Till innehåll på sidan

Trafikpolisen och säkerheten på våra vägar

Interpellationsdebatt 9 juni 2015

Protokoll från debatten

Anföranden: 7

Anf. 8 Statsrådet Anders Ygeman (S)

Fru talman! Sten Bergheden har frågat mig vad jag tänker göra åt situationen på våra vägar. Han har också frågat om jag anser att det räcker med antalet trafikpoliser i Sverige, och om inte, vad jag tänker göra åt situationen för att få fram fler utbildade trafikpoliser. Sten Bergheden har även frågat om jag tänker lyssna på den oro som finns hos seriösa åkerier och deras chaufförer om bristen på kontroller ute på våra vägar. Avslutningsvis har han frågat hur jag tänker lösa det, i hans mening, akuta läget på våra vägar.

Trafiksäkerhetsarbetet är en självklar och viktig del av Polismyndighetens arbete för att förebygga, förhindra och ingripa mot brott. En viktig utgångspunkt i myndighetens trafiksäkerhetsstrategi är därför att samtliga poliser i yttre tjänst aktivt ska medverka i arbetet mot kriminalitet och kriminella i vägnätet. Målet är först och främst att bidra till en minskning av antalet döda och skadade i trafiken. Kontroller av yrkestrafik syftar dock inte enbart till ökad trafiksäkerhet utan även till säkerställande av sund konkurrens och en god social situation för förarna. Det är naturligtvis oacceptabelt om seriösa näringsidkare får lida för att andra inte följer regelverket.

Möjligheten till effektiv kontrollverksamhet har tidigare begränsats av att befogenheter, ansvar och prioriteringar har varit underställda beslut i varje polismyndighet. Sedan den 1 januari i år, då den nya Polismyndigheten inledde sin verksamhet, finns inte längre den begränsningen. Polismyndigheten har nu möjlighet att fatta de beslut som krävs för att skapa en likriktad kontrollverksamhet, tydligare prioriteringar av arbetsuppgifter och en effektiv resursfördelning över hela landet.

Regering och riksdag har även beslutat om ett antal författningsändringar som sammantaget innebär förbättrade möjligheter att stävja den illegala konkurrensen på yrkestrafikområdet och för att under vissa förutsättningar hindra ett fordons fortsatta färd, bland annat genom klampning. Genom att samtidigt ge bilinspektörer ökade befogenheter att vidta åtgärder som tidigare krävde polismans kompetens skapas förutsättningar för en ökad effektivitet i polisverksamheten. Antalet polismän i trafikövervakningen kan då begränsas till förmån för områden där polismans kompetens är en nödvändig förutsättning.

Det är Polismyndighetens ansvar att bedöma hur många trafikpoliser respektive bilinspektörer som behövs för att utföra de uppgifter som åligger Polismyndigheten på trafikområdet och hur den samlade resursen ska användas. Detta gäller även ansvaret för att säkerställa att kompetensförsörjningen är väl avvägd i förhållande till verksamhetens behov.


Anf. 9 Sten Bergheden (M)

Fru talman! Tack, ministern, för svaret, även om jag inte fick svar på alla frågor som jag hade ställt. Det var kanske mer en redogörelse för vad man har gjort hittills och hur man har resonerat.

Det finns ca 29 000 anställda inom Polismyndigheten i Sverige. Av dessa är 105 fullt utbildade trafikpoliser som klarar av hela den tunga trafiken.

Brottsligheten ökar på våra vägar. Svensk åkerinäring håller på att bli utkonkurrerad av olagliga transporter. Det är bra att det nu har blivit en polismyndighet. Det är en förändring som vi var överens om.

I sitt svar tar ministern upp att det nu efter sammanslagningen finns möjlighet till samordning och förbättringar inom polisen. Det är självklart, och det tycker jag är positivt. Det är det vi satte hoppet till när man skapade den här myndigheten, att man skulle kunna jobba effektivare och ta vara på den kompetens som finns.

Ministern konstaterar också i svaret att det är Polismyndighetens ansvar att bedöma hur många poliser och bilinspektörer som behövs. Ytterst ansvarig är ju regeringen, och regeringens önskemål framgår av regleringsbrevet till Polismyndigheten.

Men det intressanta är att det inte finns någon vilja. Man har struntat i vad trafikpoliserna själva anser behövs för att de ska kunna klara av sitt uppdrag. Trafikpolisen har gjort en gedigen utredning för att ta fram de förutsättningar som är nödvändiga för att man ska kunna uppfylla de krav som vi ställer på en fungerande trafikpolis.

