tågförbindelser Karlskoga-Degerfors

Interpellationsdebatt 19 februari 2002
  • Bädda in video

  • Ladda ner

Protokoll från debatten

Anföranden: 6

Anf. 39 Näringsminister Björn (S)

Fru talman! Mot bakgrund av att förändringar i tågtrafiken mellan Stockholm och Oslo aviserats har Inger Lundberg frågat mig för det första hur jag vill medverka till att tåg - och annan kollektivtrafik - mellan tillväxtområdena och regionalpolitisikt utsatta områden stärks, för det andra om jag är beredd att i dialog med SJ och andra aktörer på tågtrafikområdet säkra att en ökad satsning på snabba tågförbindelser mellan t.ex. Stockholm och Oslo förenas med tågför- bindelser av minst samma klass som dagens för mel- lanliggande orter som Degerfors och för det tredje hur regeringen avser att säkra att statliga verk och bolag genomsyras av de ambitioner för regionalpolitiken som riksdagen uttalat. Vad gäller Inger Lundbergs två första frågor vill jag först klargöra att en utgångspunkt i den svenska transportpolitiken i och med 1998 års transportpoli- tiska beslut är att interregionala transporter ska bedri- vas på kommersiella grunder. Vilken trafik som ska bedrivas och i vilken omfattning är därför en fråga som beslutas av trafikansvariga och är primärt inte en fråga för regeringen. Om viss trafik inte kan bedrivas på kommersiella grunder kan regeringen besluta att trafiken ska upp- handlas. Rikstrafiken är den myndighet som har an- svaret för statens upphandling av trafik. I myndighe- tens ansvar ligger också att kartlägga de brister som finns i det kollektiva transportsystemet samt att före- slå åtgärder för att motverka eventuella brister. Jag vet att Rikstrafiken är medveten om de pro- blem som tas upp i Inger Lundbergs interpellation. Rikstrafiken och Länstrafiken i Värmland har startat en utredning där målsättningen är att redovisa om och hur tågtrafiken i regionen kan utvecklas och kopplas till angränsande trafiksystem och samverka med fjärrtågstrafiken genom länet. En slutrapport beräknas vara klar i juni 2002. Inger Lundbergs tredje fråga gäller verks och myndigheters ambitioner för regionalpolitiken. Statliga myndigheter ska inom sina verksamhets- områden verka för att de regionala utvecklingspolitis- ka målen uppnås. I dialogen mellan regeringen och myndigheterna är det mycket viktigt att diskutera hur och under vilka förutsättningar det regionala hän- synstagandet bäst kan realiseras. Likaledes läggs stor vikt på dessa frågor vid uppföljningen av myndighe- ternas arbete. Glesbygdsverket har dessutom i uppdrag att in- formera centrala statliga myndigheter och statliga bolag om gles- och landsbygdens behov samt redovi- sa i vilken utsträckning hänsyn tagits till dessa behov. Jag följer med intresse utvecklingen av de fråge- ställningar som Inger Lundberg tar upp.

Anf. 40 Inger Lundberg (S)

