Trafikförsäkringen och representationen i Trafikskadenämnden

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
Spela video
Laddar...
Laddar {{loadingpercent}}%
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

den 10 februari

Interpellation

2009/10:238 Trafikförsäkringen och representationen i Trafikskadenämnden

av Egon Frid (v)

till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson (m)

Regeringens trafikförsäkringsutredning presenterade den 11 januari i år sitt slutbetänkande, SOU 2009:96 En utvidgad trafikförsäkring. Utredningens förslag innebär att kostnaderna för sjukpenning och sjukersättning vid trafikskador överförs till trafikförsäkringen. Sammantaget beräknas kostnaderna till följd av trafikskador uppgå till 6,8 miljarder kronor per år. Utredningen bedömer att trafikförsäkringspremien skulle stiga med 70 procent till följd av förslagen.

Vänsterpartiet är helt emot denna utveckling som innebär en privatisering av en betydande del av sjukförsäkringssystemet. Förslagen står helt i motsats till de generella socialförsäkringar som vi har i dag. Syftet med socialförsäkringar är, som Vänsterpartiet ser det, att de är starkt omfördelande, inkomstrelaterade och utjämnar kostnaderna för olika riskgrupper. Utredningens förslag måste ses i ljuset av den urholkning av trygghetsförsäkringarna som den borgerliga regeringen genomför.

Regeringen har dock aviserat att den inte tänker genomföra de kostnadshöjningar som utredningen föreslår. Vänsterpartiet kan därför med glädje konstatera att denna ytterligare privatisering av trafiktrafikförsäkringen troligen därför inte kommer att genomföras.

Genom trafikförsäkringen får den som har råkat ut för en personskada, till följd av trafik med motorfordon, ersättning enligt trafikskadelagen. Vid regleringen av personskador till följd av trafikskador hamnar ofta försäkringstagaren i ett underläge gentemot försäkringsbolaget. Det beror på att försäkringsbolaget har tillgång till fler läkare vid den medicinska bedömningen och att bolagen numera sällan beviljar juridiskt ombud till den drabbade.

För att ersättningen ska bli så rättvis och enhetlig som möjligt ska de bolag som reglerar trafikskador rådfråga en skaderegleringsnämnd, Trafikskadenämnden, om bedömning och beräkning av vissa ersättningsfrågor. Trafikskadenämndens uppgift är att ge försäkringsbolagen förslag på ersättningens storlek, särskilt i sådana fall som medför invaliditet eller som har lett till dödsfall. Nämnden avger också yttranden i ersättningsfrågor med anledning av personskador till domstolar eller andra myndigheter.

Nämnden är sammansatt av jurister (ordförande och vice ordförande – i praktiken med domarutbildning), lekmannarepresentanter (från olika fackliga organisationer) och företrädare för försäkringsbolagen. Däremot är brukarna av trafikförsäkringen eller brukarnas anhöriga inte representerade i nämnden.

Vänsterpartiet anser att Trafikskadenämndens syfte är vällovligt: att den ska utgöra en trygghet för de drabbade. Problemet är att de drabbade uttrycker djupt allvarlig kritik emot nämnden. De skadade menar att nämnden brister i objektivitet. Nämndens läkare stöder oftast försäkringsbolagens läkare när försäkringsbolagens läkare står i strid med den drabbades läkares utlåtanden – detta trots att det uttalade syftet med Trafikskadenämnden är att den ska vara objektiv och ge en så rättvis ersättning som möjligt.

Regeringens trafikförsäkringsutredning föreslår inte heller någon förändring av sammansättningen av Trafikskadenämnden, trots de uppenbara brister som de trafikskadade drabbas av.

Vänsterpartiet anser att ett sätt att försöka komma till rätta med brister i Trafikskadenämnden är att förändra sammansättningen i Trafikskadenämnden för att tillgodose att de trafikskadades erfarenhet och synpunkter tillvaratas. Exempelvis skulle brukare av trafikskadeförsäkringen, eller deras anhöriga, kunna finnas representerade i nämnden.

Vänsterpartiet är djupt oroat för situationen för trafikskadade och anser att det är hög tid att se över hur personer som skadats i trafiken ska kunna få sitt behov av ekonomiskt rättsskydd tillgodosett.

Med anledning av detta vill jag ställa följande frågor till statsrådet:

1. Hur avser statsrådet att gå vidare med trafikskadeförsäkringen?

2. Är statsrådet beredd att låta brukarna av trafikförsäkringen och deras anhöriga bli representerade i Trafikskadenämnden?

3. Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att komma till rätta med situationen för trafikskadade?