Till innehåll på sidan

Riksmötets öppnande

Riksmötets öppnande 8 september 2020
  • Bädda in video

  • Ladda ner

Protokoll från debatten

Anföranden: 4

Anf. 1 Talman Andreas Norlén

Jag hemställer att Ers Majestät förklarar riksmötet öppnat.


Anf. 2 Hans Majestät Konungen

Riksmötets öppnande

Herr talman och ärade ledamöter! I går eftermiddag hade 5 837 svenska invånare avlidit med covid-19, till stor sorg för de sina och till förlust för vårt land.

I spåren av pandemin har människor fått se sina livsverk raserade. Många, framför allt äldre, har behövt leva i långvarig isolering. Sjukvården och dess modiga medarbetare har prövats hårt och gjort ett enastående arbete. Vi alla är djupt tacksamma.

I dag vet vi betydligt mer om detta virus och hur det sprids än vi gjorde för bara ett halvår sedan. Kunskapen är större och beslutsunderlaget bättre, och det är trösterikt. Ändå fortsätter ovissheten att vara stor. Pandemin är långt ifrån över.

Samtidigt kvarstår andra utmaningar. Klimatförändringen, arbetslösheten, kriminaliteten och den psykiska ohälsan hör till de problem som har stor påverkan på vår framtid och som fortsätter vänta på att lösas. Det arbetet får inte stanna av.

Det fortsätter också vara en angelägen uppgift att värna vår demokrati. Under fyra år fram till 2022 pågår riksdagens firande av den svenska demokratins första hundra år - ett jubileum som får en särskild tyngd av händelseutvecklingen i vår omvärld.

Herr talman och ärade ledamöter! Pandemin har försatt Sverige och världen i ett läge som ställer krav på oss alla. Vi behöver anpassa oss, tänka om och finna nya vägar framåt. Det har Sverige alltid gjort, och det görs också i dag. Vi ser det i stort som i smått och i hela samhället - i näringslivet, kulturen, sjukvården, äldreomsorgen och utbildningsväsendet, i nya tekniska lösningar, nya sätt att arbeta, nya former för möten, umgänge och upplevelser. Detta gäller även riksdagens viktiga arbete.

Herr talman och ärade ledamöter! Riksmötets öppnande har hållits i den här formen sedan 1975, och under dessa år har jag nog aldrig sett så många tomma bänkar vid öppnandet som i dag. Från regeringen deltar färre statsråd än brukligt. Den diplomatiska kåren representeras vad jag förstått endast av en ambassadör. Även min egen familj har begränsat sin närvaro.

Det är en annorlunda ceremoni, men den visar också på Sveriges förmåga att anpassa sig och att vara i tiden. Formerna är delvis nya, men traditionen upprätthålls. Vårt samhälle fortsätter att fungera. Ni, ärade ledamöter, fortsätter att förvalta det förtroende som medborgarna gett er att fatta kloka och väl underbyggda beslut till gagn för vårt land och alla som lever här. Det är ett ansvar som väger särskilt tungt ett år som detta. Jag önskar er valda ombud för Sveriges folk kraft, mod och visdom i ert viktiga arbete.

Härmed förklarar jag 2020/21 års riksmöte öppnat.

(Applåder)


Anf. 3 Talman Andreas Norlén

Jag hemställer att statsministern avger sin regeringsförklaring.


Anf. 4 Statsminister Stefan Löfven (S)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Riksmötets öppnande

Eders Majestäter! Herr talman! Ärade ledamöter av Sveriges riksdag! Sverige är ett land att vara stolt över. Vi är världsledande i klimatomställningen. Vi har en sagolik natur, levande folkrörelser och en enastående föräldraförsäkring. Generationerna före oss har tillsammans byggt ett land där var och en förväntas ta sitt ansvar för Sverige men där varje person också har alla möjligheter att bli sitt bästa jag. Vi har skyddsnät och stöd till den som blir arbetslös eller sjuk. Vi har fri utbildning och innovativa företag. Det är vårt Sverige, som vi ska vara stolta över. Det är vårt land, som vi ska göra ännu bättre. Att göra det är vår gemensamma uppgift.

