Till innehåll på sidan

Utformningen av gårdsförsäljningen

Interpellationsdebatt 24 mars 2023

Protokoll från debatten

Anföranden: 9

Anf. 10 Socialminister Jakob Forssmed (KD)

Herr talman! Tobias Andersson har frågat mig när regeringen avser att gå fram med ett förslag om gårdsförsäljning och om ett sådant förslag kommer att överensstämma med den senaste utredningens förslag.

Utredningens betänkande En möjlighet till småskalig gårdsförsäljning av alkoholdrycker (SOU 2021:95) har remissbehandlats, och ett stort antal remissinstanser har svarat på remissen. Det sedvanliga arbetet med att bereda remissinstansernas synpunkter pågår. I detta arbete behöver bland annat frågans komplexitet och tänkbara konsekvenser beaktas. Regeringen ser positivt på att möjliggöra småskalig gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker under förutsättning att detaljhandelsmonopolet värnas.


Anf. 11 Tobias Andersson (SD)

Herr talman! Tack, Jakob Forssmed, för svaret!

Jag tror att det finns få enskilda sakfrågor som har tillåtits diskuteras i svensk politik under lika lång tid som gårdsförsäljning. Det är kanske frågan om danstillstånd och ett fåtal andra på det hela taget okontroversiella frågor med brett stöd för förändring som tillåtits dra ut på tiden lika länge.

För mig som individ, herr talman, ser jag gårdsförsäljning som en ren frihetsfråga, och som politiker i näringsutskottet ser jag det som en näringslivsfråga. Frågan ligger på Socialdepartementet på Jakob Forssmeds bord för genomförande. Då jag är av uppfattningen att gårdsförsäljning skulle gagna näringslivet, inte minst små och medelstora företag, den regionala tillväxten och besöksnäringens förutsättningar, ligger jag på i frågan.

Den 20 februari i år ställde jag därför en skriftlig fråga till socialminister Jakob Forssmed på temat gårdsförsäljning. I den redogjorde jag bland annat för att den förra regeringen valde att ignorera utredningen En möjlighet till småskalig gårdsförsäljning av alkoholdrycker, som kom den 8 december 2021. Jag redogjorde också för att utredningen förvisso föreslår att gårdsförsäljning ska tillåtas men samtidigt ställer flera mer eller mindre orimliga krav.

Herr talman! Jag ska återkomma lite mer i detalj till de begränsningar som föreslås i utredningen i mitt nästa anförande. Nu vill jag i stället poängtera det positiva i att det finns en regering som äntligen vill möjliggöra gårdsförsäljning, även om den exakta utformningen kommer att diskuteras såväl senare i denna interpellationsdebatt som senare under verkställandet.

Statsministern själv har i en intervju med TV4 konstaterat att gårdsförsäljning ska genomföras under denna mandatperiod, och Jakob Forssmeds partiledare, energi- och näringsminister Ebba Busch, har uttalat samma sak. Frågan ligger hos Jakob Forssmed, vår socialminister. Det är han som kan säkerställa att såväl regeringschefen som partiledaren blir nöjda.

Det finns dock kritiker som misstänker att det inom regeringen finns olika uppfattningar i frågan. En del sträcker sig så långt som att påstå att en orsak till att möjliggörandet av gårdsförsäljning ännu inte har ägt rum och tycks dra ut på tiden är risken att ansvarig minister resonerar annorlunda i frågan än statsministern och energi- och näringsministern.

Herr talman! För att sätta stopp för den typen av kritik och spekulationer ger jag nu Jakob Forssmed möjlighet att konstatera att regeringen, i samlad trupp med Jakob Forssmed i spetsen, kommer att verka för gårdsförsäljning under denna mandatperiod.


Anf. 12 Christofer Bergenblock (C)

Herr talman! Man har som riksdagsledamot möjlighet att kalla ansvarigt statsråd till kammaren för att diskutera angelägna frågor, och så har Sverigedemokraterna gjort i detta fall. Men jag förstår egentligen inte varför Tobias Andersson står i kammarens talarstol och gnäller över frågan om gårdsförsäljning.

Det är en fråga som Centerpartiet har drivit under lång tid. Vi ser att det kommer att skapa arbetstillfällen, att det leder till landsbygdsutveckling, att det ökar turismen och att det bidrar till ökad livsmedelsproduktion runt om i Sverige.

