Tullverkets befogenheter

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 23 april 2019

Interpellation: Tullverkets befogenheter

Interpellation 2018/19:135 av Hampus Hagman (KD)

Interpellation 2018/19:135 Tullverkets befogenheter

av Hampus Hagman (KD)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Inresande brottsnätverk från olika delar av Europa och Asien står för en stor del av tillgreppsbrottsligheten i Sverige. Polismyndigheten bedömer till exempel att dessa ligor står för drygt hälften av alla bostadsinbrott och en stor del av de så kallade åldringsbrotten, alltså stölder från äldre människor. Stöldligornas framfart innebär ökad otrygghet och stora kostnader, då uppklaringsprocenten för brotten är låg.

I december biföll riksdagen budgetreservationen från Kristdemokraterna och Moderaterna. I och med detta tillkännagavs regeringen att ny lagstiftning bör antas som ger Tullverkets personal befogenhet att stoppa och genomsöka fordon för att stoppa utförseln av stöldgods.

Regeringen har dock inte återkommit med förslag på lagstiftning eller aviserat när så kan ske. När jag riktade en skriftlig fråga till finansministern om varför lagstiftningen dröjer fick jag svaret att regeringen inväntar slutredovisningen av det uppdrag de gett till bland andra Tullverket om att förstärka bekämpningen av internationella brottsnätverk som begår tillgreppsbrott i Sverige. Därefter planerar regeringen ”att analysera frågan noga för att då överväga eventuella lagstiftningsåtgärder”.

I det uppdrag finansministern hänvisar till uppdrar regeringen åt Tullverket och Kustbevakningen att inom ramen för sina befogenheter bidra till att bland annat öka upptäcktsrisken vid utförsel av stöldgods. I tillkännagivandet från riksdagen uppdras regeringen dock lägga fram lagstiftning som ger Tullverket utökade befogenheter. De slutsatser som finansministern inväntar kommer alltså inte att svara mot det riksdagen efterfrågat.

Finansministern menar vidare att slutredovisningen kan bidra till underlag i frågan om hur brottsligheten ska bekämpas. Det finns alltså ingen garanti för att uppdraget kommer att kunna bidra till det riksdagen efterfrågat.

Slutligen sker slutredovisningen av det uppdrag finansministern hänvisar till först i februari 2020, över ett år efter det att riksdagen lämnat sitt tillkännagivande till regeringen om att ta fram lagstiftning på området. Finansministern uppger att regeringen, efter det att slutredovisningen av uppdraget skett, ämnar analysera eventuella behov av lagstiftning. Det är alltså först därefter vi kan vänta oss att det faktiska arbetet med att utforma nya befogenheter för Tullverket påbörjas. Det här låter som en långdragen process, och tyvärr signalerar senfärdigheten att regeringen inte tar frågan om stöldligorna på allvar.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

 

Hur lång tid anser regeringen det är lämpligt att vänta med att ta fram den lagstiftning riksdagen efterfrågat, medan brottsligheten pågår vecka efter vecka?