Svensk spelmarknad

Interpellationsdebatt 12 juni 2007

Protokoll från debatten

Anföranden: 9

Anf. 8 Anders Borg (M)

Fru talman! Lars Wegendal har frågat mig vilka åtgärder jag ämnar vidta med anledning av ett antal händelser som inträffat vilka mer eller mindre berör den svenska lotterimarknaden. När det gäller de domar som interpellanten hänvisar till är det så att det finns en omfattande rättspraxis på spelområdet såväl nationellt som internationellt. Inom Regeringskansliet bevakar vi mycket noggrant denna utveckling. I likhet med den bedömning som interpellanten också tycks göra är det dock svårt att direkt applicera de omständigheter som varit föremål för prövning i EG- och Eftadomstolarna på svenska förhållanden. På Finansdepartementet pågår för närvarande en översyn av den svenska spel- och lotterilagstiftningen. Översynen bygger bland annat på Jan Franckes arbete, den så kallade Lotteriutredningens betänkande, som kom förra året, samt den fortsatta beredning som därefter pågått inom Regeringskansliet. Översynen omfattar en rad komplexa frågor. Som Lotteriutredningen konstaterade hann inte alla relevanta frågor belysas, och dessutom innehöll betänkandet inte några lagtekniska förslag över huvud taget. Jag anser det vara av vikt att eventuella behov av förändringar i den svenska spelregleringen kan tillgodoses så snart som möjligt. Regeringens ambition är därför att kommunicera sina planer och intentioner avseende spelpolitiken inom en snar framtid. Jag vill inte föregripa denna process.

Anf. 9 Lars Wegendal (S)

Fru talman! Först ett tack till Anders Borg för svaret. Man brukar ibland schablonmässigt tacka för svaret och lite raljant tillägga att svaret kanske inte var det allra mest uttömmande. I detta fall måste jag säga att det var ett riktigt dåligt svar. Jag känner till och med igen halva svaret från ett frågesvar som jag fått vid ett tidigare tillfälle. Bakgrunden till mina frågor i interpellationen består av tre delar. För det första handlar det om alla de händelser som under det senaste året inträffat på spelmarknaden, händelser och domslut som tolkats på olika sätt och som jag måste säga lett fram till lite märkliga reaktioner från vissa politiker och internationella spelbolag. Jag måste också säga att de inte har lett fram till några synliga aktiviteter från regeringens sida. I denna del måste jag ändå ställa mig positiv till ministerns svar, eftersom han kortfattat konstaterar att regeringen delar min bedömning att det är svårt att på den svenska spelmarknaden direkt överföra EG- och Eftadomstolarnas bedömning för andra länder. För det andra är bakgrunden den förtvivlan, riktiga förtvivlan, äkta förtvivlan jag känner över att regeringen inte gör någonting åt den brottslighet som förekommer kring spelen. Varför brister ni i regeringen i åtgärder mot de omkring 3 000 illegala värdeautomater som finns i samhället? Och varför brister ni i åtgärder mot alla de uppenbara brott som har att göra med främjande av lotterier med ursprung i annat land i form av annonser, banners och annat? För det tredje är bakgrunden den annonserade nya spelpolitiken, en ny politik där regeringen återigen inte har velat prata med oppositionen i den anda som Fredrik Reinfeldt annonserade i regeringsförklaringen. Jag tror nämligen att även detta politikområde skulle må bra av diskussioner och långsiktighet med beslut över blockgränserna, vilket vi under den socialdemokratiska regeringens tid strävat efter. Eftersom Anders Borgs svar på min interpellation inte ger några indikationer på hur regeringens framtida spelpolitik kommer att se ut är det ytterligare några frågor som jag skulle vilja lyfta fram. Jag tror att vi numera är överens om att vi ska ha en reglerad spelmarknad, och det är bra. Men frågan är vilken marknad som ska regleras. Är det den marknad vi har i dag, där vi i grunden har en förbudslagstiftning men samtidigt ger tillstånd till statliga bolag, hästsporten och folkrörelserna att inom givna ramar bedriva spel- och lotteriverksamhet? Överskotten ska hamna hos det allmänna eller hos allmännyttiga organisationer. Privata aktörer är ytterst marginella. Skälet till det har varit att hålla nere spelandet. För det första: Hur ser ni på aktörerna på spelmarknaden? Ser ni inte risker med licenssystem som har diskuterats? För det andra: Hur ser regeringen på att stärka 38 § i lotterilagen för att därmed stärka främjandeförbudet? Det är fortfarande så att vi nationellt får bestämma vår egen spelpolitik under förutsättning att vi aktivt arbetar med de sociala skyddshänsynen. För det tredje: Den socialdemokratiska regeringen var mån om att hålla tillbaka vinståterbetalningen. Det fick vi ofta kritik för från framför allt moderata ledamöter som ville släppa spelandet fritt. De såg nivån på vinståterbetalningen som ett konkurrensmedel. Jag hoppas nu att man i den spelpolitik som skapas i Regeringskansliet inser riskerna med att öka vinståterbetalningen. Med hög vinståterbetalning följer med automatik hög omsättning främst genom ökat återspel. Är det något som vi vet är det att det innebär risk för ökat spelberoende.

