enkel s.k. P/E-värdering
av bolagen kan relationerna i ägarandelar förefalla rimliga
medan en
        värdering  efter  omsättning eller
substans ger ett inte oväsentligt
        annorlunda
resultat med en större svensk ägarandel, anför motionärerna.
Motionärerna avvisar helt det föreliggande förslaget till
aktieägaravtal
        och anser att en omförhandling är
nödvändig för att riksdagen skall kunna
        godta
propositionen. Det framförs kritik i motionen i följande  tre
avseenden: För det första andas avtalet ambitioner till
politisk styrning av
        bolagets verksamhet, vilket är
oacceptabelt i en mycket hård internationell
telekonkurrens; endast strikt kommersiellt beslutsfattande kan
accepteras.
        För det andra låser aktieägaravtalet fast
ett statligt majoritetsägande
        under minst 16 år
framöver, såvida inte bägge länderna blir eniga om något
annat. Det sänker priset på aktierna med mellan 10 och 30 % av priset
och
        medför förluster på tiotals miljarder kronor.
Dessa drabbar främst de
        svenska skattebetalarna som
har en större ägarandel än de norska, vilket är
        helt
oacceptabelt. Det skadar  också  bolaget genom att det minskar
möjligheterna  till fortsatta strukturaffärer.  För  det
tredje  bör
        teleservice, s.k. universal services som
alla har rätt att ha tillgång till,
        upphandlas  om
den  inte  kan  uppnås  på  kommersiella  villkor.
Sammanfattningsvis ger avtalet intryck av starka ambitioner till
politisk
        styrning av det nya företagets verksamhet,
menar motionärerna och framhåller
        att endast strikt
kommersiellt beslutsfattande är acceptabelt.
         Den
politiska styrning som det nya företaget får genom aktieägaravtalet kan
komma att tvinga fram en rabatt på aktierna som skulle
kunna sänka priset
        med  75  miljarder  kronor,
anför motionärerna vidare. De anser att
aktieägaravtalet i stället skall stadga att statsägande inom bolaget
inom
        överskådlig tid skall gå under 50 % för att senare
helt upphöra från svensk
        sida.  Vidare  bör  avtalet
innehålla  krav på strikt  kommersiellt
beslutsfattande utan politisk inblandning, anförs det. Om riksdagen
inte
        vill begära en omförhandling av aktieägaravtalet,
förordar motionärerna att
        propositionen skall avslås i
dess helhet.
         Riksdagen bör avslå regeringens
förslag om fortsatt statligt majoritets-
        ägande under 16
år och det s.k. dubbla vetot, anförs det i motion 1998/99:
N15 (kd). I händelse av avslag på detta yrkande bör hela
propositionen
        avslås och riksdagen bör hos regeringen
begära förslag om en ägarspridning
        av aktier i Telia,
anser motionärerna. De menar att det som sägs i
propositionen om att staten skall utöva ett professionellt och
affärsmässigt
        ägande av det nya bolaget och att
avkastningen skall ligga på samma nivå som
        gäller  för
övriga  konkurrensutsatta  teleoperatörer  är  en  viktig
förutsättning.  Hur  det  skall bli reellt möjligt med ett
statligt
        majoritetsägande i 16 år har motionärerna dock
svårt att inse. En sådan
        politisk blockering sägs
inte höra hemma i den rådande snabbt föränderliga
telekomvärlden.  Motionärerna  menar  att  ett  långsiktigt
statligt
        majoritetsägande - som i praktiken innebär
att två länders regeringar har
        vetorätt mot mer
omfattande ägarförändringar - kommer att förhindra framtida
strukturaffärer. Detta är en oacceptabel del av avtalet, som
innebär att
        handlingsutrymmet för kommande regeringar
beskärs och att parlamentet i vårt
        grannland i praktiken
ges vetorätt, anför motionärerna.
         Ett skäl att
rikta kritik mot de svenska och norska regeringarnas
preliminära överenskommelse är att underlaget för aktiefördelningen
saknas i
        propositionen, anförs det vidare i
motionen. Om t.ex. resultatet efter
        finansiella
poster skulle fungera som ett underlag för den procentuella
värderingen av företagen skulle ägarfördelningen bli ungefär
75/25 %, i
        stället  för  propositionens
60/40-procentsfördelning,  sägs det. Har
näringsminister Björn Rosengren varit tvungen att pruta ned värdet på
Telia
        för att över huvud taget få en affär till
stånd, undrar motionärerna.
        Goldman Sachs, den
utländska expertis som regeringen anlitat för en
bedömning av det rimliga i fördelningen 60/40, bygger sin värdering
på
        underlag från Telia och en bedömning av företaget
McKinsey & Co angående
        affärens synergieffekter,
konstaterar motionärerna. Detta gör det svårt för
oppositionen att bilda sig någon uppfattning om huruvida fördelningen
kan
        anses vara försvarbar ur skattebetalarnas, statens
och företagens synvinkel,
        sägs det. Enligt bedömare hos
investmentbanker förväntas det nya bolaget få
        ett
marknadsvärde på 300 miljarder kronor, vilket innebär att 1 % i
skillnad
        i värderingsfördelning betyder 3 miljarder
kronor, påpekar motionärerna. De
        förutsätter att
regeringen under riksdagens beredning kan presentera ett
underlag som visar bakgrunden till fördelningen av ägandet. Om detta
skulle
        visa att överenskommelsen inte vilar på en
stabil grund är det, enligt
        motionärerna, skäl att
avvisa regeringens förslag.
         Frågan om i vilket
land de två viktiga tillväxtverksamheterna mobiltelefoni
och Internet kommer att baseras har flitigt diskuterats efter det
att
        uppgörelsen blev känd, konstaterar motionärerna
vidare. De anser att en
        lokalisering av dessa
affärsområden till Norge förmodligen kommer att få
synliga effekter i form av sysselsättningsminskningar för redan
befintliga
        verksamheter i Sverige samt att nya
sysselsättningstillfällen kommer att
        förläggas i Norge
i stället för i Sverige. Det nära samarbetet mellan Telia
och telekomföretaget Ericsson utgör en viktig förklaring till
Sveriges
        framstående position inom både fast och mobil
telefoni, erinrar motionärerna
        om. På liknande sätt
finns det för närvarande ett antal små företag som på
olika  sätt är beroende av Telia som samarbetspartner och kund.
Om
        beslutsfattandet flyttas till Norge kommer inte
bara det geografiska
        avståndet att öka utan även
avståndet till dem som fattar de strategiska
        besluten,
säger motionärerna. De befarar att resultatet kan bli att det
norska näringslivet gynnas på bekostnad av det svenska. Sverige
och Telia
        bör därför med kraft verka för att de
strategiska verksamheterna förläggs
        till Sverige, anför
motionärerna.
         Centerpartiet har inget i sak att
invända mot samgåendet mellan Telia och
        Telenor, men
partiet är dock tveksamt till att staterna skall förbinda sig
att ha aktieinnehav under 16 år, sägs det i motion 1998/99:N17 (c).
Eftersom
        en förändring sannolikt kräver omförhandling av
avtalet avvisar motionärerna
        dock inte det föreliggande
