Utsläpp av växthusgaser

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 25 januari 2007

Interpellation: Utsläpp av växthusgaser

Interpellation 2006/07:201 av Persson, Kent (v)

den 22 december

Interpellation

2006/07:201 Utsläpp av växthusgaser

av Kent Persson (v)

till statsminister Fredrik Reinfeldt (m)

Det råder stor enighet om att energin är en nyckelfråga för att klara en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Användningen av fossil energi som kol, olja och naturgas har lett till ökade utsläpp av växthusgaser. Detta har resulterat i att temperaturen på jorden har stigit. Klimatförändringarna bedöms få allvarliga konsekvenser. Polarisarna smälter, havsnivån stiger, låglandsområden översvämmas, kustnära områden eroderas och så vidare. Förändringarna kommer att påverka den globala livsmedelsproduktionen och öka konflikterna om de knappa mat- och vattenresurserna. Genom att internationellt minska utsläppen har vi fortsatt möjlighet att påverka hur stora effekterna blir och hur snabbt de kommer.

Tyskland, Storbritannien och Frankrike har krävt att EU tar ställning för ett minskningsmål om 30 % av de sex växthusgaser som regleras av Kyotoprotokollet till 2020, räknat från 1990.

I en debattartikel har statsministern sagt att regeringen går med på EU:s minskningsmål men säger samtidigt att regeringens ambition i Sverige är att minska utsläppen med 25 % fram till år 2020. Det är bra, men hur detta ska ske ger man inget besked om. Vad som behövs är konkreta åtgärder och de lyser med sin frånvaro i regeringens program.

En hållbar energiförsörjning är det övergripande målet för Vänsterpartiets energipolitiska förslag. Det vi vill uppnå är en genomgripande omställning av energisystem och transporter till förnybar energi och ökad energieffektivitet samt en utfasning av kärnkraften och de fossila energislagen.

Centerpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har sedan 1997 genomfört ett målmedvetet samarbete för byggandet av ett hållbart energisystem. Reaktorerna i Barsebäck har avvecklats. De gröna certifikaten för stöd till förnybar elproduktion har införts. Bidrag har getts för en effektivare och mer miljöanpassad energiförbrukning. Vindkraften har introducerats i större skala och bioenergianvändningen har ökat. Stöd har getts för en kraftfull satsning på kommunala energirådgivare och FoU av energi- och miljömässigt hållbar teknik. Nämnda samarbetspartier hade angett målet att minska växthusgaserna fram till år 2020 med 25 %, väl medvetna om att de vidtagna åtgärderna måste utvidgas för måluppfyllelse. Därtill fastställdes en tidsplan för att pröva målet 2008.

Sverige har unika förutsättningar att bli ett av de ledande länderna för utveckling av hållbara energisystem som kan säkra klimat- och andra miljömål. En fortsatt kraftfull satsning på framtidens energisystem skapar förutsättningar att minska utsläppen med 25 % fram till år 2020 men ger oss också möjlighet att skapa uppemot 200 000 nya internationellt konkurrenskraftiga sysselsättningstillfällen. Före jul presenterade regeringen lovvärda förslag på att tillsätta en kommission för hållbar utveckling, ett vetenskapigt råd för klimatfrågor och ett parlamentariskt råd.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga statsminister Fredrik Reinfeldt:

Vilka konkreta åtgärder och ekonomiska resurser avser statsministern att tillföra fram till 2008 för att uppnå det nationella målet med 25 % minskning av växthusgaserna till år 2020, från 1990 års nivå?