Tonnageskatt och utflaggning

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 24 november 2008

Interpellation: Tonnageskatt och utflaggning

Interpellation 2008/09:74 av Johansson, Lars (s)

den 29 oktober

Interpellation

2008/09:74 Tonnageskatt och utflaggning

av Lars Johansson (s)

till finansminister Anders Borg (m)

Den så kallade tonnageskatten innebär en fast beskattning och ersätter framför allt reavinstbeskattning. Rätt utformad är den i praktiken budgetneutral. Poängen för ett litet rederi är att det inte behöver skatteplanera för att undvika att skatta bort vinsten vid en försäljning. För de större rederierna är det nödvändigt att kunna visa på konkurrensneutrala kostnader inför investerare.

Majoriteten av EU:s sjöfartsländer har nu infört tonnageskatt. Sverige är ett undantag. Detta förhållande leder till att Sverige förlorar nybyggen av fartyg till andra flaggor och att fler fartyg flaggas ut. Risken är uppenbar att vi får se fler utflaggningar inom något år. Den kraftiga lågkonjunkturen förstärker den utvecklingen. Resultatet blir färre svenska rederier som kan betala skatt i Sverige.

Våren 2006 föreslog Tonnageskatteutredningen i sitt betänkande ett införande av skatten för att den svenska handelssjöfarten skulle få konkurrenskraftiga villkor (Tonnageskatt, SOU 2006:20).

Riksdagen beslutade 2007 att ge regeringen ett tillkännagivande om att tonnageskatt ska införas utan ytterligare dröjsmål. I budgetpropositionen för 2008 skrevs följande: ”Regeringen avser att se över möjligheten att införa ett system med tonnagebeskattning av fartyg. Liknande system finns i majoriteten av sjöfartsnationerna inom Europeiska unionen. Syftet med dessa system är att ge rederier i Europa bättre möjligheter att konkurrera med rederier i länder med s.k. bekvämlighetsflagg.”

Trots detta uttalande hände inget och riksdagens skatteutskott följde enigt upp denna budgetskrivning den 28 april 2008 i ett yttrande till konstitutionsutskottet med följande skrivning: ”Bakgrunden till tillkännagivandet 2007 är emellertid att en tonnageskatt har bedömts vara av vikt för rederinäringens utveckling i Sverige och därvidlag inte minst för att undvika att utflaggningar av fartyg kommer att aktualiseras i brist på besked. Med hänsyn tagen till den sammanlagt långa tid som beredningen har pågått anser utskottet att det hade varit motiverat att få ett tydligare besked om beredningsläget i ärendet.”

Trots detta påpekande har det varit helt tyst från regeringen och i årets budgetproposition för 2009 nämns inte tonnageskatt med ett ord.

Mina frågor till finansministern blir därför följande:

1. Varför går det så trögt med beredningen av tonnageskattefrågan, och avser finansministern att ta något initiativ i saken?

2. Hur ser finansministern på att den svenska rederinäringen inte har samma konkurrensmöjligheter som andra sjöfartsnationer inom EU?

3. Hur bedömer finansministern läget för rederinäringen och jobben när vi riskerar ökad utflaggning utan tonnageskatt?