Vad är då orsaken till detta? Jo, det är olaglig trafik. Personer kör utan körkort, med dubbla förarkort eller kör onyktra. Senast i Skövde stoppades en person med 2,0 i promille. Föraren vinglade hela vägen mellan Skara och Skövde.

Man manipulerar färdskrivare, man följer inte kör- och vilotider, man betalar inte skatter och arbetsgivaravgifter. Man kör med bristfälliga bilar som kanske inte ens är besiktigade. Man har utslitna däck på bilen och kör på olaglig diesel.

Mot detta slåss en konkurrerande åkerinäring i Sverige. Om man inte gör kontrollerna ute på vägarna blir snedfördelningen och konkurrenssituationen helt ohållbar för dem som försöker sköta sig och hålla sig innanför lagens gränser.

Sammanslagningen av polisen var ett sätt, fru talman, att försöka komma till rätta med och ta vara på den kompetens som finns hos de olika inriktningarna inom polisen. Anmärkningsvärt i den här delen är varför polischefen och ministern inte har lyssnat på den utredning som trafikpolisen tagit fram. De har lagt fram ett antal förslag på hur de bättre skulle kunna utföra sitt uppdrag.

Före valet sa ni, Anders Ygeman, att ni skulle stärka trafikpolisens roll och se till att få bort den olagliga trafiken. Nu gör ni precis tvärtom. Ni slår till och med sönder den lilla grupp trafikpoliser som i dag fungerar runt om i landet. I stället fördelas kompetensen på närpolis och lokalpolis, vilket kommer att medföra att ordentliga kontroller blir mycket svårare att genomföra i framtiden.

Vem ska man lita på kan detta? Ska vi lita på trafikpolisen, som har jobbat med de här frågorna i 20-30 år och redogjort för hur de vill jobba, eller ska vi lita på en polischef och på ministern som anser att det ska utföras på ett annat sätt? För mig är det inte svårt att välja. Jag litar mer på trafikpolisens utredning än på förslaget. Varför har ni inte vägt in trafikpolisens utredning i ert arbete?


Anf. 10 Statsrådet Anders Ygeman (S)

Fru talman! Det finns ett ordspråk som lyder: Tomma tunnor skramlar mest. Sällan har väl det ordspråket varit mer passande än beträffande Sten Berghedens inlägg. Åtta år satt Sten Bergheden som ansvarig för verksamheten. Hur såg det ut med utbildning av trafikpoliser? Att bli fullt utbildad trafikpolis tar åtta tio år. Hur många står redo att ta över när dagens trafikpoliser går i pension? Hur ser det ut med siffrorna, Sten Bergheden? Du kommer med överdrifter. I dag finns 128 fullt utbildade trafikpoliser och 63 bilinspektörer.

Vi har absolut ett problem med olaglighet på vägarna. Jag är den förste att erkänna det. Men jag är också den förste som gjort någonting åt det. Jag har tidigare drivit den borgerliga regeringen framför mig. Därför ser vi nu glädjande exempel ute på våra vägar. Vi har permanentat alkobommar. Under den tidigare regeringen invigde man först alkobommarna och stängde sedan ned dem, tog bort dem, packade ned dem i lådor och skickade dem till Sten Berghedens Skaraborg där de stod ouppbackade och oanvända. Nu kommer de ut till våra största hamnar.

Vi kan ta klampningen. Sköter man sig inte, betalar man inte böterna eller sanktionsavgifterna, klampas man. Så såg det inte ut under Sten Berghedens tid vid makten. Vi kan ta sanktionsavgifterna. Ni ville att de skulle vara på 20 000. Vi föreslog 40 000, en fördubbling, och så blev det.

Det är en bra början på arbetet med att få ordning och reda på våra vägar. Vi ska naturligtvis gå vidare, både se till att fixa utbildning för bilinspektörer och trafikpoliser och säkerställa att vi griper brottslingar ute på våra vägar. Vi ska säkerställa att vi får en sjyst och bra konkurrens.

Låt mig avslutningsvis få påminna om att riksdagen under Moderaternas glada tillrop gjort ett antal tillkännagivanden till regeringen. Det är nytt svenskt rekord i tillkännagivanden. Allra flest tillkännagivanden har gjorts på rättsområdet, och flest tillkännagivanden på rättsområdet gäller polisen och vad polisen ska prioritera. Det har funnits långa listor med moderatmotioner om vad polisen ska prioritera. Det har kommit långa listor med tillkännagivanden till regeringen om vad polisen ska prioritera.

