Utvecklingen av det civila försvaret

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 17 mars 2020

Interpellation: Utvecklingen av det civila försvaret

Interpellation 2019/20:343 av Pål Jonson (M)

Interpellation 2019/20:343 Utvecklingen av det civila försvaret

av Pål Jonson (M)

till Statsrådet Mikael Damberg (S)

 

Utvecklingen av det civila försvaret går långsamt. Sedan regeringen i 2015 års totalförsvarsbeslut lade fast att planeringen för totalförsvar skulle återupptas har nu fem år passerat. Det säkerhetspolitiska läget har under denna period försämrats ytterligare. Viktiga inriktningsbeslut avseende dels hur planeringen ska bedrivas på central, regional och lokal nivå, dels ekonomiska medel för att kunna genomföra utbildning och planering har ännu inte tillgodosetts.

Även sedan Försvarsberedningen i full politisk enighet hösten 2017 lade fast viktiga inriktningar för totalförsvarsplaneringen har först direktiv till de utredningar som krävdes för att beredningens förslag skulle kunna genomföras försenats. Därefter har utredningen avseende ledningsförhållanden inom civilt försvar fått förlängd utredningstid till mars 2021. Utredningen avseende näringslivets roll inom totalförsvaret lämnade sitt betänkande för någon tid sedan med vissa förslag men föreslog vad gäller stora och principiellt viktiga frågor ytterligare utredningar.

Frågorna om samordning mellan militärt och civilt försvar fortsätter att handläggas åtskilt inom Regeringskansliet mellan Justitiedepartementet och Försvarsdepartementet med fördröjningar och oklarheter om innebörden av Försvarsberedningens förslag som följd.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Mikael Damberg:

 

  1. Varför valde statsrådet att inte följa Försvarsberedningens förslag att sammanföra de civila och militära delarna av försvaret till ett totalförsvarsdepartement inom Regeringskansliet?
  2. Anser statsrådet att det finns en politisk överenskommelse om kostnaderna för det civila försvaret i enlighet med vad Försvarsberedningens rapport Motståndskraft slår fast?
  3. Kommer statsrådet att bjuda in oppositionspartierna för överläggningar om utformningen av det civila försvaret innan totalförsvarspropositionen överlämnas till riksdagen i höst?
  4. Avser statsrådet att vidta ytterligare åtgärder för att tillgodose att strukturer och organisationsfrågor som berör det civila försvaret även återfinns i totalförsvarspropositionen?