Herr talman! Coronakrisen prövar vårt land. Jag vill tacka riksdagens samtliga partier och ledamöter för ett gott samarbete under en svår tid för Sverige. Ni har gett varje svensk invånare skäl att vara stolt över vår demokrati.

Det nya coronaviruset kommer att prägla vårt land under lång tid, och samhället är också rustat för eventuella nya utbrott. Regeringen har beslutat att delta i EU-gemensamma upphandlingar av vaccin. Storskalig testning, fysiskt avstånd och smittspårning fortsätter. En kommission utvärderar nu samhällets samlade åtgärder för att hantera coronakrisen. Kommissionens första rapport kommer före årsskiftet, och uppdraget ska slutredovisas i februari 2022.

Vi har talat mycket - ovanligt mycket - om ansvar och sammanhållning under året. Varje person har behövt ta ett stort ansvar för att Sverige ska klara av coronakrisen, och varje person kommer också att behövas för att bygga vårt land starkare. Det Sverige som drabbades av det nya coronaviruset var inte perfekt, med brister i äldreomsorgen, pågående klimatförändringar som påverkar våra barns framtid och revor i den välfärd som ska garantera människors trygghet. Därför ska vi inte återgå till hur Sverige var före krisen, utan vi ska bygga någonting ännu bättre.

Vi har nu möjlighet att skapa jobb och samtidigt åtgärda samhällsproblem. Vi ska göra det genom investeringar i sjukvården, äldreomsorgen och klimatomställningen.

Grunden för regeringens politik är januariavtalet, ett brett politiskt arbete som ger stabilitet, värnar ett öppet demokratiskt samhälle och som också innebär konkreta lösningar på Sveriges samhällsproblem.

Den sammanhållning som präglar vårt land under krisen behövs också framöver. Uppgiften att stärka Sverige är gemensam. Där ingår också arbetsmarknadens parter, civilsamhället och enskilda människors engagemang.

Tillsammans hanterar vi det nya coronaviruset. Tillsammans ska vi jobba Sverige ur den ekonomiska krisen. Och tillsammans ska vi bygga vårt land starkare än tidigare.

Herr talman! Det nya coronaviruset har slagit hårt mot människors liv och hälsa. Men också samhällsekonomin har drabbats. Många företagare och löntagare har ett mycket tufft år.

När det nya coronaviruset kom hade Sverige den lägsta statsskulden sedan 1977. Den ekonomiska styrkan möjliggjorde åtgärder som korttidspermittering och omställningsstöd, vilket har räddat jobb och företag.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Riksmötets öppnande

Nu går vi vidare. Vi behöver fortsätta att hålla nere smittspridningen. Men nu börjar också omställningen från krispolitik till långsiktiga investeringar. Det innebär för nästa år en historisk budget med förslag på över 100 miljarder kronor.

Hela samhället måste vara med för att vi ska kunna jobba Sverige ur krisen. Genom investeringar i sjukvården, äldreomsorgen och klimatomställningen stärker vi Sverige, samtidigt som människor får jobb här och nu. Företagare ska kunna anställa och unga enklare få sin första anställning och bostad.

En hög sysselsättning är avgörande för Sveriges välstånd. Men arbete är också avgörande för den enskilda människan, för alla som går upp när klockan ringer, tar en kopp starkt kaffe till frukosten och sedan går till jobbet. Arbete ger försörjning men också gemenskap och möjligheten att själv bygga sitt liv och bidra till sitt land. För att bättre kunna möta behoven fortsätter reformeringen av Arbetsförmedlingen.

Människor behöver vara rustade för de jobb som finns. Därför fortsätter utbyggnaden av Kunskapslyftet i hela landet, och särskilt fokus riktas mot bristyrkesutbildningar.

Forskning och innovation krävs för att skapa jobb och stärka Sveriges konkurrenskraft. En forsknings- och innovationsproposition kommer att presenteras i höst.

