Svenska språkets vikt och ställning i riksdagen och i EU

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 10 augusti 2022

Interpellation: Svenska språkets vikt och ställning i riksdagen och i EU

Interpellation 2009/10:248 av Axelsson, Christina (s)

den 15 februari

Interpellation

2009/10:248 Svenska språkets vikt och ställning i riksdagen och i EU

av Christina Axelsson (s)

till statsrådet Birgitta Ohlsson (fp)

Tempot ökar alltmer i politiken och kopplingen till EU blir större och detta skapar utmaningar för användandet av det svenska språket. Det är förståeligt, men oacceptabelt att det ökade tempot leder till sämre kommunikativa underlag till riksdagens ledamöter.

Inför EU-nämndens möte med statsministern i samband med det informella mötet i Europeiska rådet den 11 februari erhöll nämnden de svenska positionerna i ett femsidigt dokument, på engelska. Dokumentet var daterat den 15 januari och mötet hölls den 9 februari. Trots denna tidsram hade ingen översättning gjorts till svenska.

Det är viktigt att vi folkvalda ledamöter av Sveriges riksdag får adekvata underlag och en förutsättning är att de är på svenska. Det är både en tillgänglighets- och en kvalitetsaspekt. Med ett ökat tempo är det viktigt att den svenska förvaltningen tillgodoser dessa aspekter i allt sitt arbete.

Svenska är ett av EU:s officiella språk. Det var en viktig förutsättning vid förhandlingarna inför vårt ordförandeskap. Att beslutshandlingar är på svenska är också en viktig förutsättning för att ledamöterna ska kunna fatta rätt beslut.

Jag har inte för avsikt att lasta ministern för det som regeringen tidigare gjort. Dock finner jag språkfrågan angelägen såväl inom riksdagens arbete som inom EU-arbetet.

Med anledning av detta vill jag fråga hur statsrådet ser på språkfrågan.

-      Är det statsrådets avsikt att EU-dokument som behandlas i riksdagen ska vara översatta till svenska?

-      Är det statsrådets avsikt att svenska även fortsättningsvis är ett av EU:s officiella språk?

-      Vilka åtgärder ämnar statsrådet vidta för att vi ska få snabb översättning av viktiga dokument till riksdagen?