Tonnageskatt i budgetpropositionen för 2010

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 3 september 2009

Interpellation: Tonnageskatt i budgetpropositionen för 2010

Interpellation 2008/09:589 av Johansson, Lars (s)

den 20 augusti

Interpellation

2008/09:589 Tonnageskatt i budgetpropositionen för 2010

av Lars Johansson (s)

till finansminister Anders Borg (m)

Våren 2006 föreslog Tonnageskatteutredningen i sitt betänkande ett införande av skatten för att den svenska handelssjöfarten skulle få konkurrenskraftiga villkor (Tonnageskatt, SOU 2006:20). Den nya borgerliga regeringen tog aldrig tag i frågan trots att det genom utredningen förelåg grunddrag för en proposition.

Förutom Sverige har alla EU:s sjöfartsländer infört tonnageskatt för att värna sin handelsflotta. Sverige utgör ett undantag. I våras påpekade skatteutskottet att detta förhållande leder till att Sverige förlorar nybyggen av fartyg till andra flaggor och att fler fartyg flaggas ut. Den kraftiga lågkonjunkturen förstärker den utvecklingen. Resultatet blir färre fartyg som beskattas i Sverige och färre svenska arbetstillfällen.

Från socialdemokratiskt håll har vi nyligen fått starka signaler om att det som var ett hot i våras kommer att bli verklighet i höst. Flera rederier har nu beslutat sig för att flagga ut till andra länder i Europa som har tonnageskatt.

Riksdagen beslutade 2007 att ge regeringen ett tillkännagivande om att tonnageskatt ska införas utan ytterligare dröjsmål. I budgetpropositionen för 2008 skrevs följande: ”Regeringen avser att se över möjligheten att införa ett system med tonnagebeskattning av fartyg.” Trots detta uttalande har regeringen inte tagit några initiativ.

Våren 2009 har så konstitutionsutskottet gett skatteutskottet och övriga utskott tillfälle att yttra sig över regeringens skrivelse 2008/09:75. Ett enigt skatteutskott skrev följande den 21 april: ”Utskottet uttalade i det nämnda ärendet att det är fortsatt angeläget att beredningen av utredningens förslag kan slutföras skyndsamt. Utskottet förutsatte att regeringen beaktar vad kommissionen anfört i de strategiska målen för sjöfarten fram till 2018 och förklarade sig utgå ifrån att frågan ska kunna få sin lösning utan att riksdagen ska behöva besluta om ännu ett tillkännagivande till regeringen. Utskottet vidhåller detta ställningstagande och förutsätter att regeringen beaktar vad utskottet anfört vid fortsatta prioriteringar bland angelägna åtgärder på skatteområdet.”

Jag vill särskilt understryka formuleringen om att ”slutföra skyndsamt” eftersom den uttrycker både en skarp kritik av finansministerns ovillighet att lyssna på signaler från riksdagen och att lagstiftarens tålamod med regeringens brist på initiativ är på upphällningen.

Min fråga till finansministern blir därför följande:

Avser statsrådet att i budgetpropositionen för 2010 föreslå att tonnageskatt införs i Sverige?