Anf. 10 Camilla Lindberg (Fp)

Fru talman! Bäste finansminister Borg! De senaste dagarna har det framkommit att Svenska Spels reklamkostnader har ökat dramatiskt sedan oktober 2006, närmare bestämt med 13 procent. Det förvånar mig ganska mycket då jag hört Svenska Spels vd Jesper Kärrbrink hävda motsatsen, att Svenska Spel minskar sina reklamkostnader med anledning av de sociala skyddsaspekterna. Reklaminvesteringarna närmar sig 2005 års nivå med stormsteg. Min fråga till finansministern är hur han ser på detta. Är det rimligt att det statligt ägda spelbolaget ökar sina reklamkostnader trots att man hävdar att man sätter de sociala skyddshänsynen i första rummet? Anser finansministern att det är i linje med EG-rätten och därmed EU-kommissionens syn på möjligheten att driva statligt monopol?

Anf. 11 Anders Borg (M)

Fru talman! Jag delar naturligtvis Lars Wegendals hållning, även om den kan tyckas något tudelad. Dels är det en mycket dålig politik som regeringen har, dels vill man gärna nå en bred överenskommelse om förmodligen den politik som regeringen ska lägga fram. Jag tror att det i vissa avseenden finns förutsättningar att ha en samsyn kring spelpolitiken. Det finns ett antal gemensamma utgångspunkter som har bred förankring i Sveriges riksdag. Den första är skyddshänseendena. Spelberoendet är ett viktigt samhällsproblem. Människor raserar sin privata ekonomi på ett överdrivet spelande. Dels handlar det som brottsligheten, dels kanske direkt i form av illegalt spel, dels i form av att det finns en nära koppling i termer av att man använder spel som ett sätt att göra svarta inkomster vita. Det finns också i skyddshänseende en diskussion om detta med återbetalningar, som Lars Wegendal är inne på. Detta är också det som är problematiskt. Den förväntade avkastningen på en investerad krona i spel är en förlust. Det är så det fungerar. På något sätt tycker man om man som jag har en bakgrund i den finansiella sektorn att det kanske vore rimligt att de som förväntas satsa pengar i verksamheten förstår att den förväntade avkastningen är en förlust. Det tycker jag utifrån sannolikhetsteori på något sätt är ett grundläggande problem med spelverksamhet. Vi har gemensamt en EU-lagstiftning att leva med. Där är skyddshänseendena och likabehandlingen de två grundläggande principerna. Det är inte så att vi kan driva spelpolitiken som vi vill om vi gör något åt spelberoendet. Spelpolitiken måste vara inriktad på att bekämpa de negativa skadeverkningarna av spel. Huvuddelen av våra europeiska grannländer, alla de stora länderna, har olika former av reglerade spelmonopol och oftast mycket starkt statligt engagemang i de verksamheterna. När det gäller Camilla Lindbergs frågeställning om bolagens agerande tycker jag att det är en av de saker vi har varit tydliga med sedan regeringsskiftet. Vi anser att Svenska Spel och ATG ska agera utifrån de sociala skyddshänseendena och visa stort ansvarstagande. Vi har varit tydliga i de beslut vi har fattat om vilka verksamheter man ska bedriva och inte inom ramen för detta. Vi har också varit tydliga med hur vi ser på inriktningen i de styrelsetillsättningar vi har gjort. Det är en verksamhet som ska bedrivas under mycket stort ansvarstagande. Det är inte bolag som ska agera som om de var aktiebolag som maximerade vinst för ägarna. De har också ett väldigt viktigt uppdrag att bedriva spelpolitiken, marknadsföringen och utvecklingen av spelformer på ett sätt som uppfyller högt ställda krav på att det är en verksamhet som har fått en särställning just därför att den ska ta ett särskilt ansvarstagande. Det tycker jag att vi har varit tydliga med, och det tycker jag att vi även fortsatt ska vara tydliga med. Vi bereder spelfrågorna. Vi har sagt att vi under den närmaste tiden kommer att återkomma om detta. Därför kommer jag att vara försiktig med att nu låsa fast positioner i något av dessa avseenden. Vi ska slutföra den normala beredningsprocessen och sedan återkomma i samlad form i dessa frågor.