förslaget.
         Centerpartiet har tidigare föreslagit
att det skall tas initiativ till en
        s.k. digital
allemansrätt, i vilken en väsentlig del är att alla hushåll och
företag snabbt ges access till en bredbandskommunikation via ett
fibernät,
        erinras det om. Medel som frigörs vid en
försäljning av delar av statens
        aktieinnehav i det nya
bolaget som skall bildas av de sammanslagna Telia och
Telenor bör avsättas såsom ägarkapital i ett helägt statligt bolag,
syftande
        till att finansiera eller delfinansiera den
digitala infrastrukturen, anför
        motionärerna och
hänvisar till ett likartat krav i Centerpartiets motion
1998/99:Fi16 med anledning av 1999 års ekonomiska vårproposition
(prop.
        1998/99:100). Avkastningskravet på det insatta
kapitalet bör inledningsvis
        vara mycket lågt satt, och
även framgent bör detta krav vara modest, då ett
        av
syftena  med  en  statligt  finansierad  utbyggnad  är  att
anslutningsavgifterna skall kunna vara låga och likvärdiga
i hela landet,
        anför motionärerna och föreslår ett
tillkännagivande i saken.
         Sammanfattningsvis anser
Centerpartiet att det finns starka skäl som talar
        för
att Sverige skall investera i ett nytt accessnät byggt på
fiberteknik
        till alla hushåll och företag, sägs det.
Hur investeringen sker är mindre
        intressant, men nu
är av intresse hur frågan om det framtida ägandet av
detta accessnät kan påverka affären mellan svenska och norska staten
om
        sammanslagning av Telia och Telenor, anför
motionärerna. De anser att
        ägarfrågan för fibernätet
bör prövas utifrån flera olika aspekter och att
        det är
för tidigt att uttala sig om den ena eller andra konstruktionen. Av
denna anledning anser motionärerna att riksdagen nu bör
uttala att den ser
        sig oförhindrad att besluta om
framtida investering i och framtida ägande av
        ett nytt
parallellt eller kompletterande accessnät byggt på ett nationellt
fibernät. Om detta inte vinner riksdagens bifall yrkar
motionärerna avslag
        på propositionen och återförvisning
av ärendet till omförhandling av avtalen
        med beaktande
av det anförda. I övrigt förutsätter motionärerna att
sammanslagningen inte skall försämra tillgänglighet och service eller
utbud
        av nya tjänster på små orter och i glesbygd.
Bildandet av ett nytt
        internationellt  telekombolag
får  inte gå ut över regionalpolitiska
        ambitioner
utan skall tvärtom bidra till att fler kan nyttiggöra sig goda
teleförbindelser, anser motionärerna. De påpekar att detta
visserligen inte
        primärt regleras av avtal utan av
lagstiftning men anser att det är av vikt
        att riksdagen
ändå gör ett uttalande i saken.
         I motion
1998/99:N16 (fp) yrkas avslag på propositionen. I stället föreslås
regeringen få bemyndigande att privatisera Telia i dess helhet
och anmodas
        att genomföra en omförhandling av
samgående- och aktieägaravtalen efter en
        opartisk
värdering. Motionärernas främsta invändning mot regeringens förslag
är av ideologisk, principiell natur; staten skall inte äga
företag annat än
        i undantagsfall. Staten skall inte ha
den dubbla rollen att både bestämma om
        spelreglerna och
agera på marknaden. Ett fortsatt statligt majoritetsägande
är inte motiverat i detta fall, anser motionärerna. Staten har att dra
upp
        riktlinjerna och ramarna för vad som är
acceptabelt genom lagar och
        förordningar och
samtidigt motverka monopol.
         Det avgörande felet
i regeringens avtalsförslag är att det statliga
majoritetsägandet förutsätts kvarstå under 16 år, vilket är en mycket
lång
        tid på ett så dynamiskt område som marknaden
för teletjänster, anför
        motionärerna. De säger att
det är möjligt att det är en bra affär att Telia
        går
samman med Telenor, men de anser att detta är en fråga som borde
ha
        avgjorts på affärsmässiga och inte på politiska
grunder. En börsintroduktion
        och avveckling av det
statliga majoritetsägandet bör föregå eventuella
strukturaffärer, anför motionärerna. De anser vidare att det inte är
möjligt
        att i grunden värdera affären och att det är
rimligt att en affär av denna
        omfattning inte avgörs
utan att alla  tänkbara alternativ övervägts.
Motionärerna inser att det finns begränsningar för hur öppet en sådan
analys
        kan göras och hur öppet olika överväganden kan
redovisas, men de framhåller
        att varken propositionen
eller dess underlag ger några indikationer på att
regeringen övervägt olika alternativ. Riksdagen bör som
"ägare" inte
        acceptera det sätt på vilket
"styrelsen", dvs. regeringen, handlagt denna
fråga, anför motionärerna.
         Även om det vore så
att ett samgående mellan Telia och Telenor för
närvarande är det bästa för Telia, kan den värdering som legat till
grund
        för ägarfördelningen mellan den svenska och
norska staten diskuteras, anser
        motionärerna. De
hänvisar till att det finns indikationer på, t.ex. i form
av omsättningsmått, att en värdering på ungefär 65/35 % vore
motiverad i
        stället för den 60/40-fördelning som
regeringen accepterat. En sådan
        felvärdering innebär
att svenska staten förlorar i storleksordningen 10
miljarder kronor, säger motionärerna. De anser att detta visar på
problemet
        med ett samgående innan de två företagen
börsnoterats och att en värdering
        hade underlättats om
det hade funnits börsvärden att basera den på. Den av
regeringen valda modellen innebär en omvänd tågordning, där det,
enligt
        motionärerna, är oundvikligt att ovidkommande
politiska hänsyn kommer in i
        bilden. En opartisk
värdering är därför ett rimligt krav innan riksdagen kan
ta ställning i frågan, anför motionärerna. De hävdar att ett
ytterligare
        område där politiska hänsyn tagits är
diskussionen om förläggningen av olika
        delar av
verksamheten  eller  dess  ledning,  bl.a. förläggningen av
mobiltelefoni och Internetverksamhet. Frågan har inte kunnat
lösas i förväg
        utan  fått  överlåtas  till  den
nya  företagsledningen, konstaterar
        motionärerna.
         Den största affären i Norden på flera år kräver
grundlig analys, anför
        motionärerna avslutningsvis. De
framhåller att de som riksdagsledamöter dock
        endast haft
sedvanlig motionstid, dvs. 15 dagar, för ett ställningstagande i
frågan. Vidare konstateras att utskottets ledamöter inte förrän
efter halva
        motionstiden fått ta del av det
hemligstämplade underlag som innehåller
        analysen av
de viktigaste frågorna i affären och att riksdagen som helhet
inte kommer att få ta del av detta underlag. Slutenheten i
affären kan
        kontrasteras mot  den  öppenhet  och
den livliga debatt som präglat
        strukturförändringar
under senare tid bland svenska börsnoterade företag,
anför motionärerna.

