Till innehåll på sidan
Sveriges Riksdags logotyp, tillbaka till startsidanTillbaka till dokumentet

Nytt punktskattedirektiv och vissa andra ändringar

Betänkande 2021/22:SkU9

Skatteutskottets betänkande

2021/22:SkU9

 

Nytt punktskattedirektiv och vissa andra ändringar

Sammanfattning

Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag till ändringar med anledning av ett nytt punktskattedirektiv och avslår en motion.

Förslaget innebär ändringar för att genomföra rådets direktiv (EU) 2020/262 av den 19 december 2019 om allmänna regler om punktskatt. Ändringarna innebär huvudsakligen att även flyttningar av vissa varor som har beskattats i ett EU-land och därefter flyttas till ett annat EU-land ska hanteras i det datoriserade systemet EMCS. I samband med ändringarna införs tre nya lagar: lagen om tobaksskatt, lagen om alkoholskatt och lagen om Europeiska unionens punktskatteområde. Förslagen medför vidare ändringar i lagen om skatt på energi, följdändringar i ett antal andra lagar samt att de nuvarande lagarna om tobaksskatt och alkoholskatt upphävs. Ändringarna med anledning av det nya punktskattedirektivet föreslås träda i kraft den 13 februari 2023. Vidare föreslås vissa ändringar i mervärdesskattelagen och ett flertal punktskattelagar med anledning av rådets direktiv (EU) 2019/2235 av den 16 december 2019 om ändring av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt och direktiv 2008/118/EG om allmänna regler för punktskatt vad gäller gemensamma försvarsinsatser inom unionen. Dessa ändringar föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.

Utskottet gör en mindre rättelse i 36 § alkoholskattelagen.

I betänkandet finns en reservation (L).

Behandlade förslag

Proposition 2021/22:61 Nytt punktskattedirektiv och vissa andra ändringar.

Ett yrkande i en följdmotion.

 

Innehållsförteckning

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

Propositionens huvudsakliga innehåll

Utskottets överväganden

Nytt punktskattedirektiv och vissa andra ändringar

Reservation

Nytt punktskattedirektiv och vissa andra ändringar (L)

Bilaga 1
Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Följdmotionen

Bilaga 2
Regeringens lagförslag

Bilaga 3
Utskottets lagförslag

 

 

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

 

 

Nytt punktskattedirektiv och vissa andra ändringar

Riksdagen antar regeringens förslag till

1. lag om tobaksskatt,

2. lag om alkoholskatt,

3. lag om Europeiska unionens punktskatteområde,

4. lag om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkohol m.m.,

5. lag om ändring i skattebrottslagen (1971:69),

6. lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200),

7. lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200),

8. lag om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.,

9. lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt,

10. lag om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt med den ändringen att

a) 36 § ska ha den lydelse som utskottet föreslår i bilaga 3,

b) ingressen ska ha den lydelse som följer av detta,

11. lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi,

12. lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi,

13. lag om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter,

14. lag om ändring i lagen (1999:445) om exportbutiker,

15. lag om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet,

16. lag om ändring i lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och biobränslen,

17. lag om ändring i alkohollagen (2010:1622),

18. lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244),

19. lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244),

20. lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244),

21. lag om ändring i tullagen (2016:253),

22. lag om ändring i lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik,

23. lag om ändring i lagen (2017:1201) om reduktion av växthusgasutsläpp från vissa fossila drivmedel,

24. lag om ändring i lagen (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter,

25. lag om ändring i lagen (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter,

26. lag om ändring i lagen (2020:32) om skatt på plastbärkassar.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2021/22:61 punkterna 1–26 och avslår motion

2021/22:4341 av Gulan Avci m.fl. (L).

 

Reservation (L)

Stockholm den 17 februari 2022

På skatteutskottets vägnar

Jörgen Hellman

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Jörgen Hellman (S), Niklas Wykman (M), Helena Bouveng (M), Eric Westroth (SD), Sultan Kayhan (S), Ulla Andersson (V), Magnus Stuart (M), David Lång (SD), Patrik Lundqvist (S), Hampus Hagman (KD), Anna Vikström (S), Gulan Avci (L), Anne Oskarsson (SD), Kjell Jansson (M), Hannah Bergstedt (S), Helena Vilhelmsson (C) och Lorentz Tovatt (MP).

 

 

 

 

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

Under 2019 har Europeiska unionens råd beslutat om två direktiv‍

  1. rådets direktiv (EU) 2020/262 av den 19 december 2019 om allmänna regler om punktskatt
  2. rådets direktiv (EU) 2019/2235 av den 16 december 2019 om ändring av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt och direktiv 2008/118/EG om allmänna regler för punktskatt vad gäller gemensamma försvarsinsatser inom unionen. Dessa direktiv ska genomföras senast den 31 december 2021 respektive den 30 juni 2022.

Europeiska unionens råd har även beslutat om vissa ändringar när det gäller beskattning av alkohol genom rådets direktiv (EU) 2020/1151 av den 29 juli 2020 om ändring av direktiv 92/83/EEG om harmonisering av strukturerna för punktskatter på alkohol och alkoholdrycker. Det direktivet ska vara genomfört den 1 januari 2022.

