Svarttaxi

Interpellationsdebatt 14 januari 2020

Protokoll från debatten

Anföranden: 9

Anf. 93 Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Fru talman! Mattias Karlsson i Luleå har frågat justitie- och migrationsministern vilka åtgärder han avser att vidta för att stoppa den brottsliga verksamheten inom taxibranschen. Interpellationen har överlämnats till mig.

Jag vill understryka att all taxiverksamhet ska bedrivas enligt gällande bestämmelser, och det är allvarligt att det förekommer brottslig verksamhet. Den svarta ekonomin undanhåller skatteintäkter, snedvrider konkurrens och riskerar att finansiera kriminell verksamhet.

Enligt taxitrafiklagen är det straffbart att köra taxi om föraren saknar taxiförarlegitimation eller inte har rätt att tillfälligt utöva taxiföraryrket. Det är också straffbart om en tillståndshavare uppsåtligen eller av oaktsamhet anlitar en sådan förare. Det är även straffbart om taxitrafik bedrivs utan ett taxitrafiktillstånd.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Det är flera myndigheter som har ett ansvar när det gäller kontroll och tillsyn av taxiverksamhet. Myndigheternas uppdrag skiljer sig åt, men för att komma till rätta med fusket krävs att de samarbetar. Skatteverket påbörjade exempelvis tidigare i år en speciell granskning av förmedling av illegal taxiverksamhet i sociala medier. Skatteverkets kontroll syftar till att motverka osund konkurrens som drabbar laglig taxiverksamhet. De senaste åren har två olika tjänster som sagt sig förmedla samåkningstjänster lagts ned sedan flera av deras förare dömts för olaga taxitrafik.

För att stärka kontrollverksamheten har regeringen gett en särskild utredare i uppdrag att se över kontrollen av bland annat taxitrafik. Utredaren ska föreslå förbättrande åtgärder som kan gälla nya arbetssätt, effektivare användning av tekniska möjligheter, ökad myndighetssamordning och mer informationsutbyte. Utredaren ska också ta fram ett förslag om en samlad organisationsform för kontrollverksamheten.


Anf. 94 Mattias Karlsson i Luleå (M)

Fru talman! Jag vill börja med att tacka infrastrukturministern för svaret.

Den svenska taxibranschen har under lång tid hotats av osund konkurrens till följd av fusk med skatter och bidrag. Detta har i hög grad präglat konkurrensvillkoren på marknaden och även den allmänna bilden av taxibranschen som sådan.

Ett offensivt arbete mot gamla former av svarttaxi och den snabba utvecklingen av sociala medier har gjort att den illegala taxin har hittat nya vägar att möta sina kunder. Kontakten mellan förare och kund har flyttat till grupper i sociala medier, och uppgörelser om betalning sker via mobiltelefoner.

Utvecklingen av svarttaxi är ett allvarligt hot mot den seriösa taxinäringen. Särskilt på mindre och medelstora orter har seriösa taxiföretag i dag allt svårare att överleva på grund av konkurrensen från svarttaxi via sociala medier. Detta är särskilt allvarligt för taxinäringen eftersom den präglas av små marginaler och höga kostnader i form av skatter och avgifter.

Förutom att svarttaxiverksamhet får förödande konsekvenser för seriösa taxiföretagare innebär den att skatter och avgifter inte betalas in, vilket drabbar all offentligt finansierad verksamhet. En utbredd acceptans för och användning av svarttaxi kan bidra till att minska förtroendet för skattesystemet som helhet.

Min interpellation ställdes ur perspektivet vad man kan göra åt den brottsliga verksamheten i taxibranschen. Då är det faktiskt beklagligt att justitieministern väljer att inte besvara frågan utan skickar fram infrastrukturministern i stället.

Det är flera myndigheter som ansvarar för kontroll av taximarknaden. Skatteverket granskar ur ett skatteperspektiv regelefterlevnaden avseende skatter och avgifter, och Transportstyrelsen har tillsyn över tillstånden. I det sammanhanget är det självklart viktigt, för att inte säga nödvändigt, med insatser och samverkan från samtliga inblandade myndigheter.

