Laglighetsprövning av verksamhet som bedrivs av kommun, landsting eller kommunalt företag

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Motion

Laglighetsprövning av verksamhet som bedrivs av kommun, landsting eller kommunalt företag

Motion till riksdagen
1996/97:K505
av förste vice talman Anders Björck m.fl. (m)

Laglighetsprövning av verksamhet som bedrivs av kommun, landsting eller kommunalt företag


Privata företag blir idag utkonkurrerade av kommunal
verksamhet som ligger utanför kommunallagens regler men
som inte kan överklagas med dagens regler. Möjligheterna
att överklaga sådan verksamhet bör därför stärkas.
Det har blivit allt vanligare med kommunala bolag och koncernbildningar
där kompetensstridig verksamhet kan bedrivas utan möjlighet till
laglighetsprövning. Det är heller inte ovanligt med kommunalt stöd till
näringsverksamhet eller kommunal näringsverksamhet som ligger i
utmarkerna av den kommunala kompetensen.
Grunden för kommuners och landstings verksamhet är att det finns stöd i
lag för att driva verksamheten. Verksamheten måste alltså vara förenlig med
den allmänna kompetensen som följer av 2 kap kommunallagen eller den
särskilda kompetens som följer av speciallagstiftning. Utgångspunkten är att
kommunen eller landstinget får ta hand om angelägenheter av allmänt
intresse som har anknytning till kommunens eller landstingets område och
som inte skall handhas enbart av staten, eller annan kommun, ett annat
landsting eller någon annan.
Enligt 2 kap 7 § kommunallagen får kommuner och landsting driva
näringsverksamhet, om den drivs utan vinstsyfte och går ut på att
tillhandahålla allmännyttiga anläggningar eller tjänster åt medlemmar i
kommunen eller landstinget. Regeln innebär att det råder förbud för
kommuner och landsting att driva spekulativa företag. Förbudet mot
vinstsyfte innebär dock inte att verksamheten inte får ge överskott.
Om en kommun eller ett landsting  bestämmer sig för att gå ut på den
öppna marknaden och sälja tjänster utan tillräcklig anknytning till en erkänd
kommunal angelägenhet kan en medlem i kommunen eller landstinget begära
laglighetsprövning genom att överklaga beslutet.
Det finns emellertid ett antal problem runt laglighetsprövningen.
- Den kräver att det finns ett beslut att överklaga. Om
exempelvis en kommunal enhet inleder en
försäljningsverksamhet på den öppna marknaden, utan något
formellt beslut om saken, finns inte något beslut som kan
laglighetsprövas.
-  Den kräver att överklagandet kommer in inom tre veckor
efter beslutets justering. Om exempelvis kommunen anslår
pengar till ett kommunalt bolag som efter en månad visar sig
använda pengarna i kompetensstridig verksamhet kan inte
beslutet längre överklagas. Verksamheten blir laglig om den
inte överklagas.
-  Beslut som fattas av kommunala företag kan normalt inte
överklagas. Exempelvis ett kommunalt helägt fastighetsbolag
kan ägna sig åt för kommunen kompetensstridig verksamhet
utan att det går att laglighetspröva.
- Om det kommunala beslutet upphävs är kommunen skyldig
att rätta beslutet. Om kommunen vägrar rätta beslutet och det
inte rör myndighetsutövning finns inte någon straffrättslig
eller civilrättslig sanktion att tillgripa.
Det finns därför all anledning att se över och stärka
medborgarnas möjligheterna till laglighetsprövning av beslut
och verksamhet som drivs av kommun, landsting eller av
bolag där kommun eller landsting har ett bestämmande
inflytande.
Det bör därför bli möjligt att överklaga verksamhet som bedrivs av
kommun, landsting eller kommunala bolag till kammarrätten för att få en
prövning om den är kompetensenlig enligt kommunallagen. Denna
laglighetsprövning bör kunna ske oavsett om verksamheten startats efter ett
formellt beslut, eller när beslutet fattats. Det bör också införas ett
straffrättsligt sanktionssystem för de fall kommunen inte rättar ett upphävt
beslut.
Regeringen bör därför ges i uppdrag att återkomma med lagförslag i
enlighet med vad som föreslås i motionen.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen  hos regeringen begär förslag till ändring av möjligheterna
till  laglighetsprövning i enlighet med vad som anförts i motionen,
2. att riksdagen hos regeringen begär förslag till straffrättsligt
sanktionssystem i enlighet med vad som anförts i motionen.
Stockholm den 27 september 1996
Anders Björck (m)
Birger Hagård (m)
Jerry Martinger (m)
Inger René (m)
Nils Fredrik Aurelius (m)
Fredrik Reinfeldt (m)
Henrik S Järrel (m)
Ola Karlsson (m)