De tre direktivens genomförande kräver vissa ändringar i svensk lagstiftning. Mot denna bakgrund har promemorian Nytt punktskattedirektiv och vissa andra ändringar tagits fram inom Regeringskansliet. Promemorian har remissbehandlats. I den här aktuella propositionen behandlas promemorians förslag när det gäller genomförandet av det nya punktskattedirektivet och genomförandet av ändringarna vad gäller gemensamma försvarsinsatser samt vissa följdändringar och andra ändringar. Promemorians förslag när det gäller genomförandet av ändringarna i alkoholskattedirektivet, vissa anpassningar med anledning av centraliserad klarering samt vissa andra ändringar behandlas i propositionen Ändrat alkoholskattedirektiv och vissa andra ändringar (prop. 2021/22:23) som behandlades i riksdagen under hösten 2021 (bet. 2021/22:SkU6, rskr. 2021/22:74).

Regeringens förslag till riksdagsbeslut återges i bilaga 1. Regeringens lagförslag återges i bilaga 2. I ärendet har väckts en motion som återges i bilaga 1.

Utskottets lagförslag om rättelse i 36 § alkoholskattelagen återges i bilaga 3.

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen lämnas förslag till ändringar för att genomföra rådets direktiv (EU) 2020/262 av den 19 december 2019 om allmänna regler om punktskatt. Ändringarna innebär huvudsakligen att även flyttningar av vissa varor som har beskattats i ett EU-land och därefter flyttas till ett annat EU-land ska hanteras i det datoriserade systemet EMCS. I samband med ändringarna införs tre nya lagar: lagen om tobaksskatt, lagen om alkoholskatt och lagen om Europeiska unionens punktskatteområde. Förslagen medför vidare ändringar i lagen (1994:1776) om skatt på energi, följdändringar i ett antal andra lagar samt att de nuvarande lagarna om tobaksskatt och alkoholskatt upphävs. Ändringarna med anledning av det nya punktskattedirektivet föreslås träda i kraft den 13 februari 2023. Vidare föreslås vissa ändringar i mervärdesskattelagen (1994:200) och ett flertal punktskattelagar med anledning av rådets direktiv (EU) 2019/2235 av den 16 december 2019 om ändring av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt och direktiv 2008/118/EG om allmänna regler för punktskatt vad gäller gemensamma försvarsinsatser inom unionen. Dessa ändringar föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.

Utskottets överväganden

Nytt punktskattedirektiv och vissa andra ändringar

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen bifaller regeringens förslag om genomförandet av det nya punktskattedirektivet och genomförandet av ändringarna när det gäller gemensamma försvarsinsatser samt vissa följdändringar och andra ändringar i nationell lagstiftning. Riksdagen bifaller utskottets förslag till rättelse i 36 § alkoholskattelagen.

Därmed bifaller riksdagen propositionen, utskottets lagförslag och avslår en följdmotion.

Jämför reservationen (L).

 

Bakgrund

Det s.k. cirkulationsdirektivet

Vid årsskiftet 1992/93 genomfördes Europeiska gemenskapens inre marknad. I samband därmed slopades gränskontrollerna mellan medlemsstaterna vid införsel av varor från en medlemsstat till en annan.

En sådan fri rörlighet för varor kräver att medlemsstaternas förfarandebestämmelser om punktskatter och mervärdesskatt är harmoniserade. För den kommersiella handeln har medlemsländerna skapat en ordning där skatten på vissa punktskattepliktiga varor ska tas ut i det land där varan konsumeras med konsumtionslandets skattesats och tillfalla konsumtionslandet. De harmoniserade bestämmelserna om hantering och flyttning m.m. gäller punktskatter på alkoholvaror, de flesta tobaksvaror samt vissa energiprodukter. Gemensamma regler om förfarandet infördes genom rådets direktiv 92/12/EEG av den 25 februari 1992 om allmänna regler för punktskattepliktiga varor och om innehav, flyttning och övervakning av sådana varor, det s.k. cirkulationsdirektivet.

Excise Movement Control System EMCS

I syfte att främja kontrollmöjligheterna och komma till rätta med bedrägerier och annat skatteundandragande på punktskatteområdet beslutades 2003 genom Europaparlamentets och rådets beslut nr 1152/2003/EG av den 16 juni 2003 om datorisering av uppgifter om förflyttning och kontroller av punktskattepliktiga varor att medlemsstaterna skulle inrätta ett datoriserat transport- och kontrollsystem för varor som flyttas under uppskovsförfarandet Excise Movement Control System (EMCS).

För att det skulle vara möjligt att genomföra den datorisering som beslutats och tillämpa EMCS behövde cirkulationsdirektivet uppdateras. Mot denna bakgrund ersattes cirkulationsdirektivet med ett nytt direktiv, rådets direktiv 2008/118/EG av den 16 december 2008 om allmänna regler för punktskatt och om upphävande av direktiv 92/12/EEG, nedan kallat punktskattedirektivet.

Inom ramen för det s.k. Refit-programmet lämnade kommissionen i april 2017 en rapport till rådet och Europaparlamentet om genomförande och utvärdering av rådets direktiv 2008/118/EG. Kommissionens rapport och rådets slutsatser visade att EMCS allmänt ansågs fungera väl. Vissa områden kunde dock förbättras. De främsta frågor som togs upp rörde en bättre anpassning mellan punktskatte- och tullförfaranden och automatisering, helt eller delvis, av förflyttningar inom EU av punktskattepliktiga varor som har frisläppts för konsumtion.