Men det som frågan inriktar sig på är som sagt hur den brottsliga aspekten hanteras. En väg är att granska ekonomin hos dessa individer eller företag, men det påverkar ju inte det faktum att frågan också måste hanteras som en polisiär angelägenhet. Det krävs också polisiära insatser för att få bukt med problemet. Frågan kvarstår alltså: Vad gör regeringen för att försäkra sig om att polisen arbetar med detta?


Anf. 95 Lars Beckman (M)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Fru talman! Detta var en så intressant interpellationsdebatt att jag ville passa på att delta. Lyssnar man på ministerns svar blev det väldigt tydligt att ministern är, som min kollega Mattias säger, svarslös.

Om man tittar på medierapporteringen kan man se att bland de tio värsta kommunerna i Sverige när det gäller svarttaxi i sociala medier ligger min hemkommun Ljusdal etta, Hudiksvall ligger tvåa, Luleå ligger trea - det är inte min valkrets utan Mattias Karlssons - och Gävle, som är en stor stad, ligger sjua.

Jag besökte Ljusdals taxi strax före jul, och de kunde berätta hur samhällsservicen, som de uppfattar det, blir påtagligt sämre på grund av svartkörningar som bokas i sociala medier.

Fru talman! Det blir inte bättre av att Region Gävleborg hade ett projekt där man till och med gav offentliga medel för att, som man sa, uppmuntra samåkning. Vi moderater röstade naturligtvis nej till detta i det dåvarande landstinget. Vi talade om risken för att den här situationen skulle kunna uppstå. Men socialdemokraterna i Gävleborg lyssnade inte på kritiken. När man nu kan se utfallet, som undersökningen från Svenska Taxiförbundet visar, har man alltså varit väldigt framgångsrik när det gäller att uppmuntra folk att samåka.

Jag tycker att Mattias Karlssons frågor är relevanta: Vad tänker regeringen göra, och hur har vi hamnat i situationen att taxinäringen i Ljusdal faktiskt har blivit utslagen? Det finns ingen legal taxi i Ljusdal i dag. De som åker till Järvsö - de kanske åker klimatvänligt tåg till Järvsö och har tänkt ta taxi upp till skidbacken - märker plötsligt att det inte finns någon taxi att beställa.

Detta är ett allvarligt samhällsproblem, och det kan också uppmuntra annan brottslighet. I Gävle hade man ett projekt för tio tolv år sedan där man verkligen försökte ta krafttag mot svarttaxi. Man förbjöd trafik efter kl. 22 utanför den populäraste krogen, och kommunen har samarbetat med polisen. Men trots detta ligger alltså Gävle, som är en så pass stor stad, på sjunde plats på Taxiförbundets lista.

Jag undrar: Är ministern nöjd med utvecklingen, och vad tänker ministern göra?


Anf. 96 Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Fru talman! Tack, Lars Beckman och Mattias Karlsson, för engagemanget!

Låt mig först till Mattias Karlsson ge ett råd, efter lång tid i riksdagen. Det handlar om hur man formulerar frågan. Det är inte så att justitieministern väljer att avstå från att debattera och med varm hand lämnar frågan till ett annat statsråd, utan det är faktiskt riksdagsledamoten själv som har formulerat frågan på ett sådant sätt att den automatiskt kommer till mig. Med lite hjälp från kamraterna i riksdagsgruppen kan ni säkert formulera frågan så att den landar hos den minister som är ansvarig för polisverksamheten i Sverige och inte taxiverksamheten.

Min andra punkt är en vädjan till debattörerna. Det är en resa jag själv har gjort när det gäller illegal, olaglig taxiverksamhet: Använd inte begreppet svarttaxi! Jag tycker att det leder tanken fel. Det är inte taxiverksamhet.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Jag kan bli upprörd när jag ser medierapporteringen om att någon blivit överfallen eller rånad i en svarttaxi. Som det svärtar ned taxibranschen när det egentligen handlar om att individer väljer att olagligt köra bil, skjutsa andra och ta betalt för det!

