Öppen utfrågning om fossiloberoende drivmedel

Öppen utfrågning 12 april 2018
 • Bädda in video

 • Ladda ner

Trafikutskottet håller en öppen utfrågning med anledning av en studie om fossiloberoende drivmedel.

Tid: Den 12 april klockan 09.00-12.00  
Plats: Förstakammarsalen, ingång Riksplan

Fossilfria drivmedel för att minska transportsektorns klimatpåverkan

Program

09.00 Inledning av Karin Svensson Smith (MP), ordförande i trafikutskottet

09.05–09.20 Trafikutskottets studie

 • Resultaten i korthet Anna Wagman Kåring, forskningssekreterare vid Riksdagsförvaltningen

 • Trafikutskottets arbetsgrupp för forskningsfrågor: gruppens slutsatser Karin Svensson Smith (MP), ordf. trafikutskottets arbetsgrupp för forskningsfrågor

09.20–09.45 Forskare ger perspektiv på icke-fossila drivmedel

 • Hur långt och till vad räcker de svenska biodrivmedlen utan att riskera miljökvalitetsmålen? Pål Börjesson, professor miljö- och energisystem vid Lunds universitet

 • Att ta steget ut på marknaden – så kan svensktillverkade drivmedel kommersialiseras Johanna Mossberg, fil.dr, fokusområdesledare för området fossilfria transporter RISE

 • Fossilfrihet ur ett systemperspektiv – vilket drivmedel gör bäst nytta var? Jonas Åkerman, fil.dr, forskningsledare miljöstrategisk analys vid Kungliga Tekniska Högskolan

 • Hur kan förnybar el bidra till fossiloberoende transporter? Björn Sandén, professor innovation och hållbarhet vid Chalmers tekniska högskola

 • Är elektromobiliteten en fluga? Förhoppningar och realism inför en ökad elektrifiering av transporter Thomas Magnusson, biträdande professor i Industriell organisation vid Linköpings universitet

09.45–10.15 Myndigheter om betydelsen av fossilfria drivmedel

 • Strategisk plan för omställning till fossilfria transporter Gustav Ebenå, avdelningschef Energimyndigheten

 • Scenarier på väg mot fossilfrihet Sven Hunhammar, måldirektör Trafikverket

 • Styrmedel för att öka de fossilfria drivmedlen och minska de fossila Svante Mandell, forskningschef Konjunkturinstitutets miljöekonomiska enhet

 • Fossilfritt Sverige om vägen till ett fossilfritt Sverige Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige

10.15–10.35 Transportslagen vänder blicken mot 2030

 • Färdplan för ett fossilfritt flyg Henrik Littorin, tf. generalsekreterare föreningen Svenskt Flyg

 • Färdplan för en fossilfri åkerinäring Tove Winiger, politiskt ansvarig Sveriges Åkeriföretag

 • En sjöfart utan utsläpp – är det möjligt? Rikard Engström, vd föreningen Svensk Sjöfart

 • Att anpassa bilismen till en fossiloberoende fordonsflotta Carl-Erik Stjernvall, hållbarhetsansvarig Motormännens riksförbund

10.35–11.00  Paus

11.00–11.55 Frågor från utskottet

11.55–12.00 Avslutning av Jessica Rosencrantz (M), vice ordförande trafikutskottet

Relaterade videor