Utsläpp från gruvor

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 5 augusti 2022

Interpellation: Utsläpp från gruvor

Interpellation 2010/11:118 av Sjöstedt, Jonas (V)

den 8 december

Interpellation

2010/11:118 Utsläpp från gruvor

av Jonas Sjöstedt (V)

till miljöminister Andreas Carlgren (C)

Det har nyligen rapporterats om oroande utsläpp från svenska gruvor inte minst i Västerbottens län. I många fall är nivåerna på utsläppen mycket högre än vad som är tillåtet. Det kan innebära betydande risker för djur och växter och konsekvenserna kan bli förödande för miljön. Bland annat hotas fiskars reproduktionsförmåga.

Det verkar även föreligga problem med att få vissa gruvbolag att ta sitt ansvar för dessa miljöbrott. Det kan aldrig vara acceptabelt med utsläpp över tillåtna gränsvärden. Ekonomisk vinning kan inte gå före värnandet av ekosystemen.

Ett exempel är Blaikengruvan i Västerbotten. Från gruvan rinner Blaiksjöbäcken. Här har det skett stora utsläpp under 2010, framför allt av zink. Enligt bolagets egen miljörapport har 1 700 kilo zink runnit ut här, vilket är tre gånger så mycket som gruvbolaget Lappland Goldminers har tillstånd till och långt över den gräns som Naturvårdsverket anser vara akut farligt för djur och växter. Av de 13 aktiva gruvor som Västerbottensnytt granskat släpper 8 ut mer än de får sedan 2008.

Även de nedlagda gruvorna följer samma mönster. Där har 16 av de 22 granskade gruvorna utsläpp som är farligt höga. Ofta handlar det om giftiga ämnen som arsenik, bly, kadmium, koppar och zink – allt detta rapporterat av SVT:s Västerbottensnytt. En nedlagd gruva som sannolikt i dag orsakar problem finns i Västerbotten nära sjön Hornträsket, som är svårt förgiftad av tungmetaller.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga:

1. Avser miljöministern att verka för en skärpt kontroll av efterlevnaden av miljölagstiftningen för gruvor?

2. Avser miljöministern att verka för att lagstiftningen skärps för att komma till rätta med miljöproblemen i samband med gruvbrytning?

3. Avser miljöministern att verka för att miljödomstolen i Umeå, som är hårt belastad och har otillräckliga personalresurser, ges de resurser som krävs för att kunna bedriva sin verksamhet på ett effektivt vis?