Jag vill gärna att vi mönstrar ut begreppet svarttaxi och talar om vad det är, nämligen olaga yrkestrafik.

Min tredje punkt är att vi i sak är överens om detta. Vi vill inte ha det. Jag har själv engagerat mig för detta när jag var riksdagsledamot från Kronoberg. Polisen har gjort och gör fortfarande goda insatser tillsammans med andra myndigheter för att beivra olaga yrkestrafik. Senast i december gjorde man en razzia uppe i Umeå. På det sättet ska man arbeta. Det är polisens ansvar, och man ska också göra det ihop med Skatteverket, Försäkringskassan och andra. Då kan det dessutom ibland bli ganska verkningsfullt. Det handlar om att stoppa illegal konkurrens och osäker trafik som människor lockas in i.

Men det som Mattias Karlsson tar upp i sin motion är sådant som förekommer i sociala medier. Här gör Skatteverket en särskild insats och har lyckats stoppa flera av dessa förekomster.

Men jag har ändå en fråga till Mattias Karlsson och Lars Beckman. Jag lade själv som minister fram en proposition som handlade om att ytterligare reglera taxiverksamheten. Vi tog fram en ny kategori av taxiverksamhet och satte upp nya regler för den framväxande digitaliseringen. Då kom en motion från Moderaterna, Sverige ska bli världens bästa land för delningsekonomi, där Moderaterna säger att möjligheten att använda privata bilar för taxitjänster måste införas. Man skriver att svensk lagstiftning måste anpassas efter den nya teknikens framväxt, och i syfte att underlätta för fler att köra taxi bör digitalisering och delningsekonomi nu släppas in i branschen.

Jag skulle vilja att Mattias Karlsson och Lars Beckman talar om på vilket sätt ni tror att möjligheterna att beivra olaga yrkestrafik skulle öka om den moderata motionen om ökad delningsekonomi och användandet av privata bilar för att utföra delningstjänster hade gått igenom. Är det rätt sätt att beivra olaga yrkestrafik?

Vi har tillsatt en utredning om effektivare kontroll av yrkestrafiken, där vi ska titta på sanktionsväxling och effektivare kontrollmöjligheter när det gäller lastbilstrafik, busstrafik och inte minst taxinäringen, för det behövs. Jag är också upprörd över att det är illojal konkurrens och en hård press på de seriösa aktörer som vill bygga och vara stolta över en taxiverksamhet som de har bedrivit under lång tid. Då ska man inte undergräva detta med att främja den här typen av verksamhet, som det kan framstå i den moderata motionen, som jag tror att ni också röstade för i riksdagen.


Anf. 97 Mattias Karlsson i Luleå (M)

Fru talman! Det kanske ändå inte är hur en ny riksdagsledamot har formulerat frågan som gör att du har fått den, utan det kanske är någon hackordning bland statsråden. Som nytt statsråd kanske du får stå här på tisdagskvällar och svara på frågor från riksdagsledamöterna.

Men det är lovvärt att man, som ministern säger i svaret, har tillsatt en utredning som ska se över kontrollverksamheten inom yrkestrafiken. Ser man till utredningens direktiv kan man konstatera följande:

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Begreppen "svarttaxi" eller "olaga taxitrafik" - vilket av dem som nu är den korrekta benämningen på brottet - förekommer över huvud taget inte i direktivet.

Begreppet "taxi" nämns två gånger i det tiosidiga direktivet, och då endast i definitionen av vilken form av yrkestrafik som ska omfattas av utredningen.

När direktiven har utformats på detta sätt och när justitieministern hukar för frågeställningen och skickar fram infrastrukturministern finns det naturligtvis en överhängande risk för att fokus hamnar på kontroll av de företag som har taxitrafiktillstånd och förare som har taxiförarlegitimation och inte på den tillståndslösa, brottsliga verksamheten, som justitieministern borde ha varit här och svarat om.

