Till innehåll på sidan

Vårdval för alla

Interpellationsdebatt 16 januari 2018

Protokoll från debatten

Anföranden: 7

Anf. 60 Socialminister Annika Strandhäll (S)

Herr talman! Christian Holm Barenfeld har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att se till att privata utförare och fritt vårdval tillåts konkurrera och existera i Sverige också för reumatiker.

Som Christian Holm Barenfeld säkert vet kan landsting och kommuner överlämna hälso- och sjukvårdsverksamhet till privata utförare genom upphandling enligt lagen om offentlig upphandling eller genom att införa ett valfrihetssystem enligt lagen om valfrihetssystem. Huvudmannen har dock alltid det övergripande ansvaret för verksamheten och ska se till att den bedrivs med god kvalitet.

I primärvården blev det obligatoriskt att genomföra vårdvalssystem 2010. I hälso- och sjukvårdslagen anges att landstinget ska organisera primärvården så att alla som omfattas av landstingets ansvar för hälso- och sjukvård kan välja utförare av hälso- och sjukvårdstjänster samt få tillgång till och välja en fast läkarkontakt. Landstinget får inte begränsa den enskildes val till ett visst geografiskt område inom landstinget. Och lagen om valfrihetssystem ska tillämpas.

Inom specialistvård är det som bekant frivilligt för landstingen att införa valfrihetssystem. Denna möjlighet har hittills utnyttjats flitigast i Stockholms läns landsting.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Regeringen har inga planer på att införa ett obligatoriskt valfrihetssystem inom specialistvården. Christian Holm Barenfelds fråga om reumatikers tillgång till vårdval och privata utförare besvaras bäst av huvudmännen, som har ansvaret för att verksamheten bedrivs med tillräckligt hög kvalitet.

Regeringen har nyligen tillsatt en utredning, Ordning och reda i vården. Utredaren ska, med utgångspunkt i tillitsbaserad styrning, bland annat se över lagen om valfrihetssystem. Även behov, förutsättningar, för- och nackdelar med att införa viss tillståndsprövning eller alternativ till sådan prövning inom hälso- och sjukvårdsområdet ska utredas.

I och med detta anser jag att interpellationen är besvarad.


Anf. 61 Christian Holm Barenfeld (M)

Herr talman! Tack för svaret på min interpellation, Annika Strandhäll!

Interpellationen skrevs av flera anledningar, just utifrån att man nu här i Stockholm har röstat nej till det fria vårdvalet för reumatiker. Det är förvisso ett allianslett landsting, men även oppositionen med Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna valde att gå på linjen att inte ha det fria vårdvalet.

Det oroar mig lite. I det här läget har det tillsatts en utredning för att man från regeringshåll ska se över det fria vårdvalet som helhet. Även i regeringen samarbetar socialministern och Socialdemokraterna med Vänsterpartiet som ju inte är nådigt i sin kritik mot det mesta som handlar om valfrihet, om någonting som har med marknaden att göra och om sådant som politiker inte styr. Till och med landstingsråd kallar det för tvångsvalfrihet när det inte är landstingsägt och styrt av politiker.

Det oroar mig att man såväl i oppositionen i landstinget som i regeringen för Sverige samarbetar. Jag ställde frågan: Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att se till att privata utförare och fritt vårdval tillåts konkurrera och existera i Sverige också för reumatiker? Men jag kan inte tolka svaret på annat sätt än att ministern avser att inte göra något. I så fall: Är det rätt uppfattat? Delar socialministern regeringens stödpartis synpunkter? Vad är då socialministerns synpunkter kring det fria vårdvalet i stort, framför allt när det gäller reumatiker? Vad är det som gör att reumatiker inte ska ha samma möjlighet som andra att välja fritt?

Att det är just Stockholms läns landsting som har utnyttjat vårdvalet allra mest kan säkert ha vissa ideologiska skäl. Vi ser fördelar med möjligheter för patienten att välja. Om patienten väljer att gå till landstinget eller någon annan utförare är för min del egalt. Det viktiga är ju att den service och den vård som ges är kvalitativ och passar individen. Det är därför som valfriheten är så bra, inte bara inom vården utan inom alla områden. Det är när det finns konkurrens och valfrihet som kvaliteten normalt sett blir som bäst.


Anf. 62 Socialminister Annika Strandhäll (S)

Herr talman! Det är några olika saker som jag vill passa på att säga till interpellanten.

Till att börja med är det frivilligt för landstingen att införa valfrihetssystem inom den specialiserade vården, även inom reumatikervården. Även om man inte har ett vårdvalssystem kan man naturligtvis upphandla privata utförare.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Svaret är mycket riktigt tolkat av interpellanten, nämligen kort och gott att jag inte kommer att göra någonting alls. Det är landstingen som bestämmer hur vården ska vara organiserad. Man kan, som sagt var, bestämma att vården antingen ska vara organiserad med ett stort inslag av privata alternativ eller också med inga sådana inslag alls.