Mot bakgrund av rapporten och den konsekvensanalys som kommissionen tog fram lämnade kommissionen den 25 maj 2018 ett förslag till nytt punktskattedirektiv (COM (2018) 346 final).

Den 19 december 2019 antog rådet det nya direktivet, rådets direktiv (EU) 2020/262 av den 19 december 2019 om allmänna regler om punktskatt, nedan kallat det nya punktskattedirektivet. Samma dag antogs även rådets förordning (EU) 2020/261 om ändring av förordning (EU) nr 389/2012 om administrativt samarbete i fråga om punktskatter vad gäller innehållet i elektroniska register. Ett nytt beslut, Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2020/263 om datorisering av uppgifter om förflyttningar och kontroller av punktskattepliktiga varor, antogs den 15 januari 2020.

Gällande rätt

Punktskattedirektivet och andra direktiv på punktskatteområdet

Generella bestämmelser om förfarandet vid hantering och flyttning av punktskattepliktiga varor finns i rådets direktiv 2008/118/EG av den 16 december 2008 om allmänna regler för punktskatt och om upphävande av direktiv 92/12/EEG, nedan kallat punktskattedirektivet. Direktivet innehåller ett system för att flytta varor obeskattade mellan medlemsstaterna (det s.k. uppskovsförfarandet) och reglerar bl.a. när och i vilken medlemsstat som beskattning ska ske.

Utöver punktskattedirektivet regleras beskattning av energiprodukter, alkoholvaror och tobaksvaror även av andra direktiv som innehåller särskilda regler för respektive varugrupp. När det gäller alkoholvaror finns det bestämmelser om vilka varor som ska beskattas och strukturen för denna beskattning i rådets direktiv 92/83/EEG av den 19 oktober 1992 om harmonisering av strukturerna för punktskatter på alkohol och alkoholdrycker.

Energiprodukter och elektricitet omfattas av rådets direktiv 2003/96/EG av den 27 oktober 2003 om en omstrukturering av gemenskapsramen för beskattning av energiprodukter och elektricitet, nedan kallat energiskattedirektivet. I energiskattedirektivet finns bestämmelser om strukturer för och miniminivåer för beskattning av energiprodukter m.m. Av energiskattedirektivet framgår även att vissa uppräknade energiprodukter (bl.a. drivmedel som diesel och bensin) ska omfattas av bestämmelserna om flyttning m.m. som finns i punktskattedirektivet. Övriga energiprodukter omfattas inte av de bestämmelserna utan hanteras enligt rent nationella bestämmelser.

Mervärdesskattedirektivet

Reglerna för mervärdesskatt är i stor utsträckning harmoniserade inom EU. Grunden för regelverket finns i rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt (mervärdesskattedirektivet).

Nationell lagstiftning

Punktskattedirektivet är genomfört i svensk lagstiftning huvudsakligen genom lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt och lagen (1994:1776) om skatt på energi. Vissa bestämmelser om kontroll finns i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter.

Även bestämmelserna i övriga direktiv på punktskatteområdet har genomförts genom nämnda lagar. Bestämmelser om mervärdeskatt finns huvudsakligen i mervärdesskattelagen (1994:200), men det finns även bestämmelser om mervärdesskatt i andra lagar, t.ex. i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import.

Nya punktskattedirektivet

De övergripande bestämmelserna om förfarandet vid beskattning av de EU-harmoniserade tobaks- och alkoholvarorna samt energiprodukterna är överförda i stort sett oförändrade från punktskattedirektivet till nya punktskattedirektivet. I nya punktskattedirektivet finns därmed regler för beskattning i samband med bl.a. tillverkning och flyttning av sådana varor. Bestämmelserna innebär alltjämt att varor blir skattepliktiga i och med att de tillverkas inom EU eller i samband med att de förs in till EU.

Med EU avses i detta sammanhang Europeiska unionens punktskatteområde, vilket i stort sett överensstämmer med området för Europeiska unionen med undantag för vissa territorier (se artiklarna 4 och 5 i det nya punktskattedirektivet).

Betalningen av skatten skjuts upp så länge varorna hanteras inom ramen för uppskovsförfarandet. Syftet med uppskovsförfarandet är att varor, trots att de i och för sig är skattepliktiga, ska kunna tillverkas, bearbetas, förvaras, lagras och flyttas mellan medlemsstaterna utan att detta medför några beskattningskonsekvenser.

Varor som flyttas under uppskovsförfarandet hanteras i EMCS. Genom nya punktskattedirektivet görs vissa uppdateringar av hänvisningar till inaktuell lagstiftning, vissa språkliga ändringar och vissa anpassningar till Lissabonfördraget.

I sak avser ändringarna i första hand två områden, hanteringen av s.k. beskattade varor och förhållandet mellan punktskatteförfarande och tullförfarande. Därutöver görs vissa mindre ändringar.

Beskattade varor som flyttas till en annan medlemsstat

Varor som har beskattats i en medlemsstat och som därefter flyttas till en annan medlemsstat, s.k. beskattade varor, ska normalt beskattas i den senare medlemsstaten. En ansökan om återbetalning kan därefter göras för skatten i den första medlemsstaten. Enligt det nuvarande punktskattedirektivet ska kommersiella flyttningar av sådana varor åtföljas av ett pappersdokument, förenklat ledsagardokument, vid flyttningen.