Arbetsrätten ska moderniseras och anpassas till dagens arbetsmarknad, samtidigt som balansen mellan parterna ska upprätthållas. Om arbetsmarknadens parter når en överenskommelse om hur lagen om anställningsskydd ska reformeras kommer regeringen att lägga fram förslag i enlighet med den.

Under coronakrisen har många av dem som har kunnat arbetat från hemmet. Distansjobb, onlinefika med kollegorna och digitala möten har blivit rutin. Den digitala infrastrukturen fortsätter att byggas ut i hela landet.

Det ska gå att leva och arbeta i hela landet. Och möjligheten att driva företag på landsbygden ska fortsätta att förbättras. Investeringar i bostäder och infrastruktur är ett effektivt sätt att stimulera ekonomin och samtidigt skapa arbetstillfällen i Sverige.

Vi har en historisk möjlighet att genomföra åtgärder här och nu som också stärker Sverige. Den möjligheten tar vi. Tillsammans ska vi jobba Sverige ur krisen och bygga samhället mer hållbart.

Herr talman! Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga. Konsekvenserna av ett varmare klimat - bränder, torka, stigande havsnivåer - fortsätter att drabba människor. Världens fattigaste bär minst skuld till klimatkrisen, men det är samtidigt de som drabbas värst.

Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland. Vi ska fortsätta att vara världsledande i arbetet med att motverka den globala uppvärmningen och i genomförandet av Agenda 2030.

Att Sverige är världsledande inom klimatomställningen och elektrifieringen gynnar våra företag, vår export, våra arbetstagare, vår välfärd, vårt land.

En grön skatteväxling ska genomföras, vilket innebär att skatter höjs på miljöförstörande verksamhet och sänks på arbete och företagande.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Riksmötets öppnande

Sveriges första klimathandlingsplan genomförs.

Regeringen genomför nu också den största järnvägssatsningen i modern tid. Under nästa år avser regeringen att återkomma med en infrastrukturproposition till riksdagen med förslag till långsiktig utveckling av vår infrastruktur.

Den sammanhållning och beslutsamhet som samhället uppvisar under coronakrisen behövs också för en rättvis klimatomställning. Tillsammans ska vi ställa om vårt samhälle för klimatets skull och för Sveriges skull.

Under denna speciella sommar har fler svenskar än tidigare upptäckt vårt fantastiska land på nytt. Många har nyttjat vår grundlagsskyddade allemansrätt och vandrat i vår vackra fjällvärld eller i våra djupa skogar, hört tystnaden, känt den friska luften och märkt hur gott en chokladkaka kan smaka efter en lång tur.

Hållbar turism är viktigt för Sverige. Regeringen kommer därför att förbättra förutsättningarna för besöksnäringens återhämtning. Och den som vandrar i naturen lär sig att inte lämna något skräp efter sig - en princip som ska gälla annars också. Vi behöver ställa om från dagens ohållbara resursanvändning. Regeringen tar nu fram den första svenska handlingsplanen för hur en cirkulär ekonomi ska förverkligas. Nya regler för engångsplast införs.

De svenska kusterna ska vara platser som vi är stolta över. Våra hav är fulla med liv. Regeringen fortsätter att arbeta med minskad påverkan från övergödning, att få ett hållbart fiske och att ingen plast ska hamna i havet. Svensk natur med stor biologisk mångfald, välskött skog och naturreservat är någonting som också kommande generationer ska kunna njuta av.

Herr talman! Sveriges välfärd är vår gemensamma välfärd. Vi har stora sjukhus och små byskolor. Vi har förskolor och hemtjänst, skyddsnät och språngbrädor. Vi har ett välfärdssystem byggt på tanken att ingen människa ska lämnas efter men inte heller hållas tillbaka.

Regeringen började rusta svensk skola, äldreomsorg och sjukvård redan före krisen. Sedan 2014 har vi gjort stora investeringar i välfärden, som nu har 100 000 fler medarbetare. Vi behöver göra mer, och vi kommer att göra mer.