Jag ska inte trötta kammaren med dem alla, men jag kan säga att en av de saker polisen skulle prioritera var inbrott, fair enough. Djurrättsbrott skulle polisen också prioritera, fair enough. Låt mig konstatera, Sten Bergheden, att en av de saker som Moderaterna inte ansett att polisen ska prioritera, som man inte gett regeringen till känna, gäller just trafikbrott.


Anf. 11 Sten Bergheden (M)

Fru talman! Jag tackar ministern, även om han i sitt svar mer ägnar sig åt vad som skedde innan han tog över som polisminister.

Vi har varit överens om att införa klampning, sanktionsavgifter, handlingar i bil. Vi lade fram propositionen. Det står vårt namn på den proposition som vi sedan fattade beslut om. Vi har tagit fram hela försöksverksamheten med alkobommar och tvingat regeringen att se till att de blivit uppsatta runt om i våra hamnar. Jag hade en diskussion om det med infrastrukturministern, som ville dra ut på det hela och vänta några år till. Då satte riksdagen tydligt ned foten och talade om att det måste gå betydligt snabbare än vad ministern i det läget ville.

Sedan det blev en enda polisorganisation har många förväntat sig att man ska ta vara på möjligheten att strukturera om inom polisen så att saker och ting ska fungera bättre. I stället har regeringen lyckats sjabbla bort hela trafikpolisen i Sverige. Trafikpolisen har gjort en utredning och kommit med ett antal förslag - jag har utredningen här i min hand - men det har man fullkomligt struntat i. Det är anmärkningsvärt.

Om man lägger fram ett förslag på hur frågorna ska lösas och en ny polisledning och en ny polisminister struntar i att ta hänsyn till det är det rätt allvarligt. Det kanske är där man skulle ha börjat för att hitta lösningarna för framtidens trafikpolis. I stället har man slagit isär trafikpolisen.

Jag var med trafikpolisen på en kontroll i Skaraborg. Det dröjde inte länge förrän de fick ett telefonsamtal om att de dagen därpå inte skulle ägna sig åt trafikövervakning utan knacka dörr i Göteborg. Jag har också varit Malmö. Där har de sagt att i stället för att ägna sig åt trafikpolisverksamhet har de fått åka runt och vakta fotbollsmatcher, bland annat i Stockholm.

Vi trodde självklart att det skulle bli en förbättring när organisationen slogs ihop och att man skulle ta vara på de möjligheter och den kunskap som finns inom polisen. I stället har regeringen valt att slå sönder trafikpolisen helt och fördela dem över landet. Därmed har man förlorat mycket av den kunskap som funnits.

Dessutom har regeringen i sin budget föreslagit en besparing genom att höja arbetsgivaravgifterna för polisen med mellan 30 och 60 miljoner kronor. Det motsvarar en ytterligare minskning med 150 poliser i landet. Man har sagt att mellan 30 och 60 miljoner kronor är Polismyndighetens besparingskrav. Det vill man ha in i form av ökade arbetsgivaravgifter.

Hur ska vi klara situationen? Först slår man sönder trafikpolisen mot deras önskan, sedan drar man in pengarna från verksamheten som ska sköta det. Det sker i ett läge där vi gett polisen möjligheter till sanktionsavgifter, klampning, att kräva frakthandlingar i bil, ha alkobommar och allt annat för att komma till rätta med problemen.

Vad händer då? Jo, då tar regeringen bort trafikpolisen. Då behövs helt plötsligt inte trafikpolisen längre. Det är anmärkningsvärt med tanke på vad många av statsrådets partiföreträdare sa i valrörelsen, nämligen att man ville ha ett system liknande det tyska B.A.G. I dag har man slagit sönder organisationen så att enskilda poliser skickas ut till olika delar av landet. Det är ingen bra utveckling. Så hade vi inte skött det.


Anf. 12 Statsrådet Anders Ygeman (S)

Fru talman! Det är inte många siffror som är rätt i Sten Berghedens inlägg. Tonläget är högt, det är attack, men det är väldigt lite eftertänksamhet och tyvärr väldigt lite av verkligheten. Sten Bergheden säger att vi tar bort polisen. Låt mig nämna att vi aldrig haft fler poliser i Sverige än i dag. Vi får gå 30 år tillbaka i tiden för att hitta fler, men då hade polisen helt andra arbetsuppgifter. Då fanns inte 8 000 civilanställda, varav många jobbar med utredningsverksamhet. Vi har aldrig tidigare satsat så mycket resurser på polisen som nu. Det går därför inte att komma dragandes med påståenden om att vi tagit bort poliser.