Genom det nya punktskattedirektivet sker en datorisering av detta förfarande genom en utvidgning av EMCS. För att möjliggöra detta ska den som vill flytta eller ta emot beskattade varor från en medlemsstat till en annan registreras som certifierad avsändare respektive certifierad mottagare. Vidare görs vissa preciseringar av bestämmelserna om skattskyldighetens inträde, vem som är skattskyldig och säkerheter. Nya bestämmelser om förfarandet inom det datoriserade systemet föreslås.

Förhållandet mellan punktskatte- och tullförfarandet

I samband med export och import av punktskattepliktiga varor som flyttas under punktskatteuppskov sker en övergång mellan punktskatteförfarande och tullförfarande. För att förbättra samspelet mellan de olika förfarandena görs vissa ändringar. Vid export av punktskattepliktiga varor som flyttas under uppskovsförfarandet införs en skyldighet för tulldeklaranten att till de behöriga myndigheterna lämna uppgift om den administrativa referenskod som erhållits från EMCS vid flyttningen. Därigenom säkerställs att varorna har anmälts för flyttning i EMCS och att det finns en säkerhet för punktskatten för de aktuella varorna. Det ska även ske en kontroll av att det elektroniska administrativa dokumentet och tulldeklarationen inte skiljer sig åt.

Vissa andra föreslagna förändringar

För att underlätta hanteringen av förluster till följd av varornas beskaffenhet införs bestämmelser om ett gemensamt tröskelvärde under vilket ingen oegentlighet anses ha inträffat under flyttningen. Bestämmelserna om ett gemensamt tröskelvärde omfattar både varor som flyttas mellan olika medlemsstater under uppskovsförfarandet och under förfarandet för beskattade varor.

Ett gemensamt undantag från krav på säkerhet införs för flyttningar av bränslen i rörledningar.

Som en del av anpassningen till Lissabonfördraget har vissa förändringar gjorts i kommissionens beslutsbefogenheter under direktivet.

Propositionen

Genomförandet av det nya punktskattedirektivet i nationell lagstiftning

Det nya punktskattedirektivet genomförs genom införandet av en ny lag om tobaksskatt och en ny lag om alkoholskatt. Genom de nya lagarna upphävs lagen (1994:1563) om tobaksskatt och lagen (1994:1564) om alkoholskatt. Lagen om skatt på energi får en ny struktur. Bestämmelserna om skattebelopp och omräkning av skatt i den nya lagen om tobaksskatt utformas på sådant sätt att någon ändring i sak av skattebeloppens storlek inte sker vid ikraftträdandet.

Det görs även vissa följdändringar i bl.a. skatteförfarandelagen och reglerna om personuppgiftsbehandling

Ett nytt förfarande för flyttningar av beskattade varor införs

Ett nytt förfarande för flyttningar av beskattade varor ska införas som bl.a. innebär att flyttningar ska ske mellan registrerade aktörer. Förfarandet för beskattade varor ska användas när beskattade varor flyttas till, från eller via ett annat EU-land. Förfarandet ska dock inte användas om flyttningen omfattas av vissa undantag från skatteplikt vid bl.a. införsel av varor för personligt bruk eller av bestämmelserna om distansförsäljning.

Avsändare och mottagare av flyttningar av beskattade varor ska använda det datoriserade systemet EMCS. Avsändaren och mottagaren ska vara skyldiga att bl.a. anmäla flyttningar och mottaganden i EMCS. Skatteverket ska ha skyldighet att elektroniskt kontrollera dokument och tilldela dokument förenklade administrativa referenskoder. Även bestämmelser om avsändarens skyldighet att se till att den förenklade administrativa referenskoden följer med varorna under flyttningen ska införas. För det fall EMCS inte är tillgängligt ska ett reservsystem med ersättningsdokument användas.

Resandeinförsel och andra undantag

Undantag från kravet på att använda förfarandet för beskattade varor föreslås gälla motsvarande dagens undantag från skattskyldighet i 9 a § första stycket LTS, 8 a § LAS och nuvarande 4 kap. 1 a § första stycket LSE. Det innebär att undantaget omfattar varor som förs in till Sverige av en enskild person som har förvärvat varorna i ett annat EU-land och som själv transporterar dem till Sverige, om varorna är avsedda för dennes eller dennes familjs personliga bruk, s.k. resandeinförsel.

Enligt direktivet får förfarandet för beskattade varor ersättas av andra förenklade förfaranden i vissa fall om flyttningen sker från en plats i Sverige till en annan plats i Sverige via en annan medlemsstat. Detta motsvarar möjligheten att i dag ersätta förfarandet med ett förenklat ledsagardokument med andra förenklade förfaranden. Även i andra fall kan enligt nya punktskattedirektivet förfarandet för beskattade varor ersättas av andra förenklade förfaranden om det är förenligt med överenskommelser mellan Sverige och övriga berörda medlemsstater.

Nya aktörer inom förfarandet för beskattade varor

Den som avser att i Sverige yrkesmässigt ta emot varor under förfarandet för beskattade varor vid mer än enstaka tillfällen får anmäla sig för registrering som certifierad mottagare. Registrering ska göras om säkerhet har ställts och aktören inte har obetalda belopp med mer än 2 000 kronor avseende skatter och avgifter vid avstämning av skattekontot eller skulder till det allmänna vilka har lämnats för indrivning. Den certifierade mottagaren ska ställa säkerhet för den skatt som kan påföras i Sverige eller ett annat EU-land vid flyttningen eller mottagandet av varorna. Säkerheten ska avse de varor som flyttas vid varje tidpunkt. Den certifierade mottagaren ska ange en ordinarie mottagningsplats.