Jag vill fråga infrastrukturministern: Bör det inte klargöras i direktiven att utredningen även omfattar kontroll av svarttaxi? Problemen är ju så pass allvarliga att det är angeläget att frågan inte prioriteras bort. Den tas ju inte uttryckligen upp i direktiven.


Anf. 98 Lars Beckman (M)

Fru talman! Jag har respekt för att statsrådet naturligtvis inte känner till alla projekt som Socialdemokraterna driver ute i landet - det är väl att begära för mycket. Men jag hoppas att statsrådet har möjlighet att läsa om det projekt som Socialdemokraterna har drivit i Gävleborg, som är offentligt finansierat och som man kallar just Samåkning i Gävleborg. Man har ett motiv - man talar om att personer som åker bil ska åka tillsammans.

Projektet Samåkning i Gävleborg och den offentliga finansieringen av det sa Moderaterna naturligtvis nej till. Vi varnade för konsekvenserna. Vi sa att det mycket väl skulle kunna leda till att människor började samresa med varandra och betala utan att redovisa det.

Man kan väl konstatera att det projekt som Socialdemokraterna har drivit i Gävleborg har varit oerhört lyckosamt sett ur projektets synvinkel. Ljusdal ligger etta i landet när det gäller problem med svarttaxi. Det är alltså Taxiförbundets begrepp; det är inte något som vi har hittat på. Hudiksvall ligger tvåa i Sverige, och Gävle ligger sjua i Sverige. Tre av de tio kommuner i Sverige som har störst problem med illegal taxiverksamhet ligger alltså i Gävleborg.

Man kan inte utesluta att det beror på detta projekt. Region Gävleborg och det dåvarande landstinget ville verkligen uppmuntra människor att samresa. Det har tyvärr fått konsekvenser: Taxiverksamheten i Ljusdal har mer eller mindre upphört. Det taxibolag som jag träffade, som körde färdtjänst, sa: Det är meningslöst att försöka bedriva taxiverksamhet här på fredags- och lördagskvällar, för folk löser detta via sociala medier.

Jag tycker att det är olyckligt.

Regeringen har haft fem år på sig att bekämpa detta. Nu kommer säkert statsrådet att redovisa vad man de facto gör för att minska detta problem.


Anf. 99 Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Fru talman! Jag tycker att det är intressant att de båda moderata riksdagsledamöterna nu undviker att med ett enda ord berätta varför de ställer sig bakom en motion om att vi ska främja delningsekonomin. Det skulle vara intressant att höra på vilket sätt Lars Beckman tar sitt ansvar för den taxiverksamhet som bedrivs olagligt via sociala medier. Skulle den verksamheten försvåras om den moderata motionen hade gått igenom? Motionen handlar om att främja delningsekonomin och möjligheten att använda privata bilar för taxitjänster. Är det ett sätt som beivrar eller underlättar för illegal taxiverksamhet såväl i Gävleborg som i övriga landet? Det gäller att ta ansvar också på den plats man har i riksdagen.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

När det gäller utredningen är det ingen tvekan om att det handlar om effektivare kontroller av yrkestrafiken. Det gäller lastbilstrafiken. Det gäller busstrafiken. Det gäller taxitrafiken, och det nämns i utredningsdirektivet. Utredaren ska under utredningstiden också samråda med såväl Taxiförbundet som andra aktörer. Detta görs naturligtvis för att man ska kunna beivra illegal verksamhet och säkerställa bättre kontrollmöjligheter.

Men när det gäller just polisens verksamhet får Mattias Karlsson vända sig till justitieministern och formulera frågan så att de jurister som bestämmer var frågorna ska hanteras, utan statsrådens inblandning, kan se till att den kommer till rätt departement.

Vi ska komma ihåg en sak: Jag tror inte att vi är oense här. I grunden tror jag inte att någon av oss, oavsett vilket parti vi representerar, tycker att det är okej att seriösa företagare, oavsett om det handlar om åkeriföretag eller taxinäring, drabbas av osund konkurrens. Ingen gillar tanken på att man försöker bedriva taxiverksamhet genom att rigga grupper på Facebook och kalla det taxi. Det innebär en risk för dem som anlitar tjänsterna. De kan råka ut för brott, bedrägerier och annat.