Vi såg under den förra mandatperioden till att det genomfördes en utredning om gårdsförsäljning. Det var en del av januariavtalet och ett krav vi hade för att vara med i samarbetet. Utredningen genomfördes och visade tydligt att gårdsförsäljning går att genomföra utan att detaljhandelsmonopolet sätts ur spel och utan att folkhälsan påverkas. Det var positivt för oss att se slutsatserna i utredningen.

I går debatterade vi frågan om gårdsförsäljning hela eftermiddagen här i kammaren. Jag gjorde det ihop med Tidöpartierna, och det hördes många vackra ord från samtliga dessa partier om gårdsförsäljning. Man lovordade det av samma skäl som jag själv lyfter fram och pekade på hur viktigt det är att införa gårdsförsäljning.

Men vackra ord leder ingenstans. Det som leder någonstans är handling, och det var detta som saknades. Det leder oss tillbaka till frågan om Tidöavtalet. Om denna fråga nu är så angelägen och central för Sverigedemokraterna, för Moderaterna, för Liberalerna och, med lite mer tvekan, för Kristdemokraterna frågar man sig varför den inte har upptagits som en punkt i Tidöavtalet. Det är väldigt många frågor som tas upp där, men just gårdsförsäljning gled man av någon anledning förbi.

Uppenbarligen var gårdsförsäljning inte en fråga som var så viktig och angelägen för Tidöpartierna att den behövde tas med i avtalet. Uppenbarligen var Sverigedemokraterna, som har krävt denna interpellationsdebatt, så fixerade vid andra frågor i Tidöavtalet att de lämnade gårdsförsäljningen därhän och inte brydde sig om det.

Efter att Tidöavtalet skrevs under tillträdde den nya regeringen, och då överlät Sverigedemokraterna ansvaret för frågan till Kristdemokraterna, som nu sitter på ministerposten. Då får man fråga sig: Hur tänkte Sverigedemokraterna när de släppte fram en regeringsbildning som såg ut på det sättet när de visste att det enda parti som har en viss kluvenhet till gårdsförsäljning är just Kristdemokraterna, som nu sitter med det fulla ansvaret?

Detta leder mig tillbaka till frågan: Varför står Tobias Andersson och Sverigedemokraterna i kammaren och gnäller i stället för att använda de möjligheter de har att utöva tryck på den regering som de själva har tillsatt, inom samordningskansliet eller i de diskussioner som pågår internt mellan Tidöpartierna? Denna fråga ställer jag mig, herr talman.


Anf. 13 Socialminister Jakob Forssmed (KD)

Herr talman! Jag tackar ledamoten Tobias Andersson för möjligheten att komma hit till riksdagen och svara på den här typen av frågor och reda ut eventuella oklarheter.

Som redan konstaterats i det svar som har lämnats inte bara i dag utan även tidigare ser regeringen positivt på att möjliggöra småskalig gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker, under förutsättning att detaljhandelsmonopolet säkras. Detta har riksdagen sagt i ett tillkännagivande till regeringen, och både Centerpartiet och Sverigedemokraterna har deklarerat uppfattningen att regeringen bör verka för en lagstiftning som möjliggör gårdsförsäljning i begränsad utsträckning, under förutsättning att Systembolagets detaljhandelsmonopol kan upprätthållas. Det är utifrån dessa förutsättningar som regeringen arbetar.

Lagstiftning tar tid. Detta är en komplex fråga, vill jag understryka. Det visas kanske av att det är den tredje utredningen som har arbetat med frågan. Jag har själv varit med och tillsatt de två föregående utredningarna, så jag känner till frågans komplexitet en aning.

Det är allmänt sett så och en rimlig ambition enligt mig att lagstiftning ska syfta till att ge långsiktiga och förutsägbara förutsättningar, inte minst för dem som påverkas av den. Utredningens betänkande har remissbehandlats. Ett stort antal remissinstanser har svarat på remissen, och sedvanligt arbete med att bereda remissinstansernas synpunkter pågår. Man kan notera att remissinstanserna gör sinsemellan mycket olika bedömningar av utredningens förslag.