       Vissa kompletterande
uppgifter

        Upplysningar och
synpunkter i ärendet

        Utskottet har vid
beredningen av ärendet på begäran fått tillgång till den
aktuella akten, som är hemligstämplad, hos Näringsdepartementet.
         Vidare har upplysningar och synpunkter i ärendet
lämnats av företrädare för
        Näringsdepartementet, Telia,
Telenor och Goldman Sachs.

        Värdering

        Utskottets ställningstagande till
ägarrelationen 60/40 % för Telia/Telenor
        baseras på det
hemligstämplade underlagsmaterial som utskottet fått ta del
av  och  på  de  kompletterande  upplysningar  som  lämnats.
Enligt
        Näringsdepartementet är relationen 60/40 %
kompromissresultatet av den förda
        förhandlingen. I det
hemligstämplade underlagsmaterialet ingår en s.k.
fairness opinion från Goldman Sachs, som den svenska regeringen anlitat
vid
        bedömningen av affären. En fairness opinion betyder
att Goldman Sachs, efter
        en genomgång och analys av
affären, funnit den vara rimlig ur finansiell
        synvinkel
för uppdragsgivaren, den svenska regeringen.
De övriga parterna har anlitat andra bedömare. Telia har anlitat J
P
        Morgan, den norska regeringen Merrill Lynch och
Telenor Hongkong Shanghai
        Bank Corporation (HSBC).
Telia har bekräftat att J P Morgan utfärdat en
fairness opinion, men lämnar inte ut den med hänvisning till att det rör
sig
        om internt arbetsmaterial. Motsvarande gäller
beträffande Telenor. Utskottet
        har dock fått tillgång
till den fairness opinion som Merrill Lynch lämnat
till den norska regeringen.

16-årsregeln

        Enligt
Näringsdepartementets syn på aktieägaravtalet kan 16-årsregeln ändras
om parterna är överens om det. Detta bör, enligt
departementet, ses i ljuset
        av det som står i avtalets
avsnitt 1.1 a om affärsmässighet och oberoende.
        Därtill
kommer att endera parten alltid har möjlighet att bringa avtalet
till upphörande genom att sälja aktier. Enligt
aktieägaravtalets avsnitt 7.2
        om uppsägning kan
avtalet sålunda sägas upp om endera partens andel
understiger 25,5 % av aktierna.

Godkännanden av affären

Sammanslagningen kräver som nämnts - förutom godkännande av den
svenska riksdagen - också
        godkännande av det norska
stortinget och av EG-kommissionen. Sverige och
        Norge
anmälde fusionen till EG-kommissionen i slutet av april 1999.
Stortinget planerar att fatta beslut i frågan i början av
juni 1999.
         Sammanslagningen  måste
vidare  vara  förenlig  med  den  norska
förvärvslagstiftningen. Det norska Närings- och handelsdepartementet
har
        nyligen fattat beslut om att så är fallet.

        Finansiering av digital infrastruktur

        I motion 1998/99:N17 (c) föreslås, som
nämnts, att medel från en försäljning
        av statens aktier
i det nya bolaget skall användas för utbyggnad av den
digitala  infrastrukturen. Motionsyrkanden om en sådan utbyggnad
har
        behandlats av trafikutskottet senast under våren
1999 (bet. 1998/99:TU4 s.
        17). Trafik-utskottet
redovisade att statens ansvar för infrastrukturen på
IT-området omfattar det grundläggande telenätet. Genom telelagen
(1993:597)
        fastställs såsom ett övergripande mål att
enskilda och myndigheter skall få
        tillgång  till
effektiva  telekommunikationer  till  lägsta  möjliga
samhällsekonomiska kostnader. I lagen regleras att var och en skall
ha
        möjlighet att från sin stadigvarande bostad eller
fasta verksamhetsställe
        utnyttja telefonitjänst till
ett rimligt pris inom ett allmänt tillgängligt
        telenät.
Med  teletjänst avses  överföring  av  tal,  telefax  samt
datakommunikation via låghastighetsmodem.
Trafikutskottet hänvisade vidare till att regeringen sommaren
1998 har
        tillsatt en särskild utredare,
landstingsdirektör Jan Grönlund, med uppdrag
        att
undersöka  tillgången  till  avancerad  informations-  och
kommunikationsteknisk infrastruktur ur ett regionalt och
socialt perspektiv
        (dir. 1998:61) - den s.k.
IT-infrastrukturutredningen. Utredaren skall
        kartlägga
den befintliga infrastrukturen och bl.a. särskilt undersöka
kommunernas pågående infrastrukturutbyggnad. Med
kartläggningen som grund
        skall en analys göras av de
tekniska utvecklingstendenserna och de behov som
        därvid
kan väntas uppstå. Utredaren skall presentera förslag till hur staten
i samverkan med näringsliv och teleoperatörer kan medverka
till att en god
        regional  och  social  täckning
av  avancerad  informations-  och
kommunikationsteknisk infrastruk-tur kan uppnås. Uppdraget skall
redovisas
        senast den 11 juni 1999.
Trafikutskottet anförde att det är mycket viktigt att en
avancerad
        informations- och kommunikationsteknisk
digital infrastruktur snabbt byggs
        ut i landet med
god regional och social täckning och att pågående
utrednings-  och  beredningsarbete  därför  är  av  stor
betydelse.
        Trafikutskottet ansåg att något initiativ
från riksdagens sida inte då var
        erforderligt och
avstyrkte de aktuella motionerna. I reservationer (m, kd,
fp; v; c) redovisades respektive partiers ståndpunkter i frågan.
Riksdagen
        följde trafikutskottet.
Trafikutskottet har vidare nyligen i sitt yttrande 1998/99:TU1y
till
        finansutskottet över vårpropositionen (prop.
1998/99:100) behandlat ett
        motionsyrkande (c) om att
staten bör ta ansvar för utbyggnaden av ett
finmaskigt optiskt fibernät. Trafikutskottet hänvisar till det
nyssnämnda
        betänkandet och till utredningen.
Trafikutskottet noterar att regeringen i
vårpropositionen (utg.omr. 22) framhåller betydelsen  av  en
utbyggd,
        avancerad infrastruktur liksom en höjning av
IT-kompetensen så att den nya
        tekniken blir mer
tillgänglig för alla i hela landet. I en avvikande mening
(c) till yttrandet anförs att staten bör ansvara för att det byggs
ett
        finmaskigt optiskt fibernät, genom vilket alla
hushåll och företag i landet
        ansluts till knutpunkter
och att mycket talar för att den finmaskiga
infrastrukturen bör hanteras av ett statligt verk eller bolag. Redan
i
        budgetpropositionen för år 2000 bör regeringen
presentera ett förslag om den
        institutionella lösningen
och den praktiska finansieringen av ett finmaskigt
fibernät, sägs det i den avvikande meningen.
Näringsminister Björn Rosengren besvarade våren 1999 en
interpellation
        (1998/99:140) av Lena Ek (c) om
bredband till hushåll och företag.
        Näringsministern
delade åsikten att det är angeläget att företag och
enskilda i hela landet får likvärdig tillgång till modern
IT-infrastruktur
        och hänvisade till den nämnda
utredningen.

       Utskottets
ställningstagande

        Inledning

        Utskottet behandlar först frågan om finansiering
av digital infrastruktur.
        Därefter tas aktieägaravtalet
upp och sist samgåendeavtalet och det statliga
ägandet.

        Finansiering av digital
infrastruktur m.m.