Fru talman! Jag vill börja med att tacka för svaret på interpellationen. Jag vill också passa på att rikta ett varmt tack till näringsministern, hans medarbetare och Peter Lundberg för det gedigna arbete som de gjorde med omställningsprogrammet för Karlskoga, inte för att det var yvigt, väldigt mycket pengar och så, utan för att det genomsyrades av långsiktighet och av en vilja att ta vara på styrkan i den här industrire- gionen. Det är en ambition att detsamma ska gälla programmet för Degerfors. Men, fru talman, det är viktigt att säga att aldrig så goda regionalpolitiska insatser inte fungerar om de grundläggande förutsättningarna i samhället inte fungerar riktigt bra. En sådan är tågtrafiken. Karlskoga-Degerfors har genom Degerfors haft en god tågtrafik, bra förbindelser med Stockholm och bra förbindelser genom Hallsberg ut i landet. Därför är de nedskärningar på tågtrafiken som Linx föreslår oerhört allvarliga. Det är allvarligt att statliga SJ tillsammans med norska statens bolag föreslår strate- giska nedskärningar på viktiga tider. Två tåg som går med fem minuters mellanrum behöver inte båda stan- na i Degerfors, men ett tåg som går kl. 17.00 från Stockholm har mycket stor betydelse för att industri- regionen Karlskoga-Degerfors med sin mycket kvali- ficerade tekniska kompetens ska kunna fortsätta att utvecklas, ha bra affärsförbindelser och vara stark långsiktigt. Det här är frågor som är väldigt brådskande. Nu läggs sommartidtabellerna. Näringsministern talar om en utredning som görs av Rikstrafiken tillsammans med Länstrafiken i Värmland. Det är bra att den görs, men det fattas strategiska beslut för Degerfors och Karlskogas framtid här och nu när det gäller tidtabel- lerna. Jag förstår att näringsministern inte kan och inte får lägga tidtabeller. Men förhållningssättet att de av staten ägda organisationerna måste bidra till de övergripande målen när det gäller den statliga regio- nalpolitiken är viktigt. Jag talar inte heller om någon förlustlinje, utan jag talar om en linje, dvs. Stockholm-Oslo och Stock- holm-Karlstad, som SJ har drivit med lönsamhet. Jag har stor respekt för näringsministerns tal om kom- mersiella hänsyn, men vad är kommersiella hänsyn i samhällsägd verksamhet? Är det vinstmaximering? Jag tror inte det. Då finns det ingen anledning för staten att äga bolag. Målet måste vara det som bl.a. SABO har talat om: affärsmässig allmännytta. Det ska vara affärsmässigt justa grunder, men samhälls- ägd verksamhet måste genomsyras av de övergripan- de mål som är skälet till att staten driver verksamhet. Det är oerhört olyckligt om vi nu i viljan att få snabba transporter Stockholm-Oslo och Stockholm- Göteborg tappar bort att det finns ett inland, ett inland med många intresserade tågresenärer som har avgö- rande behov av att detta fungerar. Jag vädjar till näringsministern att förtydliga det förhållningssätt som gäller: affärsmässigt - ja, kom- mersiellt rätt - ja, men också med allmännyttan som genomsyrande all offentlig verksamhet.

Anf. 41 Peter Pedersen (V)

Fru talman! Jag vill som distriktsordförande för Vänsterpartiet i Örebro län tacka Inger Lundberg, som är distriktsordförande för Socialdemokraterna, för att hon har tagit upp den här viktiga frågan i en interpellation till näringsministern. Det hjälper liksom inte att näringsministern nu äntligen har levt upp till sitt och regeringens löfte om att tillskapa nya jobb och nya projekt till Karlskoga- och Degerforsområdet om man nästa vecka drar in en tågförbindelse, nästa vecka kanske ytterligare en osv. Jag åker med det här tåget, och jag tror att det skulle vara mycket bättre om Linx lade ned lite mer kraft på att avgå i tid från Arvika och från Stockholm i stället för att värdera om ett stopp på två minuter i Degerfors gör att det inte blir affärsmässigt. Det tycker jag är rent trams. Man borde lägga mer tid på att faktiskt se till att de avgångar man har bestämt funkade enligt tidtabellen i stället för att fundera på om man kan tjäna ytterligare någon minut på att inte stanna i De- gerfors. Jag kan konstatera att det, som Inger Lundberg skriver i sin interpellation, är väldigt många männi- skor som åker den här linjen två gånger i veckan, fram och tillbaka. Väldigt många människor går på och av i Degerfors. Jag inser också att alla dessa inte kommer från Degerfors. Många kommer från Karl- skoga och en ganska stor region. Det här kommer alltså inte bara att drabba orten Degerfors, vilket är illa nog, utan det kommer också att drabba Karlskoga mycket hårt. Det finns olika alternativ. Man har t.ex. föreslagit att bygga Nobelbanan över Karlskoga, vilket skulle kosta en förskräcklig massa pengar. Jag vill hävda att det skulle vara en mycket mindre affärsmässig sak att satsa på i det här läget än att se till att ha en bra för- bindelse från Degerfors som kan komma även karl- skogaborna och andra i området till godo. Ministern är ju väl medveten om de problem som Degerfors har med anledning av Avesta Polarits be- slut, som har lagt sig som en död hand över orten. Det vi nu minst av allt behöver är sämre förbindelser med tätorter och tillväxtcentrum. Vi behöver bättre förbin- delser - järnvägar, vägar, Internetförbindelser, bred- band och hela köret, allt vi kan få - för att kunna motverka det negativa som kommit i och med det här beslutet. Jag kan ta ett exempel. Degerfors kommun har det senaste året gått in med ungefär 600 000 kr för att se till att det finns en bemannad järnvägsstation i Deger- fors. Och det har vi inte råd med; underskottet för förra året visade på 21,9 miljoner. Den tjänsten kom- mer att dras in och ersättas med någon typ av biljet- tautomat som SJ ska sätta upp. Den kanske inte blir helt nödvändig om man beslutar sig för att dra bort denna viktiga förbindelse. Jag skulle precis som Inger vilja vädja till minis- tern. Jag förstår att vi inte kan ha ministerstyre, men vi kan ha en diskussion: Vad vill staten som ägare? Linx är ett dotterbolag till svenska SJ och den norska statsbanan, och det borde kunna finnas ett något stör- re intresse i en sådan organisation av att ta samhäll- sansvar och visa ägarintresse än vad den privata sidan har visat i t.ex. fallet Degerfors. Finns det alltså några möjligheter att påverka detta skulle det betyda oerhört mycket. Det vore också, skulle jag vilja säga, en väl- digt liten kostnad för Linx. Jag skulle vilja ha ett förtydligande om att minis- tern åtminstone lovar att, inom ramen för vad en minister kan göra, försöka ha en diskussion med Linx ledning.