Det är enkelt att se fördelarna med gårdsförsäljning, som har lyfts fram här i debatten, för svenska producenter och för att utveckla besöksnäring och landsbygd. Men jag vill gärna understryka att det är en komplex fråga som rör centrala delar av svensk alkoholpolitik och Systembolaget, vilket kommer till uttryck i riksdagens tillkännagivande. Det rör också EU-rätten, och där är det viktigt att vi säkerställer att svensk alkoholpolitik bestäms i Sveriges riksdag och inte i EU-domstolen, för det tror jag är ett scenario som alla är överens om att vi bör undvika.

Jag är väl medveten om att det finns en önskan om att ett regelverk för gårdsförsäljning ska komma på plats, inte minst hos aktörerna inom näringen.


Anf. 14 Tobias Andersson (SD)

Herr talman! Tack, socialministern, för svaret!

Jag kommer att börja med att bemöta Christofer Bergenblocks anförande. Det finns naturligtvis frågor som är av större vikt än gårdsförsäljning. Det tror jag att alla kan vara eniga om. Detta gäller inte minst de enorma samhällsproblem som Centerpartiet med regeringspartner har varit med och åstadkommit i Sverige under de senaste decennierna.

Jag ska vara ärlig med att när Tidöpartierna och samarbetspartierna ville skapa förändring var gårdsförsäljning inte den viktigaste frågan, utan det var den otrygghet och segregation som Centerpartiet har förespråkat, lovordat, möjliggjort och verkställt under decennier. Det var inte gårdsförsäljningen som stod högst upp på dagordningen, utan det gjorde den splittring och kriminalitet som Centerpartiet har tillåtit att växa, gro och få fäste i stora av delar av Sverige. Så ärlig kan jag vara, herr talman.

Om jag vore centerpartist skulle jag vara försiktig med hur mycket jag sticker ut i en sådan här fråga, för Centerpartiet har valt sin samarbetspartner i form av Socialdemokraterna. Jag tror inte att man når långt på den vägen när det kommer till implementering av gårdsförsäljning i Sverige. Det var därför vi fick en utredning med begränsade direktiv, vilket gav ett begränsat förslag.

Med detta sagt vill jag blicka tillbaka på de fantastiska semesterminnen jag har och som har involverat gårdsförsäljning vid besök på vingårdar i Frankrike, Italien, Sydafrika, USA och så vidare. Därifrån kunde jag inte bara ta med mig minnen utan också flaskor med vin, som nu ligger hemma i Skövde och som bär på historier och upplevelser som jag tycker har skapat ett stort mervärde kring den besöksnäring som jag varit en del av.

Även om en vingård i Toscana eller Champagne är svårslagen har jag fina minnen även från bryggerier, destillerier och vingårdar här i Sverige. Det är därför jag vill värna deras förutsättningar, som i dag begränsas av att vi inte har gårdsförsäljning.

Denna fråga har som sagt utretts tidigare. Nu finns det ett utredningsförslag, och jag skulle vilja tala om de begränsningar som finns i förslaget.

Innan man går vidare till implementeringen hade jag och Sverigedemokraterna gärna velat se en diskussion kring hur vi eventuellt kan vidga det som utredningen vill begränsa.

Exempelvis föreslår utredningen att du ska få köpa med dig endast tre liter öl. Du får dessutom bara köpa dessa tre liter öl om du har tagit del av en föreläsning eller ett studiebesök i samband med att du har besökt detta bryggeri.

Alla som tycker att det är trevligt att grilla en varm sommardag vet att tre liter öl inte ens räcker till dig och en kompis under den eftermiddagen.

Jag tror verkligen att vi både kan behålla Systembolagets detaljhandelsmonopol och säkra den svenska folkhälsan även om man får köpa med sig fem liter öl från bryggeriet.

Herr talman! Vi kan leka med tanken att du har åkt dit och betalat för detta studiebesök och denna föreläsning. Det måste nämligen vara ett köp av detta, och det får inte vara så att du bara får information när du köper ölen. När du gjort detta sätter du dig ned och äter en middag. Får du då köpa med dig dina tre liter öl hem? Nej, förmodligen inte. För då har nog tidsbegränsningen satt stopp för detta i stället.

Allt detta begränsar naturligtvis möjligheterna för att gårdsförsäljning ska leda till bättre förutsättningar för den svenska besöksnäringen.

Jag har raljerat lite grann nu. Men detta är en uppenbar problematik. Därför skulle jag vilja höra om socialministern ändå överväger att luckra upp dessa begränsningar när man arbetar vidare med frågan, även om jag förstår att han inte kan gå in i detalj på detta.