        Näringsutskottet
anser i likhet med trafikutskottet att det är mycket
viktigt att den digitala infrastrukturen snabbt byggs ut i landet. I
flera
        propositioner och betänkanden under senare år
har regering och riksdag
        slagit fast vikten av
allas  tillgång till informationstekniken och
informationstjänster, t.ex. i 1998 års ekonomiska vårproposition
(prop.
        1997/98:150). I ett särskilt avsnitt (1.5.2) i
finansplanen om delaktighet i
        informationssamhället
anfördes bl.a. att det i den nya informationstekniken
finns både tillväxtpotential för samhället som helhet och utsikter att
nå
        ökad effektivitet, bekvämare vardag och bättre liv.
Hela Sveriges befolkning
        måste därför bli delaktig i
informationssamhället, sades det.
         Tillgången
till den nya informationstekniken utvecklas emellertid långsamt,
vilket leder till att företag i utflyttningsregionerna  får
minskad
        konkurrenskraft på grund av låg
tillgänglighet, många tekniska avbrott och
        höga
kostnader vid användning av IT-tekniken. Glesbygdsverket påtalade
nyligen dessa problem och visade exempel på att en del av de
nya s.k. call-
        centerföretagen, som har stor betydelse
för glesbygden, håller på att flytta
        sin verksamhet
därifrån, eftersom de inte kan garanteras den erforderliga
säkerheten i data- och telekommunikationerna.
Även för den enskilde är den nya tekniken ovärderlig för
kompetenshöjning
        och kommunikation. Tillgång till snabb
information betyder mycket för att
        utveckla
innovationskraften i utsatta regioner. Att påskynda utbyggnaden av
hög kapacitet inom informationstekniken i glesbygden innebär att
ge cirka en
        miljon människor en möjlighet att följa med
i utvecklingen på detta område.
         Det nya bolaget
kommer att vara konkurrensutsatt och skall uppfylla de krav
som ställs i lagstiftning och koncessionsvillkor rörande
verksamheten på
        telekommunikationsmarknaden.  Bolaget
kan  därmed  inte  subventionera
        verksamhet.
Marknaden kommer sannolikt att utvecklas starkt de närmaste
åren. Därtill kommer att investeringskostnaderna för
informationsteknisk
        infrastruktur kan förväntas sjunka,
vilket gör att investeringarna även i
        glesbygd kan
väntas öka. Utskottet vill dessutom påpeka att staten och
statligt ägda företag gör betydande investeringar i nät av olika
slag; som
        exempel kan nämnas Banverket, Svenska Kraftnät
och Teracom AB.
         Enligt utskottets bedömning kommer
det att krävas ytterligare insatser för
        att företag och
individer i glesbygden skall kunna delta i den fortsatta
utvecklingen på området. Utskottet vill därför med skärpa understryka
vikten
        av att investeringar påskyndas och att detta
sker i alla delar av landet.
        Lika viktigt är att
kostnaden för att nyttja den aktuella tekniken blir
någorlunda lika, oavsett var i landet man befinner sig. Staten måste
ta
        ansvar för denna utveckling, och en
ansvarsfördelning bör komma till stånd
        mellan staten och
kommunerna.
         IT-infrastrukturutredningen kommer,
som nämnts, att lämna sina förslag inom
        kort. Utskottet
utgår ifrån att regeringen därefter återkommer till
riksdagen med ställningstagande till utredningens förslag. Med
hänvisning
        härtill anser utskottet att det inte nu är
befogat med någon åtgärd av
        riksdagen i den här
aktuella frågan. Motion 1998/99:N17 (c) avstyrks därmed
i berörda delar.

        Aktieägaravtalet

        Utskottet ser sammanslagningen av
Telia och Telenor som en väsentlig
        förutsättning
för att företagen i framtiden skall kunna hävda sig i den allt
hårdare konkurrenssituation som förutses i Europa. Genom
sammanslagningen
        bildas en stark, nordisk
telekoncern som får  en  storlek  och  en
konkurrenskraft som främjar kostnadseffektivitet och innovation. Detta
kan
        beräknas medföra affärsmässiga fördelar, ökad
konkurrenskraft och större
        värden för ägarna. En stor
aktör kan också bedömas ha större möjligheter att
utnyttja expansionspotentialen på den internationella marknaden.
         En förutsättning för att kunna medverka i
industriell omstrukturering är
        som regel att det
företag som vill agera har en börsnoterad aktie. Genom att
utnyttja den kan företag förvärvas och ytterligare fusioner
genomföras.
        Detta ökar ytterligare företagets
konkurrenskraft och därmed värdet på
        aktieinnehavet.
Regeringen har, som nämnts, gjort bedömningen att betydande
synergivinster uppkommer genom kostnadsminskningar, genom bättre
utnyttjande
        av produkter och tjänster samt genom större
konkurrenskraft på de marknader
        där de bägge företagen
vart och ett har en svag position.
         Utskottet har
efter det genomförda beredningsarbetet kommit fram till
slutsatsen att svenska staten som ägare kommer i ett mer fördelaktigt
läge
        vid en sammanslagning  av  Telia och Telenor
och en därpå följande
        börsintroduktion än om Telia
skulle kvarstå som självständig aktör - i hel-
eller delstatlig ägo. Det är viktigt att framhålla att de båda
statliga
        ägarna skall utöva ett professionellt och
affärsmässigt ägande av det nya
        bolaget. Kravet på
kapitalavkastning skall sålunda ligga på samma nivå som
för liknande europeiska telekombolag.
         Goldman
Sachs, som den svenska regeringen anlitat vid bedömningen av
affären, har som tidigare nämnts utfärdat en fairness
opinion, vilken
        utskottet tagit del av. Denna fairness
opinion innebär att Goldman Sachs,
        efter en genomgång
och analys av affären, funnit den vara rimlig ur
finansiell synvinkel för uppdragsgivaren, den svenska regeringen. Likaså
har
        Merrill Lynch, som den norska regeringen
anlitat, utfärdat en fairness
        opinion, vilken utskottet
på begäran fått ta del av. Även J P Morgan och
        HSBC
har för Telias respektive Telenors räkning utfärdat var sin fairness
opinion. Sammantaget  konstaterar  utskottet att
rimligheten i den i
        propositionen  föreslagna
60/40-procentsfördelningen  fått  stöd  av
professionell expertis.
         Aktieägaravtalet har,
enligt utskottets mening, fått en bra balans mellan
långsiktighet och flexibilitet. Parternas inställning att det är
ett
        långsiktigt projekt kommer bl.a. till uttryck i
att den samlade statliga
        ägarandelen inte skall
understiga 51 % och att avtalet skall gälla i 16 år.
Beträffande det sistnämnda vill utskottet påpeka att det dock inte
innebär
        en absolut låsning, utan att det skall ses som
ett uttryck för en långsiktig
        intention från de båda
regeringarnas sida. 16-årsregeln kan, som tidigare
nämnts, ändras om parterna är överens om det. Skulle någondera parten
sälja
        aktier så att andelen skulle understiga 25,5 %
kan avtalet också sägas upp
        av den andra parten.
         De farhågor som framförs i bl.a. motionerna
1998/99:N14 (m), 1998/99: N15
        (kd) och 1998/99:N16 (fp)
för att 16-årsregeln och det s.k. dubbla vetot
kommer att innebära en låsning av det nya bolagets verksamhet och
att
        aktierna skulle drabbas av en politisk rabatt
anser utskottet alltså
        överdrivna. Det nya bolaget
skall drivas affärsmässigt och ägandet skall
        utövas
professionellt.
         Med det anförda tillstyrker
utskottet propositionen i berörd del och
        avstyrker
de nyssnämnda motionerna, liksom motion 1998/99:N17 (c), i
motsvarande delar.

Samgåendeavtalet och det statliga ägandet

Utskottet ställer sig, som redovisats, bakom regeringens förslag
om en
        sammanslagning av Telia och Telenor. Riksdagen bör
alltså godkänna det av
        regeringen undertecknade
avtalet mellan svenska och norska staten som ägare
        i
respektive Telia och Telenor om sammanslagning av de bägge
företagen.
        Vidare anser utskottet att regeringen bör
ges bemyndigande att minska
        statens ägande i det nya
bolaget i enlighet med vad som föreskrivs i aktie-
ägaravtalet.
         Med det anförda tillstyrker
utskottet propositionen i de båda berörda
        delarna
och  avstyrker  de här aktuella motionerna 1998/99:N14 (m),
1998/99:N15 (kd), 1998/99:N17 (c) och 1998/99:N16 (fp) i
motsvarande delar.