Anf. 12 Lars Wegendal (S)

Fru talman! Det var inte mycket svar på frågorna jag fick. Men det är alltid trevligt att pratas vid lite grann, om jag säger så. Jag förstår att det är uppenbara problem i Regeringskansliet att hitta en modell som alla fyra partierna ställer upp på. Det finns säkerligen väldiga skillnader inom partierna också utifrån den debatt som vi hör i denna kammare. Det finns extremer åt det ena hållet inom i varje fall två av partierna. Det som finansministern säger är bra. Det gäller att det är fokus på skyddshänsynen men också på vinståterbetalningen. Vi vet att med ökad vinståterbetalning sker ett ökat återspel, det vill säga att omsättningen ökar markant på spelen. Med en ökad omsättning får vi också ett ökat spelberoende. Det är väldigt klara och tydliga samband som finns. Där hoppas jag innerligt att den beredning som nu sker i Regeringskansliet kommer fram till att man fortsätter på den väg som den socialdemokratiska regeringen slog in på, att hålla nere vinståterbetalningarna. Det i sin tur kan naturligtvis innebära problem om man har ett licenssystem. De internationella spelbolag som vi i dag har via Internet bygger hela sitt koncept på höga omsättningar och hög vinståterbetalning. Hur de ska kunna passa in i detta system förstår jag inte om de ska ha råd att betala sina aktieägare, vilket de ju ska ha, och samtidigt ge ett bidrag till den betalning till idrotten till exempel där vi hämtar pengar från spelsektorn. Lycka till, finansministern, med det fortsatta arbetet! Det var annonserat att propositionen skulle komma i månadsskiftet maj/juni. Vi får hoppas att en stärkande lång semester ger ett resultat i en proposition i varje fall till hösten.

Anf. 13 Camilla Lindberg (Fp)

Fru talman! Jag börjar med de sociala skyddshänsynen, som är det enda riktiga argument som finns för att behålla det statliga monopolet. Det är anmärkningsvärt att man har ökat sina reklaminvesteringar så pass mycket som man har gjort sedan oktober 2006. Jag vill fråga vad finansministern anser om det. Jag vill tacka finansministern för att han har varit här och tagit sig tid för den här mycket viktiga frågan. Som det kanske märks har jag och Lars Wegendal ganska olika syn på den. För mig är det ingen fara alls att det tar tid att komma fram till en bra lösning. Ska vi få en sund och bra spelmarknad i Sverige kommer det att ta tid att hitta bra lösningar. Jag ser fram emot en reglerad, licensierad spelmarknad.

