Sveriges förhållningssätt till EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellation 2018/19:193 Sveriges förhållningssätt till EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik

av Pål Jonson (M)

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

Utvecklingen av EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik (GSFP) går för närvarande mycket snabbt. Den politiska dynamiken har i grunden förändrats som en konsekvens av brexit i kombination med ett ökat fransk-tyskt samarbete på detta område. Men samarbetet hämtar också kraft från EU:s globala strategi från 2016. Den globala strategin ger uttryck för väsentligt högre ambitioner för det försvarspolitiska samarbetet inom EU.

Sverige har haft en nära samverkan med Storbritannien inom ramen för GSFP. Länderna har en samsyn kring att EU inte bör duplicera det arbete som bedrivs inom Nato samt att GSFP främst bör syfta till att öka de europeiska ländernas operativa militära förmåga. I ljuset av att Storbritannien kommer att lämna EU behöver Sverige dock hitta nya länder att samverka med inom EU för att värna svenska säkerhetspolitiska intressen.

Inrättandet av det permanenta strukturerade samarbetet (Pesco) och Europeiska försvarsfonden (EDF) är det viktigaste utflödet av det fördjupade försvarssamarbetet. Pesco sätter det legala ramverket för samarbetet och innehåller 20 bindande åtaganden som de deltagande länderna har förbundit sig till. Inom ramen för Pesco beslutas också om ett antal konkreta samarbetsprojekt som anses särskilt prioriterade. Hittills har det tagits beslut om 34 Pescoprojekt. Sverige är delaktigt i fyra av dessa projekt och har huvudansvaret för ett för ett test- och evalueringsprojekt som är baserat i Vidsel.

I förordningsförslaget för Europeiska försvarsfonden föreslås en budget under perioden 2021–2027 om totalt 13 miljarder euro. Av detta kommer 4,1 miljarder euro att avsättas för forskningsaktiviteter och 8,9 miljarder euro för utvecklings- och förmågeaktiviteter. Försvarsfonden kommer sedan att kunna användas för att delfinansiera huvuddelen av de Pescoprojekt som sjösatts. Europeiska försvarsfonden kommer att finansieras av ökade bidrag från medlemsländerna samt en omfördelning av de medel som kommissionen disponerar. 

Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande frågor till försvarsminister Peter Hultqvist:

 

  1.  Vilka länder avser ministern och regeringen att intensifiera samarbetet med inom ramen för GSFP när Storbritannien lämnar EU?
  2.  Varför deltar Sverige endast i fyra av de 34 Pescoprojekt som lanserats?
  3.  Hur avser ministern och regeringen att finansiera kostnaderna för det svenska bidraget till Europeiska försvarsfonden?