Under coronakrisen har revor i vårt samhälle blivit tydliga, revor som enbart kan åtgärdas genom stora satsningar och ett hårt politiskt arbete.

De äldre som har varit med och byggt Sverige har rätt till en god ålderdom och en bra pension. Nu kan jag berätta att pensionärernas ekonomi fortsätter att förstärkas. Under nästa år införs ett särskilt pensionstillägg på upp till 600 kronor i månaden för den som har slitit ett helt yrkesliv men med låg lön. Det är pengar som kommer att göra skillnad. Skillnaden i beskattning mellan pension och lön ska tas bort helt.

Regeringen tar samtidigt nästa steg för långsiktigt höjda pensioner genom fördjupade diskussioner inom Pensionsgruppen. Regeringens uppfattning är att inbetalningarna till pensionssystemet behöver öka.

Den som jobbar inom äldreomsorgen har ett viktigt och ansvarsfullt jobb, och det behöver tydliggöras. Catrin Jansson, undersköterska i hemtjänsten, skrev i sin novell De levande så här:

"Värst är kvällarna, så många människor, så lite tid. Det är svårt att vara människa. Behoven är så stora, hjälpen så liten. Oron kommer på kvällen, tröttheten, tankarna, de återkommande larmen, det finns ingen tid för det plötsliga. Men det omöjliga blir möjligt."

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Riksmötets öppnande

Det ska vara attraktivt att arbeta inom äldreomsorgen, och de som gör det ska få ett tydligt erkännande. För att höja kompetensen genomför regeringen ett äldreomsorgslyft. Det innebär att människor får möjlighet att utbilda sig till vårdbiträde eller undersköterska på betald arbetstid. Äldreomsorgslyftet beräknas leda till mer än 10 000 nya tillsvidareanställningar inom äldreomsorgen. Undersköterska blir en skyddad yrkestitel.

När telefonen ringer finns det samtal som alla fruktar men som många har fått under detta år: att en anhörig har blivit inlagd på sjukhus eller att hälsotillståndet dessvärre har försämrats. Då stannar livet upp. Vardagsproblem som tidigare verkade stora blir plötsligt oviktiga.

Sverige ska ha en jämlik sjukvård i världsklass, och den ska finnas där för alla. Coronakrisen har inneburit den största påfrestningen på vården i modern tid. Personal i vård och omsorg har visat stor skicklighet under mycket tuffa förhållanden. Ni har imponerat på ett helt land, och ni har ett helt lands tacksamhet.

För att säkra tillgången på akut sjukvård har många patienters besök eller operationer blivit uppskjutna. Sjukvården ska ha resurser att hantera de uppdämda vårdbehoven och den covid-19-relaterade sjukvården. Behoven i landet är stora. Förstärkningen av de allmänna bidragen till kommuner och regioner fortsätter.

Primärvården ska reformeras. Regeringen vill göra det lättare att få en tid på vårdcentraler i hela landet, stärka vården för exempelvis äldre och utöka förutsättningarna för förebyggande insatser. En fast läkarkontakt är avgörande.

Hälso- och sjukvårdens krisberedskap stärks. Offentliga såväl som privata aktörers ansvar för en säker försörjning av läkemedel utreds, liksom införandet av särskilda beredskapsapotek.

Grundskolorna har varit öppna i Sverige under våren. Det är väl en mening som aldrig tidigare uttalats i en regeringsförklaring. Under dessa nya förhållanden har lärare och annan skolpersonal utfört ett fantastiskt arbete.

Det ska vara ordning och reda i skolans klassrum - och ordning och reda i skolans styrning. En nationell plan för studiero och trygghet i skolan tas fram. Skolinspektionen ges ökade möjligheter att stänga fristående och kommunala skolor som har stora och återkommande brister.

Kunskap och bildning är ledstjärnor för nya reviderade kurs- och ämnesplaner och därmed ledstjärnor för svensk skola. Elevernas kunskapsresultat har förbättrats i flera internationella kunskapsmätningar samtidigt som preliminär statistisk från våren visar att andelen niondeklassare som är behöriga till gymnasieskolan ökar.