Anf. 14 Anders Borg (M)

Fru talman! Jag delar till fullo Lars Wegendals hållning att det är mycket trevligt att få möjlighet att talas vid om dessa viktiga frågor. Det är en god utgångspunkt för vårt samtal mellan regering och riksdag och mellan de olika partierna i de här frågorna. Det finns starka och gemensamma hållningar. Jag har inte upplevt att detta har varit en fråga som har varit problematisk inom vår borgerliga allians. Vi har en stor samsyn i fråga om skyddshänseendena, vi har en stor samsyn om att vi ska uppfylla EU-regler, och vi är medvetna om att det har skett en teknisk utveckling. Vi vill ha en spelpolitik där skyddshänseendena står i centrum på det sätt som EU-lagstiftningen föreskriver. Vad det sedan innebär måste vi nog gå vidare med. Jag får nog göra Lars Wegendal besviken på en punkt, nämligen att vi inte kommer att lägga fram någon proposition vare sig nu till sommaren eller till hösten, utan vi kommer att presentera riktlinjer för spelpolitiken i form av att vi kommer att göra en bred översyn av spelfrågorna. Det är det som är vår utgångspunkt. Beredningen har tyvärr inte kommit så långt att vi är framme vid en proposition. Det var alldeles uppenbart när vi tog över Jan Franckes arbete att det inte var fullgånget och slutfört på ett sådant sätt att vi var framme vid beslut, utan det återstår en del arbete innan vi är vid den punkten. Det kommer naturligtvis i detta arbete att finnas ett gott utrymme för Socialdemokraterna att ge synpunkter. Och vi kommer naturligtvis att lyssna på dem med stort intresse. Det är bra att vi får en diskussion om spelpolitiken, och den kommer förmodligen att stå i centrum också under den kommande tiden eftersom det är en fråga där det kommer att ske stora förändringar. De ska naturligtvis ske utifrån sociala skyddshänseenden och vårt ansvar för att frågan om spelberoendet är svår. Som Camilla Lindberg påpekar är det viktigt att vi följer vad Svenska Spel gör, så att de uppträder på det föredömliga sätt som är själva syftet med att bolaget finns och som är själva den rättsliga grunden för att man kan ha ett statligt spelmonopol. Det förutsätter jag också att Svenska Spel ser som sitt yttersta ansvar.

Anf. 15 Lars Wegendal (S)

Fru talman! Nu kom det i alla fall en nyhet. Jag har inte vid något tillfälle i samband med diskussioner och debatter om spelfrågan hört finansministern säga att det ska göras en bred översyn av denna fråga. Jag tycker att det är bra. Detta är inte en fråga som man ska hasta igenom. Och jag förstår att ett av skälen naturligtvis är den totala splittring som finns inom borgerligheten i denna fråga. Vad jag vet är att aktörerna på spelmarknaden blir djupt besvikna över det uttalande som finansministern gör. De har skickat skrivelser till Finansdepartementet i parti och minut där de skriver: Sätt ned foten. Det är viktigt. Aktörerna på spelmarknaden har en verksamhet som de bedriver, och de vill få till stånd en långsiktighet i sin verksamhet. Jag kan skicka med några korta frågor eftersom jag inte fick några svar tidigare på frågan om illegala spelautomater ute i samhället. Det finns 3 000 sådana. Det är nästan hälften så många som de legala automaterna. Se till att få bort dem från gatorna. De om något alstrar spelberoende. Aktörerna som annonserar på Internet begår en olaglig handling varje gång som de sätter ut en annons. Lotteriinspektionen jagar dem bäst man kan, och det är fällande domar hela vägen, men det går ändå inte att få dem att sluta. På något sätt måste ni lösa detta. Frågan om vinståterbetalningen är viktig. Ta med den också. Stärk folkrörelsernas ställning på spel- och lotterimarknaden. Det har vi försökt göra under många år men inte lyckats. Nu kan vi försöka igen. Jag tror att det är viktigt.