Hemställan

Utskottet hemställer
1. beträffande finansiering av digital infrastruktur
m.m.
att riksdagen avslår motion
1998/99:N17 yrkandena 1, 2 och 4,
res. 1 (m, kd,
fp) - motiv.
res. 2 (c)
2. beträffande aktieägaravtalet
att riksdagen med bifall till proposition 1998/99:99 i denna
del och med avslag på
          motionerna 1998/99:N14
yrkande 2, 1998/99:N15 yrkande 1, 1998/99:N16
yrkande 1 och 1998/99:N17 yrkande 3 i denna del bemyndigar
regeringen
    att teckna ett aktieägaravtal om framtida
ägarsamarbete med norska
          staten i fråga om
förvaltningen av det nya bolaget i huvudsaklig
överensstämmelse med det förslag till sådant avtal som utgör bilaga
till
 samgåendeavtalet och som framgår av propositionen,
res. 3 (m, kd)
res. 4 (c) -
villk. res. 2
res. 5 (fp)
3.beträffande samgåendeavtalet och det statliga ägandet
att
riksdagen med bifall till proposition 1998/99:99 i denna del och med
avslag på
          motionerna 1998/99:N14 yrkandena 1, 3
och 4, 1998/99:N15 yrkande 2,
          1998/99:N16 yrkande 2
och 1998/99:N17 yrkande 3 i denna del
  dels godkänner det av
regeringen undertecknade avtalet mellan svenska
          och
norska staten som ägare i respektive
Telia AB och Telenor AS om
          sammanslagning av de
bägge företagen,
           dels bemyndigar regeringen
att minska svenska statens ägande i det nya
          bolaget
i enlighet med vad som föreskrivs i aktieägaravtalet.
res. 6 (m, kd) - villk. res. 3
res. 7 (c) - villk. res. 2
res. 8 (fp) - villk.
res. 5

Stockholm den 27 maj 1999

        På näringsutskottets vägnar

       Per Westerberg


I beslutet har deltagit: Per Westerberg (m), Barbro Andersson Öhrn
(s),
        Reynoldh Furustrand (s), Lennart Beijer (v),
Göran Hägglund (kd), Karin
        Falkmer (m), Sylvia
Lindgren (s), Ola Karlsson (m), Nils-Göran Holmqvist
(s), Marie Granlund (s), Gunilla Wahlén (v), Inger Strömbom (kd),
Ola
        Sundell (m), Ingegerd Saarinen (mp), Åke Sandström
(c), Eva Flyborg (fp) och
        Karl Gustav Abramsson (s).

Reservationer

1. Finansiering av digital infrastruktur m.m. (mom. 1,
motiveringen)

Per Westerberg (m), Göran Hägglund (kd), Karin Falkmer (m), Ola Karlsson
(m), Inger Strömbom (kd), Ola Sundell (m) och Eva Flyborg (fp) anser att
utskottets ställningstagande  i  avsnittet om finansiering av digital
infrastruktur m.m. bort ha följande lydelse:
Utskottets ståndpunkt i fråga om utbyggnad av digital infrastruktur
överensstämmer med den som intogs i en reservation (m, kd, fp) till
betänkande 1998/99:TU4 (s. 56). Där sades att staten bör ha som huvuduppgift
att garantera informationsteknikens infrastruktur  och  se  till  att
möjligheter till snabb kommunikation finns i hela landet. Det innebär att
bredbandsuppkopp-ling skall vara möjlig för företag och hushåll i hela
Sverige till en rimlig kostnad. Infrastrukturutbyggnaden bör i första hand
ske på marknadens villkor. Staten har ett särskilt ansvar att driva
utvecklingen snabbare på tre områden, nämligen i fråga om skolan, vården och
glesbygden.
Aktörerna på marknaden bör kunna bygga huvuddelen av näten på kommersiella
grunder. Staten har därmed endast ett ansvar i de fall där ingen utbyggnad
annars skulle komma till stånd. Staten bör dock varken bygga, äga eller
driva bredbandsnäten utan i stället handla upp bredbandskommunikation av
privata aktörer. Tekniken för att ge alla landets skolor, hushåll och
företag tillgång till bredbandskommunikation kan komma att variera. Befolk-
ningsunderlag och avstånd kommer att styra vilka tekniska lösningar - radio,
satellit, optokabel, elnät eller mobiltelefoninät - som väljs.
Utskottet vill dessutom påpeka att staten och statligt ägda företag gör
betydande investeringar i nät av olika slag; som exempel kan nämnas
Banverket, Svenska Kraftnät och Teracom AB.
Med det anförda avstyrks motion 1998/99:N17 (c) i berörda delar.

2. Finansiering av digital infrastruktur m.m. (mom. 1)

Åke Sandström (c) anser

dels att utskottets ställningstagande i avsnittet om finansiering av digital
infrastruktur m.m. bort ha följande lydelse:
Utskottet anser, i likhet med vad som anförs i motion 1998/99:N17 (c), att
det finns starka skäl som talar för att Sverige skall investera i ett nytt
accessnät byggt på fiberteknik till alla hushåll och  företag.  Hur
investeringen sker är i detta sammanhang mindre intressant. Av intresse är
hur frågan om det framtida ägandet av ett sådant accessnät kan påverka
affären mellan svenska och norska staten om sammanslagning av Telia och
Telenor. Utskottet anser att ägarfrågan för fibernätet bör prövas utifrån
flera olika aspekter varav några har berörts i den nämnda motionen. Det är
dock för tidigt att klart uttala sig om den ena eller andra konstruktionen.
Av denna anledning anser utskottet att riksdagen nu bör uttala att man ser
sig oförhindrad att besluta om framtida investering i och framtida ägande av
ett nytt parallellt eller kompletterande accessnät byggt på ett nationellt
fibernät.
Svenska abonnenter har bidragit till att bygga upp det värde som Telia i
dag har och som delvis kommer att realiseras vid samgåendet med Telenor. Det
är rimligt att abonnenterna nu får en återbäring på detta genom en statlig
satsning på uppbyggnaden av den digitala infrastrukturen. Medel som frigörs
vid en försäljning av delar av statens aktieinnehav i det nya bolaget bör
därför avsättas såsom ägarkapital i ett helägt statligt bolag, syftande till
att  finansiera  eller  delfinansiera  den  digitala  infrastrukturen.
Avkastningskravet på det insatta kapitalet bör inledningsvis vara mycket
lågt satt. Även framgent, då utrymmet ökar för större avkastning, bör detta
krav vara modest, då ett av syftena med en statligt finansierad utbyggnad är
att anslutningsavgifterna skall kunna vara låga och likvärdiga i hela
landet. Den insats som kan göras vid en försäljning av aktier i Telia-
Telenor kommer dock knappast att kunna täcka hela behovet av kapital för
utbyggnaden av den digitala infrastrukturen på det sätt som utskottet
förordar. Regeringen bör därför bemyndigas att å detta bolags vägnar uppta
lån för en fortsatt utbyggnad. Detta bör begäras i budgetpropositionen för
år 2000, då regeringen också bör presentera de institutionella formerna och
de ekonomiska villkoren för en utbyggnad av den digitala infrastrukturen.
I övrigt  förutsätter  utskottet att sammanslagningen inte försämrar
tillgänglighet och service eller utbud av nya tjänster på små orter och i
glesbygd. Bildandet av ett nytt internationellt telekombolag får inte gå ut
över regionalpolitiska ambitioner utan bör tvärtom bidra till att fler kan
nyttiggöra sig goda teleförbindelser. Detta regleras inte primärt av avtal
utan av lagstiftning i övrigt, men det är av vikt att även detta uttalas av
riksdagen.
Vad utskottet här har anfört bör riksdagen som sin mening ge regeringen
till känna. Därmed tillstyrker utskottet motion 1998/99:N17 (c) i berörda
delar.
dels att utskottets hemställan under 1 bort ha följande lydelse:
1. beträffande finansiering av digital infrastruktur m.m.
att riksdagen med bifall till motion 1998/99:N17 yrkandena 1, 2 och 4 som sin
regeringen till känna vad utskottet anfört.

