Till innehåll på sidan

Svensk ansökan om vinter-OS 2026

Interpellationsdebatt 21 mars 2017

Protokoll från debatten

Anföranden: 7

Anf. 85 Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Herr talman! Edward Riedl har frågat mig om jag har för avsikt att stödja en ansökan om vinter-OS i Stockholm/Åre 2026, och i så fall av vilka skäl.

Det pågår ett arbete inom Stockholms kommun och andra berörda kommuner tillsammans med svensk idrottsrörelse med att närmare studera förutsättningarna för att ansöka om och att arrangera vinter-OS och Paralympics i Sverige 2026. Svensk idrott är regelbundet värd för många internationella idrottsevenemang - idrottsevenemang som bidrar till sysselsättning och även ökat idrottsintresse, inte minst bland barn och unga. Riksdagen har vid flera tillfällen tydligt uttryckt sig positiv till att internationella idrottsevenemang förläggs till vårt land.

En grundlig undersökning av förutsättningarna för att ansöka om och genomföra ett vinter-OS och Paralympics 2026 ger möjlighet att närmare bedöma om arrangemangen kan genomföras på ett ansvarsfullt sätt. Det är i första hand berörda kommuner och idrottsrörelsen som har att ta ställning till om de bedömer att rätt förutsättningar finns för att ansöka. När det gäller säkerhetsfrågor kopplade till detta finns det ingen framställning till regeringen, och jag kan därför inte uttala mig i frågan.

Jag följer det arbete som nu pågår med att undersöka förutsättningarna för att ansöka om att arrangera vinter-OS och Paralympics 2026.


Anf. 86 Edward Riedl (M)

Herr talman! Tack återigen, ministern, för svaret! När det gäller idrott behöver vi mycket bredd. Det är det folkhälsa handlar om - att så många som möjligt kan delta på sina villkor när det gäller idrott. Det gäller också att det är roligt. Det ska vara lustfyllt för unga att ta sig in.

Det finns alltid en viss risk för att spets- och elitsatsningar gör att man tappar bredden. Det är alltid en avvägning. Samtidigt ska vi komma ihåg att om vi har duktiga stjärnor som Zlatan i fotboll eller Anja Pärson i skidbacken är det klart att det skapar intresse och drömmar och många unga som dras till dessa idrotter. Det är bra.

Att anordna ett vinter-OS och Paralympics 2026 skulle vara ett stort åtagande, inte minst när det gäller de ekonomiska aspekterna. Sverige befinner sig, herr talman, i ett läge med omfattande utmaningar i stora delar av samhället. Då måste man ställa sig frågan: Varför skulle Sverige arrangera en vinterolympiad? Det var den frågan jag försökte att utmana ministern lite grann med.

Det finns ett stort bidrag från den internationella olympiska kommittén, och det skulle täcka nästan hälften av kostnaderna för ett vinter-OS. Stockholm som eventuell arrangör kommer också att få ta en del av kostnaderna, men givetvis kommer man att ha kvar mycket av den här infrastrukturen. Man kan använda den även efter ett OS ifall den görs på ett klokt sätt. Sedan tillkommer omfattande biljettintäkter och försäljning med mera. Tittar man på den ansökan som Stockholms stad håller på att ta fram ser man att det finns goda möjligheter att faktiskt göra så att skattebetalarna inte fastnar med notan.

Om förarbetet görs så bra att den här vinterolympiaden och Paralympics kan bära sina kostnader finns det, om Sverige tar på sig ett sådant här stort arrangemang, oändligt många positiva aspekter. Jag kommer inte att hinna gå igenom alla, men det här skulle ge en hel del nya jobb under tiden som man arrangerar detta. Det viktigaste handlar dock faktiskt om det som har med folkhälsa att göra. Det skulle skapa många incitament på det området. Folkhälsa och idrott och engagemanget kring detta skulle hamna i fokus under mycket lång tid.

Ett sådant här stort arrangemang stärker svensk vinteridrott på många olika sätt. Vi är duktiga på de här områdena. Ett sådant här arrangemang skapar ett intresse för vårt land, för turism här och för att komma hit och nyttja de anläggningar som finns och kommer att finnas.

Idrott skapar sammanhållning. Det är bra för folkhälsan och bygger också broar mellan människor. Jag är själv gammal fotbollskille, och jag vet det. Det var på det sättet man mötte de nya svenskar som kom även när jag var ung. Idrott är den bästa typen av integration. Det finns inget bättre. Man behöver inte ens tala samma språk. Kan man sparka på samma boll går det ganska bra.

Min fråga, herr talman, är om ministern tycker att det är önskvärt med ett vinter-OS och Paralympics. Vad tycker ministern själv, utöver det som sas i svaret som ministern läste upp? Jag tycker att det är en bra idé om man kan ha kontroll över kostnaderna. Vad tycker ministern?