Anf. 16 Anders Borg (M)

Fru talman! Jag ska vara tydlig med att säga att jag inte tror att det är aktuellt med någon bred parlamentarisk översyn av spelfrågorna. Vad vi behöver göra är att gå från Lotteriutredningen till en mer konkret och handfast översyn som gör att vi kan få fram grunderna för en ny spelpolitik. Men i den processen är det naturligtvis oerhört centralt att lyssna på såväl folkrörelserna som de politiska partierna, så att vi får en bred samsyn. Dessa frågor har varit centrala, och den tidigare regeringens passivitet har gjort att vi inte har beslutsunderlag. Det är uppenbart för dem som har följt frågorna att det var en tydlig passivitet i den förra regeringen. Jag ska inte utveckla de resonemang som då fördes i olika sammanhang om kampen mot illegalt spel och vad polisen gör och inte gör. Låt oss i stället fokusera på att ta fram underlag. Och vi ser det naturligtvis som en fördel om vi kan få en bred samsyn om en omreglering av den svenska spelmarknaden.

den 16 maj

Interpellation

2006/07:539 Svensk spelmarknad

av Lars Wegendal (s)

till finansminister Anders Borg (m)

Under en lång tid har den svenska spelmarknaden kännetecknats av stor osäkerhet. Det regelverk som syftar till att tränga ut illegalt spel och skydda individer från överdrivet spelande har ifrågasatts, främst kanske av dem som har ekonomiska intressen som skulle gynnas av en oreglerad spelmarknad. Utländska aktörer står redo att kapa åt sig marknadsandelar och locka till ökat spelande.

Spelmarknaden står inför en mängd olika tänkbara scenarier och på sistone har ett antal händelser inträffat som mer eller mindre berör den svenska spel- och lotterimarknaden. En dom i Länsrätten i Södermanlands län avslår tidningen Aftonbladets överklagan vad gäller förbud mot kommersiella annonser för utländska spelbolag. RÅ ser ingen anledning till att Högsta domstolen ska pröva de fällande domarna mot tidningarna Aftonbladets och Expressens chefredaktörer för brott mot lotterilagens främjandeförbud.

EG-domstolen har avkunnat dom vad gäller det italienska systemet för tillståndsgivning till spelverksamhet. Från denna dom drogs paralleller till den svenska spelmarknaden, av dem som brukar ifrågasätta den reglerade spelmarknaden, trots att Sverige har en helt annan spelreglering än Italien. EU-kommissionen har också uttalat att stater får reglera sin spelmarknad för att skydda medborgarna.

Eftadomstolen har avkunnat en dom där norska staten får fortsatt rätt att ha monopol på spelautomater. Den reglering som finns i Norge för att förhindra utbrett spelande och spelmissbruk kan fortsätta.

Det stora tillslag som polisen gjort i Grebbestad, mot en härva där det troligen förekom illegalt pokerspel, visar att det finns många som vill tjäna pengar på den nya pokertrenden.

EU-kommissionen har gjort ett uttalande om spelandets organisering i Finland, Danmark och Ungern. Dessa stater har fått två månader på sig att svara på hur de ska ändra i sina regler som kommissionen menar strider mot EG-rätten och förhindrar den fria rörligheten på spelmarknaden på ett oproportionerligt och diskriminerande sätt. Den svenska spelregleringen ser inte likadan ut som i dessa stater, så det är inte helt säkert att detta påverkar svensk lagstiftning. Sverige är inte heller utpekat i EU-kommissionens uttalande.

Den senaste tidens händelser, uttalanden och domstolsutslag är både olikartade och svårtolkade. Osäkerheten om vilket regelverk som kommer att gälla på framtidens spelmarknad har blivit större. För att förhindra illegalt och överdrivet spelande är det viktigt att det finns tydliga regler som inte kan kringgås. Ett oreglerat spelande kommer att följas av att flera hamnar i spelmissbruk, med stora sociala och ekonomiska konsekvenser för samhället och för individer. Mot bakgrund av det anförda undrar jag:

Vilka åtgärder ämnar finansministern vidta med anledning av var och en av ovanstående händelser var för sig, och vilka åtgärder ämnar finansministern vidta med anledning av dessa händelser sammantagna?