3. Aktieägaravtalet (mom. 2)

Per Westerberg (m), Göran Hägglund (kd), Karin Falkmer (m), Ola Karlsson
(m), Inger Strömbom (kd) och Ola Sundell (m) anser

dels att utskottets ställningstagande i avsnittet om aktieägaravtalet bort
ha följande lydelse:
Utskottet vill inledningsvis, i likhet med vad som anförs i motionerna
1998/99:N14 (m), 1998/99:N15 (kd) och 1998/99:N16 (fp), rikta skarp kritik
mot det beslutsunderlag rörande samgåendet mellan Telia och Telenor som
regeringen presenterat för riksdagen. Propositionen utgör ett  mycket
bristfälligt underlag för ställningstagande till en av de största affärerna
i Norden någonsin. En ordentlig analys av konsekvenserna av affären i olika
avseenden, t.ex. i regionalpolitiskt hänseende, saknas i propositionen.
Vidare diskuteras inte alternativ till den föreslagna affären. Utskottet har
efter studium av den norska propositionen i ärendet till stortinget med
beklagande kunnat konstatera att den senare på ett helt annat sätt än den
svenska propositionen innehåller sådana resonemang och överväganden som är
rimliga att förvänta sig när det gäller en affär av denna storlek.
Inte heller har det material som ingår i den hemligstämplade akten i
ärendet hos Näringsdepartementet den kvalitet och omfattning som vore rimlig
att förvänta. Den största affären i Norden någonsin kräver grundlig analys.
Utskottet konstaterar emellertid att riksdagen endast  haft sedvanlig
motionstid, dvs. 15 dagar, för ett ställningstagande i frågan. Utskottet har
inte heller förrän efter det att halva tiden avlöpt fått ta del av det
hemligstämplade underlag som innehåller analysen av de viktigaste frågorna i
affären. Riksdagen som helhet kommer inte att få ta del av allt underlag.
Slutenheten i denna affär kan kontrasteras mot den öppenhet och den livliga
debatt som har präglat strukturförändringar under senare tid bland svenska
börsnoterade företag.
Utskottets principiella inställning till statligt ägande av  företag
överensstämmer med den som kommer till uttryck i de nyssnämnda motionerna.
Statens främsta näringspolitiska uppgift är att ange ramar och regelsystem
för näringslivets verksamhet och bidra till att skapa betingelser för
långsiktig tillväxt. Om staten samtidigt uppträder som ägare och som
utformare av de regler som gäller för näringslivets verksamhet uppstår en
rad  problem,  bland  vilka  följande  kan  nämnas:  risk  för
konkurrenssnedvridning,  risk  för  inoptimala investeringsbeslut  samt
svårigheter att tillföra kapital till företag som behöver kapital för
expansion. Grundprincipen måste,  enligt  utskottets mening, vara att
konkurrensutsatt  verksamhet skall bedrivas i privat  regi.  Med  en
privatisering av statliga företag uppnås en tydligare ägarroll, kommersiellt
mer kompetenta företag och en ökad aktiespridning.
Utskottet anser således att hela Telia bör privatiseras. Regeringens
förslag att i samband med sammanslagningen av Telia och Telenor påbörja en
privatisering av Telia är mot denna bakgrund välkommet. Sammanslagningen har
förutsättningar att skapa ett av Europas större och mer betydelsefulla
telekombolag. Utskottet kan alltså i princip acceptera sammanslagningen. En
viktig grundförutsättning är dock att de beräknade synergierna, i form av
kostnadsbesparingar och ökade intäkter, kan förverkligas fullt ut på det
sätt  som  regeringen  förutsatt.  Detta har inte regeringen på ett
tillfredsställande sätt kunnat troliggöra under ärendets beredning.
I propositionen föreslås, som nämnts, en procentfördelning i det nya
bolaget på 60/40 mellan den svenska och den norska staten. Goldman Sachs,
som den svenska regeringen anlitat vid bedömningen av affären, har som
tidigare redovisats utfärdat en fairness opinion, vilken utskottet tagit del
av. Denna fairness opinion innebär att Goldman Sachs, efter en genomgång och
analys av affären, funnit den vara rimlig ur finansiell synvinkel för
uppdragsgivaren, den svenska regeringen. Likaså har Merrill Lynch, som den
norska regeringen anlitat, utfärdat en fairness opinion, vilken utskottet på
begäran fått ta del av. Även J P Morgan och HSBC har för Telias respektive
Telenors räkning utfärdat var sin fairness opinion, vilka utskottet dock
inte fått tillgång till. Med hänvisning till den professionella expertis som
värderat affären kan utskottet - utan att själv ta ställning i sak -
acceptera den föreslagna fördelningen. Samtidigt vill utskottet framhålla
att av de nämnda bedömarna har endast Goldman Sachs inför utskottet lämnat
upplysningar i ärendet.
Utskottet kan däremot inte acceptera den utformning av aktieägaravtalet som
regeringen föreslår. Ett statligt majoritetsägande i 16 år innebär en
politisk blockering, som inte passar in i dagens snabbt föränderliga
telekomvärld. Ett sådant långsiktigt statligt majoritetsägande kommer att
allvarligt försvåra framtida strukturaffärer och innebär att två länders
regeringar i praktiken har vetorätt mot mer omfattande ägarförändringar.
Den politiska styrning som det nya bolaget kommer att få genom aktie-
ägaravtalet kan komma att medföra en avsevärd politisk rabatt på aktierna.
Om  det  statliga ägandet skulle utnyttjas  politiskt  kommer  dessa
värdeförluster att uppstå. Detta innebär dock att det statliga ägandet i
praktiken inte kommer att kunna utnyttjas politiskt och därmed försvinner
motivet för ett statligt ägande; den valda modellen innebär alltså ett slags
"moment 22". Förluster på tiotals miljarder kronor kan till följd av den
politiska rabatten komma att drabba de svenska skattebetalarna.
I aktieägaravtalet bör det i stället stadgas att statsägande av det nya
bolaget inom överskådlig tid skall gå under 50 %, för att senare helt
upphöra från svensk sida. Vidare bör avtalet innehålla krav på strikt
kommersiellt beslutsfattande utan politisk inblandning. Politiska ambitioner
skall uppnås genom lagar och förordningar inte genom ägarmakt.
Med hänvisning till det anförda anser utskottet att riksdagen inte skall ge
regeringen bemyndigande att teckna ett aktieägaravtal enligt det förslag som
regeringen framlägger. I stället bör regeringen anmodas att omförhandla
aktieägaravtalet i enlighet med vad utskottet har anfört. Därmed blir
motionerna 1998/99:N14 (m) och 1998/99:N15 (kd) tillgodosedda i berörda
delar och tillstyrks. Motionerna 1998/99:N17 (c) och 1998/99:N16 (fp) blir
också i aktuella delar tillgodosedda, trots att motiven för yrkanden på
avslag på propositionen i denna del är ett annat.
dels att utskottets hemställan under 2 bort ha följande lydelse:
2. beträffande aktieägaravtalet
att riksdagen med bifall till motionerna 1998/99:N14 yrkande 2, 1998/99:N15
1998/99:N16 yrkande 1 och 1998/99:N17 yrkande 3 i denna del och med
avslag på proposition 1998/99:99 i denna del som sin mening ger
regeringen till känna vad utskottet anfört.