Anf. 87 Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Herr talman! Svaret på Edward Riedls fråga huruvida jag tycker att det är önskvärt att arrangera ett vinter-OS 2026 eller inte är att det beror på. Det beror på vilken sorts arrangemang man tänker sig.

Tänker man sig ett sådant arrangemang som vi har vant oss vid under de senaste vinterolympiaderna - det har varit ganska överdådigt och plöjts ned miljarders miljarder och man har byggt anläggningar som har använts bara under de veckor som spelen har pågått och sedan inte alls - är det inte ett sådant arrangemang som jag tycker att det vore lämpligt för någon svensk aktör att engagera sig i. Det skulle rimma mycket illa med hållbarhet och skulle förmodligen innebära stora kostnader för svenska staten.

Om man däremot tänker sig just ett sådant arrangemang som Edward Riedl målar upp en bild av, som bidrar till att skapa intresse för breddidrotten och som kan locka inte minst fler barn och unga till de idrotter som kommer att utövas under ett vinter-OS, som utgår från de tre hållbarhetsdimensionerna ekonomisk hållbarhet, social hållbarhet och miljömässig hållbarhet och om man dessutom tänker sig att ett sådant arrangemang skulle vara nyskapande och visa för övriga världen att vi har lärt någonting av de arrangemang som har ordnats på senare tid och gjort någonting annorlunda, ja, då tycker jag att det är intressant att diskutera.

Sammanfattningsvis kan man säga så här: Jag tycker att Sverige är en alldeles för duktig nation när det gäller att arrangera stora sportevenemang, vi är en alldeles för duktig nation när det gäller att lyfta fram hållbarhetsfrågor och vi är en alldeles för duktig nation när det handlar om att skapa en bred förankring för olika typer av nationella projekt för att diskvalificera oss själva från att åtminstone tänka tanken att vi skulle kunna arrangera ett vinter-OS.

När det gäller huruvida regeringen kommer att ta ställning för eller emot en ansökan är det naturligtvis någonting som varken jag eller regeringen kan svara på förrän vi har fått ett underlag på vårt bord som beskriver just vilken sorts OS som man vill arrangera i det här landet. Stockholms stad och idrottsrörelsen har ännu inte tagit något beslut, och man har ännu inte kommit in med någon begäran eller några önskemål till staten om vad staten borde göra och bidra med vid ett sådant arrangemang.

Jag är alltså mycket positiv till att idén diskuteras. Jag tror att det kan finnas stora fördelar, men innan vi har någon som helst formell begäran på vårt bord kan regeringen varken säga bu eller bä.


Anf. 88 Edward Riedl (M)

Herr talman! Låt mig börja med att säga att jag håller med om många av de beskrivningar som ministern gjorde. De överdådiga satsningar som många länder har gjort kommer till slut bara att lämna möjligheten att arrangera den här typen av evenemang till antingen mycket stora nationer med ekonomiska muskler eller till små, korrupta diktaturer.

Men det verkar faktiskt vara på det sättet att Internationella Olympiska Kommittén också har uppfattat detta. Det vet jag att ministern känner till. Dels kommer man att gå in med mer pengar från den olympiska kommittén, dels lyfter man också fram andra aspekter i detta. Det gör att Sverige på ett mycket bra sätt kan vara med och göra en bra ansökan. Jag är fullständigt övertygad om detta.

Det lät när ministern talade som att han också hade tagit del av det förarbete som Stockholms stad håller på med i ansökningsprocessen. Jag tror att det är bra. Sverige har mycket att visa upp. Vi är duktiga i vinteridrott. Vi skulle kunna göra det här på ett bra sätt. Vi har en hel del anläggningar på plats redan, och framför allt, herr talman, har vi väldigt mycket snö i det här landet. Jag skottade en hel del av den nu i helgen. Vi har goda förutsättningar för att arrangera detta.

Som jag sa tidigare är fördelen att vi under många år får ett nytt fokus, och jag tror att Sverige som nation behöver den här typen av stort projekt att se fram emot där vi kan lyfta fram de andra värdena - inte bara det överdådiga utan faktiskt det goda med idrottandet, det vill säga bredden och spetsen sida vid sida. Sverige skulle kunna göra det på ett bra sätt.

Ministern säger att han varken tänker säga bu eller bä, men jag tolkar ändå ministerns svar som att han inte säger bu utan faktiskt möjligen bä, som var de ord han själv använde. Jag tolkar ministern positivt, och jag hoppas att vi får följa den här processen på det sätt vi gör. Jag tror att om man gör ett gott arbete och också kan visa ekonomi i detta kan det här bli riktigt bra.


Anf. 89 Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Herr talman! Jag kan bara konstatera att det är en mycket spännande tid vi lever i. Det är intressant att arbetet och diskussionerna om en eventuell OS-ansökan inför 2026 har kommit så pass långt som de har gjort, även om jag för min del tror att det fortfarande är en lång väg att gå innan man skickar in en formell ansökan.