Anf. 15 Christofer Bergenblock (C)

Herr talman! Vi fick plötsligt en annan debatt än den om gårdsförsäljning när jag triggade igång Tobias Andersson och Sverigedemokraterna. Han ville hellre lyfta fram allt det andra som finns i Tidöavtalet om migrationspolitik, rättspolitik och bensinpriser. Just det, vi får väl se hur det blir med bensinpriserna.

När man sätter sig i en förhandling - jag har förståelse för att Sverigedemokraterna är oerfarna på detta område - gäller det att hålla många bollar i luften samtidigt och ha många frågor igång samtidigt, både de stora och de små frågorna. Det gäller att klara av att hantera både den stora bilden och de små, enstaka frågorna som är viktiga.

Men uppenbarligen var det så för Sverigedemokraterna att just frågan om gårdsförsäljning inte var så viktig att de kunde hålla kvar den i tanken när de satt i förhandlingarna. Eller också var det helt enkelt så att den inte var så viktig att de ens iddes lyfta upp den. Den kom nämligen inte med i Tidöavtalet. Det gör att det inte finns en press på att genomföra innehållet i den utredning som Centerpartiet har sett till har blivit genomförd av den socialdemokratiska regeringen.

Det är inget att hymla med att Socialdemokraterna inte är positiva till gårdsförsäljning. Men de genomförde ändå en utredning, och det är betydligt mer än vad denna regering har lyckats med. Hittills har man inte lyckats prestera någonting när det gäller gårdsförsäljning. Frågan bereds i Regeringskansliet är standardsvaret. Men någon tidsplan har vi inte fått höra om. Hur propositionen kommer att se ut har vi inte fått höra om. Vi har inte ens fått veta om det ens kommer en proposition, bara att frågan är komplex.

Tobias Andersson borde ta möjligheten att driva på i denna fråga i de interna kanaler som finns mellan Tidöpartierna.


Anf. 16 Socialminister Jakob Forssmed (KD)

Herr talman! Jag har redan konstaterat hur regeringen ser på frågan. Vi ser positivt på att möjliggöra småskalig gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker under förutsättning att Systembolagets detaljhandelsmonopol säkras och värnas. Och riksdagen konstaterar att regeringen bör verka för en lagstiftning som möjliggör gårdsförsäljning i begränsad utsträckning, under förutsättning att Systembolagets detaljhandelsmonopol kan upprätthållas.

Jag har också konstaterat att det finns en utbredd önskan om detta, inte minst bland producenter.

Tobias Andersson beskriver sina minnen av hur det kan vara att så att säga förmera sin upplevelse genom att också få köpa alkohol på detta sätt. Andra har andra erfarenheter av alkohol och är mer negativa. Det är båda dessa saker som kommer till uttryck i regeringens hållning och i riksdagens önskan. Och vi ser positivt på denna möjlighet, men det förutsätter också att vi kan värna Systembolaget som är en hörnsten och en viktig del av svensk alkoholpolitik för att också begränsa alkoholens skadeverkningar.

Ledamoten Tobias Andersson för också ett resonemang kring utredningens förslag och de begränsningar som finns i utredningens förslag. Jag uppfattade att Tobias Andersson tycker att de är negativa och att de bör förändras i en mer tillåtande riktning.

Då kan jag bara enkelt konstatera att dessa begränsningar är komponenter i utredningens förslag som helhet. Utredningen har dessutom flera olika förslag som man tar ställning till. Skulle man göra på ett annat sätt behövs det också kompletterande beredningsunderlag. Det är ändå en komponent att framhålla i detta sammanhang.


Anf. 17 Tobias Andersson (SD)

Herr talman! Jag tackar för detta svar från socialministern. Det stämmer att jag tycker att delar av de begränsningar som föreslås i utredningen är av sådan art att de hade begränsat de förutsättningar som hade funnits för inte minst besöksnäringen och producenterna om man hade tillåtit gårdsförsäljning i en mer liberal form än det som föreslås. Så är det absolut.