Anf. 42 Näringsminister Björn (S)

Fru talman! Låt mig först säga att vi, vilket också har framkommit i de här inläggen, har vissa målkon- flikter. Det ena målet är att det ska vara en snabb, säker, trygg och miljömässigt högtstående järnvägs- trafik mellan Stockholm och Oslo. Det är viktigt. Vi har haft ambitionen att den ska gå på drygt fyra tim- mar, men jag vet att man nu inte riktigt uppnår detta. Man kan säga att detta är ett nationellt krav. Vi ska konkurrera med flyget. Tåget är miljövänligt, tryggt och säkert. Vi har nu stora möjligheter att få en väl- digt snabb förbindelse mellan Stockholm och Oslo. Om då detta tåg ska stanna på flera ställen står det förstås i konflikt med det här målet. Å andra sidan har vi det andra målet, nämligen att alla - inte minst i Degerfors, om vi nu tar det som ett exempel - ska ha goda förbindelser. Det ska då vara förbindelser som är miljösäkra, trygga, snabba och billiga, och där har tåget väldigt stora fördelar. Den här målkonflikten står man med. Oftast löser man detta så att man har ett eller några tåg som går från punkt till punkt, så att säga, i det här fallet från Stockholm till Oslo, och sedan tåg som stannar och gör uppehåll. Då försöker man kompensera och upp- nå bägge de här målen. Men jag vill ändå säga att detta är en målkonflikt. Sedan har vi frågan om Linx. Som alla vet är det ett bolag som ägs av SJ och den norska statsbanan. Jag vet att det pågår diskussioner mellan företrädare för kommunen och Linx i avsikt att på bästa sätt lösa de uppkomna problemen. Enligt den information jag har fått träffades parterna för en diskussion i Karlsko- ga senast för ett par veckor sedan, den 31 januari. Då diskuterades bl.a. de frågor som tagits upp i denna interpellation. Jag utgår från att det för Linx del är mycket vik- tigt att de nationella marknaderna kan betjänas på bästa sätt. Eftersom privatresor från regionen, dvs. östra Värmland och västra Örebro län, är basen för hela Linx trafik är jag övertygad om att Linx kommer att arbeta för att tillgodose så många av kundernas önskemål som möjligt inom ramen för verksamhetens villkor. Sedan gällde det SJ:s uppdrag och statens ansvar över detta. När det kommer till det operativa utföran- det av verksamheten, t.ex. tidtabelläggning, är det SJ:s styrelse och ledning som ansvarar för detta. Jag brukar säga, om jag nu får skämta här i kammaren, att jag brukar ha klippkort till konstitutionsutskottet - detta sagt som ett skämt - och jag vill inte äventyra detta mer. Vi har den här tudelningen, och den har också en väldigt hög effektivitet. Det innebär dock inte att jag inte är beredd att föra en allmän diskus- sion när det gäller SJ:s hela bolagisering. Jag kan berätta att jag i dag har fört uppföljnings- och plane- ringssamtal med Banverket. Det sker ständigt. Då tar vi upp den här typen av frågor. Detsamma gäller också SJ. Jag har förståelse för detta, men jag hoppas att ni har förståelse för att det finns en målkonflikt. Det förs en diskussion, och jag förutsätter nu att det här bola- get verkligen tar sitt ansvar och ser att här finns en stor, om jag får använda uttrycket, kundmassa som har behov av tåget och att detta är bra både för SJ och för nämnda orter - Karlskoga och Degerfors.

