Tillgång till digitalbio i hela landet

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 5 augusti 2022

Interpellation: Tillgång till digitalbio i hela landet

Interpellation 2010/11:102 av Berg, Bengt (V)

den 30 november

Interpellation

2010/11:102 Tillgång till digitalbio i hela landet

av Bengt Berg (V)

till kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Digitaliseringen av Sveriges biografer sker, av naturliga skäl, med olika hastighet i olika delar av landet. I Sverige finns det i nuläget ca 800 salonger, varav drygt hälften redan har övergått till det digitala formatet. Dessa biografer har ett brett publikunderlag och ligger framför allt i, eller i närheten av, storstäderna. De resterande drygt 400 salongerna har dock inte samma tillströmning av publik av naturliga skäl.

En övergång till digitalt format kostar i storleksordningen 1 miljon kronor per biograf. Den ekonomiska bördan för mindre biografer blir helt enkelt för tung att bära och konsekvensen blir att många biografer kan riskera att tvingas stänga. En följd av det blir dels att många medborgare på landsbygden blir utan tillgång till biografer, dels att de biografbesökare som föredrar smalare filmgenrer inte längre kan se sina behov tillgodosedda.

Regeringen har aviserat att man från och med 2012 tillskjuter 60 miljoner kronor till digitalisering av biografer. Det är positivt att satsningen sker men den är alldeles för blygsam och senfärdig. Med tanke på de kostnader en övergång till det nya formatet innebär samt antalet biografer som finns i Sverige i dag är konsekvensen glasklar – en mängd biografer kommer att tvingas lägga ned.

Den faktiska kostnaden för att tillgängliggöra biografer även på landsorten är inte hög, inte minst sett till vad de Stockholmsbaserade kulturinstitutionerna kostar. Det är också värt att betänka att biograferna även kan användas för att vidaresända andra kulturyttringar, så som exempelvis opera vilket redan sker i dag på många platser.

Med anledning av detta vill jag fråga kulturministern följande:

Har kulturministern låtit utvärdera konsekvenserna för den geografiska spridningen samt bredden på utbudet givet satsningens storlek?

Är kulturministern beredd att tidigarelägga och utöka satsningen med tanke på den akuta situationen?

Anser kulturministern att det är förenligt med en demokratisk kultursyn att film endast förbehålls medborgarna i storstadsregionerna, och avser kulturministern att vidta någon åtgärd?