Sveriges klimatmål

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 13 mars 2018

Interpellation: Sveriges klimatmål

Interpellation 2017/18:412 av Emma Wallrup (V)

Interpellation 2017/18:412 Sveriges klimatmål

av Emma Wallrup (V)

till Statsrådet Tomas Eneroth (S)

 

Sverige har ett klimatmål om att utsläppen från inrikes transporter år 2030 ska vara minst 70 procent lägre än år 2010. Nyligen presenterad statistik från Trafikverket visar att utsläppen från vägtrafiken minskade med endast 2 procent förra året jämfört med året innan. För att Sveriges klimatmål till 2030 ska nås krävs en årlig minskning på ungefär 8 procent. Detta innebär att takten på utsläppsminskningarna måste öka betydligt de närmaste åren om vi ska nå vår målsättning.

Regeringen har i samarbete med Vänsterpartiet infört nya styrmedel för att minska utsläppen under mandatperioden. Men dessa är långtifrån tillräckliga. Trafikverket konstaterar att det krävs nya kraftiga styrmedel om målet ska nås. De nuvarande styrmedel som är på plats, inklusive det bonus–malus-system som träder i kraft vid halvårsskiftet, leder enligt myndigheten bara till en minskning av utsläppen med 20–35 procent till år 2030.

Vänsterpartiet anser att det brådskar med åtgärder som leder till ett mer transporteffektivt samhälle samt ytterligare åtgärder som styr mot minskade utsläpp från fordon som säljs i landet och att de kan nyttjas mer effektivt. Inrikes transporter står för en tredjedel av våra utsläpp av växthusgaser. Vägtrafiken bidrar till den största delen av denna sektors utsläpp. Bland vägtransporterna står personbilar för 65 procent av utsläppen.

Ett antal statliga myndigheter tog under 2017 fram en strategisk plan för omställning av transportsektorn till fossilfrihet. Syftet med planen är att bidra till målet om 70 procents minskning av växthusgasutsläppen till 2030 samt målet om klimatneutralitet senast 2045. I planen lyfts behov av en mängd åtgärder, bland annat en mer attraktiv och effektiv kollektivtrafik och tydligare målarbete för att en ökad andel persontransporter ska ske med gång, cykel och kollektivtrafik i städerna samtidigt som tillgängligheten för dessa trafikslag prioriteras så att den totala biltrafiken minskar.

Vänsterpartiet anser att det är ytterst angeläget att många av de föreslagna åtgärderna inom kort realiseras för att klimatmålsättningen för transporterna ska kunna nås till 2030. Vi konstaterar även att en intensiv debatt förs Tyskland om att införa avgiftsfri kollektivtrafik i ett antal städer för att minska bilåkandet och därmed uppnå bättre luftkvalitet och minskade utsläpp av växthusgaser.

Med anledning av vad som anförts ovan vill jag fråga statsrådet Tomas Eneroth:

 

1. Vilka åtgärder tänker statsrådet vidta så att utsläppen från våra inrikes transporter minskar i tillräcklig omfattning för att Sveriges klimatmål 2030 kan nås?

 

2. Kommer statsrådet att verka för att regeringen inför ytterligare åtgärder som gör kollektivtrafiken mer attraktiv och får fler att ställa bilen?