Tonnageskatt och utflaggning

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 13 september 2012

Interpellation: Tonnageskatt och utflaggning

Interpellation 2011/12:434 av Jakobsson, Leif (S)

den 25 juli

Interpellation

2011/12:434 Tonnageskatt och utflaggning

av Leif Jakobsson (S)

till finansminister Anders Borg (M)

Nu i juli blev 200 personer på fyra fartyg uppsagda av Malmöbaserade Finnlines Ship Management och ytterligare 100 varslades.

Under den borgerliga regeringen har antalet svenskflaggade fartyg minskat och många sjöfartsjobb har därigenom försvunnit. I dag återstår enligt uppgift knappt 200 svenska fartyg. Regeringens oförmåga att lösa den så kallade tonnageskattefrågan har framhållits som en viktig bakgrund till att sjöfartsjobben försvunnit utomlands.

Ett enigt skatteutskott har i fem år uppmanat statsrådet att arbeta skyndsamt med tonnageskattefrågan. Utflaggning av svensk sjöfart pågår i ökande takt eftersom våra konkurrentländer, senast nu Finland, redan infört tonnageskatt.

Mot bakgrund av vilka fakta och omständigheter menar statsrådet att tonnageskattefrågan inte har kunnat lösas i Sverige men väl i Finland och flertalet andra stater?

När avser statsrådet att föreslå en tonnageskatt och därmed rädda de sista resterna av svenskflaggad sjöfart?