Regeringens fokus är att kunskaperna ska fortsätta att öka. Skolans resurser ska fördelas efter behov, och skolan ska bli mer jämlik. En utredning om statligt huvudmannaskap tillsätts. Köerna i barn- och ungdomspsykiatrin ska minska och elevhälsan värnas.

Skickliga förskollärare, lärare och rektorer är grunden för en framgångsrik skola. Ett professionsprogram ska utformas som syftar till att förskollärare, lärare och rektorer ska växa i sin profession, utveckla undervisningen och bidra till forskningen.

Svensk välfärd ska stärkas - i år och under kommande år.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Riksmötets öppnande

Herr talman! Sveriges utrikespolitik har som mål att skapa trygghet i vårt land och i vår omvärld. Vår tids stora utmaningar hanteras bäst genom multilateralt samarbete i FN, i EU och i vårt närområde. Gemensam säkerhet bygger vi tillsammans. EU är vår viktigaste utrikes- och säkerhetspolitiska arena. Inget annat samarbete är så avgörande för svensk säkerhet och fred.

EU är också centralt för svensk ekonomi och välfärd och för vårt klimatarbete. Krisberedskapen ska stärkas, och den inre marknaden ska utvecklas för stärkt konkurrenskraft i den globala ekonomin. Sverige ska fullt ut delta i och forma EU-samarbetet på ett sätt som värnar både svenska och europeiska intressen.

EU-samarbetet bygger på våra gemensamma värderingar. Sverige ska fortsätta att driva på för att alla länder ska respektera principer som oberoende domstolar och fria medier. Länder som inte respekterar rättsstatens principer ska inte kunna få EU-bidrag på samma sätt som tidigare.

Sveriges säkerhetspolitiska linje ligger fast. Den militära alliansfriheten tjänar vårt land väl och bidrar till stabilitet och säkerhet i norra Europa. Sverige kommer inte att förhålla sig passivt om en katastrof eller ett angrepp drabbar ett annat land i Norden eller i EU. Vi förväntar oss att dessa länder agerar på samma sätt om Sverige drabbas.

Sverige står upp för Ukrainas suveränitet och territoriella integritet. Vi fördömer Rysslands aggression mot Ukraina och den illegala annekteringen av Krim. Vi står bakom EU:s sanktioner mot Ryssland. Samtidigt ska vi ha kontakter och söka dialog med Ryssland och det ryska samhället.

Vi stöder det belarusiska folkets strävan efter demokrati. Utvecklingen i Belarus påverkar säkerheten i Sveriges närområde.

Det säkerhetspolitiska läget i Sveriges närområde och i Europa har över tid försämrats. Regeringen bedömer att totalförsvarets förmåga därför behöver fortsätta att förstärkas och öka betydligt. Betydande tillskott tillförs det militära försvaret. Sveriges bilaterala och multilaterala försvars- och säkerhetspolitiska samarbeten bör fortsätta och fördjupas.

Det civila försvaret förstärks kraftigt efter många år av nedmontering. Arbetet med att inrätta en myndighet för psykologiskt försvar fortsätter. Ett nationellt cybersäkerhetscenter inrättas under året. En bankskatt ska införas för att finansiera satsningar på försvaret.

Europa måste ta ett större ansvar för sin egen säkerhet. Den europeiska säkerhetsordningen måste fortsätta att värnas, inklusive varje lands rätt att välja sin egen säkerhetspolitiska väg. År 2021 är Sverige ordförande i Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, OSSE. Det är en ansvarsfull uppgift i en orolig tid.

Vi välkomnar riksdagens enighet kring skrivelsen om Sveriges Kinapolitik. Sverige och EU ska bedriva en aktiv politik i relation till Kina med utgångspunkt i våra värderingar och intressen. Vi står bakom principen "ett land, två system" för att bevara Hongkongs självstyrande ställning.

Den transatlantiska relationen är central för Sveriges och Europas säkerhet och välstånd.

Det nordiska samarbetet är unikt. Våra länder ska dra lärdomar av hanteringen av coronakrisen och stå enade i framtiden.

