Vitryssland

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 19 september 2022

Interpellation: Vitryssland

Interpellation 2005/06:351 av Wigström, Cecilia (fp)

den 12 april

Interpellation 2005/06:351 av Cecilia Wigström (fp) till utrikesminister Carin Jämtin (s)

Vitryssland

Situationen i Vitryssland

Som många befarade blev parlamentsvalet i Vitryssland den 19 mars varken fritt eller rättvist. Det har OSSE:s övervakningsmission där jag själv deltog konstaterat.

De demonstrationer som hölls resulterade också i att så många som 1500 personer arresterades. Vissa av demonstranterna riskerar långa fängelsestraff, andra avsked från sina jobb eller avstängning från Universitetet. Trots detta är det dock positivt att demonstranterna protesterade mot president Lukasjenkos diktaturvälde och visade omvärlden att det finns hopp för demokratin även i Vitryssland.

 

EU och Vitryssland

EU är en viktig aktör i tillskapandet av en utveckling i demokratisk riktning i Vitryssland. Nu är det av högsta vikt att Sverige och EU stödjer de demokratifrön som är på väg att gro i Vitryssland. Den demokratiska oppositionen behöver allt stöd den kan få. EU bör inrätta en ny demokratifond som stödjer oppositionen ekonomiskt, precis som Solidartiet i Polen fick stöd under 1980-talet. Fonden bör också hjälpa de personer som berövats sitt arbete eller sin universitetsplats på grund av att de deltagit i protester mot Lukasjenko eller familjer vars anhöriga har fängslats.

EU måste kräva att de som fängslats på politiska grunder omedelbart friges. Dessutom bör EU snarast införa visumfrihet för viktiga aktörer inom den politiska oppositionen, journalister med flera, och inkludera vitryssar i Erasmus- och andra europeiska utbytesprogram.

Vitryssland är starkt beroende av Ryssland som ser mellan fingrarna med den negativa utvecklingen. Därför måste EU skärpa tonen mot Ryssland samt öka pressen på Ryssland att också kräva politiska reformer i Vitryssland.

I november 2005 upprättades TV- och radiosändningar som inför valet i Vitryssland skulle förse medborgarna med oberoende information. Eftersom press och etermedia är statligt kontrollerade i Vitryssland utgör EU-satsningen ett viktigt inslag som enligt folkpartiets mening bör permanentas.

 

Import av krigsmateriel från Vitryssland

Vid flera tillfällen har svensk militär flugit till Vitryssland och köpt lasersikten till den svenska armén. Det är svårt att tänka sig en mindre lämplig handelspartner till Sverige än Vitryssland. Handelsutbytet visar på en skrämmande okunnighet om den vitryska diktaturen. Enligt uppgifter uppskattas den svenska vapenimporten från Vitryssland uppgå till ca 300 000 kr.

 

Sveriges stöd till studentutbyte

Vi lever i en globaliserad värld, där värden som demokrati och frihet sprids även till jordens mörkaste hörn. Ett sätt att sprida demokrati är att skapa möjligheter för människor att studera i ett annat land för att utbyta erfarenheter, idéer och värderingar. En viktig byggsten i detta arbete är Svenska institutets så kallade Visbyprogram där studenter från bland annat Vitryssland har möjlighet att på kort- och långtidsstipendier resa till Sverige för att gå kurser i demokrati, mänskliga rättigheter och internationella relationer. Studenterna erhåller därmed en unik erfarenhet - att få en inblick i demokratisk samhällsbyggnad. Erfarenheter som de vitryska studenterna i sin tur kan föra vidare till det vitryska samhället. Utbytena av denna typ bör öka.

Det är i sammanhanget av största vikt att Sverige driver att kravet på samtycke från de vitryska myndigheterna slopas. Annars kan dessa utbyten missgynnas och istället kan studenterna tvingas binda upp sig till den vitryska staten när de återkommer hem.

 

Det svenska biståndet samt svensk ambassad

Vad Vitryssland behöver i det här läget är ökade satsningar på demokratiutveckling. I stället har det motsatta skett. Från och med 2004 försämras villkoren för det svenska demokratibiståndet till Vitryssland då Vitrysslandsprogrammet avskaffades. Det innebar att svenska föreningar fick möjlighet att tillsammans med vitryska samarbetspartner genomföra demokratifrämjande projekt med full finansiering från Sida. Utvärderingen visade att många kontakter hade upparbetats mellan svenska och vitryska ideella organisationer sedan programmet började. Trots det ökande förtrycket i Vitryssland avskaffades programmet och föreningar måste nu, i likhet med föreningssamarbeten med andra länder, betala 10 % av projektens omsättning.

Detta har inneburit att vissa organisationer avbrutit sitt biståndssamarbete med landet. Folkpartiet anser att den så kallade egna insatsen för enskilda organisationers demokratiprojekt i diktaturregimer som Vitryssland helt bör tas bort.

Vidare är det viktigt att Sverige stöder den demokratiska utvecklingen på plats. Vikten av att öppna en svensk ambassad i den vitryska huvudstaden aktualiseras ytterligare genom EU-beslutet att upprätta en regional delegation i Minsk.

 

1. Vilka åtgärder avser utrikesministern att vidta för att EU skall inrätta en ny demokratifond för att stötta oppositionen med ekonomiska medel, samt för att EU skall införa visumfrihet för vissa personer i Vitryssland?

2. Hur avser utrikesministern att verka för att underlätta enskilda organisationers arbete för demokrati och mänskliga rättigheter i diktaturer i allmänhet och Vitryssland i synnerhet?

3. Vilka åtgärder avser utrikesministern att vidta för att den svenska vapenimporten från Vitryssland ska upphöra?

4. Vilka åtgärder avser utrikesministern vidta för att permanenta EU:s radio- och tv-sändningar till Vitryssland?

5. Vilka åtgärder avser utrikesministern vidta för att öppna en svensk ambassad i Vitryssland?
………………………………………

Cecilia Wigström (fp)


                 Överlämnas enligt uppdrag


                 Ulf Christoffersson