Utbyggnad av vindkraft i Sverige

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 3 augusti 2022

Interpellation: Utbyggnad av vindkraft i Sverige

Interpellation 2010/11:228 av Holm, Jens (V)

den 23 februari

Interpellation

2010/11:228 Utbyggnad av vindkraft i Sverige

av Jens Holm (V)

till närings- och energiminister Maud Olofsson (C)

Utbyggnaden av vindkraft har gått snabbt i Sverige. Den andelsägda vindkraften har varit av stort värde både för att mobilisera kapital för utbyggnaden och för att öka den folkliga delaktigheten och acceptansen för vindkraften. Tyvärr har utvecklingen för vindkraftskooperativen hejdats av införandet av en uttagsskatt på kooperativen på mellanskillnaden mellan elpriset på börsen Nordpool och det pris andelsägarna betalar på elleveranser från kooperativen. Detta har lett till att antalet sålda andelar och intresseanmälningar för nyteckning av andelar i vindkraft kraftigt minskat.

Problemet med uttagsskatten för vindkooperativ måste få en snar lösning, så att den andelsägda vindkraften åter kan ta en aktiv del i den fortsatta vindkraftsutbyggnaden. Vänsterpartiet har föreslagit att regeringen omedelbart ska tillsätta en utredning med uppgift att lösa frågan.

Centerpartiet har förespråkat ett intressant förslag från vindkraftskooperativen, som skulle kunna neutralisera effekten av uttagsskatten. Förslaget gick ut på att alla kooperativa företag ges möjlighet att välja om de vill göra avdrag baserat på insatt kapital eller för omsättning innan kooperativets skatt räknas fram. I dag kan kooperativa företag bara göra detta schablonavdrag utifrån omsättningen i kooperativet.

Den 26 januari 2010 sade Centerns finanspolitiska talesperson Roger Tiefensee, C, i riksdagen: ”Centerpartiet har, i nära dialog med vindkraftskooperativen och LRF som förstår den kooperativa beskattningen generellt, tittat på om man kan skapa en generell alternativregel som innebär att den som satsar ett stort kapital i ett vindkraftskooperativ får göra ett skäligt avdrag för det. I dag får man bara göra avdrag för omsättningen i en kooperativ förening. Just för vindkraftskooperativ är omsättningen liten och det insatta kapitalet stort. Skulle man skapa en generell alternativ regel som säger att man får göra avdrag mot insatt kapital i stället skulle man i princip neutralisera effekten av uttagsbeskattningen.”

Näringsminister Maud Olofsson kommenterade i samma debatt inlägget från Tiefensee: ”Därför tycker jag att det är bra att Roger Tiefensee beskriver vad man gör här i riksdagen för att hitta alternativa lösningar. Vi för en dialog för att kunna hitta bra lösningar” (http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=101&bet=2009/10:66).

”Jag förordar ett snabbspår, att vi kan göra en avisering redan i vårbudgeten och sedan ha en ordentlig lagstiftning till hösten”, upprepade Centerns Roger Tiefensee i en riksdagsdebatt den 10 mars (http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=101&dok_id=GX0985&bet=2009/10:85).

Det blev inget förslag i vårpropositionen. Centerpartiets förslag om en ny avdragsmöjlighet för vindkraftskooperativ stoppades av finansminister Anders Borg. Men inte heller i budgetpropositionen för 2011 återfinns Centerpartiets förslag. Centerpartiet leder Näringsdepartementet och har ett stort inflytande över vindkraftens utveckling och förutsättningar. Kommer Centern att driva genom sitt eget förslag i regeringen eller stillatigande se på hur det lokala delägandet av vindkraft urholkas?

En annan viktig fråga för utbyggnaden av vindkraft är det kommunala vetot för vindkraftsetablering. Regeringens införande av ett kommunalt veto för vindkraftsetablering har visat sig utvecklas till ett betydande hinder. Enligt Svensk Vindenergi har det kommunala vetot stoppat 380 planerade vindkraftverk och ytterligare 750 löper stor risk att stoppas (Kommunernas användning av vetot mot vindkraft, december 2010). Energimyndigheten menar i sin utredning av det kommunala vetot att det har brister och att tillståndsprocessen upplevs som rättsosäker och ineffektiv (16 kap. 4 § Miljöbalken – vad hände sen? december 2010). Tillståndsprocessen tycks ha försvårats och handläggningstiden förlängts. Därför menar Energimyndigheten att en översyn av det kommunala vetot för vindkraftsetablering är nödvändigt.

Energimyndighetens slutsatser går stick i stäv med energiminister Maud Olofssons svar i en riksdagsdebatt med Kent Persson, V, om vindkraftens förutsättningar i Sverige (http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=63&dok_id=GY1066). I debatten sade Olofsson: ”Den reformering av regelverket för prövning av uppförande av vindkraft som genomfördes under 2009, innebär att utbyggnaden av vindkraft underlättas utan att kraven på en rättssäker och noggrann handläggning minskar.”

Nu när det visat sig att det kommunala vetot inte lett till att utbyggnaden av vindkraft underlättas utan tvärtom försvåras, och att regeländringen är rättsosäker och ineffektiv, har Vänsterpartiet krävt att det kommunala vetot för vindkraftsetablering ska slopas. Glädjande nog har miljöminister Andreas Carlgren stött detta förslag (DN den 4 februari 2011). Därför undrar jag hur näringsministern ser på frågan. 

Mina frågor till närings- och energiministern är:

1. Avser ministern att verka för att genomdriva Centerpartiets förslag som skulle neutralisera effekterna av uttagsskatten för vindkraftskooperativ?

2. Avser ministern att verka för ett slopande av det kommunala vetot för vindkraftsetablering?