Jag vill upprepa än en gång att från regeringens sida ser vi positivt på de diskussioner som pågår. Vi tror att det är intressant och väl värt att titta seriöst på en sådan här ansökan när den kommer till regeringens bord. Jag utgår från att regeringen och staten behöver göra vissa insatser i samband med en sådan här OS-ansökan och sedan också under själva spelen för att de över huvud taget ska bli av. Om det sedan handlar om ekonomiska garantier, säkerhetsgarantier eller någonting annat kan vi inte veta förrän vi har fått in en formell begäran på regeringens bord. Jag ser som sagt fram emot ifall en sådan kommer och ska följa diskussionen mycket noga.


Anf. 90 Edward Riedl (M)

Herr talman! Det finns ingen vits med att förlänga debatten. Jag gläder mig åt att vi är överens i den här frågan. Det ska bli mycket spännande att följa det här arbetet framåt och se hur man får de här olika delarna på plats. Som ministern själv säger kommer det sannolikt också att komma krav på staten i olika delar för att få det här att gå runt.

När det gäller de ekonomiska garantierna får vi se om det blir Stockholms stad eller staten som förväntas stå för dem. Det må vara en förhandlingsfråga i slutändan. Det viktiga är vad vi kan bidra med, och det är där jag hoppas att vi hittar en väg framåt.

Jag tror att det, för idrottens skull, vore välkommet att ett land som Sverige får vara arrangör av det här. Man kan lyfta fram andra värden än det överdådiga. Man kan lyfta fram bredden och glädjen i idrotten. Sverige kan finnas med och vara en viktig del i det.

Jag vill tacka för debatten. Det är skönt att ministern ser positivt på en svensk OS-ansökan, givetvis lite beroende på hur den ser ut.


Anf. 91 Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Herr talman! Edward Riedl sammanfattar ganska väl vad det handlar om nu. Jag kan bara understryka att det är roligt och intressant att diskussionen om en eventuell OS-ansökan pågår. Jag ser fram emot att fortsätta följa de diskussionerna och den processen.

Tack, Edward Riedl, för att du ställde interpellationen!

Överläggningen var härmed avslutad.

Interpellation 2016/17:299 Svensk ansökan om vinter-OS 2026

av Edward Riedl (M)

till Statsrådet Gabriel Wikström (S)

 

I december 2016 blev Stockholm stads OS-utredning klar, och under våren 2017 kommer den att skickas ut på remiss och fördjupa olika delar. Går allt som det är tänkt kommer sedan regeringen att skicka OS-utredningen på remiss och myndigheterna att utreda säkerhetsfrågorna. I en sista etapp kommer sedan SOK, SPK och RF samt Stockholms stad att besluta att anmäla Stockholm som så kallad candidate city för 2026. Under hösten 2017 är sedan tanken att regeringen ska föreslå vinter-OS i Stockholm 2026 som en post i budgetpropositionen, vilket sedan riksdagen beslutar om. Klubbas förslaget i riksdagen kommer en anmälan slutligen att lämnas in 2018.

Enligt utredningen är genomförandebudgeten balanserad och omsluter ca 13,6 miljarder kronor. Detta förutsätter att Stockholms stad svarar för huvuddelen av de investeringar på mellan 2 och 2,5 miljarder kronor som uppskattas behövas i form av nya idrottsanläggningar. I och med IOK:s förändrade regler och det utökade stödet, som har fördubblat bidraget till de städer som ska arrangera OS, kommer runt 7 miljarder kronor att finansieras den vägen. Var resterande pengar ska komma från är dock oklart. Samtidigt finns det goda argument för att ett svenskarrangerat OS skulle ge ett positivt uppsving för vintersporter, inom vilka Sverige redan i dag har många duktiga utövare.

I direkt kontrast till Stockholms stads utredning pekar dock forskning på att budgeten för att arrangera OS nästan utan undantag överskrids. Ett sommar-OS drar i genomsnitt över budgeten med 252 procent. Motsvarande tal för vinter-OS är 135 procent, och genomsnittet av de båda är 179 procent. Samtidigt har det nog inte undgått någon att Sveriges samhällsbärande funktioner, såsom försvaret, vården, skolan, omsorgen och polisen, alla är i behov av mer pengar. 

Frågan är om statsrådet och regeringen anser att Sverige bör lämna in ansökan om vinter-OS i Stockholm/Åre, trots att det med all sannolikhet blir en ekonomisk förlustaffär samtidigt som vi har andra, samhällsbärande områden som är i stort behov av pengar.

Min fråga till statsrådet Gabriel Wikström blir därför:

Har statsrådet för avsikt att stödja en ansökan om vinter-OS i Stockholm/Åre 2026, och i så fall av vilka skäl?