Den som avser att i Sverige yrkesmässigt avsända varor under förfarandet för beskattade varor vid mer än enstaka tillfällen får anmäla sig för registrering som certifierad avsändare.

Den som inte är registrerad som certifierad mottagare respektive certifierad avsändare och som avser att yrkesmässigt ta emot eller avsända varor under förfarandet för beskattade varor är skyldig att anmäla sig för registrering som tillfälligt certifierad mottagare respektive tillfälligt certifierad avsändare. Även enskilda personer är skyldiga att anmäla sig för registrering som tillfälligt certifierad mottagare respektive tillfälligt certifierad avsändare om de ska flytta varor som omfattas av skyldigheten att använda förfarandet för beskattade varor. Registreringen för tillfälligt certifierade mottagare och tillfälligt certifierade avsändare ska begränsas till en särskilt angiven flyttning. Den tillfälligt certifierade mottagaren ska ställa säkerhet för den skatt som kan påföras i Sverige eller ett annat EU-land vid flyttningen eller mottagandet av varorna.

Bestämmelser om när säkerheten får tas i anspråk införs. Den som är certifierad mottagare och tillfälligt certifierad mottagare ska redovisa skatten i en särskild deklaration för varje händelse.

Hantering av varor som flyttas under förfarandet för beskattade varor och skattskyldighet

Varor som omfattas av kraven på att använda förfarandet för beskattade varor ska omfattas av ett elektroniskt förenklat administrativt dokument när de flyttas. En flyttning ska göras mellan en certifierad avsändare eller tillfälligt certifierad avsändare och en certifierad mottagare eller tillfälligt certifierad mottagare. Den certifierade mottagaren eller tillfälligt certifierade mottagaren är skattskyldig för varor som flyttas under förfarandet för beskattade varor. Skattskyldigheten inträder när varorna tas emot. Återbetalning av skatt för varor som flyttats genom förfarandet för beskattade varor ska ske först efter att Skatteverket tagit emot en mottagningsrapport genom ECMS eller ett alternativt bevis.

Skattskyldighet föreslås inträda om varorna används för annat ändamål än det som var förutsättningen för att varorna skulle undantas från skatteplikt.

Beskattning vid distansförsäljning

En definition av distansförsäljning införs. Med distansförsäljning avses att någon som inte bedriver självständig ekonomisk verksamhet köper beskattade varor och varorna avsänds eller transporteras direkt eller indirekt hit från ett annat EU-land av en avsändare som bedriver en självständig ekonomisk verksamhet eller av någon annan för dennes räkning.

Den som avser att avsända varor genom distansförsäljning ska innan varorna avsänds från det andra EU-landet anmäla sig för registrering som tillfälligt registrerad distansförsäljare. En sådan registrering ska avse en särskilt angiven flyttning. En registrering ska göras om säkerhet ställts för den skatt som kan påföras för varorna i Sverige eller annat EU-land.

Den som avser att avsända varor genom distansförsäljning vid mer än enstaka tillfällen får i stället anmäla sig för registrering som registrerad distansförsäljare. En sådan registrering ska göras om säkerhet har ställts och aktören inte har obetalda belopp med mer än 2 000 kronor avseende skatter och avgifter vid en avstämning av skattekontot eller skulder till det allmänna vilka har lämnats för indrivning. Den registrerade distansförsäljaren ska ställa säkerhet för de varor som flyttas vid varje tidpunkt.

Den som i egenskap av tillfälligt registrerad distansförsäljare eller registrerad distansförsäljare avsänder varor genom distansförsäljning är skattskyldig för varorna. Skattskyldigheten inträder när varorna tas emot av köparen.

Den som tar emot varor som avsänts till Sverige genom distansförsäljning ska vara skattskyldig för varorna i stället för avsändaren, om avsändaren inte är en tillfälligt registrerad distansförsäljare för den aktuella flyttningen eller en registrerad distansförsäljare. Skattskyldigheten inträder när varorna förs in till Sverige. Den som avser att ta emot varor genom distansförsäljning från någon som inte är en tillfälligt registrerad distansförsäljare för den aktuella flyttningen eller registrerad distansförsäljare ska vara skyldig att till Skatteverket anmäla flyttningen.

Den tillfälligt registrerade distansförsäljaren och den som är skattskyldig i egenskap av mottagare av varor ska redovisa skatten i en särskild deklaration för varje händelse. Den som är registrerad distansförsäljare ska i stället redovisa skatten i en punktskattedeklaration för redovisningsperioder om en kalendervecka.

Oegentlighetsbeskattning av varor som inte flyttas under förfarandet för beskattade varor

En ny bestämmelse om oegentlighetsbeskattning införs för flyttningar till eller via Sverige som omfattas av kravet på att använda förfarandet för beskattade varor men som inte omfattas av ett elektroniskt förenklat administrativt dokument. Varorna ska beskattas i Sverige om de har förts in hit. Skatt ska betalas av den som för in eller tar emot varorna, eller någon annan person som medverkat i oegentligheten, med den skattesats som gällde vid den tidpunkt då varorna fördes in i landet. Möjligheterna för Skatteverket att inhämta uppgifter som är av betydelse för beslut om oegentlighetsbeskattning genom förelägganden och revision förbättras.