Utan att jag för den sakens skull ska gå in och lägga mig i eller överpröva de beslut som fattas i landstingsfullmäktige i Stockholm är det så att just när det handlar om reumatologi var det ett kompakt motstånd mot det väldigt ideologiskt drivna införandet av Vårdval reumatologi.

Företrädare för patientförbundet Reumatikerförbundet, för specialisterna i reumatologi, för Svensk Reumatologisk Förening, företrädare för forskning och utbildning inom reumatologi, för Karolinska Institutet - alla motsatte sig införandet av Vårdval reumatologi. Socialdemokraterna var ju inte precis ensamma tillsammans med de övriga partierna som röstade emot ett införande. Det fanns ju en total och fullständig uppslutning av alla företrädare för reumatologi i Sverige. Det gick inte att hitta någon som ställde sig bakom det ideologiskt drivna experimentet som man tänkte sig att införa.

Jag hoppas verkligen inte att man nu beskyller regeringen för att den politiska ledningen i Stockholms läns landsting inte klarar av att förankra sina beslut i landstingsfullmäktige. Man har uppenbarligen inte heller någon plan B när man inte får igenom sina förslag.

Någonting som bekymrar mig just nu när det gäller Vårdval reumatologi i Stockholm eller tillgången till professionell kompetens för reumatiker är att redan förra våren tornade den här situationen upp sig. Trots detta är, om jag förstår rätt, svaret från ansvariga allianspolitiker i Stockholm lite att man får skylla sig själv. Man har inte fått till det att upphandla privata vårdgivare. Nu hänvisas alla till den landstingsdrivna vården.

Det är klart att det är landstingsalliansens ansvar att tillhandahålla verksamhet av hög kvalitet för reumatikerna i Stockholm. Det får inte bli så att svensk hälso- och sjukvård drivs av en ideologisk tomteverkstad. Man måste ju lyssna in profession, patientföreträdare och forskning och underbygga sina beslut på rätt sätt.


Anf. 63 Christian Holm Barenfeld (M)

Herr talman! Valfrihet och patientens möjlighet att välja är inte ett ideologiskt experiment. Det är i grunden det som borde vara sunt förnuft och rimlighet.

Givetvis finns det från alla håll mycket ideologi i detta. Jag vet att vårdvalet inte var någonting som Socialdemokraterna gjorde vågen för när det infördes. Valfrihet har aldrig riktigt uppskattats av den politiska vänstersidan. Om man går till den extrema vänstern och hamnar i Västerpartiet, beskrivs det som tvångsvalfrihet. Jag tycker att det är något skamligt.

Om det genomförs en bra reform har väl också den opposition som fäller den ett ansvar. Ministern är mycket väl medveten om att om man ska upphandla en helt ny verksamhet i den här omfattningen tar det tid, ofta år.

Det fanns de företrädare för de olika delarna som var tveksamma. Jag vet ju att ordföranden för Reumatikerförbundet delar ministerns ideologiska hemvist som tidigare socialdemokratisk kommunstyrelseordförande i Järfälla. Det finns politiska uppfattningar även i andra organisationer. I det läget har jag svårt att se det farliga i möjligheten för reumatiker att välja på samma sätt som andra. Det om något är väl ideologiskt nonsens som inte sätter patientens utan partipolitikens intressen i fokus.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Vi tycker att det är viktigt med valfrihet. Valfriheten är viktig för att den ökar patienternas rättigheter. Konkurrens på samma sätt som inom andra områden är bra för kvalitet, tillgänglighet med mera.

Jag är inte från Stockholm, utan jag kommer från ett län som förvisso har en frihetlig landstingsstyrning. Men det är inte så att man kan säga att om det görs bra i Stockholm är risken att reumatologer och andra lämnar övriga Sverige för att arbeta i Stockholm. Då är det väl ett problem för andra landsting om de är så ohyggligt dåliga att folk inte vill arbeta där. Om man väljer att flytta någon annanstans är det väl snarare det som socialministern borde fokusera på. Hur ska man se till att det blir attraktivt i hela landet inom denna bransch så att fler förhoppningsvis väljer att utbilda sig eller att stanna kvar och söka sig till andra områden?

Man kan inte använda argumentationen att om det blir för attraktivt att arbeta i ett område ska det inte genomföras. Det är ju dessa argument som har använts.


Anf. 64 Socialminister Annika Strandhäll (S)

Herr talman! Jag slås med häpnad av det här inlägget. Självfallet har landstingsledningen i Stockholm ett ansvar, precis som alla vi andra, för att se till att den har stöd för de förslag som den går fram med.

Om man inte har stöd för de förslag som man går fram med måste man ha en plan B när patienter kan drabbas, i stället för att peka finger åt reumatiker och säga att det hör till sunt förnuft att de borde vilja välja. Jag tycker att det är ett oerhört märkligt sätt att uttrycka sig på.

Dessutom politiseras patientorganisationernas företrädare. I detta fall handlade det inte om att en enskild organisation har drivit opposition mot det ideologiskt drivna vårdvalsinförandet som kallas Vårdval reumatologi. Det räcker med att googla på detta, Christian Holm Barenfeld. Då kan man konstatera att det handlar om företrädare för patientförbundet Reumatikerförbundet, specialisterna inom reumatologi, Svensk Reumatologisk Förening, forskning och utbildning inom reumatologi och Karolinska Institutet.

