Utvärdering av de så kallade 3:12-reglerna

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 6 november 2012

Interpellation: Utvärdering av de så kallade 3:12-reglerna

Interpellation 2012/13:7 av Johnson, Jacob (V)

den 20 september

Interpellation

2012/13:7 Utvärdering av de så kallade 3:12-reglerna

av Jacob Johnson (V)

till finansminister Anders Borg (M)

Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO) publicerade i juni i år rapporten Income Shifting in Sweden – An empirical evaluation of the 3:12 rules. Rapporten kom bland annat fram till att reglerna leder till en omvandling av inkomster från tjänst till inkomst av kapital. Detta ger ett icke-produktivt resursutnyttjande och effektivitetsförluster. Den kraftiga ökningen av antalet holdingbolag efter 2006 innebär att avsevärda resurser ägnas åt registrering, administration och integrering av strategier för inkomstomvandling i holdingbolag eller skalbolag.

Författarna konstaterar också att det främst är höginkomsttagare som omvandlar sina inkomster med hjälp av 3:12-reglerna, vilket leder till ökade inkomstskillnader efter skatt.

Enligt 3:12-reglerna får en aktiv ägare till ett fåmansföretag som får en utdelning som är lägre än gränsbeloppet (för beskattning som inkomst av kapital) spara detta. I rapporten uppskattas utifrån uppgifter från 2009 det möjliga (potentiella) ackumulerade outnyttjade gränsbeloppet i holdingbolag motsvara överslagsmässigt omkring 23 miljarder kronor i framtida totala förluster av skatteintäkter.

Författarna anser också att en utvärdering av en skattereform kan ge felaktiga slutsatser om man ser på olika delar isolerat. En helhetssyn på olika beskattningsunderlag krävs för att en fullständig beskrivning av konsekvenserna ska erhållas. En fullständig utvärdering av alla aspekter av 3:12-reglerna och 2006 års reform efterlyses.

Slutligen anser författarna att gränsbeloppet bör vara mindre generöst och/eller att möjligheten att överföra outnyttjade gränsbelopp bör tas bort eller åtminstone begränsas för att minska inkomstomvandlingen.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga finansminister Anders Borg:

Avser finansministern att vidta några åtgärder för att komma till rätta med de brister som ESO-rapporten visar?