Låt mig för ordningens skull också säga att Socialdemokraterna och Moderaterna varit överens om vartenda kommatecken som rör den nya polisorganisationen. Det har inte fattats ett enda beslut i en enda instans där Sten Berghedens parti inte har varit helt överens med oss.

När Sten Bergheden i riksdagens kammare röstar om 17 saker som han tycker att polisen ska prioritera så är inte trafik en av dessa saker, däremot är djurrättsbrott det. Hur går det till, Sten Bergheden? Det var så du röstade i riksdagen, men då var det inte interpellationsdebatt och högt tonläge.

Och hur såg det ut när Sten Bergheden själv styrde? Det var då vi hade laglösheten på vägarna. Nu klampar man. Nu har vi fördubblade sanktionsavgifter. Nu börjar vi ta små steg mot regelefterlevnad. Låt gå för att vi har mycket lång väg kvar att vandra. Det kanske viktigaste steget vi har kvar att ta är att få till stånd en ny progressiv lagstiftning i EU. Förut stod Sverige utanför det arbetet och ville inte vara med när de andra länderna ville ha tuffare regler på våra vägar. Sten Berghedens minister satt i ett hörn tillsammans med de östeuropeiska länderna, som kallade det konkurrensbegränsningar när vi skulle leva upp till lagar och avtal. Nu är ministern med i den progressiva alliansen tillsammans med Finland och Danmark. Gläds åt detta! Gläds åt att det går åt rätt håll, Sten Bergheden!

Sedan ska vi naturligtvis se till att det finns välutbildad polis i tillräckligt antal tillsammans med bilinspektörer som ska göra tillräckligt många kontroller för att upprätthålla både trafiksäkerheten och konkurrenssituationen för de seriösa åkare som bedriver näringsverksamhet. Så såg det inte ut under de åtta år då Sten Bergheden styrde Sverige.


Anf. 13 Sten Bergheden (M)

Fru talman! Jag tackar ministern för debatten. Jag förstår att ministern hellre vill tala om andra saker än yrkestrafikpolisen. Den frågan måste vara väldigt besvärande, med tanke på att det som kommit fram i utredningen fullständigt har nonchalerats av polisministern och polisledningen.

Jag står dessutom här med en RUT-utredning och talar om hur mycket arbetsgivaravgifterna kommer att höjas med i Sverige om den nya budget som Socialdemokraterna föreslagit går igenom. Det innebär 30-60 miljoner kronor i ökade kostnader för Polismyndigheten, vilket motsvarar ungefär 150 färre poliser i Sverige.

Mina frågor blir - och jag hoppas att det finns svar: Var ska ni spara de 30-60 miljoner kronorna i Polismyndigheten efter att er budget gått igenom? Varför, och det var ursprungsfrågan, har ni inte lyssnat på trafikpolisens eget förslag till förbättringar av situationen på våra vägar? Varför ska svensk åkerinäring straffas ytterligare när ni nu struntar i att kolla den olagliga trafiken och tar bort den kapacitet som finns på våra vägar? Varför ska svensk åkerinäring straffas med ytterligare 50 öre i dieselskattehöjning, vilket motsvarar ungefär 20 000-30 000 kronor per lastbil? Är det rimligt att använda trafikpolis till fotbollsmatcher, dörrknackning och annat när vi har så få trafikpoliser runt om i landet som kan detta jobb och när de behöver vara ute på vägen? När kommer vi att få poliskontroller även nattetid i Sverige? I dag vet den kriminella verksamheten att man nattetid kan köra helt riskfritt i Sverige, med tanke på att det inte finns några poliser ute som kollar vägtrafiken.


Anf. 14 Statsrådet Anders Ygeman (S)

Fru talman! Sin vana trogen fortsätter Sten Bergheden att strö lögner, halvsanningar och vilda påståenden omkring sig. Det är hittepåpolitik, faktiskt.

Det är möjligt, Sten Bergheden - det kan du bättre än jag - att det inte fanns poliser nattetid under den borgerliga regeringens tid. Men nu finns det det. Svaret på när det ska hända är naturligtvis att det redan har hänt.

