Trafiksäkerheten på E18

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 4 maj 2018

Interpellation: Trafiksäkerheten på E18

Interpellation 2017/18:512 av Pål Jonson (M)

Interpellation 2017/18:512 Trafiksäkerheten på E18

av Pål Jonson (M)

till Statsrådet Tomas Eneroth (S)

 

Vägnätet utgör grunden för Sveriges infrastruktur. 90 procent av alla människor som reser gör det på hjul och på en väg. Men underhållet av vägnätet är kraftigt eftersatt enligt Trafikverket. Myndigheten varnar därför för att politiken riskerar att bygga upp en underhållsskuld på vägnätet på samma sätt som politiken i decennier gjort på järnvägen. På vissa sträckor är underhållet av vägnätet till och med så dåligt att det skapar betydande trafikfaror. Trafikverket har därför av trafiksäkerhetsskäl tvingats sänka hastigheten på många sträckor.

En sträcka som är hårt drabbad av trafikolyckor är E18 på den åtta mil långa sträckan från Valnäs till Töcksfors i Värmland. Enligt uppgifter från Trafikverket har sex dödsolyckor ägt rum och 17 personer har skadats svårt på denna sträcka under det senaste årtiondet. I ett antal av fallen har det handlat om frontalkollisioner i samband med möten eller omkörningar. Det saknas nämligen mötesfiler på denna del av Europavägen. 

Trycket på E18 har också ökat – sannolikt som en konsekvens av att Norge byggt ut och förbättrat E18 från den norska riksgränsen till Osloområdet. Det är från ett svenskt perspektiv naturligtvis utmärkt att Norge investerar i vägnät mot den svenska riksgränsen. Fler trafikanter väljer också att använda E18 i trafikflödet mellan Sverige och Norge. Men att Sverige inte har gjort samma sak från riksgränsen till Valnäs har skapat både norsk frustration och en sämre trafiksäkerhet utmed sträckan.

E18 utgör ett av många exempel där Sverige och Norge tenderat att gå i otakt på grund av bristande koordinering på infrastrukturområdet. Detta problem har även uppmärksammats i en åtgärdsvalsstudie för stråket Stockholm–Oslo som Trafikverket presenterade i november 2017. Enligt Trafikverket utgör bristande koordinering och samarbete mellan svenska och norska trafikmyndigheter ett stort problem för vidareutvecklingen av den gränsöverskridande infrastrukturen mellan Sverige och Norge. 

Med anledning av ovanstående vill jag  fråga statsrådet Tomas Eneroth:

 

  1. Hur ser statsrådet på Trafikverkets varning om att vi med nuvarande anslag kommer att försämra det svenska vägnätet under det närmaste decenniet?
  2. Delar statsrådet oron över det stora antalet allvarliga trafikolyckor på E18 från Valnäs till Töcksfors, och avser statsrådet och regeringen i så fall att vidta några åtgärder?
  3. Vilka åtgärder kommer statsrådet att vidta för att förbättra koordineringen mellan svenska och norska trafikmyndigheter?