Anf. 43 Inger Lundberg (S)

Fru talman! Vi vill inte ha näringsministern i KU. Vi vill ha näringsministern här i kammaren och i viktigt arbete på Näringsdepartementet. Att vi fäster så stort avseende vid tågtrafiken be- ror egentligen på att den har fått ett oerhört stort ge- nombrott på senare år. Jag är från Örebro, och jag vet vilken fantastisk betydelse Svealands- och Mälar- dalsbanorna har fått. Det är bara att gå in och titta i SCB:s statistik och se hur invånarantalet har föränd- rats i kommuner som Strängnäs, Västerås och andra som har fått förbättrade förbindelser med Stockholm genom den här tågtrafiken och vilken positiv betydel- se Svealands- och Mälardalsbanorna har i Örebro. När vi i kommunstyrelsen i Örebro beslöt om pengar till de här objekten för bra många år sedan tror jag inte ens att vi kunde föreställa oss vilken fantas- tisk betydelse de skulle få i vår tid. Därför är det också viktigt att tänka in tågen och tågförbindelserna i hela den regionala utvecklingen. Både de satsningar som regeringen nu gör på kraftig utbyggnad av ban- kapacitet och att SJ genomsyras av den här tanken är viktigt. Jag vet att Rikstrafiken och Länstrafiken har en viktig roll för kompletterande trafik. Men deras upp- gift blir nästan övermäktig om man inte i ledningen för Linx och SJ och i den grundläggande trafiken också tänker in vikten av en fungerande tågtrafik på affärsmässigt rimliga grunder i hela landet. Jag är glad över de antaganden som näringsmi- nistern gör om kontakterna mellan kommunerna och Linx. Jag hoppas verkligen att det leder till att vi slutligen får se en annan tågtidtabell än den Linx i förstone presenterade för bl.a. Karlskoga och Deger- fors. Det finns också andra kommuner som har varit berörda av diskussionen kring Linx. Jag tror också att det gäller för de företag som driver tågtrafik affärsmässigt att fundera på vilken typ av tåg man ska ha. Ska man ha tågmaterial som kan göra snabba stopp så att ett stopp i t.ex. Degerfors inte allvarligt förhindrar möjligheterna att nå målet med snabb trafik mellan metropolerna? Både Sverige och Norge har höga regionalpolitis- ka ambitioner. Då måste man i den grundläggande infrastrukturen, där tågtrafiken blir allt viktigare, tänka in att man ska ge utvecklingskraft till olika delar av länet. Visserligen får man inse att det kan vara en kostnad att stanna i Degerfors men också klara av att se att det finns betydande intäkter att få från de tågresenärer som går på tågen i Degerfors och Karlskoga. De är en viktig del av det samlade tra- fikunderlaget både för Linx och för SJ. Det är bråttom vill jag till protokollet och även till företrädarna i Linx styrelse säga. Det är bråttom att säkra att affärsmässiga misstag inte görs, att man verkligen säkrar att Linx som ett modernt företag också tänker in regionala hänsyn.

Anf. 44 Peter Pedersen (V)

Fru talman! Som ersättare i konstitutionsutskottet har jag full förståelse för att näringsministern är för- siktig. Jag tycker dock att han i sitt andra inlägg var betydligt mer förstående när det gäller de regionalpo- litiska hänsyn som också måste tas. Man måste försö- ka balansera detta. Man kan säga att det snabbaste sättet att ta sig från Oslo till Stockholm är att inte göra något stopp. Man kör hela vägen. Men man måste ju ha passagera- re, annars är det ingen idé att köra tåg. Jag inbjuder som sagt var gärna näringsministern att göra en resa och gå av och på i Degerfors eller åtminstone titta ut och se att det faktiskt är väldigt många människor som går av och på. Många veckopendlar och t.o.m. dagspendlar till Stockholm eller till närliggande orter. Det är något vi försöker. Man ska kunna bo kvar på en mindre ort och pendla till andra jobb, även i Stockholm. Det kan man faktiskt med den tidtabell vi har nu. Det handlar inte om att flytta avgången några mi- nuter hit eller dit. Det gör man när det är sommartid. Det handlar om att X 2000 nu stannar i Degerfors. Om man helt plötsligt upphör med det får det faktiskt väldigt stor betydelse. Det visar att X 2000 betyder mycket. Det ska vi vara väldigt glada för, men det måste komma fler till godo än bara dem som bor i Oslo, Stockholm och andra stora centra. Någon gång måste vi kunna göra den avvägning som säger att även människor som bor och verkar på mindre orter ska känna att de har del av tillväxten. Vi är inte bort- glömda. Tillväxten ska även kunna falla lite grann på en ort som Degerfors. Jag vill tacka för de positiva svar som ministern kan avge inom ramarna. Vi hoppas att Linx fattar ett klokt beslut.

den 5 februari

Interpellation 2001/02:235

av Inger Lundberg (s) till näringsminister Björn Rosengren om tågförbindelser Karlskoga@Degerfors

Som framgår av den regionalpolitiska proposition, som riksdagen nyligen ställt sig bakom spelar goda kommunikationer en avgörande roll för en regions möjlighet att utvecklas. Goda tågförbindelser mellan de båda huvudstäderna Stockholm och Oslo är viktiga för hela landet och kan stödja utvecklingen i det område inom Örebro och Värmlands län, som går under begreppet Östra Värmland.