Vi måste hjälpas åt. Inte minst måste myndigheterna samordna sina verksamheter för att komma till rätta med detta, oavsett om man använder ny teknik och sociala medier eller om man använder gammal teknik med illegala skyltar eller vad man nu hade förr i tiden. Det viktiga är att myndigheterna har uppdraget att samordna sina insatser, att de har resurser att göra det och att vi följer efter med lagstiftning, precis som vi gjorde med den proposition som vi lade på riksdagens bord.

Det viktiga är att den politiska signalen från partierna i Sveriges riksdag är entydig om att vi inte accepterar detta.

Mattias Karlsson får nu en sista chans att svara för den motion som Moderaterna har väckt i riksdagen med anledning av den proposition som jag lade fram. Kommer det att främja den legala taxiverksamheten om man underlättar för delningstjänster och för att utföra taxitjänster i privata bilar? Är det rätt väg att gå när det gäller en verksamhet som har varit så pass avreglerad att det blir svårt för seriösa åkare att få en bra förtjänst för de tjänster de utför? Är det inte så att vi behöver öka kontrollen och försvåra möjligheten för olaglig taxiverksamhet samt se till att skapa bättre ordning inom yrkestrafiken, såväl taxinäringen som andra delar av yrkestrafiken?

Jag ser fram emot Mattias Karlssons svar.


Anf. 100 Mattias Karlsson i Luleå (M)

Fru talman! Detta är inte en debatt om ett betänkande från utskottet, utan det är en debatt om en interpellation som har ställts till justitieministern för att man ska få reda på hur regeringen har tänkt i form av förslag för att stoppa den brottsliga verksamheten. I det läget väljer infrastrukturministern att bland annat i sitt svar plocka fram den utredning som man har tillsatt, där egentligen olaga taxitrafik inte över huvud taget nämns. Men det är det stora svaret från regeringen: att den brottsliga verksamhet som vi nu debatterar ska åtgärdas genom den utredningen.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Den osunda konkurrensen från svarttaxi skadar inte bara den enskilda taxichaufförens möjlighet att försörja sig, utan den drabbar även tillgången till skolskjuts, färdtjänst och anropsstyrd kollektivtrafik, eftersom seriösa taxiföretag inte överlever. Taxiföretagens existens bygger ju på intäkter från såväl upphandlade samhällsresor som vanliga taxiresor. En sund och hållbar taxibransch är viktig för att hela Sverige ska ha god tillgång till mobilitet. Det vet inte minst jag, som är från ett län som har väldigt stor geografi.

För många äldre som av olika skäl väljer att inte köra bil är taxi och samhällsbetalda taxiresor en förutsättning för ett fungerande liv, men även där det finns kollektivtrafik är taxi viktig för att göra det möjligt för människor att ta sig till och från den storskaliga kollektivtrafikens noder. Utan taxi blir kollektivtrafiken aldrig lika flexibel och tillgänglig som bilen.


Anf. 101 Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Fru talman! Först: Jag tror, Mattias Karlsson, att vi är helt överens om att vi ska göra allt vi kan för att stoppa illegal taxitrafik och olaglig verksamhet. Vi ska se till att ha en bra lagstiftning som förhindrar detta. Det är viktigt för den legala taxinäringen, för taxiförarnas förtjänster. Och det är viktigt för att man ska kunna färdas tryggt.

Vi kan göra detta på olika sätt. Jag noterar att Mattias Karlsson tycker att det är bekymmersamt med framväxandet av delningstjänster på sociala medier. Men inte med ett ord säger han något om den moderata riksdagsgruppens motion och kravet från den dåvarande talespersonen i taxifrågor och infrastrukturfrågor som handlar om att man vill öka möjligheten att använda privata bilar till taxitjänster.