4. Aktieägaravtalet (mom. 2)

Under förutsättning av avslag på reservation 2

Åke Sandström (c) anser

dels att utskottets ställningstagande i avsnittet om aktieägaravtalet bort
ha följande lydelse:
Om riksdagen har avslagit förslaget i motion 1998/99:N17 (c) om en
utbyggnad av den digitala infrastrukturen med en sådan finansiering som
förordas i motionen anser utskottet att propositionen bör avslås i sin
helhet.
Utskottet har visserligen inget i sak att invända mot det föreslagna
samgåendet mellan Telia och Telenor. Det förefaller rimligt att försöka
stärka konkurrenskraften på en marknad som kännetecknas av allt större
internationalisering och där relativt få men starka bolag är aktörer. Enligt
utskottets mening är frågan om en utbyggnad av den digitala infrastrukturen
dock av sådan betydelse att sammanslagningen av Telia och Telenor inte bör
äga rum om finansieringen av denna utbyggnad inte är löst.
I det fall att sammanslagningen skulle kommit till stånd skulle utskottet
ställt sig tveksamt till att staterna skall förbinda sig att bibehålla sina
aktieinnehav under 16 år. En sådan lång tid är svår att finna några hållbara
skäl för. Eftersom en förändring skulle kräva en omförhandling av avtalet
hade utskottet ändå kunnat tänka sig att stödja det föreliggande förslaget.
Med det anförda avstyrker utskottet propositionen i berörd del och
tillstyrker motion 1998/99:N17 (c). Motionerna 1998/99:N14 (m), 1998/99:N15
(kd) och 1998/99:N16 (fp) blir också tillgodosedda i berörda delar, trots
att motiven för yrkandena på avslag på propositionen i denna del är andra.
dels att utskottets hemställan under 2 bort ha följande lydelse:
2. beträffande aktieägaravtalet
att riksdagen med bifall till motionerna 1998/99:N14 yrkande 2, 1998/99:N15
1998/99:N16 yrkande 1 och 1998/99:N17 yrkande 3 i denna del och med
avslag på proposition 1998/99:99 i denna del som sin mening ger
regeringen till känna vad utskottet anfört.

5. Aktieägaravtalet (mom. 2)

Eva Flyborg (fp) anser

dels att utskottets ställningstagande i avsnittet om aktieägaravtalet bort
ha följande lydelse:
Utskottet vill inledningsvis, i likhet med vad som anförs i motionerna
1998/99:N16 (fp), 1998/99:N14 (m) och 1998/99:N15 (kd), rikta skarp kritik
mot det beslutsunderlag rörande samgåendet mellan Telia och Telenor som
regeringen presenterat för riksdagen. Propositionen utgör ett  mycket
bristfälligt underlag för ställningstagande till en av de största affärerna
i Norden någonsin. En ordentlig analys av konsekvenserna av affären i olika
avseenden, t.ex. i regionalpolitiskt hänseende, saknas i propositionen.
Vidare diskuteras inte alternativ till den föreslagna affären. Utskottet har
efter studium av den norska propositionen i ärendet till stortinget med
beklagande kunnat konstatera att den senare på ett helt annat sätt än den
svenska propositionen innehåller sådana resonemang och överväganden som är
rimliga att förvänta sig när det gäller en affär av denna storlek.
Inte heller har det material som ingår i den hemligstämplade akten i
ärendet hos Näringsdepartementet den kvalitet och omfattning som vore rimlig
att förvänta. Den största affären i Norden någonsin kräver grundlig analys.
Utskottet konstaterar emellertid att riksdagen endast  haft sedvanlig
motionstid, dvs. 15 dagar, för ett ställningstagande i frågan. Utskottet har
inte heller förrän efter det att halva tiden avlöpt fått ta del av det
hemligstämplade underlag som innehåller analysen av de viktigaste frågorna i
affären. Riksdagen som helhet kommer inte att få ta del av allt underlag.
Slutenheten i denna affär kan kontrasteras mot den öppenhet och den livliga
debatt som har präglat strukturförändringar under senare tid bland svenska
börsnoterade företag.
Utskottets principiella inställning till statligt ägande av  företag
överensstämmer med den som kommer till uttryck i de nyssnämnda motionerna.
Statens främsta näringspolitiska uppgift är att ange ramar och regelsystem
för näringslivets verksamhet och bidra till att skapa betingelser för
långsiktig tillväxt. Om staten samtidigt uppträder som ägare och som
utformare av de regler som gäller för näringslivets verksamhet uppstår en
rad  problem,  bland  vilka  följande  kan  nämnas:  risk  för
konkurrenssnedvridning,  risk  för  inoptimala investeringsbeslut  samt
svårigheter att tillföra kapital till företag som behöver kapital för
expansion. Grundprincipen måste,  enligt  utskottets mening, vara att
konkurrensutsatt  verksamhet skall bedrivas i privat  regi.  Med  en
privatisering av statliga företag uppnås en tydligare ägarroll, kommersiellt
mer kompetenta företag och en ökad aktiespridning.
Utskottet anser således att hela Telia bör privatiseras. Regeringens
förslag att i samband med en sammanslagning av Telia och Telenor påbörja en
privatisering av Telia är mot denna bakgrund välkommet. En sammanslagning av
dessa bolag har förutsättningar att skapa ett av Europas större och mer
betydelsefulla telekombolag. En viktig grundförutsättning är dock att de
beräknade synergierna, i form av kostnadsbesparingar och ökade intäkter, kan
förverkligas fullt ut på det sätt som regeringen förutsatt. Detta har inte
regeringen på ett tillfredsställande sätt kunnat troliggöra under ärendets
beredning.
I propositionen föreslås, som nämnts, en procentfördelning i det nya
bolaget på 60/40 mellan den svenska och den norska staten. Goldman Sachs,
som den svenska regeringen anlitat vid bedömningen av affären, har som
tidigare nämnts utfärdat en fairness opinion, vilken utskottet tagit del av.
Denna fairness opinion innebär att Goldman Sachs, efter en genomgång och
analys av affären, funnit den vara rimlig ur finansiell synvinkel för
uppdragsgivaren, den svenska regeringen. Likaså har Merrill Lynch, som den
norska regeringen anlitat, utfärdat en fairness opinion, vilken utskottet på
begäran fått ta del av. Även J P Morgan och HSBC har för Telias respektive
Telenors räkning utfärdat var sin fairness opinion, vilka utskottet dock
inte fått tillgång till.
Utskottet  noterar  att  det  finns  indikationer, t.ex. i form av
omsättningsmått m.m., på att en fördelning i storleksordningen 65/35 %
skulle kunna vara motiverad. Andra bedömare än de som parterna har anlitat
har fört fram liknande åsikter. En sådan felvärdering skulle innebära att
svenska staten skulle gå förlustig så mycket som 10 miljarder kronor eller
mera. Detta visar på problemet med ett samgående innan de två företagen
börsnoterats. Den naturliga tågordningen hade varit att Telia respektive
Telenor först börsnoterats, därefter hade frågan om ett eventuellt samgående
kunnat lösas av de nya ägarna och den nya styrelsen. En värdering hade då
varit lättare eftersom den haft börsvärden att basera sig på. Utskottet vill
också framhålla att det inte har varit praktiskt möjligt för utskottet att
låta göra en ny opartisk värdering.
Utskottet kan inte heller acceptera den utformning av aktieägaravtalet som
regeringen föreslår. Ett statligt majoritetsägande i 16 år innebär en
politisk blockering, som inte passar in i dagens snabbt föränderliga
telekomvärld. Ett sådant långsiktigt statligt majoritetsägande kommer att
allvarligt försvåra framtida strukturaffärer och innebär att två länders
regeringar i praktiken har vetorätt mot mer omfattande ägarförändringar.
Den politiska styrning som det nya bolaget kommer att få genom aktie-
ägaravtalet kan komma att medföra en avsevärd politisk rabatt på aktierna.
Om  det  statliga  ägandet  skulle utnyttjas politiskt kommer  dessa
värdeförluster att uppstå. Detta innebär dock att det statliga ägandet i
praktiken inte kommer att kunna utnyttjas politiskt och därmed försvinner
motivet för ett statligt ägande; den valda modellen innebär alltså ett slags
"moment 22". Förluster på tiotals miljarder kronor kan till följd av den
politiska rabatten komma att drabba de svenska skattebetalarna.
Ett ytterligare område där politiska hänsyn tagits är diskussionen om
förläggningen av olika delar av verksamheten eller dess ledning. Sålunda har
det  förts  en  debatt  om  förläggningen  av  mobiltelefoni  och
Internetverksamhet. Frågan har inte kunnat lösas i förväg utan har fått
överlåtas till den nya företagsledningen. Detta hade i och för sig varit
bra,  om man kunnat utgå från att det lett till att affärsmässiga
överväganden fått avgöra frågan. Det finns dock tydliga tecken på att
politiska överväganden kommer att göras. I Norge förs debatten på ett sådant
sätt att en utflyttning av dessa verksamheter från Sverige ter sig som
självklar. Det är märkligt att den svenska regeringen, som vanligen inte
drar sig för att kritisera företagsledningar  för beslut att flytta
verksamheter eller huvudkontor ut ur Sverige, i detta fall riskerar att
medverka till att tyngdpunkten i framtidsinriktade verksamheter flyttas ur
Sverige. Regeringen lever uppenbarligen inte upp till de - enligt utskottets
mening felaktiga - förväntningar som förespråkarna för statligt företagande
har.
Med hänvisning till det anförda anser utskottet att riksdagen inte skall ge
regeringen bemyndigande att teckna ett aktieägaravtal enligt det förslag som
regeringen framlägger. I stället bör propositionen avslås i denna del och
regeringen anmodas att återkomma med ett förslag till riksdagen  om
privatisering  av  hela  Telia.  Därmed blir motion 1998/99:N16 (fp)
tillgodosedd i berörd del. Motionerna 1998/99:N15 (kd) och 1998/99:N17 (c)
blir också i aktuella delar tillgodosedda, trots att motiven för yrkandena
på avslag på propositionen i denna del är andra. Motion 1998/99:N14 (m)
avstyrks i berörd del.
dels att utskottets hemställan under 2 bort ha följande lydelse:
2. beträffande aktieägaravtalet
att riksdagen med bifall till motionerna 1998/99:N15 yrkande 1, 1998/99:N16 yrk
1998/99:N17 yrkande 3 i denna del och med avslag på proposition
1998/99:99 i denna del och motion 1998/99:N14 yrkande 2 som sin mening
ger regeringen till känna vad utskottet anfört.