Svenska och norska staten har genom bl.a. SJ bildat ett gemensamt trafikföretag, Linx, med uppgift att svara för tågtrafik mellan Stockholm och Oslo. Det är nödvändigt att Linx i sin planering medverkar till att stärka och inte försvaga tågtrafiken till t.ex. Degerfors station, som betjänar både Karlskoga och Degerfors kommuner. I det förslag till tidtabell för Linxtrafiken, som hittills presenterats, går ökad trafik Stockholm @ Oslo ut över mellanliggande tågstopp som Degerfors. I stället för att förbättra trafiken till och från Karlskoga@Degerfors innebär Linx strategi att viktiga tåg går området förbi.

Karlskoga kommun är en tekniktät kommun med ett företagande, som i hög grad bygger på industrisysselsättning. Ska kommunen utvecklas måste man ha goda kontakter med bl.a. Stockholmområdet. Den kraftiga minskningen av jobb inom den för kommunen betydelsefulla försvarsmaterielindustrin har lett till att regeringen i en särskild skrivelse markerat vikten av särskilda insatser i kommunen.

Också närliggande Degerfors måste utveckla och stärka en i grunden hög kompetens i det lokala näringslivet. Behovet av åtgärder i Degerfors har ökat kraftigt när nu Avestapolarit fattat beslut om att avveckla det vinstgivande stålverket Bergslagsområdet. Både Karlskoga och Degerfors tillhör de områden som regeringen prioriterar inom regionalpolitiken.

Enligt Linx preliminära planer ska nya tågtider träda i kraft andra halvåret 2002. De förslag till tidtabeller vi tagit del av innebär t.ex. att det X 2000-tåg, som avgår från Stockholm kl. 17.00 och i dag stannar i både Degerfors och Kristinehamn, kommer att ersättas av ett Linxtåg, som inte kommer att göra uppehåll på någon av de nämnda stationerna. I stället hänvisas till ett tåg, som går en dryg timme senare från Stockholm. Förändringen är allvarlig. Om orter som Karlskoga och Degerfors ska kunna vara fortsatt attraktiva för kunskapsintensiv verksamhet, måste affärs- och andra resenärer ha goda förbindelser till och från Stockholm. 17.00-förbindelsen är strategisk och möjliggör 8-timmarsbesök i Stockholm inom en bruttotid av tolv timmar.

De tidtabellsförändringar, som föreslås av Linx ledning innebär vidare påtagliga försämringar av omstigningsmöjligheter via Hallsberg för resande mot Göteborg, Bergslagen och Mälardalsregionen.

Bakgrunden till tidtabellsförslaget förefaller vara att Linx prioriterar tidsvinster på sträckan Stockholm@Oslo så starkt att man inte bedömt sig ha utrymme för den begränsade tidsförlust som tågstopp i t.ex. Degerfors skulle innebära. Man har inte heller fäst avseende vid de relativt stora intäkter, som de resande från bl.a. Degerfors ger. Därmed gör statliga SJ, genom Linx, bedömningen att de utfästelser riksdagen i andra sammanhang gör om att använda infrastrukturen som instrument för att stärka regioner med stora utvecklingsbehov har låg prioritet. Vi får en regionalpolitik, där övergripande strukturer som tågtrafiken inte beaktar Bergslagens behov.

Det pågår fortfarande överläggningar mellan kommunerna i östra Värmland, Örebro län och Linx om höstens turlista. Förhoppningsvis leder dessa till att tidtabellerna justeras. Men jag bedömer att de frågor, som väcks i anslutning till diskussionerna om tidtabellerna för Linx är av så stor principiell vikt och av sådan brådska att jag vill ställa följande frågor till näringsministern:

1.Hur vill näringsministern medverka till att tåg- och annan kollektivtrafik mellan tillväxtområdena och regionalpolitiskt utsatta områden stärks?

2.Är näringsministern beredd att i dialog med SJ och andra aktörer på tågtrafikområdet, säkra att en ökad satsning på snabba tågförbindelser mellan t.ex. Stockholm och Oslo förenas med tågförbindelser av minst samma klass som dagens för mellanliggande orter som Degerfors?

3.Hur avser regeringen att säkra att statliga verk och bolag genomsyras av de ambitioner för regionalpolitiken, som riksdagen uttalat?