Jag tycker att det kanske hade varit på sin plats att ge någon signal om huruvida detta är ett bra sätt att skydda taxiverksamheten i Luleå eller i Gävleborg. Jag oroas över den framväxt av delningstjänster som vi ser och som kan främja illegal verksamhet. Jag vill ha ordning och reda inom yrkestrafiken, för där är du som kund utsatt. Du vet inte vem som kommer och hämtar dig, men du måste lita på att det är en person som har en gedigen yrkesbakgrund, som är utbildad och som har taxilegitimation och tillstånd att bedriva trafik. Du sätter dig i bilen i vetskap om att det är en person som ska köra dig tryggt och säkert. Så är det inte med den här typen av olagliga tjänster. Det är en otrygghet för resenärer, och det är en osjyst konkurrens gentemot taxiföretagen.

Jag kommer att göra vad jag kan för att fortsätta reglera och kontrollera detta, för det är viktigt med taxiverksamheten. Jag har den i min släkt, och jag har många i min närhet som jobbat inom den. Den är viktig för mig.

Jag har svårt att se hur Moderaterna kan tro att fortsatt användning av delningsekonomi och sociala tjänster samt privat utförande av taxitjänster ska vara lösningen.

Interpellationsdebatten var härmed avslutad.

Interpellation 2019/20:206 Svarttaxi

av Mattias Karlsson i Luleå (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Den svenska taxibranschen har under lång tid hotats av osund konkurrens till följd av fusk med skatter och bidrag. Det har i hög grad präglat konkurrensvillkoren på marknaden och även den allmänna bilden av taxibranschen som sådan. Ett offensivt arbete mot gamla former av svarttaxi samt den snabba utvecklingen av sociala medier har gjort att den illegala taxin har hittat nya vägar att möta sina kunder. Kontakterna mellan förare och kund har flyttat till grupper i sociala medier, och uppgörelser om betalningar sker via mobiltelefoner. 

Utvecklingen av svarttaxi är ett allvarligt hot mot den seriösa taxinäringen. Särskilt i mindre och medelstora orter har seriösa taxiföretag allt svårare att överleva i dag på grund av konkurrens från svarttaxi via sociala medier. Detta är särskilt allvarligt för taxinäringen, då den präglas av små marginaler och höga kostnader i form av skatter och avgifter. 

Förutom att svarttaxi leder till förödande konsekvenser för seriösa taxiföretag innebär det att skatter och avgifter inte betalas in, vilket drabbar all offentligt finansierad verksamhet. En utbredd acceptans och användning av svarttaxi kan bidra till att minska förtroendet för skattesystemet som helhet. 

Den osunda konkurrensen från svarttaxi skadar inte bara den enskilda taxichaufförens möjlighet att försörja sig utan drabbar även tillgången till skolskjuts, färdtjänst och anropsstyrd kollektivtrafik, eftersom färre seriösa taxiföretag överlever. Dessa taxiföretags existens bygger på intäkter från såväl upphandlade samhällsbetalda resor som vanliga taxiresor. 

Vissa orter kan drabbas väldigt hårt när en stor del av invånarna använder svarttaxigrupper på Facebook. Ett exempel är Luleå, där Facebook­gruppen ”Vem kör ikväll” i dag har över 8 500 medlemmar. Luleå kommun har drygt 77 000 invånare, varav ca 50 000 bor i de centrala delarna. Det innebär att denna svarttaxigrupp har en bra bit över 10 procent av kommunens invånare som medlemmar. 

En sund och hållbar taxibransch är viktig för att hela Sverige ska ha god tillgång till mobilitet. Detta gäller särskilt där utbudet av annan kollektivtrafik är svagt. För många äldre som av olika skäl väljer att inte köra bil är taxi och samhällsbetalda taxiresor en förutsättning för ett fungerande liv. Men även där det finns kollektivtrafik är taxi viktig, som möjliggörare för att ta sig till och från den storskaliga kollektivtrafikens noder. Utan taxi blir aldrig kollektivtrafiken lika flexibel och tillgänglig som bilen. 

Att den svarta ekonomin tillåts fortleva på bekostnad av seriösa taxiföretag är ett allvarligt hot mot hela näringen för persontransporter i Sverige. 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att stoppa den brottsliga verksamheten inom taxibranschen?