Struntar i att kontrollera? Vi har väl aldrig haft bättre kontroller än nu? Det är nu lastbilarna får kännbara sanktionsavgifter. Det fick de inte när Sten Bergheden bestämde. 40 000 kronor är det fråga om. Det är nu de klampas om man inte betalar. Detta hände inte när Sten Bergheden satt vid makten.

Det är nu vi åker ned till EU och står upp för sjysta spelregler och fri konkurrens. Det hände inte när Sten Bergheden satt vid makten.

I stället för att komma med hittepåsiffror kunde kanske ändå Sten Bergheden ha nämnt att vi tillförde 200 miljoner ytterligare till polisen i vårbudgeten.

Varför gör inte polisledningen slaviskt sanning av de förslag som kommer från trafikpolisen? Det var en fråga från Sten Bergheden. Skälet till det antar jag är att även andra polisområden hade sina äskanden och krav och att polisledningen måste göra en sammanvägning av olika saker, även sådant som narkotika, grov organiserad brottslighet och terrorism. Kanske var det den avvägningen som gjorde att Sten Bergheden själv inte röstade för att polisen skulle prioritera trafikbrott utan i stället röstade för att polisen skulle prioritera djurrättsbrott, en inriktning som jag inte delar.

Överläggningen var härmed avslutad.

Interpellation 2014/15:634 Trafikpolisen och säkerheten på våra vägar

av Sten Bergheden (M)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Vad händer med trafikpolisen?

Den olagliga yrkesmässiga trafiken på våra vägar kräver ökade kontroller och fler utbildade trafikpoliser.

Detta har påtalats under längre tid och det är med stor förvåning man nu ser att regeringen och polisledningen har tänkt att omorganisera trafikpolisen utan att lösa detta.

Att man nu inte med kraft tar tag i problemen på våra vägar innebär att det är stor risk att problemen växer ytterligare.

Om den olagliga yrkestrafiken slår ut den lagliga trafiken har Sverige tappat både arbetstillfällen och skatteintäkter. Detta är ingen väg framåt.

Statsrådet är ytterst ansvarig för att den svenska trafikpolisen fungerar, och att arbetet med att bekämpa organiserad brottslighet och den olagliga trafiken på våra vägar faktiskt fungerar.

I dag är det en mycket liten risk att bli stoppad av en utbildad trafikpolis som kan göra en ordentlig kontroll av lastbilen, chauffören och åkeriet.

Av 28 806 anställda inom polismyndigheten jobbar nu endast 105 fullutbildade trafikpoliser och 46 bilinspektörer. Det är endast dessa tjänstemän som kan genomföra en kontroll av den yrkesmässiga trafiken. Kontroll av tillstånd, behörigheter, vikter, lastsäkring, farligt gods, fordonens tekniska status och inte minst förarens kör- och vilotider, kräver en gedigen kunskap som den enskilde polismannen inte har. Det krävs helt enkelt specialistkompetens för att kunna hantera den komplicerade lagstiftningen som rör yrkestrafiken.

Dessutom kommer många av de kvarvarande poliserna inom en snar framtid att gå i pension.

Situationen på våra vägar med olagliga lastbilar, bristande lastsäkring, onyktra chaufförer, falska körkort, dubbla förarkort, magneter på färdskrivare, dåliga däck, brott mot cabotagereglerna, farligt gods utan tillstånd, inga godkända utbildningar, betalar inte skatt och kör med olaglig diesel.

Med färre poliser och färre kontroller ökar dessutom risken för ännu mer grovt organiserad brottslighet på våra vägar. Regeringens och polisledningens initiativ i dessa frågor är mycket svagt.

När nu polisen omorganiseras hade ju alla förväntat sig att man gett trafikpolisen en tydligare roll och ett tydligare uppdrag i den nya organisationen. Regeringen och polisledningen väljer att göra precis tvärtom.

 Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Anders Ygeman:

  • Vad tänker statsrådet göra åt situationen på våra vägar?
  • Anser statsrådet att det räcker med antalet trafikpoliser i Sverige, och om inte, vad tänker statsrådet göra åt situationen för att få fram fler utbildade trafikpoliser?
  • Tänker statsrådet lyssna på den oro som finns hos seriösa åkerier och deras chaufförer om bristen på kontroller ute på våra vägar?
  • Läget är akut på våra vägar, hur tänker statsrådet lösa detta?