Sverige ska fortsätta att vara den ledande kraften i världen för en feministisk utrikespolitik. Coronakrisen har satt behovet av jämlikhet, hälsa och sjukvård världen över i blixtbelysning. Utvecklingssamarbetets demokratifokus fortsätter. Sverige kommer att vara drivande internationellt för ett effektivt och ansvarsfullt bistånd.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Riksmötets öppnande

Multilateralt samarbete är ledordet när FN i år fyller 75 år. Sverige ska fortsätta att göra sin del för fred, frihet och samarbete.

Herr talman! Den 15 juni började 61 nya polisassistenter sin tjänstgöring i polisområde Stockholm syd. I polisområde nordvästra Skåne var de 22 nya, och i polisområde Västerbotten var de 11 nya.

Sverige har nu nästan 21 000 poliser, det högsta antalet någonsin. Vi är också nästan halvvägs till målet om 10 000 fler polisanställda till 2024, och förstärkningen av polisen fortsätter.

När gängen sprider skräck och våld är det ofta hårt arbetande människor som bor i utsatta områden som drabbas. Samhällets uppgift är att trycka tillbaka den organiserade brottsligheten. Våra lagar gäller i varje stad, i varje kvarter och på varje torg. Inga kriminella personer, ligor, gäng eller familjer ska tro att de är starkare än samhället.

Straffen för gängrelaterad brottslighet ska skärpas, och myndigheter får nya verktyg för att samarbeta mot gängen. Åtgärder för att bryta tystnadskulturen och stärka rättsprocessen genomförs. Straffen ska skärpas för bland annat rekrytering av unga till kriminalitet och brott med kopplingar till kriminella uppgörelser.

Regeringen föreslår att straffrabatten för unga myndiga ska avskaffas vid allvarlig brottslighet. Utbyggnaden av Statens institutionsstyrelses anläggningar och Kriminalvårdens anstalter och häkten fortsätter.

Det är fullt möjligt att trycka tillbaka den grova brottsligheten. Alla straffskärpningar, ytterligare poliser och ökade resurser till rättsvårdande myndigheter har betydelse. Men för att lyckas är det avgörande att rekryteringen till brottslighet stoppas. Ingen tonåring ska se kriminalitet som sin framtid. För att klara det krävs ett helt samhälle som hjälps åt.

I boken Osebol intervjuas Lars Jörlén av författaren Marit Kapla. Lars beskriver hur han och kollegorna på skolan åkte och hämtade elever vars föräldrar inte hade fått i väg dem på morgonen:

"Det var inte vår skyldighet, men folk ställde upp. Vi hade den inställningen - försökte i alla fall ha den - att alla barn är allas barn. Även om man har föräldrar är det samhällets barn."

Socialsekreterare, lärare, fotbollstränare, skolpersonal och grannar - alla kan göra sin del för att stötta och styra upp en tonåring som håller på att hamna snett.

Kommunerna ska få ett i lag fastställt ansvar för att förebygga brott. Regeringen prioriterar det förebyggande arbetet. Hela samhället behöver dra åt samma håll. Vi ska trycka tillbaka de kriminella gängen. Vi ska se till att dagens unga inte blir morgondagens brottslingar. Vi behöver ett helt, starkt samhälle för att klara av det.

Herr talman! Sverige ska fortsätta att värna jämställdhet, jämlikhet och demokrati - här hemma och i världen.

Trots att rasismen och nazismen borde ha lagts på historiens skräphög för länge, länge sedan frodas de i dag. Under året har exempelvis afrosvenskar höjt sina röster mot den rasism som de drabbas av. Rasism i alla dess former och uttryck ska motas tillbaka av hela samhället.