Det fanns inte någon som stod på er sida i införandet av detta, vare sig patientföreträdare, profession eller forskning. Detta måste man som politiker kunna lyssna in.

Låt mig citera slutet av en debattartikel skriven av Hans Håkansson, dåvarande förbundsordförande för Reumatikerförbundet, och Cecilia Carlens, ordförande för Svensk Reumatologisk Förening: "Av detta skäl kan vi inte stillatigande se hur beslut nu tas för att omorganisera reumatikervården från prioritering av patienter med störst behov till dem där vårdvalsenheter har möjlighet att göra störst förtjänst, och att detta samtidigt drabbar den forskning och utbildning som behövs för att framtidens sjuka ska få god vård."

Sådant måste man kunna ta till sig och fundera igenom. När det handlar om smarthet, tillgänglighet och det ena med det andra kan jag som nationellt ansvarig politiker för hälso- och sjukvården fundera en del på exempelvis förlossningsvården. Jag kan konstatera att BB Sophias nedläggning inte fick särskilt positiva effekter för tillgängligheten i Stockholms förlossningsvård.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Vad vi politiker alltid måste ha för ögonen är vad som är bäst för patienterna, inte att ha utgångspunkten att driva en ideologisk tomteverkstad.


Anf. 65 Christian Holm Barenfeld (M)

Herr talman! Man ska ha just patientens bästa för ögonen. Att patienten får välja är inte skadligt för patienten. Att kalla detta för ideologisk tomteverkstad tycker jag är på en nivå som vi inte bör hålla oss på. Det handlar om att leverera bra vård och möjlighet till valfrihet och patientpåverkan.

Visserligen handlar denna debatt inte om förlossningsvård, men visst kan vi diskutera det. Det har under lång tid talats om Sollefteå där socialministerns partikamrater styr och lägger ned BB. Det har funnits fall där födslar har skett längs vägen eftersom bilarna inte har hunnit fram till BB före förlossningen. Detta kan man diskutera jättemycket.

Debatten handlade dock om möjligheten till valfrihet. Valfrihet, ministern, är inte farligt. Det är inte skadligt, och det är absolut inte en ideologisk tomteverkstad eller ett ideologiskt experiment. Det finns däremot en väldigt stark ideologi som tycker att det är jättefel med alla former av alternativ inom det som traditionellt sett i mycket har varit offentlig sektor.

Jag ska inte politisera olika organisationer, men jag tror inte att man som socialdemokratisk kommunstyrelseordförande direkt överger sina ideologiska övertygelser bara för att man byter hatt på organisationen, om man uttrycker det så.


Anf. 66 Socialminister Annika Strandhäll (S)

Herr talman! Jag tror att man måste vara väldigt noga här, och jag funderar på om Christian Holm Barenfeld har hört vad jag har sagt. Han talar hela tiden om att valfrihet inte är farligt för patienterna. Men faktum är att det handlade om eniga patientorganisationer.

Återigen märker jag hur han försöker politisera frågan. Den är ju inte politiserad. Det fanns en samstämmighet från profession, patientföreträdare och forskning om att detta skulle få negativa effekter för patienter som har reumatism. Hur man levererar en vård av absolut bästa kvalitet till medborgarna är precis vad man måste ha som uppgift och som ledstjärna, inte minst som landstingspolitiker

Om man har en så stark opinion emot sig från så seriösa företrädare bör man lyssna på det och inte driva frågan vidare in i kaklet för att sedan peka på patienterna och oppositionen och säga att det är deras fel om man själv inte kan tillhandahålla tillräckliga resurser inom reumatologin under kommande år.

Nej, detta håller inte. Som ansvariga politiker för hälso- och sjukvården behöver vi alla hela tiden göra vad vi kan för att leverera den bästa möjliga vården till patienterna. Det är det som är uppgiften.

Överläggningen var härmed avslutad.

Interpellation 2017/18:268 Vårdval för alla

av Christian Holm Barenfeld (M)

till Socialminister Annika Strandhäll (S)

 

Från och med 2018 kommer inte privata reumatologer och specialistläkare i reumatism att få arbeta åt Landstinget i Stockholms län. Detta drabbar ca 1 500 reumatiker som därmed kommer att bli av med sina läkare. Ofta har det tagit lång tid för patienterna att hamna rätt och få den hjälp som behövs. Nu slits tillit och hjälp ur deras händer på grund av att bland andra Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna röstade nej till vårdvalet.

Demokrati är demokrati, men konsekvenserna för reumatikerna kommer att bli stora. Valfriheten och därmed möjligheten att välja bort dålig kvalitet och välja den vård som passar den enskilde försvinner när ideologi går före sunt förnuft.

Med anledning av detta vill jag fråga socialminister Annika Strandhäll:

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att se till att privata utförare och fritt vårdval tillåts konkurrera och existera i Sverige också för reumatiker?