Utvecklingen av den svenska fiskeflottan

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 8 juni 2006

Interpellation: Utvecklingen av den svenska fiskeflottan

Interpellation 2005/06:415 av Tysklind, Lars (fp)

den 17 maj

Interpellation 2005/06:415 av Lars Tysklind (fp) till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist (s)

Utvecklingen av den svenska fiskeflottan

Kapaciteten inom det svenska fisket måste vara anpassat till ett långsiktigt hållbart fångstuttag. Om detta är alla överens, inte minst inom näringen själv. Detta får dock inte sättas i motsatsställning till att den svenska fiskeflottan måste få möjligheter att utvecklas.

På EU-nivå har kommissionen föreslagit stöd för motorbyten som ett svar på den europeiska fiskenäringens svårigheter med höga bränslepriser. Syftet är att byta till bränslesnålare och miljömässigt bättre motorer och inte att öka kapaciteten. Trots detta har den svenska regeringen ställt sig negativ till förslaget.

I många andra sammanhang används ekonomiska styrmedel för att pressa fram miljömässigt bättre lösningar, men om man vill byta till miljöanpassade motorer i fiskefartyg gäller tydligen inte detta. Jag uppfattar problemet som att regeringen sätter likhetstecken mellan miljöanpassning och kapacitetsökning. De tak som finns för antal kilowatt och bruttoton, som inte får överskridas, förhindrar en kapacitetsökning. Ett utbyte av motorer skulle alltså enbart kunna vara inriktat på utbyte av miljöskäl.

I dagsläget är många motorer gamla och ineffektiva och förbrukar därmed både mer bränsle och miljöovänligare bränsle än nödvändigt. Åtgärden skulle därför både vara miljömässigt och ekonomiskt försvarbar. Inte minst det småskaliga kustnära fisket skulle kunna få bättre lönsamhet. Dessutom ger nyare motorer ombord på fartygen höjd säkerhet och har därmed också betydelse för arbetsmiljön som sådan.

Med bakgrund av Sveriges negativa hållning till strukturstöd för motorbyten vill jag ställa följande frågor:

Är jordbruksministern beredd att verka för att underlätta utbyte till mer miljövänliga och driftsäkra motorer i Sveriges fiskeflotta?

Vilka övriga åtgärder avser jordbruksministern att vidta för att svenska fiskeflottan ska kunna utvecklas och vilka frågor avser jordbruksministern att driva inom EU:s fiskeripolitik i samma syfte?