Riksmötets öppnande

Riksmötets öppnande 12 september 2023

Sveriges Riksdag