Bestämmelserna om s.k. oegentlighetsbeskattning anpassas för att hanteringen av skatten ska kunna ske på skattekontot. Beslut om skatt ska riktas mot en skattskyldig. Den som ställt säkerhet för flyttningen respektive för in eller tar emot varorna ska vara skattskyldig om inte skäl talar mot detta. Skatteverket får möjlighet att besluta att annan person som omfattas av kretsen av solidariskt ansvariga ska vara skyldig att tillsammans med den som beslutet om skatt avser betala det belopp som denne gjorts ansvarig för. Bestämmelserna om vilka delar av skatteförfarandelagen som ska tillämpas vid handläggning av ärenden om oegentlighetsbeskattning kompletteras med hänvisningar till bl.a. bestämmelserna om skattekonton.

Kontroll och sanktioner

Bestämmelserna i lagen om tobaksskatt, lagen om alkoholskatt och lagen om skatt på energi om att den administrativa referenskoden ska medfölja flyttningen anpassas till det nya punktskattedirektivet. Bestämmelserna i lagen om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter anpassas till det nya förfarandet för beskattade varor. Transporttillägg påförs tillfälligt certifierade avsändare och certifierade avsändare som inte lämnar den förenklade administrativa referenskoden till föraren. Transporttillägg påförs vidare tillfälligt certifierade mottagare och certifierade mottagare samt tillfälligt registrerade distansförsäljare och registrerade distansförsäljare som inte ställer tillräcklig säkerhet. Transporttillägg påförs även avsändare och mottagare som inte iakttar kraven att anmäla sig för registrering. Inom uppskovsförfarandet ändras förutsättningarna för att ta ut transporttillägg av avsändare till att motsvara förslaget för certifierade avsändare. Transporttillägg tas ut av förare som inte har med sig den administrativa referenskoden.

Nya definitioner av import och otillåten införsel

Det nya punktskattedirektivets definitioner av import och otillåten införsel införs i svensk rätt. Definitionen ska även omfatta införsel av unionsvaror från territorier inom unionens tullområde men utanför Europeiska unionens punktskatteområde. Utformningen av bestämmelserna om skattskyldighet vid import förändras och skattskyldigheten kopplas närmare till den som är deklarant enligt tullagstiftningen. En ny lag om Europeiska unionens punktskatteområde införs.

Andra ändringar med anledning av det nya punktskattedirektivet

Skatt ska inte betalas för det som gått förlorat vid partiella förluster till följd av varornas beskaffenhet. Om förlusten inträffar vid en flyttning under uppskovsförfarande till eller från ett annat EU-land ska detta gälla i den utsträckning förlusten understiger den av kommissionen beslutade gemensamma tröskeln för partiella förluster av sådana varor. Detsamma gäller om förlusten inträffar vid en flyttning av beskattade varor som antingen sker under förfarandet för beskattade varor eller genom distansförsäljning. Skatt ska inte heller betalas om förlusten inträffar när varorna hanteras under uppskovsförfarandet inom Sverige. Den som gör gällande att varorna förstörts ska då på ett tillfredsställande sätt visa detta för Skatteverket.

Undantag från punktskatt och mervärdesskatt för vissa ändamål

Det införs bestämmelser om mervärdesskatt när det gäller väpnade styrkor som deltar i en försvarsinsats för att genomföra en unionsverksamhet inom ramen för den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken. Omsättning avsedd för sådana styrkor tillhörande ett annat EU-land än destinationslandet undantas från skatteplikt. Sådana styrkor tillhörande andra EU-länder ges rätt till återbetalning av ingående skatt som hänför sig till förvärv av varor och tjänster och från skatteplikt undantas import av varor som görs av denna typ av styrkor. Med unionsinternt förvärv likställs under vissa förutsättningar att någon för över en vara från ett annat EU-land till Sverige om varan används av de väpnade styrkorna.

Det införs även bestämmelser om återbetalning av tobaksskatt, alkoholskatt, skatt enligt lagen om skatt på energi och skatt enligt lagen om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter när det gäller varor som har förvärvats av väpnade styrkor som tillhör ett annat EU-land, om dessa styrkor deltar i försvarsinsatser för att genomföra en unionsverksamhet inom ramen för den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken. Det införs även vissa bestämmelser om flyttning av skattepliktiga varor under uppskovsförfarande.

Personuppgiftsbehandling

Förslagen kommer att innebära att det införs krav för den som vill flytta varor enligt förfarandet för beskattade varor att anmäla sig till Skatteverket för registrering som certifierad avsändare, tillfälligt certifierad avsändare, certifierad mottagare eller tillfälligt certifierad mottagare.

Förslagen medför att det behöver göras en följdändring i lagen om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet.

Den behandling av uppgifter som förslaget ger upphov till hos Skatteverket i beskattningsdatabasen är tillåten enligt lagen om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet.

Följdändringar i andra lagar

De nya definitionerna av import och otillåten införsel samt den nya utformningen av bestämmelsen om skattskyldighet vid import och otillåten införsel ska användas även i bestämmelserna när det gäller snus, tuggtobak och övrig tobak i den nya lagen om tobaksskatt, övriga bränslen i lagen om skatt på energi samt i lagen om skatt på kemikalier i viss elektronik, lagen om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter och lagen om skatt på plastbärkassar. Hänvisningar till den föreslagna lagen om Europeiska unionens punktskatteområde ska införas i lagen om skatt på kemikalier i viss elektronik, lagen om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter och lagen om skatt på plastbärkassar.

