Vattenfalls investeringar i kolkraft

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 3 augusti 2022

Interpellation: Vattenfalls investeringar i kolkraft

Interpellation 2010/11:402 av Nordin, Lise (MP)

den 19 maj

Interpellation

2010/11:402 Vattenfalls investeringar i kolkraft

av Lise Nordin (MP)

till närings- och energiminister Maud Olofsson (C)

Som svenskt statligt bolag och som en av de största energiproducenterna i Europa spelar Vattenfall en viktig roll i energiomställningen. Miljöpartiet tycker att Vattenfall i sin roll bör vara ett föredöme för att nå de politiska mål om minskad klimatpåverkan och förnybar energi som både riksdagen och EU satt upp.

I riksdagens ägardirektiv till Vattenfall fastslås uppdraget att ”affärsmässigt bedriva energiverksamhet så att bolaget är ett av de bolag som leder utvecklingen mot en miljömässigt hållbar energiproduktion”.

Den politiska ambitionen med Vattenfall är därmed tydlig. Utifrån dessa ägardirektiv har Vattenfall utformat en klimatstrategi med målet att minska koldioxidutsläppen från dagens 90 miljoner ton till 65 miljoner ton år 2020. För att bli en klimatvinst måste dock klimatstrategin omvandlas till faktiska utsläppsreduceringar.

Utvecklingen för Vattenfalls verksamhet går i en annan riktning enligt Vattenfalls årsredovisning som presenterades på bolagsstämman den 27 april. Under 2010 ökade Vattenfalls investeringar i fossilkraft med 25 procent jämfört med året innan. Investeringarna i fossilkraft stod vidare för den största delen av Vattenfalls satsningar i elproduktion. Jämförelsevis minskade investeringarna i vindkraft något och endast 1 procent av Vattenfalls elproduktion kommer från vindkraft.

Vattenfall äger i dag Europas enskilt största utsläppskälla av koldioxid via kolkraftverket Jänschwalde i Tyskland. Vattenfalls position som den största ägaren av kolkraft i Tyskland kommer att förstärkas då ett nytt kolkraftverk, Moorburg, tas i drift år 2012.

Det är uppenbart att Vattenfalls utveckling hittills stjälpt snarare än hjälpt Sverige och EU att nå målen om minskad klimatpåverkan samt utveckling av förnybar energi. Investeringar i kolkraft, som är det mest klimatpåverkande energislaget, spär på utsläppen av klimatpåverkande gaser och tar resurser från utbyggnad av mer framtidsinriktad förnybar energi.

Mot den bakgrunden vill jag fråga närings- och energiministern:

Avser närings- och energiministern att agera för att Vattenfalls investeringar i kolkraft minskar och att investeringarna i förnybar energi ökar?

Avser närings- och energiministern att ta initiativ till en granskning huruvida Vattenfalls investeringar i kolkraft strider mot de av riksdagen givna ägardirektiven?