Det finns även andra begränsningar som nämns i utredningen. Bland annat handlar det om produktionsvolymer för dem som skulle ges möjlighet att idka gårdsförsäljning, vilket är tillväxthämmande. Om ett bryggeri har en årlig produktion på 450 000 liter i dag - nästan de 500 000 liter som föreslås vara taket för att få erbjuda gårdsförsäljning i anslutning till bryggeriet - och vill växla upp verksamheten och skapa en besöksnäringsturism i den lilla bygd där man är verksam vet man att om man råkar sälja 50 000 liter mer - det torde vara ambitionen för varje företagsam människa att faktiskt vidga sin verksamhet - skulle man helt plötsligt behöva avbryta den gårdsförsäljning som man tillåtits att initiera. Man kanske investerar i verksamheten för att möjliggöra detta. Och i samband med detta växer man, och då tas möjligheten ifrån en.

Det finns bra exempel på producenter av hantverksöl som ligger på den nivån, både Poppels Bryggeri utanför Göteborg och Nils Oscars bryggeri som har populär öl, och som skulle riskera att begränsas och inte få idka gårdsförsäljning.

Det finns dessutom ett förslag i utredningen om en tidsbegränsning och att detta ska vara någon form av prövotid på sex år för gårdsförsäljning. Det är väldigt ovanligt att man har denna form av solnedgångsklausuler, som vi kan kalla det, i svensk lagtext. Jag känner inte till så många andra exempel där man har sagt att detta får göras men bara under ett par års tid.

Jag vill veta hur Jakob Forssmed ställer sig till dessa delar av utredningen.


Anf. 18 Socialminister Jakob Forssmed (KD)

Herr talman! Svaret blir att det är svårt för mig att föregripa den beredning som nu pågår i frågan, där utredningens förslag naturligtvis är en viktig del av beredningsunderlaget.

Jag noterar de synpunkter som Tobias Andersson har på detta förslag. Där finns det inte motsvarande beredningsunderlag kring ett annat regelverk, utan det är detta som utredningen har lagt fram. Sedan får regeringen naturligtvis bereda detta ytterligare och ta ställning till de remissvar som har kommit in kring olika delar och olika aspekter av utredningen. Och det görs rätt olika bedömningar.

Regeringen ser positivt på möjligheten att införa gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker under förutsättning att Systembolagets monopol kan värnas. Detta är viktiga ingångsvärden för regeringen i den vidare processen, och det är också det mandat som har getts från riksdagen via ett tillkännagivande.

Jag tackar för att jag har fått möjlighet att komma till riksdagen och diskutera frågan med högt värderade ledamöter.

Interpellationsdebatten var härmed avslutad.

Interpellation 2022/23:251 Utformningen av gårdsförsäljningen

av Tobias Andersson (SD)

till Socialminister Jakob Forssmed (KD)

 

Den 20 februari ställde jag en skriftlig fråga (2022/23:377) till socialminister Jakob Forssmed på temat gårdsförsäljning. I den redogjorde jag bland annat för följande:

”Den senaste utredningen publicerade sitt betänkande En möjlighet till småskalig gårdsförsäljning av alkoholdrycker (SOU 2021:95) den 8 december 2021. Den förra regeringen valde att stoppa undan det i en byrålåda, men den nya regeringen behöver agera.”

Frågan som de facto ställdes löd:

”När avser regeringen att gå fram med ett förslag om gårdsförsäljning, och kommer ett sådant förslag att överensstämma med den senaste utredningens förslag?”

I sitt svar konstaterade Forssmed att ”Regeringen ser positivt på att möjliggöra småskalig gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker under förutsättning att detaljhandelsmonopolet värnas.”. Det är positivt och helt i linje med de uttalanden som kommit från Forssmeds ministerkollegor, däribland från energi- och näringsminister Ebba Busch samt statsminister Ulf Kristersson.

Med andra ord utgår jag ifrån att gårdsförsäljning kommer att bli verklighet, men det återstår fortfarande frågor kring när så blir fallet samt på vilket sätt det möjliggörs. I praktiken innebär det att frågorna jag ställde i min skriftliga fråga kvarstår, men förhoppningsvis kan en interpellationsdebatt möjliggöra en bredare diskussion och ge fler svar. Att genomlysa just utformningen är av stor vikt då utredningens förslag innehåller en rad onödiga begränsningar vilka delvis berördes i min skriftliga fråga.

Mot denna bakgrund önskar jag fråga socialminister Jakob Forssmed följande:

 

När avser regeringen att gå fram med ett förslag om gårdsförsäljning, och kommer ett sådant förslag att överensstämma med den senaste utredningens förslag?