Följdändringar görs därutöver i ett flertal lagar.

Vissa andra ändringar

Undanröjande av beskattning i situationer där oegentlighetsbeskattning sker i mer än ett EU-land föreslås ske endast genom återbetalning. Tidsgränsen i bestämmelsen om återbetalning ses över. En bestämmelse om återbetalning vid export av bränsle införs. Bestämmelsen om återbetalning av skatt vid flyttning av övriga bränslen förenklas.

Bestämmelserna om beskattning av varor för vilka skatten inte redovisats i Sverige förtydligas och en bestämmelse om eftergift av skatt införs.

Nuvarande bestämmelser om skattskyldighet, anmälningsskyldighet och skyldighet att ställa säkerhet samt transporttillägg vid bristande uppfyllelse av skyldigheterna att anmäla och ställa säkerhet behålls vid resandeinförsel av bränsle med ovanliga transportsätt.

Bestämmelserna om vem som får överklaga beslut enligt de nya lagarna om tobaksskatt och alkoholskatt och lagen om skatt på energi moderniseras.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Ändringarna i propositionen föreslås träda i kraft den 15 april 2022, den 1 juli 2022, den 1 januari 2023 respektive den 13 februari 2023.

Lagändringarna som avser genomförandet av rådets direktiv (EU) 2020/262 av den 19 december 2019 om allmänna regler om punktskatt ska träda i kraft den 13 februari 2023. Samma dag träder även de nya lagarna om tobaksskatt och alkoholskatt i kraft samtidigt som lagen (1994:1563) om tobaksskatt och lagen (1994:1564) om alkoholskatt upphävs.

De nya bestämmelserna om registrering som distansförsäljare, certifierad mottagare och certifierad avsändare ska dock träda i kraft den 1 januari 2023.

Lagändringarna som avser genomförandet av rådets direktiv (EU) 2019/2235 av den 16 december 2019 om ändring av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt och direktiv 2008/118/EG om allmänna regler för punktskatt vad gäller gemensamma försvarsinsatser inom unionen ska träda i kraft den 1 juli 2022. Äldre bestämmelser ska fortfarande gälla för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

En mindre redaktionell ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244) ska träda i kraft den 15 april 2022.

Förslagen innehåller även övergångsbestämmelser. De upphävda lagarna och äldre bestämmelser i lagen om skatt på energi ska fortfarande gälla för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet. Detsamma gäller äldre bestämmelser i skatteförfarandelagen, lagen om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter, lagen om skatt på kemikalier i viss elektronik, lagen om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter och lagen om skatt på plastbärkassar.

Motionen

I kommittémotion 2021/22:4341 av Gulan Avci m.fl. (L) yrkas avslag på propositionen. Motionärerna har i och för sig inte något att invända mot förslagen i propositionen. Däremot anser de att det behöver problematiseras att propositionen lades fram av övergångsregeringen som satt från det att Stefan Löfven den 10 november begärde sitt entledigande som statsminister till dess att en ny regering kunde tillträda den 30 november. De konstaterar att en övergångsregering enligt lagens bokstav har samma befogenheter som en vanlig regering. Det finns dock omfattande underlag i förarbeten och praxis som understryker att en sådan regerings handlingsutrymme är begränsat.

Motionärerna anger att det i propositionen inte ges någon motivering till att förslagen är så brådskande att en övergångsregering behövde besluta om en proposition den 18 november. Även om sakfrågan i denna proposition är politiskt okontroversiell vill motionärerna framhålla att det var olämpligt att den lades fram av en övergångsregering utan föregående kontakter med riksdagens alla partier. Motionärerna anser att det allra lämpligaste vore om den proposition som övergångsregeringen beslutade om återkallas och en ny proposition med samma innehåll läggs fram av den regering som tillträdde efter statsministeromröstningen den 29 november. I avvaktan på ett sådant initiativ från regeringens sida yrkas avslag på övergångsregeringens proposition.

Utskottets ställningstagande

Utskottet anser att riksdagen bör bifalla propositionen och anta regeringens lagförslag av de skäl som framförs i propositionen.

När det gäller motionsyrkandets skäl för att avstyrka propositionen konstaterar utskottet att konstitutionsutskottet tidigare har granskat övergångsregeringars befogenheter.

Utskottet tillstyrker därmed regeringens proposition med den rättelse i 36 §  som framgår av utskottets lagförslag i bilaga 3 och avstyrker motionen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reservation

 

Nytt punktskattedirektiv och vissa andra ändringar (L)

av Gulan Avci (L).

Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att förslaget till riksdagsbeslut borde ha följande lydelse:

Riksdagen avslår regeringens förslag.

Därmed bifaller riksdagen motion

2021/22:4341 av Gulan Avci m.fl. (L) och

avslår proposition 2021/22:61 punkterna 1–26.

 

 

Ställningstagande

Jag har i och för sig inte något att invända mot förslagen i proposition 2021/22:61 Nytt punktskattedirektiv och vissa andra ändringar.

Däremot behöver det problematiseras att propositionen lades fram av den övergångsregering som satt från det att Stefan Löfven den 10 november begärde sitt entledigande som statsminister till dess att en ny regering kunde tillträda den 30 november. En övergångsregering har enligt lagens bokstav samma befogenheter som en vanlig regering, med det viktiga undantaget att den inte kan besluta om extra val. Det finns dock omfattande underlag i förarbeten och praxis som understryker att en sådan regerings handlingsutrymme är begränsat.

