Utökade skjutövningar i Göteborgs södra skärgård

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 4 augusti 2022

Interpellation: Utökade skjutövningar i Göteborgs södra skärgård

Interpellation 2010/11:274 av Linde, Hans (V)

den 15 mars

Interpellation

2010/11:274 Utökade skjutövningar i Göteborgs södra skärgård

av Hans Linde (V)

till försvarsminister Sten Tolgfors (M)

Göteborgs södra skärgård består av ett trettiotal öar. Här finns ett unikt djurliv med naturreservat på Vrångö och Vargö. Skärgården är ett av de viktigaste rekreationsområdena för befolkningen i Göteborg, men här lever också drygt 4 500 människor året runt. Mycket tack vare de boendes engagemang är Göteborgs södra skärgård fortfarande en levande skärgård med skolor, matbutiker, kaféer etcetera.

Många skärgårdsbor känner nu att deras tillvaro är hotad. I Göteborgs södra skärgård ligger det så kallade skärgårdsskjutfältet, som omfattar öarna Galterö, Stora Stårholmen, Känsö, Lilla och Stora Rävholmen, Känsö Fjärskär och Knappen. Verksamheten har fram till nu varit begränsad till 25 skjutdagar och 100 000 skott per år. I en mindre annons i Göteborgs-Posten på nyårsafton 2010 offentliggjordes att länsstyrelsens miljödelegation bifallit en begäran från Försvarsmakten att kraftigt utöka verksamheten i skärgårdsskjutfältet. Antalet skjutdagar ska utökas från dagens 25 till 115. I stället för dagens begräsningar på 100 000 skott per år har en ny begränsning satts till 1,325 miljoner finkalibrig ammunition, 11 500 grovkalibrig ammunition samt 1 745 handgranater och andra former av sprängladdningar, robotar med mera. Dessutom öppnas i beslutet upp för ytterligare användning av ammunition inom skutfälten, i beslutet står att ”undantag från dessa begränsningar får göras vid enstaka nationella och internationella övningar”.

Beslutet att kraftigt utöka användandet av skärgårdsskjutfältet har mött starka protester, framför allt från de boende i södra skärgården. Man känner en oro för att det kraftigt ökade bullret från skärgårdsskjutfältet kommer att störa de boende men också undergräva den viktiga turismen på öarna, begränsa möjligheten till nybyggnation och hota fårnäringen på öarna. De kraftigt ökade antalet skott som ska avfyras kommer att leda till ökade utsläpp av giftiga metaller som bly, koppar, zink och antimon, vilket hotar det unika naturlivet i skärgården. Många uttrycker också en oro över att deras skärgård ska bli skådeplats för framtida internationella militärövningar, något som saknar stöd bland befolkningen. Dessutom har möjligheterna till information till och dialog med de boende varit begränsade.

Boende på Donsö, Styrsö och Brännö har överklagat beslutet. Det har även stadsdelsnämnd Västra Göteborg, som inkluderar skärgården, gjort enhälligt på förslag från ledamöter från Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna. Kommunstyrelsen i Göteborg har också överklagat beslutet med motiveringen att den kraftiga utökningen av skjutövningarna i skärgården är ”oproportionerligt” och man menar angående eventuella internationella övningar att de bör ”inte ske i en skärgård till en storstad med höga naturvärden och ett omfattande friluftsliv”.

Jag vill därför fråga försvarsministern:

1. Vilka initiativ avser försvarsministern att ta för att Försvarsmakten ska dra tillbaka sin begäran om utökad användning av skärgårdsskjutfältet?

2. Vilka initiativ avser försvarsministern att ta för att Göteborgs södra skärgård inte ska öppnas upp för framtida internationella militärövningar?

3. Vilka initiativ avser försvarsministern att ta för att verksamheten vid skärgårdsskjutfältet inte ska hota det unika naturlivet i skärgården och hota förutsättningarna för en levande skärgård?