Utdrag ur belastningsregistret för arbetssökande

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 2 augusti 2022

Interpellation: Utdrag ur belastningsregistret för arbetssökande

Interpellation 2010/11:353 av Brink, Josefin (V)

den 6 maj

Interpellation

2010/11:353 Utdrag ur belastningsregistret för arbetssökande

av Josefin Brink (V)

till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M)

Enligt färsk statistik från Rikspolisstyrelsen (RPS) har ansökningarna om utdrag ur belastningsregistret ökat lavinartat på senare år. Från 133 100 registerutdrag år 2003 till 363 900 under 2010. Bara under det första kvartalet i år har 114 500 utdrag begärts ut.

Ökningen beror på att allt fler arbetsgivare kräver att få se ett sådant utdrag innan de fattar beslut om anställning. Enligt RPS handlar det om arbetsgivare i ett stort antal branscher i såväl privat som offentlig sektor.

Den som ska anställas inom skola och barnomsorg och som försäkringsförmedlare är i dag skyldig enligt lag att lämna registerutdrag om vissa specificerade brott till arbetsgivaren. Men det saknas en generell reglering av arbetsgivares rätt att begära registerutdrag på resten av arbetsmarknaden. Det betyder att hundratusentals människor som söker jobb som kockar, chaufförer, butiksbiträden, receptionister, ja i stort sett vad som helst, tvingas ansöka om registerutdrag som villkor för att kunna få jobb trots att de aldrig begått något brott.

Det finns flera problem med den här situationen. För det första handlar det om att integritetskänsliga uppgifter om enskilda personer sprids på ett okontrollerat sätt. Och det är långt ifrån enbart grova brottslingar som finns med i registret. I augusti 2009 var antalet personer som fanns med i registret 1 429 988 stycken. Det motsvarar mer än var fjärde person i arbetskraften.

För det andra riskerar människor som redan sonat sina brott att straffas ytterligare i flera år genom att nekas anställning. Det står i motsättning till rättsstatens grundläggande principer och ambitionen att alla människor ska beredas plats i arbetslivet. För det tredje slukar det ökande antalet ansökningar om registerutdrag dessutom alltmer av polisens resurser, vilket är en högst tveksam prioritering.

Den statliga utredningen SOU 2009:44 Integritetsskydd i arbetslivet föreslog i sitt betänkande en reglering av arbetsgivares möjlighet att kräva registerutdrag. Förslaget innebär att det ska krävas särskilt lagstöd för att en arbetsgivare ska få kräva utdrag ut belastningsregistret.

Avser arbetsmarknadsministern att verka för att utredningens förslag om att begränsa arbetsgivares möjligheter att begära ut registerutdrag av arbetssökande genomförs?