Statsrådsberedningen har sammanfattat rättsläget i promemorian En övergångsregerings befogenheter (SB PM 1990:1, rev. 2020) där det framhålls att principen är att en övergångsregering bör avgöra endast löpande eller brådskande ärenden. I Statsrådsberedningens promemoria (s. 4) anförs även att en övergångsregering ”[inte] bör lägga fram propositioner som är politiskt kontroversiella eller som har en tydlig partipolitisk inriktning, om inte ett dröjsmål skulle skada viktiga allmänna intressen. […] Inte heller andra propositioner bör beslutas, om de kan vänta utan att det orsakar problem.”

I regeringens proposition anförs i god ordning varför förslagen behövs för att anpassa svensk lag till beslutade EU-direktiv. Däremot ges ingen motivering till att förslagen är så brådskande att en övergångsregering behövde besluta om en proposition den 18 november. De olika lagändringarna i propositionen föreslås träda i kraft mellan den 15 april 2022 och den 13 februari 2023. Om den senaste regeringsbildningen hade blivit mycket långdragen hade det naturligtvis kunnat uppstå en situation där det brådskade att besluta om åtminstone vissa av lagändringarna trots att Sverige inte hade en fullt fungerande regering. Men detta var inte fallet. Övergångsregeringen vidtog inte heller några åtgärder för att undersöka det parlamentariska stödet hos samtliga riksdagens partier, eller ens för att sondera om det fanns något parti som hade invändningar mot att propositionen lades fram trots att det inte fanns en fullt ut fungerande regering på plats.

Detta bör ses i ett större sammanhang där den parlamentariska situationen har blivit alltmer komplicerad. Hävdvunnen parlamentarisk praxis har utmanats och kan inte längre tas för given. Täta regeringsskiften har gjort att inte mindre än tre övergångsregeringar har suttit i sammantaget över fem månader under denna mandatperiod. Hur riksdagen i dag förhåller sig till övergångsregeringens faktiska agerande kommer att forma den praxis som gäller i morgon. Betydelsen av denna praxis är desto större eftersom riksdagens normala kontrollmakt i det närmaste är satt ur spel när en övergångsregering sitter vid makten. Det är därför av principiell betydelse att praxis inte börjar förskjutas i riktning mot att en övergångsregering får ökad frihet att ta politiska initiativ.

Även om sakfrågan i denna proposition är politiskt okontroversiell vill jag framhålla att det var olämpligt att den lades fram av en övergångsregering utan föregående kontakter med riksdagens alla partier. Det allra lämpligaste vore om den proposition som övergångsregeringen beslutade om återkallas och en ny proposition med samma innehåll läggs fram av den regering som tillträdde efter statsministeromröstningen den 29 november. Jag är i sådant fall beredda att medverka till en förkortad motionstid om detta behövs för en ordnad hantering i riksdagen. I avvaktan på ett sådant initiativ från regeringens sida yrkar jag avslag på övergångsregeringens proposition.

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2021/22:61 Nytt punktskattedirektiv och vissa andra ändringar:

1.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om tobaksskatt.

2.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om alkoholskatt.

3.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om Europeiska unionens punktskatteområde.

4.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkohol m.m.

5.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i skattebrottslagen (1971:69).

6.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200).

7.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200).

8.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.

9.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt.

10.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt.

11.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi.

12.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi.

13.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter.

14.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1999:445) om exportbutiker.

15.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet.

16.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och biobränslen.

17.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i alkohollagen (2010:1622).

18.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244).

19.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244).

20.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244).

21.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i tullagen (2016:253).

22.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik.

23.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2017:1201) om reduktion av växthusgasutsläpp från vissa fossila drivmedel.

24.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter.

25.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter.

26.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2020:32) om skatt på plastbärkassar.

Följdmotionen

2021/22:4341 av Gulan Avci m.fl. (L):

Riksdagen avslår propositionen.

 

 

 

Bilaga 2

Regeringens lagförslag

Bilaga 3

Utskottets lagförslag

Ändring i regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt

 

Nuvarande lydelse

Utskottets förslag

36 §[1]

 

Skatteverket utfärdar sådana intyg som avses i artikel 23 a i rådets direktiv 92/83/EEG av den 19 oktober 1992 om harmonisering av strukturerna om harmonisering av strukturerna för punktskatter på alkohol och alkoholdrycker, i lydelsen enligt rådets direktiv (EU) 2020/1151.

 

Skatteverket utfärdar sådana intyg som avses i artikel 23a i rådets direktiv 92/83/EEG av den 19 oktober 1992 om harmonisering av strukturerna om harmonisering av strukturerna för punktskatter på alkohol och alkoholdrycker, i lydelsen enligt rådets direktiv (EU) 2020/1151.

 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om avgifter som tas ut av en producent om denna till Skatteverket har lämnat felaktiga uppgifter till grund för utfärdandet av intyg eller inte till Skatteverket i rätt tid har anmält att förhållandena som ligger till grund för ett utfärdat intyg har ändrats.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om

   1. intygens innehåll, och

   2. förfarandet vid utfärdande av intygen.

 

[1] Senaste lydelse 2021:1150.

Till toppen