6. Samgåendeavtalet och det statliga ägandet (mom. 3)

Under förutsättning av avslag på reservation 3

Per Westerberg (m), Göran Hägglund (kd), Karin Falkmer (m), Ola Karlsson
(m), Inger Strömbom (kd) och Ola Sundell (m) anser

dels att utskottets ställningstagande i avsnittet om samgåendeavtalet och
det statliga ägandet bort ha följande lydelse:
Om regeringens begäran om bemyndigande att teckna ett aktieägaravtal med
norska staten om framtida statlig ägarmajoritet - det dubbla vetot - har
bifallits av riksdagen bör, i enlighet med vad som anförs i motionerna
1998/99:N14 (m) och 1998/99:N15 (kd), regeringens begäran om godkännande av
avtalet om samgående mellan Telia och Telenor avslås. Motivet för utskottets
ställningstagande framgår av reservation 3. Riksdagen bör då i stället
anmoda regeringen att återkomma till riksdagen med ett nytt förslag om
ägarspridning av aktierna i Telia. Utskottet tillstyrker  härmed  de
nyssnämnda motionerna i berörda delar. Motionerna 1998/99:N17 (c) och
1998/99:N16 (fp) blir också i dessa delar tillgodosedda, trots att motiven
för avslagsyrkandena är andra.

dels att utskottets hemställan under 3 bort ha följande lydelse:
3. beträffande samgåendeavtalet och det statliga ägandet
att riksdagen med bifall till motionerna 1998/99:N14 yrkandena 1, 3 och 4, 1
yrkande 2, 1998/99:N16 yrkande 2 och 1998/99: N17 yrkande 3 i denna del
och med avslag på proposition 1998/99:99 i denna del som sin mening ger
regeringen till känna vad utskottet anfört.

7. Samgåendeavtalet och det statliga ägandet (mom. 3)

Under förutsättning av avslag på reservation 2

Åke Sandström (c) anser

dels att utskottets ställningstagande i avsnittet om samgåendeavtalet och
det statliga ägandet bort ha följande lydelse:
Om riksdagen har avslagit förslaget i motion 1998/99:N17 (c) om en
utbyggnad av den digitala infrastrukturen med en sådan finansiering som
förordas i motionen anser utskottet att propositionen bör avslås i sin
helhet.
Utskottet avstyrker med denna förutsättning också propositionen i nu
behandlad del och tillstyrker motion 1998/99:N17 (c) i motsvarande del.
Motionerna 1998/99:N14 (m), 1998/99:N15 (kd) och 1998/99:N16 (fp) blir
därmed också tillgodosedda i berörda delar, trots att motiven för yrkandena
på avslag på propositionen i denna del är andra.
dels att utskottets hemställan under 3 bort ha följande lydelse:
3. beträffande samgåendeavtalet och det statliga ägandet
att riksdagen med bifall till motionerna 1998/99:N14 yrkandena 1, 3 och 4, 1
yrkande 2, 1998/99:N16 yrkande 2 och 1998/99: N17 yrkande 3 i denna del
avslår proposition 1998/99:99 i denna del.

8. Samgåendeavtalet och det statliga ägandet (mom. 3)

Under förutsättning av bifall till reservation 5

Eva Flyborg (fp) anser

dels att utskottets ställningstagande i avsnittet om samgåendeavtalet och
det statliga ägandet bort ha följande lydelse:
Utskottet avvisar, i enlighet med vad som anförs i motion 1998/99:N16 (fp),
avtalet om samgående mellan Telia och Telenor. Motivet för detta framgår av
reservation 5. Även den nu behandlade delen av propositionen avstyrks
sålunda av utskottet. Den nämnda motionen tillstyrks därmed i berörd del av
utskottet. Motionerna 1998/99:N14 (m), 1998/99:N15 (kd) och 1998/99:N17 (c)
blir också tillgodosedda i här aktuella delar, trots att motiven för
yrkandena på avslag på propositionen i denna del är andra.
dels att utskottets hemställan under 3 bort ha följande lydelse:
3. beträffande samgåendeavtalet och det statliga ägandet
att riksdagen med bifall till motionerna 1998/99:N14 yrkandena 1, 3 och 4, 1
yrkande 2, 1998/99:N16 yrkande 2 och 1998/99: N17 yrkande 3 i denna del
avslår proposition 1998/99:99 i denna del.


Till toppen