Malmö internationella forum för hågkomst av Förintelsen och bekämpande av antisemitism har skjutits upp till följd av coronakrisen men äger rum hösten 2021.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Riksmötets öppnande

Den svenska migrationspolitiken ska vara rättssäker, effektiv och human. Asylrätten ska värnas. Sverige har tagit ett stort ansvar för att ge en fristad åt människor som lämnat sitt land för att söka skydd. Fler länder i EU måste ta sitt ansvar. Den migrationspolitiska kommittén lämnar snart sitt betänkande. Arbetet fortsätter då med ett långsiktigt hållbart regelverk för framtidens migrationspolitik.

Den människa som kommer till Sverige men inte har rätt att stanna ska återvända. Men varje person som flyr till Sverige och har rätt att stanna ska få all hjälp att bli en del av samhället.

Varje människa i Sverige ska vara delaktig i samhället och känna till sina rättigheter. Regeringen avser därför att inrätta ett oberoende, nationellt institut för mänskliga rättigheter under 2021. Detta ska föregås av en bred parlamentarisk förankring.

Sverige ska fortsätta att stärka den fria opinionsbildningen, skydda yttrandefriheten och stödja fria medier i hela landet. Samhällsinformationen till asylsökande utökas och blir en obligatorisk del av asylprocessen.

Inget barn ska behöva oroa sig för våld eller för att tvingas bli bortgift. Därför tar vi nu fram en nationell strategi för att motverka alla former av våld mot barn, däribland hedersrelaterat förtryck. Dessutom införs ett särskilt hedersbrott.

Alla i Sverige ska ha samma möjlighet att bli sitt bästa jag. För att det ska bli verklighet behöver den ekonomiska jämlikheten öka. Inget barns framtid ska heller avgöras av föräldrarnas inkomst - eller brist på inkomst. Jämlikhetskommissionen har lämnat viktiga förslag för att öka den ekonomiska jämlikheten.

Reformerna för hbtq-personers rättigheter fortsätter. En könsneutral föräldraskapslagstiftning utreds.

Sverige ska vara en kulturnation att räkna med. Kulturen förenar oss, vidgar perspektiv och inspirerar till nya tankar. Under coronakrisen har kulturen drabbats hårt. Det har påverkat alla kulturskapares ekonomi men också oss som land. Vardagen tappar färg när biografer, konserthus och teatrar är stängda.

Om människor ska kunna drabbas av en storslagen dikt, njuta av en konsert eller få en ny favoritlåt måste det finnas människor som skapar allt detta. Kulturskapares ekonomiska trygghet ska värnas. En konstnärspolitisk skrivelse läggs fram. Kultur riktad till barn och unga ska stärkas.

Idrott skapar gemenskap och hälsa. Svensk idrottsrörelse ska få förutsättningar att klara den pågående krisen och nå alla barn och unga som vill idrotta.

Sverige ska fortsätta vara ett land där jämställdhet, jämlikhet och demokrati är självklart i samhällets alla delar.

Herr talman! Det nya coronaviruset prövar som sagt Sverige. Men vi, vårt land, kommer att klara också denna prövning. Vi går igenom krisen tillsammans, som ett land där alla tar ansvar. De styrkor som krisen tydliggjort ska vi bära med oss när vi bygger vårt land ännu starkare än förut. Det är ansvar, sammanhållning och hur tydligt det har blivit att vi är beroende av varandra.

Riksmötets öppnande

Vi har ett nytt politiskt läge. Den regering jag leder ska göra vad som krävs för att åtgärda revorna i vårt samhälle. Men för att lyckas måste vi möta framtiden på samma sätt som vi har mött krisen: som ett land, där vi fortsätter att ta ansvar för varandra, för Sverige, för vårt samhälle, där vi fortsätter att möta svåra stunder och goda tider tillsammans.

(Applåder)

Riksdagens nya arbetsår börjar, riksmötet 2020/21. Kungen förklarar riksmötet öppnat, på begäran av talman Andreas Norlén. Evenemanget sänds via riksdagens webb-tv och kommer även att lyftas i riksdagens övriga digitala kanaler.

Direktsändningen från riksmötets öppnande börjar klockan 13. Ceremonin inleds klockan 14. Ceremonin tolkas till engelska och teckenspråk från klockan 14.

Riksmötets öppnande 2020

Relaterade videor