Sveriges skydd av Natura 2000-områden apropå Ojnare myr på Gotland

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt

Interpellation: Sveriges skydd av Natura 2000-områden apropå Ojnare myr på Gotland

Interpellation 2011/12:436 av Romson, Åsa (MP)

den 2 augusti

Interpellation

2011/12:436 Sveriges skydd av Natura 2000-områden apropå Ojnare myr på Gotland

av Åsa Romson (MP)

till miljöminister Lena Ek (C)

Fallet med planerna för nytt kalkbrott på norra Gotland har åter aktualiserats under sommaren, och med det vetskapen om att känsliga arter och habitat vid Ojnare myr kommer att skadas. Det finns risk för att skador på omgivande Natura 2000-områden uppstår, liksom stora risker för försämringar för norra Gotlands största vattentäkt som delvis ligger nedströms från de känsliga kalkkärren och det tänkta kalkbrottet. Frågan om regeringens inställning till och inblandning i att låta kalkbrytningen gå före hänsynen till den biologiska mångfalden i dessa unika områden har diskuterats ett flertal gånger i riksdagen. Jag interpellerade med förra miljöministern Andreas Carlgren i slutet av 2010 och fick ett svar som nu kräver uppföljning.

Carlgren vidhöll i sitt anförande att borttagandet av den särskilda så kallade stoppregeln för täkter vid risk för skada på biologisk mångfald inte var menad att minska det svenska skyddet för biologisk mångfald. Detta trots att bergmaterialbolagens branschorganisation tidigare specifikt tryckt på Miljödepartementet om att ta bort regeln för att underlätta för nya berg- och grustäkter. Carlgren sade att om praxis visar att borttagandet av regeln försvagat skyddet så var han beredd att vidta åtgärder. Det är därför aktuellt att höra om nuvarande ministern nu bildat sig någon uppfattning om skyddet försvagats eller inte och om åtgärder förbereds.

Även EU oroas av utvecklingen för biologisk mångfald och dess rättsliga skydd i Sverige. En rad ärenden, däribland Ojnare myr och omgivande Natura 2000-områden, undersöks av kommissionen. En relevant fråga som ställts är om de agkärr med omgivningar där bolaget vill bryta kalk togs bort från planerna på rättsligt naturskydd på grund av kalkbrottsplanerna, eller varför dessa områden av unika naturmiljöer, som dessutom spelar en viktig roll i tillrinningsområdet för vattentäkten, inte förtjänat rättsligt skydd. Även svar på den frågan bör miljöministern delge riksdagen.

Utifrån detta vill jag ställa följande frågor till miljöminister Lena Ek:

Mot bakgrund av tvisten kring Ojnareskogen, vad avser ministern att vidta för åtgärder för att stärka det rättsliga skyddet för biologisk mångfald och säkerställa att Sverige uppfyller EU:s krav för inrättande och bevarande av Natura 2000-områden?

Överväger ministern att återinföra den tydliga stoppregel för täkter vid risk för skada på biologisk mångfald som tidigare fanns i miljöbalken men togs bort under processen med kalkstenstäkten vid Bunge-Duncker?

Överväger ministern att åter låta se över det rättsliga skyddet för agkärren med omgivning på norra Gotland?